VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 6 februari 2015 Eerste datum van uitgifte: 20 augustus 2007 SDS-nr. 152A-23 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie 860 Moldable Polymer Gasketing Curing Agent (Aerosol) 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Vaste vulling voor tolerantieruimten. Maakt pakkingen in alle maten en vormen. Kleeft nooit vast Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Onderneming: A.W. CHESTERTON COMPANY 860 Salem Street Groveland, MA , USA Tel.: Fax: (Mon. - Fri. 8:30-5:00 PM EST) SDS-aanvragen: (SDS-vragen): Telefoonnummer voor noodgevallen 24 uur per dag, 7 dagen per week Bel Infotrac: (collect) Leverancier: RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] / GHS Ontvl. aerosol 1, H222 Oogirrit. 2, H319 Huidirrit. 2, H315 Sens. huid 1B, H317 STOT eenm. 3, H336 STOT herh. 2, H373 Aquat. chron. 2, H Indeling volgens richtlijnen 1999/45/EG en 1975/324/EEG Zeer licht ontvlambaar; F+; R12 Irriterend; Xi; R36/38 R43 R67 Schadelijk; Xn; R48/22 Milieugevaarlijk; N; R51/ Extra informatie Zie RUBRIEKEN 2.2 en 16 voor de volledige tekst van H- en R-zinnen Etiketteringselementen Etikettering volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] / GHS Gevarenpictogrammen: Signaalwoord: Gevaar A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 1 van 8

2 Gevarenaanduidingen: H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij opname door de mond. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410/412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C. P260 Damp/spuitnevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen en oog-/gelaatsbescherming dragen. Aanvullende informatie: 2.3. Andere gevaren Niet/geen bekend. Geen RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.2. Mengsels Gevaarlijke bestanddelen¹ %Gewicht CAS-nr. / EG-nr. Aceton Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte* Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]tin Isobutaan** Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt, stankvrij gemaakt** tin-bis(2-ethylhexanoaat) REACHregistratie nr Classificatie (volgens 1272/2008/EG) Ontvl. vlst. 2, H225 Oogirrit. 2, H319 STOT eenm. 3, H336 EUH066 Ontvl. vlst. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Huidirrit. 2, H315 STOT eenm. 3, H336 Aquat. chron. 2, H411 Acute Tox. 4, H302 STOT herh. 2, H373 Aquat. chron. 2, H411 Ontvl. Gas 1, H220 Gas onder druk Ontvl. Gas 1, H220 Gas onder druk Ooglet. 1, H318 Sens. huid 1B, H317 Repr. 2, H361 Classificatie (volgens 67/548/EEG) F; R11 Xi; R36 R66 R67 F; R11 Xn; R38 R65 R67 N; R51/53 Xn; R22-48/22 N; R51/53 F+; R12 F+; R12 Xi; R41 R43 Repr. Cat. 3; R63 Gevaaraanduidingen volgens 67/548/EEG: F: Licht ontvlambaar; F+: Zeer licht ontvlambaar; Xn: Schadelijk; Xi: Irriterend; N: Milieugevaarlijk Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H- en R-zinnen. *Bevat minder dan 0,1 % (g/g) benzeen. **Bevat minder dan 0,1 % (g/g) buta-1,3-dieen. ¹Geclassificeerd volgens: 1272/2008/EG (ATP02), 67/548/EEG, 99/45/EG, REACH RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Inademing: Contact met de huid: Oogcontact: Inname door de mond: Breng het slachtoffer over in de frisse lucht. Pas, indien het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toe. Waarschuw een arts. Was de huid met water en zeep. Waarschuw een arts als de irritatie aanhoudt. Spoel de ogen ten minste 15 minuten met grote hoeveelheden water uit. Waarschuw een arts als de irritatie aanhoudt. Laat het slachtoffer niet braken. Drink, indien u bij bewustzijn bent, melk of eiwit vermengd met water. Waarschuw onmiddellijk een arts. A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 2 van 8

3 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Direct contact veroorzaakt oog- en huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Inademing van concentraties damp die de blootstellingsgrensen overschrijden kan resulteren in duizeligheid, hoofdpijn en andere ziekten van het centraal zenuwstelsel. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij opname door de mond Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Behandel de symptomen. RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen: Ongeschikte blusmiddelen: Kooldioxide, vast chemisch product, schuim of waternevel Waterstralen 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Verpakkingen onder druk kunnen bij verhitting explosiegevaar opleveren Advies voor brandweerlieden Blootgestelde containers met water afkoelen. Adviseer brandbestrijders losse ademhalingsapparatuur te dragen. RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Evacueer de ruimte. Zorg voor voldoende ventilatie. Blootstellingsmaatregelen en persoonlijke bescherming in acht nemen zoals gespecificeerd in Deel Milieuvoorzorgsmaatregelen Houd de stof uit riolen, rivieren en waterwegen Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Beperk de verontreiniging tot een klein gebied. Indien het verwijderen van de ontbrandingsbron niet mogelijk is, dient u het materiaal met water weg te spoelen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Neem de stof op met absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, zaagsel, klei, enz.) en deponeer dit in een geschikte afvalcontainer. Reinig grondig met water en reinigingsmiddel Verwijzing naar andere rubrieken Raadpleeg deel 13 voor afvaladvies. RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Dampen zijn zwaarder dan lucht en zullen zich aan de grond verzamelen. Dampaccumulaties kunnen vlam vatten en/of exploderen wanneer ontstoken. Blootstellingsmaatregelen en persoonlijke bescherming in acht nemen zoals gespecificeerd in Deel Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden Specifiek eindgebruik Geen speciale voorzorgsmaatregelen. A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 3 van 8

4 RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1. Controleparameters Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling Bestanddelen ACGIH TLV ppm mg/m³ Aceton Min: Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte 300 Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]tin (als Sn) 0,1 15 Min: 0,2 Isobutaan STEL: 1000 Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt, stankvrij gemaakt * tin-bis(2-ethylhexanoaat) (als Sn) 2 *Enkelvoudige substantie die verstikking teweegbrengt Maatregelen ter beheersing van blootstelling Technische voorzieningen Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken Individuele beschermende maatregelen Ademhalingswegen: Handen: Oog- en gezichtsbescherming: Overige: Gewoonlijk niet noodzakelijk. Maak, indien de blootstellingslimieten overschreden worden, gebruik van een goedgekaurd gasmasker tegen organische dampen (bijv. EN-Filtertype A/P). Handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (b.v. nitrilrubber, butylrubber, neopreen) Veiligheidsbril Geen Ecologische blootstellingsmaatregelen Zie paragraaf 6 en 12. RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Vorm vloeistof Geur geur van oplosmiddel Kleur helder tot lichtgeel Geurdrempelwaarde niet vastgesteld Kookpunt 56,5 C, alleen dit product Dampspanning bij 20º C niet vastgesteld Smeltpunt niet vastgesteld Gewichts % aromatische stoffen < 0,1% Procent vluchtig (per volume) 79% ph niet van toepassing Vlampunt -18 C Relatieve dichtheid 0,86 kg/l, alleen dit product Methode PM Closed Cup, alleen dit Verdelingscoëfficiënt (water/olie) niet vastgesteld product Viscositeit niet vastgesteld Dampdichtheid (lucht = 1) > 1 Zelfontbrandingstemperatuur niet vastgesteld Verdampingsgraad (ether = 1) < 1 Ontledingstemperatuur geen gegevens Oplosbaarheid in water gedeeltelijk oplosbaar Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden beschikbaar niet vastgesteld Oxiderende eigenschappen niet vastgesteld Ontvlambaarheid (vast, gas) niet van toepassing Ontploffingseigenschappen niet vastgesteld 9.2. Overige informatie Geen RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT Reactiviteit Zie paragraaf 10.3 en A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 4 van 8

5 10.2. Chemische stabiliteit Stabiel Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend bij normale gebruiksomstandigheden Te vermijden omstandigheden Open vuur en roodgloeiende oppervlakken Chemisch op elkaar inwerkende materialen Sterke oxidatiemiddelen, zoals vloeibaar chloor en geconcentreerde zuurstof Gevaarlijke ontledingsproducten Koolmonoxide, aldehyden en andere giftige gassen. RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Informatie over toxicologische effecten Primaire blootstellingsroute bij normaal gebruik: Acute toxiciteit - Oraal: Inademing, contact met huid en ogen. Een bestaande dermatitis verergert over het algemeen door blootstelling. ATE-mengsel = 2575 mg/kg Dermaal: Inademing: Substantie Test Resultaat Aceton LD50, rat 5800 mg/kg Nafta (aardolie), LD50, rat > 5000 mg/kg waterstofbehandelde lichte Dimethylbis[(1- LD50, rat 849 mg/kg oxoneodecyl)oxy]tin tin-bis(2-ethylhexanoaat) LD50, rat mg/kg Substantie Test Resultaat Aceton LD50, konijn > 7426 mg/kg Nafta (aardolie), LD50, konijn > 2000 mg/kg waterstofbehandelde lichte Dimethylbis[(1- LD50, konijn > 2000 mg/kg oxoneodecyl)oxy]tin tin-bis(2-ethylhexanoaat) LD50, rat > 2000 mg/kg Inademing van concentraties damp die de blootstellingsgrensen overschrijden kan resulteren in duizeligheid, hoofdpijn en andere ziekten van het centraal zenuwstelsel. Huidcorrosie/-irritatie: Ernstig oogletsel/oogirritatie: Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Mutageniteit in geslachtscellen: Kankerverwekkendheid: Substantie Test Resultaat Aceton LC50 inhalatoir, rat, 4 uur > 20 mg/l Isobutaan LC50 inhalatoir, muis, 1 uur 52 mg/l Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Aceton, Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte: gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]tin, tin-bis(2- ethylhexanoaat) Ames-test: negatief. Dit product bevat geen carcinogenen als vermeld door het International Agency for Research on Cancer (IARC) en Verordening (EG) no. 1272/2008. Giftigheid voor de voortplanting: tin-bis(2-ethylhexanoaat): Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden, gebaseerd op gegevens van soortgelijke stoffen. STOT bij eenmalige blootstelling: STOT bij herhaalde blootstelling: Gevaar bij inademing: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij opname door de mond. Niet geclassificeerd als giftig bij inademing (aerosol). A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 5 van 8

6 Overige informatie: Niet/geen bekend. RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE Voor dit produkt zijn nog geen ecotoxicologische gegevens vastgesteld. De informatie die hieronder zijn gebaseerd op de voorhanden kennis van de bestanddelen en de ecotoxicologie van vergelijkbare stoffen Toxiciteit Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken Persistentie en afbreekbaarheid Aceton, Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte: kan afbreken aan de lucht; is eventueel biologisch afbreekbaar. Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]tin: niet gemakkelijk afbreekbaar (read-across). tin-bis(2-ethylhexanoaat): gemakkelijk afbreekbar (read-across) Bioaccumulatie Aceton, Petroleumgas, Isobutaan: de biologische concentratie in in het water levende organismen wordt niet verwacht significant te zijn. Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte, Octanol-water scheidingscoëfficiënt (log Kow): 2,1-5, naar verwachting Mobiliteit in de bodem Vloeibaar / vloeistof. Gedeeltelijk oplosbaar in water. Raadpleeg voor het vaststellen van de mobiliteit in het milieu de fysieke en chemische eigenschappen van het product (zie deel 9). De oplosmiddelen (aceton, nafta met laag kookpunt, petroleumgas, isobutaan) verdampen snel in de lucht indien ze worden vrijgegeven in het milieu. Aceton: wordt verwacht zeer hoge mobiliteit in aarde te hebben Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Niet beschikbaar Andere schadelijke effecten Niet/geen bekend. RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afvalverwerkingsmethoden Het product moet worden afgevoerd als brandbaar, schadelijk afval. Raadpleeg de plaatselijke, provinciale en landelijke overheidsvoorschriften en houd u aan de meest stringente eisen. Dit product is geclassificeerd als schadelijk afval volgens 2008/98/EG. Europese lijst voor afvalcodering: RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER VN-nummer ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: UN1950 TDG: UN1950 US DOT: UN Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN ICAO: Aerosols, Flammable IMDG: Aerosols ADR/RID/ADN: Aerosols, flammable TDG: Aerosols, flammable US DOT: Aerosols, flammable Transportgevarenklasse(n) ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 2.1 TDG: 2.1 US DOT: Verpakkingsgroep ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: NIET VAN TOEPASSING TDG: NIET VAN TOEPASSING US DOT: NIET VAN TOEPASSING Milieugevaren GEEN GEVAAR VOOR HET MILIEU Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker GEEN SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VAN DE GEBRUIKER Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code NIET VAN TOEPASSING Overige informatie US DOT: Shipped as Consumer Commodity ORM-D in packaging having a rated capacity gross weight of 66 lb. or less (49 CFR (i)). ERG NO. 126 A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 6 van 8

7 IMDG: EmS. F-D, S-U, Shipped as Limited Quantity ADR: Classification code 5F, Tunnel restriction code (E), Shipped as Limited Quantity RUBRIEK 15: REGELGEVING Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-verordeningen Krachtens titel VII autorisaties: Krachtens titel VIII beperkingen: Andere EU-verordeningen: Nationale voorschriften Niet van toepassing Geen Richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming van jongeren op het werk. Richtlijn 75/324/EEG inzake onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende aërosols. Nationale implementaties van de in paragraaf genoemde EG-richtlijnen Chemischeveiligheidsbeoordeling De leverancier van deze stof/dit mengsel heeft geen beoordeling met betrekking tot de chemische veiligheid uitgevoerd. RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE Afkortingen en ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaans congres van industriële acroniemen: hygiënisten van de overheid) ADN: Europese overeenkomst met betrekking tot het internationale vervoer over binnenwateren van gevaarlijke stoffen. ADR: Europese overeenkomst met betrekking tot het internationale vervoer via het wegennet van gevaarlijke stoffen ATE: Acute toxiciteitsschatting BCF: Bioconcentratiefactor CLP: Classification Labelling Packaging (verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking (1272/2008/EG) GHS: Globally Harmonized System (Wereldwijd geharmoniseerd systeem) ICAO: International Civil Aviation Organization (Internationale civiele luchtvaartorganisatie) IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Internationale code voor vervoer van gevaarlijke stoffen over zee) LC50: Lethal Concentration 50 (dodelijke concentratie voor 50% van de geteste populatie) LD50: Lethal Dose 50 (dodelijke dosis voor 50% van de geteste populatie) LOEL: Lowest Observed Effect Level (laagst waargenomen effectief niveau) : niet beschikbaar n.v.t.: niet van toepassing NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (niveau waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld) NOEL: No Observed Effect Level (niveau waarbij geen waarneembaar effect optreedt) PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (persistente, bioaccumulerende en toxische stof) (Q)SAR: Quantitative Structure-Activity Relationship (kwantitatieve structuur-activiteitrelatie) REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (1907/2006/EC) RID: Verordeningen met betrekking tot het nternationale vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. SDS: Safety Data Sheet (veiligheidsinformatieblad) STEL: Short Term Exposure Limit (blootstellingsgrens op korte termijn) STOT: Specific Target Organ Toxicity (giftig voor specifieke oorganen) TDG: Transportation of Dangerous Goods (Canada) (Vervoer van gevaarlijke goederen, Canada) TLV: Threshold Limit Value (drempelwaarde) US DOT: United States Department of Transportation (Amerikaans departement voor vervoer) zpzb: Zeer persistente en zeer bioaccumulerende stof Andere afkortingen en acroniemen vindt u op Belangrijke literatuur en gegevensbronnen: European chemical Substances Information System (ESIS) (Europees informatiesysteem voor chemische stoffen) European Chemicals Agency (ECHA) (Europees agentschap voor chemische stoffen) Informatie over chemische stoffen Hazardous Substances Data Bank (HSDB) Zweedse nationale inspectiedienst voor chemische stoffen (KEMI) A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 7 van 8

8 Procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008: Classificatie Ontvl. aerosol 1, H222 Oogirrit. 2, H319 Huidirrit. 2, H315 Sens. huid 1B, H317 STOT eenm. 3, H336 STOT herh. 2, H373 Aquat. chron. 2, H411 Relevante H-zinnen: Relevante R-zinnen: Namen van gevarenpictogrammen: Indelingsprocedure Op basis van bestanddelen Berekeningsmethode Berekeningsmethode Extrapolatieprincipe "verdunning" Extrapolatieprincipe "verdunning" Extrapolatieprincipe "verdunning" Berekeningsmethode H220: Zeer licht ontvlambaar gas. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H302: Schadelijk bij inslikken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H361: Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij opname door de mond. R11: Licht ontvlambaar. R12: Zeer licht ontvlambaar. R22: Schadelijk bij opname door de mond. R36: Irriterend voor de ogen. R38: Irriterend voor de huid. R41: Gevaar voor ernstig oogletsel. R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R48/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R63: Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Wijzigingen aan SDS in deze revisie: Hoofdstukken 2.2, 11. Vlam, uitroepteken, gezondheidsgevaar, milieu Verdere informatie: Geen Deze informatie is uitsluitend gebaseerd op de gegevens die ter beschikking zijn gesteld door de leveranciers van de toegepaste materialen, niet op basis ven het betreffende mengsel als zodanig. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie geboden met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het specifieke doel van de gebruiker. De gebruiker dient zelf te beslissen inzake de geschiktheid voor het betreffende doel. A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 8 van 8

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Contact Spray - Aerosol

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Contact Spray - Aerosol Herzieningsdatum 02/09/2010 Herziening 2 Vervangt datum 27/05/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 11 maart 2015 Eerste datum van uitgifte: 16 maart 2007 SDS-nr. 127-15 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte: 23012012 Versie: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 11 Productidentificatie Handelsnaam: Active Stain 12

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: DRD EcoFlower Dish Tablets

: DRD EcoFlower Dish Tablets Datum herziening: 30/05/2012 Vervangt: 02/01/2012 Editie: 2.00 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Verzendnaam

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 25-09-2012 Datum herziening: 25-09-2012 : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Artikel

Nadere informatie

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voedingsmiddel voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 830/2015/EU)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 830/2015/EU) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 830/2015/EU) Revisiedatum: 25 november 2015 Eerste datum van uitgifte: 25 november 2015 SDS-nr. 1144 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Waterige inkt - Zwart

Waterige inkt - Zwart Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/12/2011 Afdruk datum: 17/04/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: KAPPERSHAMPOO

Nadere informatie

: Rocuronium bromide

: Rocuronium bromide Datum van uitgave: 31/05/2017 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Stofnaam : Stof : Rocuronium bromide

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TAPPING GEL 500ML

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TAPPING GEL 500ML VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Productnr. 003075000004 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING Productinformatie Productidentificatie : Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Water-based Dye Ink - Zwart

Water-based Dye Ink - Zwart Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr.

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. SDS SAFETY DATA SHEET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

: UCP Colour Sealant

: UCP Colour Sealant Datum van uitgave: 24/02/2016 Datum herziening: Vervangt: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel

Nadere informatie

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid - Part No. RLD1 Datum van uitgave: 23-12-2010 Datum herziening: 15-06-2012 Vervangt: 07-04-2011 Versie: 9.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Loctite 7850 Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 173739 V001.6 Veranderd: 26.01.2012 Printdatum: 05.02.2013 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 14/11/2012 Afdruk datum: 15/05/2014 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: ALLESREINIGER

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie - Naam van produkt: Formula A Cleaner - Produktcode: 043P00048

Nadere informatie

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Veiligheidsbladnr. S-00003 Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF

Nadere informatie

: Eurol Metal Protection

: Eurol Metal Protection Datum van uitgave: 26/02/2014 Datum herziening: 16/10/2015 Vervangt: 19/03/2014 Versie: 1.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 16 april 2013 Eerste datum van uitgifte: 21 augustus 2007 SDS nr. 359 6 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CARWASH MEGA SHAMPOO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnummer CW30 Productnaam CARWASH MEGA

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD DIPP N 37 HANDZEEP CREME. Datum herziening: 10/12/2011. Afdruk datum: 06/12/2012

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD DIPP N 37 HANDZEEP CREME. Datum herziening: 10/12/2011. Afdruk datum: 06/12/2012 VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/12/2011 Afdruk datum: 06/12/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: DIPP N 37 HANDZEEP

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 920480 ZETTEX MULTIFOAM 500ML

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 920480 ZETTEX MULTIFOAM 500ML Herzieningsdatum 11/05/2015 Herziening 2 Vervangt datum 30/03/2015 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 920480 ZETTEX MULTIFOAM 500ML RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: ARCHOIL AR5100 Rust Remover Data Sheet Nummer: AR5100

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 7 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: FINOTIN Tinnen blokjes 30030 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD in overeenstemming met Verordening nr. 453/2010 Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31.03.2008 Herziening: 08.07.2013 Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 26/01/2011 Afdruk datum: 17/04/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: JEANS WASH 1.2

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/07/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 08/12/2011 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/01/2012 Afdruk datum: 15/05/2014 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: HYGIENISCHE HANDZEEP

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) Grondfix (sealer) Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) SDS voldoet aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300

Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300 Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: / 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 01/08/2008 Herziening: 08/08/2013 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (In overeenkomst met VERORDENING VAN COMMISSIE (EU) nr. 453/2010) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Productnaam

Nadere informatie

DIPP SANITAIR- & KALKREINIGER DAGELIJKS GEBRUIK

DIPP SANITAIR- & KALKREINIGER DAGELIJKS GEBRUIK VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 26012011 Afdruk datum: 01042011 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming: 1.1 Productidentificatie: DIPP SANITAIR- & KALKREINIGER

Nadere informatie

Pagina 1 / 7 Veiligheidsinformatieblad volgens het "Global Harmonised System" Cleaning Fluid

Pagina 1 / 7 Veiligheidsinformatieblad volgens het Global Harmonised System Cleaning Fluid Pagina 1 / 7 Veiligheidsinformatieblad volgens het "Global Harmonised System" Cleaning Fluid 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Productnaam

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 05/05/2015 Datum herziening: 20/04/2015 : Versie: 2.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : Water

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen Productcode : Handelsnaam : CAS

Nadere informatie

Episol Wood C. VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: Episol Wood C

Episol Wood C. VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: Episol Wood C VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: Episol Wood C Datum herziening: maandag 18 januari 2016 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming: 1.1 Productidentificatie:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming (Verv. op pagina-1) 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Samenstellingsdatum: 05/2015 Revisie nr. 5 1.1. Productidentificatie Productnaam: ROVEQ Glasreiniger 1.2. Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 15/11/2011 Afdruk datum: 23/11/2011 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 15/11/2011 Afdruk datum: 23/11/2011 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 15/11/2011 Afdruk datum: 23/11/2011 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: Pro Screenwash

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Drukdatum: 0.04.201 Pagina 1 van 6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

2.3 Andere gevaren: Dit is een ongevaarlijk preparaat. Normaal zijn geen risico's te verwachten, lichte ongemakken kunnen voorkomen.

2.3 Andere gevaren: Dit is een ongevaarlijk preparaat. Normaal zijn geen risico's te verwachten, lichte ongemakken kunnen voorkomen. VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 26012011 Afdruk datum: 30082012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming: 1.1 Productidentificatie: SPA CLARITY 1 1.2 Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006 Datum: 28.03.2012 Revisiedatum: 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie PROPOWER BUTANE GAS Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

: Lely Essentials Comfort

: Lely Essentials Comfort Datum van uitgave:1-12-2015 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 20 mei 2015 Eerste datum van uitgifte: 20 augustus 2007 SDS-nr. 283B-11 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie SCHUIMMIDDEL 12070 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Ontschuimer Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 11/12/2008 Revisie nr. 6 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Loxeal Attivatore 9 Aerosol

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Loxeal Attivatore 9 Aerosol Herzieningsdatum 25/06/2012 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam 1.2. Relevant

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Harbourite 12 mm REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 12-12-2013 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: 1.2. Relevant

Nadere informatie

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming R Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: NuTab 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het : Luchtverfrissers

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het : Luchtverfrissers 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD 1/7 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Verpakkings-grootte: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "VLOEISTOF" 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

: Geen onder normale omstandigheden

: Geen onder normale omstandigheden Pagina: 1 van 5 Herziene uitgave nr : - Datum: 19-12-2012 Vervangt: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Datum van uitgave: 29/05/2013 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Produktnaam.

Nadere informatie

: R-Clean Lactosan. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

: R-Clean Lactosan. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Versie2 Datum31-05-2013 Vervangt 04-01-2013 500001203204 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam - Handelsnaam R-Clean Lactosan

Nadere informatie

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD 1/7 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie CAS-nr.: 409-21-2 EG-nr.: 206-991-8 REACH Reg.nr: - Verpakkings-grootte: Cat. No. 40701005,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Pattex Contact oplosmiddelvrij Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 390439 V001.0 Veranderd: 21.10.2010 Printdatum: 17.09.2011 1. Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

Waterige inkt - Magenta

Waterige inkt - Magenta Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

: SC Johnson Benelux bvba Groot Mijdrechtstraat RV Mijdrecht

: SC Johnson Benelux bvba Groot Mijdrechtstraat RV Mijdrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30-03-2017 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie