Datum: 7 augustus Kenmerk: Onderwerp: consultatie eidas- wetsvoorstel. Geachte heer Nas, Geachte heer Bressers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 7 augustus 2015. Kenmerk: 2015005. Onderwerp: consultatie eidas- wetsvoorstel. Geachte heer Nas, Geachte heer Bressers,"

Transcriptie

1 Aan: Ministerie van Economische Zaken T.a.v.: 1) Directeur WJZ, Dhr. E.P. Nas 2) Directeur Regeldruk en ICT beleid, Dhr. M. Bressers Postbus EK Den Haag Datum: 7 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp: consultatie eidas- wetsvoorstel Geachte heer Nas, Geachte heer Bressers, Met belangstelling heeft het Platform Trust Services van de itrust Foundation kennis genomen van het voorstel tot de Uitvoeringswet in verband met de uitvoering van EU- verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van de Richtlijn 1999/93/EG. Bij deze treft u een afgestemde reactie van de in dit Platform verenigde marktpartijen aan. Allereerst wensen we aan te geven dat we deze EU verordening verwelkomen. Het is namelijk een belangrijke stap in de verdere harmonisatie en interoperabiliteit van elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten. Ten tweede onderschrijven we de uitgangspunten die zijn gehanteerd in uw wetsvoorstel, met name het behouden van het goede stelsel van conformiteitsbeoordelingen zoals we dat in Nederland al sinds het ingaan van de Wet elektronische handtekeningen kennen in de vorm van het TTP.NL- schema. Tevens onderschrijven we het uitgangspunt waarbij de toezichthouder Agentschap Telecom (AT) ook meer verplicht wordt om zich een eigen oordeel te vormen over de veiligheid van de geleverde vertrouwensdiensten, aangezien het hier de facto vitale infrastructuur betreft. Desalniettemin zijn er enkele wezenlijke aandachtspunten met betrekking tot uw wetsvoorstel. Deze zijn: 1. Coördinatie en stroomlijnen met PKIoverheid en Idensys. De behoefte tot verdere coördinatie en stroomlijning van de eisen aan en het toezicht op elektronische identiteiten en vertrouwens- diensten, zoals vastgesteld bij of krachtens wet enerzijds en in PKIoverheid en Idensys anderzijds. 2. Eenduidiger rollen en verantwoordelijkheden. In het verlengde van bovenstaande punt is het gewenst om toe te werken naar één plaats waar eisen worden geformuleerd, één plaats waar toezicht is belegd en één verantwoordelijke voor het gecoördineerd optreden bij crises. 3. Het minimaliseren van de lasten van toezicht en het maximaliseren van het nut daarvan. Het wetsvoorstel gaat uit van inhoudelijke oordeelsvorming van de toezichthouder, welk uitgangspunt we onderschrijven. Dubbele inspanning dient hierbij echter zoveel mogelijk vermeden te worden en de toezichthouder moet kunnen bouwen op de inhoudelijke bevindingen van de certificerende instelling. Een tweede opmerking betreft de kosten van toezicht. Wij zijn van mening dat deze uit de algemene middelen dienen te worden bestreden, aangezien het toezicht uitsluitend tot doel heeft het maatschappelijk belang van betrouwbare elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten veilig te stellen. De marktordening komt tot uitdrukking in het TTP.NL- kwaliteitskeurmerk en de kosten hiervoor worden reeds door de markt betaald. Bovendien ervaren marktpartijen in de huidige situatie geen toegevoegde waarde van het wettelijk toezicht. Dat de kosten voor toezicht momenteel ook worden doorberekend aan marktpartijen is weinig

2 steekhoudend, aangezien deze situatie een direct uitvloeisel is van het beleggen van het toezicht destijds bij OPTA, waarbij de toezichthoudende activiteiten van OPTA goeddeels marktordening betroffen. Voor onze overige kanttekeningen verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief. Ten slotte zijn wij gaarne bereid tot overleg over deze implementatiewet en de verdere invoering hiervan. Gegeven de korte tijd die ons in deze vakantieperiode gegund was voor een gecoördineerde reactie, is deze reactie noodzakelijkerwijs op hoofdlijnen. Met vriendelijke groet, Marktpartijen uit het Platform Trust Services1 Namens deze, itrust Foundation René van den Assem voorzitter 1 Het Platform Trust Services heeft momenteel de volgende deelnemers: ACM, A.E.T. Europe, Agentschap Telecom, BSI Group, De Elektronische Signatuur, Deloitte, Digidentity, Dynagroup, ECP, Esecor, Inspectie Leefomgeving en Transport, itrust Foundation, JustiD, Kiwa, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, KPN, Logius, Ministerie van Defensie, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Morpho, Multi- Post Services, Platform Identity Management Nederland, PKIpartners, PwC, QuoVadis, SSLPost Europe, TNO ICT, Uniq- ID, Xolphin 2 Correspondentie: Scheltuslaan DL Voorburg IBAN: NL70 ABNA BIC: ABNA NL 2A KvK- nummer: BTW: NL B.01

3 Bijlage Het voorstel voor de implementatiewet voor de EU- verordening Elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten is op 8 juli jl. gepubliceerd. De internetconsultatie loopt vanaf die datum tot 8 augustus Deze implementatiewet heeft vergaande gevolgen voor aanbieders van identificatie- en vertrouwensdiensten, certificatie instellingen en naar verwachting ook voor leveranciers van hardware, software, smartcards en consultants op het gebied van informatiebeveiliging en cryptografie. itrust Foundation (www.itrust.foundation) is de eigenaar van het TTP.NL- certificatieschema, dat beheerd wordt door het College van Belanghebbenden TTP.NL. Daarnaast heeft itrust Foundation het Platform Trust Services opgericht, waarin een aanzienlijk aantal partijen participeert. De lopende internetconsultatie is aanleiding geweest om de Implementatiewet voor te leggen aan het Platform Trust Services voor advies over de betekenis en impact daarvan op de sector. Op 29 juli jl. hebben de deelnemers onderstaand standpunt geformuleerd, dat itrust Foundation graag namens hen als marktstandpunt inbrengt in de consultatie. De betrokken wet- en regelgevende ministeries en de toezichthouder (EZ, J&V, BZK, PKIoverheid, ACM en AT) waren daarbij niet vertegen- woordigd, maar wel een ruim aantal leveranciers van identificatie- en vertrouwensdiensten, een aantal materiedeskundigen, alsmede BSI als certificerende instelling. Betrokken marktpartijen verwelkomen de verordening en bijbehorende uitvoeringswet, maar hebben daarbij drie hoofdaandachtspunten geformuleerd, die in de coverbrief op hoofdlijnen zijn toegelicht: 1. Coördinatie en stroomlijnen met PKIoverheid en Idensys. 2. Eenduidiger rollen en verantwoordelijkheden. 3. Het minimaliseren van de lasten van toezicht en het maximaliseren van de baten daarvan. Hieronder lichten we deze punten verder toe en geven we nadere details. 1 Meer coördinatie en stroomlijnen van PKIoverheid en Idensys Zoals hierboven aangegeven vraagt het Platform om een verdergaande coördinatie en stroomlijning van de verschillende overheidsactoren die actief zijn richting de leveranciers van de vertrouwensdiensten. De deelnemers in het Platform zijn zich er van bewust dat dit niet in de scope valt van de implementatiewet. Maar het inrichten van het toezicht bij AT biedt wel degelijk mogelijkheden om tenminste op toezicht een vergaande integratie te bereiken. Op deze wijze zouden het toezicht voor PKIoverheid en Idensys ook bij AT kunnen worden ondergebracht. We pleiten er echter voor om het hier niet bij te laten. Het is opportuun om ook bij het stellen van eisen voor de verschillende soorten identiteits- en vertrouwensdiensten een vergaande coördinatie te betrachten; dit geldt trouwens ook voor gekwalificeerde certificaten die onder eigen root CA uitgebracht worden. Hoewel verschillen in eisen bij bijvoorbeeld PKIoverheid en Idensys niet zonder reden bestaan, dienen verschillen steeds logisch verklaarbaar en niet groter te zijn dan nodig. De verschillen die slechts hun oorzaak in de historie vinden, dienen te worden verkleind en weggewerkt. En waar mogelijk dient overleg over eisen op één plek te gebeuren en niet op verschillende plekken. Bovenstaande geldt ook voor de eisen die gesteld worden aan de conformiteitsbeoordeling. Nu hanteert PKIoverheid de ETSI normen (ETSI EN en ETSI TS ) en naar verwachting zal dit ook voor nieuwe vertrouwensdiensten gaan gelden. De conformiteitsbeoordeling vindt dan ook plaats op basis van die ETSI normen. Maar de diensten die binnen Idensys worden geleverd, worden beoordeeld op basis van de ISO en een aanvullend normenkader. Deze benaderingswijzen zijn op zich goed met elkaar verenigen, maar dit vraagt wel gerichte inspanning. Correspondentie: Scheltuslaan DL Voorburg IBAN: NL70 ABNA BIC: ABNA NL 2A KvK- nummer: BTW: NL B.01 3

4 2 Eenduidiger rollen en verantwoordelijkheden In het verlengde van bovenstaande is het ook gewenst dat de rollen van de verschillende partijen zo veel mogelijk uniek zijn belegd. Daarbij is het gewenst om meer te gaan managen op het niveau van de gehele sector van identiteits- en vertrouwensdiensten. Wat de markt nodig heeft is: Eén plaats waar alle intelligence plaatsvindt wat betreft actuele dreigingen en trends in dreigingen. Een plaats ook waar een gezamenlijk risicobeeld wordt samengesteld; Eén plaats waar wordt bepaald hoe te reageren op nieuwe risico s, nieuwe vormen van dienstverlening etc. Daarbij wordt bepaald hoe de veranderingen worden vertaald naar Programma s van Eisen, standaardisatievoorstellen en/of noodmaatregelen; Eén toezichthouder; Eén verantwoordelijke voor coördinatie bij crises. Pas als de rollen en verantwoordelijkheden eenduidig zijn belegd en er goede overlegvormen en informatievoorziening zijn ingeregeld, wordt er aan de misschien wel meest wezenlijke aanbeveling in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de DigiNotar affaire voldaan. 3 Het minimaliseren van de lasten van toezicht en het maximaliseren van de baten Ter toelichting van het gemaakte hoofdpunt merken we op dat in de implementatiewet nu is gesteld dat de toezichthouder haar eigen oordeel kan en moet vellen. Het is daarbij de toezichthouder die het oordeel velt een partij toe te laten of niet, dan wel om aanvullende bewijzen te overleggen. Zoals ook al gesteld wordt in de implementatiewet, is het van belang om dubbel werk zo veel mogelijk te vermijden. Het Platform onderschrijft dit uitgangspunt van harte. Wij verkennen dit uitgangspunt hieronder: Hoewel het aanbieders van vertrouwensdiensten vrij staat om eenieder welke conformiteits- beoordeling van een geaccrediteerde conformiteitsbeoordelaar te overleggen, is het zeer wenselijk dat de conformiteitsbeoordelingen zodanig worden uitgevoerd dat hun rapportage voor de toezichthouder wel degelijk voldoende basis biedt voor een sluitend en definitief oordeel. Hoewel het definitieve oordeel dus ligt bij de toezichthouder is het in het belang van alle partijen dat de auditpraktijk een voldoende sluitend beeld verschaft, zodat een oordeel feitelijk nooit als een verrassing komt; Om dubbel werk en uiteenlopende beoordelingen te vermijden is het dus ook gewenst dat de toezichthouder nauw samenwerkt met de instellingen die conformiteitsbeoordeling uitvoeren en invloed heeft in de praktijk op de wijze waarop audits worden uitgevoerd, zoals vastgelegd in het schema. Een doorslaggevende stem is daarbij overigens niet vereist, de toezichthouder kan desgewenst altijd gebruik maken van het recht om zelf audits uit te voeren; Uiteraard moet daarbij het internationale speelveld in de gaten worden gehouden. We bewegen toe naar een Europees geharmoniseerde praktijk van conformiteitsbeoordelingen middels certificatie (ETSI EN ). De concept norm die hiervoor in de maak is, is dus een belangrijk product waarop zowel schemabeheerder als toezichthouder invloed dienen uit te oefenen, omdat dit de uiteindelijke auditpraktijk zal gaan bepalen en in ieder geval de minimumnorm daarvoor zal zijn; Ten slotte merken we op dat bij de toezichthouder zelf het beoordelend personeel ook gekwalificeerd is om een oordeel te vellen en kennis heeft de markt en van certificatie van managementsystemen. Tevens dient er materiedeskundigheid aanwezig te zijn. Te overwegen valt of het personeel dat het definitieve oordeel uitspreekt bij de toezichthouder zelf ook voldoet aan de vakkundigheidseisen die gesteld worden aan vergelijkbaar personeel bij certificerende instellingen. Correspondentie: Scheltuslaan DL Voorburg IBAN: NL70 ABNA BIC: ABNA NL 2A KvK- nummer: BTW: NL B.01 4

5 Waar het gaat om het maximaliseren van de baten van het toezicht heeft het Platform enige zorgen, omdat er in het geval van het toezicht door ACM geen enkele meerwaarde werd ervaren. Ook een toezichthouder zou zich aan de regels moeten houden dit voor onafhankelijke beoordelingen gelden: Een duidelijke norm vooraf; Bij een aanvullende beoordeling tevens een duidelijke scope en onderzoeksplan; Duidelijke terugkoppeling van bevindingen (zowel positief als negatief); Hoor en wederhoor; Een transparante oordeelsvorming. De huidige praktijk voldoet helaas niet aan dergelijke regels. Veel ruimte dus voor verbetering in de nieuwe situatie. Wij wijzen in dit verband ook op het WRR- rapport Toezien op publieke belangen (2013), dat noch het doen naleven en handhaven, noch de toezichtkosten, maar de maatschappelijke meerwaarde voorop zet. Ten aanzien van toezichtkosten is er reeds een duidelijk standpunt geformuleerd in de hoofdpunten. Het daar geformuleerde principiële standpunt is dat het wettelijk toezicht in deze situatie het algemeen belang dient en dus uit de algemene middelen bestreden dient te worden. Een ander fundamenteel bezwaar is dat er in de gekozen constructie geen prikkel lijkt te bestaan om de toezichtkosten en de overige lasten van toezicht, te beperken. We wijzen er op dat de toezichtkosten op dit moment een relevant aandeel vormen van de operationele kosten van een leverancier van vertrouwensdiensten. Al deze bijkomende kosten maken de producten voor de markt onacceptabel duur en leiden waarschijnlijk tot vermindering van adoptie in de markt. Verschillende behandelingen in de lidstaten zullen dus ook hier tot een verstoring van het internationale level playing field leiden. Overige aandachtspunten 4 Bewustwording eindgebruikers Marktpartijen ervaren, met name op het gebied van web- certificaten, dat eindgebruikers zich onvoldoende bewust zijn van het belang daarvan en van de onderliggende kwaliteitsverschillen tussen de verschillende soorten web- certificaten. Eenvoudige SSL- certificaten hebben minder beschermende werking dan een PKIoverheidscertificaat met dezelfde functionaliteit, maar de verwachtingen van eindgebruikers zijn in beide gevallen even hoog. Anders gezegd: men denkt voor weinig geld een kwalitatief hoogwaardige bescherming te kunnen krijgen, terwijl dat niet het geval is. Voor een deel is dit natuurlijk gewoon marktwerking: wie weinig belang hecht aan een beveiligde website kiest een eenvoudig en betaalbaar certificaat, wie wel belang heeft bij een goede beveiliging (al was het maar ter voorkoming van imagoschade) kiest een duurder en degelijker certificaat. Dit zou werken, ware het niet dat gebruikers in de praktijk de verschillen in kwaliteit niet kunnen beoordelen en naar waarde kunnen schatten. Het Platform Trust Services vraagt van de overheid om in aankomende bewustwordings- campagnes (ook) voorlichting te geven over een goede bescherming van websites, al dan niet in samenwerking met de leden van het Platform. Eindgebruikers dienen de risico s te begrijpen van laagwaardige certificaten en dienen een bewuste keuze te maken bij het beschermen van hun websites. 5 Rol CABForum in relatie tot de EU- verordening Het lijkt er op dat de Europese Commissie geen rekening gehouden heeft met het bestaan van het CABForum en de invloed die internet providers en browserfabrikanten materieel uitoefenen op aanbieders en afnemers van identificatie- en vertrouwensdiensten. In de praktijk berust de macht bij de browserfabrikanten. Correspondentie: Scheltuslaan DL Voorburg IBAN: NL70 ABNA BIC: ABNA NL 2A KvK- nummer: BTW: NL B.01 5

6 Dit dreigt te leiden tot een tweesplitsing in een Europese overheidsmarkt die geheel eigen regels hanteert dan de rest van de wereld. Dit belooft weinig goeds voor het geschapen Europese kader, zo leert de geschiedenis. Er zijn verschillende benaderingen mogelijk, maar het min of meer negeren van de situatie of de problemen naar het niveau van standaardisatie wegleggen, is niet heel kansrijk. Het Platform Trust Services vraagt van EZ om bij de Europese Commissie de ontstane situatie rondom de governance van digitale certificaten te agenderen. Uiteindelijk is dit een belemmering voor een gezonde marktwerking. 6 Frequentie conformiteitsbeoordelingen Het is in Nederland op dit moment gebruikelijk om elke drie jaar een volledige conformiteitsbeoordeling bij TSP s uit te voeren en in de tussenliggende jaren, d.m.v. steekproefsgewijs onderzoek, te beoordelen of de werking van het managementsysteem en de beveiliging van de ICT naar behoren werken. Dit is ook de verplichte praktijk bij alle certificatie onder ISO In Nederland wordt derhalve jaarlijks een beoordeling van de conformiteit uitgevoerd. De vraag is wat de impact is wanneer er (buitenlandse) TSP s op onze markt verschijnen, waarbij slechts eens in de twee jaar een conformiteitsbeoordeling wordt uitgevoerd. We vermoeden dat dergelijke partijen beduidend lagere kosten maken voor de conformiteitsbeoordelingen. Het Platform stelt voor om aan de sturen op een praktijk waarbij conformiteitsbeoordelingen, net als in Nederland, jaarlijks plaatsvinden. De systematiek zoals thans gehanteerd (integraal in jaar 1, tussentijdse beoordelingen in jaren 2 en 3) zou ook ingang moeten vinden in de vast te stellen norm voor conformiteitsbeoordeling (ETSI EN ). Hiertoe zou ook op de geëigende plaatsen invloed dienen te worden uitgeoefend. 7 Identiteiten aan de basis van gekwalificeerde vertrouwensdiensten De regels omtrent identificatie, die aan de basis ligt van vertrouwensdiensten, lijken nationaal ingevuld te mogen worden in de Verordening. Daarbij is een identificatie op het overigens nog niet gestandaardiseerde niveau substantieel voldoende om een vertrouwensdienst op het niveau hoog te kunnen leveren. Het Platform pleit voor duidelijke en Europees geharmoniseerde regels voor de identificatie in relatie tot de bereikbare betrouwbaarheidsniveaus. Een situatie als bovenstaande lijkt hiermee in strijd te zijn. Het is moeilijk in te zien waarom men identificatie op het niveau hoog zou doen, als substantieel in alle gevallen volstaat. Beveiliging is immers zo sterk als de zwakste schakel. Dit lijkt een detailpunt, maar is dat in het geheel niet! Het Platform vraagt aandacht van de overheid voor dit implementatie- issue, omdat het kan leiden tot een situatie waarin de zo gewenste harmonisatie niet wordt gerealiseerd. Bovendien kan het leiden tot ineffectiviteit en inefficiency in de gehele bedrijfstak. Correspondentie: Scheltuslaan DL Voorburg IBAN: NL70 ABNA BIC: ABNA NL 2A KvK- nummer: BTW: NL B.01 6

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving. Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011

Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving. Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011 Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen aan Kwaliteit Rijnstraat

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Evaluatie Elektriciteits- en Gaswet: Energie-Nederland pleit voor vereenvoudiging en algehele aanpassing energiewetgeving

Evaluatie Elektriciteits- en Gaswet: Energie-Nederland pleit voor vereenvoudiging en algehele aanpassing energiewetgeving Position Paper Vereniging Energie-Nederland Evaluatie Elektriciteits- en Gaswet: Energie-Nederland pleit voor vereenvoudiging en algehele aanpassing energiewetgeving Energie-Nederland ziet alle aanleiding

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en vorderingen op het gebied van elektriciteit en

Nadere informatie

Betreft: Consultatie ontwerpbesluit Wijzigingswet financiële markten 2013 en conceptregeling Regeling eed of belofte financiële sector.

Betreft: Consultatie ontwerpbesluit Wijzigingswet financiële markten 2013 en conceptregeling Regeling eed of belofte financiële sector. Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten T.a.v. mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE Den Haag s-hertogenbosch, 11 mei 2012 Betreft: Consultatie ontwerpbesluit Wijzigingswet financiële

Nadere informatie

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (secretaris)

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (secretaris) Programma eid eid-platform Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Datum 20 oktober 2014 eid-platform #4 Aantal pagina's 2 Vergaderdatum en tijd 27 oktober 2014, 14.00-17.00

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 2)

Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 2) Een handreiking voor overheidsorganisaties Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten (versie 2) Forum Standaardisatie Managementsamenvatting College en Forum Standaardisatie

Nadere informatie

Eindadvies Tafel Toegang

Eindadvies Tafel Toegang Eindadvies Tafel Toegang 25 september 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 TOEGANG TOT DIGITAAL LEERMATERIAAL: NIET ZO VANZELFSPREKEND ALS HET ZOU MOETEN ZIJN... 6 2 WERKWIJZE TAFEL TOEGANG... 7 2.1

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 918 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 september 2012 Betreft Eenduidige definitie zzp'ers

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 september 2012 Betreft Eenduidige definitie zzp'ers > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

DEFINITIEF. Startnotitie uitbreiding "Handreiking betrouwbaarheidsniveaus"

DEFINITIEF. Startnotitie uitbreiding Handreiking betrouwbaarheidsniveaus DEFINITIEF Startnotitie uitbreiding "Handreiking betrouwbaarheidsniveaus" project 002303 versie 1.0 datum 5 juni 2012 Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 186 Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) F HERDRUK 1 NADERE MEMORIE

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie

Handreiking Classificatie van overheidsdiensten en bepaling van het daarvoor vereiste betrouwbaarheidsniveau

Handreiking Classificatie van overheidsdiensten en bepaling van het daarvoor vereiste betrouwbaarheidsniveau Handreiking Classificatie van overheidsdiensten en bepaling van het daarvoor vereiste betrouwbaarheidsniveau concept 0.91 1 Colofon Auteur Logius Project Organisatie Logius Titel Classificatie van overheidsdiensten

Nadere informatie

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten.

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Advies aan het Kenniscentrum EVC. Hans Koole, november 2009 Hans Koole B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie