1.2 Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.2 Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden en wijzigingen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Robadent goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert. Ook indien deze goederen of diensten niet nader zijn omschreven. 1.2 Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 2. Aanbiedingen 2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Robadent zijn vrijblijvend, tenzij door Robadent schriftelijk anders is aangegeven. Artikel 3. Prijs en betaling 3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en in euro s. 3.2 De Opdrachtgever is gedurende de overeenkomst voor het gebruik en onderhoud van de overeengekomen programmatuur in object code (hierna Programmatuur) periodiek een vergoeding verschuldigd (hierna: Abonnementsvergoeding) zoals gespecificeerd in de overeenkomst met Opdrachtgever (hierna: Overeenkomst). 3.3 Robadent heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen conform de CBS index zakelijke dienstverlening. 3.4 Ter zake de door Robadent verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie van Robadent volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs. 3.5 Robadent is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie (3) maanden de geldende tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien de tarieven worden aangepast conform het gestelde in lid 3 van dit artikel. 3.6 Alle facturen zullen door Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na factuurdatum worden betaald. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van betaling of verrekening van verschuldigde bedragen. 3.7 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering (volledig) te voldoen, kan Robadent de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van deze vordering(en), waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag.

2 3.8 Meerwerk (waaronder de werkzaamheden worden verstaan die niet schriftelijk zijn overeengekomen) zal op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht tegen de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de alsdan gebruikelijke tarieven van Robadent tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Artikel 4. Levering & acceptatie 4.1 Robadent spant zich in om op de overeengekomen (indicatieve) leverdatum één (1) exemplaar van de Programmatuur op een door Robadent bepaald opslagmedium dan wel zal zij met gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten (online) een exemplaar aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Tevens zal de standaard bij de Programmatuur behorende gebruikersdocumentatie (hierna: Documentatie) in papieren dan wel digitale vorm door Robadent aan Opdrachtgever worden verstrekt. 4.2 Na betaling van de voor het gebruik verschuldigde abonnementsvergoeding, verstrekt Robadent de activeringscode, welke datum geldt als eigenlijke leverdatum (hierna: Oplevering). 4.3 Opdrachtgever aanvaardt de Programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ( as is ) tenzij partijen een acceptatietest zijn overeengekomen. 4.4 Robadent is niet gehouden tot het verrichten van installatiewerkzaamheden en/of dataconversie tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 4.5 Indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen, zal Opdrachtgever aan de hand van tussen partijen op voorhand overeengekomen objectieve criteria vaststellen of de programmatuur voldoet aan de tussen partijen overeengekomen functionele of technische Specificaties (waaronder wordt verstaan de specificaties zoals opgenomen in de Documentatie tenzij partijen nadrukkelijk andere specificaties zijn overeengekomen). 4.6 De testperiode bedraagt veertien (14) dagen na oplevering van de Programmatuur of indien partijen zijn overeengekomen dat Robadent de installatie zal verzorgen, veertien (14) dagen na voltooiing van de installatiewerkzaamheden door Robadent. 4.7 Binnen de in het vorige lid bedoelde testperiode zal Opdrachtgever eventuele geconstateerde Gebreken (het aan Robadent toerekenbaar niet voldoen van de Programmatuur aan de overeengekomen functionele of technische Specificaties) in de Programmatuur zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk vastleggen in een testrapport op een wijze die Robadent in staat stelt adequaat hierop te reageren. 4.8 De Programmatuur zal hebben te gelden als geaccepteerd (1) op moment van Oplevering door Robadent indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen; (2) op moment van voltooiing installatiewerkzaamheden door Robadent indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat Robadent de installatie zal verzorgen en partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen; (3) op de vijftiende dag na aanvang van de testperiode indien partijen een acceptatie test zijn overeengekomen; (4) na herstel door Robadent van de tijdens de acceptatietest geconstateerde en in het testrapport deugdelijk weergegeven Gebreken - niet zijnde Gebreken in de zin van lid 10 van dit artikel; (5) op moment dat de programmatuur door Opdrachtgever voor operationele of productieve doeleinden in gebruik wordt genomen voordat er sprake is van acceptatie onder sub 3 of 4 in het geval dat partijen een acceptatietest zijn overeengekomen. 4.9 Robadent zal zich inspannen om de in het testrapport opgenomen Gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen. Robadent is gerechtigd work arounds of andere tijdelijke oplossingen toe te passen.

3 4.10 Acceptatie mag niet worden onthouden op grond van kleine gebreken die de operationele of productieve in gebruik name van de programmatuur niet in de weg staan. Dit laat de herstelverplichting zoals bedoeld in lid 9 van dit artikel onverlet Robadent staat er niet voor in dat de Programmatuur zonder onderbreking, fouten of Gebreken zal werken Onverminderd het bepaalde in artikel 12.2, spant Robadent zich er voor in dat de Programmatuur bij aflevering - voor zover de Programmatuur zich nog in de feitelijke beschikkingsmacht van Robadent bevindt- geen bij een algemeen erkende, professionele virusscanner algemeen bekende diseases (zoals bijv. tijdbommen, Trojaanse paarden of virussen) bevat. Opdrachtgever dient de geleverde Programmatuur op aanwezigheid van diseases te testen. Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendom 5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Programmatuur, data(base)bestanden of andere materialen zoals Documentatie, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Robadent, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar. 5.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, databestanden, of andere materialen te verwijderen of te wijzigen. 5.3 Ook indien de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Robadent toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Programmatuur, data(base)bestanden en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen. 5.4 Robadent vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Robadent zelf ontwikkelde programmatuur, data(base)bestanden, of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Robadent onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Robadent. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Robadent verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Robadent ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Robadent in de programmatuur, databestanden, of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Robadent zelf ontwikkelde programmatuur, databestanden, of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Robadent een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Robadent, indien mogelijk, zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, databestanden, of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Robadent is uitgesloten.

4 Artikel 6. Gebruiksrecht 6.1 Robadent verstrekt aan de Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst, een niet - exclusief en niet - overdraagbaar recht om de Programmatuur te gebruiken binnen de eigen organisatie voor het beoogde doel en uitsluitend voor interne doeleinden. 6.2 De Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Programmatuur te installeren en te gebruiken om eigen gegevens te verwerken. De Opdrachtgever zal de Programmatuur niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden, zoals time-sharing, als application service provider, in het kader van software as a service of outsourcing. 6.3 Het hier bedoelde gebruiksrecht geldt uitsluitend voor de objectcode van de Programmatuur. De Opdrachtgever zal de tussen Partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen (zoals aantal werkplekken en locatie als vastgelegd in de Overeenkomst) steeds stipt naleven. 6.4 Voor zover Opdrachtgever op grond van dwingend recht de Programmatuur mag decompileren teneinde interoperabiliteit te realiseren zal Opdrachtgever eerst Robadent verzoeken om deze informatie binnen redelijke termijn te verstrekken eventueel tegen betaling van een redelijke vergoeding. 6.5 De Opdrachtgever is gerechtigd om uit veiligheidsoverwegingen één (1) niet-operationele kopie van de Programmatuur te maken en te behouden. Deze kopie dient gemerkt te worden met de eigendomsaanduidingen die Robadent op de originele versie heeft aangebracht en mag, tenzij de originele versie vernietigd of verminkt is, niet voor operationele doeleinden gebruikt worden. 6.6 Behalve voor zover bepaald in artikel 6.5 hiervoor, is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verveelvoudigen of openbaar te maken of kopieën daarvan geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of in de macht van een derde te brengen, (hetzij via het verstrekken van een (sub-) licentie, door lening, verhuur en leasing, verkoop, outsourcing, hosting of anderszins). 6.7 De Opdrachtgever is gerechtigd voor intern gebruik kopieën te maken van de Documentatie, mits de Opdrachtgever elke kopie merkt met de eigendomsaanduidingen van Robadent. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Documentatie te wijzigen of aan te passen dan wel aan derden ter beschikking te stellen. 6.8 Robadent behoudt het eigendom op de fysieke drager waarop de Programmatuur wordt geleverd. Artikel 7. Omvang van het Onderhoud 7.1 Gedurende de duur van de Overeenkomst verricht Robadent het onderhoud zoals in dit artikel bepaald ter zake de Programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het ter beschikking stellen van updates voor binnen de hoofdversie (Updates bevatten aanpassingen ter verbetering van de software dan wel wijzigingen n.a.v. maatschappelijke en technische ontwikkelingen), naar eigen inzicht en planning van Robadent. Robadent zal de Opdrachtgever informeren omtrent het verschijnen van Updates. Updates worden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld middels cdrom danwel de online downloadportaal. 7.2 Het Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 7.3 Robadent verleent uitsluitend Onderhoud voor de laatste en voorlaatste versie van de Programmatuur.

5 7.4 Een Gebrek kan worden hersteld door een tijdelijke oplossing (zoals een work around) of op een andere door Robadent te bepalen wijze. Herstel van Gebreken kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Programmatuur; de niet-beschikbaarheid die het gevolg kan zijn van dergelijke herstelwerkzaamheden wordt niet gezien als Gebrek en zal geen grond kunnen zijn voor een beroep op toerekenbare tekortkoming. 7.5 Robadent staat er niet voor in dat alle Gebreken en overige verstoringen worden hersteld. 7.6 Het Onderhoud aan de Programmatuur omvat niet het herstel van fouten, Gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met: a) gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Programmatuur, waaronder mede begrepen fouten in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf; b) wijziging van de Programmatuur anders dan door of namens Robadent; c) het gebruik van de Programmatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de Documentatie; d) wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur dan die onder het Onderhoud van Robadent valt; e) het nalaten van de Opdrachtgever om de Programmatuur tijdig te onderhouden; f) het gebruik van een versie van de Programmatuur die niet meer door Robadent wordt onderhouden; g) herstel van verminkte of verloren gegane gegevens; h) andere niet aan Robadent toe te rekenen oorzaken. 7.7 Ingeval Robadent onderhoud of andere werkzaamheden verricht in verband met het bepaalde in het voorgaande artikellid, is Robadent gerechtigd de kosten ter zake op nacalculatiebasis tegen de dan gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Artikel 8. Helpdesk 8.1 Robadent heeft een telefoonlijn beschikbaar voor het verlenen van support en het melden van wensen, problemen, klachten en Gebreken van Opdrachtgever (hierna: Helpdesk). De Helpdesk is, met uitzondering van erkende feestdagen, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur en van 13:30 tot 16:00 uur Nederlandse tijd (hierna: Helpdesk uren) bereikbaar op ; buiten Helpdesk-uren kan telefonisch contact plaatsvinden op basis van afspraak. 8.2 De Helpdesk is bereikbaar via het internet (contactformulier), per of telefonisch voor functioneel beheerders, hoofdgebruikers of systeembeheerders werkzaam bij of voor Opdrachtgever. Productie verstorende Gebreken met hoge prioriteit (werken is onmogelijk voor één of meerdere kritische onderdelen van de Programmatuur) kunnen zowel per als telefonisch worden gemeld bij de Helpdesk. 8.3 Robadent spant zich in uiterlijk binnen één werkdag te reageren op de door Opdrachtgever verzochte support, (correct) gemelde wensen, problemen, klachten of Gebreken. 8.4 Robadent spant zich in uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van een melding een eerste termijn voor de afhandeling van incidenten ten gevolge van een Gebrek aan te geven. Incidenten met een andere oorzaak en wensen worden in overleg met Opdrachtgever afgehandeld. Voor het overige spant Robadent zich in binnen een termijn van twintig (20) werkdagen na correcte aanmelding van een probleem of klacht een termijn voor afhandeling door te geven aan Opdrachtgever. De classificatie van een melding (wens, probleem, klacht of Gebrek) is exclusief voorbehouden aan Robadent.

6 8.5 Robadent is gerechtigd de beschikbaarheid van de Helpdesk eenmaal per jaar te wijzigen en in voorkomende gevallen zal Robadent de Opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen. Artikel 9. Producten van derden 9.1 In het geval Producten van derden deel uitmaken van een levering van Programmatuur of specifieke verlening van diensten op grond van een Overeenkomst, zal Robadent dat in de Overeenkomst specificeren. Op de levering en het gebruik daarvan zijn de leveringsvoorwaarden van die derden van toepassing tenzij door Robadent nadrukkelijk anders aangegeven. Robadent accepteert in geen geval aansprakelijkheid voor gebreken, vertraging, of schade, hetzij direct, hetzij indirect, hetzij gevolgschade, veroorzaakt door de Producten van derden, tenzij en tot het bedrag dat die derde bereid is de aansprakelijkheid te aanvaarden en de schade te vergoeden. 9.2 Ten aanzien van Producten van derden en de daarbij behorende Documentatie die in samenhang met de Programmatuur en of door Robadent verleende diensten worden gebruikt, blijft de derde de exclusieve eigenaar van alle rechten, inclusief de intellectuele eigendomsrechten op deze Producten van derden. 9.3 Indien de Producten van derden waaronder of in samenhang waarmee de Programmatuur bij het aangaan van de Overeenkomst operationeel is, aangevuld, gewijzigd of vervangen wordt / worden, kan Robadent het wenselijk achten de Programmatuur zodanig te wijzigen, dat deze operationeel is / zijn onder de nieuwste versie van de Producten van derden. De Opdrachtgever verplicht zich steeds te beschikken over de nieuwste versie van de Producten van derden. Artikel 10. Geheimhouding 10.1 Opdrachtgever en Robadent dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn dan wel als zodanig zijn aangemerkt, vertrouwelijk worden behandeld. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt (hierna: de Ontvangende partij), zal deze slechts gebruiken zoals is toegestaan op grond van de Overeenkomst. De Ontvangende partij zal de gegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan een derde verstrekken, tenzij een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel of een uitspraak van een andere bevoegde instantie de openbaarmaking van deze gegevens gebiedt. In dat geval zal de Ontvangende partij de verstrekkende partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en alle voorzorgsmaatregelen treffen die nodig zijn om te voorkomen dat de gegevens publiekelijk bekend worden. Artikel 11. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 11.1 Opdrachtgever staat er jegens Robadent voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens indien en voor zover de verwerking in opdracht van Opdrachtgever door Robadent in hoedanigheid als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens geschied, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Robadent tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, die hiermee verband houdt Indien Robadent op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Robadent staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

7 11.3 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Robadent gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Robadent is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Robadent is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Robadent. Artikel 12. Voorbehoud van eigendom en rechten en risico 12.1 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig betaalt Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van Robadent of hulppersonen van Robadent zijn, draagt Robadent het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging. Artikel 13. Medewerkingsverplichtingen 13.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Robadent mogelijk te maken zal Opdrachtgever Robadent steeds tijdig alle door Robadent nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. Robadent heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten indien Opdrachtgever haar benodigde medewerking niet (tijdig) verleend Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de Programmatuur en andere materialen. Opdrachtgever zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de Programmatuur en andere materialen. Juiste voltooiing daarvan geldt als voorwaarde voor het verlenen van Onderhoud door Robadent. Opdrachtgever draagt zorg dat hij beschikt over de voor een goede werking van de Programmatuur vereiste hard- en software zoals gespecificeerd op de website van Robadent ( Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Robadent staan. Robadent is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of nietbeschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Robadent De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het maken van back-up kopieën van zijn gegevens die met behulp van de Programmatuur worden verwerkt. De back up dient verder op een dusdanige wijze te zijn gemaakt dat een volledig herstel mogelijk is.

8 13.5 Opdrachtgever zal tijdig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en telecommunicatie faciliteiten in overeenstemming met de daarvoor geldende instructies van Robadent opdat de Helpdesk online support en Onderhoud kan verrichten ( remote access ). Ingeval de infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten niet voldoen aan de eisen van Robadent, is Robadent gerechtigd het support en/of het Onderhoud op te schorten of te beperken. Daarnaast zal de Opdrachtgever de benodigde veiligheidsmaatregelen nemen ter beveiliging van de remote access naar het systeem waarop de Programmatuur is geïnstalleerd. Artikel 14. Duur, ontbinding en opzegging van de Overeenkomst 14.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële abonnementsduur van een 1 jaar en zal bij afloop telkens stilzwijgend worden verlengd voor een periode van een (1) jaar, behoudens opzegging door een van beide Partijen. Opzegging van de overeenkomst kan tegen het einde van een contractjaar en met inachtneming van opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, per aangetekend schrijven Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 14.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Robadent ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Robadent vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar De werking van artikel 7:408 BW is uitdrukkelijk uitgesloten Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen, zonder dat hierdoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat, indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur en dergelijke van rechtswege Bij beëindiging van het gebruiksrecht dient de Opdrachtgever per omgaande alle gebruik van de Programmatuur en Documentatie stop te zetten en alle media waarop de Programmatuur is opgeslagen aan Robadent te retourneren alsmede alle kopieën van de Programmatuur en Documentatie die hij heeft geïnstalleerd of anderszins heeft gemaakt te wissen en, op verzoek van Robadent een schriftelijke verklaring te doen toekomen waarin hij verklaart dat alle kopieën van de Programmatuur en Documentatie zijn gewist. Artikel 15. Aansprakelijkheid van Robadent 15.1 De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Robadent jegens Opdrachtgever wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de door Opdrachtgever in de drie (3) maanden

9 voorafgaande aan het schade toebrengende feit aan Robadent uit hoofde van de Overeenkomst betaalde bedrag. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Robadent voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan ,-- (tien duizend Euro) De aansprakelijkheid van Robadent voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van programmatuur van derden is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Robadent wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten De vorige leden zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie en/of bedrijfsleiding van Robadent Tenzij nakoming door Robadent blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Robadent wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Robadent onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Robadent ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Robadent in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Robadent meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Robadent vervalt door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Robadent zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. Artikel 16. Overmacht 16.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: overmacht van toeleveranciers van Robadent, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, staking, en de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden Indien een overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen 17.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen Robadent is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

10 Artikel 18. Overige bepalingen 18.1 Voor zover in enige Overeenkomst, bijlage of offerteplanning leverdata en/of termijnen zijn vermeld, zijn deze steeds indicatief en behelzen zij geen fatale termijnen. Robadent spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen In alle gevallen komt Robadent wegens een tekortkoming eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk deugdelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Robadent in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Robadent en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen De werking van titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk wetboek op programmatuur is uitgesloten. Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen 19.1 De Overeenkomsten tussen Robadent en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht Geschillen welke tussen Robadent en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Robadent en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage Overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering ( één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen) Partijen komen overeen dat de Nederlandse rechter te Haarlem bevoegd is kennis te nemen van geschillen aangaande onbetwiste vorderingen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

URENTOOL Algemene Voorwaarden

URENTOOL Algemene Voorwaarden URENTOOL Algemene Voorwaarden Versie: 2.0 Datum: 24 mei 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN URENTOOL B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Urentool B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanbiedingen en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Derogee IT Consultants B.V. ( Derogee ) goederen en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 2. Aanbiedingen 3. Prijs en betaling

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 2. Aanbiedingen 3. Prijs en betaling ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 1.1 De Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemene Voorwaarden 1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden breed in beeld creaties -

Algemene Voorwaarden breed in beeld creaties - Algemene Voorwaarden breed in beeld creaties - 1.1 Voorwaarden bestaan uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst betrekking hebbende specifieke voorwaarden: (bv) 1. Huisstijl ontwikkeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Wim Huiskes Webdesign. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYDEALS

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYDEALS ALGEMENE VOORWAARDEN EASYDEALS HOOFDSTUK ALGEMEEN Definities Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van EasyDeals die van tijd tot tijd worden gewijzigd. Dashboard: het portal van EasyDeals

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules.

Algemene Voorwaarden. Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules. Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid Strawberry Leads Algemene Voorwaarden 1.1 De Strawberry Leads Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Strawberry Leads. De Strawberry Leads Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IDCHECKER.NL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN IDCHECKER.NL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN IDCHECKER.NL B.V. geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te HAARLEM onder dossiernummer 34242857 d.d. 01 04 2011 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 1 Licentie voor programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office

Nadere informatie

1.3 Alle genoemde data zijn indicatief en hebben niet te gelden als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk door partijen anders is overeengekomen.

1.3 Alle genoemde data zijn indicatief en hebben niet te gelden als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk door partijen anders is overeengekomen. Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Evry B.V., gevestigd te Zoetermeer en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 55329373 (in deze Algemene Voorwaarden Evry ). Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Klant : De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eastfield Webservices een overeenkomst sluit.

Klant : De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eastfield Webservices een overeenkomst sluit. Algemene voorwaarden Eastfield Webservices 1. Definities Eastfield Webservices, De onderneming Eastfield Webservices en/of een van haar handelsnamen zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 De algemene voorwaarden van FiiT zijn gebaseerd op algemene voorwaarden welke zijn opgesteld door ICT~Office. Naast de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 1.2 1.3 1.4 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

InTotal Voorwaarden. Module Algemeen. 2014, InTotal te Houten

InTotal Voorwaarden. Module Algemeen. 2014, InTotal te Houten InTotal Voorwaarden Module Algemeen 2014, InTotal te Houten ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid InTotal Voorwaarden 1.1 De InTotal Voorwaarden zijn opgesteld door InTotal. De InTotal Voorwaarden bestaan uit de

Nadere informatie

DFoxx Hosting Voorwaarden Module Algemeen

DFoxx Hosting Voorwaarden Module Algemeen DFoxx Hosting Voorwaarden Module Algemeen 1. Toepasselijkheid Leverancier Voorwaarden 2. Aanbiedingen 3. Prijs en betaling 4. Vertrouwelijkheid en overname personeel 5. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Mediaheads- groep -

ALGEMENE VOORWAARDEN - Mediaheads- groep - 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij een van de entiteiten van de MEDIAHEADS- groep (hierna te noemen MEDIAHEADS) goederen en/of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende het verrichten van diensten door Scamander Solutions BV

Algemene voorwaarden betreffende het verrichten van diensten door Scamander Solutions BV Algemene voorwaarden betreffende het verrichten van diensten door Scamander Solutions BV Artikel 1 Onderwerp 1. Opdrachtgever geeft aan Scamander Solutions BV en Scamander Solutions BV aanvaardt van opdrachtgever

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Lutras CRM, hierna te noemen Lutras, goederen en/of diensten

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Belakos goederen en/of diensten van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICT~Office

Algemene Voorwaarden ICT~Office Module Algemeen 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen en de volgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Grabowsky BV

Algemene Voorwaarden Grabowsky BV Algemene Voorwaarden Grabowsky BV Den Haag, oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag op 2 juni 2014. Grabowsky BV 2014-2016 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 1 Toepasselijkheid Grabowsky

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Acknowledge - Algemene voorwaarden 1-12

Algemene voorwaarden. Acknowledge - Algemene voorwaarden 1-12 Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen en de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van InterimWorX ICT/Salarisadministratie/HRM B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van InterimWorX ICT/Salarisadministratie/HRM B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van InterimWorX ICT/Salarisadministratie/HRM B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Extern-Office Voorwaarden

Extern-Office Voorwaarden Extern-Office Voorwaarden Extern-Office Voorwaarden De Extern-Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13040749 1. Toepasselijkheid Extern-Office Voorwaarden 1.1 De

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van Blijswijk Interactive Opdrachtgever/Klant:

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. Decos Mobile Solutions BV Huygensstraat 30 2201 DK Noordwijk

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. Decos Mobile Solutions BV Huygensstraat 30 2201 DK Noordwijk ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen Decos Mobile Solutions BV Huygensstraat 30 2201 DK Noordwijk Tel: +31 (0)71 364 07 10 Fax: +31 (0)71 362 08 33 www.cartracker.nl info@cartracker.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NotaMaken V.O.F.

Algemene Voorwaarden NotaMaken V.O.F. Algemene Voorwaarden NotaMaken V.O.F. De Algemene Voorwaarden NotaMaken V.O.F. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61872180. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven..

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.. 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Deze algemene voorwaarden CloudCompagnon B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V.

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Algemeen De in artikelen 1 tot en met 12 opgenomen algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van F1 Systems B.V. Mussenstraat 49

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Correon

Algemene voorwaarden Correon Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Correon goederen en/of diensten van welke aard ook aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

MODULE ALGEMEEN ICT~OFFICE VOORWAARDEN

MODULE ALGEMEEN ICT~OFFICE VOORWAARDEN MODULE ALGEMEEN ICT~OFFICE VOORWAARDEN ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR 1. Toepasselijkheid 1.1 De Overeenkomst bestaat uit de Algemene Voorwaarden aangevuld met één of meer specifieke Bijzondere bepalingen per product of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer

De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer B, that s IT! ICT office voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V.

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Klant en Connected Information Systems B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Visma Software B.V. Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45 45 111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT Internet: www.visma.com ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden versie 1.1 1

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden versie 1.1 1 Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden welke gehanteerd en van toepassing verklaard worden op alle offertes, overeenkomsten en opdrachten tussen de klant en dotsearch B.V, gevestigd

Nadere informatie