STATU TAIR KONGRES ABVV AKTIVI TEITS VERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATU TAIR KONGRES ABVV AKTIVI TEITS VERSLAG"

Transcriptie

1

2 STATU TAIR KONGRES ABVV AKTIVI TEITS VERSLAG BRUSSEL, 21, 22 EN 23 JANUARI 1972.

3 ZIJ DIE ONS ONTVIELEN Sedert het laatste statutair kongres heeft het A.B.V.V. weer een reeks van zijn vrienden en militanten verloren. Zowel op nationaal als op gewestelijk en lokaal vlak werd het verlies van deze uitstekende kameraden diep aangevoeld. Ziehier de lijst van de verdwenen vrienden die wij op ons kongres herdenken december Oscar DESWAEF ( ) Voorzitter van het Syndikaat der Journalisten januari februari maart juni juli september oktober november Karel VERHOEVEN (1904) Voorzitter afd. Turnhout van de Centrale der Boekn ijverheid. Henri LEYENS (1899) Lid van het nationaal komitee C M.B. CamilleHUYSMANS ( ) Gewezen minister, eerste-minister en minister van Staat. Raymond LAT IN ( ) Gewezen algemeen sekretaris C.M.B. Hubert SCHUERMANS Bestuurslid C.M.B. afd. Brussel. Frans D'HONDT Gewezen lid nationaal komitee Centrale der Kleding. Edgard MOERENHOUT (1899) Gewezen vaksekretaris Algemene Centrale Aalst. Jean JOOSTENS Bestendig sekretaris A.C O.D., sektor «Onderwijs» gewestelijke afdeling Brussel. Joseph VAN DE VOORDE (1899) Gewezen lid van het nationaal komitee T.A.C.B. Lievin DEPAUW ( ) Nationaal Voorzitter Centrale der Kleding. Lid Uitvoerend Komitee Centrale der Voeding. Albert PODEVIJN (1917) Vaksekretaris Algemene Centrale Waals-Brabant. V

4 1969 januari maart juni oktober november december Joseph-Jean MERLOT ( ) Vice-Eerste minister en minister van Ekonomische Zaken. Maurice SEC IER (1909) Gewezen nationaal sekretaris Algemene Centrale. Ernesr PIOT ( ) Gewezen bestendig sekretaris Centrale van de Bouw en aanverwante vakken. Albert MACKELS (1910) Beheerder syndikaal kartel A.B.V.V. te Luik. Emile DE BRABANDER (1904) Gewezen vaksekretaris Algemene Centrale te Deinze. Jules MATHOT (1915) Lid nationaal komitee C.M.B. Léon CLAESSEN Gewezen sekretaris Centrale der Boeknijverheid. René RENARD ('1912) Gewezen sekretaris Centrale voor Arbeidersopvoeding. ArthurSERCU ( ) Gewezen sekretaris van de Textielarbeiderscentrale. Gust DE BRUYYNE (1879) Gewezen nationaal sekretaris van de Algemene Centrale. Pierre STEVENS (1922) Nationaal sekretaris A.C.O.D., sektor «Ministeries». Francois WILLOCQ (1913) Administratief sekretaris Federatie der Metaalbewerkers, Borinage januari februari maart mei juli Sylvain ROM Al N (1890) Gewezen voorzitter Centrale der Tramwaymen. Bert TRUYENS ( ) Onder-voorzitter Algemene Centrale. Lid Bureau A.B.V.V. Jean HOFFER (1922) Gewestelijk sekretaris B.B.T.K. Luik. Jules TAMINIAUX (1906) Gewezen nationaal sekretaris Algemene Centrale. Emile DELOYE (1904) Gewezen nationaal sekretaris Algemene Centrale. Jean MEUL ( ) Voorzitter C.M.B, leper. VI

5 augustus september oktober november Auguste DECLERCQ (1905) Sekretaris Textielarbeiderscentrale, Doornik. Emile HEYMAN Gewezen voorzitter A.B.V.V. Verviers. Gewezen lid van het Bureau A.B.V.V. Joseph DEDOYARD Gewezen voorzitter Mijnwerkerscentrale. Gewezen lid van het Bureau A.B.V.V. Philip VAN HOVE (1897) Gewezen sekretaris Algemene Centrale afd. Leuven. Ceorges DE CROM Nationaal sekretaris B.T.B., sektor «Havens». Pol ROSSEEL ( ) Voorzitter A.C.O.D. Mechelen. Elie LIEVENS Sekretaris A.C.O.D., sektor «Gemeenten» te Luik. Dore VINCK ( ) Gewezen sekretaris en voorzitter Algemene Centrale, gew. Boom februari maart juni Jos VERMAESEN Vaksekretaris P.M.B. Antwerpen, sektor «Scheepsherstellers». Freddy TERWACNE (1925) Minister voor Gemeenschapsbetrekkingen. Jean DAHMEN (1906) Lid nationaal komitee C.M.B. Henri KLEIN Sekretaris Federatie der Metaalbewerkers Verviers. Joseph ULENS (1909) Gewestelijk Sekretaris A.C.O.D., sektor «Gazeico», Luik.

6 OP INTERNATIONAAL VLAK Wij hadden het verlies te betreuren van : 1968 juni december A. TULATZ (1914) Adj. Algemeen sekretaris I.V.V.V. Arne AXELSON (1913) Voorzitter Bond Hotel- en Restaurantarbeiders, Zweden januari Charles VEILLON Lid Bureau Force Ouvrière, Frankrijk. Lid Uitvoerend Komitee Europees Sekretariaat I.V.V.V mei Jean MOERI Nationaal sekretaris Zwitsers Vakverbond. Voorzitter van de Internationale Arbeidskonferentie. Wal'ter REUTHER ( ) Voorzitter van de Bond der Amerikaanse Automobielarbeiders (UAW) VIII

7 INLEIDING Onderhavig verslag geeft een overzicht van de aktiviteiten gedurende de jaren 1968,1969,1970 en het eerste semester van De traditie werd niet volledig gerespekteerd : de titel en de voorstelling zijn daarvan het bewijs. De basisidee bleef evenwel dezelfde : een balans voorleggen die toelaat tegelijk te oordelen over de bekomen resultaten en over de opgelopen mislukkingen. De bedoeling is tevens aan allen, die zich voor onze beweging interesseren, een dokumentatie- en vormingsbron te verschaffen. Vier belangrijke gebeurtenissen hebben de onderzochte periode gekenmerkt: het nationaal interprofessioneel akkoord van , de Ekonomische en Sociale Konferentie van februari-maart 1970, het nationaal interprofessioneel akkoord van en het Buitengewoon Kongres van januari Maar hoevele verwezenlijkingen moeten daarnaast niet op het aktief van het A.B.V.V. worden geplaatst! De balans is zeker indrukwekkend maar toch nog onvolledig. De vakbondsaktie is één en onverdeelbaar: hoeveel gevallen werden niet verdedigd, hoeveel eisen werden niet verwezenlijkt door de vakcentrales en de gewesten! De kollektieve professionele overeenkomsten die tot stand kwamen zijn het onweerlegbaar bewijs van een aanwezigheid, een verdediging en een buitengewone invloed van onze vakbond. Sommigen zeggen zelfs dat hij alomtegenwoordig is. Twee schematische tabellen die de verwezenlijkingen konfronteren met de resoluties die door het laatste Kongres werden gestemd, vergemakkelijken de kontrole door onze leden. Zij bewijzen overduidelijk dat een positieve strijd werd gevoerd. De lektuur van dit verslag en een algemene indruk door de samenvatting in de kantlijn, voor hen die meer gehaast zijn, bewijzen dat de oogst zeer rijk is geweest. Prioritaire keuzen werden gedaan. Doeleinden werden nader bepaald, zoals kriskras door elkaar vermeld, inzake tewerkstelling, arbeidstijd, demokratisering van de ekonomie, pensioenen, vakbondsopleiding, informatie, omvorming van de maatschappij, indexering der belastingschalen, ondernemingssluitingen, gewaarborgd maandloon, financiernig van de sociale zekerheid, enz... De veldslag van de B.T.W. met alles wat daarmede samenhangt (prijzen, koopkracht, verdediging van de verbruiker) was een dynamische episode van de periode in kwestie. Het gevecht dat door de vakcentrales werd gevoerd om de lonen

8 aanzienlijk te verhogen mag ook niet worden onderschat, maar dit behoort tot hun specifiek terrein. De sociale eisen werden niet alleen beperkt tot de verhoging van de uitkeringen of toelagen ; problemen zoals de financiering van de sociale zekerheid en de noodzakelijkheid van een sociale infrastruktuur werden eveneens op de voorgrond geplaatst. De onderhandelingen met het patronaat en de regering waren vaak hard. De uitwerking van programma's van het Gemeenschappelijk Front was niet altijd gemakkelijk en meningsverschillen blijven bestaan. Zij waren gelukkig tijdens genoemde konfrontaties geen belemmering. Tijdens de jongste jaren werden de zogenaamde spontane of wilde stakingen, waaronder die van de mijnwerkers in Limburg, talrijker. De centrales hebben elke keer, in soms moeilijke, zelfs delikate omstandigheden verantwoordelijkheden moeten nemen zowel op nationaal als op gewestelijk of plaatselijk vlak. Ofschoon sommigen geregeld de vakbond aanvallen, is zijn prestige of zijn invloed zeker niet gedaald ; integendeel, de bekomen oplossingen werden steeds verwezenlijkt door tussenkomst van de vertegenwoordigers der representatieve organisaties. Allen die min of meer het ekonomisch en sociaal beleid volgen zijn het erover eens dat het stadium van de loutere raadpleging voorbijgestreefd is en dat wij het stadium van het overleg zijn binnengetreden. Het beleggen van de Ekonomische en Sociale Konferentie, de Konferentie voor de Gezondheid alsook de veelvuldige vergaderingen van het Nationaal Komitee voor Ekonomische Expansie zijn daarvan zovele duidelijke bewijzen. In de loop van de periode die hier wordt behandeld werden de organen voor de planning en de ekonomische decentralisatie opgericht. Het is ook de periode van de besluiten van de Ekonomische en Sociale Konferentie die een nieuwe stap op de weg naar de demokratisering van de ekonomie aankondigen en mogelijk maken. Ook op sociaal vlak kan men zeggen dat nieuwe mijlpalen werden geplaatst: 1) wijziging in de financiering van de sociale zekerheid (nieuwe lasten alleen betaald door de werkgeversbijdrage), 2) waarborg van het maandloon in sommige gevallen, 3) periodieke verhoging van de pensioenen, 4) wijziging in de berekening van de werkloosheidsuitkering,... De vakbondsopleiding en de informatie werden niet uit het oog verloren : de kollektieve overeenkomsten nr. 5, 5bis, 6 en 7 bieden nieuwe mogelijkheden. Een bijkomende aktie zou ons, in een relatief korte toekomst en voor de eerste keer, moeten in staat stellen aan deze vitale problemen de geldige oplossingen te geven die zich opdringen. x

9 Demokratische organen die regelmatig vergaderen, een goede administratie, een gezond beheer, een voortdurende inspanning inzake dokumentatie, ziedaar enkele imperatieven van de interne organisatie van onze vakbond. De machine is verre van volmaakt en zal in een onmiddellijke toekomst aan een bespreking worden onderworpen, maar toch kan men beweren dat zij gedraaid heeft. 131 vergaderingen van het Sekretariaat, 133 vergaderingen van het Nationaal Bureau, 17 vergaderingen van het Nationaal Komitee of het Uitgebreid Nationaal Komitee, één Buitengewoon Kongres plus (29) vergaderingen van de Nationale Raad voor Ekonomisch Beleid alsook vergaderingen van de Vlaamse en Waalse Intergewestelijken bewijzen dat de aangenomen stellingen het gevolg zijn van ernstige besprekingen in de demokratisch verkozen organen. Hoeft het gezegd dat deze besprekingen gebeuren in een geest van verstandhouding en dat daaruit een effektieve samenwerking onder allen voortvloeit? De snelle ontwikkeling van de maatschappij leidt tot het stellen van vragen wat de organisatie betreft van specifieke groepen van werknemers zoals die van de vrouwen, de jongeren, de gastarbeiders en zelfs de gepensioneerden. Verschillende problemen blijven ons ten zeerste bekommeren. De zeer belangrijke problemen van de pers in het algemeen en de vakbondspers in het bijzonder, de vakbondsvertegenwoordiging in de verschillende organen, de socialistische gemeenschappelijke aktie, de vorming en informatie in het algemeen en de vakbondsopleiding en -vorming in het bijzonder, het Gemeenschappelijk Front en de Verzameling der Progressieven, het politiek en syndikaal Europa. Deze kwesties moeten worden uitgediept. Dat zal gebeuren. «De Werker» en «Syndicats» werden in een nieuw kleedje gestoken. Elke reklame werd bovendien geweerd. Een logische beslissing want zij beantwoordt aan onze stellingname. Een gedurfde beslissing echter want geen enkel ander syndikaal of sociaal blad en dergelijke heeft hetzelfde durven doen. De sociale verkiezingen voor de O.R., K.V.G. en vakbondsafvaardigingen waren geen groot sukses voor het A.B.V.V. De officiële resultaten zijn nog niet gekend en het is dus moeilijk om de noodzakelijke ontleding te maken. Het volgend aktiviteitsverslag zal daarover uitvoerig handelen. Het staat echter vast dat het A.B.V.V. de meeste stemmen heeft behaald en dat het dus de meest representatieve vakbondsorganisatie blijft. In drie jaar tijd hebben zich meer dan nieuwe werknemers bij onze vakbond aangesloten ; het totaal aantal stijgt dus voortdurend. Het miljoen leden ligt zeker binnen ons bereik. XI

10 Het syndikaal Europa is in de maak. De ekonomische en technologische ontwikkeling alsmede het oprichten van multinationale maatschappijen beïnvloeden meeren meerde nationale ekonomieën, zowel inzake ekonomische groei, als tewerkstelling, prijzen en dergelijke. Wijzigingen in een of meer rijke landen hebben rechtstreeks een terugslag op de algemene toestand van andere landen. Een feit staat vast: de belangen van de arbeiders kunnen niet meer voldoende verdedigd worden door een aktie op louter nationaal vlak. Op het Europees vlak js zo spoedig mogelijk een zo breed mogelijke samenwerking tussen de vakbonden meer en meer noodzakelijk geworden. Het is de vastberaden wil van het A.B.V.V. hieraan ernstig mee te werken. G. DEBUNNE Algemeen Sekretaris van het A.B.V.V.

11 INHOUD ZIJ DIE ONS ONTVIELEN V INLEIDING IX VIER BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN Het Nationaal Interprofessioneel Akkoord van 7 februari Het Nationaal Interprofessioneel Akkoord van 15 juni De Ekonomische en Sociale Konferentie van februari-maart Het Buitengewoon Kongres van 29, 30 en 31 januari EKONOMISCHE AKTIVITEITEN De Ekonomische Evolutie 41 Het Ekonomisch Plan Organisatie van de Planning en van de Ekonomische Decentralisatie 63 Wet op de Ekonomische Expansie 67 De Invoering van de B.T.W 71 De Raad voor het Verbruik 97 Evolutie van het Europees Beleid 101 Resoluties Verwezenlijkingen op 30 juni SOCIALE AKTIVITEITEN De Maatschappelijke Zekerheid Wetten en Problemen van Algemene Aard Gezondheidszorgen Uitkeringen - Ziekte Kinderbijslagen - Kinderkribben Pensioenen Vakantie en Vrijetijdsbesteding... Werkloosheid - Sluiting van Ondernemingen XIII i

12 Arbeidsongevallen Beroepsziekten Minder-Validen Kollektieve en Individuele Arbeidsbetrekkingen Kollektieve Arbeidsovereenkomsten en Paritaire Komitees Individuele Arbeidsbetrekkingen Arbeidsreglementering Arbeidsduur De Syndikale Aanwezigheid in de Onderneming Ondernemingsraad Veiligheid - Gezondheid Vakbondsdelegatie Verkiezingen De Arbeidshoven en-rechtbanken Resoluties 1965 en Verwezenlijkingen op 30 juni DIVERSE AKTIVITEITEN Onze Bestuursorganen Het Nationaal Sekretariaat Het Bureau Het Nationaal Komitee De Nationale Raad voor Ekonomisch Beleid De Vlaamse Intergewestelijke A.B.V.V.... De Waalse Intergewestelijke A.B.V.V Vertegenwoordiging A.B.V.V. in verschillende Openbare Instellingen, Organismen en Kommissies 235 Vertegenwoordiging A.B.V.V. in het I.V.V.V. en het E.V.V.V 239 De Grensarbeiders 243 XIV

13 De Gastarbeiders Jeugdwerk Kommissie voor de Arbeid der Vrouwen Syndikale Vorming Pers - Radio en T.V De Administratie xv

14 VIER BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN Het Nationaal Interprofessioneel Akkoord van 7 februari Het Nationaal Interprofessioneel Akkoord van 15 juni De Ekonomische en Sociale Konferentie van februari-maart Het Buitengewoon Kongres van 29, 30 en 31 januari 1971.

15 HET NATIONAAL INTERPROFESSIONEEL AKKOORD VAN 7 FEBRUARI 1969 Met het oog op het nieuw interprofessioneel akkoord. Het akkoord van juli 1966 verhinderde tot juli 1968 op het nationaal vlak het stellen van de vermindering van de arbeidsduur. Welnu vanaf 1969 diende de weg van de 40- urenweek verder opgegaan. De 43-urenweek in 1969 en de I 42-urenweek in 1970 zouden moeten verwezenlijkt worden I als maximum voor allen. A.B.V.V.- eisenprogramma. Nieuw gemeenschappelijk memorandum. Het artikel 5 van het interprofessioneel akkoord van 15 juli 1966 bepaalde dat de betrokken partijen elkaar opnieuw kunnen ontmoeten in september Vanaf maart 1968 wijdde het Bureau verscheidene zittingen aan de voorbereiding van de besprekingen met de patronale organisaties. Na brede raadpleging in de Centrales en de Gewesten besloot het deze voorbereidende werkzaamheden op 17 september 1968 met de opstelling van zijn eisenprogramma. Na overleg met het A.C.V. werd een gemeenschappelijk memorandum opgesteld op 19 september 1969, dat onmiddellijk aan de patroonsorganisaties werd overgemaakt. In dit gemeenschappelijk eisenprogramma werd de aandacht in de eerste plaats gericht op het probleem van de volledige tewerkstelling. Volledige tewerkstelling 1ste objektief... vooral voor de jongeren. Geleidelijk naar de 40-urenweek objektief nr. 2. Rekening houdend met de heersende werkloosheid, in 't bijzonder van de jongeren, werd de oprichting van een paritaire werkgroep geëist belast met het uitwerken van konkrete middelen welke praktische resultaten zouden opleveren.,,ln deze tijd waarin zoveel sprake is van participatie" en kontrole" dienen de arbeiders effektief betrokken te worden bij al wat met de tewerkstelling uitstaans heeft". Dit is het vertrekpunt geweest om tot de Overeenkomst nr. 4 te komen betreffende de tewerkstelling. Dit vraagstuk was niet nieuw maar het stelde zich eigenlijk scherper dan ooit voorheen, daar het meer en meer duidelijk werd dat een aanzienlijke ekonomische heropleving niet verder gepaard gaat met een even aanzienlijke vermindering van de werkloosheid. Dit werd des te bedenkelijker geacht daar de werkloosheid vooral de jongeren treft. i 3

16 Tien betaalde feestdagen! Ook voorrang aan de pensioenen... en nog andere eisen. Eerste patronale reakties... In de gemeenschappelijke nota luidde het verder: om aan een sinds lang gestelde verwachting van de arbeiders te voldoen zouden de tien betaalde feestdagen dienen gegarandeerd te worden." Verder werd aangestipt dat de gepensioneerde arbeiders recht hadden op de aanhoudende zorg van de gehele gemeenschap. Er moet voor gezorgd worden dat de snel voortschrijdende welvaartstijging evenzo de niet-aktieve als de aktieve arbeidersbevolking ten goede komt. Om te vermijden dat de kloof breder wordt ten nadele van de gepensioneerden is een regelmatige aanpassing van de pensioenen aan de loonevolutie nodig. Tenslotte werd eraan herinnerd dat nog andere eisen op het voorplan bleven met name de gelijkberechtiging tussen arbeiders en arbeidsters, kosteloze arbeidskledij en dito vervoer. Half oktober 1968 kwam over de gedane voorstellen een eerste patronale nota. Daarin werd vooreerst gewezen op de konkurrentiemogelijkheden die moesten behouden worden t.o.v. het buitenland en in het bijzonder t.o.v. de overige E.E.G.-landen. Een akkoord diende volgens de patroons gesloten voor een duur van drie jaar. Soepelheid inzake arbeidsduur diende te worden gewaarborgd. Tevens zouden, bij vermindering van de arbeidsduur, andere sociale lasten moeten verminderd worden. De toekenning van de verminderde arbeidsduur zou aldus de patroons neerkomen op een percentage in voordelen van 2,5 %>. Daaruit besloten ze dat dan ook moest afgezien worden van elke bespreking over de 4de verlofweek. Voor de gepensioneerden werd niets voorzien. weinig positief. Langdurige besprekingen met voorstellen en tegenvoorstellen. Daarenboven maakten sommige patroonsfederaties voor deze mogelijke overeenkomst nog voorbehoud (scheikunde, bouw, tekstiel, bv.). Dat de standpunten hemelsbreed uiteen lagen en niet zo snel overbrugd zouden worden, lag voor de hand. Vooral de door de patroons gestelde voorwaarden tot vermindering van de arbeidsduur bleven tijdens de ganse duur van de onderhandelingen remmend werken. De vraag bleef geruime tijd open of een overeenkomst inzake sociale programmatie voor kon afgesloten worden. Dit werd duidelijk aangevoeld door het Nationaal Komitee van 10 december 1968 bij het aanhoren van het verslag over de stand der onderhandelingen. Nationaal Komitee verscherpt de uitgeoefende druk. Dit Nationaal Komitee verwierp de door de werkgevers gedane voorstellen en gaf zijn goedkeuring aan de syndikale tegenvoorstellen. Inzake arbeidsduur waren die tegenvoorstellen de volgende : vermindering van 1 uur effektieve arbeid in 1969 voor diegenen die 44 uren en meer presteren.

17 i Uitgebreide afvaardigingen. Akkoord. 1 uur minder in 1970 voor diegenen die 43 uren of meer ' presteren. voor de anderen, maar die meer dan 40 uren presteren : vrijheid van diskussie op het professioneel vlak in het kader van een harmonisatie. Voor de duur van de overeenkomst werd hoogstens 2 jaar gesteld namelijk van tot Verder bevestigde het Nationaal Komitee van 10 december 1968 zijn wil a) om een aanzienlijke verbetering inzake pensioenen tot stand te brengen ; b) om een paritaire werkgroep te gelasten de middelen te zoeken die de volledige tewerkstelling kunnen verwezenlijken. Het A.B.V.V. wenst de vooruitzichten inzake werkgelegenheid op het vlak van de onderneming te kennen. Op 27 december 1968 greep dan een ultiem overleg plaats tussen uitgebreide afvaardigingen van de patronale en syndikale organisaties. Deze bijeenkomst leidde tot het opstellen van een ontwerpakkoord dat werd overgelegd aan het Nationaal Komitee op 14 januari 1969 nadat de Beroepscentrales en de Gewestelijke Afdelingen vooraf de teksten hadden gekregen. Het is de hiernavolgende tekst die het Nationaal Komitee op die dag goedkeurde. De ondertekening door alle kontrakterende partijen greep dan uiteindelijk plaats op 7 februari NATIONAAL INTERPROFESSIONEEL AKKOORD VAN 7 FEBRUAR De vertegenwoordigers : van het Verbond der Belgische Nijverheid, van het Verbond der Belgische Niet-lndustriële Ondernemingen, van het Coórdinatiecomité der Interprofessionele Middenstandsorganisaties, enerzijds, van het Algemeen Christelijk Vakverbond, van het Algemeen Belgisch Vakverbond, van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, anderzijds, 2. Na overleg te hebben gepleegd overeenkomstig de bepalingen van het Interprofessioneel Akkoord van 15 juli 1966, dat aan het eind van het jaar 1968 afloopt; Na de inhoud te hebben onderzocht van een gemeenschappelijke nota, door het A.B.V.V. en het A.C.V. aan het V.B.N, en het V.B.N.I.O. gericht, en na de antwoorden te hebben gehoord waartoe deze nota i 5

18 aanleiding heeft gegeven van de zijde der interprofessionele werkgeversorganisaties; Hebben als volgt de konklusies vastgesteld waartoe hun besprekingen^ hebben geleid : WERKGELEGENHEID 3. Verontrust door de recente ontwikkeling van de werkloosheid, en vooral door de toenemende werkloosheid onder de jongeren, zijn de ondertekenende partijen overeengekomen een paritaire werkgroep in te stellen ter bestudering van de middelen om de werknemers in te lichten over de werkgelegenheidsvooruitzichten in de onderscheiden ondernemingen, alsmede van de maatregelen om de volledige werkgelegenheid te ververwezenl ij ken. WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR 4. De ondertekenende partijen zijn overeengekomen dat, vanwege de ontwikkelingen die zich op nationaal en op internationaal plan hebben voorgedaan, de beperkende houding in het Akkoord van 15 juli 1966 inzake wekelijkse arbeidsduur aangenomen, zou moeten worden herzien. 5. Derhalve geven zij de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, die op het vlak van de sektoren en ondernemingen over de verkorting van de arbeidsduur moeten onderhandelen, de raad om hun keuze te laten vallen op verkortingen van de wekelijkse arbeidsduur, met uitsluiting van iedere andere vorm van verkorting. Deze aanbeveling gaat uit van een streven naar grotere harmonisatie tussen de ondernemingen en de sektoren op het gebied van de wekelijkse arbeidsduur, ten einde een toename te vermijden van verschillen die sociaal moeilijk kunnen gerechtvaardigd worden. 6. Om deze reden en tevens om ruimte te laten voor andere sociale vooruitgang, moet het proces van verkorting van de wekelijkse arbeidsduur binnen zekere grenzen blijven en het syndikale objectief van de 40-urenweek niet overschrijden. 7. Met dit voor ogen zijn de ondertekenende partijen van oordeel dat iedere verkorting van de wekelijkse arbeidsduur tot stand moet worden gebracht onder inachtneming o.m. van dit element in verband met het konkurrentievermogen der betrokken ondernemingen t.o.v. de overige landen en meer bepaald van de landen van de Europese Gemeenschap. Hierbij moet rekening worden gehouden met de concrete voorwaarden waaronder deze arbeidsduur in het buitenland is geregeld ; ons land kan inderdaad geen kortere arbeidsduur dan zijn voornaamste konkurrenten invoeren, indien het zijn sociale vooruitgang tegen een vergelijkbaar tempo wil opvoeren. 8. De ondertekenende partijen stellen bovendien vast dat de ekonomische expansie, die aan de sociale vooruitgang ten grondslag ligt en tevens de onmisbare voorwaarde is voor het verwezenlijken van de volledige werkgegelegenheid, in ruime mate samenhangt met de optimale aanwending van al de bestaande produktieve krachten en met name van de beschikbare apparatuur.

19 In dit opzicht vergt de steeds snellere technische ontwikkeling een vluggere aanpassing en vernieuwing van het materieel en derhalve ook meer gebiedende eisen op het stuk van de investeringen. Tevens ontstaan hierdoor wijzigingen in de verhouding investering-arbeid bij het vaststellen van de produktiekosten. Hierdoor wordt in bepaalde gevallen een aanpassing van de arbeidsorganisatie noodzakelijk om de verkorting van de wekelijkse arbeidsduur te kunnen bewerkstelligen en tevens de mogelijkheden op het gebied van de ekonomische en sociale vooruitgang zoveel mogelijk te vrijwaren, met inbegrip van de veiligheid en gezondheid der werknemers. 9. De ondertekenende partijen geven hun leden als aanbeveling dat aan vorengenoemde overwegingen zou worden gevolg gegeven bij de onderhandelingen op het vlak van de sektoren en van de ondernemingen. Op dit vlak zullen de werkgevers en werknemers in gemeenschappelijk overleg nagaan langs welke aangewezen weg (bv. in verband met de handhaving of opvoering van de machineuren, de spreiding van de werktijd over langere perioden dan een week, de stelsels van complementaire uren en overuren in het kader van de wet, de effectieve aard van de geleverde arbeid van al'le werknemers) de optimale aanwending van het produktie-apparaat en de doeltreffende regeling van het werk kunnen worden gewaarborgd met inachtneming van hun eigen toestand en mits eerbiediging van de arbeider als mens. 10. In verband met hetgeen hien/oren werd omschreven, zijn de ondertekenende partijen overeengekomen de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, die over kollektieve arbeidsovereenkomsten op het vlak van de sektoren en ondernemingen zullen moeten onderhandelen, aan te bevelen in hun volgende collectieve arbeidsovereenkomst(en) op te nemen : a) een verkorting met één uur van de normale wekelijkse werktijd in de loop van 1969 in de gevallen waar deze werktijd op het niveau van 45 of 44 uur zou staan ; b) een verkorting met één uur van de normale wekelijkse werktijd in de loop van de periode in de gevallen waar, in 1970, deze werktijd op het niveau van 44 of 43 uur zou! staan 11. Deze aanbeveling mag de inachtneming van de thans in de sektoren en ondernemingen van kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten niet belemmeren. FEESTDAGEN 12. De partijen zijn het er ook over eens geworden de diverse paritaire comités aan te bevelen de betaling van 10 feestdagen per jaar te verzekeren. Te dien einde zullen de feestdagen, samenvallend met de dag van de week waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt (doorgaans de zaterdag), vervangen worden door een compensatoire verlofdag die in de betrokken sektor reeds wordt toegepast en naar behoren wordt vergoed ; bij ontstentenis van een compensatoire verlofdag zal een vergoeding, overeenkomend met een werkdag, verleend worden. De geformuleerde aanbeveling zal geen vermindering van de werktijd tot gevolg hebben.

20 PENSIOENEN 13. De ondertekenende partijen hebben vastgesteld dat de Regering, in haar Verklaring, bepaalde verbintenissen heeft aangegaan, inzake verhoging der pensioenen. Zij spreker de wens uit dat onverwijld, in gemeenschappelijk overleg tussen de Regering en de betrokken partijen, een financieringsplan zou worden uitgewerkt waarbij de geleidelijke opslorping van de achterstand van de pensioenregeling ten opzichte van de loonontwikkeling wordt nagestreefd. DUUR VAN HET AKKOORD 14. Dit akkoord loopt af op 31 december Zijn uitvoering en de lasten die eruit voortvloeien zullen bij het onderhandelen van nieuwe kollektieve arbeidsovereenkomsten in de bedrijfstakken en ondernemingen in aanmerking worden genomen.

21 HET NATIONAAL INTERPROFESSIONEEL AKKOORD VAN 15 JUNI 1971 Naar onderhandelingen met nieuw eisenprogramma,... De kwestie van de eventuele hernieuwing van het nationaal interprofessioneel akkoord en de brede raadplegingen van de leden en de bevoegde A.B.V.V.-instanties over het in te dienen eisenprogramma werden reeds imi de eerste helft van 1970 aangepakt. Het akkoord van 7 februari 1969 had geldigheid over de periode en, met uitzondering van een enkel artikel betreffende arbeidsduurvermindering mogelijk in 1971, liep de overeenkomst ten einde op 31 december De vraag rees in de eerste plaats of al dan niet moest worden onderhandeld. Herinneren we eraan dat einde 1969, begin 1970, de sociaal ekonomische toestand het A.B.V.V. er toe aanzette de bijeenroeping te eisen van de Ekonomische en Sociale Konferentie (1). Het A.B.V.V. heeft op deze Konferentie degelijk onderstreept dat de Konferentie en de resultaten zich buiten elke oveneenkomst situeerden". Het was dus logisch dat het A.B V.V. de vraag naar de eventuele hernieuwing van het interprofessioneel akkoord positief beantwoordde. want het A.B.V.V. blijft voorstander van interprofessionele akkoorden. Te dezer gelegenheid werd ook aangehaald dat in het verleden de nationale interprofessionele akkoorden hun nut bewezen hadden en dat de nieuwe wet van op de kollektieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire komitees, de niet te onderschatten mogelijkheid in het vooruitzicht stelde door een uitspraak van de Nationale Arbeidsraad aarv de overeenkomst een algemene rechtsgeldigheid te verlenen. Ook de opportuniteit van de datum op voor het in werking treden voor de eventuele nieuwe overeenkomst werd gesteld. Geoordeeld werd dat het logisch was de onderhandelingen aan te vatten met het oog op een hernieuwing vanaf 1 januari Brede raadpleging over het eisenkahier. Eens deze preliminaire kwesties beantwoord kon de raadpleging over het eisenprogramma en de daarin vast te leggen prioriteiten georganiseerd worden. Deze raadpleging werd door het Nationaal Sekretariaat en (1) Zie daarover het afzonderlijk hoofdstuk.

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2007 (85.111)... 2 Vervoerskosten... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET VERVOER VAN DE WERKNEMERS -------------------- Gelet op de wet

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774)... 2 Vervoer van de bedienden... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.440 Zitting van woensdag 19 maart 2003 Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - verlenging van het rouwverlof

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN --------------- Nr. 1 12.02.1970 Cao betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging 03.04.1970 Niet algemeen

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.859 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING A AN B E V E L I N G Nr. 24 ---------------------------------------- SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - WET VAN 12 APRIL 2011

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten 1/9 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Paritair comité voor de textielnijverheid en breiwerk 1200100 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Halve overbruggingsploeg... 1 Overbruggingsploegen... 1 Bijkomend vakantiegeld...

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de casinobedienden

Paritair Comité voor de casinobedienden 2170000 Paritair Comité voor de casinobedienden kledingsfonds... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 1976... 2 Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers... 3 Collectieve

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Paritair comité voor de textielnijverheid en breiwerk 1200100 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Eénmalige premie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Maaltijdcheques... 1 Ecocheques...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr Zitting van dinsdag 27 november 2001

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr Zitting van dinsdag 27 november 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 80 ------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 27 november 2001 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT INVOERING VAN EEN RECHT

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand 1470000 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1974 (3.071)... 2 Vervoerskosten... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE ONDERNEMINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 BIS VAN 10 NOVEMBER

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 104 -------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 ------------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 125 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/035 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE METAALSECTOR,

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden. CAO van 5 augustus 2010 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Aanvullend PC voor de werklieden

Aanvullend PC voor de werklieden 1000000 Aanvullend PC voor de werklieden Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011 (107.545)... 2 Overuren... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 107 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 112 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/004 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975, NR.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.342 ------------------------------ Zitting van donderdag 15 maart 2001 Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE- DING GELIJK AAN HET DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR DE DERDE DAG VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS ------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420200 Terugwinning van lompen Uurlonen (stukwerk / ploegenpremie / ploegtoeslag voor werk in nachtploeg)...

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1)

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 113 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 106 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ COLLECTIEVE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 76 VAN 18 JULI 2000 TOT. UITVOERING VAN ARTIKEL 27, 4, 2de ALINEA VAN DE ARBEIDSWET VAN 16 MAART 1971

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 76 VAN 18 JULI 2000 TOT. UITVOERING VAN ARTIKEL 27, 4, 2de ALINEA VAN DE ARBEIDSWET VAN 16 MAART 1971 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 76 VAN 18 JULI 2000 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL 27, 4, 2de ALINEA VAN DE ARBEIDSWET VAN 16 MAART 1971 ------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 126 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/073 BERAADSLAGING NR 10/042 VAN 1 JUNI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.339 ------------------------------ Zitting van dinsdag 14 februari 2001 Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet x x x 1.840-1. Website: http ://www.nar-cnt.be E-mail:

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 1 juni

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 1 juni A D V I E S Nr. 1.483 ------------------------------- Zitting van dinsdag 1 juni 2004 ----------------------------------------- IAO - Voorlegging, aan het Parlement, van de instrumenten die de Internationale

Nadere informatie

Paritair Comité voor de erkende controleorganismen

Paritair Comité voor de erkende controleorganismen 2190000 Paritair Comité voor de erkende controleorganismen Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 1977 (4.388)... 2 De maaltijdcheques/ de alimentatievergoeding... 3 Collectieve

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- TEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE UITZENDKRACHTEN ---------------------------------------------

Nadere informatie

Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur?

Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur? Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur? Mr. Eric Carlier Partner ec@tetralaw.com Mrs. Sylvie Lacombe Partner sl@tetralaw.com Kris Peeters wenst het arbeidsrecht

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 20 mei

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 20 mei A D V I E S Nr. 1.690 --------------------------------- Zitting van woensdag 20 mei 2009 -------------------------------------------------- Verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie