Bijlage IX Deelname SURFconext bij Gebruiksovereenkomst G9400/[nummer]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage IX Deelname SURFconext bij Gebruiksovereenkomst G9400/[nummer]"

Transcriptie

1 [Klik en vul adresgegevens in] Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Onderwerp [datum] [kenmerk] Bijlage IX Deelname SURFconext bij Gebruiksovereenkomst G9400/[nummer] Geachte heer/mevrouw, In vervolg op uw verzoek betreffende het lidmaatschap van de SURFconext, ontvangt u met dit schrijven in tweevoud Bijlage IX, Lidmaatschap SURFconext, bij Gebruiksovereenkomst G9400/[nummer]. Indien u instemt met de genoemde afspraken in de Bijlage, verzoeken wij u deze op de daarvoor bestemde plaatsen te paraferen en één exemplaar aan ons te retourneren. Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Met vriendelijke groet, [AA-er] Account Advisering SURFnet bv Cc.: - [ICP] (InstellingsContactPersoon ICP) - [ICO] (InstellingsCoördinator IC) Bijlagen: - Bijlage IX, Lidmaatschap SURFconext, bij Gebruiksovereenkomst (in tweevoud) Radboudkwartier CK Utrecht Postbus DA Utrecht Deutsche Bank KvK Utrecht BTW NL B01 1/1

2 BIJLAGE IX LIDMAATSCHAP SURFCONEXT BIJ GEBRUIKSOVEREENKOMST NR: G9400/[nummer] d.d. [datum] Preambule Ten behoeve van een optimale samenwerking tussen de bij SURFnet aangesloten instellingen onderling en met informatie- en dienstenleveranciers, heeft SURFnet de dienst SURFconext opgezet. Deze samenwerkingsinfrastructuur bestaat uit verschillende componenten, waaronder federatieve authenticatie en centraal groepsmanagement. SURFnet streeft er naar om SURFconext met een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te leveren. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de integriteit van de gegevens van de Gebruiker en de wijze waarop Service Providers en SURFnet als verwerker met persoonsgegevens van de Gebruiker omgaan. SURFconext kent een zogenaamd trust framework. Een deelnemer aan SURFconext behoort tot dit trust framework indien hij een standaard set van afspraken onderschrijft die waarborgen bieden voor privacy van de gebruiker en de integriteit van de gegevens van de Gebruikers. Met het tekenen van deze Bijlage maakt de Instelling onderdeel uit van het trust framework. SURFconext kent tevens deelnemers die het trust framework niet geheel onderschrijven. Op de SURFconext website wordt inzichtelijk gemaakt om welke deelnemers het gaat. SURFconext kent ook deelnemers die het trust framework niet geheel kunnen of willen onderschrijven. Instellingen dienen dan na te gaan onder welke privacy voorwaarden de dienst door de betreffende deelnemer wordt aangeboden. Eventueel kunnen één op één aanvullende afspraken worden gemaakt. Op de SURFconext website wordt inzichtelijk gemaakt welke deelnemers wel of niet voldoen aan het trust framework. Deze bijlage bij de gebruikersovereenkomst betreft de afspraken voor de koppeling van de Instelling met SURFconext en gebruik van SURFconext. 1/6

3 Definities Instellingen Op SURFnet aangesloten organisaties waarmee SURFnet een Gebruiksovereenkomst heeft afgesloten en die gebruik maken van SURFconext. Virtuele Organisatie een samenwerkingsverband tussen organisaties binnen de SURFnet doelgroep die gezamenlijk als één organisatie willen optreden waarbij één organisatie als rechtspersoon optreedt namens de Virtuele Organisatie. SURFnet sluit met deze organisatie een overeenkomst voor de koppeling op SURFconext. Indien een Instelling optreedt als penvoerder van een Virtuele Organisatie dan is een afzonderlijke overeenkomst niet nodig. Gebruiker als Gebruiker wordt aangemerkt: 1. een persoon met een aanstelling dan wel een arbeidsovereenkomst bij de Instelling; 2. een bij de Instelling ingeschreven student, extraneus of cursist; 3. een persoon die anderszins in het kader van de taakuitvoering van de Instelling geautoriseerd is. SURFnet de operator van de SURFconext-infrastructuur bestaande uit een aantal door SURFnet centraal aangeboden voorzieningen. Identity Provider een organisatie de gegevens verstrekt over de identiteit van de Gebruiker waardoor authenticatie van de Gebruiker mogelijk is. Attribute Provider een organisatie of de Gebruiker die aanvullende persoonsgegevens verstrekt. Service Provider dienstaanbieder aangesloten op SURFconext. SURFmarket sluit met dienstaanbieders een overeenkomst af waarin ondermeer de privacy afspraken worden vastgelegd. Ook als op SURFnet aangesloten instellingen een commerciële dienst aanbieden zullen zij met SURFmarket een overeenkomst afsluiten. Artikel 1: Onderwerp Deze overeenkomst regelt de aansluiting van de Instelling op de door SURFnet aangeboden samenwerkingsinfrastructuur SURFconext. De Instelling als Identity Provider is verantwoordelijk is voor de authenticatie - het vaststellen van de identiteit van een Gebruiker - bij het gebruik van diensten op SURFconext. 2/6

4 De Instelling kan optreden als Attribute Provider waarbij de Instelling aanvullende persoonsgegevens van Gebruikers verstrekt aan een Service Provider. Tevens kan de Instelling optreden als Service Provider op SURFconext en diensten bieden aan haar Gebuikers of aan andere gebruikers van SURFconext. Artikel 2 : Opt-out policy SURFnet kent een Opt-out policy met betrekking tot het beschikbaar stellen van diensten van op SURFconext aangesloten Service Providers aan Gebruikers. De policy is te vinden op: https://support.surfconext.nl. Wanneer de Instelling akkoord gaat met de Opt-out policy, geeft de Instelling toestemming om diensten van Service Providers die vallen binnen het trust framework automatisch te ontsluiten voor haar Gebruikers. Artikel 3 : SURFconext website SURFnet publiceert: - een overzicht van de deelnemers aan SURFconext waarbij duidelijk is welke partijen het SURFconext trust framework onderschrijven. - een overzicht van Service Providers die een overeenkomst met SURFmarket zijn aangegaan. - een selfservice pagina voor individueel geregistreerde contactpersonen van de Instelling voor onder meer het wijzigen van contactgegevens en het aanvragen en wijzigen van toestemming zoals bedoeld in Artikel 2. Artikel 4: Adviesgroep SURFconext kent een Adviesgroep waarmee SURFnet de ontwikkelingen met betrekking tot SURFconext bespreekt. De verslagen van deze Adviesgroep worden gepubliceerd. SURFnet is verantwoordelijk voor het faciliteren en voorbereiden van de bijeenkomsten van de Adviesgroep. Artikel 5: De SURFconext-dienst De dienstbeschrijving is te vinden op deze locatie: SURFnet draagt er zorg voor dat de Instelling gebruik kan maken van SURFconext. SURFnet hanteert de service-levels die van toepassing zijn op de SURFconext zoals vermeld in de SURFnet Service Level Specificatie (SLS) te vinden via Onderbrekingen in de SURFconext-dienst wegens onderhoud zullen plaatsvinden in het maintenance-window van SURFnet, dat is gedefinieerd in de SLS. Indien er onderbrekingen noodzakelijk zijn buiten dit window zal SURFnet de Instellingen daarover vooraf informeren. 3/6

5 Een Instelling zal zo spoedig mogelijk aan SURFnet doorgeven indien SURFconext niet naar behoren functioneert, waarbij SURFnet wordt voorzien van de details van de klacht. Indien de klacht gegrond is en er herstelwerkzaamheden nodig zijn, zal SURFnet die zo snel mogelijk uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het SURFconext supportkanaal ( aan of een melding bij de SURFnet Helpdesk). SURFnet heeft het recht, in geval Instellingen niet handelen conform deze bijlage of ingeval SURFnet schade ondervindt van een aan de Instelling verwijtbare situatie, het gebruik van de SURFconext-dienst (gedeeltelijk) op te schorten voor de Instelling tot het moment waarop de Instelling wel voldoet aan deze bijlage dan wel de aan de Instelling verwijtbare situatie is opgeheven. Functionele aanpassingen in de SURFconext-dienst zullen door SURFnet bekend worden gemaakt op de SURFconext website en aan de SURFconext-contactpersonen via een mailinglist. Instellingen zullen daarnaast een bericht ontvangen van geplande aanpassingen en de mogelijkheid worden geboden om hierop binnen een redelijke termijn reageren. SURFnet informeert de Instellingen over technische aanpassingen en upgrades van de SURFconext-dienst en coördineert de nodige acties om de dienst veilig en operationeel te houden. SURFnet onderhoudt een overzicht van standaarden (en versies) die worden ondersteund door SURFconext en gebruikt kunnen worden door Instellingen. Artikel 6: Verplichtingen Instelling Instellingen installeren en upgraden binnen een redelijke termijn nieuwe SURFconext-standaarden en protocollen voor de SURFconext-onderdelen die zij gebruiken, indien dat door SURFnet wordt aanbevolen. Instellingen dragen er zorg voor dat SURFnet wordt voorzien van actuele technische en administratieve contactinformatie. Instellingen bieden hun Gebruikers een helpdesk voor SURFconext gerelateerde vragen. Deze helpdesk kan op zijn beurt weer het SURFconext supportkanaal raadplegen. Instellingen kennen een reglement voor Gebruikers. Het reglement verplicht de Gebruiker dat bij internetcommunicatie op basis van een door de Instelling verstrekt user-account steeds de gedragregels voor zorgvuldige online communicatie (waaronder netiquette) in acht worden genomen, dat daardoor geen Nederlandse of buitenlandse wettelijke verplichtingen, regels van openbare orde of goede zeden of rechten van derden geschonden worden en dat daardoor niet jegens derden onrechtmatig wordt gehandeld en/of schade wordt toegebracht. De Instelling neemt passende maatregelen voor de handhaving van het reglement. De Instelling vrijwaart andere Instellingen en Virtuele Organisaties die optreden als Service Provider voor schade die uit schending van het bovengenoemde reglement door haar Gebruikers mocht voortvloeien, voor zover deze Gebruikers door de Instelling geauthenticeerd zijn en de schade verband houdt met het gebruik van de SURFconext-dienst. 6/6

6 De Instelling behandelt persoonsgegevens conform de Privacy Policy van SURFconext. Deze Privacy Policy is een uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens toegespitst op de verwerking van persoonsgegevens binnen SURFconext. Artikel 6a: Instelling als Identity Provider/Attribute Provider De Instelling draagt zorg voor een adequate configuratie en beveiliging van de systemen en netwerkcomponenten die worden ingezet voor identiteits- en toegangsbeheer voor Gebruikers. De Instelling houdt de binnen SURFconext benodigde authenticatiegegevens en attributen volledig en actueel en draagt er zorg voor dat de Gebruiker bij eerste opname van de gegevens geïdentificeerd is. De Instelling registreert een minimale set attributen van hun Gebruikers zoals omschreven in op de SURFconext website. De Instelling draagt er zorg voor dat alleen Gebruikers, zoals in deze bijlage gedefinieerd, gebruik kunnen maken van de SURFconext-dienst. De Instelling maakt op verzoek van een Service Provider of een andere Instelling, die als Service Provider optreedt, inzichtelijk welke processen worden gebruikt voor het identiteitsbeheer ten behoeve van Gebruikers (registratie, life cycle management, rollenbeheer, authenticatie, selfservice, etc.). In de Privacy Policy van SURFconext is beschreven hoe Instelling omgaat met de persoonsgegevens. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: doel van de gegevensverwerking, aard van de vastgelegde gegevens, wie toegang krijgt tot de gegevens, transparantie voor de gebruiker en beveiliging van de gegevens. Artikel 6b: Instelling als Service Provider Indien de Instelling optreedt als Service Provider dan zal hij aan SURFnet kenbaar maken welke attributen nodig zijn voor het gebruik van de dienst. Dit wordt opgenomen in de self service portal op selfservice.surfconext.nl. In de Privacy Policy van SURFconext is beschreven hoe Service Providers omgaan met de persoonsgegevens. De Instelling houdt zich aan de bepalingen uit deze policy die betrekking hebben op de Service Provider. Indien de Instelling optreedt als commerciële Service Provider zal hij met SURFmarket een overeenkomst afsluiten. Artikel 7: Privacy-verplichtingen SURFnet De Instelling is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. SURFnet verwerkt persoonsgegevens van de Instelling en is gehouden deze behoorlijk en zorgvuldig te verwerken. SURFnet verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. 5/6

7 SURFnet is niet gerechtigd om op enig moment de persoonsgegevens van de Instelling die zij ter beschikking krijgt op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van deze overeenkomst een en ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Zonder de toestemming van de Instelling verleent SURFnet aan derden geen toegang tot de persoonsgegevens van Gebruikers. De toestemming kan zijn gegeven door een akkoord zoals omschreven in de Opt-out policy (zie artikel 2) of expliciet in alle andere gevallen. SURFnet verwerkt de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie of een land met een passend beschermingsniveau. SURFnet draagt zorg voor een betrouwbare en adequate beveiliging en zal indien daar aanleiding toe bestaat de processen inzake beveiliging laten auditen door een erkend auditor. SURFnet zal de Instelling onmiddellijk informeren over beveiligingsincidenten en de mogelijke impact hiervan op de verwerking van de persoonsgegevens. SURFnet zal alleen onderaannemers inschakelen met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten waarin geheimhouding- en beveiligingsverplichtingen zijn opgenomen overeenkomstig de verplichtingen uit deze Overeenkomst. Indien SURFnet door een autoriteit wordt verzocht om persoonsgegevens te verstrekken zal SURFnet de Instelling hierover informeren en de Instelling in staat stellen om haar rechten te verdedigen. SURFnet zal de toegang zo beperkt mogelijk houden. SURFnet zal de persoonsgegevens niet langer dan 6 maanden na de laatste transactie bewaren en daarna de gegevens uit alle systemen verwijderen. In de Privacy Policy heeft SURFnet haar omgang met persoonsgegevens in detail omschreven. Artikel 8: Beëindiging aansluiting SURFconext De Instelling kan schriftelijk bij SURFnet de deelname aan SURFconext beëindigen waarbij deze Bijlage komt te vervallen. Beëindiging van de SURFnet gebruiksovereenkomst brengt met zich mee dat de deelname aan SURFconext wordt beëindigd. 6/6

Gebruiksvoorwaarden eherkenning

Gebruiksvoorwaarden eherkenning Gebruiksvoorwaarden eherkenning Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van diensten door Deelnemers aan Dienstverleners en Dienstafnemers in het kader van het Netwerk voor eherkenning.

Nadere informatie

Besluit vaststelling aansluitvoorwaarden MijnOverheid.nl

Besluit vaststelling aansluitvoorwaarden MijnOverheid.nl (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit vaststelling aansluitvoorwaarden MijnOverheid.nl De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gezien het Besluit beheer Persoonlijke Internetpagina

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Deze Model Bewerkersovereenkomst is een bijlage bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Yes Telecom B.V.

Algemene Voorwaarden. Yes Telecom B.V. Algemene Voorwaarden Yes Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: maart 2015 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Raet uitgebrachte offertes, alle tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede alle nog tussen partijen te sluiten overeenkomsten en overige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden totoweb. Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht

Algemene voorwaarden totoweb. Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht Algemene voorwaarden totoweb Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door totoweb. De contractspartij waarmee totoweb overeenkomsten afsluit zal in deze

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform BouwConnect Communicatie Platform Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform juni 2012 Versie 1.0 Inhoud 1. BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2. TOEPASSELIJKHEID... 3 3. GEBRUIKSRECHT EN BETALINGSVERPLICHTING...

Nadere informatie

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst.

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst. GEBRUIKERSVOORWAARDEN SPEAKAP Artikel 1 Definities Bijlagen: Data: Dienst: Download Dienst: Fout: Gebruikers: Gebruiksvoorwaarden: Helpdesk: Intellectuele Eigendomsrechten: Klant: Noodsituatie: Overeenkomst:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. EZ Boekhouding: EZ Boekhouding is een Coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61722898 en de leverancier van de Dienst. 2. Klant: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden van Solcon Internetdiensten N.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Flevoland op 14 april 2005 onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de Algemene voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Mobiele Diensten 4COM te Dordrecht

Algemene Voorwaarden voor de levering van Mobiele Diensten 4COM te Dordrecht Algemene Voorwaarden voor de levering van Mobiele Diensten 4COM te Dordrecht 1. Definities Aansluiting De mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst met de daarvoor geschikte SIM-kaart. Aanvullende Voorwaarden

Nadere informatie

Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen:

Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen: Nadere bepalingen inzake de inkoop van ICT(diensten) 2012. Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten Gedragscode voor Betaalde Mobiel Internet diensten d.d. 1 juni 2009 1/23 DEELNEMENDE PARTIJEN Operators Vodafone Libertel B.V, gevestigd te Maastricht, KPN B.V., gevestigd te s-gravenhage; T-Mobile Netherlands

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 - 1 - Algemene Contractsvoorwaarden Algemene Contractsvoorwaarden van Almenara Multi Media. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

Opdrachtformulier Online Teleboekhouden

Opdrachtformulier Online Teleboekhouden Van der Leek Administratieve Dienstverlening B.V. Korenmolenweg 41 2665 CH Bleiswijk Telefoon 010-5216604 Fax 010-5214739 KvK 29026153 www.cvanderleek.nl Opdrachtformulier Online Teleboekhouden Voor het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie