TEBODIN Consultants & Engineers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEBODIN Consultants & Engineers"

Transcriptie

1 Drienerstate, P.C. Hooftlaan HG Hengelo Postbus AE Hengelo Telefoon Fax Gemeente Ermelo T.a.v. dhr. A. Nijenhuis Postbus AM ERMELO Uw referentie: -/- Onze referentie: SELS/39149/1248 Behandeld door: S.J. Elbers Telefoon: Pagina: 1 van 1 Onderwerp: Eindrapportage inventarisatie risicobronnen gemeente Ermelo Geachte heer Nijenhuis, Bijgaand doen wij u zoals afgesproken het eindrapport '' (referentie nummer rev.2 dd. 15 mei 2009) als hardcopy toekomen. Tevens is een extra exemplaar van pagina 2 (autorisatie) toegevoegd met het verzoek om deze na parafering te retourneren t.b.v. de digitale versie van het rapport. Wij vertrouwen erop hiermee uw opdracht aan ons naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Hoogachtend, Tebodin Netherlan Gemeente Ermelo Afd Stefan ElbersV Adviseur industriële en externe veiligheid Rel.id. C Case nr Subject '- Doe nr ( XJCOC 18 MEI 2009 U LC ABN AMRO Bank nr BTW-identificatie nr. NL B01 Handelsregister nr , Den Haag

2 Drienerstate, P.C. Hooftlaan HG Hengelo Postbus AE Hengelo Telefoon Fax Opdrachtgever: Gemeente Ermelo Project: Inventarisatie risicobronnen Auteur: S.J. Elbers Telefoon: Telefax:

3 Pagina: 2 van Eindrapport Concept eindrapportage S. Elbers* < S. Elbers ( A. Nijenhuis A. Nijenhuis Voortgangsrapportage S. Elbers A. Nijenhuis Wijz. Datum Omschrijving Opsteller Gecontroleerd Copyright Tebodin Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Inventarisatie risicobronnen gemeente Ermeio

4 Pagina: 3 van 38 Inhoudsopgave Pagina Inleiding Beschrijving van de risicobronnen 5 Modaliteit weg 5 Rijksweg A28 5 Provinciale weg N302 7 Provinciale weg N303 8 Modaliteit spoor 9 LPG tankstation Maas Hop 10 Munitiedepot Generaal Spoor kazerne 10 Hoge en middendruk aardgastransportleidingen 11 Overzicht van aanwezige en geplande bebouwing nabij risicobronnen 13 Modaliteit weg 13 Rijksweg A28 13 Provinciale weg N Provinciale weg N Modaliteit spoor 15 LPG tankstation 16 Munitiedepot 16 Hoge en middendruk aardgastransportleidingen Gevolgen van aanwezige en geplande bebouwing op risico's nabij risicobronnen 17 Modaliteit weg 17 A28 17 N N Modaliteit spoor 23 LPG tankstation 26 Munitiedepot 26 Hoge en middendruk aardgastransportleidingen 27 Conclusie 32 Bijlagen

5 Pagina: 4 van 38 Inleiding In de gemeente Ermelo zijn een aantal ruimtelijke plannen in ontwikkeling (Buitengebied, Ermelo West en Recreatieterreinen) die mogelijkerwijs interveniëren met de invloedsgebieden van een aantal reeds aanwezige risicobronnen, te weten: Modaliteit weg (rijksweg A28, provinciale weg N302, de provinciale weg N303); Modaliteit spoor (spoorlijn Amersfoort - Zwolle); LPG tankstation; Het munitiedepot Generaal Spoor kazerne; Hoge en middendruk aardgastransportleidingen. Om na te gaan wat de invloed van deze ruimtelijke ontwikkelingen is op het externe risico dat wordt veroorzaakt door de bovengenoemde risicobronnen heeft de gemeente Ermelo aan Tebodin opdracht verleend voor het inventariseren van deze risico's. Dit rapport geeft een beschrijving van de uitgevoerde inventarisatie van risicobronnen. Achtereenvolgens wordt in dit rapport ingegaan op: Beschrijving van de risicobronnen (hoofdstuk 2); Overzicht van RO plannen nabij risicobronnen (hoofdstuk 3); Gevolgen van RO plannen op risico's nabij risicobronnen (hoofdstuk 4); Conclusies (hoofdstuk 5);

6 Pagina: 5 van 38 2 Beschrijving van de risicobronnen Zoals aangegeven in de inleiding heeft de inventarisatie betrekking op de modaliteit weg, de modaliteit spoor, LPG tankstation Maas Hop, het munitiedepot van de Generaal Spoor kazerne en de hoge- en middendruk aardgastransportleidingen. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de risico's die worden veroorzaakt door de bovengenoemde bronnen. 2.1 Modaliteit weg Ten aanzien van de modaliteit weg zijn een drietal wegtrajecten relevant voor de gemeente Ermelo, te weten de rijksweg A28 en de provinciale wegen N302 en de N303. In de onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op deze wegtrajecten. Ten aanzien de vervoersintensiteiten voor de bovengenoemde trajecten geldt dat in eerste instantie is gekeken naar de beschikbare informatie via de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS), voorheen Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AW), van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Via deze DVS is een overzicht verkregen van tellingen en een telmethodiek ten behoeve van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg (inclusief evaluatie) gebaseerd op de periode [1]. In opdracht van de DVS zijn voor 510 wegvakken tellingen uitgevoerd. Voor wegvakken waarvoor geen tellingen zijn uitgevoerd wordt door de DVS verwezen naar de risicoatlas weg [2] Rijksweg A28 De A28 is de rijksweg tussen Amersfoort en Zwolle. Deze weg loopt door het westelijke deel van de gemeente Ermelo. Vervoersintensiteiten In de door DVS beschikbaar gestelde informatie blijkt dat op de A28 op het wegtraject Ermelo - Nijkerk tellingen zijn uitgevoerd, zie Tabel 1. Omdat uit de informatie blijkt dat de vervoersintensiteiten die via deze nieuwe telmethodiek zijn bepaald nogal kunnen afwijken van eerdere tellingen, zijn in deze tabel tevens de vervoersintensiteiten uit de risicoatlas weg [2] opgenomen. Het betreft daarbij de tellingen op het traject 'knooppunt Hoevelaken - knooppunt Hattemerbroek'. Tabel 1 Vervoersintensiteiten A28 Informatiebron Stofcategorie (*) DVS[1] Risicoatlas [2] LF LF LT LT GF (*) Voor een toelichting op de gehanteerde aanduidingen voor stofcategorieën wordt verwezen naar bijlage 1.

7 Pagina: 6 van 38 Zoals uit Tabel 1 blijkt is, rekening houdend met een verschil in jaartal waarop de vervoersintensiteiten betrekking hebben, sprake van significante verschillen die veroorzaakt worden door de nieuwe telmethodiek. Voor de stofcategorieën LF1, LF2 en GF3 wordt met de nieuwe telmethodiek een grotere intensiteit bepaald, maximaal een factor 3,25 groter dan de intensiteit zoals genoemd in de risicoatlas weg. Plaatsgebonden risico Zoals blijkt uit de vervoersintensiteiten is het aan te bevelen om uit te gaan van de door DVS beschikbaar gestelde gegevens. In deze informatie worden uitsluitend tellingen gepresenteerd, er zijn geen resultaten gegeven van PR of GR berekeningen. In de risicoatlas weg zijn op basis van de daarin genoemde vervoersintensiteiten de volgende PR contouren gepresenteerd, zie Tabel 2. Tabel 2 PR contouren langs A28 ter hoogte van Ermelo (bron: risicoatlas weg) PR10 6 /jaar PR10 7 /jaar 110 PRKT/jaar 200 Zoals blijkt uit Tabel 2 wordt voor de A28 geen PR 10" 6 /jaar contour berekend, wel een PR 10' 7 /jaar en een PR 10' 8 /jaar contour. Uit de afstand vanaf de weg tot aan deze PR contouren blijkt dat het transport van LPG bepalend is voor de omvang van deze contouren. Omdat de intensiteiten zoals beschikbaar gesteld door de DVS voor de stofcategorieën LF1, LF2 en GF3 significant groter zijn, is met behulp van RBMII [3] een berekening uitgevoerd om de afstanden van de PR contouren te kunnen bepalen. Het resultaat van deze berekening is in Tabel 3 weergegeven. Tabel 3 berekende PR contouren langs A28 (basisgegevens DVS) PRUT/jaar PRKT/jaar PR10 8 /jaar 320 Indien de afstanden uit Tabel 2 en Tabel 3 met elkaar worden vergeleken dan blijkt dat de berekende afstand tot de PR 10" 7 /jaar contour kleiner is dan de afstand tot de PR 10 7 /jaar contour zoals weergegeven in de risicoatlas weg. Omdat deze laatste afstanden niet berekend zijn met de laatste versie van RBMII 1 is besloten om eveneens een risicoberekening uit te voeren voor de vervoerintensiteiten zoals gehanteerd in de risicoatlas weg. Het resultaat van deze aanvullende berekening is dat de afstand tot de PR 10" 7 /jaar contour in dat geval neerkomt op 54 meter terwijl de afstand tot de PR 10' 8 /jaar contour net als in de risicoatlas weg 200 meter bedraagt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de aanpassing van de BLEVE berekening resulteert in een kortere afstand voor de PR 10" 7 /jaar contour. Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het de voorkeur verdient om qua PR contouren uit te gaan van de afstanden zoals weergegeven in Tabel 3. De laatste versie van RBMII is afwijkend ten opzichte van eerdere versies met betrekking tot de modellering van de BLEVE. Hierdoor kunnen de resultaten ten opzichte van eerdere versies nogal afwijken, afhankelijk van de stoffen die het risico bepalen.

8 Pagina: 7 van 38 Groepsrisico Ten aanzien van het GR blijkt uit de risicoatlas weg dat er op het traject 'knooppunt Hoevelaken - knooppunt Hattemerbroek' geen overschrijdingen van de oriënterende waarde van het GR zijn. Wel zijn er een aantal bijna aandachtspunten, d.w.z. locaties waar het GR groter is dan 0,1 keer de oriënterende waarde. Het betreft hierbij echter geen locaties in de gemeente Ermeio. Omdat in het kader van de risicoatlas weg geen bebouwing ter hoogte van Ermeio is meegenomen, is besloten om in het kader van de beschrijving van de risicobron geen nieuwe GR berekening uit te voeren voor de vervoersintensiteiten zoals opgegeven door de DVS Provinciale weg N302 De N302, ook wel Flevoweg genoemd, vormt de verbindingsweg tussen de A1 en de A28 en loopt door het oostelijke deel van de gemeente. Vervoersintensiteiten Door de DVS zijn geen tellingen uitgevoerd voor de N302 op basis waarvan gekeken is naar de vervoersintensiteiten zoals opgenomen in de risicoatlas weg [2]. In deze risicoatlas zijn voor het traject 'Nieuw Milligen - Harderwijk' de volgende vervoersintensiteiten gegeven, zie Tabel 4. Tabel 4 Informatiebron Risicoatlas Vervoersintensiteiten N302 LF1 284 LF Stofcategorie (*) (*) Voor een toelichting op de gehanteerde aanduidingen voor stofcategorieën wordt verwezen naar bijlage 1. Plaatsgebonden risico Op basis van de bovengenoemde vervoersintensiteiten zijn voor dit traject de volgende de volgende PR contouren berekend, zie Tabel 5. LT1 0 LT2 0 GF3 569 Tabel 5 PR PR10' 6 /jaar - contouren PR 110 langs N302 10" 7 /jaar (bron: risicoatlas PR10" 8 /jaar 200 weg) Zoals blijkt uit Tabel 5 wordt voor de N302 geen PR 10~ 6 /jaar contour berekend, wel een PR 10 7 /jaar en een PR 10" 8 /jaar contour. Uit de afstand vanaf de weg tot aan deze PR contouren blijkt dat het transport van LPG bepalend is voor de omvang van deze contouren. Groepsrisico Ten aanzien van het GR blijkt dat er op dit traject geen overschrijdingen van de oriënterende waarde van het GR zijn. Evenmin is sprake van bijna aandachtspunten. Het berekende groepsrisico op het traject bedraagt 3,8*10' 3 maal de oriënterende waarde maar heeft betrekking op woonbebouwing in Harderwijk. Inventarisatie risicobronnen gemeente Ermeio

9 Pagina: 8 van Provinciale weg N303 De provinciale weg N303 is de verbindingsweg tussen Voorthuizen en Harderwijk en loopt via Putten dwars door de gemeente Ermelo. Vervoersintensiteiten Door de DVS zijn geen tellingen uitgevoerd voor de N303 op basis waarvan gekeken is naar de vervoersintensiteiten zoals opgenomen in de risicoatlas weg [2]. In de risicoatlas weg zijn voor het traject 'Putten - Harderwijk' de volgende vervoersintensiteiten gegeven, zie Tabel 6. Tabel 6 Vervoersintensiteiten N303 Informatiebron Risicoatlas 682 LF1 780 LF2 Stofcategorie (*] LT1 0 0 (*) Voor een toelichting op de gehanteerde aanduidingen voor stofcategorieën wordt verwezen naar bijlage 1. Plaatsgebonden risico Op basis van de bovengenoemde vervoersintensiteiten zijn voor dit traject de volgende de volgende PR contouren berekend, zie Tabel 7. Tabel 7 PR PR10 6 /jaar - contouren PR - langs N303 10" 7 /jaar (bron: risicoatlas PR10" 8 /jaar 39 weg) LT2 0 GF3 Zoals blijkt uit Tabel 7 wordt voor de N303 geen PR 1CT 6 /jaar en PR 10 7 /jaar contour berekend, wel een PR 10~ 8 /jaar contour. De afstand die voor de PR 10~ 8 /jaar contour wordt berekend, is in vergelijking tot de afstand voor A28 en N302 relatief klein en wordt verklaard door het transport van uitsluitend brandbare vloeistoffen en dus geen brandbare gassen zoals LPG. Groepsrisico Ten aanzien van het GR blijkt dat er op het traject geen overschrijdingen van de oriënterende waarde van het GR zijn. Evenmin is sprake van bijna aandachtspunten. Het berekende groepsrisico op het traject bedraagt 5,2*10' 4 keer de oriënterende waarde en heeft betrekking op woonbebouwing in de gemeente Ermelo. De hiervoor gehanteerde invoergegevens zijn in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 8 Beschouwde woonbebouwing langs N30C$ ter hoogte van Ermelo (bron: risicoatlas weq) Bebouwing Ermelo 1 Ermelo 2 Ermelo 3 Ermelo 4 Ermelo 5 Begin (km) Eind (km) Wegzijde L R R L L Afstand Diepte Dichtheid

10 Pagina: 9 van Modaliteit spoor De modaliteit spoor betreft de spoorbaan tussen Amersfoort en Zwolle die net als de A28 het westelijke deel van de gemeente doorkruist. Vervoersintensiteiten Ten aanzien van de vervoersintensiteiten op dit traject is gekeken naar de recentelijk uitgevoerde studie voor de Heidelaan [4]. In deze studie is uitgegaan van de volgende intensiteiten, zie Tabel 9. Tabel 9 Stofcategorie (*) A B2 B3 C3 D4 Vervoersintensiteiten spoorbaan Amersfoort - Zwolle referentie Heidelaan Aantal wagons /jaar Risicoatlas spoor (*) Voor een toelichting op de gehanteerde aanduidingen voor stofcategorieën wordt verwezen naar bijlage 1. Indien deze intensiteiten worden vergeleken met de intensiteiten die gehanteerd zijn in de risicoatlas spoor [5] dan valt op dat de vervoersintensiteiten in dezelfde ordegrootte liggen met uitzondering van de stofcategorie B3 en D4. Voor B3 heeft dit te maken met het chloorconvenant waardoor er, uitzonderingen daargelaten, geen transport van chloor per spoor meer plaatsvindt tussen Delfzijl en Rotterdam. Verder blijkt uit het overzicht dat de intensiteiten uit de risicoatlas spoor in principe groter zijn dan de intensiteiten zoals gehanteerd in de studie 'Heidelaan'. Verder wordt opgemerkt dat door de komst van de Hanzelijn een gedeelte van de gevaarlijke stoffen via deze route zal worden geleid waardoor er geen verdere toename van het aantal transporten over het traject Amersfoort - Zwolle te verwachten is. 500 Plaatsgebonden risico Op basis van deze vervoersintensiteiten zijn voor dit traject de volgende de volgende PR contouren berekend, zie Tabel 10. Tabel 10 PR contouren langs spoorlijn Referentiebron PR10 6 /jaar Heidelaan [4] Risicoatlas spoor [5] 0 < 10 Amersfoort - Zwolle PR10 7 /jaar -n 36 PR10 8 /jaar Noot (behorende bij Tabel 10): (*) In de rapportage voor de Heidelaan wordt geen afstand gegeven voor de ligging van de PR 10' 7 contour. Zoals blijkt uit Tabel 10 zijn de PR afstanden zoals genoemd in de studie voor de Heidelaan en de risicoatlas spoor nagenoeg identiek.

11 Pagina: 10 van 38 Groepsrisico In de studie voor de Heidelaan [4] is het groepsrisico berekend. De conclusie is dat het berekende groepsrisico voor dit gedeelte van de spoorlijn een factor 7,5 onder de oriënterende waarde ligt. Door het RO plan (23 woningen met een personendichtheid van 2,4 per woning) geldt dat het groepsrisico licht toeneemt waardoor het groepsrisico nog een factor 7,2 onder de oriënterende waarde blijft. In de risicoatlas spoor [5] wordt Ermelo niet genoemd als locatie waar sprake is van een aandachtspunt danwei van een bijna aandachtspunt m.b.t. het groepsrisico. Daarbij wordt echter opgemerkt dat er een aantal plaatsen zijn, waaronder Ermelo, waar mogelijk sprake is van een groter risico indien de bevolkingsgegevens nauwkeuriger worden ingevoerd. In het kader van de risicoatlas spoor is namelijk uitgegaan van een methode op basis van de 4 cijferige postcode waardoor in kleinere plaatsen mogelijk met een te lage bevolkingsdichtheid binnen het relevante invloedsgebied wordt gerekend. Deze conclusie in de risicoatlas spoor klopt ten aanzien van de Heidelaan waarvoor geldt dat het groepsrisico minder dan een factor 10 (7,5 respectievelijk 7,2) onder de oriënterende waarde ligt waardoor dus feitelijk sprake is van een "bijna aandachtspunt" (GR groter dan 0,1 keer de oriënterende waarde). 2.3 LPG tankstation Maas Hop LPG tankstation Maas Hop is gelegen aan de Zeeweg 1 in het noordwestelijke deel van de gemeente Ermelo. Het tankstation staat op de nominatie om in 2010 te worden gesaneerd. Echter, de LPG branche heeft met de overheid afgestemd om uiterlijk in 2010 een tweetal risicoreducerende maatregelen te implementeren, te weten een verbeterde vulslang en een hittewerende bekleding op de tankauto's (LPG convenant, 2005). De verbeterde vulslang heeft invloed op de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren terwijl de hittewerende bekleding van invloed is op het groepsrisico door een verlaging van de kans van optreden van een warme BLEVE. Om na te gaan of na de implementatie van beide maatregelen nog sprake is van een overschrijding van het groepsrisico, is door Tebodin een kwantitatieve risicoanalyse [6] uitgevoerd. Uit de uitgevoerde studie blijkt dat zowel voor de huidige situatie als voor de situatie waarin de maatregelen uit het convenant zijn geïmplementeerd niet wordt voldaan aan de norm ten aanzien van het plaatsgebonden risico (er bevinden zich kwetsbare objecten binnen de PR 10' 6 /jaar contour). Tevens geldt dat ten aanzien van het groepsrisico de oriënterende waarde wordt overschreden. 2.4 Munitiedepot Generaal Spoor kazerne De Generaal Spoor Kazerne is gelegen aan de Leuvenumseweg in Ermelo, in de omgeving van een recreatiegebied. In het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en de risicokaart voor de Provincie Gelderland is informatie opgenomen omtrent het munitiedepot behorende bij de kazerne. Uit deze informatie blijkt dat rond de kazerne een tweetal contouren zijn aangebracht. De binnenste contour heeft in de lengterichting een afmeting van zo'n 200 meter en in de breedte van 130 meter. Deze contour, de A- zone, is de kleinste zone rondom het munitiedepot. Binnen deze zone mogen zich geen bebouwing, openbare wegen, spoorwegen of drukbevaren waterwegen bevinden. Agrarisch grondgebruik is mogelijk, mits zich slechts incidenteel personen in deze zone ophouden. De buitenste contour heeft in lengterichting een afmeting van zo'n 260 meter en in breedterichting van zo'n 190 meter. Deze zone is de B-zone met een straal van ongeveer 1,5 keer de straal van de A-zone. Binnen de B-zone is geen bebouwing toegestaan waar zich regelmatig personen bevinden, zoals woonhuizen, winkels, kantoren,

12 Pagina: 11 van 38 fabrieken, cafés en dergelijke. Wegen met beperkt verkeer zijn toelaatbaar, evenals beperkte dagrecreatie doch sportvelden, zwembaden, kampeerterreinen, caravanparken, jachthavens en dergelijke zijn niet toegestaan. Voor de bovengenoemde veiligheidszonering is niet geheel duidelijk wat de kans op overlijden is. Uit [7] blijkt dat de veiligheidszones gebaseerd zijn op experimentele gegevens. De afstanden zijn bedoeld om ernstige gevolgschade aan gebouwen en letsel of andere ernstige verwondingen van bewoners als gevolg van luchtdruk, hitte of scherven te voorkomen. Deze veiligheidszones geven slechts de gevolgschade aan. De kans dat dit gevolg zich voordoet wordt in de beschouwing niet meegenomen. Verder blijkt uit de beschikbare informatie van de landelijke risicokaart dat er een QRA verplichting geldt voor het depot maar dat er nog geen QRA is uitgevoerd. Dat betekent dat een nadere specificatie omtrent het risico bij het ontbreken van nadere informatie niet kan worden gemaakt en dat gewacht moet worden totdat deze specifiekere studie is uitgevoerd. 2.5 Hoge en middendruk aardgastransportleidingen Binnen de gemeente Ermelo bevinden zich een 7 tal aardgastransportleiding trajecten, zie Tabel 11. Tabel 11 Overzicht aardgastransportleiding trajecten binnen de gemeente Ermelo Traject A B C D E F G Druk (bar) 66,2 66, Diameter 36" 36" 12" 12" 12" 100 mm 150 mm Code A-510-KR t/m A-510-KR t/m N KR N KR N KR N570-28KR-001en002 N KR-001 en 002 Bestemmingsplan Buitengebied Midden-West blad 1 Buitengebied Midden-West blad 4 Buitengebied Midden-West blad 1 Ermelo-West Buitengebied Midden-West blad 4 Ermelo-West Ermelo-West De risico's langs deze transportleidingen zijn bepaald door de Gasunie met behulp van het software programma Pipesafe en gerapporteerd in [8] en [9]. Plaatsgebonden risico Uit de rapportage van de Gasunie [7] blijkt dat voor alle gasleidingen de PR 10 6 /jaar contour op de leiding ligt, met andere woorden PR 10~ 6 /jaar = 0. Groepsrisico Voor het groepsrisico is per traject (A t/m G) het risico voor de huidige situatie in kaart gebracht [9]. De resultaten hiervan zijn in onderstaande tabel samengevat.

13 Pagina: 12 van 38 Tabel 12 Traject A B C D E F G Maximale GR aardgastransportleidingen Maximale groepsrisico huidige situatie (f/ow) 3,26 0,71 0,24 0,80 0,00 0,00 0,00 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt wordt uitsluitend langs de trajecten A t/m D een groepsrisico berekend. Met uitzondering van traject A liggen zijn de berekende groepsrisico's beneden de oriënterende waarde (f/ow > 0), met andere woorden de waarde voor f/ow is kleiner dan 1. Voor traject A wordt de oriënterende waarde met een factor 3 overschreden. Uit nadere analyse blijkt dat deze overschrijding wordt veroorzaakt door blok A1 (camping de Hanenburg).

14 Pagina: 13 van 38 3 Overzicht van aanwezige en geplande bebouwing nabij risicobronnen In onderstaande paragrafen is per risicobron zoals beschreven in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de huidige bebouwing en de ruimtelijke ontwikkelingsplannen. 3.1 Modaliteit weg Met betrekking tot de modaliteit weg wordt achtereenvolgens ingegaan op de rijksweg 28, de provinciale weg N302 en de provinciale weg N Rijksweg A28 In Tabel 13 is een overzicht gegeven van de relevante recreatiebedrijven in de directe omgeving van de A28. Voor deze recreatiebedrijven is het type en de omvang aangegeven evenals de afstand tot de A28. Deze afstand is ingeschat met behulp van Google Earth. Tabel 13 Overzicht relevante recreatiebedrijven directe omgeving A28 Recreatiebedrijf Aquahorst De Horsterhoeve Adres Palmbosweg 12 Horster-Engweg 17 Betreft Recreatiepark, 92 huisjes Bungalowpark (15 bungalows) Afstand tot risicobron Ca. 75 meter Ca. 300 meter + camping (49 stacaravans, 31 chalets, 400 kampeerplaatsen) 't Oude nest Horster-Engweg 21 Bungalowpark, 14 huisjes Ca. 650 meter In de directe omgeving van de A28 zijn verder de volgende ruimtelijke ontwikkelingsplannen voorzien, zie Tabel 14. In deze tabel is de grootte van het plan aangegeven evenals de afstand tot de A28. Deze afstand is eveneens ingeschat met behulp van Google Earth. Tabel 14 Overzicht Bestemmingsplan Horst Noord Strand Horst Buitengebied midden-west van RO plannen omgeving A28 Betreft Afstand tot risicobron woningen ca. 130 (m) Waterteleskibaan ca 80 (m) (100 pers/dag) n.v.t. geen geplande RO Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de kortste afstand van de A28 tot aan de woonbebouwing neerkomt op zo'n 75 meter Provinciale weg N302 In Tabel 15 is een overzicht gegeven van de relevante recreatiebedrijven in de directe omgeving van de N302. Voor deze recreatiebedrijven is het type en de omvang aangegeven evenals de afstand tot de N302. Deze afstand is ingeschat met behulp van Google Earth.

15 Pagina: 14 van 38 Tabel 15 Overzicht relevante recreatiebedrijven directe Recreatiebedrijf De Tonnenberg Adres Tonnenberg 51 't Keteltje De Beek Tonnenberg 53 De Beek 101 Betreft Camping (90 kampeerplaatsen) + 9 vakantiewoningen Camping (125 kampeerplaatsen ) + 9 vakantiewoningen Camping behorende bij manege 'Het Federatie Centrum' 2 omgeving N302 Afstand tot risicobron Ca. 310 meter Ca. 290 meter Ca. 260 meter In de directe omgeving van de N302 zijn de volgende ruimtelijke ontwikkelingsplannen voorzien, zie Tabel 16. In deze tabel is de grootte van het plan aangegeven evenals de afstand tot de N302. Deze afstand is eveneens ingeschat met behulp van Google Earth. Tabel 16 Overzicht van RO plannen omgeving N302 Bestemmingsplan Paleisweg 205 Betreft woningbouw (6 woningen ipv stal) Afstand tot risicobron ca. 200 m Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de kortste afstand van de N302 tot aan de woonbebouwing neerkomt op zo'n 200 meter Provinciale weg N303 In Tabel 17 is een overzicht gegeven van de relevante recreatiebedrijven in de directe omgeving van de N303. Voor deze recreatiebedrijven is het type en de omvang aangegeven evenals de afstand tot de N303. Deze afstand is ingeschat met behulp van Google Earth. Tabel 17 Recreatiebedrijf Recreatieterreinen Klavertje vier De Konijnenberg Recreatieterrein Het Nijeveld Overzicht relevante recreatiebedrijven in directe omgeving N303 Adres Betreft Afstand tot risicobron Harderwijkweg 224 en Momenteel niet in gebruik Ca. 130 meter 226 Harderwijkerweg 246 Ca. 80 meter Harderwijkerweg 248 Gentenerf 7 Gentenerf 9 Camping (24 plaatsen voor stacaravans) Camping (550 kampeerplaatsen) 3 Plan voor dienstwoning en 18 huisjes Bungalowpark (39 huisjes) Ca. 60 meter Ca. 300 meter Ca. 300 meter De camping wordt uitsluitend gebruikt bij evenementen op de manege. Een deel van camping ligt in de gemeente Harderwijk.

16 Pagina: 15 van 38 Recreatiebedrijf Het Strokelbosch Van Genthof Het Veluws Hofje Adres Gentenerf 10 Gentenerf 11 Gentenerf 14 Betreft + beheerderswoning Bungalowpark (49 huisjes) Recreatiepark (48 huisjes) + beheerderswoning Recreatiepark (11 huisjes) Afstand tot risicobron Ca. 300 meter Ca. 300 meter Ca. 300 meter In de directe omgeving van de N303 zijn de volgende ruimtelijke ontwikkelingsplannen voorzien, zie Tabel 18. In deze tabel is de grootte van het plan aangegeven evenals de afstand tot de N303. Deze afstand is eveneens ingeschat met behulp van Google Earth. Tabel 18 Overzicht van RO plannen omgeving N303 Bestemmingsplan Appartementencomplex Prinsessenlaan Ermelo Noord en De Kom Betreft 9 appartementen / 14 garageboxen toename bebouwingsdichtheid De Verbinding Afstand tot risicobron 110 m 10m Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de kortste afstand van de N303 tot aan de woonbebouwing neerkomt op zo'n 10 meter. 3.2 Modaliteit spoor Zoals aangegeven in 2.2 doorkruist de spoorlijn het westelijke deel van de gemeente. Hierdoor doorkruist de spoorlijn eveneens de woonbebouwing van Ermelo. De afstand van bebouwing tot aan het spoor bedraagt daardoor op het gedeelte tussen de overgang bij de Oude Telgterweg en de overgang ter hoogte van de Stationsstraat maximaal zo'n 15 tot 20 meter. In de directe omgeving van de spoorlijn zijn verder de volgende ruimtelijke ontwikkelingsplannen voorzien: Tabel 19 Overzicht van Bestemmingsplan Sportvelden de Zanderij, Watervalweg 170 De Driehoek Veldzicht Heidelaan RO plannen omgeving spoor Betreft 183 woningen agrarisch naar werk/woon bedrijventerrein 23 woningen Afstand tot risicobron Ca. 15 meter Ca. 15 meter Ca. 15 meter 20 meter Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de kortste afstand van de spoorlijn tot aan de woonbebouwing neerkomt op zo'n 15 tot 20 meter.

17 Pagina: 16 van LPG tankstation Voor het LPG tankstation is de inventarisatie niet nodig. Doordat het station niet voldoet aan de PR afstand dient de verkoop van LPG uiterlijk in 2010 te worden gestaakt waardoor de aanwezige risicobron verdwijnt. 3.4 Munitiedepot In de directe omgeving van het munitiedepot bevindt zich het recreatieterrein sparrendal. In Tabel 20 is voor dit recreatiebedrijf het type en de omvang aangegeven evenals de afstand tot het munitiedepot. Tabel 20 Recreatiebedrijf Sparrendal Overzicht relevante recreatiebedrijven in directe omgeving Generaal Spoor kazerne Adres Leuvenumseweg 120 Betreft Bungalowpark, 46 huisjes Afstand tot risicobron Ca. 800 meter Er is geen informatie bekend met betrekking tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op kortere afstand tot het munitiedepot dan Bungalowpark Sparrendal. 3.5 Hoge en middendruk aardgastransportleidingen Ten aanzien van de aardgastransportleidingen is bevolking geïnventariseerd in een strook langs de leiding. De omvang van deze strook is afhankelijk van de druk en de diameter. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de strook waarbinnen de aanwezige bebouwing is geïnventariseerd. Voor een overzicht van de bebouwing wordt verwezen naar de bijlagen van de Gasunie rapportages m.b.t. de GR berekeningen [9, 10]. Tabel 21 Overzicht aardgastransportleiding trajecten binnen gemeente Ermelo Nr. A B C D E F G Druk (bar) 66,2 66, Diameter 36" 36" 12" 12" 12" 100 mm 150 mm Code A-510-KR t/m A-510-KR t/m N KR N KR N KR N570-28KR-001en002 N KR-001 en 002 Afmeting strook (m) Voor de afstand van de bebouwing tot aan de aardgastransportleidingen geldt dat deze in een aantal situaties min of meer aangrenzend is.

18 Pagina: 17 van 38 Gevolgen van aanwezige en geplande bebouwing op risico's nabij risicobronnen 4.1 Modaliteit weg A28 Zoals aangegeven in wordt de ligging van de PR 1CT en PR 10' contour bepaald door het transport van LPG. Het LPG transport is tevens bepalend voor het groepsrisico dat bepaald wordt door een BLEVE van de tankauto. Groepsrisico Uit RBMII [3] blijkt dat voor een BLEVE van de LPG tankauto een invloedsgebied van 78 meter wordt gehanteerd. Binnen dit gebied wordt aangenomen dat alle personen ongeacht of ze zich binnenshuis dan wel buitenshuis bevinden, komen te overlijden. Buiten dit gebied treedt alleen letaliteit op door blootstelling aan warmtestraling voor personen die zich buitenshuis bevinden. Voor personen die zich binnenshuis bevinden wordt aangenomen dat deze voldoende beschermd zijn tegen deze warmtestraling 4. Voor de personen die zich buitenshuis bevinden geldt dat de kans op overlijden beperkt is doordat de personen beschermende kleding dragen 5. Als gevolg van al deze aannames draagt de blootstelling aan warmstraling ten gevolge van een BLEVE niet significant bij aan het groepsrisico. Feitelijk betekent het bovenstaande dat uitsluitend aanwezige bevolking binnen een afstand van 78 meter van de weg bijdraagt aan het groepsrisico. Op basis van de tabel met daarin de recreatiebedrijven en de ruimtelijke ontwikkelingsplannen wordt geconcludeerd dat uitsluitend recreatiebedrijf 'De Aquahorst' en bestemmingsplan 'Strand Horst' zich op een afstand bevinden die gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van de BLEVE valt. Het gedeelte van het terrein dat zich binnen het invloedsgebied bevindt is echter zo klein dat het risico dat hier het gevolg van is, als verwaarloosbaar kan worden aangemerkt. Om na te gaan wat het groepsrisico is op basis van de nieuwe telmethodiek is een berekening uitgevoerd met behulp van RBM II [3]. In deze berekening is er van uitgegaan dat de bevolking zich aan weerszijden van de weg bevindt op een afstand van 75 meter vanaf de weg. De diepte van het bevolkingsgebied is daarbij gekozen op 225 meter. Hierdoor is rekening gehouden met een maximale effectafstand van 300 meter, overeenkomend met de maximale effectafstand van een BLEVE van een tankauto (1% letaliteit bedraagt circa 300 meter). Voor verschillende categorieën bevolkingsdichtheden is vervolgens het groepsrisico berekend. Tevens is het groepsrisico berekend waarbij sprake is van overschrijding van de oriënterende waarde. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in Tabel Aangenomen wordt dat overdag 93% van de aanwezige personen zich binnenshuis bevindt (7% verblijft buitenshuis). Voor de nachtsituatie wordt uitgegaan van een aanwezigheidspercentage van 99% (1% verblijft buitenshuis). Door het dragen van deze beschermende kleding is de kans op letaliteit slechts 14% ten opzicht van de situatie waarbij de personen geen beschermende kleding dragen (plaatsgebonden risico)

hier in het klein de titel van de uitgave

hier in het klein de titel van de uitgave Inventarisatie Maatregelen van ter EV-risico s verbetering bij van het vervoer van de gevaarlijke externe veiligheid stoffen hier in het klein de titel van de uitgave 2 3 Inventarisatie van EV-risico s

Nadere informatie

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid Provincie Limburg maart 2015 PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid dossier : 9Y3672-120-100 registratienummer : AM-AF20150037/P&C versie: 3.0 Provincie

Nadere informatie

ADVIES EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL

ADVIES EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL ADVIES EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL revisienr. 01 29 februari 2012 Bureau Externe Veiligheid Fryslân Postbus 1017 8900 CA Leeuwarden 1 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende besluiten zijn relevant:

Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende besluiten zijn relevant: EV-advies bestemmingsplan Buitengebied Opsterland 1. INLEIDING De gemeente Opsterland bereidt de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied voor. Hiervoor is een bestemmingsplanprocedure gestart.

Nadere informatie

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Project : 071181 Datum : 27

Nadere informatie

Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen

Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen Postbus 15000 8440 GA Heerenveen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid Onderzoek externe veiligheid projectnr. 0200194 revisie 02 april 2010 Auteur T. van den Broek Opdrachtgever Gemeente Venlo, Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling t.a.v. dhr. S. van den Hoogen Postbus 3434

Nadere informatie

Onderzoek Externe Veiligheid - Risicoanalyse Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Tynaarlo

Onderzoek Externe Veiligheid - Risicoanalyse Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Tynaarlo Onderzoek Externe Veiligheid - Risicoanalyse Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Tynaarlo Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Provincie Drenthe Martin Power 17 december 2012 Revisie 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Knelpunteninventarisatie Consequentieonderzoek Wettelijke Regeling Externe Veiligheid Vervoer

Knelpunteninventarisatie Consequentieonderzoek Wettelijke Regeling Externe Veiligheid Vervoer Knelpunteninventarisatie Wettelijke Regeling Externe Veiligheid Vervoer Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer 21 juli 2005 9P0277.01 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA Enschede +31 (0)53 483 01

Nadere informatie

Technische rapportage

Technische rapportage Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Technische rapportage Externe veiligheid aardgasleiding Waardenburg gemeente Neerijnen Project : 122314

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal. Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico

Gemeente Veenendaal. Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico Gemeente Veenendaal Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico Opdrachtgever: Provincie Utrecht / Dienst Water en Milieu / Sector Stad en Milieu Pilotstudie

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie

Uitvoeringsbeleid Externe veiligheid Amsterdam

Uitvoeringsbeleid Externe veiligheid Amsterdam Definitief 1.0 14 mei 2012 Dossiernummer Uitvoeringsbeleid Externe veiligheid Amsterdam Hoe gaan we in de besluitvorming om met de risico's van gevaarlijke stoffen Pagina 2 van 74 Pagina 3 van 74 Voorwoord

Nadere informatie

Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen

Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen Prov incie Noord-Brabant Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen Auteurs Dhr. ing. V. van Erp Dhr. ing. I. Senssen Mw. ing. B. van Kooij Datum mei 2008 Voorwoord In het kader van het

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2014.0007.04.R001 De Del, Rozendaal. Onderzoek externe veiligheid

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2014.0007.04.R001 De Del, Rozendaal. Onderzoek externe veiligheid Rapport M.2014.0007.04.R001 De Del, Rozendaal Onderzoek externe veiligheid Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F010473 7021 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP

Nadere informatie

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 1 november 20132 - VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen. Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente Nijmegen

Beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen. Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente Nijmegen . Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente April 2012 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Structuur van de beleidsvisie 4 2 Inzicht: uitgangsituatie externe veiligheid

Nadere informatie

REGLEMENT 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN

REGLEMENT 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN Vastgesteld bij collegebesluit van 24 augustus 2010, nr. 6g. Datum bekendmaking: 2 september 2010. Datum inwerkingtreding: 3 september 2010.

Nadere informatie

Externe veiligheid gemeente Landgraaf. spoortraject Roermond- Herzogenrath

Externe veiligheid gemeente Landgraaf. spoortraject Roermond- Herzogenrath Externe veiligheid gemeente Landgraaf spoortraject Roermond- Herzogenrath Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid gemeente Landgraaf spoortraject Roermond- Herzogenrath Rapportage

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten

Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten G e m e e n t e E i j s d e n - M a r g r a t e n v e r s i e : D e f i n i t i e f d a t u m : 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018 Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018 Status Definitief rapport Datum 31 maart 2015 Documenttitel Beleidsvisie Externe Veiligheid Neder-Betuwe Verkorte documenttitel Status Definitief

Nadere informatie

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Bergen Pagina 1 van 59 BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen Titel Beleidsvisie externe veiligheid, gemeente

Nadere informatie

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/105

Nadere informatie

Achtergrondrapport externe veiligheid. Gebiedsontwikkeling Brainport Park

Achtergrondrapport externe veiligheid. Gebiedsontwikkeling Brainport Park Achtergrondrapport externe veiligheid Gebiedsontwikkeling Brainport Park SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop Bijlage Colofon Colofon Contactgegevens: Beneluxweg 25 4904 SJ OOSTERHOUT Postbus 40 4900 AA

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018

Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018 Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018 Gemeente Borger-Odoorn Versie 1.0, april 2014 (vastgesteld op 3 juli 2014) Samenvatting Aanleiding Bij de fabricage, de op- en overslag en het transport van gevaarlijke

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid. Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02

Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid. Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02 Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid Datum 28 oktober 2009 Referentie 20091655-02 Referentie 20091655-02 Rapporttitel Woonzorgcentrum Vita te Gilze Rijen Externe Veiligheid Datum 28 oktober

Nadere informatie

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Gasbehandelingsinstallatie Grijpskerk

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Gasbehandelingsinstallatie Grijpskerk Tebodin Netherlands B.V. Drienerstate, P.C. Hooftlaan 56 7552 HG Hengelo Postbus 233 7550 AE Hengelo Telefoon 074 249 64 96 Fax 074 242 57 12 hengelo@tebodin.nl www.tebodin.co www.tebodin.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 CONCEPT BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 O INHOUDSOPGAVE Samenvatting (pag 5) I. Ruimtelijke visie op externe veiligheid (pag 10) 1. Inleiding (pag. 10) 1.1 Wat is externe veiligheid

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid Hengelosestraat 363 te Enschede

Onderzoek externe veiligheid Hengelosestraat 363 te Enschede Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 25 augustus 2008 Kenmerk N001-4601257MTU-pws-V01-NL Onderzoek externe veiligheid Hengelosestraat 363 te Enschede 1 Aanleiding en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie