Zesde zondag na Epifanie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zesde zondag na Epifanie"

Transcriptie

1 13 februari e jaargang week: 7 Zesde zondag na Epifanie Dit is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'. De kleur wordt gebruikt vanaf de eerste zondag na Epifanie tot Aswoensdag (het begin van de veertigdagentijd) en vanaf de eerste zondag na Pinksteren tot advent. Bij deze zondag VoorgangerDa. M.A.T. van der Kooi Dijkstra Ouderling van DienstJan de Boer DiakenAlbert Maulany LectorGer Derksen OrganistBert Wisgerhof KosterBarend van Kesteren ZondagskindIrene Knigge Kindernevendienst Leiding Groep 1 3Thisine Rou 4 6Fenny Horstman 7 8Tineke Flier Kinderoppas Gerrieke van de Weerd en Derek Cardol

2 Collecten 1 e CollecteKerk 2 e CollecteDiaconie KindernevendienstStichting Vakaró voor Komló Offerblok (bij de deur)wijkkosten ORDE VAN DIENST Orgelspel voor de dienst Par$ta "Freu dich sehr, o meine Seele", Georg Böhm ( ). Voorzang: Gezang 355: 1 VOORBEREIDING Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Intochtslied: Psalm 107: 1 en 2 Stil Gebed Groet Voorg : De Heer zij met u ALLEN : OOK MET U ZIJ DE HEER. Bemoediging Voorg : Onze hulp is in de naam van de Heer ALLEN : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT Voorg : die trouw blijft in eeuwigheid ALLEN : EN NIET LAAT VAREN HET WERK WAT ZIJN HAND BEGONNEN IS. AMEN. (gemeente gaat zitten) Aansteken paaskaars door zondagskind Licht van liefde, Liefde voor elkaar, Liefde voor anderen: Wilt U ons die liefde geven? Gebed Zingen: Psalm 107: 3 Lezing van de Tien Geboden Zingen: Gezang 460: 1 en 5 2

3 DIENST VAN HET WOORD Gebed Kindermoment (kinderen gaan naar de nevendienst) Bijbellezingen: Genesis 18: 1 t/m 14 De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen? Zij antwoordden: Wij nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij, drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw? vroegen zij hem. Daar, in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen: Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de HEER aan Abraham: Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. Matteus 25:31 t/m 40 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer 3

4 hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen? En de koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Hebr. 13:1 t/m3 Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo n lichaam hebben als u. Zingen: (Melodie: Psalm 84) 1) Dit huis, een herberg onderweg 2) Dit huis waarin een gastheer is Voor wie verdwaald in heg en steg Wiens zachte juk geen last meer is, Geen rust, geen ruimte meer kon vinden, Dit huis is tot ons heil gegeven: Een toevluchtsoord in de woestijn Een herberg voor wie moe en mat Voor wie met olie en met wijn Terzijde van het smalle pad pijnlijke wonden liet verbinden, Struikelt en langer niet wil leven Dit huis, waarin men smarten deelt, Plaats tegen de neerslachtigheid Weet hoe Gods liefde harten heelt. Een pleister van barmhartigheid. Verkondiging: `De Open Tent Zingen: Gez. 319: 1,2,3 en 5 3) Dit huis, met liefde opgebouwd, Dit gastenhuis voor jong en oud, Ligt langs de weg als een oase; Hier kan men putten: nieuwe kracht, Hier is beschutting voor de nacht, Hier is het elke zondag Pasen! Gezegend alwie binnengaat En hier zijn lasten liggen laat. Uit:A.F.Troost `Zingende gezegend Collecte - 1 e : Kerk / 2 e : Diaconie (tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst) Orgelspel tijdens de collecte: "Vater unser im Himmelreich" (Gezang 48), Georg Böhm. Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader Zingen slotlied: ELB 7a De HEER is mijn herder, en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. Hij schenkt mij rust in grazig land, 4

5 aan waat'ren klaar en stil. Hij is het die mijn ziel verkwikt en die mijn schreden leidt, in rechte sporen, om de eer zijns Naams in eeuwigheid. Al ga ik door een duister dal, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt altijd met mij en uw stok en staf vertroosten mij. Gij zijt het die mijn dis bereidt, voor 't oog van wie mij krenkt, die zalft mijn hoofd en mij een kelk des overvloeiens schenkt. Zo zullen heil en goedheid groot mij volgen dag aan dag En ik verkeer in 's HEREN Huis, waar 'k eeuwig wonen mag. Zending en zegen met gezongen Amen Orgelspel bij het verlaten van de kerk: Preludium & Fuga in G, op. 37 nr. 2, Felix Mendelssohn-Bartholdy ( ). Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in het Trefpunt voor een kopje koffie, thee of een glas limonade. Gemeenteberichten: Zieken: Mevr. E. Dijkstra, Achterkerkstraat 87, verblijft in de Nudehof in Wageningen, Thorbeckestraat 1, 6702 BR. Mevr. J.J.W. Adams Weverij 14, is weer thuis uit het ziekenhuis, 3901 WB. Mevr. B.G. Edink van Holland, Dr. Colijnstraat 95, ligt ziek thuis, 3904 ER. Het pastoraal meldpunt van de Petrakerk is: Ada Bax: Mr. Dr. Schokkingstraat 43, 3904 EZ, Veenendaal, tel: of mailadres: 5

6 Bloemen: De bloemen vanuit de Petrakerk, gaan deze week als groet van de gemeente naar dhr. en mevr. Vermeulen-Zijderveld Kerkewijk 132. Denkt u ook aan het tekenen van de kaart, in de hal van de kerk. Huwelijksjubileum Op 16 februari 2011 hopen de heer en mevrouw v. d. Tas-Brinkers, Sandenburg 4, hun 55 jarig huwelijk te gedenken. Bij gelegenheid daarvan willen wij hen van harte feliciteren en wensen hen samen, met hun kinderen en kleinkinderen een prachtige dag toe en Gods zegen voor de toekomst. Uitbreiding stand PETRA ACTIEF in de Veenendaalhal. Vrijdag 1 en zaterdag 2 april a.s. hebben we, samen met diverse verenigingen uit Veenendaal, onze halfjaarlijkse rommelmarkt in de Veenendaalhal. Naast de gebruikelijke stand met kleding en boeken, willen we deze stand uitbreiden met goede, leuke, mooie en bruikbare spullen, zoals: - schilderijen - oud glas - oud porcelein - lampen - glas-in-lood - oude spiegels - oud handwerk - oude koffers - enz. enz. (in goede staat!), die U kunt brengen samen met de voorjaars-/ zomerkleding en de boeken: elke dinsdagmorgen bij HET TREFPUNT van uur. Ook klein-meubelen zijn soms bruikbaar, maar die willen we eerst graag bekijken en zo nodig meenemen. Wanneer U niet in staat bent om bovengenoemde spullen te komen brengen, dan graag een telefoontje ( s avonds) naar Alvast bedankt voor uw medewerking. Geloven in een krimpende kerk Toerustingsdienst Sola Fide 20 februari uur: Deze keer willen we nadenken over onze reactie op een krimpende kerk. We zien ook onze eigen kerk gaandeweg leger worden. Ouderen kunnen niet meer komen of zijn overleden, jongeren komen er mondjesmaat bij en in de middengroep haken mensen gewoon af. Wat doet dat met je? Ga je zelf ook twijfelen aan het geloof? Denk je: dan blijf ik ook maar eens thuis als het slecht weer is of juist mooi weer? Vind je er zelf ook minder aan en minder in dan vroeger? Maakt het je moedeloos en mat? Blijven geloven, ondanks een krimpende kerk. Dat vraagt wel wat bezinning. En een beetje bemoediging kunnen we ook wel gebruiken. Van elkaar, maar, meer nog, vanuit het Woord van God. Daar zullen we die avond over nadenken. De dienst heeft een interactieve opzet. Na een inleiding in het onderwerp wordt er in groepen doorgepraat aan de hand van enkele vragen. Na deze bespreking volgt een avondgebed in de kerkruimte. De dienst eindigt met een kop koffie. Graag tot ziens. Het zijn geweldige avonden, dus mis deze niet. 6

7 Ageeth Kroon. Mexico: Slachtoffers verkrachting willen gerechtigheid In 2002 werden Inés Fernández Ortega en Valentina Rosendo Cantú door Mexicaanse soldaten verkracht. Hoewel ze aangifte deden van de aanvallen, is er tot op heden geen noemenswaardig onderzoek gestart naar de daders en is niemand aangeklaagd. Inés Fernández werd op 22 maart 2002 verkracht, toen drie soldaten haar huis binnendrongen. Ze was met haar kinderen eten aan het koken. Onder toeziend oog van hen en twee soldaten, werd ze door de derde soldaat verkracht. Valentina Rosanda, toen 17 jaar, was bij de rivier kleren aan het wassen toen twee soldaten zich aan haar vergrepen. Beide vrouwen behoren tot de inheemse Me'phaa (Tlapaneca) bevolkingsgroep. Inheemse vrouwen in Mexico doen zelden aangifte van verkrachting vanwege culturele, economische en sociale belem-meringen. Inés en Valentina deden dat wel. Militaire onderzoekers in de zaak hebben geprobeerd aantijgingen te weerleggen en de bewijslast bij de slachtoffers te leggen. Zowel de vrouwen als hun families worden sindsdien bedreigd. In augustus 2010 werd de dochter van Inés Fernandéz lastiggevallen door twee mannen die dreigden haar familie te vermoorden als ze het gebied niet zouden verlaten. In dezelfde maand beval het Inter Amerikaanse Hof van de Mensenrechten Mexico een diepgaand onderzoek naar de zaak in te stellen, de slacht-offers schadevergoeding te geven, en het militaire juridisch apparaat te verbeteren. In deze brief aan de Mexicaanse autoriteiten verzending van deze brief graag vóór 1 maart 2011 doet u de oproep om de opdracht van het Inter Amerikaanse Hof volledig uit te voeren en om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de verkrachting en mishandeling van Inés Fernandéz Ortega en Valentina Rosendo Cantú alsmede om hen schadevergoeding en bescherming te geven. Portkosten tot 20 gram: Postzegel Wereld. Kinderbingo voor het goede doel Wanneer: Vrijdag 18 maart van uur tot uur. Waar: Het Trefpunt. Waarom: Iedere week betalen de kinderen geld bij de club. Een deel daarvan gaat naar het vastenproject. Om dit bedrag te verhogen, organiseert de leiding van de club een gezellige avond. Wie: Alle kinderen zijn welkom! Kosten: 3,50 per persoon. Daarvoor krijg je een onvergetelijke avond, 4 bingokaarten en een consumptie. Je kunt er losse kaarten, voor 1,00 per stuk, bijkopen. Samenzang in De Meent 7

8 Vanavond is iedereen weer hartelijk welkom in De Meent bij de samenzang. We beginnen, als altijd, om half acht en we hopen op een mooie zangavond; in elk geval staan er weer prachtige liederen op het programma uit diverse liedbundels. Graag ontmoeten we ook u/jou!! Dus... tot vanavond!! Clubkamp Hallo jongens en meiden van groep 5 t/m 8 en hallo ouders/verzorgers, Heb je zin om mee te gaan op kerk (club) kamp? Net als vorig jaar zijn er nog wat plaatsen over en we zouden het heel leuk vinden als jij mee zou gaan! Een weekend lang van huis en de leukste dingen doen met je vrienden en vriendinnen van de kerk! Tijd om je ouders te missen is er niet, want we hebben weer een boordevol programma. En uiteraard zorgen wij heel goed voor je! Een verhaaltje, een kusje voor het slapen gaan het zit allemaal bij de prijs in! Het kamp wordt zoals elk jaar gehouden in kampeerboerderij De Boomstronk in Otterlo en zal plaatsvinden van vrijdag 8 april (begin van de avond) t/m zondag 10 april (eind van de middag). Zoals de naam al doet vermoeden ligt dit kamphuis aan de rand van het bos en zal zich lenen voor tal van leuke activiteiten. Hoewel de kerk een groot gedeelte van dit kamp financiert, vragen we toch ook aan u een bijdrage van 20 per kind. Voordat wij verder kunnen gaan met de voorbereidingen van dit kamp, willen wij graag weten of je mee mag/wil op kamp. Tenslotte kan een kamp zonder jullie niet doorgaan! Wil je je daarom voor 27 februari opgeven bij de coördinator van de clubs: Brenda de Haan, tel: of Na opgave ontvang je per mail een officieel inschrijfformulier. Vervolginformatie zal ook via mail plaatsvinden. Met vriendelijke groeten, De clubleiding Meditatie Goede Reede, 16 februari 2011 Woensdag 16 februari is er weer gelegenheid tot meditatie,. Aanvang (vanaf gelegenheid om aan ( tot jezelf) te komen) We gaan door tot 19.30, daarna nog gelegenheid tot nazitten met een achtergrond muziekje tot Kosten minimaal 1 euro te voldoen in het spaarpotje voor goed doel. We zien u/jou graag. Ciska en Ageeth. Klimaattip 18/22 Bij iedere 50 kg in de kofferbak van je auto neemt het brandstofverbruik met 3 procent toe; een verstopte luchtfilter kost 10 procent meer verbruik en banden met te weinig lucht zelfs 15 procent. Controleer deze week eens de bandenspanning van je auto. Zachte banden betekenen meer CO2-uitstoot. U kunt deze dienst nog eens beluisteren door een CD à 7.50 te bestellen na afloop van de dienst. De CD wordt dan in de loop van de week bij u afgeleverd. Bestelformulieren vindt u achter in de kerk, naast het orgel. Deze zondagsbrief is gemaakt door Ad van den Bovenkamp. 8

9 Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verzonden naar: 9

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Dag Tijdstip Tekst Lied Wie

Dag Tijdstip Tekst Lied Wie 27 april t/m 1 mei Dag Tijdstip Tekst Lied Wie Maandag Voor vertrek Prediker 3:1-15 Gezang 161 OD Lunch Spreuken 19:15 Psalm 145:4 NB Diner 1 Timoteüs 4:6-10 E&R 84 JH Avondsluiting Matteüs 6:25-33 Gezang

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Themastelling: Gelezen teksten

Themastelling: Gelezen teksten Themastelling: In de Middeleeuwen was er een monnik die in zijn ene hand een brandende fakkel droeg en in zijn andere een emmer water. Wat ga je doen? Vroegen ze? Met de emmer water ga ik de hel blussen

Nadere informatie

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE 01. IEMAND ALS RUTH KIJK DAAR LOPEN RUTH EN NAOMI ZOMAAR TWEE VROUWEN HAND IN HAND MET HUN HELE HEBBEN

Nadere informatie

1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY

1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY 1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY 2. INTOCHTSLIED: EL 218 VERS 1,2 EN 3: 1. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest breekt alle talen en doet ons elkaar

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

PREEK OVER MATTEÜS 25:31-46 Christelijke dienstbaarheid werkt verrassend in je voordeel bij het oordeel!

PREEK OVER MATTEÜS 25:31-46 Christelijke dienstbaarheid werkt verrassend in je voordeel bij het oordeel! PREEK OVER MATTEÜS 25:31-46 Christelijke dienstbaarheid werkt verrassend in je voordeel bij het oordeel! Liturgie zondagmiddag 27 april 2008 (Nieuwleusen) 2 e diakonale preek (1 e door ds. J. van de Wetering,

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Verslag Matthew Henry reis

Verslag Matthew Henry reis Verslag Matthew Henry reis September 2007 Kerkhistorische Themareis: In de voetsporen van Matthew Henry de Bijbel verklaarder O.l.v. ds. J. C. den Toom Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1 Deelnemers.....3

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

de Goede Week 2013 op de lagere school onderwijs bisdom Brugge

de Goede Week 2013 op de lagere school onderwijs bisdom Brugge de Goede Week 2013 op de lagere school onderwijs bisdom Brugge 1 GOEDE WEEK 2013 inleiding Het gebeurt niet ieder jaar dat we de Goede Week op school kunnen beleven. Dit schooljaar echter krijgen we die

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 O N T M O E T I N G Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL Goede en bemoedigende herinneringen aan de Kerstfeestviering op 25 december 2013 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 In de

Nadere informatie

Het. gezegende leven. Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën.

Het. gezegende leven. Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën. Het Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 1 van 30 gezegende leven Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën. Het gezegende Leven Evangeliegemeente De

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*):

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Ver. van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten Maartje van Kesteren* van Amerongen 2981395 Mariska Huijgen* De Wegwijzer 2983055 Aline

Nadere informatie

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn - Vleuterweide - Veldhuizen - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 1 2015 Bedevaart naar Lourdes 17 februari informatieavond

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie