VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS"

Transcriptie

1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : NL : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box AK Leusden, The Netherlands Phone: (+31) (0) Fax: (+31) (0) : Vloeibaar. : Carbamaat : (LS) Oplossing voor zaadbehandeling. Gebruik : Landbouw. ( Insekticide. ) Telefoonnummer voor noodgevallen : BE : (+32) (0) DE : (+49) (0) NL : (+31) (0) SE : (+46) (0) Samenstelling / Informatie over de bestanddelen Naam Component Waarde(n) CAS nr / EG nr / EG annex Symbo(o)l(en) R-Zinnen Methomyl (ISO) : 200 g/l / / T+ N 28-50/53 Methanol : 550 g/l / / X F T 11-23/24/25-39/ 23/24/25 Zie rubriek 16, waar de volledige tekst van elke relevante R-zin moet worden vermeld. 3. Identificatie van de gevaren Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen. Belangrijkste nadelige fysisch- : Licht ontvlambaar. chemische effecten Gevaarlijke uitwerkingen op de : Schadelijk bij inademing. Vergiftig bij opname door de mond. Kan overgevoeligheid gezondheid veroorzaken bij contact met de huid. Vergiftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. Dit produkt bevat : Cholinesterase inhibitor. Milieugevaar : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Primaire bron van blootstelling : Inademing. huid Inslikken. Symptomen bij gebruik - Inademing : De symptomen van extreme blootstelling aan dampen omvatten : Hoest., Pijnlijke keel., Kortademigheid. - Contact met de huid : Roodheid, pijn. - Contact met de ogen : Een waas voor de ogen hebben. Roodheid, pijn. - Inname : Het inslikken kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. 4. Eerste hulpmaatregelen Eerste hulp - Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Laat het slachtoffer rusten in een goed geventileerde ruimte. Houdt het slachtoffer warm. Indien ademhalingsstilstand, kunstmatige ademhaling toepassen. - Kontakt met de huid : Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. - Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. - Inname : De mond spoelen. Laten braken indien het slachtoffer volledig bij bewustzijn/ alert is. Een maagspoeling is aangewezen om het volledig legen te verzekeren. Revisie nr : 1 Datum : 13/2/2006 Vervangt : 0/0/0 bladzijde : 1

2 4. Eerste hulpmaatregelen (vervolg) Nota voor de arts : Tegengif 1: Atropine sulfaat. Tegengif 2: Obidoxime chloride of Pralidoxime (PAM). Serum en/of RBC cholinesterase bepaling. Bij inname maag leeg pompen en aktief kool geven. Bij inslikken maag leegpompen of behandelen met IPECEC (alleen wanneer slachtoffer bij kennis is) 5. Brandbestrijdingsmaatregelen Gevarenklasse : Dit produkt is ontvlambaar. Blusmiddelen - Geschikt(e) : watersproeistraal, schuim, koolstofdioxyde, bluspoeder Aangrenzende branden : Een poeder of een waternevel gebruiken om de naburige uitrusting af te koelen. Speciale blootstellingsrisico's : Giftige dampen ( koolstofdioxyde, koolstofmonoxyde, stikstofoxyden, zwaveloxyden, Koolstofdisulfide., waterstofcyanide, Methyl isothiocyanaat. ) Speciale voorschriften : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt. Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingstoestel gebruiken. 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat Technische maatregelen Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Milieu-voorzorgsmaatregelen Bij morsen en/of lekkage : Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen. : Vermijd onnodige blootstelling. Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen. Zie Rubriek 8. : Niet in de gootsteen legen. Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt. : Het produkt indijken om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal. Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen m.b.v. een absorberend produkt. 7. Hanteren en opslag Algemeen Behandeling Opslag Verpakkingsmateriaal : Opslaan en behandelen alsof er steeds een ernstige kans op brand/explosie en risico voor gezondheid bestaat. : Voorzorgsmaatregelen nemen tegen statische ontladingen die tijdens meng-en overbrengingsoperaties kunnen voorkomen. Gas, rook, damp of aërosolen niet inademen. Goedgekeurd masker dragen Onmiddelijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verpakking droog houden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Opslagtemperatuur : < 45ºC : COEX polyethyleen flessen. Metalen drums met binnencoating 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming Persoonlijke beveiliging - Ademhalingsbescherming : Geschikte ademhalingsuitrusting. - Huidbescherming : Draag geschikte beschermende kleding Een waterdicht beschermpak met handschoenen, laarzen en volledige hoofd- en gelaatsbescherming dragen. - Oogbescherming : Chemische veiligheidsbril of gelaatsbescherming met veiligheidsbril. Industriële hygiëne : In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke bron van blootstelling moeten oogdouches en veiligheidsdouches aanwezig zijn. Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. Kleding wassen alvorens ze opnieuw te dragen. Revisie nr : 1 Datum : 13/2/2006 Vervangt : 0/0/0 bladzijde : 2

3 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming (vervolg) Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. Beroepsmatige blootstellingslimieten - Nederland : MAC : 2.5 mg/m3 (Methomyl) MAC : 262 mg/m3 (Methanol) 9. Fysische en chemische eigenschappen Fysische vorm : Vloeibaar. Kleur : Kleurloos tot lichtgeel. Geur : Kenmerkend ph waarde : 6-7 Dichtheid [kg/m3] : (20 ºC) Oplosbaarheid in water : 60 g/l (Methomyl; 25ºC) Vlampunt [ C] : Explosiegrenzen Explosiegrenzen - onderste [%] : 6.7 Explosiegrenzen - bovenste [%] : 36 (Methanol) Log P octanol / water bij 20 C : 1, Stabiliteit en reactiviteit Stabiliteit : Stabiel in de aanbevolen opslag- en behandelingsomstandigheden. Gevaarlijke ontledingsprodukten : De thermische ontleding brengt teweeg: koolstofdioxyde, koolstofmonoxyde, Koolstofdisulfide., Waterstof chloride., waterstofcyanide, stikstofoxyden, zwaveloxyden, Methyl isothiocyanaat. Gevaarlijke polymerisering : Zal niet voorkomen. Te vermijden stoffen : Sterk oxyderende stoffen Sterke zuren, basen. Te vermijden condities : Warmte open vuur Vonken. 11. Toxicologische informatie Acute giftigheid - Inademing : LC50 ( rat ) : 1.26 mg/l/4h - Dermaal : LD50 ( Konijn ) : > 2000 mg/kg - Oraal : LD50 ( rat ) : 81 mg/kg Huidirritatie (konijn) : Niet irriterend. Irritatie van de ogen (konijn) : Licht irriterend voor de ogen. Sensibilisatie : Dit produkt veroorzaakt gevoeligheid bij Guinese biggen. Carcinogene werking : Geen kankerverwekkend gevolg. Mutagene werking : Niet-mutageen. Teratogene werking : Niet teratogeen. 12. Milieu informatie Stof Ecotoxiciteit Persistentie en afbreekbaarheid Vermogen tot bioaccumulatie : aktieve stof Methomyl : Vis LC50 = 3.4 mg/l Vogels LD50 = 15.9 mg/kg Wilde eend Daphnia magna EC50 = 28.7 µg/kg Bijen Vergiftig voor bijen. : Degradeert snel in de grond en water. : Het produkt bioaccumuleert niet in waterorganismen Revisie nr : 1 Datum : 13/2/2006 Vervangt : 0/0/0 bladzijde : 3

4 13. Instructies voor verwijdering Afvalverwijdering : Gevaarlijk afval door zijn giftigheid. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Plaatselijke voorschriften i.v. m. verwerking respecteren. 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Gevaarlabel(s) óp v Verzendnaam : UN2758 PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, 3 (6.1), II VN-nummer : 2758 G.I. nr : : 336 Land vervoer Tremcard nr. : 30GFT2-II ADR/RID : Group : II Klasse : 3 Zee vervoer Klasse : 3 (6.1) Verpakkingsgroep : II EmS-Nr : F-E, S-D IMDG-Zeevervuiling : Ja. 15. Wettelijk verplichte informatie Symbo(o)l(en) : Giftig. Licht ontvlambaar. Gevaarlijk voor het milieu. R-Zinnen : R11 : Licht ontvlambaar. R20 : Schadelijk bij inademing. R25 : Vergiftig bij opname door de mond. R39/23/24/25 : Vergiftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S-Zinnen : S23 : Gas, rook, damp, spuitnevel niet inademen. S35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S38 : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). S61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. Nederland : Toelatingsnummer : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de mens en het milieu te voorkomen. 16. Overige informatie Volledige tekst van R-zinnen in de rubriek 2 : : R11 : Licht ontvlambaar. R23/24/25 : Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. R28 : Zeer vergiftig bij opname door de mond. Revisie nr : 1 Datum : 13/2/2006 Vervangt : 0/0/0 bladzijde : 4

5 16. Overige informatie (vervolg) R39/23/24/25 : Vergiftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Literatuur : European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) International Maritime Dangerous Goods; 2004 edition; IMO EG-richtlijn 67/548/EG, met inbegrip van amendementen. EG-richtlijn 91/414/EG, met inbegrip van amendementen en het beoogde gebruik. Drukdatum : 13/2/2006 Gemaakt door : HPV De inhoud en het formaat van dit MSDS overeenkomstig Richtlijn 2001/58/EG. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is. Einde van document Revisie nr : 1 Datum : 13/2/2006 Vervangt : 0/0/0 bladzijde : 5

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 01-mei-2007 MSDS PN: 4321396 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401936, 300570 Product benaming

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Dow AgroSciences B.V. Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010 Productnaam: BOFIX* Herbicide Herzien: 2012/07/02 Print datum: 29 Sep 2012 Dow AgroSciences B.V.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SECTION 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: BIOCONTROL MAR 71 Produktcode: 571257 (25 liter)

Nadere informatie

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1

INSTRUCTIEBLAD VEILIG GEBRUIK 1 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1.1 Productaanduiding STEENWOL Hoog aluminiumoxide, laag silicaat wol 2 1.1.2 Handelsnamen en synonymen Alle ROCKWOOL steenwol producten

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23.

Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Info voor koudemiddelengebruikers No. 1 Deskundige omgang met koudemiddelen: R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-508A en R-23. Geschikte veiligheidshandschoenen behoren tot de basisuitrusting. Een

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Veilig werken met antifoulingverf

Veilig werken met antifoulingverf Veilig werken met antifoulingverf Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Yachting Matters, april 2008 Als leden van de watersport gemeenschap worden wij ons steeds meer bewust van de potentiële invloed

Nadere informatie

Veilig werken met gassen

Veilig werken met gassen Veilig werken met gassen Werken met cryogene gassen. Nr. 1 Algemeen Gassen kunnen voorkomen in vaste vorm (droogijs), gasvorm en vloeibare vorm. Gassen worden vloeibaar door de druk te verhogen of door

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik. Minoxidil Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen inhoud Richtlijnen uit PGS 15 Welke stoffen vallen onder PGS 15 3 Wanneer bent u verplicht uw chemicaliën op te slaan? 3 Etikettering 4 Gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS FOSTER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foster 100/6 microgram/dosis, aërosol, oplossing beclometasondipropionaat, formoterolfumaraatdihydraat. Voor gebruik door volwassenen. Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Gyno-Daktarin 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Gyno-Daktarin 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Vernieuwd overzicht van en-normen voor handschoenen. www.ansell.eu

Vernieuwd overzicht van en-normen voor handschoenen. www.ansell.eu Vernieuwd overzicht van en-normen voor handschoenen 3 meer aandacht voor gezondheid en veiligheid De Europese Akte beperkt zich niet alleen tot het wegwerken van handelsbarrières, maar streeft in heel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie