TEBODIN Consultants & Engineers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEBODIN Consultants & Engineers"

Transcriptie

1 Drienerstate, P.C. Hooftlaan HG Hengelo Postbus AE Hengelo Telefoon Fax Gemeente Ermelo T.a.v. dhr. A. Nijenhuis Postbus AM ERMELO Uw referentie: -/- Onze referentie: SELS/39149/1248 Behandeld door: S.J. Elbers Telefoon: Pagina: 1 van 1 Onderwerp: Eindrapportage inventarisatie risicobronnen gemeente Ermelo Geachte heer Nijenhuis, Bijgaand doen wij u zoals afgesproken het eindrapport '' (referentie nummer rev.2 dd. 15 mei 2009) als hardcopy toekomen. Tevens is een extra exemplaar van pagina 2 (autorisatie) toegevoegd met het verzoek om deze na parafering te retourneren t.b.v. de digitale versie van het rapport. Wij vertrouwen erop hiermee uw opdracht aan ons naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Hoogachtend, Tebodin Netherlan Gemeente Ermelo Afd Stefan ElbersV Adviseur industriële en externe veiligheid Rel.id. C Case nr Subject '- Doe nr ( XJCOC 18 MEI 2009 U LC ABN AMRO Bank nr BTW-identificatie nr. NL B01 Handelsregister nr , Den Haag

2 Drienerstate, P.C. Hooftlaan HG Hengelo Postbus AE Hengelo Telefoon Fax Opdrachtgever: Gemeente Ermelo Project: Inventarisatie risicobronnen Auteur: S.J. Elbers Telefoon: Telefax:

3 Pagina: 2 van Eindrapport Concept eindrapportage S. Elbers* < S. Elbers ( A. Nijenhuis A. Nijenhuis Voortgangsrapportage S. Elbers A. Nijenhuis Wijz. Datum Omschrijving Opsteller Gecontroleerd Copyright Tebodin Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Inventarisatie risicobronnen gemeente Ermeio

4 Pagina: 3 van 38 Inhoudsopgave Pagina Inleiding Beschrijving van de risicobronnen 5 Modaliteit weg 5 Rijksweg A28 5 Provinciale weg N302 7 Provinciale weg N303 8 Modaliteit spoor 9 LPG tankstation Maas Hop 10 Munitiedepot Generaal Spoor kazerne 10 Hoge en middendruk aardgastransportleidingen 11 Overzicht van aanwezige en geplande bebouwing nabij risicobronnen 13 Modaliteit weg 13 Rijksweg A28 13 Provinciale weg N Provinciale weg N Modaliteit spoor 15 LPG tankstation 16 Munitiedepot 16 Hoge en middendruk aardgastransportleidingen Gevolgen van aanwezige en geplande bebouwing op risico's nabij risicobronnen 17 Modaliteit weg 17 A28 17 N N Modaliteit spoor 23 LPG tankstation 26 Munitiedepot 26 Hoge en middendruk aardgastransportleidingen 27 Conclusie 32 Bijlagen

5 Pagina: 4 van 38 Inleiding In de gemeente Ermelo zijn een aantal ruimtelijke plannen in ontwikkeling (Buitengebied, Ermelo West en Recreatieterreinen) die mogelijkerwijs interveniëren met de invloedsgebieden van een aantal reeds aanwezige risicobronnen, te weten: Modaliteit weg (rijksweg A28, provinciale weg N302, de provinciale weg N303); Modaliteit spoor (spoorlijn Amersfoort - Zwolle); LPG tankstation; Het munitiedepot Generaal Spoor kazerne; Hoge en middendruk aardgastransportleidingen. Om na te gaan wat de invloed van deze ruimtelijke ontwikkelingen is op het externe risico dat wordt veroorzaakt door de bovengenoemde risicobronnen heeft de gemeente Ermelo aan Tebodin opdracht verleend voor het inventariseren van deze risico's. Dit rapport geeft een beschrijving van de uitgevoerde inventarisatie van risicobronnen. Achtereenvolgens wordt in dit rapport ingegaan op: Beschrijving van de risicobronnen (hoofdstuk 2); Overzicht van RO plannen nabij risicobronnen (hoofdstuk 3); Gevolgen van RO plannen op risico's nabij risicobronnen (hoofdstuk 4); Conclusies (hoofdstuk 5);

6 Pagina: 5 van 38 2 Beschrijving van de risicobronnen Zoals aangegeven in de inleiding heeft de inventarisatie betrekking op de modaliteit weg, de modaliteit spoor, LPG tankstation Maas Hop, het munitiedepot van de Generaal Spoor kazerne en de hoge- en middendruk aardgastransportleidingen. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de risico's die worden veroorzaakt door de bovengenoemde bronnen. 2.1 Modaliteit weg Ten aanzien van de modaliteit weg zijn een drietal wegtrajecten relevant voor de gemeente Ermelo, te weten de rijksweg A28 en de provinciale wegen N302 en de N303. In de onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op deze wegtrajecten. Ten aanzien de vervoersintensiteiten voor de bovengenoemde trajecten geldt dat in eerste instantie is gekeken naar de beschikbare informatie via de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS), voorheen Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AW), van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Via deze DVS is een overzicht verkregen van tellingen en een telmethodiek ten behoeve van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg (inclusief evaluatie) gebaseerd op de periode [1]. In opdracht van de DVS zijn voor 510 wegvakken tellingen uitgevoerd. Voor wegvakken waarvoor geen tellingen zijn uitgevoerd wordt door de DVS verwezen naar de risicoatlas weg [2] Rijksweg A28 De A28 is de rijksweg tussen Amersfoort en Zwolle. Deze weg loopt door het westelijke deel van de gemeente Ermelo. Vervoersintensiteiten In de door DVS beschikbaar gestelde informatie blijkt dat op de A28 op het wegtraject Ermelo - Nijkerk tellingen zijn uitgevoerd, zie Tabel 1. Omdat uit de informatie blijkt dat de vervoersintensiteiten die via deze nieuwe telmethodiek zijn bepaald nogal kunnen afwijken van eerdere tellingen, zijn in deze tabel tevens de vervoersintensiteiten uit de risicoatlas weg [2] opgenomen. Het betreft daarbij de tellingen op het traject 'knooppunt Hoevelaken - knooppunt Hattemerbroek'. Tabel 1 Vervoersintensiteiten A28 Informatiebron Stofcategorie (*) DVS[1] Risicoatlas [2] LF LF LT LT GF (*) Voor een toelichting op de gehanteerde aanduidingen voor stofcategorieën wordt verwezen naar bijlage 1.

7 Pagina: 6 van 38 Zoals uit Tabel 1 blijkt is, rekening houdend met een verschil in jaartal waarop de vervoersintensiteiten betrekking hebben, sprake van significante verschillen die veroorzaakt worden door de nieuwe telmethodiek. Voor de stofcategorieën LF1, LF2 en GF3 wordt met de nieuwe telmethodiek een grotere intensiteit bepaald, maximaal een factor 3,25 groter dan de intensiteit zoals genoemd in de risicoatlas weg. Plaatsgebonden risico Zoals blijkt uit de vervoersintensiteiten is het aan te bevelen om uit te gaan van de door DVS beschikbaar gestelde gegevens. In deze informatie worden uitsluitend tellingen gepresenteerd, er zijn geen resultaten gegeven van PR of GR berekeningen. In de risicoatlas weg zijn op basis van de daarin genoemde vervoersintensiteiten de volgende PR contouren gepresenteerd, zie Tabel 2. Tabel 2 PR contouren langs A28 ter hoogte van Ermelo (bron: risicoatlas weg) PR10 6 /jaar PR10 7 /jaar 110 PRKT/jaar 200 Zoals blijkt uit Tabel 2 wordt voor de A28 geen PR 10" 6 /jaar contour berekend, wel een PR 10' 7 /jaar en een PR 10' 8 /jaar contour. Uit de afstand vanaf de weg tot aan deze PR contouren blijkt dat het transport van LPG bepalend is voor de omvang van deze contouren. Omdat de intensiteiten zoals beschikbaar gesteld door de DVS voor de stofcategorieën LF1, LF2 en GF3 significant groter zijn, is met behulp van RBMII [3] een berekening uitgevoerd om de afstanden van de PR contouren te kunnen bepalen. Het resultaat van deze berekening is in Tabel 3 weergegeven. Tabel 3 berekende PR contouren langs A28 (basisgegevens DVS) PRUT/jaar PRKT/jaar PR10 8 /jaar 320 Indien de afstanden uit Tabel 2 en Tabel 3 met elkaar worden vergeleken dan blijkt dat de berekende afstand tot de PR 10" 7 /jaar contour kleiner is dan de afstand tot de PR 10 7 /jaar contour zoals weergegeven in de risicoatlas weg. Omdat deze laatste afstanden niet berekend zijn met de laatste versie van RBMII 1 is besloten om eveneens een risicoberekening uit te voeren voor de vervoerintensiteiten zoals gehanteerd in de risicoatlas weg. Het resultaat van deze aanvullende berekening is dat de afstand tot de PR 10" 7 /jaar contour in dat geval neerkomt op 54 meter terwijl de afstand tot de PR 10' 8 /jaar contour net als in de risicoatlas weg 200 meter bedraagt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de aanpassing van de BLEVE berekening resulteert in een kortere afstand voor de PR 10" 7 /jaar contour. Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat het de voorkeur verdient om qua PR contouren uit te gaan van de afstanden zoals weergegeven in Tabel 3. De laatste versie van RBMII is afwijkend ten opzichte van eerdere versies met betrekking tot de modellering van de BLEVE. Hierdoor kunnen de resultaten ten opzichte van eerdere versies nogal afwijken, afhankelijk van de stoffen die het risico bepalen.

8 Pagina: 7 van 38 Groepsrisico Ten aanzien van het GR blijkt uit de risicoatlas weg dat er op het traject 'knooppunt Hoevelaken - knooppunt Hattemerbroek' geen overschrijdingen van de oriënterende waarde van het GR zijn. Wel zijn er een aantal bijna aandachtspunten, d.w.z. locaties waar het GR groter is dan 0,1 keer de oriënterende waarde. Het betreft hierbij echter geen locaties in de gemeente Ermeio. Omdat in het kader van de risicoatlas weg geen bebouwing ter hoogte van Ermeio is meegenomen, is besloten om in het kader van de beschrijving van de risicobron geen nieuwe GR berekening uit te voeren voor de vervoersintensiteiten zoals opgegeven door de DVS Provinciale weg N302 De N302, ook wel Flevoweg genoemd, vormt de verbindingsweg tussen de A1 en de A28 en loopt door het oostelijke deel van de gemeente. Vervoersintensiteiten Door de DVS zijn geen tellingen uitgevoerd voor de N302 op basis waarvan gekeken is naar de vervoersintensiteiten zoals opgenomen in de risicoatlas weg [2]. In deze risicoatlas zijn voor het traject 'Nieuw Milligen - Harderwijk' de volgende vervoersintensiteiten gegeven, zie Tabel 4. Tabel 4 Informatiebron Risicoatlas Vervoersintensiteiten N302 LF1 284 LF Stofcategorie (*) (*) Voor een toelichting op de gehanteerde aanduidingen voor stofcategorieën wordt verwezen naar bijlage 1. Plaatsgebonden risico Op basis van de bovengenoemde vervoersintensiteiten zijn voor dit traject de volgende de volgende PR contouren berekend, zie Tabel 5. LT1 0 LT2 0 GF3 569 Tabel 5 PR PR10' 6 /jaar - contouren PR 110 langs N302 10" 7 /jaar (bron: risicoatlas PR10" 8 /jaar 200 weg) Zoals blijkt uit Tabel 5 wordt voor de N302 geen PR 10~ 6 /jaar contour berekend, wel een PR 10 7 /jaar en een PR 10" 8 /jaar contour. Uit de afstand vanaf de weg tot aan deze PR contouren blijkt dat het transport van LPG bepalend is voor de omvang van deze contouren. Groepsrisico Ten aanzien van het GR blijkt dat er op dit traject geen overschrijdingen van de oriënterende waarde van het GR zijn. Evenmin is sprake van bijna aandachtspunten. Het berekende groepsrisico op het traject bedraagt 3,8*10' 3 maal de oriënterende waarde maar heeft betrekking op woonbebouwing in Harderwijk. Inventarisatie risicobronnen gemeente Ermeio

9 Pagina: 8 van Provinciale weg N303 De provinciale weg N303 is de verbindingsweg tussen Voorthuizen en Harderwijk en loopt via Putten dwars door de gemeente Ermelo. Vervoersintensiteiten Door de DVS zijn geen tellingen uitgevoerd voor de N303 op basis waarvan gekeken is naar de vervoersintensiteiten zoals opgenomen in de risicoatlas weg [2]. In de risicoatlas weg zijn voor het traject 'Putten - Harderwijk' de volgende vervoersintensiteiten gegeven, zie Tabel 6. Tabel 6 Vervoersintensiteiten N303 Informatiebron Risicoatlas 682 LF1 780 LF2 Stofcategorie (*] LT1 0 0 (*) Voor een toelichting op de gehanteerde aanduidingen voor stofcategorieën wordt verwezen naar bijlage 1. Plaatsgebonden risico Op basis van de bovengenoemde vervoersintensiteiten zijn voor dit traject de volgende de volgende PR contouren berekend, zie Tabel 7. Tabel 7 PR PR10 6 /jaar - contouren PR - langs N303 10" 7 /jaar (bron: risicoatlas PR10" 8 /jaar 39 weg) LT2 0 GF3 Zoals blijkt uit Tabel 7 wordt voor de N303 geen PR 1CT 6 /jaar en PR 10 7 /jaar contour berekend, wel een PR 10~ 8 /jaar contour. De afstand die voor de PR 10~ 8 /jaar contour wordt berekend, is in vergelijking tot de afstand voor A28 en N302 relatief klein en wordt verklaard door het transport van uitsluitend brandbare vloeistoffen en dus geen brandbare gassen zoals LPG. Groepsrisico Ten aanzien van het GR blijkt dat er op het traject geen overschrijdingen van de oriënterende waarde van het GR zijn. Evenmin is sprake van bijna aandachtspunten. Het berekende groepsrisico op het traject bedraagt 5,2*10' 4 keer de oriënterende waarde en heeft betrekking op woonbebouwing in de gemeente Ermelo. De hiervoor gehanteerde invoergegevens zijn in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 8 Beschouwde woonbebouwing langs N30C$ ter hoogte van Ermelo (bron: risicoatlas weq) Bebouwing Ermelo 1 Ermelo 2 Ermelo 3 Ermelo 4 Ermelo 5 Begin (km) Eind (km) Wegzijde L R R L L Afstand Diepte Dichtheid

10 Pagina: 9 van Modaliteit spoor De modaliteit spoor betreft de spoorbaan tussen Amersfoort en Zwolle die net als de A28 het westelijke deel van de gemeente doorkruist. Vervoersintensiteiten Ten aanzien van de vervoersintensiteiten op dit traject is gekeken naar de recentelijk uitgevoerde studie voor de Heidelaan [4]. In deze studie is uitgegaan van de volgende intensiteiten, zie Tabel 9. Tabel 9 Stofcategorie (*) A B2 B3 C3 D4 Vervoersintensiteiten spoorbaan Amersfoort - Zwolle referentie Heidelaan Aantal wagons /jaar Risicoatlas spoor (*) Voor een toelichting op de gehanteerde aanduidingen voor stofcategorieën wordt verwezen naar bijlage 1. Indien deze intensiteiten worden vergeleken met de intensiteiten die gehanteerd zijn in de risicoatlas spoor [5] dan valt op dat de vervoersintensiteiten in dezelfde ordegrootte liggen met uitzondering van de stofcategorie B3 en D4. Voor B3 heeft dit te maken met het chloorconvenant waardoor er, uitzonderingen daargelaten, geen transport van chloor per spoor meer plaatsvindt tussen Delfzijl en Rotterdam. Verder blijkt uit het overzicht dat de intensiteiten uit de risicoatlas spoor in principe groter zijn dan de intensiteiten zoals gehanteerd in de studie 'Heidelaan'. Verder wordt opgemerkt dat door de komst van de Hanzelijn een gedeelte van de gevaarlijke stoffen via deze route zal worden geleid waardoor er geen verdere toename van het aantal transporten over het traject Amersfoort - Zwolle te verwachten is. 500 Plaatsgebonden risico Op basis van deze vervoersintensiteiten zijn voor dit traject de volgende de volgende PR contouren berekend, zie Tabel 10. Tabel 10 PR contouren langs spoorlijn Referentiebron PR10 6 /jaar Heidelaan [4] Risicoatlas spoor [5] 0 < 10 Amersfoort - Zwolle PR10 7 /jaar -n 36 PR10 8 /jaar Noot (behorende bij Tabel 10): (*) In de rapportage voor de Heidelaan wordt geen afstand gegeven voor de ligging van de PR 10' 7 contour. Zoals blijkt uit Tabel 10 zijn de PR afstanden zoals genoemd in de studie voor de Heidelaan en de risicoatlas spoor nagenoeg identiek.

11 Pagina: 10 van 38 Groepsrisico In de studie voor de Heidelaan [4] is het groepsrisico berekend. De conclusie is dat het berekende groepsrisico voor dit gedeelte van de spoorlijn een factor 7,5 onder de oriënterende waarde ligt. Door het RO plan (23 woningen met een personendichtheid van 2,4 per woning) geldt dat het groepsrisico licht toeneemt waardoor het groepsrisico nog een factor 7,2 onder de oriënterende waarde blijft. In de risicoatlas spoor [5] wordt Ermelo niet genoemd als locatie waar sprake is van een aandachtspunt danwei van een bijna aandachtspunt m.b.t. het groepsrisico. Daarbij wordt echter opgemerkt dat er een aantal plaatsen zijn, waaronder Ermelo, waar mogelijk sprake is van een groter risico indien de bevolkingsgegevens nauwkeuriger worden ingevoerd. In het kader van de risicoatlas spoor is namelijk uitgegaan van een methode op basis van de 4 cijferige postcode waardoor in kleinere plaatsen mogelijk met een te lage bevolkingsdichtheid binnen het relevante invloedsgebied wordt gerekend. Deze conclusie in de risicoatlas spoor klopt ten aanzien van de Heidelaan waarvoor geldt dat het groepsrisico minder dan een factor 10 (7,5 respectievelijk 7,2) onder de oriënterende waarde ligt waardoor dus feitelijk sprake is van een "bijna aandachtspunt" (GR groter dan 0,1 keer de oriënterende waarde). 2.3 LPG tankstation Maas Hop LPG tankstation Maas Hop is gelegen aan de Zeeweg 1 in het noordwestelijke deel van de gemeente Ermelo. Het tankstation staat op de nominatie om in 2010 te worden gesaneerd. Echter, de LPG branche heeft met de overheid afgestemd om uiterlijk in 2010 een tweetal risicoreducerende maatregelen te implementeren, te weten een verbeterde vulslang en een hittewerende bekleding op de tankauto's (LPG convenant, 2005). De verbeterde vulslang heeft invloed op de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren terwijl de hittewerende bekleding van invloed is op het groepsrisico door een verlaging van de kans van optreden van een warme BLEVE. Om na te gaan of na de implementatie van beide maatregelen nog sprake is van een overschrijding van het groepsrisico, is door Tebodin een kwantitatieve risicoanalyse [6] uitgevoerd. Uit de uitgevoerde studie blijkt dat zowel voor de huidige situatie als voor de situatie waarin de maatregelen uit het convenant zijn geïmplementeerd niet wordt voldaan aan de norm ten aanzien van het plaatsgebonden risico (er bevinden zich kwetsbare objecten binnen de PR 10' 6 /jaar contour). Tevens geldt dat ten aanzien van het groepsrisico de oriënterende waarde wordt overschreden. 2.4 Munitiedepot Generaal Spoor kazerne De Generaal Spoor Kazerne is gelegen aan de Leuvenumseweg in Ermelo, in de omgeving van een recreatiegebied. In het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en de risicokaart voor de Provincie Gelderland is informatie opgenomen omtrent het munitiedepot behorende bij de kazerne. Uit deze informatie blijkt dat rond de kazerne een tweetal contouren zijn aangebracht. De binnenste contour heeft in de lengterichting een afmeting van zo'n 200 meter en in de breedte van 130 meter. Deze contour, de A- zone, is de kleinste zone rondom het munitiedepot. Binnen deze zone mogen zich geen bebouwing, openbare wegen, spoorwegen of drukbevaren waterwegen bevinden. Agrarisch grondgebruik is mogelijk, mits zich slechts incidenteel personen in deze zone ophouden. De buitenste contour heeft in lengterichting een afmeting van zo'n 260 meter en in breedterichting van zo'n 190 meter. Deze zone is de B-zone met een straal van ongeveer 1,5 keer de straal van de A-zone. Binnen de B-zone is geen bebouwing toegestaan waar zich regelmatig personen bevinden, zoals woonhuizen, winkels, kantoren,

12 Pagina: 11 van 38 fabrieken, cafés en dergelijke. Wegen met beperkt verkeer zijn toelaatbaar, evenals beperkte dagrecreatie doch sportvelden, zwembaden, kampeerterreinen, caravanparken, jachthavens en dergelijke zijn niet toegestaan. Voor de bovengenoemde veiligheidszonering is niet geheel duidelijk wat de kans op overlijden is. Uit [7] blijkt dat de veiligheidszones gebaseerd zijn op experimentele gegevens. De afstanden zijn bedoeld om ernstige gevolgschade aan gebouwen en letsel of andere ernstige verwondingen van bewoners als gevolg van luchtdruk, hitte of scherven te voorkomen. Deze veiligheidszones geven slechts de gevolgschade aan. De kans dat dit gevolg zich voordoet wordt in de beschouwing niet meegenomen. Verder blijkt uit de beschikbare informatie van de landelijke risicokaart dat er een QRA verplichting geldt voor het depot maar dat er nog geen QRA is uitgevoerd. Dat betekent dat een nadere specificatie omtrent het risico bij het ontbreken van nadere informatie niet kan worden gemaakt en dat gewacht moet worden totdat deze specifiekere studie is uitgevoerd. 2.5 Hoge en middendruk aardgastransportleidingen Binnen de gemeente Ermelo bevinden zich een 7 tal aardgastransportleiding trajecten, zie Tabel 11. Tabel 11 Overzicht aardgastransportleiding trajecten binnen de gemeente Ermelo Traject A B C D E F G Druk (bar) 66,2 66, Diameter 36" 36" 12" 12" 12" 100 mm 150 mm Code A-510-KR t/m A-510-KR t/m N KR N KR N KR N570-28KR-001en002 N KR-001 en 002 Bestemmingsplan Buitengebied Midden-West blad 1 Buitengebied Midden-West blad 4 Buitengebied Midden-West blad 1 Ermelo-West Buitengebied Midden-West blad 4 Ermelo-West Ermelo-West De risico's langs deze transportleidingen zijn bepaald door de Gasunie met behulp van het software programma Pipesafe en gerapporteerd in [8] en [9]. Plaatsgebonden risico Uit de rapportage van de Gasunie [7] blijkt dat voor alle gasleidingen de PR 10 6 /jaar contour op de leiding ligt, met andere woorden PR 10~ 6 /jaar = 0. Groepsrisico Voor het groepsrisico is per traject (A t/m G) het risico voor de huidige situatie in kaart gebracht [9]. De resultaten hiervan zijn in onderstaande tabel samengevat.

13 Pagina: 12 van 38 Tabel 12 Traject A B C D E F G Maximale GR aardgastransportleidingen Maximale groepsrisico huidige situatie (f/ow) 3,26 0,71 0,24 0,80 0,00 0,00 0,00 Zoals uit bovenstaande tabel blijkt wordt uitsluitend langs de trajecten A t/m D een groepsrisico berekend. Met uitzondering van traject A liggen zijn de berekende groepsrisico's beneden de oriënterende waarde (f/ow > 0), met andere woorden de waarde voor f/ow is kleiner dan 1. Voor traject A wordt de oriënterende waarde met een factor 3 overschreden. Uit nadere analyse blijkt dat deze overschrijding wordt veroorzaakt door blok A1 (camping de Hanenburg).

14 Pagina: 13 van 38 3 Overzicht van aanwezige en geplande bebouwing nabij risicobronnen In onderstaande paragrafen is per risicobron zoals beschreven in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de huidige bebouwing en de ruimtelijke ontwikkelingsplannen. 3.1 Modaliteit weg Met betrekking tot de modaliteit weg wordt achtereenvolgens ingegaan op de rijksweg 28, de provinciale weg N302 en de provinciale weg N Rijksweg A28 In Tabel 13 is een overzicht gegeven van de relevante recreatiebedrijven in de directe omgeving van de A28. Voor deze recreatiebedrijven is het type en de omvang aangegeven evenals de afstand tot de A28. Deze afstand is ingeschat met behulp van Google Earth. Tabel 13 Overzicht relevante recreatiebedrijven directe omgeving A28 Recreatiebedrijf Aquahorst De Horsterhoeve Adres Palmbosweg 12 Horster-Engweg 17 Betreft Recreatiepark, 92 huisjes Bungalowpark (15 bungalows) Afstand tot risicobron Ca. 75 meter Ca. 300 meter + camping (49 stacaravans, 31 chalets, 400 kampeerplaatsen) 't Oude nest Horster-Engweg 21 Bungalowpark, 14 huisjes Ca. 650 meter In de directe omgeving van de A28 zijn verder de volgende ruimtelijke ontwikkelingsplannen voorzien, zie Tabel 14. In deze tabel is de grootte van het plan aangegeven evenals de afstand tot de A28. Deze afstand is eveneens ingeschat met behulp van Google Earth. Tabel 14 Overzicht Bestemmingsplan Horst Noord Strand Horst Buitengebied midden-west van RO plannen omgeving A28 Betreft Afstand tot risicobron woningen ca. 130 (m) Waterteleskibaan ca 80 (m) (100 pers/dag) n.v.t. geen geplande RO Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de kortste afstand van de A28 tot aan de woonbebouwing neerkomt op zo'n 75 meter Provinciale weg N302 In Tabel 15 is een overzicht gegeven van de relevante recreatiebedrijven in de directe omgeving van de N302. Voor deze recreatiebedrijven is het type en de omvang aangegeven evenals de afstand tot de N302. Deze afstand is ingeschat met behulp van Google Earth.

15 Pagina: 14 van 38 Tabel 15 Overzicht relevante recreatiebedrijven directe Recreatiebedrijf De Tonnenberg Adres Tonnenberg 51 't Keteltje De Beek Tonnenberg 53 De Beek 101 Betreft Camping (90 kampeerplaatsen) + 9 vakantiewoningen Camping (125 kampeerplaatsen ) + 9 vakantiewoningen Camping behorende bij manege 'Het Federatie Centrum' 2 omgeving N302 Afstand tot risicobron Ca. 310 meter Ca. 290 meter Ca. 260 meter In de directe omgeving van de N302 zijn de volgende ruimtelijke ontwikkelingsplannen voorzien, zie Tabel 16. In deze tabel is de grootte van het plan aangegeven evenals de afstand tot de N302. Deze afstand is eveneens ingeschat met behulp van Google Earth. Tabel 16 Overzicht van RO plannen omgeving N302 Bestemmingsplan Paleisweg 205 Betreft woningbouw (6 woningen ipv stal) Afstand tot risicobron ca. 200 m Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de kortste afstand van de N302 tot aan de woonbebouwing neerkomt op zo'n 200 meter Provinciale weg N303 In Tabel 17 is een overzicht gegeven van de relevante recreatiebedrijven in de directe omgeving van de N303. Voor deze recreatiebedrijven is het type en de omvang aangegeven evenals de afstand tot de N303. Deze afstand is ingeschat met behulp van Google Earth. Tabel 17 Recreatiebedrijf Recreatieterreinen Klavertje vier De Konijnenberg Recreatieterrein Het Nijeveld Overzicht relevante recreatiebedrijven in directe omgeving N303 Adres Betreft Afstand tot risicobron Harderwijkweg 224 en Momenteel niet in gebruik Ca. 130 meter 226 Harderwijkerweg 246 Ca. 80 meter Harderwijkerweg 248 Gentenerf 7 Gentenerf 9 Camping (24 plaatsen voor stacaravans) Camping (550 kampeerplaatsen) 3 Plan voor dienstwoning en 18 huisjes Bungalowpark (39 huisjes) Ca. 60 meter Ca. 300 meter Ca. 300 meter De camping wordt uitsluitend gebruikt bij evenementen op de manege. Een deel van camping ligt in de gemeente Harderwijk.

16 Pagina: 15 van 38 Recreatiebedrijf Het Strokelbosch Van Genthof Het Veluws Hofje Adres Gentenerf 10 Gentenerf 11 Gentenerf 14 Betreft + beheerderswoning Bungalowpark (49 huisjes) Recreatiepark (48 huisjes) + beheerderswoning Recreatiepark (11 huisjes) Afstand tot risicobron Ca. 300 meter Ca. 300 meter Ca. 300 meter In de directe omgeving van de N303 zijn de volgende ruimtelijke ontwikkelingsplannen voorzien, zie Tabel 18. In deze tabel is de grootte van het plan aangegeven evenals de afstand tot de N303. Deze afstand is eveneens ingeschat met behulp van Google Earth. Tabel 18 Overzicht van RO plannen omgeving N303 Bestemmingsplan Appartementencomplex Prinsessenlaan Ermelo Noord en De Kom Betreft 9 appartementen / 14 garageboxen toename bebouwingsdichtheid De Verbinding Afstand tot risicobron 110 m 10m Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de kortste afstand van de N303 tot aan de woonbebouwing neerkomt op zo'n 10 meter. 3.2 Modaliteit spoor Zoals aangegeven in 2.2 doorkruist de spoorlijn het westelijke deel van de gemeente. Hierdoor doorkruist de spoorlijn eveneens de woonbebouwing van Ermelo. De afstand van bebouwing tot aan het spoor bedraagt daardoor op het gedeelte tussen de overgang bij de Oude Telgterweg en de overgang ter hoogte van de Stationsstraat maximaal zo'n 15 tot 20 meter. In de directe omgeving van de spoorlijn zijn verder de volgende ruimtelijke ontwikkelingsplannen voorzien: Tabel 19 Overzicht van Bestemmingsplan Sportvelden de Zanderij, Watervalweg 170 De Driehoek Veldzicht Heidelaan RO plannen omgeving spoor Betreft 183 woningen agrarisch naar werk/woon bedrijventerrein 23 woningen Afstand tot risicobron Ca. 15 meter Ca. 15 meter Ca. 15 meter 20 meter Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de kortste afstand van de spoorlijn tot aan de woonbebouwing neerkomt op zo'n 15 tot 20 meter.

17 Pagina: 16 van LPG tankstation Voor het LPG tankstation is de inventarisatie niet nodig. Doordat het station niet voldoet aan de PR afstand dient de verkoop van LPG uiterlijk in 2010 te worden gestaakt waardoor de aanwezige risicobron verdwijnt. 3.4 Munitiedepot In de directe omgeving van het munitiedepot bevindt zich het recreatieterrein sparrendal. In Tabel 20 is voor dit recreatiebedrijf het type en de omvang aangegeven evenals de afstand tot het munitiedepot. Tabel 20 Recreatiebedrijf Sparrendal Overzicht relevante recreatiebedrijven in directe omgeving Generaal Spoor kazerne Adres Leuvenumseweg 120 Betreft Bungalowpark, 46 huisjes Afstand tot risicobron Ca. 800 meter Er is geen informatie bekend met betrekking tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op kortere afstand tot het munitiedepot dan Bungalowpark Sparrendal. 3.5 Hoge en middendruk aardgastransportleidingen Ten aanzien van de aardgastransportleidingen is bevolking geïnventariseerd in een strook langs de leiding. De omvang van deze strook is afhankelijk van de druk en de diameter. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de strook waarbinnen de aanwezige bebouwing is geïnventariseerd. Voor een overzicht van de bebouwing wordt verwezen naar de bijlagen van de Gasunie rapportages m.b.t. de GR berekeningen [9, 10]. Tabel 21 Overzicht aardgastransportleiding trajecten binnen gemeente Ermelo Nr. A B C D E F G Druk (bar) 66,2 66, Diameter 36" 36" 12" 12" 12" 100 mm 150 mm Code A-510-KR t/m A-510-KR t/m N KR N KR N KR N570-28KR-001en002 N KR-001 en 002 Afmeting strook (m) Voor de afstand van de bebouwing tot aan de aardgastransportleidingen geldt dat deze in een aantal situaties min of meer aangrenzend is.

18 Pagina: 17 van 38 Gevolgen van aanwezige en geplande bebouwing op risico's nabij risicobronnen 4.1 Modaliteit weg A28 Zoals aangegeven in wordt de ligging van de PR 1CT en PR 10' contour bepaald door het transport van LPG. Het LPG transport is tevens bepalend voor het groepsrisico dat bepaald wordt door een BLEVE van de tankauto. Groepsrisico Uit RBMII [3] blijkt dat voor een BLEVE van de LPG tankauto een invloedsgebied van 78 meter wordt gehanteerd. Binnen dit gebied wordt aangenomen dat alle personen ongeacht of ze zich binnenshuis dan wel buitenshuis bevinden, komen te overlijden. Buiten dit gebied treedt alleen letaliteit op door blootstelling aan warmtestraling voor personen die zich buitenshuis bevinden. Voor personen die zich binnenshuis bevinden wordt aangenomen dat deze voldoende beschermd zijn tegen deze warmtestraling 4. Voor de personen die zich buitenshuis bevinden geldt dat de kans op overlijden beperkt is doordat de personen beschermende kleding dragen 5. Als gevolg van al deze aannames draagt de blootstelling aan warmstraling ten gevolge van een BLEVE niet significant bij aan het groepsrisico. Feitelijk betekent het bovenstaande dat uitsluitend aanwezige bevolking binnen een afstand van 78 meter van de weg bijdraagt aan het groepsrisico. Op basis van de tabel met daarin de recreatiebedrijven en de ruimtelijke ontwikkelingsplannen wordt geconcludeerd dat uitsluitend recreatiebedrijf 'De Aquahorst' en bestemmingsplan 'Strand Horst' zich op een afstand bevinden die gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van de BLEVE valt. Het gedeelte van het terrein dat zich binnen het invloedsgebied bevindt is echter zo klein dat het risico dat hier het gevolg van is, als verwaarloosbaar kan worden aangemerkt. Om na te gaan wat het groepsrisico is op basis van de nieuwe telmethodiek is een berekening uitgevoerd met behulp van RBM II [3]. In deze berekening is er van uitgegaan dat de bevolking zich aan weerszijden van de weg bevindt op een afstand van 75 meter vanaf de weg. De diepte van het bevolkingsgebied is daarbij gekozen op 225 meter. Hierdoor is rekening gehouden met een maximale effectafstand van 300 meter, overeenkomend met de maximale effectafstand van een BLEVE van een tankauto (1% letaliteit bedraagt circa 300 meter). Voor verschillende categorieën bevolkingsdichtheden is vervolgens het groepsrisico berekend. Tevens is het groepsrisico berekend waarbij sprake is van overschrijding van de oriënterende waarde. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in Tabel Aangenomen wordt dat overdag 93% van de aanwezige personen zich binnenshuis bevindt (7% verblijft buitenshuis). Voor de nachtsituatie wordt uitgegaan van een aanwezigheidspercentage van 99% (1% verblijft buitenshuis). Door het dragen van deze beschermende kleding is de kans op letaliteit slechts 14% ten opzicht van de situatie waarbij de personen geen beschermende kleding dragen (plaatsgebonden risico)

CAROLA berekeningen gemeente Harderwijk

CAROLA berekeningen gemeente Harderwijk Jan Tinbergenstraat 101 7559 SP Hengelo Postbus 233 7550 AE Hengelo Telefoon 074 249 64 96 Fax 074 242 57 12 hengelo@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: Regio Noord Veluwe en met : Inventarisatie

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Opdrachtgever: Mv. T. Swijghuizen gemeente Loppersum Opgesteld door: P.P. van Lennep Steunpunt

Nadere informatie

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Bezoekadres Oostzeestraat 2 Deventer Postadres 1 ste Weerdsweg 96 7412 WV Deventer

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 196747 revisie 00 december 2010 Opdrachtgever Gemeente Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave December 2010 Menno de

Nadere informatie

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker 1. Inleiding De gemeente Menterwolde heeft het Steunpunt gevraagd om risicoberekeningen uit te voeren ten behoeve van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Advies externe veiligheid

Advies externe veiligheid Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Marum Datum : 29-06-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 39409 Aan : Mevr. M. van der Zee Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : K. Stijkel Onderwerp / Locatie

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

QRA hogedruk aardgas buisleidingen

QRA hogedruk aardgas buisleidingen Auteur: N. den Haan Collegiale toets: L. Jansen Datum: 20-7-2011 QRA hogedruk aardgas buisleidingen Gemeente Woensdrecht t.b.v. bestemmingsplanwijziging Huijbergseweg 140 (theetuin) 2 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen Mevrouw M.

Nadere informatie

Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn

Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 18 februari 2009 Kenmerk N003-4615698RTG-srb-V01-NL Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn 1 Inleiding In opdracht van BAM Woningbouw heeft Tauw

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen projectnr. 169666 revisie 01 24 februari 2010 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever d' Olde Kamp Fam. Van Zanten Dwingelerweg

Nadere informatie

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf Zoetermeer Innovatiefabriek Kwantitatieve risicoanalyse identificatie status projectnummer: datum: status: 090301.1778700 14-05-2013 concept opdrachtleider: ir. R.A. Sips auteur: ing. J. Lauf Adviesbureau

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Rapportnummer: 141108107-1 Plaats en datum: Arnhem, Versie: 01 Opdrachtgever Gemeente Rheden Postbus 9110 6994 ZJ

Nadere informatie

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO HEIDELAAN A ERMELO GEMEENTE ERMELO 6 februari 2007 Defintief 141223.000504 Beperkte bijwerking d.d. 28 maart 2008 d.d. 4 augustus 2008. Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus DA Zaltbommel. Risicoberekening A2 tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark'

Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus DA Zaltbommel. Risicoberekening A2 tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark' tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark' projectnr. 219575 revisie 03.1 auteur(s) Tom van der Linde Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : POLR/8154A312 Aantal pagina s

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Ligging plangebied

BIJLAGE 1 Ligging plangebied BIJLAGE 1 Ligging plangebied 12 Bijlage: Ligging plangebied BIJLAGE 2 Ligging gezoneerd industrieterrein De Lage Meren BIJLAGE 3 Technische beoordeling externe veiligheid Technische beoordeling externe

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Spoor: Dordrecht-Eindhoven (traject Oisterwijk) Wegen: Rijksweg A58 (Knp. De Baars- afrit 8 Oirschot) ijk 6 ( h fi 3)

Spoor: Dordrecht-Eindhoven (traject Oisterwijk) Wegen: Rijksweg A58 (Knp. De Baars- afrit 8 Oirschot) ijk 6 ( h fi 3) Auteur N. den Haan Datum mei 2011 GEMEENTE OISTERWIJK RISICOBEREKENING VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN Spoor: Dordrecht-Eindhoven (traject Oisterwijk) Wegen: Rijksweg A58 (Knp. De Baars- afrit 8 Oirschot)

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader 1.1 Externe veiligheid 1.1.1 Beoordelingskader Beleid Externe veiligheid heeft betrekking op de risico s voor de omgeving bij het gebruik, de productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 02 mei 2011 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013 Memo Van : Leon Morauw Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made Datum : 20 november 2013 Onderwerp : Externe veiligheid Bestemmingsplan Hooipolderweg Route gevaarlijke stoffen rijksweg A4 en provinciale

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo BV. QRA Appartementencomplex Tollensstraat 211, Nijmegen

BOOT organiserend ingenieursburo BV. QRA Appartementencomplex Tollensstraat 211, Nijmegen BOOT organiserend ingenieursburo BV QRA Appartementencomplex Tollensstraat 211, Nijmegen Projectkenmerk: Datum: Versie: 3.0 Opdrachtgever: Uitgevoerd door: BOOT organiserend ingenieursburo BV TOP-Consultants

Nadere informatie

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Opdrachtgever : Gemeente Deventer J.H.M. Bisseling Datum : 13 juni 2012 Auteur :

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Memo. Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van Bestemmingsplan de Driehoek Ermelo

Memo. Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van Bestemmingsplan de Driehoek Ermelo Aan ODNV, Douwe Visser Van Tim Waanders Memo Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van Bestemmingsplan de Driehoek Ermelo Inleiding Gemeente Ermelo heeft de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV)

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Deelplan 26 Den Haag

Kwantitatieve Risicoanalyse Deelplan 26 Den Haag Kwantitatieve Risicoanalyse Deelplan 26 Den Haag Inhoud 1 Inleiding...4 2 Invoergegevens...5 3 Presentatie rekenresultaten...6 4 Aardgastransportleiding A-517-10...7 4.1 Invloedsgebied A-517-10 van N.V.

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

QRA Gastransportleiding Heerhugowaard W N.V. Nederlandse Gasunie

QRA Gastransportleiding Heerhugowaard W N.V. Nederlandse Gasunie Opdrachtgever: Project: QRA Gastransportleiding W-574-02 Gasunie Projectnummer: I.012153.01 Gasunie Projectnaam: GNIPA-1620 Aartswoud-Heerhugowaard Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne status datum: status: 19-01-2011 definitief Opdrachtgever: gemeente Westvoorne Opdrachtleider RBOI: mw. drs. J.P. Zevenbergen-Herweijer Samenvatting In dit

Nadere informatie

Transportrisicoberekening Noordvork binnen deelgebied Polderzoom, gemeente Aalsmeer

Transportrisicoberekening Noordvork binnen deelgebied Polderzoom, gemeente Aalsmeer Drienerstate, P.C. Hooftlaan 56 7552 HG Hengelo Postbus 233 7550 AE Hengelo Telefoon 074 249 64 96 Fax 074 242 57 12 hengelo@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf &2=1 Project:

Nadere informatie

Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat short stay appartementen

Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat short stay appartementen Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat 10-27 short stay appartementen Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer E. Harsevoort Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman

Nadere informatie

Milieuadvies project Bergbeek (Herman Coertsweg en ten noorden daarvan te Beekbergen)

Milieuadvies project Bergbeek (Herman Coertsweg en ten noorden daarvan te Beekbergen) BIJLAGE 2 Notitie Aan ADVIESNOTITIE EXTERNE VEILIGHEID Regio Stedendriehoek Projectbureau Externe Veiligheid Door Ineke Baan, gemeente Apeldoorn Robert Arends Gezien door Liesbeth Spoelma Onderwerp Planadvies

Nadere informatie

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving ADVIES Aan : Carla Beekhuizen Behandeld door : jag / specialist Externe Veiligheid Datum : 31 oktober 2011 Ons kenmerk : 2011u00820 Onderwerp : Advies externe veiligheid plan kom Winterswijk Bijlagen :

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid; Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 6 september 2016 Referentie

Quickscan externe veiligheid; Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 6 september 2016 Referentie Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E zwolle.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Quickscan

Nadere informatie

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen Notitie nummer 150127 - AA49 datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden van Joris Jennen Roel Kouwen Antea Group Antea Group kopie Erwin de Bos SAB project Bestemmingsplan Bredius, gemeente

Nadere informatie

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen

Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Risicoberekening hogedruk aardgasleidingen Sportweg 9 Doetinchem Bezoekadres Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (gld.) Postadres Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (gld.) www.odachterhoek.nl info@odachterhoek.nl Colofon:

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid. Ontwikkeling De Krijgsman te Muiden

Onderzoek externe veiligheid. Ontwikkeling De Krijgsman te Muiden definitief revisie 03 29 augustus 2016 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 1.1 Leeswijzer 1 2 Beleidskader 2 3 Beschouwing risicobronnen 4 3.1 Rijksweg A1 4 3.2 Utrechtse Vecht 5 3.3 Maxisweg 6 3.4 Hogedruk

Nadere informatie

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Opdrachtgever: Provincie Groningen Dhr. J.H. Veerkamp Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011 Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011 Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011 Samenvatting In het kader van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude projectnr. 172050 revisie 01 december 2008 Auteur drs. T. (Tim) Artz Opdrachtgever Boom Holding BV Hamersveldweg 109 3833 GM Leusden datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave december

Nadere informatie

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 27 april 2010 Kenmerk N003-4721978RTG-kmn-V01-NL Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Ter Stege bouw te Hoogeveen

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) : Gemeente Amersfoort, mevrouw C.

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Heezen Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : 8116008C Aantal

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Groningen, 17 juli 2012 KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om dit document op enige manier

Nadere informatie

Projectnummer: D01011.000636.0100. Opgesteld door: J.C. Pronk. Ons kenmerk: 076890706:A. Kopieën aan:

Projectnummer: D01011.000636.0100. Opgesteld door: J.C. Pronk. Ons kenmerk: 076890706:A. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Risicoberekening aardgasleiding Steenakker Amersfoort, 6 januari

Nadere informatie

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300265 Status

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Onderwerp EV Advies tel./e-mail 075-6553537 rkalken@milieudienst-waterland.nl Inleiding In dit advies wordt

Nadere informatie

Bijlage Nota van wijzigingen. Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley

Bijlage Nota van wijzigingen. Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley Bijlage Nota van wijzigingen Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley Inleiding Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen opleveren,

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp

Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp 13 maart 2014 Gemeente Hengelo afdeling wijkzaken, beleid en advies B. Meijer Samenvatting Voor het bedrijventerrein De Veldkamp wordt een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Heizenschedijk 1 te Moergestel Gemeente Oisterwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: BRO de heer J. Miellet Documentnummer: 20130525, C02

Nadere informatie

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO PROVINCIE NOORD-HOLLAND 27 februari 2014 077543708:B - Vrijgegeven D01011.000993.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 5 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Risicoanalyse transport spoor

Risicoanalyse transport spoor 2 oktober 2013 Versie 1 locatie Amsterdam Risicoanalyse transport spoor Bestemmingsplan Rouwcentrum Hoogoorddreef E. Dolman Herikerbergspoor 290 Postbus 922 1101 CT Amsterdam 1000 AX Amsterdam e.dolman@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid

Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid Rapportnummer HB 3285-1-RA-004 d.d. 3 juni 2016 Woningbouw Mariahoeve Den Haag actualisatie externe veiligheid opdrachtgever J a n s s e n

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Transport Autosnelweg A-73 in verband met uitbreiding Inter Chalet

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Transport Autosnelweg A-73 in verband met uitbreiding Inter Chalet Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Transport Autosnelweg A-73 in verband met uitbreiding Inter Chalet Groningen, 15 oktober 2012 74101519- GCS 12.R.53203 Kwantitatieve Risicoanalyse Transport Autosnelweg

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid projectnr. 161911 Auteur Drs. M. de Jonge Opdrachtgever Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water Projectbureau Zwakke Schakels Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving goedkeuring

Nadere informatie

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Opdrachtgever: Gemeente Bedum Dhr. S. Bergsma Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep, gemeente Oldebroek, ligt een voormalige bedrijfslocatie, met daarachter

Nadere informatie

BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA

BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA BIJLAGE 7 RISICOANALYSE EXTERNE VEILIGHEID KEMA 24 april 2012 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-520-38 Groningen, 24 april 2012 74101109-GCS 12.R.52846 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding

Nadere informatie

Onderstaand advies heeft betrekking op het onderdeel externe veiligheid inzake het bestemmingsplan Tonselseveld Ermelo.

Onderstaand advies heeft betrekking op het onderdeel externe veiligheid inzake het bestemmingsplan Tonselseveld Ermelo. ADVIES EXTERNE VEILIGHEID Betreft : Bestemmingsplan Tonselseveld, Ermelo Ons kenmerk : Z-13-02301 Uw kenmerk : Bestemmingsplan Tonselseveld : 3 februari 2014 Behandelaar : Jan Balkestein, tel: 0341-474315

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie Door: Afdeling Beleid en Advies Samenvatting De Zuivelhoeve heeft het voornemen om haar activiteiten, die nu nog verspreidt over verschillende

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Initiatiefnemer is voornemens de voormalige kantoorlocatie van De Nederlandsche Bank aan de Schutlandenweg

Nadere informatie

Risicoberekeningen vervoer gevaarlijke stoffen over N348 ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Parallelweg Lemelerveld.

Risicoberekeningen vervoer gevaarlijke stoffen over N348 ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Parallelweg Lemelerveld. Risicoberekeningen vervoer gevaarlijke stoffen over N348 ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Parallelweg Lemelerveld. Opgesteld in opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Dalfsen E. Vugteveen

Nadere informatie

Situatie groepsrisico van de risicobronnen in Kerkrade. I Route gevaarlijke stoffen Euregioweg Kerkrade

Situatie groepsrisico van de risicobronnen in Kerkrade. I Route gevaarlijke stoffen Euregioweg Kerkrade Adviseurs voor de externe veiligheid AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Situatie groepsrisico van de risicobronnen in Kerkrade I Route gevaarlijke stoffen Euregioweg Kerkrade Status : Definitief Project

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola Veenendaal-PR/GR-knelpunten Gasunie. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 26 april 2012

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola Veenendaal-PR/GR-knelpunten Gasunie. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 26 april 2012 Kwantitatieve Risicoanalyse Carola Veenendaal-PR/GR-knelpunten Gasunie Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 26 april 2012 Samenvatting Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 3 september 2014

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 3 september 2014 Opdrachtgever: Tonnaer Contactpersoon: de heer R. Verkooijen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen

Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Gemeente Boarnsterhim Gemeente Boarnsterhim oktober 2010 Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Gemeente Boarnsterhim dossier C4102-01.001 registratienummer:

Nadere informatie

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk RAPPORT betreffende een quickscan externe veiligheid Zuiddijk (ong.) te Graft-De Rijp Datum : 5 juli 2011 Kenmerk : 1105D234/DBI/rap5 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Auteur : Ing. J.P. Goossen Vrijgave

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen

Externe Veiligheid bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen Externe Veiligheid bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Voorthuizen Opdrachtgever : Gemeente Barneveld, de heer V. Bouma Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB

Nadere informatie

: Externe veiligheid Wielewaal in Zundert

: Externe veiligheid Wielewaal in Zundert Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid Wielewaal in Zundert Opdrachtgever : Wematech Milieu Adviseurs B.V. Contactpersoon F. van Gils Datum : 31 oktober 2012 Auteur

Nadere informatie

Externe veiligheid. Algemeen

Externe veiligheid. Algemeen Externe veiligheid Algemeen Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport

Nadere informatie

MEMO 1 AANLEIDING DHV B.V. NoLogo. : Cityplanning Advies : José Hobert : Carina Riga (DHV)

MEMO 1 AANLEIDING DHV B.V. NoLogo. : Cityplanning Advies : José Hobert : Carina Riga (DHV) NoLogo MEMO Aan : Cityplanning Advies Van : José Hobert Kopie : Carina Riga (DHV) Dossier : A0944-01-001 Project : Transport gevaarlijke stoffen via de A67 Betreft : Definitieve notitie aangepaste QRA

Nadere informatie

Waterdunen. Verantwoording groepsrisico; nieuwe locatie hotel. Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever Provincie Zeeland Postbus AD Middelburg

Waterdunen. Verantwoording groepsrisico; nieuwe locatie hotel. Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever Provincie Zeeland Postbus AD Middelburg projectnr. 200080 revisie 00 12 augustus 2009 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever Provincie Zeeland Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave 12-08-2009

Nadere informatie

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012 Reimerswaal Kwantitatieve risicoanalyse Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde identificatie planstatus projectnummer: datum: 0703.008776.00 0703.008772.00

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid Quickscan externe veiligheid Realisatie gemeentehuis Leudal aan de Walk te Heythuyzen, gemeente Leudal Gegevens opdrachtgever: Gemeente Leudal Postbus 250 6440 AG Brunssum Tel. 045-527 86 55 Contactpersoon:

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom. (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev)

Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom. (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev) Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev) Samenvatting In dit rapport is zowel een plaatsgebonden risicoberekening als

Nadere informatie

Externe Veiligheid. bestemmingsplan Helpman

Externe Veiligheid. bestemmingsplan Helpman Externe Veiligheid Milieudienst, 2009 1. Inleiding 1.1 Externe Veiligheidsstudie Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid voor het bestemmingsplan Helpman heeft de Milieudienst

Nadere informatie

Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd

Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd Aanvullend advies externe veiligheid emplacement. Stationsstraat short stay appartementen. Servicebureau Gemeenten, dd. 24-01-2014. Ten noord-westen van de beoogde locatie voor de short stay appartementen

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen

Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen Notitie Aan : BVR Projectontwikkeling B.V. en Langendijk B.V. Van : ir. S. Valk en ir. drs. D. Lobregt (Royal Haskoning) Datum : 29 november 2011 Kopie : L.J.A. Rombouts MSc, ing. E.M. Reurslag en J.J.H.

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Projectbureau externe veiligheid regio Stedendriehoek Opgesteld door: Hansjurgen Heinen Gezien door: Liesbeth Spoelma Datum:

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond)

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer B. Visscher Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid.

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid. Notitie 20130395-03 Bouwplan Taalstraat 88 te Vught Externe veiligheid Datum Referentie Behandeld door 14 maart 2013 20130395-03 R. Schoonbrood/LSC 1 Inleiding Ten noordoosten van het Vughts Historisch

Nadere informatie

Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen uitbreiding vakantiepark Koeveringsedijk 5

Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen uitbreiding vakantiepark Koeveringsedijk 5 Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen uitbreiding vakantiepark Koeveringsedijk 5 Transport over de A50 projectnr. 233615 revisie 01 oktober 2010 Auteur Ing. F.A.M. Kriellaars Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie