Werktijdenregeling en bijzondere regelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werktijdenregeling en bijzondere regelingen"

Transcriptie

1 Werktijdenregeling en bijzondere regelingen Artikel Begrippen en afkortingen Lid De volgende begrippen worden gehanteerd: Begrip Omschrijving Vindplaats Werkgever De gemeente Krimpen aan den IJssel dan wel degene die Artikel :, lid sub a namens de gemeente optreedt. 2 ATW Werknemer Degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid. De ambtenaar, de arbeidscontractant, de stagiaire, de uitzendkracht, de vrijwilliger etc. werkzaam bij de werkgever. Artikel :, lid sub a 2 ATW De ander bedoeld bij werkgever'. Van het begrip werknemer zijn uitgezonderd de gemeentesecretaris en de werknemer werkzaam bij de gemeentebrandweer. Voor wat betreft de werknemer van de gemeentebrandweer geldt de werktijdenregeling, zoals die door het IBO is vastgesteld. Jeugdige werknemer Een werknemer van 6 of 7 jaar Artikel :, lid 3 ATW Leidinggevende De direct leidinggevende van de werknemer Volledige betrekking Een betrekking waarbij de formele arbeidsduur per week 36 uur Artikel :, lid onder bedraagt. k CAR Deeltijdbetrekking Een betrekking waarbij de formele arbeidsduur per week minder Artikel :, lid onder dan 36 uur bedraagt. gg CAR Arbeid Elke lichamelijke of geestelijke inspanning die de werkgever van de werknemer verlangt. Arbeidsduur of De vooraf vastgestelde omvang van het aantal uren in een Artikel :, lid onder Arbeidstijd bepaalde periode waarin door de werknemer arbeid moet worden e CAR verricht. Overwerk Werkzaamheden door de ambtenaar (werknemer) in Artikel :, lid onder l dienstopdracht verricht buiten de feitelijke arbeidsduur per week. CAR Werkdag Werktijd of Dienst Personele bezetting Rusttijd Nachtdienst Pauze Een dag waarop de werknemer arbeid moet verrichten. Als hoofdregel zijn dat de werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Artikel :, lid onder m CAR De periode tussen vastgestelde tijdstippen gedurende welke door Artikel :, lid onder de werknemer arbeid moet worden verricht. n CAR Werktijd komt overeen met het begrip dienst uit de ATW, Artikel :7, onder c zijnde: ATW een aaneengesloten tijdruimte waarin arbeid wordt verricht en die gelegen is tussen twee bij de Arbeidstijdenwet en de daarop berustende bepalingen voorgeschreven opeenvolgende onafgebroken rusttijden. De aanwezigheid van een of meer medewerkers op een afdeling of een onderdeel daarvan gedurende de werktijd. De periode waarin geen arbeid wordt verricht. De dagelijkse rusttijd is gelegen tussen twee diensten. Een dienst waarin de uren tussen uur en uur geheel Artikel :7 onder d ATW of gedeeltelijk zijn begrepen. Een tijdruimte van ten minste 5 achtereenvolgende minuten Artikel :7 onder e ATW waarin de arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken en de werknemer geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de bedongen arbeid. Consignatie Een beschikbaarheiddienst als bedoeld in artikel 5::0, lid 2 onder c UWO, zijnde een tijdruimte tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om ingeval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. Bedrijfstijd De periode waarin (binnen) de gemeentelijke organisatie of een organisatieonderdeel arbeid kan worden verricht en diensten kunnen worden verleend. Artikel 5:, lid ATW en Artikel 5::0, lid 2 onder c UWO

2 Publieksopenstelling Rooster De periode waarin de gemeentelijke organisatie of een onderdeel daarvan diensten aanbiedt aan burgers, bedrijven of anderen. Het werkschema waarop voor de werknemer de arbeids- en rusttijden zijn vermeld. Lid 2 De volgende afkortingen worden gehanteerd: ATW Arbeidstijdenwet ATB Arbeidstijdenbesluit CAR Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten UWO Uitwerkingsovereenkomst Artikel 2 Toepassing Deze regeling is van toepassing op de werknemer, die werkzaam of tewerkgesteld is bij de gemeente Krimpen aan den IJssel met uitzondering van de werknemers van de brandweer. Artikel 3 Standaardregeling of Overlegregeling Lid De normen van de Standaardregeling, zoals vermeld in de Arbeidswet en het Arbeidsbesluit, gelden met inachtneming van de hierna opgenomen bepalingen. Lid 2 Bij wijze van uitzondering geldt de Overlegregeling, zoals vermeld in de Arbeidswet en het Arbeidsbesluit (hierna: de Overlegregeling) voor zover dit uitdrukkelijk is vastgelegd in de bijzondere werktijdenregeling. Artikel 4 Hoofdregel feitelijke arbeidsduur Lid Bij een volledige betrekking bedraagt de feitelijke arbeidsduur in de regel 8 uur per dag met een maximum van 40 uur per week met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 0 en. Lid 2 Het is toegestaan in afwijking van het eerste lid de feitelijke arbeidsduur vast te stellen op 45 uur per week met inachtneming van een gemiddelde van 40 uur per week in een periode van 3 weken. Artikel 5 Werktijden Lid De werktijd vangt aan om uur en eindigt om 7.00 uur. Zij wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, die dient te worden opgenomen in de periode van 2.00 uur tot 3.30 uur. Lid 2 Tenzij naar het oordeel van het college het dienstbelang zich daartegen verzet kan de werknemer, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, in overleg met zijn leidinggevende zijn dagelijkse werktijden bepalen met inachtneming van het volgende: a. de werktijd vangt niet eerder aan dan om uur en eindigt niet later dan om 8.00 uur; b. aanwezigheid tussen uur tot 2.00 uur en tussen 3.30 uur tot 6.00 uur (bloktijd) op werkdagen; c. de maximaal toegestane werktijd bedraagt 9 uur per werkdag en mag eenmaal in de week 0 uur per werkdag bedragen; d. de maximaal toegestane werktijd bedraagt incidenteel inclusief overwerk uur per werkdag, of 54 uur per week dan wel over 3 weken gemiddeld 45 uur per week; e. bij een werktijd van langer dan 5,5 uur, maar korter dan 8 uur wordt een pauze van ten minste 30

3 minuten genoten; f. bij een werktijd van langer dan 5,5 uur, maar korter dan 0 uur wordt een pauze genoten van ten minste 45 minuten, waarvan ten minste 30 minuten aaneengesloten; g. bij een werktijd van langer dan 0 uur wordt een pauze genoten van uur, waarvan ten minste 30 minuten aaneengesloten; h. de rusttijd bedraagt ten minste uur per 24 uur. Eenmaal in een aaneengesloten periode van 7 x 24 uur is inkorting tot ten minste 8 uur toegestaan. i. nadere voorschriften, zoals vastgelegd in bijzondere werktijdenregelingen. Lid 3 In het belang van de dienst kan voor bepaalde organisatieonderdelen of voor individuele belanghebbenden een bijzondere werktijdenregeling worden vastgesteld. In bijlagen A, B, C, D, E, F, G, H en I zijn de bijzondere werktijdenregelingen opgenomen. Lid 4 De in het vorige lid genoemde bijzondere werktijdenregelingen gelden voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld. Lid 5 Een bijzondere werktijdenregeling wordt ten minste 28 dagen vóór aanvang van de periode waarop de regeling betrekking heeft, aan de belanghebbende op wie zij van toepassing is, medegedeeld. Lid 6 Van de in het vorige lid gestelde termijn kan worden afgeweken, indien de aard van de functie zich daartegen verzet of met instemming van de belanghebbende. Het vorige lid is niet van toepassing bij de invoering van deze regeling. Artikel 6 Bijzondere groepen werknemers Voor de jeugdige werknemer gelden de in de Arbeidswet en het Arbeidsbesluit genoemde werk- en rusttijden overeenkomstig de Overlegregeling, alsmede de regels met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op de werkvloer. Artikel 7 Lid Het is een werknemer die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, na inwilliging van zijn daartoe strekkend schriftelijk verzoek, toegestaan de voor hem geldende middagpauze met een half uur te verlengen of de voor hem geldende werktijd s middags een half uur eerder te beëindigen. Lid 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaar in deeltijdbetrekking, op degene die belanghebbende is in de zin van hoofdstuk 5 CAR en de ambtenaar die met toepassing van het tweede lid van artikel 8: CAR belanghebbende is in de zin van hoofdstuk 5A CAR. Artikel 8 Collectief aangewezen vakantiedag Lid De belanghebbende dient de niet gewerkte tijd op een collectief aangewezen vakantiedag, als bedoeld in artikel 6:2:: UWO, te compenseren met verlofuren. Lid 2 Op een collectief aangewezen vakantiedag wordt alleen bij onvermijdelijkheid dienst gedaan, ter beoordeling door of namens burgemeester en wethouders.

4 Artikel 9 Bedrijfstijd en Publieksopenstelling Lid De bedrijfstijd op werkdagen loopt van tot 8.00 uur met uitzondering van het organisatieonderdeel waarvoor een bijzondere werktijdenregeling geldt, als bedoeld in het derde lid van artikel 5. Lid 2 Gedurende de bedrijfstijd is geen sprake van overwerk, behoudens voor de werknemer met een deeltijdbetrekking; daarvoor geldt een afwijkende regeling. Lid 3 De leidinggevende draagt zorg voor een adequate personele bezetting van een organisatieonderdeel op werkdagen uur tot 7.00 uur. Lid 4 De gemeentelijke organisatie is voor het publiek opengesteld op werkdagen van 08.5 uur tot 2.00 uur. Daarnaast is het raadhuis voor het publiek opgesteld gedurende de openbare vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies. Lid 5 In afwijking van het gestelde in het eerste, derde en het vierde lid gelden, indien een bijzondere werktijdenregeling van kracht is, de daarin vermelde bedrijfstijden, de tijden voor een adequate bezetting en de tijden van de publieksopenstelling. Artikel 0 Adv-verlof en feitelijke arbeidsduur per week Lid Bij een volledige betrekking bedraagt de feitelijke arbeidsduur ten minste 38 uren per week. Het verschil in uren tussen de formele en de feitelijke arbeidsduur wordt advverlof genoemd en bedraagt uitgaande van 2 uren per week bij een volledige betrekking maximaal 04 uren per jaar. De opbouw van het adv-verlof geschiedt per week. Lid 2 Adv-verlof wordt toegevoegd aan het vakantieverlof, als bedoeld in artikel 6:, lid CAR, en vormt het totaal verlof voor de werknemer. Lid 3 Adv-verlof is vrij opneembaar, doch kan niet worden overgeschreven naar het volgende jaar. Lid 4 Adv-verlof in enig kalenderjaar wordt niet verleend als gevolg van afwezigheid wegens zwangerschap of bevalling of niet aan schuld of nalatigheid te wijten ziekte van de werknemer, met dien verstande dat een vermindering niet wordt toegepast gedurende de laatste zes maanden van de periode van die afwezigheid voorafgaand aan het herstel of het ontslag van de werknemer. Lid 5 Voor de medewerker met een deeltijdbetrekking gelden de in voorgaande leden genoemde bepalingen naar rato van een volledige betrekking. Lid 6 Adv-verlof is niet van toepassing op de werknemers van het zwembad De Lansingh, De Tuyter, de sporthallen of sportzalen en de docenten van de muziekschool.

5 Lid 7 In afwijking van het eerste lid kan de feitelijke arbeidsduur per week variëren tussen 30 en 42 uur, voor zover burgemeester en wethouders toestemming hiervoor verlenen. Artikel Rooster Lid De invulling van de feitelijke arbeidsduur van de werknemer geschiedt door middel van een rooster. Lid 2 De leidinggevende stelt, na overleg met de werknemer, het rooster vast. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de organisatiebelangen in het bijzonder de aansluiting op de bedrijfsprocessen en de persoonlijke belangen van de werknemer. Bij strijdigheid prevaleert het organisatiebelang. Lid 3 Het rooster omvat een periode van vier weken. Uiterlijk een maand voor de eerste dag van een kalenderjaar worden de roosters voor het eerste halfjaar van dat jaar vastgesteld en uiterlijk een maand voor de eerste dag van de zevende maand de roosters voor het tweede halfjaar. In afwijking hiervan geschiedt bij indiensttreding dan wel wijziging van een betrekking de vaststelling van het rooster zo spoedig mogelijk daarna op overeenkomstige wijze. Lid 4 Bij een volledige betrekking bedraagt het aantal in te roosteren uren per week ten hoogste 40 uren, doch per periode van vier weken ten hoogste 52 uren. Indien in een roosterperiode van vier weken (20 werkdagen) meer dan 52 uren wordt gewerkt, worden die overige uren aangemerkt als roostervrije uren. Lid 5 Indien het zevende lid van artikel 0 van toepassing is, kan van het gestelde in het vierde lid worden afgeweken. Lid 6 Het aantal uren bij afwezigheid wegens ziekte dan wel wegens verlof is gebaseerd op het volgens het rooster te werken uren, met dien verstande dat bij afwezigheid wegens ziekte de opbouw van het aantal roostervrije uren staakt met ingang van de nieuwe periode van vier weken volgende op die waarin bedoelde afwezigheid begint. Lid 7 Wijzigingen in de roosters worden tot een minimum beperkt. Artikel 2 Slotbepaling Het college kan voor zover nodig in afwijking van de bij of krachtens deze regeling gestelde regels beslissen in individuele gevallen, waarin deze regelen naar het oordeel van het college niet of niet naar redelijkheid voorzien. Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding Lid Deze regeling kan worden aangehaald als Werktijdenregeling. Lid 2 Deze regeling treedt met ingang van 5 februari 2002 in werking.

6

7 Bijlagen Bijlagen Bijlage A, Regeling variabele werktijden Bijlage B, Regeling werktijden bodes Bijlage C, Regeling werktijden burgerzaken Bijlage D, Regeling werktijden dienst openbare werken Bijlage E, Regeling werktijden consignatie Bijlage F, Regeling werktijden zwembad De Lansingh Bijlage G, Regeling werktijden De Tuyter Bijlage H, Regeling werktijden sporthallen en sportzalen Bijlage I, Regeling werktijden muziekschool

8 Integrale printversie "Aanvullende regelingen" Integrale printversie "Aanvullende regelingen" Door op het onderstaande icoon te drukken, start het downloaden van de printversie van de Aanvullende regelingen. Printversie Aanvullende regelingen

9 Formulieren Formulier verklaring terugbetaling studiefaciliteiten Formulier verklaring terugbetaling studiefaciliteiten Bijlage: Formulier verslag functioneringsgesprek Formulier verslag functioneringsgesprek

10 Bijlagen Bijlage I Salarisverhoging In de bijlage van de in artikel 3:, eerste lid, bedoelde bezoldigingsregeling worden met ingang van april 993 de daarin opgenomen schaalbedragen verhoogd met 2%. Met ingang van januari 995 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5%. Met ingang van augustus 995 worden de schaalbedragen verhoogd met,25%, behoudens de schaalbedragen van personeel werkzaam bij gemeentelijke zorginstellingen. Ten aanzien van personeel dat op of na augustus 995 werkzaam is bij gemeentelijke ziekenhuizen, gemeentelijke verpleegtehuizen of gemeentelijke psychiatrische ziekenhuizen, geldt dat zij in januari 996 een eenmalige uitkering ontvangen ter grootte van,25% van de grondslag. De grondslag bestaat uit de over de maanden augustus tot en met december 995 genoten bezoldiging, vermeerderd met 8% vakantietoeslag. Deze uitkering wordt niet verstrekt aan personeel dat voor januari 996 uit dienst is getreden en in de periode van augustus tot en met 3 december 995 minder dan 00 uur bij één instelling heeft gewerkt. Met ingang van januari 996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen van toepassing. Met ingang van augustus 996 worden de schaalbedragen verhoogd met,25%. Vanaf 997 wordt een structurele eindejaarsuitkering uitgekeerd van 0,3% van het jaarsalaris. Per juni 997 worden de schaalbedragen met 3,0% verhoogd. Met ingang van april 998 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,25%. Met ingang van april 999 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,0%. Met ingang van oktober 999 worden de schaalbedragen verhoogd met,0%. Degenen die op december 999 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van ƒ 350, bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven. Degenen die op april 2000 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van ƒ 350, bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven. Met ingang van augustus 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met,5%. Met ingang van oktober 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met,5%. In 2000 wordt de structurele eindejaarsuitkering van 0,8% eenmalig verhoogd met 0,5% onder een gelijktijdige verhoging van het minimale bedrag met ƒ 250,-. Dit resulteert voor 2000 in een eindejaarsuitkering van,3% met een minimaal bedrag van ƒ 650,-. Met ingang van januari 200 worden de schaal;bedragen gebruteerd met,9% met een maximum van ƒ.745,-. Met ingang van mei 200 worden de schaalbedragen verhoogd met 3,3%. Vanaf 200 wordt de eindejaarsuitkering met 0,95% structureel verhoogd naar,75%. Tevens wordt vanaf 200 het minimale bedrag verhoogd van ƒ 400,- naar ƒ.25,- bruto. In 200 wordt deze minimale uitkering eenmalig opgehoogd met ƒ 50,- naar ƒ.75,- Vanaf 2002 bedraagt de eindejaarsuitkering,75% met een minimaal bedrag van 5,-.

11 Met ingang van februari 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 3 %. Met ingang van oktober 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5 %. Vanaf 2002 wordt de eindejaarsuitkering structureel met procentpunt verhoogd naar 2,75 %. Tevens wordt vanaf 2002 het minimale bedrag verhoogd van 5,- naar 6,- bruto. Vanaf 2002 is de grondslag van de eindejaarsuitkering het jaarsalaris. Met ingang van april 2003 worden de schaalbedragen verhoogd met 2 %. Vanaf 2003 wordt de eindejaarsuitkering structureel met 0,25 procentpunt verhoogd naar 3 %. Tevens wordt vanaf 2003 het minimale bedrag verhoogd van 6,- naar 836,- bruto. Degenen die op oktober 2003 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van 200,- bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt niet door naar de pensioenen en de uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, zowel wat betreft opbouw als indexatie. Met ingang van juni 2005 worden de schaalbedragen verhoogd met %. Met ingang van februari 2006 worden de schaalbedragen verhoogd met,6 %. Met ingang van februari 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,8%. Met ingang van juni 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%. In 2007 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 3,5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft 836,-. Met ingang van juni 2008 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%. In 2008 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft 836,-. In 200 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 5,5%. De bodem in de eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 836, - naar.750, -. Degenen die (een deel van) de maand april 200 in dienst zijn van de gemeente ontvangen een eenmalige uitkering van % en een eenmalige uitkering van 0,5%. Beide eenmalige uitkeringen worden berekend over het salaris dat de medewerker ontvangen heeft in de maand april 200 vermenigvuldigd met de factor 2. Voor medewerkers met een deeltijdbetrekking worden de twee eenmalige uitkeringen vastgesteld naar rato van de betrekkingsomvang. De eenmalige uitkeringen zijn pensioengevend en hebben geen invloed op de hoogte van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid (uitkeringen op grond van hoofdstuk 9, 9a, 9b, 9c, 0, 0a, 0d, en a van de CAR). Met ingang van januari 20 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5% en wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 6,0%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft.750, -. Met ingang van januari 202 worden de schaalbedragen verhoogd met,0%. Met ingang van april 202 worden de schaalbedragen verhoogd met,0%. Bijlage II Schaalindeling Salaristabellen Deze bijlage bevat de schaalindeling, als onderdeel van de bezoldigingsregeling, bedoeld in artikel 3:, eerste lid. Salaristabel gemeente ambtenaren per april 202, oude structuur (bijlage II) Salaristabel gemeente ambtenaren per april 202, nieuwe structuur (bijlage IIa) Salaristabel gemeente ambtenaren per april 202, nieuwe structuur periodiek Schaal

12 periodiek Schaal 0A A Salaristabel gemeente ambtenaren per april 202 oude structuur Salaris Salaris Schaal A A A a a a a a a a

13 a a a a a a a a a a a a Bijlage IIb en IIc Vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer Vergoedingentabellen De actuele tabellen kunt u vinden in hoofdstuk 9 Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke

14 brandweer. Vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per april 202. Gebruteerde vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per april 202. Bijlage III Hoorbepaling Deze tekst bevat een alternatieve tekst voor hoofdstuk 2, bestemd voor gemeenten waar geen commissie voor georganiseerd overleg is ingesteld. Artikel 2: Lid Met de organisaties waarbij de ambtenaren zijn aangesloten vindt overleg plaats aangaande aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd, voor zover daarin niet wordt voorzien door het LOGA-overleg tussen het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de centrales van overheidspersoneel. Lid 2 Als organisaties bedoeld in het vorige lid worden aangemerkt de landelijke verenigingen van overheidspersoneel aangesloten bij de centrales van overheidspersoneel, toegelaten tot het overleg in het vorige lid bedoeld. Lid 3 Het overleg wordt gevoerd door aan een organisatie een ontwerp van het voorgenomen besluit met toelichting toe te zenden, met het verzoek binnen een daarbij te stellen termijn, welke niet korter dan veertien dagen zal zijn, vermeldt het college schriftelijk haar gevoelen kenbaar te maken. Indien de organisatie dit verlangt wordt zij tot mondelinge toelichting toegelaten. Lid 4 Aan de bepaling van het eerste lid wordt geacht te zijn voldaan, indien de organisatie in gebreke is gebleven binnen de in het vorige lid bedoelde termijn van haar gevoelen te doen blijken. Lid 5 Behoort het nemen van het in het derde lid bedoelde besluit tot de bevoegdheid van de raad, dan vermeldt het college bij het ontwerp van het besluit tevens het gevoelen van de organisaties terzake. Lid 6 Het college zendt een afschrift van zijn besluiten en een eventueel besluit van de raad binnen veertien dagen nadat deze zijn genomen aan de organisaties. Bijlage IV Salarisschalen kunsteducatie per april aanloopbedrag aanloopbedrag aanloopbedrag

15 uitloopbedrag uitloopbedrag uitloopbedrag Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden dat bij de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren binnen de aanstelling lokaal maatwerk gewenst is. Daarom is in artikel 9b:5 vastgelegd dat de werkgever, met toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), een lokale regeling vaststelt waarin per discipline de verhouding wordt vastgesteld van de verschillende soorten werkzaamheden binnen lesgebonden en niet-lesgebonden uren. Van een vaste verhouding naar een lokale regeling Tot januari 2009 kende de aanvullende rechtspositieregeling voor onderwijzend personeel een vaste maximale verhouding van 26 lesgebonden uren en 0 overige niet-lesgebonden uren. Per januari 2009 wordt deze vaste maximale verhouding losgelaten. Reden daarvoor is dat een centraal voorgeschreven verhouding geen recht kan doen aan verschillen per discipline, per instelling of per onderwijzend personeelslid. Met een lokale regeling kan wel ingespeeld worden op deze specifieke kenmerken. Status sjabloon In dit sjabloon worden mogelijke werkzaamheden binnen lesgebonden en niet-lesgebonden uren opgesomd. Die opsomming is niet limitatief. In een instelling kan worden vastgesteld dat bepaalde in het sjabloon genoemde werkzaamheden niet binnen de instelling voorkomen en dus niet in de lokale regeling worden opgenomen. Daarentegen kan ook worden vastgesteld dat er instellingsspecifieke werkzaamheden zijn die niet in het sjabloon voorkomen, maar die wel in de lokale regeling moeten worden genoemd. Het sjabloon is dus een handvat voor de lokale regeling waarin onder andere rekening wordt gehouden met Opbouw Sjabloon Schematisch is de opbouw van het sjabloon als volgt: Categorieën van werkzaamheden Dit sjabloon onderscheidt als hoofdcategorieën:

16 De categorie niet-lesgebonden uren kan vervolgens weer opgedeeld worden in drie subcategorieën: De (sub)categorieën zijn hierna verder uitgewerkt: de ervaring van de ambtenaar, het cursustype dat de ambtenaar geeft en de discipline van de ambtenaar.. lesgebonden uren en 2. niet-lesgebonden uren. 2a. Voorbereiding en nazorg van de lesgebonden uren. Deze subcategorie hangt direct samen met de lesgebonden uren. 2b. Algemene werkzaamheden Deze subcategorie staat los van het aantal lesgebonden uren. 2c. Variabele werkzaamheden Deze subcategorie staat los van het aantal lesgebonden uren.. Lesgebonden uren in uren per schooljaar/cursusjaar/seizoen Het gaat in deze categorie om het aantal te verzorgen lesgebonden uren op jaarbasis. Het betreft alle door een discipline uit te voeren les- of cursuswerkzaamheden, al of niet te onderscheiden naar bijvoorbeeld: Type lessen/cursussen: individuele lessen, combinatielessen, groepslessen, klassikale lessen Homogene ensembles Heterogene ensembles Koren Orkesten Regulier onderwijs Speciaal onderwijs 2. Niet-lesgebonden uren in uren per schooljaar/cursusjaar/seizoen Van sjabloon naar lokale regeling Om een beeld te geven hoe aan de hand van het sjabloon een lokale regeling tot stand kan komen geeft het LOGA een voorbeeld. U dient dit voorbeeld niet op te vatten als een door het LOGA gewenste verdeling van de verhouding lesgebonden uren versus niet-lesgebonden uren. Het gaat om de wijze waarop aan de hand van het sjabloon een lokale regeling kan worden opgesteld. Binnen instelling X is onderwijzend personeel werkzaam in drie verschillende disciplines: Binnen instelling X geldt per discipline de volgende verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren: Binnen instelling X zijn de aanstellingen van het onderwijzend personeel in omvang zeer verschillend. Daarom wordt er in instelling X voor gekozen om binnen de categorie niet-lesgebonden uren per aanstellingsomvang een uitsplitsing te maken in de subcategorieën. Die uitsplitsing is als volgt: In dit voorbeeld is de verdeling van niet-lesgebonden uren over de subcategorieën voor alle disciplines gelijk. Het is ook mogelijk om elke discipline een aparte verdeling van niet-lesgebonden uren over de subcategorieën te maken. Individuele afwijkmogelijkheden op de verhouding per discipline Er zijn individuele omstandigheden voorstelbaar waarin het onredelijk is vast te houden aan de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden die per discipline is bepaald. Bijvoorbeeld door rekening te houden met: In de lokale regeling kunnen individuele afwijkingsmogelijkheden op de verhouding die per discipline is vastgelegd worden opgenomen. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat individuele afwijking is toegestaan, dienen in de lokale regeling te worden opgenomen. Deze

17 individuele afwijkmogelijkheden bepalen tezamen met de verhouding lesgebonden versus nietlesgebonden uren die voor de discipline van de ambtenaar is vastgelegd, welke verhouding voor de individuele ambtenaar geldt. Voorbeeld: Voor discipline D staat in de lokale regeling dat de verhouding 70% lesgebonden uren en 30% nietlesgebonden uren geldt. In de lokale regeling is ook vastgelegd dat voor discipline D een individuele afwijkmogelijkheid bestaat voor ambtenaren met minder dan 3 jaar ervaring. Die ambtenaren krijgen ten koste van het aantal lesgebonden uren 5% meer niet-lesgebonden uren voor de voorbereiding en nazorg van de lesgebonden uren. Het college stelt bij toepassing van de lokale regeling voor een ambtenaar met discipline D en minder dan 3 jaar ervaring de verhouding vast op 65% lesgebonden en 35% niet-lesgebonden uren. Deze 5% extra voor niet-lesgebonden uren wordt binnen de subcategorieën geheel toegeschreven aan subcategorie 2a. Tot slot Te overwegen valt om een beperkt percentage van de tijd niet toe te wijzen aan specifieke activiteiten. Niet alles valt namelijk op voorhand te plannen. Aan een aantal kleinere werkzaamheden uit de eerder genoemde (sub)categorieën hoeft dan eveneens niet specifiek tijd te worden toegewezen; zij kunnen tot de vrij in te delen tijd worden gerekend. 2a. Voorbereiding en nazorg van de lesgebonden uren Het gaat in deze subcategorie om de werkzaamheden van elke discipline in een bepaalde verhouding tot het aantal lesgebonden uren. Dit is afhankelijk van het type instelling en het type lessen/werkzaamheden. Deze uren worden ook wel aanstellingsafhankelijke of leerling- of cursistafhankelijke uren genoemd. Het betreft bijvoorbeeld: Roosterwerkzaamheden Inhoudelijke voorbereiding en nazorg van de lessen Bijhouden van lesvorderingen en lesresultaten, leerlingvolgsysteem en dergelijke Administratieve afwikkeling van de lessen/cursussen (bijvoorbeeld presentielijsten) Rapporten/studieverslagen voor van de leerlingen/cursisten (Voortgangs)gesprekken met ouders/verzorgers/leerlingen Bijhouden van de pedagogische, methodische en didactische ontwikkelingen Bijhouden van vakliteratuur Onderhouden van de direct aan de lespraktijk verbonden artistieke vaardigheden Examens/toetsen 2b. Algemene werkzaamheden Het gaat in deze subcategorie om werkzaamheden die losstaan van het aantal lesgebonden uren. Deze uren worden ook wel organisatiegebonden uren genoemd. Het betreft bijvoorbeeld: Personeelsvergaderingen, afdelingsvergaderingen, sector- en sectievergaderingen Collegiaal overleg (intern en extern) Voorbereiding en deelname aan open dagen Functioneringsgesprekken, ontwikkelingsgesprekken, persoonlijk ontwikkelingsplan Overleg over het jaarlijkse cursusboekje/studiegids Zorg voor het instrumentarium van de instelling en (indien gebruik door de werkgever verplicht is gesteld) van het eigen instrument/gereedschap 2c. Variabele werkzaamheden Het gaat in deze subcategorie om specifieke werkzaamheden die losstaan van het aantal lesgebonden uren. Deze uren worden ook wel persoonsgebonden uren genoemd. Het betreft bijvoorbeeld: Werkzaamheden voor onderzoek en ontwikkeling in relatie tot de lessen en lesmaterialen Materiële voorbereiding en nazorg van de lessen Lidmaatschap van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging Stagebegeleiding Organisatie en voorbereiding van leerlingenuitvoeringen/-concerten (intern en/of extern) Organisatie en voorbereiding van concerten speciaal voor onderwijzend personeelsleden (intern en/of extern) Organisatie en voorbereiding van exposities (intern en/of extern) Organisatie en voorbereiding van instellingspresentaties (intern en/of extern) Deelname aan activiteiten en evenementen voor zover niet genoemd onder subcategorie 2b. Organiseren van kunstuitingen van cursisten, zoals voorspeelavonden en tentoonstellingen Begeleiden van een collega bij een voorspeelavond

18 Coördinatiewerkzaamheden Algemene organisatiewerkzaamheden, bijvoorbeeld voor nieuwsbrief/schoolkrant van de instelling Adviseren van leerlingen ten aanzien van instrument- of materiaalkeuzes Bijhouden van de vakgebonden bibliotheek van de instelling Bijdragen aan het jaarlijkse cursusboekje/studiegids Opleiding en ontwikkeling, of andere activiteiten die ertoe bijdragen de eigen vakbekwaamheid op peil te houden Deelname aan studiedagen van bijvoorbeeld beroepsverenigingen, vakgroepen, mits de werkgever toestemming heeft verleend Het in opdracht van de werkgever reizen tussen locaties van dezelfde instelling voor kunsteducatie.. Discipline A 2. Discipline B 3. Discipline C Discipline. Lesgebonde n uren Discipline A 65% 35% Discipline B 60% 40% Discipline C 70% 30% De verdeling van niet-lesgebonden uren over de subcategorieën Aanstellingsomvan g 2a. Voorbereidin g en nazorg van de lesgebonden uren 2b. Algemene werkzaamhede n 2c. Variabele werkzaamhede n 2. Nietlesgebonde n uren Meer dan 27 uur per 30% 30% 40% week 8 tot en met 27 uur 35% 35% 30% per week 7,2 tot en met 8 40% 40% 20% uur per week tot en met 7,2 uur 47% 47% 6% per week zeer veel of zeer weinig ervaring van het onderwijzend personeellid of het cursustype dat het onderwijzend personeelslid geeft (groepslessen versus individuele lessen) Bijlage IVa Functiebeschrijvingen onderwijzend personeel in de kunsteducatie Functiebeschrijvingen. Consulent A. Beschrijving van de functie Functiebenaming: consulent Functie-eisen: HBO-niveau Taken. Het in overleg met cliënten opstellen van een steunfunctie-activiteitenplan 2. Het verzorgen van steunfunctieactiviteiten 3. Het bijdragen aan de ontwikkeling van beleid, producten en programma s B. Beschrijving van de taken 2. Docent 3. Balletbegeleider B. Het in overleg met cliënten opstellen van een steunfunctie-activiteitenplan Informeert en adviseert (potentiële) cliënten over de mogelijkheden van steunfunctieactiviteiten. Overlegt met (de leiding van) potentiële cliënten over wensen en verwachtingen. Stelt een activiteiten- of begeleidingsplan op of ondersteunt de cliënt daarbij. Overlegt waar nodig met externe instanties.

19 B.2 Het verzorgen van steunfunctieactiviteiten Geeft informatie en adviezen over methoden en leermiddelen. Verzorgt teamtrainingen en individuele begeleiding van docenten. Adviseert bij de aanschaf van leermiddelen en ontwikkelt, waar nodig, zelf leermiddelen en methodieken. Organiseert met de cliënt producties, tentoonstellingen en andere evenementen. Begeleidt bij de opstelling van werkplannen. Bewaakt de afspraken met betrekking tot begroting, planning en inzet. B.3 Het bijdragen aan de ontwikkeling van beleid, producten en programma s Volgt en signaleert relevante ontwikkelingen op het terrein van de kunstzinnige vorming. Levert bijdragen aan beleidsontwikkeling, marktanalyses en aan de ontwikkeling van nieuw aanbod en marktontwikkelingsplannen; overlegt met opdrachtgevers en andere instanties over organisatie en uitvoering van projecten. Werkt voorstellen uit in projectbeschrijvingen. A. Beschrijving van de functie Functiebenaming: docent Functie-eisen: HBO-niveau Taken. Het verzorgen van de inhoud van onderwijsactiviteiten 2. Het geven van de onderwijsactiviteiten 3. Het bijdragen aan de ontwikkeling van KV-producten en -programma s 4. Het verrichten van overige werkzaamheden B. Beschrijving van de taken B. Het verzorgen van de inhoud van onderwijsactiviteiten Verzorgt het (meerjaren)leerplan; stemt het leerplan af met leiding en collega s. Bepaalt vanuit het leerplan de inhoud van de onderwijsactiviteiten. Zorgt voor les- en documentatiemateriaal. B.2 Het geven van de onderwijsactiviteit Bereidt de activiteit voor; stemt af op het niveau van de groep. Geeft de onderwijsactiviteit; doet voor en stuurt bij. Zorgt voor variatie in presentatie en lesvorm. Houdt rekening met persoonlijkheid en doelstelling deelnemers. Bespreekt regelmatig de vorderingen met (ouders van) deelnemers en evalueert de onderwijsactiviteit; stelt eventueel leerdoelstellingen bij. Organiseert kunstuitingen van en voor deelnemers. B.3 Het bijdragen aan de ontwikkeling van KV-producten en -programma s Volgt en signaleert relevante ontwikkelingen op het terrein van de kunstzinnige vorming. Levert bijdragen aan marktanalyses, de ontwikkeling van nieuw aanbod en marktontwikkelingsplannen; overlegt met opdrachtgevers en andere instanties over organisatie en uitvoering van projecten. Werkt voorstellen uit in projectbeschrijvingen. B.4 Het verrichten van overige werkzaamheden Woont diverse overlegvormen bij. Houdt ontwikkelingen op het vakgebied bij; neemt deel aan na- en bijscholing. Levert bijdragen aan evenementen/instellingsactiviteiten. A. Beschrijving van de functie Functiebenaming: Balletbegeleider Functie-eisen: MBO-niveau Taken. Het instrumentaal begeleiden van lessen 2. Het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied 3. Het verrichten van overige werkzaamheden B. Beschrijving van de taken B. Het instrumentaal begeleiden van lessen Begeleidt klassieke balletlessen en andere lesvormen op piano en andere instrumenten. Zorgt waar nodig voor improvisatie en zorgt ervoor dat het karakter van de oefening muzikaal wordt ondersteund. Past gedurende de oefening tempo en sfeer aan en legt andere accenten als de docent dit aangeeft. Verzorgt de instrumentale begeleiding van uitvoeringen. B.2 Het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied Houdt ontwikkelingen binnen het vakgebied bij. B.3 Het verrichten van overige werkzaamheden Voert periodiek overleg met de docent over het afstemmen van het spel op de oefeningen en de samenwerking tussen docent en begeleider.

20 Bijlage IVb Reglement benoembaarheidseisen kunstzinnige vorming (Vervallen) Bijlage V Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar behorend tot het onderwijzend personeel in de Kunstzinnige vorming (Vervallen) Bijlage Va Afvloeiingsreglement ten behoeve van docenten, consulenten en Balletbegeleiders werkzaam in de Kunstzinnige Vorming (Vervallen) Bijlage VI Vervallen (Vervallen) Bijlage VIIa Aanstellingskeuring brandweerpersoneel Onderstaand schema geeft per bijzondere functie-eis aan welke signaalvragen, screeningsinstrumenten en functionele tests bij de aanstellingskeuring gebruikt dienen te worden. De uitwerking van onderstaande onderdelen is vastgelegd in de aanstellingskeuring zoals die is ontwikkeld door het Coronel Instituut. Deze uitwerking is te vinden op Bijzondere functie-eis:. Waakzaamheid en oordeelsvermogen Aspect van de belastbaarheid opgenomen mag worden in keuring: Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: bekendheid met aanpassingsprobleem bij onregelmatige diensten, ooit doorgemaakte psychose, schizofrenie, epilepsie aanwezigheid van hoogtevrees aanwezigheid van claustrofobie ooit doorgemaakte warmtestuwing gebruik medicatie tegen epilepsie afgelopen 5 jaar huidig medicijngebruik (mee laten nemen) Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de huidige aanwezigheid van: hoge mate van slaperigheid (checklist) depressieve klachten (checklist) angstklachten (checklist) Inzet gevalideerde fysiek functionele test ter detectie van: hoogtevrees (laddertest) 2. Emotionele piekbelasting Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: recent doorgemaakt trauma Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de huidige aanwezigheid van: posttraumatische stressklachten (checklist)

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK - 1 - ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK I N H O U D 1 Algemene bepalingen 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 3 Salaris en vergoedingsregelingen 4 Arbeidsduur en werktijden a. Uitwisselen

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: modellen Uitgave juli 2010 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR. Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013

ARBEIDSVOORWAARDEN. Gemeente Kampen CAR/LAR. Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013 ARBEIDSVOORWAARDEN Gemeente Kampen CAR/LAR Bijgewerkt t/m 49 e wijziging Mei 2013 01-05-2013 Bijgewerkt tot en met LOGA circulaire ECCvA/U20130314 van 27 maart 2013 (49e wijziging) 1 Woord vooraf Voor

Nadere informatie

CAO Kunsteducatie2012-2013

CAO Kunsteducatie2012-2013 CAO Kunsteducatie2012-2013 De Collectieve Arbeidsovereenkomst Kunsteducatie heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013. Als voor een CAO-bepaling een andere looptijd geldt, dan is

Nadere informatie

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen

LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) Deel 1: bindende regelingen Deel 2: basisregelingen 2013 Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen

Nadere informatie

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector?

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector? Eindbod CvA cao-onderhandelingen Gemeenten - 18 april 2011 De leidraad I. Inleiding Gemeenten staan voor een grote uitdaging. Op korte termijn zullen als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties duizenden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen wordt verstaan onder: - aanstelling: het besluit

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst Looptijd van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nuplex Resins BV Nederland Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Art 1 Definities 4 Art 2 Duur

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Deel A I : Normatieve bepalingen (II : Obligatoire bepalingen)

Deel A I : Normatieve bepalingen (II : Obligatoire bepalingen) Deel A I : Normatieve bepalingen (II : Obligatoire bepalingen) van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten afgesloten voor AkzoNobel bedrijven in Nederland (versie juli 2013 + aanpassingen Bijlage III per

Nadere informatie

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 CAO 2014 Stichting Fokus Exploitatie februari 2014 Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 T (050) 521 72 00 F (050) 521 72 09 E info@fokuswonen.nl I www.fokuswonen.nl Fokus

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2013-31 december 2014 sector ambulancezorg Partijen Preambule Ondergetekenden: I Ambulancezorg Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Simons

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) De ondergetekenden: Teijin Twaron BV, gevestigd te Arnhem, als partij aan werkgeverszijde en VMHP Fibers te Duiven FNV

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche. 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015

Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche. 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015 Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015 CAO Uitvaartbranche 1 juli 2014 31 december 2015 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 1.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 Overeenkomst De HBO-raad gevestigd te 's-gravenhage te dezen statutair of krachtens schriftelijke

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016 c a o Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016 collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 1 oktober 2014 tot en met

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013 Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 31 januari 2012 2 CAODLO 2011-2013 Onderhandelaarsakkoord CAO DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 1 Looptijd De looptijd van de

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011 Collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging 1 juli 2010 tot en met 30 september 2011 Cao Uitvaartverzorging 2010 2011 Pagina 1 van 70 CAO Uitvaartverzorging Inhoudsopgave

Nadere informatie

CAO voor het omroeppersoneel. 1 oktober 2002 t/m 31 december 2003

CAO voor het omroeppersoneel. 1 oktober 2002 t/m 31 december 2003 CAO voor het omroeppersoneel 1 oktober 2002 t/m 31 december 2003 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 0 Rechten en plichten 2 Hoofdstuk 1 Indienstneming en ontslag.. 6 Hoofdstuk 2 Beloning.. 10 Hoofdstuk 3 Arbeidsduur..

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011

Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011 Cao Productie- en Leveringsbedrijf 2011 1 CAO PLb 2011 INHOUD Lijst met afkortingen Hoofdstuk 1. Over deze cao 2. Rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers 3. De arbeidsovereenkomst 4. Beloning

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2014

CAO APG Groep tot 1 april 2014 CAO APG Groep tot 1 april 2014 1 CAO Inhoudsopgave INLEIDING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 ARTIKEL 1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN... 6 ARTIKEL 2. TOEPASSINGSBEREIK... 8 HOOFDSTUK 2 INDIENSTTREDING...

Nadere informatie

Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst

Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst Looptijd 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Parenco BV Veerweg 1 6871 AV Renkum T 0317 361 911 F 0317 317 645 info@parenco.com 1 De beloning van BHV-uren is

Nadere informatie

Cao Theater en Dans. 1 januari 2014 30 juni 2016

Cao Theater en Dans. 1 januari 2014 30 juni 2016 1 januari 2014 30 juni 2016 FNV Kunsten Informatie en Media (FNV Kiem) Jan Tooropstraat 1 1062 BK Amsterdam T. 020 355 36 36 E. algemeen@fnv-kiem.nl W. www.fnv-kiem.nl Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang. Utrecht. Tekstversie 16-06-09

Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang. Utrecht. Tekstversie 16-06-09 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO 2009-2010 Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang Utrecht Tekstversie 16-06-09 CAO-Kinderopvang 2009-2010 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 20 JULI 2004 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg 2013-2014 Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen

Nadere informatie