Algemene voorwaarden SalarisadviesvanGaalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden SalarisadviesvanGaalen"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden SalarisadviesvanGaalen Definities: Algemene Voorwaarden: betekent het bepaalde in dit document. Diensten: betekent diensten als omschreven in de Overeenkomst. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Salarisadvies van Gaalen als opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat. Salarisadvies van Gaalen: de onderneming Salarisadvies van Gaalen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer , mede handelend onder de handelsnamen Payroll City, Payroll Data Control, HR City en HR Data Control. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Salarisadvies van Gaalen met betrekking tot de levering van Diensten. Offerte: een voorstel vanuit Salarisadvies van Gaalen met een omschrijving van de opdracht en bijbehorende tarieven. Artikel 1 Algemeen: a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgevers en Salarisadvies van Gaalen, behoudens voor zover partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. b) Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit onderhavig algemene deel en, voor zover van toepassing, een of meer van de bijgevoegde aanvullende voorwaarden. Bij strijdigheid tussen het algemene deel en de aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden. Artikel 2 Offertes Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij de Offerte anders vermeldt. Artikel 3 Overeenkomsten: a) Een Overeenkomst bestaat uit een door Salarisadvies van Gaalen en Opdrachtgever ondertekende Offerte of ander daartoe strekkend document en de eventuele daarbij behorende bijlagen, inclusief deze Algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn nimmer van toepassing. b) De Overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en modelinge, impliciete en expliciete overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig wanneer zij schriftelijk zijn overeengekomen, waaronder mede begrepen per of per fax. c) Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Salarisadvies van Gaalen en Opdrachtgever ondertekende Offerte (of ander daartoe strekkend document) door Salarisadvies van Gaalen is ontvangen en heeft voor zover van toepassing terugwerkende kracht tot het moment waarop Salarisadvies van Gaalen de werkzaamheden heeft aangevangen. d) Partijen zijn onafhankelijke contractspartijen. Salarisadvies van Gaalen kan uitsluitend als vertegenwoordiger van Opdrachtgever optreden op grond van een door beide partijen ondertekende, schriftelijke volmacht. e) Indien de Overeenkomst met de Opdrachtgever is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Salarisadvies van Gaalen steeds gerechtigd zijn in afwijking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek - de werkzaamheden te laten uitvoeren door één of meer andere personen met vergelijkbare kwalificaties, dan wel door derden. Salarisadvies van Gaalen blijft jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle Diensten uit hoofde van de Overeenkomst. f) Wanneer Opdrachtgever en de materieel belanghebbende bij de uitvoering van de Overeenkomst twee verschilllende natuurlijke of rechtspersonen zijn, garandeert Opdrachtgever dat de (andere) materieel belanghebbende(n) onverkort instemt (instemmen) met het bepaalde in de Overeenkomst, bij gebreke waarvan Opdrachtgever Salarisadvies van Gaalen vrijwaart van alle schade voortvloeiende uit schending van deze garantie. Artikel 4 Verplichtingen van Opdrachtgever: a) Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen dat de aard en de omvang van de Diensten in overeenstemming zijn met diens behoefte. b) Opdrachtgever is gehouden medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst door Salarisadvies van Gaalen. Deze medewerking houdt onder meer in dat Opdrachtgever tijdig de benodigde gegevens en informatie verstrekt 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de werkzaamheden van zijn medewerkers en en gemachtigden, voor een tijdige en rechtmatige verstrekking van juiste, volledige informatie en gegevens door of namens Opdrachtgever aan Salarisadvies van Gaalen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, mag Salarisadvies van Gaalen zonder nader onderzoek of nadere controle ervan uitgaan dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens juist, volledig en rechtmatig zijn en dat Salarisadvies van Gaalen daarvan gebruik mag maken. c) Bij het verstrekken van persoonsgegevens door Opdrachtgever of derden aan Salarisadvies van Gaalen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Salarisadvies van Gaalen, staat Opdrachtgever in voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer. d) Salarisadvies van Gaalen is gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Salarisadvies van Gaalen is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Salarisadvies van Gaalen is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt. 1 Zie aanvullende voorwaarden betreffende HR City, Payroll City en Payroll Data Control. 1

2 Artikel 5 Verplichtingen van Salarisadvies van Gaalen: a) Salarisadvies van Gaalen zal zich in redelijkheid inspannen om de Diensten conform de in de Overeenkomst vermelde planning te verrichten. b) Voor zover een bepaalde wet- of regelgeving, een toezichtskader of een gedragscode van toepassing zijn voor de professionals die op grond van de Overeenkomst werkzaamheden verrichten, verklaart Opdrachtgever de daaruit voor Salarisadvies van Gaalen voortvloeiende verplichtingen volledig te zullen respecteren. Artikel 6 Honorarium: a) Salarisadvies van Gaalen heeft recht op de vergoeding conform de Overeenkomst. b) Indien lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Diensten geheel zijn afgerond, is Salarisadvies van Gaalen gerechtigd overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. c) Tenzij anders overeengekomen, factureert Salarisadvies Van Gaalen maandelijks achteraf. Betalingen dienen binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. d) Alle prijzen zijn in euro s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. e) Salarisadvies van Gaalen is gerechtigd met ingang van ieder kalenderjaar de geldende prijzen en tarieven aan te passen conform de CBS index zakelijke dienstverlening, CAO lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, SBI 93: 70-74, versie huidige cijfers. De peildatum voor de vaststelling is op 15 augustus van het voorgaande jaar over de periode juli tot en met juni. f) Salarisadvies van Gaalen is gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Salarisadvies van Gaalen te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Salarisadvies van Gaalen gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Salarisadvies van Gaalen uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Artikel 7 Looptijd Overeenkomst: a) De Overeenkomst heeft een looptijd zoals die uit de Overeenkomst blijkt. Bij gebreke van een contractuele regeling heeft de Overeenkomst een looptijd van twaalf maanden en wordt deze steeds stilzwijgend verlengd met twaalf maanden, behoudens voor zover de Overeenkomst door een der partijen de Overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd tegen het einde van de dan lopende periode en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Behoudens het voorgaande kunnen Overeenkomsten niet worden opgezegd. b) Indien een partij een uit de Overeenkomst voortvloeiende wezenlijke verbintenis niet of niet geheel nakomt, en ook na een schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn van maximaal 30 dagen nog steeds te kort schiet, kan de andere partij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door muiddel van een schriftelijke verklaring. c) De Overeenkomst kan onmiddellijk schriftelijk door ieder der partijen worden beëindigd indien de andere partij (I) surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) failliet is verklaard, (III) het vrije beheer over een aanmerkelijk deel van haar vermogen verliest. Artikel 8 Eigendom en intellectuele eigendomsrechten: Voor zover Salarisadvies van Gaalen haar (intellectueel) eigendom aanwendt in verband met het uitvoeren van de Diensten, waaronder auteursrechten, dan blijft deze het (intellectueel) eigendom van Salarisadvies van Gaalen en verkrijgt de Opdrachtgever geen enkel recht daarop, behoudens het verleende gebruiksrecht. Artikel 9 Aansprakelijkheid: a) Salarisadvies van Gaalen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Salarisadvies van Gaalen is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. b) Indien Salarisadvies van Gaalen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Salarisadvies van Gaalen beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. c) De aansprakelijkheid van Salarisadvies van Gaalen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval. d) Salarisadvies van Gaalen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. e) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Salarisadvies van Gaalen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Salarisadvies van Gaalen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. f) Salarisadvies van Gaalen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade van werknemers van Opdrachtgever, reputatieschade, interne uren van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. g) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Salarisadvies van Gaalen of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten. Artikel 10 Overmacht: Geen der partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming of niet-tijdige nakoming van hun verplichtingen, indien dit direct of indirecht het gevolg is van omstandigheden of oorzaken die buiten hun redelijke invloedssfeer zijn gelegen. Artikel 11 Vervaltermijn: Claims van Opdrachtgever met betrekking tot de Overeenkomst of de Diensten vervallen twee jaar nadat zij ingevolge de toepasselijke wet- of regelgeving zijn ontstaan. 2

3 Artikel 12 Geheimhouding: a) Opdrachtgever en Salarisadvies van Gaalen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. b) De geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van informatie: die openbaar en/of bekend is zonder dat deze openbaarmaking een gevolg is van ongeoorloofde daad van de openbaarmakende partij; of waarvan vrijgave is vereist op grond van enige bepaling van wet- of regelgeving, een verzoek van een toezichthouder, of in het kader van een gerechtelijke procedure, een en ander, indien redelijkerwijs mogelijk, op voorwaarde van voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de andere partij en afstemming te goeder trouw over de inhoud van de vrijgave. c) Opdrachtgever en Salarisadvies van Gaalen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden. Artikel 13 Verspreiding van communicaties of deliverables aan Opdrachtgever: Salarisadvies van Gaalen bepaalt naar eigen inzicht of deliverables, communicaties aan Opdrachtgever of overige documenten geschikt zijn voor vrijgave aan Opdrachtgever of overige ontvangers. Ingeval Salarisadvies van Gaalen van mening is dat een bepaalde deliverable of communicatie aan Opdrachtgever niet voor vrijgave geschikt is, zal Salarisadvies van Gaalen op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk zorgen voor een bewerkte, voor vrijgave geschikte deliverable of communicatie aan Opdrachtgever. Artikel 14 Vrijwaring: a) Opdrachtgever vrijwaart Salarisadvies van Gaalen voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Salarisadvies van Gaalen toerekenbaar is. b) Opdrachtgever is gehouden om Salarisadvies van Gaalen zowel in als buiten rechte bij te staan indien Salarisadvies van Gaalen wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Salarisadvies van Gaalen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Salarisadvies van Gaalen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever. Artikel 15 Toepasselijk recht: a) Op alle Overeenkomsten tussen Salarisadvies van Gaalen en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. b) De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. c) Onverminderd het recht van Salarisadvies van Gaalen een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Salarisadvies van Gaalen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Artikel 16 Elektronische communicatie: a) Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde s en voic berichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Overeenkomst betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen. b) Partijen beseffen dat internet onveilig is en dat gegevens beschadigd kunnen worden en dat berichten niet altijd meteen of helemaal niet worden bezorgd. Partijen dienen ieder hun eigen systemen en belangen te beschermen en aanvaarden, voor zover wettelijk is toegestaan, jegens de ander geen enkele verantwoordelijkheid uit welken hoofde dan ook voor verlies, schade of omissies die op welke wijze ook voortvloeien uit het gebruik van internet of uit het gebruik van de netwerken, applicaties, elektronische gegevens of overige systemen van Opdrachtgever door Salarisadvies van Gaalen. 3

4 Aanvullende voorwaarden PayrollCity De onderstaande aanvullende voorwaarden gelden wanneer Salarisadvies Van Gaalen Diensten verricht onder de naam Payroll City. Artikel 17 Verplichtingen van Opdrachtgever: a) Opdrachtgever dient bij de belastingdienst aangemeld te zijn als werkgever. Payroll City vertrouwt erop dat Opdrachtgever de door de Belastingdienst toegewezen gegevens beschikbaar zal stellen voor Payroll City. b) Opdrachtgever dient alle salarisgerelateerde zaken uit het CAO te bespreken met Payroll City. c) Opdrachtgever dient alle pensioenvereniging gegevens door te geven aan Payroll City. d) Opdrachtgever verleent de best mogelijke medewerking aan Payroll City tijdens het implementatieproces. e) Opdrachtgever dient alle gegevens en mutaties aan te leveren voor de afgesproken aanleverdatum. f) Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van de juiste identiteit van de werknemers aan Payroll City. Payroll City mag ervan uit gaan dat verkregen identiteiten de juiste zijn. Artikel 18 Verplichtingen van Payroll City: Payroll City zal zich in alle redelijkheid inspannen om een zo goed en efficiënt mogelijke salarisverwerking te verzorgen voor de Opdrachtgever. Voor de Diensten vallend onder Payroll City gelden dezelfde voorwaarden als beschreven in artikel 5 van de algemene voorwaarden. Artikel 19 Looptijd Overeenkomst: De overeenkomst gaat in voor een periode van twaalf maanden en wordt daarna telkens stilzwijgend verlengt voor een periode van twaalf maanden. Opzegging vindt plaats als tenminste één van de twee partijen twee maanden voor de verlenging schriftelijk opzegt. Artikel 20 Honorarium: Afrekening van het gebruik van PayrollCity s Diensten vindt plaats op basis van het aantal verloonde werknemers. Opdrachtgever wordt maandelijks achteraf automatisch voor het aantal verloonde werknemers gefactureerd. Bij weekverloning worden het aantal verloonde werknemers eens per 4 weken berekend en gefactureerd (een werknemer met iedere week een verloning wordt slechts eenmaal per 4 weken berekend). Artikel 21 Servicelevel Beheer: a) Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het (juiste) gebruik, de juiste toepassing en het juiste beheer, waaronder controle van de instellingen, in zijn organisatie van de door Payroll City verstrekte applicatie. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de (controle van de) juistheid van de gegevens die met gebruikmaking van een door Payroll City verleende Diensten worden verwerkt en de wijze waarop de resultaten van de Diensten worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan. b) Payroll City is te allen tijde gerechtigd de minimum systeemvereisten te wijzigen. In dat geval zal dat aan Opdrachtgever van te voren worden c) Payroll City kan de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud aan de applicatie. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en, waar mogelijk, buiten kantooruren plaatsvinden. Artikel 22 Servicelevel Functioneel: a) Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de invoering van de juiste en volledige gegevens benodigd voor de salarisverwerking. Payroll City is niet aansprakelijk voor een onjuiste salarisverwerking wanneer zij zich baseert op gegevens afkomstig van Opdrachtgever. b) Payroll City verzorgt de inrichting en het juiste beheer van de applicatie. c) Payroll City is te allen tijde gerechtigd de minimum systeemvereisten te wijzigen. In dat geval zal dat aan Opdrachtgever van te voren worden d) Payroll City kan de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud aan de applicatie. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en, waar mogelijk, buiten kantooruren plaatsvinden. Artikel 23 Servicelevel Zorgeloos: a) Payroll City baseert haar salarisverwerking op de aangeleverde gegevens van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste en volledige gegevens benodigd voor de salarisverwerking. Payroll City is niet aansprakelijk voor een onjuiste salarisverwerking wanneer zij zich baseert op gegevens afkomstig van Opdrachtgever. b) Payroll City verzorgt de inrichting en het juiste beheer van de applicatie. c) Payroll City kan de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud aan de applicatie. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en, waar mogelijk, buiten kantooruren plaatsvinden. 4

5 Aanvullende voorwaarden HRCity De onderstaande aanvullende voorwaarden gelden wanneer Salarisadvies Van Gaalen Diensten verricht onder de naam HR City. Artikel 24 Verplichtingen van Opdrachtgever: a) Opdrachtgever dient bij de belastingdienst aangemeld te zijn als werkgever. HR City vertrouwt erop dat Opdrachtgever de door de Belastingdienst toegewezen gegevens beschikbaar zal stellen voor HR City. b) Opdrachtgever dient alle personeelsadministratieve zaken uit het CAO te bespreken met HR City. c) Opdrachtgever dient alle pensioenvereniging gegevens door te geven aan HR City. d) Opdrachtgever dient alle gegevens en mutaties aan te leveren voor de afgesproken afleverdatum. e) Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van de juiste identiteit van de werknemers aan HR City. HR City mag ervan uit gaan dat verkregen identiteiten de juiste zijn. f) Opdrachtgever verleent de best mogelijke medewerking aan HR City tijdens het implementatieproces. Artikel 25 Verplichtingen van HR City: HR City zal zich in alle redelijkheid inspannen om een zo goed en efficiënt mogelijke personeelsadministratie te verzorgen voor de Opdrachtgever. Voor de Diensten vallend onder HR City gelden dezelfde voorwaarden als beschreven in artikel 5 van de algemene voorwaarden. Artikel 26 Looptijd Overeenkomst: De Overeenkomst gaat in voor een periode van twaalf maanden en wordt daarna telkens stilzwijgend verlengt voor een periode van twaalf maanden. Opzegging vindt plaats als tenminste één van de twee partijen twee maanden voor de verlenging schriftelijk opzegt. Artikel 27 Servicelevel Beheer: a) Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het (juiste) gebruik, de juiste toepassing en het juiste beheer, waaronder controle van de instellingen, in zijn organisatie van de door HR City verstrekte applicatie. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de (controle van de) juistheid van de gegevens die met gebruikmaking van door HR City verleende Diensten worden verwerkt en de wijze waarop de resultaten van de Diensten worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan. b) HR City is te allen tijde gerechtigd de minimum systeemvereisten te wijzigen. In dat geval zal dat aan Opdrachtgever van te voren worden c) HR City kan de dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud aan de applicatie. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en, waar mogelijk, buiten kantooruren plaatsvinden. Artikel 28 Servicelevel Functioneel: a) Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de invoering van de juiste en volledige gegevens benodigd voor de personeelsadministratie. HR City is niet aansprakelijk voor een onjuiste personeelsadministratie wanneer zij zich baseert op gegevens afkomstig van Opdrachtgever. b) HR City verzorgt de inrichting en het juiste beheer van de applicatie. c) HR City is te allen tijde gerechtigd de minimum systeemvereisten te wijzigen. In dat geval zal dat aan Opdrachtgever van te voren worden d) HR City kan de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud aan de applicatie. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en, waar mogelijk, buiten kantooruren plaatsvinden. Artikel 29 Servicelevel Zorgeloos: a) HR City baseert haar personeelsadministratie op de aangeleverde gegevens van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste en volledige gegevens benodigd voor de personeelsadministratie. HR City is niet aansprakelijk voor een onjuiste personeelsadministratie wanneer zij zich baseert op gegevens afkomstig van Opdrachtgever. b) HR City verzorgt de inrichting en het juiste beheer van de applicatie. c) HR City kan de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud aan de applicatie. De buitengebruikstelling zal niet langer duren dan noodzakelijk en, waar mogelijk, buiten kantooruren plaatsvinden. 5

6 Aanvullende voorwaarden PayrollDataControl De onderstaande aanvullende voorwaarden gelden wanneer Salarisadvies Van Gaalen Diensten verricht onder de naam Payroll Data Control. Artikel 30 Verplichtingen van Opdrachtgever: a) Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste en volledige gegevens benodigd voor de toetsing en controle van de reeds afgedragen premies sociale verzekeringen en betaalde afdrachtverminderingen. b) Opdrachtgever dient alle gegevens aan te leveren voor de afgesproken afleverdatum. c) Opdrachtgever verstrekt de opdracht exclusief aan Payroll Data Control. d) Opdrachtgever verleent de best mogelijke medewerking aan Payroll Data Control tijdens het project. Artikel 31 Verplichtingen van Payroll Data Control: a) Payroll Data Control zal zich in alle redelijkheid inspannen om een zo goed en efficiënt mogelijke toetsing te verzorgen voor de Opdrachtgever. Voor de Diensten vallend onder Payroll Data Control gelden dezelfde voorwaarden als beschreven in artikel 5 van de algemene voorwaarden. b) De in te dienen correcties worden door Payroll Data Control vooraf aan de Opdrachtgever voorgelegd en na akkoord ingediend bij de belastingdienst. Artikel 32 Looptijd Overeenkomst: De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat is overgegaan tot restitutie of verrekening van de premies en/of afdrachtverminderingen en Opdrachtgever het verschuldigde honorarium heeft betaald, of als er geen restitutie uit voor zijn gekomen. Artikel 33 Honorarium: a) Het honorarium voor het uitvoeren van het onderzoek en het begeleiden van het terugvorderingtraject is vastgesteld op 40% 2 van de uitgekeerde en door Payroll Data Control namens de Opdrachtgever teruggevorderde premies en afdrachtverminderingen. Het honorarium is exclusief BTW maar inclusief eventuele onkosten. b) Betaling van het honorarium dient te geschieden binnen 8 dagen na de daadwerkelijke ontvangst en/of verrekening van de door belastingdienst toegekende bedragen van de ingediende verzoeken tot teruggave van premies en/of afdrachtverminderingen. c) Indien het onderzoek uitwijst dat er geen teruggave van premies en/of afdrachtverminderingen te bewerkstelligen is en alle opgelegde premienota s en afdrachten juist waren, dan worden door Payroll Data Control geen kosten in rekening gebracht. 2 Dit tarief geldt als standaardtarief. Wanneer anders is overeengekomen, geldt een ander tarief. Staffels kunnen ook overeengekomen zijn. 6

7 Aanvullende voorwaarden bij SalarisadviesvanGaalen interim dienstverlening De onderstaande aanvullende voorwaarden gelden wanneer Salarisadvies Van Gaalen Diensten verricht op het vlak van het tijdelijk beschikbaar stellen van een medewerker. Artikel 34 Verplichtingen van Opdrachtgever: a) Opdrachtgever biedt de Salarisadvies van Gaalen interim medewerker de juiste benodigdheden om de opdracht goed uit te kunnen voeren (I) een werkplek met werkende en up to date pc, (II) extra, voor de opdracht benodigde, apparatuur, (III) stoel met ergonomische zithouding, (IV) mogelijkheid tot gebruik van alle andere kantoorfaciliteiten. b) Opdrachtgever verstrekt de opdracht exclusief aan Salarisadvies van Gaalen. c) Opdrachtgever verleent de best mogelijke medewerking aan Salarisadvies van Gaalen tijdens het project. Artikel 35 Verplichtingen van Salarisadvies van Gaalen interim: Salarisadvies van Gaalen interim dienstverlening zal zich in alle redelijkheid inspannen de Overeenkomst zo goed en efficiënt mogelijk te vervullen. Voor de Diensten vallend onder Salarisadvies van Gaalen interim dienstverlening gelden dezelfde voorwaarden als beschreven in artikel 5 van de algemene voorwaarden. Artikel 36 Looptijd Overeenkomst: De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat is de opdracht is volbracht en het vooraf afgesproken bedrag voor de Diensten is overgemaakt. 7

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coen van Iersel Vastgoedmanagement

Algemene Voorwaarden Coen van Iersel Vastgoedmanagement Algemene Voorwaarden Coen van Iersel Vastgoedmanagement Artikel 1. Algemeen 1. De overeenkomst met Coen van Iersel Vastgoedmanagement wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene voorwaarden Amerstreek Consultant Artikel 1. Algemeen 1. De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en Amerstreek Consultant ondertekende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Loonsomsisters B.V.

Algemene voorwaarden Loonsomsisters B.V. Algemene voorwaarden Loonsomsisters B.V. 1. Definities en toepasbaarheid 1.1. Aanbieding/Offerte is de offerte zoals opgesteld door Loonsomsisters B.V. en overeengekomen door Loonsomsisters B.V. en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kaya IT

Algemene Voorwaarden Kaya IT Definities Algemene Voorwaarden Kaya IT Opdrachtnemer: Kaya IT, kantoorhoudende aan de Werninkhofstraat 66, 7556 VT te Hengelo. Opdrachtgever: natuurlijk- of rechtspersoon welke in de verhouding met Kaya

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Thijs Claassen Marialaan 79 5541 CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: Thijs Claassen Hovenier; gevestigd te Reusel aan de Marialaan 79 (5541 CC) 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1. De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door opdrachtgever en Succinct Consulting ondertekende opdrachtbevestiging.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de

Nadere informatie

5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Artikel 1. Algemeen 1. Lines, Curves & Pixels (LC&P) is een bedrijf dat zich toelegt op het vervaardigen en verwerken van tekeningen, illustraties en foto s ten behoeve van bescherming van intellectueel

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat; Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015 1. TOEPASSELIJKHEID EN GEHELE OVEREENKOMST a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen tussen Gebruiker van de applicatie Evalu en uitgever van de applicatie, handelsmerk

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Backhuijs Communicatie 2017

Algemene voorwaarden Backhuijs Communicatie 2017 Algemene voorwaarden Backhuijs Communicatie 2017 Artikel 1: Algemeen Backhuijs Communicatie Getfertsingel 180 7513 GE Enschede info@backhuijscommunicatie.nl www.backhuijscommunicatie.nl 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PetraTappijGielen.nl en Peet, vrouwelijke mannencoach

Algemene voorwaarden PetraTappijGielen.nl en Peet, vrouwelijke mannencoach Algemene voorwaarden PetraTappijGielen.nl en Peet, vrouwelijke mannencoach Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer = PetraTappijGielen.nl én Peet, vrouwelijke mannencoach, verder te noemen PTG. 2. Opdrachtgever

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAAK MET WOORDEN/SASKIA BAARDMAN. Saskia Baardman. Tekstschrijver en redacteur. Reyer Anslostraat 44.

ALGEMENE VOORWAARDEN RAAK MET WOORDEN/SASKIA BAARDMAN. Saskia Baardman. Tekstschrijver en redacteur. Reyer Anslostraat 44. Saskia Baardman Tekstschrijver en redacteur Reyer Anslostraat 44 3522 DJ Utrecht 030877 6796 0651160979 saskia@raakmetwoorden.nl www.raakmetwoorden.nl ALGEMENE VOORWAARDEN RAAK MET WOORDEN/SASKIA BAARDMAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Trees with Character. Algemene Voorwaarden. Trees with Character - KvK Trees with Character

Trees with Character. Algemene Voorwaarden. Trees with Character - KvK Trees with Character Trees with Character Trees with Character Algemene Voorwaarden Opgesteld door: Jorn Verweij, oprichter Trees with Character Geverifieerd door: DoesLegal, Juridische dienstverlening Versie: 21 juni 2016

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen For Balance en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie For Balance (hierna: For Balance), gevestigd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Olthof-kuststofkozijnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden lamaîtreworks

Algemene Voorwaarden lamaîtreworks Algemene Voorwaarden lamaîtreworks Artikel 1. Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen, Lamaîtreworks Dopheigang 9 1241 JK Kortenhoef

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fons van Egmond

Algemene Voorwaarden Fons van Egmond Algemene Voorwaarden Fons van Egmond Artikel 1. Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen, Fons van Egmond Haanwijk 23 3481LH Harmelen

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop 1. Definities en Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april 2016 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 De Patroon: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De Patroon is statutair

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 06-27838174 info@voedingiskracht.nl www.voedingiskracht.nl Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van Voeding is Kracht Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie Voeding is Kracht

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ClickSmash Productions

Algemene voorwaarden ClickSmash Productions Algemene voorwaarden ClickSmash Productions Kamer van Koophandel te Amsterdam: 34147558 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Plzant: Plzant tekst & communicatie, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 55073743, handelend als opdrachtnemer. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes Artikel 3. Uitvoeren door derden

Algemene voorwaarden Definities Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes Artikel 3. Uitvoeren door derden Algemene voorwaarden Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Vitaliteit360, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34262987 en gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie