Dynamieken in de Bestuurskamer: Een Beschrijvende Studie naar de Gedragspatronen binnen het Managementteam van een Grote Zorginstelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dynamieken in de Bestuurskamer: Een Beschrijvende Studie naar de Gedragspatronen binnen het Managementteam van een Grote Zorginstelling"

Transcriptie

1

2 Dynamieken in de Bestuurskamer: Een Beschrijvende Studie naar de Gedragspatronen binnen het Managementteam van een Grote Zorginstelling Boardroom Dynamics: A Descriptive Study of the Behavioural Patterns in the Executive Board of a Large Healthcare Organization Ernst P. Graamans Eerste begeleider: Dr. T. Verheggen Tweede begeleider: Drs. J. Eshuis Faculteit Psychologie Open Universiteit Nederland Afstudeerrichting: Arbeids- en Organisatiepsychologie December 2013

3 Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Summary Inleiding...Fout! Bladwijzer niet 1.1 Theoretische invalshoeken en begripsverheldering...fout! Bladwijzer niet Vanzelfsprekende gedragspatronen volgens Voestermans en Verheggen...Fout! Bladwijzer niet Ongeschreven regels volgens Scott-Morgan in relatie tot conventies...fout! Bladwijzer niet Foucauldian discourse analysis in relatie tot arrangementen.. Fout! Bladwijzer niet 1.2 Probleemstelling...Fout! Bladwijzer niet Doelstelling...Fout! Bladwijzer niet Vraagstelling...Fout! Bladwijzer niet 2 Methode...Fout! Bladwijzer niet 2.1 Onderzoeksgroep...Fout! Bladwijzer niet 2.2 Interview- en observatieprotocollen...fout! Bladwijzer niet 2.3 Analyse...Fout! Bladwijzer niet Extraheren geschreven regels uit officiële documenten...fout! Bladwijzer niet Ongeschreven-regels analyse (Scott-Morgan, 1994)...Fout! Bladwijzer niet Foucauldian discourse analysis (Willig, 2008)...Fout! Bladwijzer niet Integratie en mogelijke tegenstellingen...fout! Bladwijzer niet 3 Resultaten...Fout! Bladwijzer niet Extraheren geschreven regels uit officiële documenten (deelvraag 1a)...Fout! Bladwijzer niet

4 3.1.2 Ongeschreven-regels-analyse (deelvraag 1b)...Fout! Bladwijzer niet Foucauldian discourse analysis (deelvraag 1c)...Fout! Bladwijzer niet Integratie en mogelijke tegenstellingen (vraag 2 en subvragen)...fout! Bladwijzer niet 4 Discussie...Fout! Bladwijzer niet 5 Literatuur...Fout! Bladwijzer niet 6 Bijlagen...Fout! Bladwijzer niet 6.1 Bijlage 1: Brief aan poortwachters...fout! Bladwijzer niet 6.2 Geschreven regels van het managementteam...fout! Bladwijzer niet Bijlage 2: Samenvatting archiefonderzoek.fout! Bladwijzer niet Bijlage 3: Geanonimiseerde concept notitie managementteam Zorggroep X Fout! Bladwijzer niet Bijlage 4: Geanonimiseerde notitie topstructuur Zorggroep X Fout! Bladwijzer niet Bijlage 5: Geplastificeerde mission statement...fout! Bladwijzer niet 6.3 Ongeschreven regels van het managementteam / ongeschreven-regels-analyse..fout! Bladwijzer niet Bijlage 6: Observatie-, theoretische, methodische en reflectieve notities...fout! Bladwijzer niet Bijlage 7: Inventariseren labels (stap 2)...Fout! Bladwijzer niet Bijlage 8: Prioriteren labels, samenvoegen en verbanden zoeken (stap 3)...Fout! Bladwijzer niet Bijlage 9: Selecteren en comprimeren (stap 4)...Fout! Bladwijzer niet 6.4 Arrangementen van het managementteam / Foucauldian discourse analysis...fout! Bladwijzer niet Bijlage 10: FDA interview directeur bedrijfsvoering (BD)Fout! Bladwijzer niet

5 6.4.2 Bijlage 11: FDA interview manager behandeling en begeleiding (B&B)...Fout! Bladwijzer niet Bijlage 12: FDA interview manager divisie ouderen (MDO)... Fout! Bladwijzer niet Bijlage 13: FDA interview manager divisie specifieke doelgroepen (MSD)Fout! Bladwijzer niet Bijlage 14: FDA interview bestuurder (B)..Fout! Bladwijzer niet 6.5 Observatieverslagen...Fout! Bladwijzer niet Bijlage 15: Observatieverslag MT-vergadering Fout! Bladwijzer niet Bijlage 16: Observatieverslag MT-vergadering Fout! Bladwijzer niet Bijlage 17: Observatieverslag MT-vergadering Fout! Bladwijzer niet 6.6 Bijlage 18: Aanbevelingen vervolgonderzoek...fout! Bladwijzer niet

6 Dynamieken in de bestuurskamer: Een beschrijvende studie naar de gedragspatronen binnen het managementteam van een grote zorginstelling Ernst P. Graamans Samenvatting Achtergrond. Het aantal goed opgezette observatiestudies vanuit de psychologie naar dynamieken in de bestuurskamer is nog schaars, terwijl de interesse in het thema boardroom dynamics toeneemt. In dit onderzoek werd vanuit een cultuurpsychologische benadering gekeken naar expliciete afspraken (onderzoeksvraag 1a), conventies, ofwel ongeschreven regels (1b), en arrangementen (1c), die tezamen het gedrag vormgaven binnen een managementteam (MT) van een grote zorginstelling (1). Ook is gekeken of er tegenstellingen bestonden tussen de afspraken en minder nadrukkelijke manieren waarop het gedrag werd vormgegeven (2) en naar manieren waarop de MT-leden mogelijkerwijs af konden wijken van heersende gedragspatronen (subvragen). Doel. Het doel van dit onderzoek is het beschrijven van gedragspatronen binnen een topmanagementteam of directie aan de hand van de drie identificatoren op basis waarvan gedrag binnen de groep vormgegeven kan worden. Dit onderzoek dient tevens als testcase voor het verkrijgen van inzicht in arrangementen met behulp van Foucauldian discourse analysis. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Dit is een beschrijvende en exploratieve casestudie naar gedragspatronenen binnen een MT. Er is documentenonderzoek gedaan toegespitst op de topstructuur. De vijf MT-leden zijn individueel geïnterviewd. Van de interviews zijn geluidsopnamen gemaakt. Ook zijn er drie tweemaandelijkse MTvergaderingen geobserveerd. De observator maakte notities, die korte tijd later zijn uitgewerkt in een expanded observatieprotocol. Kwalitatieve data-analyse. Om inzicht te krijgen in de ongeschreven regels van het MT zijn de interviews geanalyseerd aan de hand van de ongeschreven-regels-methodiek (Scott- 1

7 Morgan, 1994). Om inzicht te krijgen in de arrangementen zijn de interviews geanalyseerd met Foucauldian discourse analysis (Willig, 2008). De resultaten zijn met de data uit het documentenonderzoek en de observaties van de MT-vergaderingen vergeleken. Resultaten. Er zijn contrasten gevonden (2). Zo bleek uit de ongeschreven-regels-analyse dat de directeur bedrijfsvoering meer invloed heeft (1b) dan hem formeel is toebedeeld (1a). De strategische doelstelling om de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen (1a) blijkt bij sommige MT-leden in de praktijk op weerstand te stuiten (1b). Ook de in de functieomschrijvingen en in de strategie expliciet gemaakte doelstelling het algemeen organisatiebelang voorop te stellen (1a) staat op gespannen voet met de ongeschreven regel van de managers in het MT om voor de eigen divisie te staan, waar zij op afgerekend worden (1b). Er zijn verschillende arrangementen te beschrijven, zoals het managerialistisch arrangement, het arrangement van maatschappelijk engagement en het klantgericht ondernemingsarrangement (1c). De cliënt, cq. klant, wordt in de aan de twee laatste arrangementen gerelateerde discourses op één gezet, maar op basis van andere gronden, namelijk maatschappelijke betrokkenheid vs marktdenken. Dit vormt een potentieel dilemma. De discursieve constructie van de samenwerking in het MT langs het domein jong tegenover oud binnen een discourse over vernieuwing maakt voor één MT-lid de subject positie van patronenbreker beschikbaar. Zij kan nu openlijk oude besluitvorming ter discussie stellen (subvraag). Conclusie. De MT-leden werken vanuit een als vanzelfsprekend verondersteld gevoel van maatschappelijke betrokkenheid aan het verbeteren van de zorg voor de cliënten van deze zorginstelling. Over de doelen is grotendeels overeenstemming (strategie), maar over hoe die het beste te realiseren zijn (sturing), is in deze vormingsfase nog discussie. Foucauldian discourse analysis bleek een goede methode te zijn om inzicht te verkrijgen in onnadrukkelijkere ervaringsaspecten binnen de groep. Dit was met een methode als de ongeschreven-regels-analyse alleen niet mogelijk geweest. Op basis van de bevindingen zijn aanbevelingen gedaan aan dit MT. Sleutelwoorden: boardroom dynamics; cultuur; organisatiecultuur; ongeschreven regels; Foucauldian discourse analysis 2

8 Boardroom dynamics: A descriptive study of the behavioural patterns in the executive board of a large healthcare organization Ernst P. Graamans Summary Background. Psychological studies of boardroom dynamics using participant observation as a method are relatively rare. This study used a cultural psychological perspective to describe the sets of agreements (research question 1a), conventions or unwritten rules (1b) and arrangements (1c), that make up for the behavioural patterns within the executive board of a large healthcare organization (1). Then discrepancies between these sets were sought (2) and ways by which the board members can deviate from the manners by which behavioural patterns are set (sub-questions). Aim. The aim of this study is to describe the behavioural patterns of an executive board on the basis of agreements, conventions and arrangements. This study can also be considered a testcase for the Foucauldian discourse analysis as a method to unveil and describe sets of arrangements in the board. Participants, procedure, design. This is a descriptive and explorative case study of the behavioural patterns within the board of a large healthcare organization. There was access to documents concerning the governance structure. The five permanent board members were interviewed individually. The interviews were audio-recorded. During this participant observation research project three bimonthly board meetings were observed using the fly-onthe-wall method. Notes were made, that were expanded upon soon after the meetings ended. Qualitative data analysis. To decipher the unwritten rules of the board the interviews were analyzed using the unwritten rules approach (Scott-Morgan, 1994). Arrangements were uncovered using Foucauldian discourse analysis (Willig, 2008). The results were compared with the data extracted from the documents and the observations of the board meetings. 3

9 Results. Several discrepancies were unveiled (2). Results from the unwritten rules analysis showed that the operations manager holds more influence (1b) than is formally described in his job description (1a). The strategic goal to delegate more responsibility and authority to employees on the workfloor (1a) in practice meets with resistance from some board members (1b). In a report concerning the responsibilities of the board it is explicitly stated that the interest of the organization as a whole should take precedence over individual or divisional interests (1a), yet the managers in the board feel that it is expected from them to stand for their division since that is the way their performance will be measured (1b). Several arrangements have been described such as the managerial arrangement, the arrangement of social engagement and the customer directed business arrangement (1c). The client or customer is central in both related discourses of the last two arrangements, but on different grounds, namely social engagement vs supply and demand. This forms a potential dilemma for the board. For one divisional manager in this board the discursive construction of the discursive object teamwork in terms of young vs old embedded in a discourse on innovation and development makes available the subject position of someone who is able to openly challenge old policy and decision-making (sub-question). Conclusion. The board members work to improve client care motivated by a taken for granted feeling of social engagement. There is agreement over the organizational goals (strategy), but how to achieve these goals from a leadership perspective (controls) is still open for discussion. Compared to the unwritten rules analysis Foucauldian discourse analysis proved to be of use in describing the even more implicit ways by which behavioural patterns are organized. On the basis of the findings of this study recommendations have been made to the board. Keywords: boardroom dynamics; culture; organizational culture; unwritten rules; Foucauldian discourse analysis 4

Dynamieken binnen het topmanagementteam van een grote zorgorganisatie

Dynamieken binnen het topmanagementteam van een grote zorgorganisatie Dynamieken binnen het topmanagementteam van een grote zorgorganisatie Drs. Ernst Graamans werkt als onderzoeker bij TEN HAVE Change Management. Drs. Leonard Millenaar is adviseur bij TEN HAVE Change Management.

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Afstudeeronderzoek Master Zorgmanagement Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

De#architect#als#initiatiefnemer#van# bottom!up#projecten"

De#architect#als#initiatiefnemer#van# bottom!up#projecten De#architect#als#initiatiefnemer#van# bottom!up#projecten Eenonderzoeknaarnutennoodzaakvaneenbusinesscase DoriendeRidder 1364944 10.04.2014 Afstudeerrapport TechnischeUniversiteitDelft FaculteitBouwkunde

Nadere informatie

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur Masterthesis Human Resource Management Dwarsliggers houden de trein op de rails Veranderbereidheid van leraren als voorwaarde voor de ontwikkeling naar een lerende organisatie met een professionele cultuur

Nadere informatie

Voorwoord Arjan Apperlo

Voorwoord Arjan Apperlo Voorwoord Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek ter afronding van de Masteropleiding Construction Management & Engineering aan de Universiteit Twente. Dit onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding

Nadere informatie

De positie van TOPGGz binnen de Nederlandse gezondheidszorg

De positie van TOPGGz binnen de Nederlandse gezondheidszorg De positie van TOPGGz binnen de Nederlandse gezondheidszorg Naam : Renée Mulder Studentnummer : 1921304 Telefoonnummer : 06-45753888 E-mailadres Master programma : renee.a.mulder@gmail.com : Management,

Nadere informatie

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in gebiedsontwikkeling Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 Afstudeerrapport P.L. (Pelle) Steigenga

Nadere informatie

Abstract Bruggerbosch

Abstract Bruggerbosch Abstract Bruggerbosch Introduction Currently a downward spiral is likely to arise within the health care system under the influence of aging. The increase in the number of elderly people concurrently gives

Nadere informatie

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Betreft: Master thesis Aangenaam kennismaken Auteur: R.M. (Robin) Koster Kennisinstelling:

Nadere informatie

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING

OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING OMSLAG IN DE LANGDURIGE ZORG ALS ORGANISATIEVERANDERING A turn in Dutch long-term care as organizational change met een uitwerking voor zorgorganisatie Spes Bona Teun Wolters Working paper nr 2014/1 Wittenborg

Nadere informatie

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK

Master Thesis. propositions into a framework. Radboud University Nijmegen (RU) Ing. Martijn van den Tillaart. Thesis number: 110 IK Radboud University Nijmegen (RU) Master Thesis propositions into a framework Ing. Martijn van den Tillaart Thesis number: 110 IK Author: Ing. M.J.C. van den Tillaart Place: Cuijk Date: april 15, 2009 Document:

Nadere informatie

Samenvatting Achtergrond: Theoretisch kader: Doel: Methoden: Resultaten: Conclusie: Discussie:

Samenvatting Achtergrond: Theoretisch kader: Doel: Methoden: Resultaten: Conclusie: Discussie: Leiderschap Leiderschap bij de borging van verandering gestuurd door verschillende verbeterstrategieën Naam: MSc. Studentnummer: 331491 Datum: 12 juni 2010 Begeleider: Dhr E. (Bert) Huisman MBA Meelezer:

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Publicatie B: Onderzoeksrapport Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Definitieve versie Titelpagina In opdracht van Titel Titelomschrijving Auteurs Royal HaskoningDHV & Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Coördineren van hulpverlening voor multiprobleemgezinnen

Coördineren van hulpverlening voor multiprobleemgezinnen Afstudeerscriptie Coördineren van hulpverlening voor multiprobleemgezinnen Een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende coördinatievormen voor netwerken van hulpverleningsorganisaties voor de

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL Master thesis University of Twente Faculty of management and governance Master Health Sciences Management track Author Willemien

Nadere informatie

Visie op informatiemanagement

Visie op informatiemanagement Masterscriptie MSc Zorgmanagement Peter Visser Visie op informatiemanagement Onderzoek naar het verbeteren van de bedrijfsvoering in ziekenhuizen Scriptie MSc Zorgmanagement Juni 2007 Student Dhr. P.B.

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE OP BASIS VAN GEACCEPTEERDE METHODES OP HET TERREIN VAN IT GOVERNANCE MASTER THESIS WILCO LEENSLAG UNIVERSITEIT TWENTE - 2 - MASTER THESIS WILCO LEENSLAG Master

Nadere informatie

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam.

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Master Thesis: Linda Timmer Arents Medicatieverificatie bij opname van patiënten

Nadere informatie

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau Een onderzoek naar het opzetten van een veiligheidsgevoelens-monitor voor homoseksuelen in de gemeenten:

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers

Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers Afstudeerverslag in het kader van de opleiding Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers Leonie G. Wenting Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Risicomanagement langs de meetlat. Onderzoek naar de toepassing en prestatie van risicomanagement in projecten van Roelofs

Risicomanagement langs de meetlat. Onderzoek naar de toepassing en prestatie van risicomanagement in projecten van Roelofs Risicomanagement langs de meetlat Onderzoek naar de toepassing en prestatie van risicomanagement in projecten van Roelofs II Roelofs Beheer BV Postadres Bezoekadres Postbus 12, 7683 ZG Den Ham Dorpsstraat

Nadere informatie