VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 6 februari 2015 Eerste datum van uitgifte: 20 augustus 2007 SDS-nr. 152A-23 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie 860 Moldable Polymer Gasketing Curing Agent (Aerosol) 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Vaste vulling voor tolerantieruimten. Maakt pakkingen in alle maten en vormen. Kleeft nooit vast Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Onderneming: A.W. CHESTERTON COMPANY 860 Salem Street Groveland, MA , USA Tel.: Fax: (Mon. - Fri. 8:30-5:00 PM EST) SDS-aanvragen: (SDS-vragen): Telefoonnummer voor noodgevallen 24 uur per dag, 7 dagen per week Bel Infotrac: (collect) Leverancier: RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] / GHS Ontvl. aerosol 1, H222 Oogirrit. 2, H319 Huidirrit. 2, H315 Sens. huid 1B, H317 STOT eenm. 3, H336 STOT herh. 2, H373 Aquat. chron. 2, H Indeling volgens richtlijnen 1999/45/EG en 1975/324/EEG Zeer licht ontvlambaar; F+; R12 Irriterend; Xi; R36/38 R43 R67 Schadelijk; Xn; R48/22 Milieugevaarlijk; N; R51/ Extra informatie Zie RUBRIEKEN 2.2 en 16 voor de volledige tekst van H- en R-zinnen Etiketteringselementen Etikettering volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] / GHS Gevarenpictogrammen: Signaalwoord: Gevaar A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 1 van 8

2 Gevarenaanduidingen: H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij opname door de mond. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410/412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C. P260 Damp/spuitnevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen en oog-/gelaatsbescherming dragen. Aanvullende informatie: 2.3. Andere gevaren Niet/geen bekend. Geen RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.2. Mengsels Gevaarlijke bestanddelen¹ %Gewicht CAS-nr. / EG-nr. Aceton Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte* Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]tin Isobutaan** Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt, stankvrij gemaakt** tin-bis(2-ethylhexanoaat) REACHregistratie nr Classificatie (volgens 1272/2008/EG) Ontvl. vlst. 2, H225 Oogirrit. 2, H319 STOT eenm. 3, H336 EUH066 Ontvl. vlst. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Huidirrit. 2, H315 STOT eenm. 3, H336 Aquat. chron. 2, H411 Acute Tox. 4, H302 STOT herh. 2, H373 Aquat. chron. 2, H411 Ontvl. Gas 1, H220 Gas onder druk Ontvl. Gas 1, H220 Gas onder druk Ooglet. 1, H318 Sens. huid 1B, H317 Repr. 2, H361 Classificatie (volgens 67/548/EEG) F; R11 Xi; R36 R66 R67 F; R11 Xn; R38 R65 R67 N; R51/53 Xn; R22-48/22 N; R51/53 F+; R12 F+; R12 Xi; R41 R43 Repr. Cat. 3; R63 Gevaaraanduidingen volgens 67/548/EEG: F: Licht ontvlambaar; F+: Zeer licht ontvlambaar; Xn: Schadelijk; Xi: Irriterend; N: Milieugevaarlijk Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H- en R-zinnen. *Bevat minder dan 0,1 % (g/g) benzeen. **Bevat minder dan 0,1 % (g/g) buta-1,3-dieen. ¹Geclassificeerd volgens: 1272/2008/EG (ATP02), 67/548/EEG, 99/45/EG, REACH RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Inademing: Contact met de huid: Oogcontact: Inname door de mond: Breng het slachtoffer over in de frisse lucht. Pas, indien het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toe. Waarschuw een arts. Was de huid met water en zeep. Waarschuw een arts als de irritatie aanhoudt. Spoel de ogen ten minste 15 minuten met grote hoeveelheden water uit. Waarschuw een arts als de irritatie aanhoudt. Laat het slachtoffer niet braken. Drink, indien u bij bewustzijn bent, melk of eiwit vermengd met water. Waarschuw onmiddellijk een arts. A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 2 van 8

3 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Direct contact veroorzaakt oog- en huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Inademing van concentraties damp die de blootstellingsgrensen overschrijden kan resulteren in duizeligheid, hoofdpijn en andere ziekten van het centraal zenuwstelsel. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij opname door de mond Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Behandel de symptomen. RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen: Ongeschikte blusmiddelen: Kooldioxide, vast chemisch product, schuim of waternevel Waterstralen 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Verpakkingen onder druk kunnen bij verhitting explosiegevaar opleveren Advies voor brandweerlieden Blootgestelde containers met water afkoelen. Adviseer brandbestrijders losse ademhalingsapparatuur te dragen. RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Evacueer de ruimte. Zorg voor voldoende ventilatie. Blootstellingsmaatregelen en persoonlijke bescherming in acht nemen zoals gespecificeerd in Deel Milieuvoorzorgsmaatregelen Houd de stof uit riolen, rivieren en waterwegen Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Beperk de verontreiniging tot een klein gebied. Indien het verwijderen van de ontbrandingsbron niet mogelijk is, dient u het materiaal met water weg te spoelen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Neem de stof op met absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, zaagsel, klei, enz.) en deponeer dit in een geschikte afvalcontainer. Reinig grondig met water en reinigingsmiddel Verwijzing naar andere rubrieken Raadpleeg deel 13 voor afvaladvies. RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Dampen zijn zwaarder dan lucht en zullen zich aan de grond verzamelen. Dampaccumulaties kunnen vlam vatten en/of exploderen wanneer ontstoken. Blootstellingsmaatregelen en persoonlijke bescherming in acht nemen zoals gespecificeerd in Deel Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden Specifiek eindgebruik Geen speciale voorzorgsmaatregelen. A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 3 van 8

4 RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1. Controleparameters Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling Bestanddelen ACGIH TLV ppm mg/m³ Aceton Min: Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte 300 Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]tin (als Sn) 0,1 15 Min: 0,2 Isobutaan STEL: 1000 Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt, stankvrij gemaakt * tin-bis(2-ethylhexanoaat) (als Sn) 2 *Enkelvoudige substantie die verstikking teweegbrengt Maatregelen ter beheersing van blootstelling Technische voorzieningen Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken Individuele beschermende maatregelen Ademhalingswegen: Handen: Oog- en gezichtsbescherming: Overige: Gewoonlijk niet noodzakelijk. Maak, indien de blootstellingslimieten overschreden worden, gebruik van een goedgekaurd gasmasker tegen organische dampen (bijv. EN-Filtertype A/P). Handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (b.v. nitrilrubber, butylrubber, neopreen) Veiligheidsbril Geen Ecologische blootstellingsmaatregelen Zie paragraaf 6 en 12. RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Vorm vloeistof Geur geur van oplosmiddel Kleur helder tot lichtgeel Geurdrempelwaarde niet vastgesteld Kookpunt 56,5 C, alleen dit product Dampspanning bij 20º C niet vastgesteld Smeltpunt niet vastgesteld Gewichts % aromatische stoffen < 0,1% Procent vluchtig (per volume) 79% ph niet van toepassing Vlampunt -18 C Relatieve dichtheid 0,86 kg/l, alleen dit product Methode PM Closed Cup, alleen dit Verdelingscoëfficiënt (water/olie) niet vastgesteld product Viscositeit niet vastgesteld Dampdichtheid (lucht = 1) > 1 Zelfontbrandingstemperatuur niet vastgesteld Verdampingsgraad (ether = 1) < 1 Ontledingstemperatuur geen gegevens Oplosbaarheid in water gedeeltelijk oplosbaar Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden beschikbaar niet vastgesteld Oxiderende eigenschappen niet vastgesteld Ontvlambaarheid (vast, gas) niet van toepassing Ontploffingseigenschappen niet vastgesteld 9.2. Overige informatie Geen RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT Reactiviteit Zie paragraaf 10.3 en A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 4 van 8

5 10.2. Chemische stabiliteit Stabiel Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend bij normale gebruiksomstandigheden Te vermijden omstandigheden Open vuur en roodgloeiende oppervlakken Chemisch op elkaar inwerkende materialen Sterke oxidatiemiddelen, zoals vloeibaar chloor en geconcentreerde zuurstof Gevaarlijke ontledingsproducten Koolmonoxide, aldehyden en andere giftige gassen. RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Informatie over toxicologische effecten Primaire blootstellingsroute bij normaal gebruik: Acute toxiciteit - Oraal: Inademing, contact met huid en ogen. Een bestaande dermatitis verergert over het algemeen door blootstelling. ATE-mengsel = 2575 mg/kg Dermaal: Inademing: Substantie Test Resultaat Aceton LD50, rat 5800 mg/kg Nafta (aardolie), LD50, rat > 5000 mg/kg waterstofbehandelde lichte Dimethylbis[(1- LD50, rat 849 mg/kg oxoneodecyl)oxy]tin tin-bis(2-ethylhexanoaat) LD50, rat mg/kg Substantie Test Resultaat Aceton LD50, konijn > 7426 mg/kg Nafta (aardolie), LD50, konijn > 2000 mg/kg waterstofbehandelde lichte Dimethylbis[(1- LD50, konijn > 2000 mg/kg oxoneodecyl)oxy]tin tin-bis(2-ethylhexanoaat) LD50, rat > 2000 mg/kg Inademing van concentraties damp die de blootstellingsgrensen overschrijden kan resulteren in duizeligheid, hoofdpijn en andere ziekten van het centraal zenuwstelsel. Huidcorrosie/-irritatie: Ernstig oogletsel/oogirritatie: Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Mutageniteit in geslachtscellen: Kankerverwekkendheid: Substantie Test Resultaat Aceton LC50 inhalatoir, rat, 4 uur > 20 mg/l Isobutaan LC50 inhalatoir, muis, 1 uur 52 mg/l Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Aceton, Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte: gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]tin, tin-bis(2- ethylhexanoaat) Ames-test: negatief. Dit product bevat geen carcinogenen als vermeld door het International Agency for Research on Cancer (IARC) en Verordening (EG) no. 1272/2008. Giftigheid voor de voortplanting: tin-bis(2-ethylhexanoaat): Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden, gebaseerd op gegevens van soortgelijke stoffen. STOT bij eenmalige blootstelling: STOT bij herhaalde blootstelling: Gevaar bij inademing: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij opname door de mond. Niet geclassificeerd als giftig bij inademing (aerosol). A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 5 van 8

6 Overige informatie: Niet/geen bekend. RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE Voor dit produkt zijn nog geen ecotoxicologische gegevens vastgesteld. De informatie die hieronder zijn gebaseerd op de voorhanden kennis van de bestanddelen en de ecotoxicologie van vergelijkbare stoffen Toxiciteit Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken Persistentie en afbreekbaarheid Aceton, Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte: kan afbreken aan de lucht; is eventueel biologisch afbreekbaar. Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]tin: niet gemakkelijk afbreekbaar (read-across). tin-bis(2-ethylhexanoaat): gemakkelijk afbreekbar (read-across) Bioaccumulatie Aceton, Petroleumgas, Isobutaan: de biologische concentratie in in het water levende organismen wordt niet verwacht significant te zijn. Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte, Octanol-water scheidingscoëfficiënt (log Kow): 2,1-5, naar verwachting Mobiliteit in de bodem Vloeibaar / vloeistof. Gedeeltelijk oplosbaar in water. Raadpleeg voor het vaststellen van de mobiliteit in het milieu de fysieke en chemische eigenschappen van het product (zie deel 9). De oplosmiddelen (aceton, nafta met laag kookpunt, petroleumgas, isobutaan) verdampen snel in de lucht indien ze worden vrijgegeven in het milieu. Aceton: wordt verwacht zeer hoge mobiliteit in aarde te hebben Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Niet beschikbaar Andere schadelijke effecten Niet/geen bekend. RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afvalverwerkingsmethoden Het product moet worden afgevoerd als brandbaar, schadelijk afval. Raadpleeg de plaatselijke, provinciale en landelijke overheidsvoorschriften en houd u aan de meest stringente eisen. Dit product is geclassificeerd als schadelijk afval volgens 2008/98/EG. Europese lijst voor afvalcodering: RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER VN-nummer ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: UN1950 TDG: UN1950 US DOT: UN Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN ICAO: Aerosols, Flammable IMDG: Aerosols ADR/RID/ADN: Aerosols, flammable TDG: Aerosols, flammable US DOT: Aerosols, flammable Transportgevarenklasse(n) ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 2.1 TDG: 2.1 US DOT: Verpakkingsgroep ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: NIET VAN TOEPASSING TDG: NIET VAN TOEPASSING US DOT: NIET VAN TOEPASSING Milieugevaren GEEN GEVAAR VOOR HET MILIEU Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker GEEN SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VAN DE GEBRUIKER Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code NIET VAN TOEPASSING Overige informatie US DOT: Shipped as Consumer Commodity ORM-D in packaging having a rated capacity gross weight of 66 lb. or less (49 CFR (i)). ERG NO. 126 A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 6 van 8

7 IMDG: EmS. F-D, S-U, Shipped as Limited Quantity ADR: Classification code 5F, Tunnel restriction code (E), Shipped as Limited Quantity RUBRIEK 15: REGELGEVING Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-verordeningen Krachtens titel VII autorisaties: Krachtens titel VIII beperkingen: Andere EU-verordeningen: Nationale voorschriften Niet van toepassing Geen Richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming van jongeren op het werk. Richtlijn 75/324/EEG inzake onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende aërosols. Nationale implementaties van de in paragraaf genoemde EG-richtlijnen Chemischeveiligheidsbeoordeling De leverancier van deze stof/dit mengsel heeft geen beoordeling met betrekking tot de chemische veiligheid uitgevoerd. RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE Afkortingen en ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaans congres van industriële acroniemen: hygiënisten van de overheid) ADN: Europese overeenkomst met betrekking tot het internationale vervoer over binnenwateren van gevaarlijke stoffen. ADR: Europese overeenkomst met betrekking tot het internationale vervoer via het wegennet van gevaarlijke stoffen ATE: Acute toxiciteitsschatting BCF: Bioconcentratiefactor CLP: Classification Labelling Packaging (verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking (1272/2008/EG) GHS: Globally Harmonized System (Wereldwijd geharmoniseerd systeem) ICAO: International Civil Aviation Organization (Internationale civiele luchtvaartorganisatie) IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Internationale code voor vervoer van gevaarlijke stoffen over zee) LC50: Lethal Concentration 50 (dodelijke concentratie voor 50% van de geteste populatie) LD50: Lethal Dose 50 (dodelijke dosis voor 50% van de geteste populatie) LOEL: Lowest Observed Effect Level (laagst waargenomen effectief niveau) : niet beschikbaar n.v.t.: niet van toepassing NOAEL: No Observed Adverse Effect Level (niveau waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld) NOEL: No Observed Effect Level (niveau waarbij geen waarneembaar effect optreedt) PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (persistente, bioaccumulerende en toxische stof) (Q)SAR: Quantitative Structure-Activity Relationship (kwantitatieve structuur-activiteitrelatie) REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (1907/2006/EC) RID: Verordeningen met betrekking tot het nternationale vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. SDS: Safety Data Sheet (veiligheidsinformatieblad) STEL: Short Term Exposure Limit (blootstellingsgrens op korte termijn) STOT: Specific Target Organ Toxicity (giftig voor specifieke oorganen) TDG: Transportation of Dangerous Goods (Canada) (Vervoer van gevaarlijke goederen, Canada) TLV: Threshold Limit Value (drempelwaarde) US DOT: United States Department of Transportation (Amerikaans departement voor vervoer) zpzb: Zeer persistente en zeer bioaccumulerende stof Andere afkortingen en acroniemen vindt u op Belangrijke literatuur en gegevensbronnen: European chemical Substances Information System (ESIS) (Europees informatiesysteem voor chemische stoffen) European Chemicals Agency (ECHA) (Europees agentschap voor chemische stoffen) Informatie over chemische stoffen Hazardous Substances Data Bank (HSDB) Zweedse nationale inspectiedienst voor chemische stoffen (KEMI) A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 7 van 8

8 Procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008: Classificatie Ontvl. aerosol 1, H222 Oogirrit. 2, H319 Huidirrit. 2, H315 Sens. huid 1B, H317 STOT eenm. 3, H336 STOT herh. 2, H373 Aquat. chron. 2, H411 Relevante H-zinnen: Relevante R-zinnen: Namen van gevarenpictogrammen: Indelingsprocedure Op basis van bestanddelen Berekeningsmethode Berekeningsmethode Extrapolatieprincipe "verdunning" Extrapolatieprincipe "verdunning" Extrapolatieprincipe "verdunning" Berekeningsmethode H220: Zeer licht ontvlambaar gas. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H302: Schadelijk bij inslikken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H361: Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij opname door de mond. R11: Licht ontvlambaar. R12: Zeer licht ontvlambaar. R22: Schadelijk bij opname door de mond. R36: Irriterend voor de ogen. R38: Irriterend voor de huid. R41: Gevaar voor ernstig oogletsel. R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R48/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R63: Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Wijzigingen aan SDS in deze revisie: Hoofdstukken 2.2, 11. Vlam, uitroepteken, gezondheidsgevaar, milieu Verdere informatie: Geen Deze informatie is uitsluitend gebaseerd op de gegevens die ter beschikking zijn gesteld door de leveranciers van de toegepaste materialen, niet op basis ven het betreffende mengsel als zodanig. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie geboden met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het specifieke doel van de gebruiker. De gebruiker dient zelf te beslissen inzake de geschiktheid voor het betreffende doel. A.W. Chesterton Company, 2015 Alle rechten voorbehouden. Reg. US Patent and TM Office. Pagina 8 van 8

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

: Muscado Flash Guêpes

: Muscado Flash Guêpes Datum van uitgave 08/06/2015 Datum herziening 08/06/2015 Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V.

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V. Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W-50 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidskaart ADESILEX PA

Veiligheidskaart ADESILEX PA PSDS van 16/5/2015, revision 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Pagina 1/12 Productveiligheidsblad opgesteld in overeenstemming met Bijlage II van Verordening EG nr. 1907/2006, Verordening (EG) nr. 1272/2008 en Verordening (EG) nr. 453/2010 (REACH). Versie 1 Herzieningsdatum

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5190-0521EU 1.2 Relevant

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pazzaz Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productcode Producttype Castrol Fork Oil 15W 450580IT13 SDSnr.

Nadere informatie

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad.

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Blz. 1 / 8 Naam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 922 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 029389 CAS-nummer: 75-09-2 EC-nummer: 200-838-9 Catalogusnummer: 602-004-00-3

Nadere informatie