STATU TAIR KONGRES ABVV AKTIVI TEITS VERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATU TAIR KONGRES ABVV AKTIVI TEITS VERSLAG"

Transcriptie

1

2 STATU TAIR KONGRES ABVV AKTIVI TEITS VERSLAG BRUSSEL, 21, 22 EN 23 JANUARI 1972.

3 ZIJ DIE ONS ONTVIELEN Sedert het laatste statutair kongres heeft het A.B.V.V. weer een reeks van zijn vrienden en militanten verloren. Zowel op nationaal als op gewestelijk en lokaal vlak werd het verlies van deze uitstekende kameraden diep aangevoeld. Ziehier de lijst van de verdwenen vrienden die wij op ons kongres herdenken december Oscar DESWAEF ( ) Voorzitter van het Syndikaat der Journalisten januari februari maart juni juli september oktober november Karel VERHOEVEN (1904) Voorzitter afd. Turnhout van de Centrale der Boekn ijverheid. Henri LEYENS (1899) Lid van het nationaal komitee C M.B. CamilleHUYSMANS ( ) Gewezen minister, eerste-minister en minister van Staat. Raymond LAT IN ( ) Gewezen algemeen sekretaris C.M.B. Hubert SCHUERMANS Bestuurslid C.M.B. afd. Brussel. Frans D'HONDT Gewezen lid nationaal komitee Centrale der Kleding. Edgard MOERENHOUT (1899) Gewezen vaksekretaris Algemene Centrale Aalst. Jean JOOSTENS Bestendig sekretaris A.C O.D., sektor «Onderwijs» gewestelijke afdeling Brussel. Joseph VAN DE VOORDE (1899) Gewezen lid van het nationaal komitee T.A.C.B. Lievin DEPAUW ( ) Nationaal Voorzitter Centrale der Kleding. Lid Uitvoerend Komitee Centrale der Voeding. Albert PODEVIJN (1917) Vaksekretaris Algemene Centrale Waals-Brabant. V

4 1969 januari maart juni oktober november december Joseph-Jean MERLOT ( ) Vice-Eerste minister en minister van Ekonomische Zaken. Maurice SEC IER (1909) Gewezen nationaal sekretaris Algemene Centrale. Ernesr PIOT ( ) Gewezen bestendig sekretaris Centrale van de Bouw en aanverwante vakken. Albert MACKELS (1910) Beheerder syndikaal kartel A.B.V.V. te Luik. Emile DE BRABANDER (1904) Gewezen vaksekretaris Algemene Centrale te Deinze. Jules MATHOT (1915) Lid nationaal komitee C.M.B. Léon CLAESSEN Gewezen sekretaris Centrale der Boeknijverheid. René RENARD ('1912) Gewezen sekretaris Centrale voor Arbeidersopvoeding. ArthurSERCU ( ) Gewezen sekretaris van de Textielarbeiderscentrale. Gust DE BRUYYNE (1879) Gewezen nationaal sekretaris van de Algemene Centrale. Pierre STEVENS (1922) Nationaal sekretaris A.C.O.D., sektor «Ministeries». Francois WILLOCQ (1913) Administratief sekretaris Federatie der Metaalbewerkers, Borinage januari februari maart mei juli Sylvain ROM Al N (1890) Gewezen voorzitter Centrale der Tramwaymen. Bert TRUYENS ( ) Onder-voorzitter Algemene Centrale. Lid Bureau A.B.V.V. Jean HOFFER (1922) Gewestelijk sekretaris B.B.T.K. Luik. Jules TAMINIAUX (1906) Gewezen nationaal sekretaris Algemene Centrale. Emile DELOYE (1904) Gewezen nationaal sekretaris Algemene Centrale. Jean MEUL ( ) Voorzitter C.M.B, leper. VI

5 augustus september oktober november Auguste DECLERCQ (1905) Sekretaris Textielarbeiderscentrale, Doornik. Emile HEYMAN Gewezen voorzitter A.B.V.V. Verviers. Gewezen lid van het Bureau A.B.V.V. Joseph DEDOYARD Gewezen voorzitter Mijnwerkerscentrale. Gewezen lid van het Bureau A.B.V.V. Philip VAN HOVE (1897) Gewezen sekretaris Algemene Centrale afd. Leuven. Ceorges DE CROM Nationaal sekretaris B.T.B., sektor «Havens». Pol ROSSEEL ( ) Voorzitter A.C.O.D. Mechelen. Elie LIEVENS Sekretaris A.C.O.D., sektor «Gemeenten» te Luik. Dore VINCK ( ) Gewezen sekretaris en voorzitter Algemene Centrale, gew. Boom februari maart juni Jos VERMAESEN Vaksekretaris P.M.B. Antwerpen, sektor «Scheepsherstellers». Freddy TERWACNE (1925) Minister voor Gemeenschapsbetrekkingen. Jean DAHMEN (1906) Lid nationaal komitee C.M.B. Henri KLEIN Sekretaris Federatie der Metaalbewerkers Verviers. Joseph ULENS (1909) Gewestelijk Sekretaris A.C.O.D., sektor «Gazeico», Luik.

6 OP INTERNATIONAAL VLAK Wij hadden het verlies te betreuren van : 1968 juni december A. TULATZ (1914) Adj. Algemeen sekretaris I.V.V.V. Arne AXELSON (1913) Voorzitter Bond Hotel- en Restaurantarbeiders, Zweden januari Charles VEILLON Lid Bureau Force Ouvrière, Frankrijk. Lid Uitvoerend Komitee Europees Sekretariaat I.V.V.V mei Jean MOERI Nationaal sekretaris Zwitsers Vakverbond. Voorzitter van de Internationale Arbeidskonferentie. Wal'ter REUTHER ( ) Voorzitter van de Bond der Amerikaanse Automobielarbeiders (UAW) VIII

7 INLEIDING Onderhavig verslag geeft een overzicht van de aktiviteiten gedurende de jaren 1968,1969,1970 en het eerste semester van De traditie werd niet volledig gerespekteerd : de titel en de voorstelling zijn daarvan het bewijs. De basisidee bleef evenwel dezelfde : een balans voorleggen die toelaat tegelijk te oordelen over de bekomen resultaten en over de opgelopen mislukkingen. De bedoeling is tevens aan allen, die zich voor onze beweging interesseren, een dokumentatie- en vormingsbron te verschaffen. Vier belangrijke gebeurtenissen hebben de onderzochte periode gekenmerkt: het nationaal interprofessioneel akkoord van , de Ekonomische en Sociale Konferentie van februari-maart 1970, het nationaal interprofessioneel akkoord van en het Buitengewoon Kongres van januari Maar hoevele verwezenlijkingen moeten daarnaast niet op het aktief van het A.B.V.V. worden geplaatst! De balans is zeker indrukwekkend maar toch nog onvolledig. De vakbondsaktie is één en onverdeelbaar: hoeveel gevallen werden niet verdedigd, hoeveel eisen werden niet verwezenlijkt door de vakcentrales en de gewesten! De kollektieve professionele overeenkomsten die tot stand kwamen zijn het onweerlegbaar bewijs van een aanwezigheid, een verdediging en een buitengewone invloed van onze vakbond. Sommigen zeggen zelfs dat hij alomtegenwoordig is. Twee schematische tabellen die de verwezenlijkingen konfronteren met de resoluties die door het laatste Kongres werden gestemd, vergemakkelijken de kontrole door onze leden. Zij bewijzen overduidelijk dat een positieve strijd werd gevoerd. De lektuur van dit verslag en een algemene indruk door de samenvatting in de kantlijn, voor hen die meer gehaast zijn, bewijzen dat de oogst zeer rijk is geweest. Prioritaire keuzen werden gedaan. Doeleinden werden nader bepaald, zoals kriskras door elkaar vermeld, inzake tewerkstelling, arbeidstijd, demokratisering van de ekonomie, pensioenen, vakbondsopleiding, informatie, omvorming van de maatschappij, indexering der belastingschalen, ondernemingssluitingen, gewaarborgd maandloon, financiernig van de sociale zekerheid, enz... De veldslag van de B.T.W. met alles wat daarmede samenhangt (prijzen, koopkracht, verdediging van de verbruiker) was een dynamische episode van de periode in kwestie. Het gevecht dat door de vakcentrales werd gevoerd om de lonen

8 aanzienlijk te verhogen mag ook niet worden onderschat, maar dit behoort tot hun specifiek terrein. De sociale eisen werden niet alleen beperkt tot de verhoging van de uitkeringen of toelagen ; problemen zoals de financiering van de sociale zekerheid en de noodzakelijkheid van een sociale infrastruktuur werden eveneens op de voorgrond geplaatst. De onderhandelingen met het patronaat en de regering waren vaak hard. De uitwerking van programma's van het Gemeenschappelijk Front was niet altijd gemakkelijk en meningsverschillen blijven bestaan. Zij waren gelukkig tijdens genoemde konfrontaties geen belemmering. Tijdens de jongste jaren werden de zogenaamde spontane of wilde stakingen, waaronder die van de mijnwerkers in Limburg, talrijker. De centrales hebben elke keer, in soms moeilijke, zelfs delikate omstandigheden verantwoordelijkheden moeten nemen zowel op nationaal als op gewestelijk of plaatselijk vlak. Ofschoon sommigen geregeld de vakbond aanvallen, is zijn prestige of zijn invloed zeker niet gedaald ; integendeel, de bekomen oplossingen werden steeds verwezenlijkt door tussenkomst van de vertegenwoordigers der representatieve organisaties. Allen die min of meer het ekonomisch en sociaal beleid volgen zijn het erover eens dat het stadium van de loutere raadpleging voorbijgestreefd is en dat wij het stadium van het overleg zijn binnengetreden. Het beleggen van de Ekonomische en Sociale Konferentie, de Konferentie voor de Gezondheid alsook de veelvuldige vergaderingen van het Nationaal Komitee voor Ekonomische Expansie zijn daarvan zovele duidelijke bewijzen. In de loop van de periode die hier wordt behandeld werden de organen voor de planning en de ekonomische decentralisatie opgericht. Het is ook de periode van de besluiten van de Ekonomische en Sociale Konferentie die een nieuwe stap op de weg naar de demokratisering van de ekonomie aankondigen en mogelijk maken. Ook op sociaal vlak kan men zeggen dat nieuwe mijlpalen werden geplaatst: 1) wijziging in de financiering van de sociale zekerheid (nieuwe lasten alleen betaald door de werkgeversbijdrage), 2) waarborg van het maandloon in sommige gevallen, 3) periodieke verhoging van de pensioenen, 4) wijziging in de berekening van de werkloosheidsuitkering,... De vakbondsopleiding en de informatie werden niet uit het oog verloren : de kollektieve overeenkomsten nr. 5, 5bis, 6 en 7 bieden nieuwe mogelijkheden. Een bijkomende aktie zou ons, in een relatief korte toekomst en voor de eerste keer, moeten in staat stellen aan deze vitale problemen de geldige oplossingen te geven die zich opdringen. x

9 Demokratische organen die regelmatig vergaderen, een goede administratie, een gezond beheer, een voortdurende inspanning inzake dokumentatie, ziedaar enkele imperatieven van de interne organisatie van onze vakbond. De machine is verre van volmaakt en zal in een onmiddellijke toekomst aan een bespreking worden onderworpen, maar toch kan men beweren dat zij gedraaid heeft. 131 vergaderingen van het Sekretariaat, 133 vergaderingen van het Nationaal Bureau, 17 vergaderingen van het Nationaal Komitee of het Uitgebreid Nationaal Komitee, één Buitengewoon Kongres plus (29) vergaderingen van de Nationale Raad voor Ekonomisch Beleid alsook vergaderingen van de Vlaamse en Waalse Intergewestelijken bewijzen dat de aangenomen stellingen het gevolg zijn van ernstige besprekingen in de demokratisch verkozen organen. Hoeft het gezegd dat deze besprekingen gebeuren in een geest van verstandhouding en dat daaruit een effektieve samenwerking onder allen voortvloeit? De snelle ontwikkeling van de maatschappij leidt tot het stellen van vragen wat de organisatie betreft van specifieke groepen van werknemers zoals die van de vrouwen, de jongeren, de gastarbeiders en zelfs de gepensioneerden. Verschillende problemen blijven ons ten zeerste bekommeren. De zeer belangrijke problemen van de pers in het algemeen en de vakbondspers in het bijzonder, de vakbondsvertegenwoordiging in de verschillende organen, de socialistische gemeenschappelijke aktie, de vorming en informatie in het algemeen en de vakbondsopleiding en -vorming in het bijzonder, het Gemeenschappelijk Front en de Verzameling der Progressieven, het politiek en syndikaal Europa. Deze kwesties moeten worden uitgediept. Dat zal gebeuren. «De Werker» en «Syndicats» werden in een nieuw kleedje gestoken. Elke reklame werd bovendien geweerd. Een logische beslissing want zij beantwoordt aan onze stellingname. Een gedurfde beslissing echter want geen enkel ander syndikaal of sociaal blad en dergelijke heeft hetzelfde durven doen. De sociale verkiezingen voor de O.R., K.V.G. en vakbondsafvaardigingen waren geen groot sukses voor het A.B.V.V. De officiële resultaten zijn nog niet gekend en het is dus moeilijk om de noodzakelijke ontleding te maken. Het volgend aktiviteitsverslag zal daarover uitvoerig handelen. Het staat echter vast dat het A.B.V.V. de meeste stemmen heeft behaald en dat het dus de meest representatieve vakbondsorganisatie blijft. In drie jaar tijd hebben zich meer dan nieuwe werknemers bij onze vakbond aangesloten ; het totaal aantal stijgt dus voortdurend. Het miljoen leden ligt zeker binnen ons bereik. XI

10 Het syndikaal Europa is in de maak. De ekonomische en technologische ontwikkeling alsmede het oprichten van multinationale maatschappijen beïnvloeden meeren meerde nationale ekonomieën, zowel inzake ekonomische groei, als tewerkstelling, prijzen en dergelijke. Wijzigingen in een of meer rijke landen hebben rechtstreeks een terugslag op de algemene toestand van andere landen. Een feit staat vast: de belangen van de arbeiders kunnen niet meer voldoende verdedigd worden door een aktie op louter nationaal vlak. Op het Europees vlak js zo spoedig mogelijk een zo breed mogelijke samenwerking tussen de vakbonden meer en meer noodzakelijk geworden. Het is de vastberaden wil van het A.B.V.V. hieraan ernstig mee te werken. G. DEBUNNE Algemeen Sekretaris van het A.B.V.V.

11 INHOUD ZIJ DIE ONS ONTVIELEN V INLEIDING IX VIER BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN Het Nationaal Interprofessioneel Akkoord van 7 februari Het Nationaal Interprofessioneel Akkoord van 15 juni De Ekonomische en Sociale Konferentie van februari-maart Het Buitengewoon Kongres van 29, 30 en 31 januari EKONOMISCHE AKTIVITEITEN De Ekonomische Evolutie 41 Het Ekonomisch Plan Organisatie van de Planning en van de Ekonomische Decentralisatie 63 Wet op de Ekonomische Expansie 67 De Invoering van de B.T.W 71 De Raad voor het Verbruik 97 Evolutie van het Europees Beleid 101 Resoluties Verwezenlijkingen op 30 juni SOCIALE AKTIVITEITEN De Maatschappelijke Zekerheid Wetten en Problemen van Algemene Aard Gezondheidszorgen Uitkeringen - Ziekte Kinderbijslagen - Kinderkribben Pensioenen Vakantie en Vrijetijdsbesteding... Werkloosheid - Sluiting van Ondernemingen XIII i

12 Arbeidsongevallen Beroepsziekten Minder-Validen Kollektieve en Individuele Arbeidsbetrekkingen Kollektieve Arbeidsovereenkomsten en Paritaire Komitees Individuele Arbeidsbetrekkingen Arbeidsreglementering Arbeidsduur De Syndikale Aanwezigheid in de Onderneming Ondernemingsraad Veiligheid - Gezondheid Vakbondsdelegatie Verkiezingen De Arbeidshoven en-rechtbanken Resoluties 1965 en Verwezenlijkingen op 30 juni DIVERSE AKTIVITEITEN Onze Bestuursorganen Het Nationaal Sekretariaat Het Bureau Het Nationaal Komitee De Nationale Raad voor Ekonomisch Beleid De Vlaamse Intergewestelijke A.B.V.V.... De Waalse Intergewestelijke A.B.V.V Vertegenwoordiging A.B.V.V. in verschillende Openbare Instellingen, Organismen en Kommissies 235 Vertegenwoordiging A.B.V.V. in het I.V.V.V. en het E.V.V.V 239 De Grensarbeiders 243 XIV

13 De Gastarbeiders Jeugdwerk Kommissie voor de Arbeid der Vrouwen Syndikale Vorming Pers - Radio en T.V De Administratie xv

14 VIER BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN Het Nationaal Interprofessioneel Akkoord van 7 februari Het Nationaal Interprofessioneel Akkoord van 15 juni De Ekonomische en Sociale Konferentie van februari-maart Het Buitengewoon Kongres van 29, 30 en 31 januari 1971.

15 HET NATIONAAL INTERPROFESSIONEEL AKKOORD VAN 7 FEBRUARI 1969 Met het oog op het nieuw interprofessioneel akkoord. Het akkoord van juli 1966 verhinderde tot juli 1968 op het nationaal vlak het stellen van de vermindering van de arbeidsduur. Welnu vanaf 1969 diende de weg van de 40- urenweek verder opgegaan. De 43-urenweek in 1969 en de I 42-urenweek in 1970 zouden moeten verwezenlijkt worden I als maximum voor allen. A.B.V.V.- eisenprogramma. Nieuw gemeenschappelijk memorandum. Het artikel 5 van het interprofessioneel akkoord van 15 juli 1966 bepaalde dat de betrokken partijen elkaar opnieuw kunnen ontmoeten in september Vanaf maart 1968 wijdde het Bureau verscheidene zittingen aan de voorbereiding van de besprekingen met de patronale organisaties. Na brede raadpleging in de Centrales en de Gewesten besloot het deze voorbereidende werkzaamheden op 17 september 1968 met de opstelling van zijn eisenprogramma. Na overleg met het A.C.V. werd een gemeenschappelijk memorandum opgesteld op 19 september 1969, dat onmiddellijk aan de patroonsorganisaties werd overgemaakt. In dit gemeenschappelijk eisenprogramma werd de aandacht in de eerste plaats gericht op het probleem van de volledige tewerkstelling. Volledige tewerkstelling 1ste objektief... vooral voor de jongeren. Geleidelijk naar de 40-urenweek objektief nr. 2. Rekening houdend met de heersende werkloosheid, in 't bijzonder van de jongeren, werd de oprichting van een paritaire werkgroep geëist belast met het uitwerken van konkrete middelen welke praktische resultaten zouden opleveren.,,ln deze tijd waarin zoveel sprake is van participatie" en kontrole" dienen de arbeiders effektief betrokken te worden bij al wat met de tewerkstelling uitstaans heeft". Dit is het vertrekpunt geweest om tot de Overeenkomst nr. 4 te komen betreffende de tewerkstelling. Dit vraagstuk was niet nieuw maar het stelde zich eigenlijk scherper dan ooit voorheen, daar het meer en meer duidelijk werd dat een aanzienlijke ekonomische heropleving niet verder gepaard gaat met een even aanzienlijke vermindering van de werkloosheid. Dit werd des te bedenkelijker geacht daar de werkloosheid vooral de jongeren treft. i 3

16 Tien betaalde feestdagen! Ook voorrang aan de pensioenen... en nog andere eisen. Eerste patronale reakties... In de gemeenschappelijke nota luidde het verder: om aan een sinds lang gestelde verwachting van de arbeiders te voldoen zouden de tien betaalde feestdagen dienen gegarandeerd te worden." Verder werd aangestipt dat de gepensioneerde arbeiders recht hadden op de aanhoudende zorg van de gehele gemeenschap. Er moet voor gezorgd worden dat de snel voortschrijdende welvaartstijging evenzo de niet-aktieve als de aktieve arbeidersbevolking ten goede komt. Om te vermijden dat de kloof breder wordt ten nadele van de gepensioneerden is een regelmatige aanpassing van de pensioenen aan de loonevolutie nodig. Tenslotte werd eraan herinnerd dat nog andere eisen op het voorplan bleven met name de gelijkberechtiging tussen arbeiders en arbeidsters, kosteloze arbeidskledij en dito vervoer. Half oktober 1968 kwam over de gedane voorstellen een eerste patronale nota. Daarin werd vooreerst gewezen op de konkurrentiemogelijkheden die moesten behouden worden t.o.v. het buitenland en in het bijzonder t.o.v. de overige E.E.G.-landen. Een akkoord diende volgens de patroons gesloten voor een duur van drie jaar. Soepelheid inzake arbeidsduur diende te worden gewaarborgd. Tevens zouden, bij vermindering van de arbeidsduur, andere sociale lasten moeten verminderd worden. De toekenning van de verminderde arbeidsduur zou aldus de patroons neerkomen op een percentage in voordelen van 2,5 %>. Daaruit besloten ze dat dan ook moest afgezien worden van elke bespreking over de 4de verlofweek. Voor de gepensioneerden werd niets voorzien. weinig positief. Langdurige besprekingen met voorstellen en tegenvoorstellen. Daarenboven maakten sommige patroonsfederaties voor deze mogelijke overeenkomst nog voorbehoud (scheikunde, bouw, tekstiel, bv.). Dat de standpunten hemelsbreed uiteen lagen en niet zo snel overbrugd zouden worden, lag voor de hand. Vooral de door de patroons gestelde voorwaarden tot vermindering van de arbeidsduur bleven tijdens de ganse duur van de onderhandelingen remmend werken. De vraag bleef geruime tijd open of een overeenkomst inzake sociale programmatie voor kon afgesloten worden. Dit werd duidelijk aangevoeld door het Nationaal Komitee van 10 december 1968 bij het aanhoren van het verslag over de stand der onderhandelingen. Nationaal Komitee verscherpt de uitgeoefende druk. Dit Nationaal Komitee verwierp de door de werkgevers gedane voorstellen en gaf zijn goedkeuring aan de syndikale tegenvoorstellen. Inzake arbeidsduur waren die tegenvoorstellen de volgende : vermindering van 1 uur effektieve arbeid in 1969 voor diegenen die 44 uren en meer presteren.

17 i Uitgebreide afvaardigingen. Akkoord. 1 uur minder in 1970 voor diegenen die 43 uren of meer ' presteren. voor de anderen, maar die meer dan 40 uren presteren : vrijheid van diskussie op het professioneel vlak in het kader van een harmonisatie. Voor de duur van de overeenkomst werd hoogstens 2 jaar gesteld namelijk van tot Verder bevestigde het Nationaal Komitee van 10 december 1968 zijn wil a) om een aanzienlijke verbetering inzake pensioenen tot stand te brengen ; b) om een paritaire werkgroep te gelasten de middelen te zoeken die de volledige tewerkstelling kunnen verwezenlijken. Het A.B.V.V. wenst de vooruitzichten inzake werkgelegenheid op het vlak van de onderneming te kennen. Op 27 december 1968 greep dan een ultiem overleg plaats tussen uitgebreide afvaardigingen van de patronale en syndikale organisaties. Deze bijeenkomst leidde tot het opstellen van een ontwerpakkoord dat werd overgelegd aan het Nationaal Komitee op 14 januari 1969 nadat de Beroepscentrales en de Gewestelijke Afdelingen vooraf de teksten hadden gekregen. Het is de hiernavolgende tekst die het Nationaal Komitee op die dag goedkeurde. De ondertekening door alle kontrakterende partijen greep dan uiteindelijk plaats op 7 februari NATIONAAL INTERPROFESSIONEEL AKKOORD VAN 7 FEBRUAR De vertegenwoordigers : van het Verbond der Belgische Nijverheid, van het Verbond der Belgische Niet-lndustriële Ondernemingen, van het Coórdinatiecomité der Interprofessionele Middenstandsorganisaties, enerzijds, van het Algemeen Christelijk Vakverbond, van het Algemeen Belgisch Vakverbond, van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, anderzijds, 2. Na overleg te hebben gepleegd overeenkomstig de bepalingen van het Interprofessioneel Akkoord van 15 juli 1966, dat aan het eind van het jaar 1968 afloopt; Na de inhoud te hebben onderzocht van een gemeenschappelijke nota, door het A.B.V.V. en het A.C.V. aan het V.B.N, en het V.B.N.I.O. gericht, en na de antwoorden te hebben gehoord waartoe deze nota i 5

18 aanleiding heeft gegeven van de zijde der interprofessionele werkgeversorganisaties; Hebben als volgt de konklusies vastgesteld waartoe hun besprekingen^ hebben geleid : WERKGELEGENHEID 3. Verontrust door de recente ontwikkeling van de werkloosheid, en vooral door de toenemende werkloosheid onder de jongeren, zijn de ondertekenende partijen overeengekomen een paritaire werkgroep in te stellen ter bestudering van de middelen om de werknemers in te lichten over de werkgelegenheidsvooruitzichten in de onderscheiden ondernemingen, alsmede van de maatregelen om de volledige werkgelegenheid te ververwezenl ij ken. WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR 4. De ondertekenende partijen zijn overeengekomen dat, vanwege de ontwikkelingen die zich op nationaal en op internationaal plan hebben voorgedaan, de beperkende houding in het Akkoord van 15 juli 1966 inzake wekelijkse arbeidsduur aangenomen, zou moeten worden herzien. 5. Derhalve geven zij de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, die op het vlak van de sektoren en ondernemingen over de verkorting van de arbeidsduur moeten onderhandelen, de raad om hun keuze te laten vallen op verkortingen van de wekelijkse arbeidsduur, met uitsluiting van iedere andere vorm van verkorting. Deze aanbeveling gaat uit van een streven naar grotere harmonisatie tussen de ondernemingen en de sektoren op het gebied van de wekelijkse arbeidsduur, ten einde een toename te vermijden van verschillen die sociaal moeilijk kunnen gerechtvaardigd worden. 6. Om deze reden en tevens om ruimte te laten voor andere sociale vooruitgang, moet het proces van verkorting van de wekelijkse arbeidsduur binnen zekere grenzen blijven en het syndikale objectief van de 40-urenweek niet overschrijden. 7. Met dit voor ogen zijn de ondertekenende partijen van oordeel dat iedere verkorting van de wekelijkse arbeidsduur tot stand moet worden gebracht onder inachtneming o.m. van dit element in verband met het konkurrentievermogen der betrokken ondernemingen t.o.v. de overige landen en meer bepaald van de landen van de Europese Gemeenschap. Hierbij moet rekening worden gehouden met de concrete voorwaarden waaronder deze arbeidsduur in het buitenland is geregeld ; ons land kan inderdaad geen kortere arbeidsduur dan zijn voornaamste konkurrenten invoeren, indien het zijn sociale vooruitgang tegen een vergelijkbaar tempo wil opvoeren. 8. De ondertekenende partijen stellen bovendien vast dat de ekonomische expansie, die aan de sociale vooruitgang ten grondslag ligt en tevens de onmisbare voorwaarde is voor het verwezenlijken van de volledige werkgegelegenheid, in ruime mate samenhangt met de optimale aanwending van al de bestaande produktieve krachten en met name van de beschikbare apparatuur.

19 In dit opzicht vergt de steeds snellere technische ontwikkeling een vluggere aanpassing en vernieuwing van het materieel en derhalve ook meer gebiedende eisen op het stuk van de investeringen. Tevens ontstaan hierdoor wijzigingen in de verhouding investering-arbeid bij het vaststellen van de produktiekosten. Hierdoor wordt in bepaalde gevallen een aanpassing van de arbeidsorganisatie noodzakelijk om de verkorting van de wekelijkse arbeidsduur te kunnen bewerkstelligen en tevens de mogelijkheden op het gebied van de ekonomische en sociale vooruitgang zoveel mogelijk te vrijwaren, met inbegrip van de veiligheid en gezondheid der werknemers. 9. De ondertekenende partijen geven hun leden als aanbeveling dat aan vorengenoemde overwegingen zou worden gevolg gegeven bij de onderhandelingen op het vlak van de sektoren en van de ondernemingen. Op dit vlak zullen de werkgevers en werknemers in gemeenschappelijk overleg nagaan langs welke aangewezen weg (bv. in verband met de handhaving of opvoering van de machineuren, de spreiding van de werktijd over langere perioden dan een week, de stelsels van complementaire uren en overuren in het kader van de wet, de effectieve aard van de geleverde arbeid van al'le werknemers) de optimale aanwending van het produktie-apparaat en de doeltreffende regeling van het werk kunnen worden gewaarborgd met inachtneming van hun eigen toestand en mits eerbiediging van de arbeider als mens. 10. In verband met hetgeen hien/oren werd omschreven, zijn de ondertekenende partijen overeengekomen de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, die over kollektieve arbeidsovereenkomsten op het vlak van de sektoren en ondernemingen zullen moeten onderhandelen, aan te bevelen in hun volgende collectieve arbeidsovereenkomst(en) op te nemen : a) een verkorting met één uur van de normale wekelijkse werktijd in de loop van 1969 in de gevallen waar deze werktijd op het niveau van 45 of 44 uur zou staan ; b) een verkorting met één uur van de normale wekelijkse werktijd in de loop van de periode in de gevallen waar, in 1970, deze werktijd op het niveau van 44 of 43 uur zou! staan 11. Deze aanbeveling mag de inachtneming van de thans in de sektoren en ondernemingen van kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten niet belemmeren. FEESTDAGEN 12. De partijen zijn het er ook over eens geworden de diverse paritaire comités aan te bevelen de betaling van 10 feestdagen per jaar te verzekeren. Te dien einde zullen de feestdagen, samenvallend met de dag van de week waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt (doorgaans de zaterdag), vervangen worden door een compensatoire verlofdag die in de betrokken sektor reeds wordt toegepast en naar behoren wordt vergoed ; bij ontstentenis van een compensatoire verlofdag zal een vergoeding, overeenkomend met een werkdag, verleend worden. De geformuleerde aanbeveling zal geen vermindering van de werktijd tot gevolg hebben.

20 PENSIOENEN 13. De ondertekenende partijen hebben vastgesteld dat de Regering, in haar Verklaring, bepaalde verbintenissen heeft aangegaan, inzake verhoging der pensioenen. Zij spreker de wens uit dat onverwijld, in gemeenschappelijk overleg tussen de Regering en de betrokken partijen, een financieringsplan zou worden uitgewerkt waarbij de geleidelijke opslorping van de achterstand van de pensioenregeling ten opzichte van de loonontwikkeling wordt nagestreefd. DUUR VAN HET AKKOORD 14. Dit akkoord loopt af op 31 december Zijn uitvoering en de lasten die eruit voortvloeien zullen bij het onderhandelen van nieuwe kollektieve arbeidsovereenkomsten in de bedrijfstakken en ondernemingen in aanmerking worden genomen.

21 HET NATIONAAL INTERPROFESSIONEEL AKKOORD VAN 15 JUNI 1971 Naar onderhandelingen met nieuw eisenprogramma,... De kwestie van de eventuele hernieuwing van het nationaal interprofessioneel akkoord en de brede raadplegingen van de leden en de bevoegde A.B.V.V.-instanties over het in te dienen eisenprogramma werden reeds imi de eerste helft van 1970 aangepakt. Het akkoord van 7 februari 1969 had geldigheid over de periode en, met uitzondering van een enkel artikel betreffende arbeidsduurvermindering mogelijk in 1971, liep de overeenkomst ten einde op 31 december De vraag rees in de eerste plaats of al dan niet moest worden onderhandeld. Herinneren we eraan dat einde 1969, begin 1970, de sociaal ekonomische toestand het A.B.V.V. er toe aanzette de bijeenroeping te eisen van de Ekonomische en Sociale Konferentie (1). Het A.B.V.V. heeft op deze Konferentie degelijk onderstreept dat de Konferentie en de resultaten zich buiten elke oveneenkomst situeerden". Het was dus logisch dat het A.B V.V. de vraag naar de eventuele hernieuwing van het interprofessioneel akkoord positief beantwoordde. want het A.B.V.V. blijft voorstander van interprofessionele akkoorden. Te dezer gelegenheid werd ook aangehaald dat in het verleden de nationale interprofessionele akkoorden hun nut bewezen hadden en dat de nieuwe wet van op de kollektieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire komitees, de niet te onderschatten mogelijkheid in het vooruitzicht stelde door een uitspraak van de Nationale Arbeidsraad aarv de overeenkomst een algemene rechtsgeldigheid te verlenen. Ook de opportuniteit van de datum op voor het in werking treden voor de eventuele nieuwe overeenkomst werd gesteld. Geoordeeld werd dat het logisch was de onderhandelingen aan te vatten met het oog op een hernieuwing vanaf 1 januari Brede raadpleging over het eisenkahier. Eens deze preliminaire kwesties beantwoord kon de raadpleging over het eisenprogramma en de daarin vast te leggen prioriteiten georganiseerd worden. Deze raadpleging werd door het Nationaal Sekretariaat en (1) Zie daarover het afzonderlijk hoofdstuk.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET VERVOER VAN DE WERKNEMERS -------------------- Gelet op de wet

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten 1/9 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE ONDERNEMINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 BIS VAN 10 NOVEMBER

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- TEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 22 VAN 26 JUNI ------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 22 VAN 26 JUNI ------------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 22 VAN 26 JUNI 1975 BETREFFENDE HET ONTHAAL EN DE AANPASSING VAN DE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ------------------------------ Gelet op de wet van 20 juli 1961 ter

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 9 TER -------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 9 TER ------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 9 TER ------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 27 februari 2008 -------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 116 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 --------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.653 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 --------------------------------------------- Gevolgen van de verhoging op 1 oktober 2008 van het gemiddeld gewaarborgd

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, 3

Nadere informatie

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector

IPV - Opleidingsadviseur van de voedingssector Wettelijke verplichtingen inzake het onthaal van nieuwe medewerkers 1. Het KB van 25 april 2007 Het KB van 25 april 2007 wijst de hiërarchische lijn, de werkgever en de interne dienst voor preventie en

Nadere informatie

Vlaams welzijnsverbond

Vlaams welzijnsverbond Vlaams welzijnsverbond FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 319.01 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Oprichting van de syndicale afvaardiging 1 3. Samenstelling van de afvaardiging 3 4. Duur van het mandaat

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.661 ------------------------------ Zitting van woensdag 5 november 2008 ------------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.661 ------------------------------ Zitting van woensdag 5 november 2008 ------------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.661 ------------------------------ Zitting van woensdag 5 november 2008 ------------------------------------------------------ Mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 64 VAN 29 APRIL 1997 TOT INSTELLING VAN EEN RECHT OP OUDERSCHAPSVERLOF, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDS- OVEREENKOMST NR. 64 BIS VAN 24 FEBRUARI 2015 ---------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 VAN 27 NOVEMBER 2001 TOT INVOERING VAN EEN RECHT OP BORSTVOEDINGSPAUZES, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 BIS VAN 13 OKTOBER 2010 ------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 69 VAN 17 JULI 1998 TOT VAST- STELLING VAN DE REGELS INZAKE OMREKENING EN AFRONDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 69 VAN 17 JULI 1998 TOT VAST- STELLING VAN DE REGELS INZAKE OMREKENING EN AFRONDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 69 VAN 17 JULI 1998 TOT VAST- STELLING VAN DE REGELS INZAKE OMREKENING EN AFRONDING IN EURO VAN DE BEDRAGEN VAN BAREMA'S, PREMIES, VERGOEDINGEN EN VOORDELEN ---------

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

1. op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het verzekeringswezen, en;

1. op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het verzekeringswezen, en; Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007 tot vaststelling van de statuten van Fopas, het fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de verzekeringssector * Memorie van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/317 BERAADSLAGING NR. 12/095 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016 Inhoudstafel 1. Toepassingsgebied 2. Vastheid van betrekking

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument.

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. PROTOCOL VAN OVEREENKOMST Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. Tussen enerzijds de naamloze vennootschap AMP, ingeschreven in het Rechtspersonenregister

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 1 van 18 november 1996 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/203 BERAADSLAGING NR 11/016 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, OP 15 JANUARI 2013 EN OP 2 DECEMBER

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1. Zitting 1998-1999. 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1. Zitting 1998-1999. 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1325 (1998-1999) Nr. 1 Zitting 1998-1999 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 20 oktober 1998 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 17 TRICIES SEXIES --------------------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 17 TRICIES SEXIES -------------------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 17 TRICIES SEXIES -------------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 -----------------------------------------------

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4 Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 6 (1971-1972) - N 1 ARCWIE~ VWMSE RAAR TERUG0EZORGEN VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot aanmoediging van de deelneming aan cursussen voor

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 46 VAN 23 MAART 1990 BETREFFENDE DE BEGELEIDINGSMAATREGELEN VOOR PLOEGENARBEID MET NACHTPRES-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 46 VAN 23 MAART 1990 BETREFFENDE DE BEGELEIDINGSMAATREGELEN VOOR PLOEGENARBEID MET NACHTPRES- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 46 VAN 23 MAART 1990 BETREFFENDE DE BEGELEIDINGSMAATREGELEN VOOR PLOEGENARBEID MET NACHTPRES- TATIES ALSOOK VOOR ANDERE VORMEN VAN ARBEID MET NACHT- PRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ Regelgeving inzake betaald educatief verlof Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd.

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd. EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE WERKNEMERS VAN GROEP AUTOGRILL DE OVEREENKOMST Tussen de Hoofddirectie van de Groep Autogrill, overeenkomstig art. 2 van Wetsbesluit 74/2002 vertegenwoordigd door de Chief

Nadere informatie

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32.

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32. Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK -------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Rolnummer 2926 Arrest nr. 186/2004 van 16 november 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 54 van 14 juni 2002 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 106 VAN 28 MAART 2013 TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN AANVUL- LENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN DE REGELING VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------ Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van

Nadere informatie