Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen"

Transcriptie

1 Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek 3467 voltijd - Nederlands - Duits Mechatronica 3006 voltijd - Nederlands - Duits Informatica voltijd - Nederlands - Duits Industrieel Product voltijd - Nederlands Ontwerpen - Nederlands/Duits Werktuigbouwkunde 3480 voltijd - Nederlands - Nederlands/Duits van de Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (BU 47) te Venlo Het opleidingspecifiek deel van het Studentenstatuut is vastgesteld door de instituutdirecteur op 30 juni 011, na instemming van de IMR op 30 juni 011 en GOC Techniek op 1 juni 011. De onderwijs- en examenregeling van de opleiding is een uitwerking van het algemene deel van de onderwijs- en examenregeling voor bacheloropleidingen van Fontys. Voor het studiejaar is dit algemene deel vastgesteld door het College van Bestuur op 18 januari 011, onder voorbehoud van instemming van de studentenfractie van de CMR. Deze instemming is verleend op 8 maart 011.

2 FHTenL OER Techniek Venlo Inhoudsopgave A Onderwijs- en examenregeling... 3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel Eisen vooropleiding... 7 Artikel 3 Eisen bezitters buitenlandse diploma s/internationale studenten... 8 Artikel 4 Eisen werkkring... 9 Artikel 5 Intake assessment Artikel 6 Vrijstellingen Artikel 7 Versnelling/maatwerk Artikel 8 Opleidingsprofiel afstudeerrichtingen/differentiaties beroepsvereisten Artikel 9 Inhoud opleiding Artikel 10 Overzicht onderwijseenheden en studiepunten Artikel 11 Inhoud Minors en andere speciale programma s Artikel 1 Onderwijsactiviteiten... 1 Paragraaf 5 Studieloopbaanbegeleiding, functiebeperking, bestuurlijk activiteiten, topsport Artikel 13 Studieloopbaanbegeleiding Artikel 14 Bijzondere voorzieningen voor studenten met een functiebeperking Artikel 15 Bestuurlijk actieve studenten Artikel 16 Topsport Paragraaf 6 Toetsen, beoordelen en studievoortgang Artikel 17 Toetssoorten Artikel 18 Overzicht toetsen Artikel 19 Toetsen en beoordelen Artikel 0 Tijdsduur toets en hulpmiddelen toets Artikel 1 Deelname competentie-examens Artikel Aanmelding toetsen Artikel 3 Legitimatie bij toetsen Artikel 4 Normering toetsen Artikel 5 Uitslag toetsing Artikel 6 Verhindering van deelname aan toetsen Artikel 7 Verzoek tot herziening Artikel 8 Herkansing Artikel 9 Geldigheidsduur behaalde resultaten Artikel 30 Afstudeerscriptie Kennisbank Artikel 31 Studievoortgang Artikel 3 Studieadvies Artikel 33 Aanvullende bepalingen bindend afwijzend studieadvies Paragraaf 7 Afsluiting opleiding... 0 Artikel 34 Examens getuigschriften diploma supplement... 0 Artikel 35 Verklaring bij vertrek... 1 Artikel 36 Doorstroom... 1 Paragraaf 8 Onregelmatigheden en fraude... Artikel 37 Onregelmatigheden en fraude... Paragraaf 9 Examencommissie, beroepsmogelijkheid... 3 Artikel 38 Examencommissie... 3 Artikel 39 Beroepsmogelijkheid... 3 Paragraaf 10 Bewaring en hardheidsclausule... 4 Artikel 40 Bewaring... 4 Artikel 41 Hardheidsclausule... 4 Paragraaf 11 Slot- en invoeringsbepalingen... 5 Artikel 4 Inwerkingtreding, wijziging, bekendmaking en citeertitel... 5 Artikel 43 Overgangsbepalingen... 5 Artikel 44 Onvoorziene gevallen... 5 B - Studieopbouw en ondersteunende faciliteiten... 6 C - Interne klachtenprocedure... 6 D Lijst van bijlagen... 6 D-1 Lijst van bijlagen voor opleidingsprofielen, curricula en toetsen... 6 D- Lijst van reglementen voor opleidingsspecifieke minoren... 6 D-3 Lijst van verdere bijlagen... 6 / 6

3 FHTenL OER Techniek Venlo A Onderwijs- en examenregeling Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Afstudeerrichting Assessment Assessor Beroepsvereisten CMR Cohort College van beroep voor de examens College van Bestuur Competentie CROHO Deeltijdse opleiding Deficiëntie Differentiatie Diplomasupplement Duale opleiding DUO ECTS Eindkwalificaties EVC Een specialisatie binnen een opleiding. Verzamelnaam voor toetsen die gericht zijn op het beoordelen van competenties in zo authentiek mogelijke beroepssituaties. Examinator, degene die in een assessment beoordeelt in welke mate de student competenties heeft verworven. Vereisten die voor de uitoefening van een bepaald beroep op grond van een wettelijk voorschrift worden gesteld. (artikel 7.6 van de Wet) Centrale medezeggenschapsraad. De groep studenten die op dezelfde peildatum en voor de eerste maal is ingeschreven voor een opleiding waarop de op dat moment geldende OER van toepassing is. Bij inschrijving in een hoger jaar wordt per student bepaald bij welk cohort hij kan aansluiten. Het College zoals bedoeld in de artikelen 7.60 t/m 7.63 van de Wet en artikel 45 en 46 van het studentenstatuut. Inrichting, taken en bevoegdheden zijn geregeld in het door het College van beroep vastgestelde Reglement van orde dat door het College van Bestuur is vastgesteld. Het leidinggevend bestuurlijk orgaan van Fontys, als zodanig beschreven in de statuten en de Wet. Een cluster van verwante kennis, vaardigheden en houdingen die van invloed is op een belangrijk deel van iemands taak, die samengaat met de prestatie op de taak, die kan worden gemeten en getoetst aan aanvaardbare normen en die kan worden verbeterd door middel van training en ontwikkeling. Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, waarin alle opleidingen zijn vermeld, die, indien met voldoende resultaat zijn afgelegd, een officieel getuigschrift HBO-onderwijs opleveren met de daarbij behorende graad (associate degree, bachelor of master). Een opleiding die zodanig is ingericht dat rekening is gehouden met de mogelijkheid dat de student ook in beslag kan worden genomen door andere werkzaamheden dan onderwijsactiviteiten. Tekort(en) in de vereiste vooropleiding. Deel van een bacheloropleiding dat bijdraagt aan de generieke of specifieke competenties, gericht op een verdieping in een bepaalde richting van het werkveld. Document volgens het Europees vastgestelde format dat aan het getuigschrift wordt toegevoegd, waarop wordt vermeld de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de opleiding. Een duale opleiding is een opleiding, die zodanig is ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende één of meer periodes wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs. De opleiding bestaat uit een onderwijs- en een beroepsuitoefeningsdeel. De beroepsuitoefening is onderdeel van het studieprogramma van de opleiding. Dienst uitvoering onderwijs, organisatie waarin de IB-Groep is ondergebracht. European Credit Transfer System. Het systeem om de studiepunten aan te duiden zodanig dat internationale vergelijking mogelijk is. Zie ook: studiepunt Kwalificaties waarover de student moet beschikken wanneer hij de opleiding heeft afgerond. Erkenning van eerder Verworven Competenties. Examen Afsluiting van (de propedeutische fase van) een opleiding of van het associate degree programma. Het afsluitend examen kan tevens omvatten een aanvullend 3 / 6

4 FHTenL OER Techniek Venlo onderzoek dat door de examencommissie zelf wordt verricht Examencommissie Het college van personen als bedoeld in artikel 7.1 van de Wet. Examinator Lid van het personeel, door de examencommissie aangewezen voor het afnemen van toetsen en het vaststellen van de uitslag daarvan, alsmede deskundigen van buiten de instelling. Fontysminor Een minor die toegankelijk is voor alle studenten van Fontys en waarin overstijgende en profilerende thema s centraal staan. FOS-commissie Commissie die door het College van Bestuur belast is met de uitvoering van de Regeling Financiële ondersteuning studenten (FOS-regeling). FOS-regeling Regeling die betrekking heeft op ondersteuning van studenten, in de vorm van toekenning van afstudeersteun, bestuursbeurs of vacatiegeld uit het profileringsfonds. Fraude Elk handelen (waaronder het plegen van plagiaat), of nalaten, waarvan een persoon wist of behoorde te weten, dat het op de juiste wijze vormen van een oordeel over iemands kennis, inzicht, vaardigheden, competenties, (beroeps)houding, reflectie e.d. geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt. Getuigschrift Het getuigschrift zoals bedoeld in artikel 7.11 van de Wet. Grondslag Elke opleiding wordt aangeboden op de grondslag algemeen bijzonder (ab) of rooms katholiek (rk) of protestants christelijk (pc) dan wel een combinatie van algemeen bijzonder, rooms katholiek en protestants christelijk (ab/pc/rk). IELTS International English Language Testing System, instrument ten behoeve van het vaststellen van de taalvaardigheid in de Engelse taal. IMR Instituutsmedezeggenschapsraad. IND De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is het onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat zorg draagt voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden Instelling Fontys Hogescholen Instituut De operationele eenheid binnen Fontys, waarbinnen met name de kerncompetenties van Fontys zijn georganiseerd en die het primaire proces uitvoert. Instituutsdirecteur Het personeelslid dat belast is met de leiding van een instituut van Fontys. Intake assessment Assessment dat op verzoek van de student plaatsvindt voor aanvang van de opleiding als de student denkt te beschikken over eerder verworven competenties. Op basis van de resultaten van het intake assessment kunnen vrijstellingen verleend worden door de examencommissie. Major Dat deel van een bacheloropleiding met een studielast van 10 studiepunten dat bijdraagt aan de competenties van een bacheloropleiding en rechtstreeks verband houdt met de registratie van de opleiding(en) in het CROHO. Minor Keuzeprogramma binnen een bacheloropleiding met een studielast van 30 studiepunten dat bijdraagt aan generieke of specifieke competenties. Minorregeling Regeling waarin is beschreven de inhoud, de onderwijsactiviteiten, de toetsing en de afronding van de minor. Alle minorregelingen van Fontysminors zijn te vinden via de website van Fontys (www.fontys.nl/minors). De minorregelingen van opleidingsminors zijn als bijlage opgenomen bij de OER van de opleiding. Nt-diploma Diploma van het officiële Staatsexamen Nt (Nederlandse Taal als tweede taal) waarvan het programma II als richtlijn geldt voor de toelating tot het hoger onderwijs. OER Onderwijs- en examenregeling. De OER bestaat uit algemene informatie voor alle opleidingen van Fontys Hogescholen waaraan opleidingsspecifieke informatie is toegevoegd en is onderdeel van het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut. Onderwijseenheid Onderdeel van een opleiding dat met een tentamen wordt afgesloten, als bedoeld in artikel 7.3 lid van de Wet of een aanvullend onderzoek uitgevoerd door de examencommissie als bedoeld in artikel 7.10 lid van de Wet. Onderwijseenheden kunnen betrekking hebben op de beoordeling van (een) competenties(s), van een 4 / 6

5 FHTenL OER Techniek Venlo Onderwijsactiviteiten Onderwijsperiode Opleiding Opleidingscommissie Opleidingsminor Opleidingsprofiel Penvoerend instituut Portfolio Postpropedeuse Propedeuse Student Studentendecaan Studenten Loopbaancentrum Studentenstatuut Studieadvies Studiejaar Studielast Studieloopbaanbegeleider Studieloopbaanbegeleiding Studieprogramma Studiepunt Tentamen onderdeel van competenties (kennis, inzicht, vaardigheden, houding), van een combinatie van competenties of van de minor. Na het behalen van het tentamen van een onderwijseenheid worden de studiepunten behorende bij de onderwijseenheid toegekend. Het onderwijs dat wordt aangeboden dat de student kan benutten om zijn leerproces te ondersteunen. Periode in een studiejaar waarin onderwijs wordt aangeboden. Een onderwijsperiode is in de Fontys jaaragenda aangeduid als studiekwartaal. Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. Commissie voor advies en beoordeling betreffende het onderwijs en de OER (zie Reglement opleidingscommissies). Een minor die alleen gevolgd kan worden door studenten uit een bepaald domein of van een bepaalde opleiding en waarin een specifiek thema centraal staat. Het totaal van eindkwalificaties waarvoor de opleiding opleidt, dat wil zeggen de beroepscompetenties op het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar. Het penvoerend instituut is het Fontys Instituut dat eindverantwoordelijk is voor de ontwikkeling, uitvoering, toetsing en verbetering van het minorprogramma. (Digitale) verzameling van bewijsstukken waarin de student kan aantonen dat hij de competenties van een bepaalde opleiding beheerst. Tweede fase in een bacheloropleiding. Eerste fase in een bacheloropleiding. Degene die bij de instelling ingeschreven is als bedoeld in artikel 7.3 t/m 7.34 van de Wet. Het door het College van Bestuur benoemde personeelslid belast met het behartigen van de belangen van studenten, het verlenen van hulp bij voorkomende problemen en het informeren en adviseren. De decaan is ondergebracht bij de Dienst Studentenvoorzieningen. Voorziening van de Dienst Studentenvoorzieningen, bedoeld om studenten te begeleiden bij vraagstukken met betrekking tot instroom, doorstroom en uitstroom. Het statuut waarin de rechten en plichten van studenten staan vermeld. Het studentenstatuut bestaat uit een instellingsspecifiek en een opleidingsspecifiek deel. Een advies dat door de bacheloropleiding op het einde van het eerste jaar van de propedeutische fase aan de student wordt uitgereikt over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de opleiding; aan dit advies kan ook een bindende afwijzing verbonden zijn. De periode van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar. De genormeerde tijdsinvestering in eenheden van 8 studiebelastingsuren verbonden aan het studieprogramma. Begeleider van een student bij o.a. de planning, de aanpak, de te maken keuzes en de voortgang van de studieloopbaan. Begeleidingssysteem waarbij de ontwikkeling van de individuele student centraal wordt gesteld. De student wordt gestimuleerd te reflecteren op de eigen ontwikkeling als toekomstig beroepsbeoefenaar en zelf de verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling te nemen. Samenhangend geheel van onderwijsactiviteiten die een student volgt in het kader van zijn opleiding. Een studiepunt is gelijk aan 8 genormeerde studiebelastingsuren. Studiepunten worden toegekend indien het tentamen van een onderwijseenheid met goed gevolg is afgelegd. Internationaal wordt hiervoor de term ECTS credits gebruikt. Een onderzoek naar kennis, inzicht, vaardigheden en/of competenties bij de afsluiting van een onderwijseenheid alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dit onderzoek. (artikel 7.10 lid 1 van de Wet) Een tentamen kan bestaan uit één of 5 / 6

6 FHTenL OER Techniek Venlo meerdere toetsen. Toets Activiteit op grond waarvan wordt beoordeeld of een student bepaalde kennis, inzicht, vaardigheden en / of competenties bezit. Topsportregeling Regeling, waarin is vastgelegd welke studenten in aanmerking komen voor deze regeling en op welke faciliteiten een beroep kan worden gedaan. Uitvoerend instituut Een Fontys instituut dat een minor uitvoert. Voltijdse opleiding Een voltijdse opleiding is een opleiding die is ingericht zonder dat rekening is gehouden met het verrichten van andere werkzaamheden dan onderwijsactiviteiten. Vrijstelling Gehele of gedeeltelijke ontheffing om te voldoen aan inschrijvings- en / of toelatingsvoorwaarden en / of het afleggen van tentamens. WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Staatsblad 1995, 501 en de latere aanvullingen en wijzigingen). Wet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW Staatsblad 593, 199 en de latere aanvullingen en wijzigingen). 6 / 6

7 FHTenL OER Techniek Venlo Paragraaf Toelating bacheloropleiding Artikel Eisen vooropleiding 1. Voor de inschrijving bij een bacheloropleiding geldt als vooropleidingseis het bezit van een diploma vwo, havo (met profielen) of een mbo-diploma van een middenkaderopleiding, een specialistenopleiding of een bij ministeriële regeling aangewezen vakopleiding. (art. 7.4 van de Wet). Een getuigschrift van een propedeuse of afsluitend examen van een HBO- of WO-opleiding geeft eveneens recht op inschrijving voor een bacheloropleiding aan een hogeschool. Studenten dienen wel te voldoen aan eventuele nadere vooropleidingeisen (lid 4) en eventuele aanvullende eisen (lid 5). (art. 7.8 van de Wet) 3. Elke burger die toegang heeft tot het wetenschappelijk of hoger onderwijs in het land van een verdragspartij die het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio heeft geratificeerd, heeft eveneens recht op inschrijving bij een bacheloropleiding, onverlet het bepaalde in lid 4 en lid 5 van dit artikel en het bepaalde in artikel 3. Dit recht op inschrijving bestaat niet wanneer het instellingsbestuur een aanzienlijk verschil kan aantonen tussen de algemene eisen betreffende de toegang op het grondgebied van het bedoelde land en de algemene eisen bij of krachtens de Wet. (art. 7.8 van de Wet) 4. Voor inschrijving bij de bacheloropleiding gelden de volgende nadere vooropleidingseisen eisen (art. 7.5 van de Wet). Een student die niet aan het vereiste profiel voldoet of niet het juiste vak heeft gevolgd kan worden toegelaten wanneer in een onderzoek vóór aanvang van het onderwijs is vastgesteld dat hij aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen heeft voldaan (artikel 7.5 lid 4 van de Wet). De eisen waar de student aan moet voldoen zijn: Toelatingseisen Havo en Vwo met nieuwe profielen: C en M E en M N en G N en T Opleiding Informatica Havo-profiel Vwo-profiel Opleiding Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde Havo-profiel - - na of nl&t + Vwo-profiel - na na of nl&t + Opleiding Industrieel Product Ontwerpen Havo-profiel - na na of nl&t + Vwo-profiel Toelatingseisen Havo en Vwo met oude profielen (nog toelaatbaar tot (Havo) cq (vwo): C en M E en M N en G N en T Opleiding Informatica Havo-profiel Vwo-profiel Opleiding Elektrotechniek, Mechatronica, Industrieel Product Ontwerpen, Werktuigbouwkunde Havo-profiel Vwo-profiel Wia1 + Na1 Na1 + + Toelatingseisen Mbo: Voor elk van de opleidingen moet een student over een voor de gekozen opleiding relevante mbo-diploma van niveau 4 beschikken. In twijfelgevallen of bij vragen wordt geadviseerd het gesprek met de opleiding te zoeken. Toelatingseisen Duitse vooropleiding: Opleiding Fachhochschulreif Abitur e Informatica + + Elektrotechniek, Mechatronica, Industrieel Product Ontwerpen, Werktuigbouwkunde Voor inschrijving bij de bacheloropleiding gelden de volgende aanvullende eisen. (art. 7.6 en 7.6a van de Wet) Er gelden geen aanvullende eisen. 6. Studenten die bij hun start bij de opleiding 1 jaar of ouder zijn en niet voldoen aan de vooropleidingseisen en niet hier van zijn vrijgesteld kunnen op grond van een toelatingsonderzoek van deze vooropleidingseisen vrijgesteld worden. (art. 7.9 van de Wet) (zie ook artikel 3, lid 6). 7. Bij dit onderzoek wordt nagegaan of de student blijk geeft van geschiktheid voor het onderwijs in de bacheloropleiding en beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Bij het toelatingsonderzoek moet de student voldoen aan de volgende eisen: 7 / 6

8 FHTenL OER Techniek Venlo voor alle opleidingen: - wiskunde op het niveau van Wia1 van het HAVO-profiel - Engels op het eindniveau HAVO - Nederlands op het niveau NT - algemene vorming - voor de opleidingen Elektrotechniek, Mechatronica, Industrieel Product Ontwerpen en Werktuigbouwkunde: - Natuurkunde op het niveau van Na1van het Havo-profiel De uitslag van het toelatingsonderzoek wordt de student binnen twee weken meegedeeld. Wanneer de student wordt toegelaten op basis van een EVC-procedure, wordt in deze procedure nagegaan of de student blijk geeft van geschiktheid voor het onderwijs in de bacheloropleiding en beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal. 8. Oude havo- en vwo-diploma s met vakkenpakketten zijn door het College van Bestuur tenminste gelijkwaardig verklaard aan de nieuwe diploma s met profieleisen. Bezitters van genoemde diploma s kunnen derhalve op grond van een dergelijk diploma toegelaten worden. Studenten dienen wel te voldoen aan eventuele nadere vooropleidingeisen (lid 4) en eventuele aanvullende eisen (lid 5).(art. 7.8 van de Wet) 9. Ten aanzien van andere dan bovengenoemde genoemde diploma s beslist de instituutsdirecteur of het diploma op grond waarvan de student om toelating verzoekt gelijkwaardig is en toelating biedt tot de opleiding. Studenten dienen wel te voldoen aan eventuele nadere vooropleidingeisen (lid 4) en eventuele aanvullende eisen (lid 5). (art. 7.8 van de Wet) 10. Voor de student die wordt toegelaten op basis van een diploma als bedoeld in lid van dit artikel wordt via een aanvullend onderzoek nagegaan of hij over de kennis en vaardigheden bezit, waarop de eisen als bedoeld in lid 4 en / of 5 van dit artikel betrekking hebben. (art. 7.8 van de Wet) - voor alle opleidingen: - wiskunde op het niveau van Wia1 van het HAVO-profiel - Engels op het eindniveau HAVO - Nederlands op het niveau NT - Algemene vorming - voor de opleidingen Elektrotechniek, Mechatronica, Industrieel Product Ontwerpen en Werktuigbouwkunde: - Natuurkunde op het niveau van Na1van het Havo-profiel De student dient aan de eisen van dit onderzoek te hebben voldaan voordat hij kan worden ingeschreven. 11. De opleiding kent geen numerus fixus conform de artikelen 7.53, 7.54, 7.56a en 7.57a van de Wet. Artikel 3 Eisen bezitters buitenlandse diploma s/internationale studenten 1. Een bezitter van een buitenlands diploma mag niet deelnemen aan toetsen met studiepunten van de propedeuse van een Nederlandstalige opleiding voordat hij de examencommissie het bewijs heeft geleverd van voldoende taalbeheersing van het Nederlands. (art. 7.8 van de Wet) Beheersing van de Nederlandse taal is vereist op niveau Nt, programma II. De instituutsdirecteur kan eveneens bepalen dat een bezitter van een buitenlands diploma pas wordt ingeschreven als hij bewijs heeft geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. (art. 7.8 van de Wet) Beheersing van de Nederlandse taal is vereist op niveau Nt, programma II 3. Buitenlandse studenten, die 18 jaar of ouder zijn op de datum van eerste inschrijving moeten beschikken over een geldige verblijfsvergunning. (art. 7.3 van de Wet) 4. Voor buitenlandse studenten met een verblijfsvergunning geldt de eis dat ze jaarlijks minimaal 50% van de studiepunten behaald moeten hebben. Bij een lagere score zal melding aan de IND plaatsvinden, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor de student niet aan zijn verplichtingen heeft kunnen voldoen. Per opleiding kan een dergelijke melding één maal achterwege blijven Voor bezitters van een buitenlands diploma geldt voor toelating op basis van het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel, lid 6 een leeftijdsgrens van 1 jaar. 6. Indien de bacheloropleiding wordt aangeboden in het Duits kunnen eisen gesteld worden aan de beheersing van de Duitse of Engelse taal. 1 Op het moment van de totstandkoming van deze OER was nog niet duidelijk wanneer deze wetgeving in werking zal treden. 8 / 6

9 FHTenL OER Techniek Venlo Voor de opleidingen Informatica, Elektrotechniek en Mechatronica in de Duitse variant is de beheersing van de Duitse taal vereist op het niveau TestDaF van het Goethe-Institut. Indien de bacheloropleiding wordt aangeboden in een mix van Duits en Nederlands kunnen eisen gesteld worden aan de beheersing van de talen. Voor de opleidingen Werktuigbouwkunde en Industrieel Product Ontwerpen in de Duits-Nederlandse variant is de beheersing van de Duitse taal vereist op het niveau TestDaF van het Goethe-Institut. Beheersing van de Nederlandse taal wordt vooraf niet vereist, het leren van Nederlands is onderdeel van het curriculum. Artikel 4 Eisen werkkring De opleiding wordt uitsluitend in voltijdse vorm aangeboden. Er worden geen eisen gesteld aan de werkkring. 9 / 6

10 FHTenL OER Techniek Venlo Paragraaf 3 Intake assessment, vrijstellingen, versnelling Artikel 5 Intake assessment 1. Bij de instroom in een opleiding kan een intake assessment plaatsvinden als er mogelijk sprake is van eerder verworven competenties. Het bewijs van de eerder verworven competenties kan de student gebruiken als onderbouwing van een verzoek om vrijstelling bij de examencommissie.. Studenten die zich herinschrijven nadat ze eerder al een deel van de opleiding hebben gevolgd, krijgen een intake assessment op basis waarvan bepaald wordt welk deel van het studieprogramma nog moet worden gevolgd. Wanneer de instroom in de propedeuse plaatsvindt worden er tevens afspraken gemaakt over de tijd die de student nog krijgt alvorens hij een studieadvies ontvangt. 3. Uitgaande van de waardering van de eerder verworven competenties wordt een studieprogramma opgesteld dat door de examencommissie moet worden goedgekeurd. Artikel 6 Vrijstellingen 1. De instituutsdirecteur kan vrijstelling verlenen van het propedeutisch examen op grond van het bezit van een tenminste gelijkwaardig Nederlands of buitenlands diploma. (art van de Wet). Wanneer een student denkt in aanmerking te komen voor vrijstelling van toetsen dient hij hiervoor een verzoek in bij de examencommissie. Vrijstelling kan worden verkregen op basis van eerder verworven competenties, gelijkwaardige diploma s, getuigschriften, behaalde resultaten bij een hbo- of wo-opleiding en/of bestuurlijke activiteiten. Verleende vrijstellingen worden geregistreerd in het studievoortgangsysteem. Artikel 7 Versnelling/maatwerk 1. Elke student die van mening is dat hij via een versneld traject zijn opleiding kan vervolgen en/of voltooien kan hiertoe een onderbouwd verzoek indienen bij de examencommissie. Dit verzoek moet voorzien zijn van een advies van zijn studieloopbaanbegeleider.. Het versnelde programma moet kunnen plaatsvinden binnen de reguliere onderwijsorganisatie van de opleiding. 10 / 6

11 FHTenL OER Techniek Venlo Paragraaf 4 Inhoud onderwijs Artikel 8 Opleidingsprofiel afstudeerrichtingen/differentiaties beroepsvereisten 1. De opleidingen zijn gebaseerd op een opleidingsprofiel. In het opleidingsprofiel zijn de eindkwalificaties van de opleiding beschreven. Het opleidingsprofiel is te vinden - voor de opleidingen Elektrotechniek en Mechatronica in de Bijlage Elektrotechniek-Mechatronica - voor de opleiding Industrieel Product Ontwerpen in de Bijlage Industrieel Product Ontwerpen - voor de opleiding Informatica in de Bijlage Informatica - voor de opleiding Werktuigbouwkunde in de Bijlage Werktuigbouwkunde.. De opleidingen kennen de volgende differentiaties en/of afstudeerrichtingen: - Elektrotechniek kent de differentiatie Mechatronica - Informatica kent de differentiaties Software Engineering en Business Informatics. 3. De opleiding wordt aangeboden op de grondslag RK. 4. Voor de opleiding gelden geen specifieke beroepsvereisten. Artikel 9 Inhoud opleiding 1. Elke bacheloropleiding heeft een propedeutische fase, met een omvang van 60 studiepunten, die wordt afgesloten met een propedeuse examen. De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie.. Een bacheloropleiding heeft een omvang van 40 studiepunten en bestaat uit een major en een minor. De major omvat 10 studiepunten. De minor omvat 30 studiepunten. Artikel 10 Overzicht onderwijseenheden en studiepunten 1. Elke opleiding bestaat uit een samenhangend geheel van onderwijseenheden, onderdelen van een opleiding die met een tentamen worden afgesloten. Onderwijseenheden hebben een maximale omvang van 30 studiepunten.. Aan onderwijseenheden worden hele studiepunten toegekend. In de bijlagen zijn per opleiding en cohort een overzicht over de in het studiejaar te volgen onderwijseenheden en de verdeling van studiepunten vermeld. 3. Indien onderwijs en toetsen in een vreemde taal worden aangeboden gebeurt dit volgens de gedragscode onderwijs in een vreemde taal en is dit in het overzicht onderwijseenheden vermeld. Artikel 11 Inhoud Minors en andere speciale programma s 1. De student is vrij om te kiezen welke minor hij wil volgen, een opleidingsminor of een Fontysbrede minor, mits deze minor geen overlap vertoont met het programma van de major. De opleidingen bieden een aantal opleidingsminoren aan. Onderstaande tabel geeft aan welke opleidingsminoren door welke studenten gekozen kunnen worden. Aanbiedend instituut FHTenL ( eigen Opleiding/ Differentiatie Industrieel Product Werktuigbouwkunde Elektrotechniek & Informatica / Software Minor Ontwerpen Mechatronica Engineering Agro & Food + + Ambient Intelligence & Design Informatica / Business Informatics instituut) Integrated Produkt Development PTH Opleiden in Techniek FIHE International Management FH ICT Opleidingsminor * + + FH ENG Opleidingsminor * FH TNW Opleidingsminor * = studenten van de betreffende opleiding/differentiatie mogen de betreffende minor volgen. * = afgesproken tussen betrokkene directeuren; voor meer informatie over de minor bij het betreffende instituut na te vragen. De student die een buitenlandminor of een externe minor wil volgen, dient voor aanvang van de minor toestemming te vragen bij de examencommissie voor zijn persoonlijke invulling van deze minor. Voor deelname 11 / 6

12 FHTenL OER Techniek Venlo aan een van de Fontysbrede minoren of aan een van de opleidingsminoren volgens bovenstaande tabel hoeft de student geen toestemming te vragen. 3. Voor deelname aan een minor dient de student de propedeuse behaald te hebben, tenzij de examencommissie toestemming verleent om de minor te volgen. De minor is in het derde studiejaar gepositioneerd. 4. De student moet zich voor de minor aanmelden voor de startdatum zoals vermeld in het planningoverzicht van de verschillende minoren op het intranet van Fontys. Aanmelding voor de opleidingsminoren moet voor 15 januari 01 plaats vinden. Nadere informatie over de opleidingsminoren en over de aanmelding is op het instituutsportaal te vinden. 5. Excellente studenten hebben de mogelijkheid een minor te volgen boven op de reguliere opleiding van 40 studiepunten. Daarbij geldt de volgende voorwaarde: De student moet goedkeuring van de examencommissie hiervoor hebben. Om deze te kunnen krijgen moet de student tijdig een verzoek naar de examencommissie sturen waarin hij motiveert - waarom hij twee minoren wil doen - welke minoren hij om welke reden wil doen en - waarom hij zich als een excellente student acht. Een met succes afgeronde extra minor wordt vermeld in het diploma supplement. Artikel 1 Onderwijsactiviteiten 1. Hieronder is een overzicht opgenomen van de onderwijsactiviteiten die door de opleiding worden aangeboden. Voor dit overzicht zie de bijlagen voor de verschillende opleidingen.. De onderwijsactiviteiten van de minors staan beschreven in de minorregelingen. De minorregelingen van Fontysbrede minors zijn te vinden via de website, De minorregelingen van opleidingsminors zijn te vinden op het instituutsportaal. 3. Als er ingangseisen zijn gesteld om te kunnen deelnemen aan een onderwijsactiviteit zijn deze in het overzicht als bedoeld in lid 1 opgenomen. 4. Deelname aan onderwijsactiviteiten in de postpropedeuse is toegestaan wanneer de student een positief of een voorwaardelijk positief studieadvies aan het einde van zijn eerste jaar ontvangen heeft. Studenten met een voorwaardelijk negatief studieadvies moeten direct aan het begin van hun tweede studiejaar afspraken maken met hun studieloopbaanbegeleider over de onderwijsactiviteiten van het tweede jaar die zij mogen volgen. (art van de Wet) 5. Aanmelding voor onderwijsactiviteiten is niet vereist behalve voor de stage, de minor en het afstuderen. Voor aanmelding voor de minor zie artikel 11, lid 4. De aanmelding voor de stage en het afstuderen is in het Stage/Afstudeer-Reglement geregeld, evenals de eisen voor toelating tot stage cq. afstuderen. 6. Het lesrooster wordt bekend gemaakt via het instituutsportaal uiterlijk 3 weken (bij begin van nieuw studiejaar 1 week) voor aanvang van de lessen. 7. Een student die zich heeft aangemeld voor een onderwijsactiviteit neemt de verplichting op zich te voldoen aan de eisen die worden gesteld voor deelname aan deze onderwijsactiviteit. Wanneer de eisen betrekking hebben op verplichte aanwezigheid kan een student die in aanmerking komt voor de Topsportregeling verzoeken om in een parallelgroep aan deze verplichting te mogen voldoen of verzoeken om ontheffing van deze verplichting (zie ook artikel 16). 1 / 6

13 FHTenL OER Techniek Venlo Paragraaf 5 Studieloopbaanbegeleiding, functiebeperking, bestuurlijk activiteiten, topsport Artikel 13 Studieloopbaanbegeleiding 1. Elke student wordt begeleid door een studieloopbaanbegeleider.. De student bepaalt in overleg met zijn studieloopbaanbegeleider op welke manier hij zich wil ontwikkelen en op welke wijze hij invulling geeft aan zijn leerproces. 3. De student overlegt met zijn studieloopbaanbegeleider over de voortgang van zijn leerproces. 4. De studieloopbaanbegeleider voert in de propedeuse begeleidings- en verwijzingsgesprekken met de student. Van deze gesprekken wordt een verslag opgesteld. Een afschrift van het verslag wordt aan de student verstrekt. De student tekent het verslag voor gezien of akkoord, eventueel met de aantekening gezien, maar niet akkoord. 5. De student kan een verzoek indienen bij de instituutsdirecteur om hem een andere studieloopbaanbegeleider toe te wijzen als hij hiervoor zwaarwegende argumenten kan aandragen. 6. In het eerste jaar van de propedeuse van een Nederlandstalige opleiding kunnen studenten voor wie Nederlands de tweede taal is de examencommissie verzoeken om hen extra tijd toe te kennen voor het maken van toetsen. Toekenning van deze voorziening vindt uitsluitend plaats als studenten kunnen aantonen gebruik te maken van voorzieningen om te komen tot een betere beheersing van het Nederlands. Hetzelfde geldt soortgelijk voor de propedeuse van een Duitstalige opleiding (voor benoeming van deze zie artikel 3, lid 6). Artikel 14 Bijzondere voorzieningen voor studenten met een functiebeperking 1. Studenten met een functiebeperking hebben op grond van wettelijke bepalingen recht op doeltreffende aanpassingen tenzij deze voor de instelling een onevenredige belasting vormen. (art van de Wet). Aanpassingen dienen er toe belemmeringen weg te nemen of te beperken en de zelfstandigheid en volwaardige participatie van de student zoveel mogelijk te bevorderen. De aanpassingen kunnen betrekking hebben op studieprogramma (inclusief de stages), studieroosters, onderwijswerkvormen, toetsing en leermiddelen. 3. De student die aanspraak wil maken op aanpassingen dient daartoe tijdig een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in (bv. bij een studentendecaan) alvorens te beslissen. Wanneer de examencommissie dit voor het te nemen besluit noodzakelijk acht kan zij, op basis van geheimhouding, inzage krijgen in de medische verklaring die mogelijk bij een studentendecaan beschikbaar is mits de student heeft aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben. De examencommissie besluit binnen vier werkweken na ontvangst van het verzoek, tenzij een verzoek nader onderzoek vergt. In dat geval wordt de student uitsluitsel gegeven wanneer duidelijkheid omtrent zijn verzoek kan worden gegeven. 4. Bij een langdurige of chronische handicap is het verzoek slechts eenmaal per studiejaar nodig, in andere gevallen per toetsperiode. In de toekenning van de voorzieningen kan de examencommissie ook bepalen dat de toegekende voorzieningen gelden voor de hele studie of dat de student jaarlijks in overleg met zijn studieloopbaanbegeleider nagaat of de voorzieningen nog toereikend zijn. 5. Aan het begin van het studiejaar informeert de opleiding de studenten over de mogelijkheden voor bijzondere voorzieningen. De student wordt gewezen op de mogelijkheid om een studentendecaan te raadplegen. Artikel 15 Bestuurlijk actieve studenten 1. Een student kan zijn bestuurlijke activiteiten inbrengen in zijn portfolio. De student dient daarbij in overleg met zijn studieloopbaanbegeleider aan te geven hoe deze bestuurlijke activiteiten kunnen bijdragen aan het verwerven van één of meerdere competenties van zijn bacheloropleiding. Het Studentencentrum bevestigt op het verslag van de student die bestuurlijk actief is geweest voor OC, IMR, CMR of FSR, dat hij deze bestuurlijke activiteiten heeft verricht. 13 / 6

14 FHTenL OER Techniek Venlo Wanneer een student van mening is dat hij met zijn bestuurlijke activiteiten heeft laten zien te beschikken over kennis, inzicht en vaardigheden etc. die worden getoetst via toetsen met studiepunten dan kan hij op grond van deze bestuurlijke activiteiten een vrijstelling aanvragen bij de examencommissie. 3. Wanneer een student zijn bestuurlijke activiteiten niet wil inzetten in het onderwijs zoals bedoeld in lid kan hij een beroep doen op de FOS-regeling en bij zijn instituut een verzoek indienen om vacatiegeld of bij de FOScommissie een bestuursbeurs aanvragen. 4. Bestuurlijke activiteiten kunnen worden vermeld op het diploma supplement. De student vraagt de vermelding zelf weken voorafgaand aan de diploma-uitreiking aan, via de onderwijsadministratie van de opleiding. Artikel 16 Topsport 1. Studenten die in aanmerking komen voor de Topsportregeling kunnen bij de examencommissie voorzieningen vragen met betrekking tot de aanpassing van toetsen of toetsroosters, tot een aangepaste regeling met betrekking tot de aanwezigheidsplicht voor onderwijsactiviteiten, het werken in groepen, en voor een aangepaste stage. Deze voorzieningen moeten aangevraagd worden bij de examencommissie. 14 / 6

15 FHTenL OER Techniek Venlo Paragraaf 6 Toetsen, beoordelen en studievoortgang Artikel 17 Toetssoorten 1. De opleiding kent de volgende categorieën toetsen: - Toetsen met studiepunten leiden tot directe toekenning van studiepunten wanneer deze zijn behaald. Voorbeelden hiervan zijn de stage en het afstuderen. - Toetsen zonder studiepunten vormen onderdeel van het tentamen van een onderwijseenheid. Pas als het tentamen waar de toets onderdeel van is behaald is worden de studiepunten toegekend. Voorbeelden hiervan zijn (a) onderwijseenheden met een mix van schriftelijke toetsen en praktijkopdrachten en (b) projecten met product-, proces-, rapportage- en presentatiebeoordelingsmomenten.. Elke toets omvat het door de examinator te verrichten onderzoek naar de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van de student alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. 3. Toetsen worden schriftelijk of mondeling afgenomen of op een gecombineerde manier (bv. product en presentatie/gesprek). 4. Een mondelinge toets wordt afgelegd bij tenminste twee examinatoren, waarbij één van de examinatoren op aanwijzing van (de voorzitter van) de examencommissie als eerste examinator fungeert. Bij een mondelinge toets wordt altijd een verslag van de toets gemaakt, zodat ook achteraf de kwaliteit van de toets kan worden beoordeeld. Eén examinator is toegestaan, na instemming van de examencommissie én bij een verklaring van geen bezwaar van de student. Een mondelinge toets is openbaar. Belangstellenden die de mondelinge toets als toehoorder wensen bij te wonen, dienen daarvoor echter minimaal twee weken tevoren een verzoek in bij de examinator(en). De examinator informeert de student die getoetst wordt. Als de student aangeeft hier bezwaar tegen te hebben wordt het verzoek om de mondelinge toets als toehoorder bij te wonen in elk geval afgewezen. De examinator beslist gemotiveerd bij afwijzing. Wanneer de examencommissie een extra, mondelinge, toetsgelegenheid aanbiedt ter vervanging van een reguliere toets wordt deze toets altijd afgenomen en beoordeeld door twee examinatoren. Artikel 18 Overzicht toetsen 1. In de bijlage per opleiding wordt per cohort beschreven welke toetsen bij de desbetreffende opleiding aangeboden worden. Artikel 19 Toetsen en beoordelen 1. Het toetsrooster wordt bekend gemaakt via het instituutsportaal uiterlijk weken voor aanvang van de betreffende toetsperiode. Toetsen worden in de regel ingeroosterd in de in de jaaragenda als tentamenweken (= toetsperiode) gemarkeerde weken. De jaaragenda is aan het begin van een studiejaar op het instituutsportaal te vinden.. Voor elke toets wijst de examencommissie één of meer examinatoren aan. Een examinator kan ook een deskundige van buiten de instelling zijn. 3. De toetsing van minors is beschreven in de minorregeling. Door de examinator van de minor wordt vastgesteld of de toetsen zijn behaald. De examencommissie van het penvoerend instituut, dat de minor aanbiedt, stelt vast of de student de minor heeft behaald en zorgt ervoor dat de student een certificaat ontvangt voor de behaalde minor. Het resultaat van de minor wordt doorgegeven aan de onderwijsadministraties van de opleidingen waar de studenten staan ingeschreven. Artikel 0 Tijdsduur toets en hulpmiddelen toets 1. De examinator bepaalt de voor het afleggen van de toets beschikbare tijdsduur en de hulpmiddelen waarvan de student tijdens het afleggen van de toets gebruik kan maken, binnen de richtlijnen en de aanwijzingen die door de examencommissie zijn vastgesteld, en vermeldt dit op de toetsopgaven. 15 / 6

16 FHTenL OER Techniek Venlo Artikel 1 Deelname competentie-examens 1. Er worden geen competentie-examens aangeboden. Artikel Aanmelding toetsen 1. Aanmelding voor toetsen is als volgt geregeld: - Voor stage en afstuderen moet de student zich in het semester voorafgaande aan zijn stage/afstuderen bij het stagebureau aanmelden. Formulieren hiervoor zijn op het instituutsportaal te vinden. - Voor schriftelijke toetsen hoeft de student zich niet aan te melden. - Voor alle andere toetsen (bv. presentatie of praktijkopdracht, zie bijlagen per opleiding) moet de student zich bij de examinator(en) aanmelden, tenzij de toets bij een onderwijsactiviteit behoort waaraan de student meegedaan heeft. Na aanmelding maakt de examinator(en) een afspraak met de student.. Een student die niet heeft gehandeld conform de beschrevene aanmeldingsprocedure kan niet deelnemen aan de toets. Artikel 3 Legitimatie bij toetsen 1. De student moet zich bij elke toets op verzoek van de docenten/assessoren/surveillanten met behulp van zijn studentenkaart en een geldig identiteitsbewijs kunnen legitimeren. Artikel 4 Normering toetsen 1. De opdrachten, opgaven, beoordelingsnormen en beoordelingscriteria worden door de examinatoren vastgesteld binnen de richtlijnen en de aanwijzingen die door de examencommissie zijn vastgesteld. De examinator neemt de toets af en stelt de uitslag daarvan vast.. Indien één en dezelfde toets door meer dan één examinator wordt afgenomen en de uitkomst daarvan wordt beoordeeld, ziet de examencommissie er op toe, dat die examinatoren deze toets beoordelen aan de hand van dezelfde normen. Artikel 5 Uitslag toetsing 1. De uitslag van de toets dient, behoudens vooraf kenbaar gemaakte uitzonderingen, binnen 10 werkdagen na de datum van toetsing aan de student bekend te zijn gemaakt. Bekendmaking van toetsresultaten vindt plaats via de onderwijsadministratie.. De student heeft de mogelijkheid elke beoordeelde toets en beoordelingsnormen in te zien en feedback te krijgen op zijn resultaat. 3. Inzage vindt plaats volgens onderstaande procedure. De beoordeling van een schriftelijke toets ligt 0 werkdagen vanaf bekend maken van het resultaat ter inzage bij de afnemende examinator(en). De student meldt zich hiervoor binnen 0 werkdagen vanaf bekend maken van het resultaat bij de examinator(en). 4. Feedback wordt gegeven volgens onderstaande procedure. Bij mondelinge toetsen wordt direct aansluitend aan de toets feedback aan de student gegeven. Algemeen kan een student binnen 0 werkdagen na een (mondelinge of andere) toets bij de examinator(en) voor feedback vragen. 5. Minimaal één keer per jaar ontvangt de student een schriftelijk overzicht van zijn behaalde resultaten. Artikel 6 Verhindering van deelname aan toetsen 1. Indien de student heeft gehandeld conform de in artikel beschreven aanmeldingsprocedure maar buiten zijn wil om verhinderd is aan de toets deel te nemen, dit ter beoordeling van de examencommissie, dan kan betrokkene een verzoek indienen om de toets alsnog binnen een te stellen termijn af te leggen.. Het verzoek als bedoeld in het voorgaande lid wordt schriftelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, ingediend bij de voorzitter van de examencommissie. De examencommissie beoordeelt en deelt zijn beslissing 16 / 6

17 FHTenL OER Techniek Venlo schriftelijk aan betrokkene mede. Indien de beslissing positief is, houdt deze tevens in een opgave van datum, tijdstip en plaats van de nieuwe gelegenheid. Indien de beslissing negatief is, worden de redenen van afwijzing vermeld en wordt de student gewezen op zijn beroepsmogelijkheid. Belemmering van de studievoortgang en de persoonlijke omstandigheden van de student zijn voor de examencommissie de belangrijkste aspecten waarop het verzoek wordt getoetst. 3. Wanneer een dergelijk verzoek betrekking heeft op een toets binnen een Fontysbrede minor richt de student dit verzoek tot de examencommissie van het penvoerende instituut dat de minor verzorgt, zoals vermeld in de minorregeling van de minor. Artikel 7 Verzoek tot herziening 1. Wanneer een student het niet eens is met een beoordeling heeft hij de mogelijkheid een verzoek tot herziening in te dienen bij de examencommissie (zie artikel 44 van het Studentenstatuut.). Hij heeft ook de mogelijkheid om rechtstreeks een beroep in te dienen bij het College van beroep voor de examens (zie artikel 45 en 46 van het Studentenstatuut).. De examencommissie doet vervolgens uiterlijk binnen vier werkweken uitspraak. Artikel 8 Herkansing 1. Een toets wordt minimaal twee keer per studiejaar aangeboden. Voor onderstaande, praktijkgerelateerde toetsen, kan de herkansing pas in het volgende studiejaar plaats vinden: - stages die in het voorjaar uitgevoerd worden; - afstudeertrajecten die in het voorjaar uitgevoerd worden; - alle projecten en bij onderwijseenheden behorende practica. Artikel 9 Geldigheidsduur behaalde resultaten 1. De geldigheidsduur van behaalde toetsen is 10 jaar. De examencommissie heeft de mogelijkheid om deze termijn te verlengen.. Indien er sprake is van een grondige wijziging van de opleiding kan hieronder aangegeven worden hoe deze termijn beperkt wordt. n.v.t. Artikel 30 Afstudeerscriptie Kennisbank 1. Afstudeerscripties (afstudeerrapporten) van de opleidingen worden op papier opgenomen in de mediatheek. De opdrachtgevende organisatie kan vooraf uiterlijk bij het aanleveren van de scriptie de opdracht als geheim classificeren, dan wordt deze niet opgenomen in de mediatheek, elk papieren uitwerking van de scriptie wordt vernietigd behalve een exemplaar ten behoeve van inspectie en accreditatie. Dit laatst genoemde exemplaar wordt dor de opleidingen geheim gearchiveerd. Artikel 31 Studievoortgang 1. De resultaten van toetsen worden, onder verantwoordelijkheid van de opleidingen, geregistreerd in de onderwijsadministratie.. In het eerste jaar van de propedeuse ontvangt de student vier keer per jaar een bericht over zijn studievoortgang. Hierbij wordt aangegeven welke indicatie van toepassing is: - A = de studievoortgang ligt op schema. - B = er is sprake van een beginnende studieachterstand. - C = er is sprake van aanzienlijke studieachterstand, reden tot zorg. - D = er is sprake van ernstige studieachterstand, zeer zorgwekkend. In de propedeuse is de indicatie van het tweede en vierde voortgangsbericht gekoppeld aan de criteria van het voorlopige studieadvies en het studieadvies dat aan het eind van het eerste jaar wordt uitgebracht. In het studievoortgangsysteem wordt geregistreerd welk studievoortgangbericht is afgegeven. 17 / 6

18 FHTenL OER Techniek Venlo Na het eerste jaar inschrijving in de propedeuse ontvangt de student twee keer per jaar een bericht over zijn studievoortgang. Artikel 3 Studieadvies 1. In het eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase van een opleiding wordt voor aanvang van het tweede semester een voorlopig advies, positief of negatief, uitgebracht. (art. 7.8b van de Wet) Het voorlopige studieadvies wordt gebaseerd op de studieresultaten van de student en wordt schriftelijk vastgelegd. De student krijgt een en de indicatie als het behaalde aantal studiepunten na het eerste half jaar van inschrijving voor de opleiding voorlopig positief A 30 is. studieadvies B meer dan of gelijk is aan 5 en minder dan 30. voorlopig negatief C meer dan of gelijk is aan 0 en minder dan 5, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden studieadvies D minder is dan 0, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bij de berekening van het aantal studiepunten in het kader van het voorlopige studieadvies worden meegenomen: - de al behaalde onderwijseenheden cq. de hierdoor al toegekende studiepunten; - de al met een minimaal cijfer van 5.5 gewaardeerde onderwijsactiviteiten cq. de hiervoor evenredig berekende studiepunten (in de bijlage per opleiding is duidelijk gemaakt hoe per onderwijseenheid de studiepunten evenredig naar gewicht van de onderwijsactiviteiten samengesteld zijn). Wanneer een C of een D wordt verstrekt is er sprake van een waarschuwing dat er bij ongewijzigde voortgang mogelijk aan het eind van het eerste jaar een bindend afwijzend studieadvies verstrekt zal worden.. De opleiding verstrekt aan elke student voor het eind van diens eerste jaar van inschrijving (1 maanden) in de propedeuse een schriftelijk studieadvies. Naast een advies over het al dan niet voortzetten van de opleiding, kan het advies ook betrekking hebben op de te volgen afstudeerrichting. Aan het studieadvies kan een afwijzing verbonden zijn. Dit betekent dat de inschrijving van de student in de desbetreffende opleiding wordt beëindigd en dat hij zich niet opnieuw kan inschrijven bij dezelfde opleiding. Het studieadvies dat wordt uitgebracht bij een gemeenschappelijke propedeuse geldt wel voor de opleidingen die de propedeuse gemeenschappelijk hebben: - Industrieel Product Ontwerpen en Werktuigbouwkunde hebben een gemeenschappelijke propedeuse. - Elektrotechniek en Mechatronica hebben een gemeenschappelijke propedeuse. 3. Het studieadvies is gebaseerd op de studieresultaten van de propedeuse. De examencommissie adviseert de instituutsdirecteur over het uit te brengen studieadvies. Bij het studieadvies wordt rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van de student. De student dient bijzondere omstandigheden te melden bij zijn studieloopbaanbegeleider of een studentendecaan zodra deze omstandigheden zich voordoen. De student krijgt een positief studieadvies voorwaardelijk positief studieadvies voorwaardelijk afwijzend studieadvies bindend afwijzend studieadvies en de indicatie A als het behaalde aantal studiepunten aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding 60 is. B meer dan of gelijk is aan 50 en minder dan 60. C D meer dan of gelijk is aan 40 en minder dan 50, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden,, waardoor (nog) geen voorwaardelijk afwijzend studieadvies gegeven kan worden. minder is dan 40, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor (nog) geen bindend afwijzend studieadvies gegeven kan worden (zie lid 6). Bij de berekening van het aantal studiepunten in het kader van het voorlopige studieadvies worden meegenomen: - de al behaalde onderwijseenheden cq. de hierdoor al toegekende studiepunten; - de al met een minimaal cijfer van 5.5 gewaardeerde onderwijsactiviteiten cq. de hiervoor evenredig berekende studiepunten (in de bijlage per opleiding is duidelijk gemaakt hoe per onderwijseenheid de studiepunten evenredig naar gewicht van de onderwijsactiviteiten samengesteld zijn). 18 / 6

19 FHTenL OER Techniek Venlo Het beoefenen van topsport door studenten die in aanmerking komen voor de Topsportregeling wordt gezien als een bijzondere omstandigheid, op grond waarvan een voorwaardelijk studieadvies wordt gegeven. 4. Een student die aan het eind van het eerste jaar een voorwaardelijk studieadvies heeft ontvangen, ontvangt aan het eind van het tweede jaar van inschrijving een positief of een bindend afwijzend studieadvies. De student ontvangt een positief studieadvies als hij zijn propedeuse heeft behaald. In de andere gevallen krijgt de student aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving alsnog een bindend afwijzend studieadvies, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor (nog) geen bindend afwijzend studieadvies kan worden gegeven. 5. Uitsluitend na advies van Juridische Zaken beslist de examencommissie of het tijdstip om aan de gestelde voorwaarden van het voorwaardelijke studieadvies te voldoen, kan worden uitgesteld (tot meer dan 4 maanden inschrijving). Bijzondere omstandigheden van de student kunnen reden zijn voor het geven van een extra termijn om aan de gestelde eisen te voldoen. 6. Eveneens is advies van de Juridische Zaken nodig om een student die na het tweede jaar van inschrijving (dat wil zeggen na meer dan 4 maanden inschrijving) geen bindend afwijzend studieadvies heeft ontvangen en nog niet zijn propedeuse heeft behaald alsnog een bindend afwijzend studieadvies te geven. 7. Aan studenten die te kennen geven dat zij zich uitschrijven tijdens het eerste jaar van inschrijving wordt door de directeur een waarschuwing meegegeven als hij verwacht dat de student mogelijk niet geschikt is voor de opleiding. De directeur wint hiervoor advies in bij de examencommissie. Tevens wordt vastgelegd hoeveel maanden inschrijving de student nog tot zijn beschikking heeft voordat hem een studieadvies wordt uitgebracht, wanneer hij zich op een later tijdstip weer voor dezelfde opleiding zou willen inschrijven. (zie ook artikel 35). Artikel 33 Aanvullende bepalingen bindend afwijzend studieadvies 1. Indien de opleiding een bindend afwijzend studieadvies wil uitbrengen, kan dat alleen als de opleiding voorzieningen heeft getroffen die onder meer rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de student en die gericht zijn op het waarborgen van een goede studievoortgang.. Een bindend afwijzend studieadvies geldt voor de termijn van 10 jaar. 3. Op verzoek van de student kan de instituutsdirecteur deze termijn wijzigen c.q. een bindend afwijzend advies intrekken zoals bedoeld in 7.8b lid 3 van de Wet. 4. Een bindend afwijzend advies heeft betrekking op de voltijdse, deeltijdse en duale vorm van de betreffende opleiding, tenzij in het advies anders is aangegeven. 5. In elk bindend afwijzend studieadvies wordt uitdrukkelijk vermeld dat de afwijzing uitsluitend betrekking heeft op de genoemde opleiding. Aan elk bindend afwijzend studieadvies wordt bij wijze van advies een verwijzing toegevoegd, hetzij naar een andere opleiding, hetzij naar de decaan of naar het Studenten Loopbaancentrum. 19 / 6

20 FHTenL OER Techniek Venlo Paragraaf 7 Afsluiting opleiding Artikel 34 Examens getuigschriften diploma supplement 1. Het examen, van de propedeuse of de opleidingen, is behaald, zodra de student alle onderwijseenheden, behorende tot de propedeuse, of de opleidingen, zoals vermeld in artikel 10, heeft behaald. (art van de Wet). Bij de opleidingen worden op de volgende momenten getuigschriften verstrekt: - na het behalen van het propedeutisch examen; - na het behalen van het afsluitend examen van de opleiding. 3. Het getuigschrift wordt slechts afgegeven nadat is vastgesteld dat de student ingeschreven staat en zijn collegegeld van alle inschrijvingsjaren heeft betaald. (art van de Wet) 4. Nadat het examen is behaald, reikt de examencommissie het getuigschrift uit, tenzij de student heeft verzocht om uitstel van zijn uitreiking. Bij het getuigschrift van de opleiding wordt een diploma supplement uitgereikt. Het getuigschrift wordt namens de examencommissie ondertekend door de (plaatsvervangend) voorzitter, de (plaatsvervangend) secretaris, de geëxamineerde en indien van toepassing door een (externe) deskundige. (artikel 7.11 van de Wet). Bij het examen van de opleiding verleent de examencommissie tevens namens het instellingsbestuur de graad van de opleiding. 5. Voor het examen van de opleiding wordt de volgende graad verleend: - voor de opleidingen Elektrotechniek, Mechatronica, Industrieel Product Ontwerpen en Werktuigbouwkunde de graad Bachelor of Engineering (B Eng); - voor de opleiding Informatica de graad Bachelor of Information and Communication Technology (B ICT). 6. De uitreiking van het getuigschrift vindt plaats op een door de opleiding te bepalen tijdstip. 7. Indien de student het examen van de opleiding heeft behaald en heeft verzocht om uitstel van de uitreiking van zijn getuigschrift kan hem al wel een verklaring worden verstrekt dat hem de graad van zijn opleiding is toegekend. (art van de Wet) De student krijgt een van de hieronder genoemde judicia vermeld op zijn getuigschrift op basis van meer dan gewone prestaties. Het judicium cum laude geldt als het hoogst haalbare. De student krijgt het judicium cum laude indien hij heeft voldaan aan de volgende eisen: De student van cohort 011 krijgt het judicium cum laude op zijn propedeuse getuigschrift indien hij heeft voldaan aan de volgende eisen: 1. De student is voor het propedeuse diploma binnen het eerste jaar van zijn studie geslaagd.. De student heeft alle onderwijseenheden van de propedeuse minimaal met een cijfer 7 (afgerond) behaald en een gewogen gemiddelde van zijn eindcijfers voor alle onderwijseenheden van de propedeuse van minimaal 8.0 bereikt. Het eindcijfer van een onderwijseenheid wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de onderwijsactiviteiten van de onderwijseenheid. De student krijgt het judicium cum laude op zijn bachelor getuigschrift indien hij heeft voldaan aan de volgende eisen: 1. De student is voor de opleiding in nominale tijd (bij het volgen van het standaardprogramma binnen vier jaar) geslaagd.. De student heeft afstudeertraject en stagetraject beide met minimaal een 8.0 afgerond. 3. De student heeft alle onderwijseenheden (de minor wordt hierbij buiten beschouwing gelaten) minimaal met een cijfer 7 (afgerond) behaald en een gewogen gemiddelde van zijn cijfers voor de onderwijseenheden van minimaal 8.0 bereikt. Hierbij worden meegenomen: - voor studenten van cohort 008: alle onderwijseenheden vanaf semester 4; - voor studenten vanaf en inclusief cohort 009: alle onderwijseenheden vanaf semester De student heeft zijn minor met goed gevolg afgerond. Het eindcijfer van een onderwijseenheid wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de onderwijsactiviteiten van de onderwijseenheid. Voor een student met vrijstellingen op basis van EVC s hanteert de examencommissie in het nemen van het besluit over het wel of niet verlenen van het judicium cum laude dezelfde criteria voor de onderwijsonderdelen die de student wel heeft afgelegd. 8. Het College van Bestuur meldt aan de DUO welke student het afsluitende examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd. 0 / 6

21 FHTenL OER Techniek Venlo Artikel 35 Verklaring bij vertrek 1. Aan elke student die meldt dat hij zijn inschrijving beëindigt zonder dat hij het afsluitende examen van de opleiding heeft afgerond wordt een gesprek aangeboden.. Op verzoek van de student kan hem een verklaring meegegeven worden met reeds behaalde resultaten. 3. In de verklaring wordt vermeld dat behaalde toetsresultaten in principe zeven jaar geldig zijn. In de verklaring kan een voorbehoud gemaakt worden voor het geval er sprake is van een grondige wijziging van de opleiding. Artikel 36 Doorstroom 1. Ten behoeve van een vlotte doorstroming naar een masteropleiding kan de student gebruik maken van de minor Academische Oriëntatie. 1 / 6

22 FHTenL OER Techniek Venlo Paragraaf 8 Onregelmatigheden en fraude Artikel 37 Onregelmatigheden en fraude 1. Indien een student zich ten aanzien van (een onderdeel van) het examen aan een onregelmatigheid (hieronder wordt verstaan een afwijking van voorgeschreven regels of algemeen geldende gedragsregels) schuldig heeft gemaakt, kan de examencommissie bepalen dat aan die student het recht wordt ontnomen één of meer toetsen van de opleiding af te leggen gedurende een door de examencommissie te bepalen periode van ten hoogste één jaar. Indien de toets al was beoordeeld wordt het resultaat ongeldig verklaard.. Bij ernstige fraude kan de examencommissie het College van Bestuur voorstellen de inschrijving van betrokkene definitief te beëindigen. (art. 7.1b van de Wet) 3. Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het examen wordt ontdekt kan de examencommissie de student het getuigschrift van de opleiding onthouden of terugvorderen en kan zij bepalen dat de betrokken student het getuigschrift slechts kan worden uitgereikt na een hernieuwde toets of een hernieuwd examen in de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen en op een door haar te bepalen wijze. 4. Alvorens een beslissing te nemen, hoort de examencommissie de student en eventuele belanghebbenden. Van dit horen wordt een verslag gemaakt, dat door de student ondertekend wordt voor gezien of akkoord, eventueel met de aantekening gezien, maar niet akkoord. De examencommissie deelt haar beslissing onverwijld mede aan de student, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. Tevens wordt de beroepsmogelijkheid voor de student aangegeven. 5. De examencommissie maakt van de beslissing en van de feiten waarop deze steunt, een rapport op. / 6

23 FHTenL OER Techniek Venlo Paragraaf 9 Examencommissie, beroepsmogelijkheid Artikel 38 Examencommissie 1. Door de instituutsdirecteur wordt voor de opleidingen een gezamenlijke examencommissie ingesteld.. De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie zijn vastgelegd in de Wet. (artikel 7.1, 7.1b en 7.1c). Dit zijn o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden: - verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van toetsing; - verantwoordelijkheid voor de (gang van zaken rondom) toetsing van een opleiding; - het vaststellen of een student het examen behaald heeft; - het uitreiken van het getuigschrift en het diploma supplement; - het vaststellen van alternatieve trajecten; - het oordelen over verzoeken om vrijstelling, verzoeken tot herziening, verzoeken om speciale voorzieningen en verzoeken om extra herkansing toe te kennen; - het bepalen dat een tentamen op een andere manier wordt afgelegd, dan bepaald in de OER; - het goedkeuren van de invulling van een buitenlandminor of een externe minor; - het uitbrengen van een advies aan de instituutsdirecteur over het uit te brengen studieadvies. 3. De samenstelling van de examencommissie is de volgende: Rol Naam Rol Naam Voorzitter J.W.M.H. van Gennip Extern lid < nog in te vullen > Secretarissen M.M.C. Dorssers Leden Voor de opleidingen Elektrotechniek en A.H.C. Janssen Mechatronica: Ambtelijk P.W.J. Warries - M.H.Driessen secretaris - F.W.F.V. Janssen - H. Sturmans Voor de opleiding Informatica: - R.T.H. van den Ham - U. van Heesch - P.J.F.J. van Hombergh Voor de opleiding Industrieel Product Ontwerpen: - J.P.T. Favié - R. Killaars Voor de opleiding Werktuigbouwkunde: - F.G.R. Poels - A.P.J.M. Hulsbosch 4. Een verzoek aan de examencommissie kan ingediend worden per mail bij de examencommissie Techniek of op papier bij diens voorzitter. Nadere eisen aan het verzoek, de procedures rondom het behandelen van verzoeken en de archivering zijn in het Huishoudelijke reglement van de examencommissie vastgesteld. Artikel 39 Beroepsmogelijkheid 1. Een student die het niet eens is met een besluit van de examencommissie heeft de mogelijkheid om binnen zes kalenderweken na datum van het besluit beroep aan te tekenen bij het College van beroep voor de examens (zie artikel 45 en 46 van het Studentenstatuut, (art van de Wet) 3 / 6

24 FHTenL OER Techniek Venlo Paragraaf 10 Bewaring en hardheidsclausule Artikel 40 Bewaring 1. De examencommissie draagt zorg voor de bewaring van verslagen van vergaderingen van de examencommissie, toetsopgaven en beoordelingsnormen voor een periode van 10 jaar.. De door examinatoren opgestelde lijsten met behaalde resultaten en de door de examencommissie afgegeven verklaringen met behaalde resultaten worden 10 jaar bewaard. 3. De examencommissie draagt er zorg voor dat van elke student de volgende gegevens gedurende 50 jaar bewaard blijven in het archief van de instelling. - persoonsgegevens met inachtneming van de wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens; - gegevens over het behaald hebben van een propedeutisch getuigschrift en / of een getuigschrift hoger beroepsonderwijs en bijbehorende cijferlijsten. De overige gegevens, waaronder gemaakte toetsen, het digitaal assessmentportfolio, met uitzondering van hieronder genoemde werkstukken, kunnen worden vernietigd of teruggegeven aan de student na het verstrijken van tenminste zes maanden na de bekendmaking van de beoordeling. Deze termijn wordt verlengd indien dat nodig is in verband met een beroepsprocedure. 4. Ten behoeve van de externe beoordeling van de opleiding in het kader van de accreditatie blijft een representatieve set van toetsen, inclusief beoordelingen, gedurende een termijn van zes jaren bewaard. Daarnaast worden alle afstudeerscripties gedurende een periode van zes jaren bewaard. 5. Voor studenten die zonder getuigschrift vertrekken wordt de verklaring van behaalde resultaten 10 jaar bewaard. Artikel 41 Hardheidsclausule 1. De examencommissie is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van zwaarwegende aard die zich bij de toepassing van deze regeling mochten voordoen, alsmede beslissingen te nemen in zaken waarin deze regeling niet voorziet. Om te bepalen of de hardheidsclausule toegepast moet worden weegt de examencommissie de belangen van de student en die van de opleiding. Voor gevallen waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de voorzitter van de examencommissie of diens plaatsvervanger. In het laatste geval doet deze zo spoedig mogelijk melding aan de leden van de examencommissie.. De student richt daartoe een met redenen omkleed schriftelijk verzoek aan de examencommissie conform het gestelde in artikel 44 van het Studentenstatuut. De examencommissie beslist op het verzoek en deelt de beslissing schriftelijk en gemotiveerd aan betrokkene mede, onder vermelding van de beroepsmogelijkheid. 4 / 6

25 FHTenL OER Techniek Venlo Paragraaf 11 Slot- en invoeringsbepalingen Artikel 4 Inwerkingtreding, wijziging, bekendmaking en citeertitel 1. De OER is van toepassing op alle studenten die aan de betreffende opleidingen staan ingeschreven in het studiejaar Het algemene deel van deze regeling en wijziging hiervan worden vastgesteld door het College van Bestuur, nadat de studentengeleding van de Centrale Medezeggenschapsraad daarmee heeft ingestemd. Op basis van dit algemene deel van de OER wordt voor elke opleiding een opleidingsspecifieke OER opgesteld die ter advisering wordt voorgelegd aan de examencommissie en de (gemeenschappelijke) opleidingscommissie. De (gemeenschappelijke) opleidingscommissie brengt advies uit aan de instituutsdirecteur en stuurt dit ter kennisname aan de IMR. Vaststelling en wijziging van de opleidingsspecifieke OER geschieden op voorstel van de opleiding en behoeven de instemming van de studentenfractie van de bevoegde IMR. (zie art en 7.13 van de Wet) 3. Indien door tussentijdse wijziging van de regeling de belangen van individuele studenten worden geschaad, kan de student een schriftelijk onderbouwd verzoek indienen bij de examencommissie tegen toepassing van de betreffende wijziging van de regeling. De examencommissie onderzoekt het verzoek en motiveert in zijn uitspraak de afweging tussen het individuele belang van de student en het belang van de kwaliteit van de opleiding. 4. De instituutsdirecteur stelt vóór 1 juni voorafgaand aan het studiejaar het opleidingsdeel van de OER vast voor het studiejaar dat op 1 september van start gaat en draagt er zorg voor dat het opleidingsspecifieke deel van deze regeling en elke wijziging daarvan worden gepubliceerd door ter inzage legging bij het opleidingssecretariaat en plaatsing op de website. De OER is te vinden op het instituutsportaal en de campus website 5. De tekst van de OER kan aangepast worden indien wijziging(en) in de organisatie of organisatieonderdelen daar aanleiding toe geeft / geven, rekeninghoudend met hetgeen in lid 3 is beschreven. 6. Deze regeling kan worden aangehaald als Algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling Fontys. De citeertitel van de OER van de bacheloropleiding is OER Techniek Venlo Artikel 43 Overgangsbepalingen 1. Bij een grondige wijziging van de opleiding wordt de volgende overgangsregeling getroffen. Na het laatste reguliere aanbod van het oude onderwijs en de daarbij behorende toets, wordt de betreffende toets nog twee maal als herkansing aangeboden. Daarna wordt bepaald welke toets uit het nieuwe onderwijs een student moet afleggen ter vervanging van het oude onderdeel.. Artikel 44 Onvoorziene gevallen 1. In gevallen waarin het opleidingsspecifieke deel van de OER niet voorziet beslist de examencommissie, tenzij het gaat om onderwerpen die behoren tot de bevoegdheid van de instituutsdirecteur. 5 / 6

26 FHTenL OER Techniek Venlo B - Studieopbouw en ondersteunende faciliteiten 1. Opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs Informatie over de opzet, de organisatie en de uitvoering van het onderwijs is te vinden op de volgende plaatsen: - de digitale studiegids van de opleiding - de Onderwijs- en Examenregeling (zie onder A.). Studentenvoorzieningen Informatie over studentenvoorzieningen is te vinden op de volgende plaatsen: - het instellingsdeel van het Studentenstatuut van Fontys (www.fontys.nl/regelingen) - de website van Studentenvoorzieningen (http://www.fontys.nl/studentenvoorzieningen) - de website van FIO (pm adres van nieuwe website opnemen) - de digitale studiegids van de opleiding 3. Studiebegeleiding Informatie over studiebegeleiding is te vinden op de volgende plaatsen: - de Onderwijs- en Examenregeling (zie onder A.) - de digitale studiegids van de opleiding C - Interne klachtenprocedure De student die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door handelingen die door een lid van het personeel of een student tegens hem zijn verricht, of door organisatorische zaken heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de directie van het instituut of het College van Bestuur, zoals beschreven in artikel 47 van het Studentenstatuut. D Lijst van bijlagen D-1 Lijst van bijlagen voor opleidingsprofielen, curricula en toetsen - OER bijlage voor de opleidingen Elektrotechniek en Mechatronica - OER bijlage voor de opleiding Informatica - OER bijlage voor de opleiding Industrieel Product Ontwerpen - OER bijlage voor de opleiding Werktuigbouwkunde D- Lijst van reglementen voor opleidingsspecifieke minoren - Minor regulation AgroComplex - Minor regulation Ambient Technologies - Minor regulation Integrated Product Development - Minor regulation Professional E-Skills D-3 Lijst van verdere bijlagen - Stage- en Afstudeerreglement 6 / 6

27 OER-Bijlage voor de opleidingen Elektrotechniek en Mechatronica Bijlage bij de OER Techniek Venlo INTRODUCTIE... 1 OPLEIDINGSPROFIEL... 3 STANDAARD CURRICULUM COHORT COHORT COHORT COHORT TOETSING BIJ HET STANDAARD CURRICULUM COHORT COHORT COHORT COHORT Introductie Dit document beschrijft - in hoofdstuk het opleidingsprofiel in termen van eindkwalificaties die een student aan het eind van zijn opleiding verworven moet hebben - in hoofdstuk 3 het door allebeide opleidingen aangeboden standaard curriculum waarmee de eindkwalificaties bereikt kunnen worden. - in hoofdstuk 4 de toetsen die bij het standaard curriculum behoren en die ervoor bedoeld zijn te toetsen of de student de eindkwalificaties bereikt heeft. 1 / 13

28 FHTenL OER-Bijlage voor de opleidingen Elektrotechniek en Mechatronica Opleidingsprofiel Het werkterrein van afgestudeerden met de graad Bachelor of Engineering is gericht op toepassing van technologie in een industriële omgeving. Binnen deze context is sprake van toepassingsgericht ontwerpen van producten en diensten. Het betreft specialistische vakgebieden als werktuigbouwkunde en elektrotechniek en vakgebieden die sturing geven aan het ontwerpproces zoals bedrijfskunde. In toenemende mate ontwikkelen zich allerlei vakgebieden die liggen op snijvlakken zoals techniek en gezondheid, techniek en commercie. De mechatronicus van hbo-niveau kan, conform het landelijk vastgestelde profiel van de Bachelor of Engineering, werkzaam zijn in de gehele keten van onderzoek en ontwerp tot beheer, onderhoud, afbraak en hergebruik (cradle to cradle) van producten en (productie)systemen. Ze vervullen een rol in een ingenieursbureau, in bedrijven en toeleveranciers in industriële automatisering, machinebouw en apparatenbouw; in productiebedrijven voor kapitaalgoederen, halffabricaten of consumentenartikelen. of in kennisinstellingen voor (toegepast) onderzoek. Geclusterd in drie beroepsrollen werken ze aan: Onderzoek en ontwerp; Realisatie en in bedrijf stellen; Beheer en onderhoud. Het beroepsdomein geeft de kern van het beroep weer. Voor het beroepsdomein kenmerkende activiteiten kunnen gekoppeld worden aan de levenscyclus van een product. Afhankelijk van de situatie zal het proces van deze cyclus verschillen. Deze cyclus is niet alleen voor productontwikkeling van toepassing, maar een soortgelijke fasering wordt ook voor een dienst onderkend. De levenscyclus is in onderstaande figuur uitgebeeld: Figuur -1: De productlevenscyclus: resultaatgerichte fasering De mechatronisch ingenieur kan veel functies/rollen vervullen. Mogelijke functies en rollen na 1- jaar zijn weergegeven in Tabel -1. / 13

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleiding

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleiding Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde, opleidingscode 34390 Voltijd

Nadere informatie

Godsdienst-Pastoraal werk 35146 Voltijd, duaal en deeltijd

Godsdienst-Pastoraal werk 35146 Voltijd, duaal en deeltijd Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de voltijd, duale en deeltijd bacheloropleidingen van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing,

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Naam opleiding Afkorting Opleidingscode Variant Taalvarianten

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Naam opleiding Afkorting Opleidingscode Variant Taalvarianten

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleiding

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleiding Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleiding Bachelor Commerciele Economie, International Event, Music & Entertainment

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Afkorting Opleidingscode Variant Taalvarianten

Nadere informatie

Inhoudsopgave A Onderwijs- en examenregeling... 3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Paragraaf 2 Toelating

Inhoudsopgave A Onderwijs- en examenregeling... 3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Paragraaf 2 Toelating Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van de voltijd en deeltijd bacheloropleidingen van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Communicatie, International Event, Music & Entertainment Studies (CO IEMES)

Communicatie, International Event, Music & Entertainment Studies (CO IEMES) Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bacheloropleiding Communicatie, International Event, Music & Entertainment Studies

Nadere informatie

Inhoudsopgave A Onderwijs- en examenregeling... 3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Paragraaf 2 Toelating

Inhoudsopgave A Onderwijs- en examenregeling... 3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Paragraaf 2 Toelating Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2016-2017 van de voltijd en deeltijd bacheloropleidingen van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

Nadere informatie

Master leraar Godsdienst 45274 Deeltijd Pastoraal Werk

Master leraar Godsdienst 45274 Deeltijd Pastoraal Werk Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van de masteropleiding van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, locatie Utrecht

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bacheloropleiding Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs tweede graad in godsdienst

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Het Studentenstatuut geldt niet integraal voor studenten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys.

Het Studentenstatuut geldt niet integraal voor studenten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. STUDENTENSTATUUT FONTYS HOGESCHOLEN Opleidingsspecifiek deel 1 van de Bachelor Communicatie, International Event, Music & Entertainment Studies Opleidingscode: 34405 Opleidingsvorm: voltijd Fontys Academy

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van de bacheloropleiding

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van de bacheloropleiding Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van de bacheloropleiding Commerciële Economie Differentiatie International Event, Music

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding CROHO-nummer: 34609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Bio-informatica. CROHO-nummer 39215

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Bio-informatica. CROHO-nummer 39215 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding: Bio-informatica CROHO-nummer 39215 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer 39215 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica CROHO-nummer: 34479 Graad: Bachelor of ICT De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Master leraar Godsdienst Deeltijd Pastoraal Werk

Master leraar Godsdienst Deeltijd Pastoraal Werk Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2017-2018 van de herziene masteropleiding van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, locatie

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde CROHO-nummer(s) 35288

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD) CROHO-nummer: 34641

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD) CROHO-nummer: 34641 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD) CROHO-nummer: 34641 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische CROHO-nummer: 39205 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek CROHO-nummer 34397 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding : HBO-Rechten. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Laws

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding : HBO-Rechten. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Laws Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding : HBO-Rechten CROHO-nummer: 39205 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie duaal. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie duaal. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Bio-informatica. CROHO-nummer 39215. Graad: Bachelor of Science

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Bio-informatica. CROHO-nummer 39215. Graad: Bachelor of Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer 39215 Graad: Bachelor of Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Verpleegkundige. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Verpleegkundige. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding tot Verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de deeltijd Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Onderwijs- en examenregeling van de deeltijd Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van de deeltijd Bacheloropleiding CROHO-nummer 34 617 Graad: Bachelor of Social Work De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice CROHO-nummer 49246 Graad: Master of Advanced Nursing Practice De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer 34570. Graad: Bachelor of Science

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer 34570. Graad: Bachelor of Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer 34570 Graad: Bachelor of Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek. CROHO-nummer 34397

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek. CROHO-nummer 34397 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding: Biologie en medisch CROHO-nummer 34397 Graad: Bachelor of Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Master leraar Godsdienst 45274 Deeltijd Pastoraal Werk

Master leraar Godsdienst 45274 Deeltijd Pastoraal Werk Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van masteropleiding van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, locatie Utrecht Officiele

Nadere informatie

van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Education

van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn CROHO-nummer: 35288 Graad: Bachelor of Education van Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

150128 BA. Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT

150128 BA. Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Informatica CROHO-nummer: 34479 Graad: Bachelor of ICT De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van de Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van de Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van de Bacheloropleiding Toegepaste voltijd CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een

Nadere informatie

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Graad: Bachelor of Education

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 Graad: Bachelor of Education De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd, crohonummer 34280. Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of.

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. 150305 BA Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 6-6-2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 7. Onderwijs...

Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 7. Onderwijs... Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 7. Onderwijs... 3 Artikel 7.2. Taal... 3 Artikel 7.3. Opleidingen en onderwijseenheden...

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Docent Muziek. CROHO-nummer 39112

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Docent Muziek. CROHO-nummer 39112 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Docent Muziek CROHO-nummer 39112 Graad: Bachelor of Education in Music De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT FONTYS HOGESCHOLEN 2007/2008. In deel B de Onderwijs- en Examenregeling (OER)

STUDENTENSTATUUT FONTYS HOGESCHOLEN 2007/2008. In deel B de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Toelichting OER Hoofdtekst geldt voor alle Fontys-Hogescholen OER: vanaf blz. 5 Teksten in kaders zijn verdere uitwerkingen voor de PTH Inhoudsopgave OER ** Let op: sommige hyperlinks in de eerdere OER

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie