Werktijdenregeling en bijzondere regelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werktijdenregeling en bijzondere regelingen"

Transcriptie

1 Werktijdenregeling en bijzondere regelingen Artikel Begrippen en afkortingen Lid De volgende begrippen worden gehanteerd: Begrip Omschrijving Vindplaats Werkgever De gemeente Krimpen aan den IJssel dan wel degene die Artikel :, lid sub a namens de gemeente optreedt. 2 ATW Werknemer Degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid. De ambtenaar, de arbeidscontractant, de stagiaire, de uitzendkracht, de vrijwilliger etc. werkzaam bij de werkgever. Artikel :, lid sub a 2 ATW De ander bedoeld bij werkgever'. Van het begrip werknemer zijn uitgezonderd de gemeentesecretaris en de werknemer werkzaam bij de gemeentebrandweer. Voor wat betreft de werknemer van de gemeentebrandweer geldt de werktijdenregeling, zoals die door het IBO is vastgesteld. Jeugdige werknemer Een werknemer van 6 of 7 jaar Artikel :, lid 3 ATW Leidinggevende De direct leidinggevende van de werknemer Volledige betrekking Een betrekking waarbij de formele arbeidsduur per week 36 uur Artikel :, lid onder bedraagt. k CAR Deeltijdbetrekking Een betrekking waarbij de formele arbeidsduur per week minder Artikel :, lid onder dan 36 uur bedraagt. gg CAR Arbeid Elke lichamelijke of geestelijke inspanning die de werkgever van de werknemer verlangt. Arbeidsduur of De vooraf vastgestelde omvang van het aantal uren in een Artikel :, lid onder Arbeidstijd bepaalde periode waarin door de werknemer arbeid moet worden e CAR verricht. Overwerk Werkzaamheden door de ambtenaar (werknemer) in Artikel :, lid onder l dienstopdracht verricht buiten de feitelijke arbeidsduur per week. CAR Werkdag Werktijd of Dienst Personele bezetting Rusttijd Nachtdienst Pauze Een dag waarop de werknemer arbeid moet verrichten. Als hoofdregel zijn dat de werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Artikel :, lid onder m CAR De periode tussen vastgestelde tijdstippen gedurende welke door Artikel :, lid onder de werknemer arbeid moet worden verricht. n CAR Werktijd komt overeen met het begrip dienst uit de ATW, Artikel :7, onder c zijnde: ATW een aaneengesloten tijdruimte waarin arbeid wordt verricht en die gelegen is tussen twee bij de Arbeidstijdenwet en de daarop berustende bepalingen voorgeschreven opeenvolgende onafgebroken rusttijden. De aanwezigheid van een of meer medewerkers op een afdeling of een onderdeel daarvan gedurende de werktijd. De periode waarin geen arbeid wordt verricht. De dagelijkse rusttijd is gelegen tussen twee diensten. Een dienst waarin de uren tussen uur en uur geheel Artikel :7 onder d ATW of gedeeltelijk zijn begrepen. Een tijdruimte van ten minste 5 achtereenvolgende minuten Artikel :7 onder e ATW waarin de arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken en de werknemer geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de bedongen arbeid. Consignatie Een beschikbaarheiddienst als bedoeld in artikel 5::0, lid 2 onder c UWO, zijnde een tijdruimte tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om ingeval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. Bedrijfstijd De periode waarin (binnen) de gemeentelijke organisatie of een organisatieonderdeel arbeid kan worden verricht en diensten kunnen worden verleend. Artikel 5:, lid ATW en Artikel 5::0, lid 2 onder c UWO

2 Publieksopenstelling Rooster De periode waarin de gemeentelijke organisatie of een onderdeel daarvan diensten aanbiedt aan burgers, bedrijven of anderen. Het werkschema waarop voor de werknemer de arbeids- en rusttijden zijn vermeld. Lid 2 De volgende afkortingen worden gehanteerd: ATW Arbeidstijdenwet ATB Arbeidstijdenbesluit CAR Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten UWO Uitwerkingsovereenkomst Artikel 2 Toepassing Deze regeling is van toepassing op de werknemer, die werkzaam of tewerkgesteld is bij de gemeente Krimpen aan den IJssel met uitzondering van de werknemers van de brandweer. Artikel 3 Standaardregeling of Overlegregeling Lid De normen van de Standaardregeling, zoals vermeld in de Arbeidswet en het Arbeidsbesluit, gelden met inachtneming van de hierna opgenomen bepalingen. Lid 2 Bij wijze van uitzondering geldt de Overlegregeling, zoals vermeld in de Arbeidswet en het Arbeidsbesluit (hierna: de Overlegregeling) voor zover dit uitdrukkelijk is vastgelegd in de bijzondere werktijdenregeling. Artikel 4 Hoofdregel feitelijke arbeidsduur Lid Bij een volledige betrekking bedraagt de feitelijke arbeidsduur in de regel 8 uur per dag met een maximum van 40 uur per week met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 0 en. Lid 2 Het is toegestaan in afwijking van het eerste lid de feitelijke arbeidsduur vast te stellen op 45 uur per week met inachtneming van een gemiddelde van 40 uur per week in een periode van 3 weken. Artikel 5 Werktijden Lid De werktijd vangt aan om uur en eindigt om 7.00 uur. Zij wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, die dient te worden opgenomen in de periode van 2.00 uur tot 3.30 uur. Lid 2 Tenzij naar het oordeel van het college het dienstbelang zich daartegen verzet kan de werknemer, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, in overleg met zijn leidinggevende zijn dagelijkse werktijden bepalen met inachtneming van het volgende: a. de werktijd vangt niet eerder aan dan om uur en eindigt niet later dan om 8.00 uur; b. aanwezigheid tussen uur tot 2.00 uur en tussen 3.30 uur tot 6.00 uur (bloktijd) op werkdagen; c. de maximaal toegestane werktijd bedraagt 9 uur per werkdag en mag eenmaal in de week 0 uur per werkdag bedragen; d. de maximaal toegestane werktijd bedraagt incidenteel inclusief overwerk uur per werkdag, of 54 uur per week dan wel over 3 weken gemiddeld 45 uur per week; e. bij een werktijd van langer dan 5,5 uur, maar korter dan 8 uur wordt een pauze van ten minste 30

3 minuten genoten; f. bij een werktijd van langer dan 5,5 uur, maar korter dan 0 uur wordt een pauze genoten van ten minste 45 minuten, waarvan ten minste 30 minuten aaneengesloten; g. bij een werktijd van langer dan 0 uur wordt een pauze genoten van uur, waarvan ten minste 30 minuten aaneengesloten; h. de rusttijd bedraagt ten minste uur per 24 uur. Eenmaal in een aaneengesloten periode van 7 x 24 uur is inkorting tot ten minste 8 uur toegestaan. i. nadere voorschriften, zoals vastgelegd in bijzondere werktijdenregelingen. Lid 3 In het belang van de dienst kan voor bepaalde organisatieonderdelen of voor individuele belanghebbenden een bijzondere werktijdenregeling worden vastgesteld. In bijlagen A, B, C, D, E, F, G, H en I zijn de bijzondere werktijdenregelingen opgenomen. Lid 4 De in het vorige lid genoemde bijzondere werktijdenregelingen gelden voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld. Lid 5 Een bijzondere werktijdenregeling wordt ten minste 28 dagen vóór aanvang van de periode waarop de regeling betrekking heeft, aan de belanghebbende op wie zij van toepassing is, medegedeeld. Lid 6 Van de in het vorige lid gestelde termijn kan worden afgeweken, indien de aard van de functie zich daartegen verzet of met instemming van de belanghebbende. Het vorige lid is niet van toepassing bij de invoering van deze regeling. Artikel 6 Bijzondere groepen werknemers Voor de jeugdige werknemer gelden de in de Arbeidswet en het Arbeidsbesluit genoemde werk- en rusttijden overeenkomstig de Overlegregeling, alsmede de regels met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op de werkvloer. Artikel 7 Lid Het is een werknemer die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, na inwilliging van zijn daartoe strekkend schriftelijk verzoek, toegestaan de voor hem geldende middagpauze met een half uur te verlengen of de voor hem geldende werktijd s middags een half uur eerder te beëindigen. Lid 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaar in deeltijdbetrekking, op degene die belanghebbende is in de zin van hoofdstuk 5 CAR en de ambtenaar die met toepassing van het tweede lid van artikel 8: CAR belanghebbende is in de zin van hoofdstuk 5A CAR. Artikel 8 Collectief aangewezen vakantiedag Lid De belanghebbende dient de niet gewerkte tijd op een collectief aangewezen vakantiedag, als bedoeld in artikel 6:2:: UWO, te compenseren met verlofuren. Lid 2 Op een collectief aangewezen vakantiedag wordt alleen bij onvermijdelijkheid dienst gedaan, ter beoordeling door of namens burgemeester en wethouders.

4 Artikel 9 Bedrijfstijd en Publieksopenstelling Lid De bedrijfstijd op werkdagen loopt van tot 8.00 uur met uitzondering van het organisatieonderdeel waarvoor een bijzondere werktijdenregeling geldt, als bedoeld in het derde lid van artikel 5. Lid 2 Gedurende de bedrijfstijd is geen sprake van overwerk, behoudens voor de werknemer met een deeltijdbetrekking; daarvoor geldt een afwijkende regeling. Lid 3 De leidinggevende draagt zorg voor een adequate personele bezetting van een organisatieonderdeel op werkdagen uur tot 7.00 uur. Lid 4 De gemeentelijke organisatie is voor het publiek opengesteld op werkdagen van 08.5 uur tot 2.00 uur. Daarnaast is het raadhuis voor het publiek opgesteld gedurende de openbare vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies. Lid 5 In afwijking van het gestelde in het eerste, derde en het vierde lid gelden, indien een bijzondere werktijdenregeling van kracht is, de daarin vermelde bedrijfstijden, de tijden voor een adequate bezetting en de tijden van de publieksopenstelling. Artikel 0 Adv-verlof en feitelijke arbeidsduur per week Lid Bij een volledige betrekking bedraagt de feitelijke arbeidsduur ten minste 38 uren per week. Het verschil in uren tussen de formele en de feitelijke arbeidsduur wordt advverlof genoemd en bedraagt uitgaande van 2 uren per week bij een volledige betrekking maximaal 04 uren per jaar. De opbouw van het adv-verlof geschiedt per week. Lid 2 Adv-verlof wordt toegevoegd aan het vakantieverlof, als bedoeld in artikel 6:, lid CAR, en vormt het totaal verlof voor de werknemer. Lid 3 Adv-verlof is vrij opneembaar, doch kan niet worden overgeschreven naar het volgende jaar. Lid 4 Adv-verlof in enig kalenderjaar wordt niet verleend als gevolg van afwezigheid wegens zwangerschap of bevalling of niet aan schuld of nalatigheid te wijten ziekte van de werknemer, met dien verstande dat een vermindering niet wordt toegepast gedurende de laatste zes maanden van de periode van die afwezigheid voorafgaand aan het herstel of het ontslag van de werknemer. Lid 5 Voor de medewerker met een deeltijdbetrekking gelden de in voorgaande leden genoemde bepalingen naar rato van een volledige betrekking. Lid 6 Adv-verlof is niet van toepassing op de werknemers van het zwembad De Lansingh, De Tuyter, de sporthallen of sportzalen en de docenten van de muziekschool.

5 Lid 7 In afwijking van het eerste lid kan de feitelijke arbeidsduur per week variëren tussen 30 en 42 uur, voor zover burgemeester en wethouders toestemming hiervoor verlenen. Artikel Rooster Lid De invulling van de feitelijke arbeidsduur van de werknemer geschiedt door middel van een rooster. Lid 2 De leidinggevende stelt, na overleg met de werknemer, het rooster vast. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de organisatiebelangen in het bijzonder de aansluiting op de bedrijfsprocessen en de persoonlijke belangen van de werknemer. Bij strijdigheid prevaleert het organisatiebelang. Lid 3 Het rooster omvat een periode van vier weken. Uiterlijk een maand voor de eerste dag van een kalenderjaar worden de roosters voor het eerste halfjaar van dat jaar vastgesteld en uiterlijk een maand voor de eerste dag van de zevende maand de roosters voor het tweede halfjaar. In afwijking hiervan geschiedt bij indiensttreding dan wel wijziging van een betrekking de vaststelling van het rooster zo spoedig mogelijk daarna op overeenkomstige wijze. Lid 4 Bij een volledige betrekking bedraagt het aantal in te roosteren uren per week ten hoogste 40 uren, doch per periode van vier weken ten hoogste 52 uren. Indien in een roosterperiode van vier weken (20 werkdagen) meer dan 52 uren wordt gewerkt, worden die overige uren aangemerkt als roostervrije uren. Lid 5 Indien het zevende lid van artikel 0 van toepassing is, kan van het gestelde in het vierde lid worden afgeweken. Lid 6 Het aantal uren bij afwezigheid wegens ziekte dan wel wegens verlof is gebaseerd op het volgens het rooster te werken uren, met dien verstande dat bij afwezigheid wegens ziekte de opbouw van het aantal roostervrije uren staakt met ingang van de nieuwe periode van vier weken volgende op die waarin bedoelde afwezigheid begint. Lid 7 Wijzigingen in de roosters worden tot een minimum beperkt. Artikel 2 Slotbepaling Het college kan voor zover nodig in afwijking van de bij of krachtens deze regeling gestelde regels beslissen in individuele gevallen, waarin deze regelen naar het oordeel van het college niet of niet naar redelijkheid voorzien. Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding Lid Deze regeling kan worden aangehaald als Werktijdenregeling. Lid 2 Deze regeling treedt met ingang van 5 februari 2002 in werking.

6

7 Bijlagen Bijlagen Bijlage A, Regeling variabele werktijden Bijlage B, Regeling werktijden bodes Bijlage C, Regeling werktijden burgerzaken Bijlage D, Regeling werktijden dienst openbare werken Bijlage E, Regeling werktijden consignatie Bijlage F, Regeling werktijden zwembad De Lansingh Bijlage G, Regeling werktijden De Tuyter Bijlage H, Regeling werktijden sporthallen en sportzalen Bijlage I, Regeling werktijden muziekschool

8 Integrale printversie "Aanvullende regelingen" Integrale printversie "Aanvullende regelingen" Door op het onderstaande icoon te drukken, start het downloaden van de printversie van de Aanvullende regelingen. Printversie Aanvullende regelingen

9 Formulieren Formulier verklaring terugbetaling studiefaciliteiten Formulier verklaring terugbetaling studiefaciliteiten Bijlage: Formulier verslag functioneringsgesprek Formulier verslag functioneringsgesprek

10 Bijlagen Bijlage I Salarisverhoging In de bijlage van de in artikel 3:, eerste lid, bedoelde bezoldigingsregeling worden met ingang van april 993 de daarin opgenomen schaalbedragen verhoogd met 2%. Met ingang van januari 995 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5%. Met ingang van augustus 995 worden de schaalbedragen verhoogd met,25%, behoudens de schaalbedragen van personeel werkzaam bij gemeentelijke zorginstellingen. Ten aanzien van personeel dat op of na augustus 995 werkzaam is bij gemeentelijke ziekenhuizen, gemeentelijke verpleegtehuizen of gemeentelijke psychiatrische ziekenhuizen, geldt dat zij in januari 996 een eenmalige uitkering ontvangen ter grootte van,25% van de grondslag. De grondslag bestaat uit de over de maanden augustus tot en met december 995 genoten bezoldiging, vermeerderd met 8% vakantietoeslag. Deze uitkering wordt niet verstrekt aan personeel dat voor januari 996 uit dienst is getreden en in de periode van augustus tot en met 3 december 995 minder dan 00 uur bij één instelling heeft gewerkt. Met ingang van januari 996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen van toepassing. Met ingang van augustus 996 worden de schaalbedragen verhoogd met,25%. Vanaf 997 wordt een structurele eindejaarsuitkering uitgekeerd van 0,3% van het jaarsalaris. Per juni 997 worden de schaalbedragen met 3,0% verhoogd. Met ingang van april 998 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,25%. Met ingang van april 999 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,0%. Met ingang van oktober 999 worden de schaalbedragen verhoogd met,0%. Degenen die op december 999 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van ƒ 350, bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven. Degenen die op april 2000 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van ƒ 350, bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven. Met ingang van augustus 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met,5%. Met ingang van oktober 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met,5%. In 2000 wordt de structurele eindejaarsuitkering van 0,8% eenmalig verhoogd met 0,5% onder een gelijktijdige verhoging van het minimale bedrag met ƒ 250,-. Dit resulteert voor 2000 in een eindejaarsuitkering van,3% met een minimaal bedrag van ƒ 650,-. Met ingang van januari 200 worden de schaal;bedragen gebruteerd met,9% met een maximum van ƒ.745,-. Met ingang van mei 200 worden de schaalbedragen verhoogd met 3,3%. Vanaf 200 wordt de eindejaarsuitkering met 0,95% structureel verhoogd naar,75%. Tevens wordt vanaf 200 het minimale bedrag verhoogd van ƒ 400,- naar ƒ.25,- bruto. In 200 wordt deze minimale uitkering eenmalig opgehoogd met ƒ 50,- naar ƒ.75,- Vanaf 2002 bedraagt de eindejaarsuitkering,75% met een minimaal bedrag van 5,-.

11 Met ingang van februari 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 3 %. Met ingang van oktober 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5 %. Vanaf 2002 wordt de eindejaarsuitkering structureel met procentpunt verhoogd naar 2,75 %. Tevens wordt vanaf 2002 het minimale bedrag verhoogd van 5,- naar 6,- bruto. Vanaf 2002 is de grondslag van de eindejaarsuitkering het jaarsalaris. Met ingang van april 2003 worden de schaalbedragen verhoogd met 2 %. Vanaf 2003 wordt de eindejaarsuitkering structureel met 0,25 procentpunt verhoogd naar 3 %. Tevens wordt vanaf 2003 het minimale bedrag verhoogd van 6,- naar 836,- bruto. Degenen die op oktober 2003 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van 200,- bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt niet door naar de pensioenen en de uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, zowel wat betreft opbouw als indexatie. Met ingang van juni 2005 worden de schaalbedragen verhoogd met %. Met ingang van februari 2006 worden de schaalbedragen verhoogd met,6 %. Met ingang van februari 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,8%. Met ingang van juni 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%. In 2007 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 3,5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft 836,-. Met ingang van juni 2008 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%. In 2008 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft 836,-. In 200 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 5,5%. De bodem in de eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 836, - naar.750, -. Degenen die (een deel van) de maand april 200 in dienst zijn van de gemeente ontvangen een eenmalige uitkering van % en een eenmalige uitkering van 0,5%. Beide eenmalige uitkeringen worden berekend over het salaris dat de medewerker ontvangen heeft in de maand april 200 vermenigvuldigd met de factor 2. Voor medewerkers met een deeltijdbetrekking worden de twee eenmalige uitkeringen vastgesteld naar rato van de betrekkingsomvang. De eenmalige uitkeringen zijn pensioengevend en hebben geen invloed op de hoogte van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid (uitkeringen op grond van hoofdstuk 9, 9a, 9b, 9c, 0, 0a, 0d, en a van de CAR). Met ingang van januari 20 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5% en wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 6,0%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft.750, -. Met ingang van januari 202 worden de schaalbedragen verhoogd met,0%. Met ingang van april 202 worden de schaalbedragen verhoogd met,0%. Bijlage II Schaalindeling Salaristabellen Deze bijlage bevat de schaalindeling, als onderdeel van de bezoldigingsregeling, bedoeld in artikel 3:, eerste lid. Salaristabel gemeente ambtenaren per april 202, oude structuur (bijlage II) Salaristabel gemeente ambtenaren per april 202, nieuwe structuur (bijlage IIa) Salaristabel gemeente ambtenaren per april 202, nieuwe structuur periodiek Schaal

12 periodiek Schaal 0A A Salaristabel gemeente ambtenaren per april 202 oude structuur Salaris Salaris Schaal A A A a a a a a a a

13 a a a a a a a a a a a a Bijlage IIb en IIc Vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer Vergoedingentabellen De actuele tabellen kunt u vinden in hoofdstuk 9 Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke

14 brandweer. Vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per april 202. Gebruteerde vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per april 202. Bijlage III Hoorbepaling Deze tekst bevat een alternatieve tekst voor hoofdstuk 2, bestemd voor gemeenten waar geen commissie voor georganiseerd overleg is ingesteld. Artikel 2: Lid Met de organisaties waarbij de ambtenaren zijn aangesloten vindt overleg plaats aangaande aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd, voor zover daarin niet wordt voorzien door het LOGA-overleg tussen het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de centrales van overheidspersoneel. Lid 2 Als organisaties bedoeld in het vorige lid worden aangemerkt de landelijke verenigingen van overheidspersoneel aangesloten bij de centrales van overheidspersoneel, toegelaten tot het overleg in het vorige lid bedoeld. Lid 3 Het overleg wordt gevoerd door aan een organisatie een ontwerp van het voorgenomen besluit met toelichting toe te zenden, met het verzoek binnen een daarbij te stellen termijn, welke niet korter dan veertien dagen zal zijn, vermeldt het college schriftelijk haar gevoelen kenbaar te maken. Indien de organisatie dit verlangt wordt zij tot mondelinge toelichting toegelaten. Lid 4 Aan de bepaling van het eerste lid wordt geacht te zijn voldaan, indien de organisatie in gebreke is gebleven binnen de in het vorige lid bedoelde termijn van haar gevoelen te doen blijken. Lid 5 Behoort het nemen van het in het derde lid bedoelde besluit tot de bevoegdheid van de raad, dan vermeldt het college bij het ontwerp van het besluit tevens het gevoelen van de organisaties terzake. Lid 6 Het college zendt een afschrift van zijn besluiten en een eventueel besluit van de raad binnen veertien dagen nadat deze zijn genomen aan de organisaties. Bijlage IV Salarisschalen kunsteducatie per april aanloopbedrag aanloopbedrag aanloopbedrag

15 uitloopbedrag uitloopbedrag uitloopbedrag Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden dat bij de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren binnen de aanstelling lokaal maatwerk gewenst is. Daarom is in artikel 9b:5 vastgelegd dat de werkgever, met toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), een lokale regeling vaststelt waarin per discipline de verhouding wordt vastgesteld van de verschillende soorten werkzaamheden binnen lesgebonden en niet-lesgebonden uren. Van een vaste verhouding naar een lokale regeling Tot januari 2009 kende de aanvullende rechtspositieregeling voor onderwijzend personeel een vaste maximale verhouding van 26 lesgebonden uren en 0 overige niet-lesgebonden uren. Per januari 2009 wordt deze vaste maximale verhouding losgelaten. Reden daarvoor is dat een centraal voorgeschreven verhouding geen recht kan doen aan verschillen per discipline, per instelling of per onderwijzend personeelslid. Met een lokale regeling kan wel ingespeeld worden op deze specifieke kenmerken. Status sjabloon In dit sjabloon worden mogelijke werkzaamheden binnen lesgebonden en niet-lesgebonden uren opgesomd. Die opsomming is niet limitatief. In een instelling kan worden vastgesteld dat bepaalde in het sjabloon genoemde werkzaamheden niet binnen de instelling voorkomen en dus niet in de lokale regeling worden opgenomen. Daarentegen kan ook worden vastgesteld dat er instellingsspecifieke werkzaamheden zijn die niet in het sjabloon voorkomen, maar die wel in de lokale regeling moeten worden genoemd. Het sjabloon is dus een handvat voor de lokale regeling waarin onder andere rekening wordt gehouden met Opbouw Sjabloon Schematisch is de opbouw van het sjabloon als volgt: Categorieën van werkzaamheden Dit sjabloon onderscheidt als hoofdcategorieën:

16 De categorie niet-lesgebonden uren kan vervolgens weer opgedeeld worden in drie subcategorieën: De (sub)categorieën zijn hierna verder uitgewerkt: de ervaring van de ambtenaar, het cursustype dat de ambtenaar geeft en de discipline van de ambtenaar.. lesgebonden uren en 2. niet-lesgebonden uren. 2a. Voorbereiding en nazorg van de lesgebonden uren. Deze subcategorie hangt direct samen met de lesgebonden uren. 2b. Algemene werkzaamheden Deze subcategorie staat los van het aantal lesgebonden uren. 2c. Variabele werkzaamheden Deze subcategorie staat los van het aantal lesgebonden uren.. Lesgebonden uren in uren per schooljaar/cursusjaar/seizoen Het gaat in deze categorie om het aantal te verzorgen lesgebonden uren op jaarbasis. Het betreft alle door een discipline uit te voeren les- of cursuswerkzaamheden, al of niet te onderscheiden naar bijvoorbeeld: Type lessen/cursussen: individuele lessen, combinatielessen, groepslessen, klassikale lessen Homogene ensembles Heterogene ensembles Koren Orkesten Regulier onderwijs Speciaal onderwijs 2. Niet-lesgebonden uren in uren per schooljaar/cursusjaar/seizoen Van sjabloon naar lokale regeling Om een beeld te geven hoe aan de hand van het sjabloon een lokale regeling tot stand kan komen geeft het LOGA een voorbeeld. U dient dit voorbeeld niet op te vatten als een door het LOGA gewenste verdeling van de verhouding lesgebonden uren versus niet-lesgebonden uren. Het gaat om de wijze waarop aan de hand van het sjabloon een lokale regeling kan worden opgesteld. Binnen instelling X is onderwijzend personeel werkzaam in drie verschillende disciplines: Binnen instelling X geldt per discipline de volgende verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren: Binnen instelling X zijn de aanstellingen van het onderwijzend personeel in omvang zeer verschillend. Daarom wordt er in instelling X voor gekozen om binnen de categorie niet-lesgebonden uren per aanstellingsomvang een uitsplitsing te maken in de subcategorieën. Die uitsplitsing is als volgt: In dit voorbeeld is de verdeling van niet-lesgebonden uren over de subcategorieën voor alle disciplines gelijk. Het is ook mogelijk om elke discipline een aparte verdeling van niet-lesgebonden uren over de subcategorieën te maken. Individuele afwijkmogelijkheden op de verhouding per discipline Er zijn individuele omstandigheden voorstelbaar waarin het onredelijk is vast te houden aan de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden die per discipline is bepaald. Bijvoorbeeld door rekening te houden met: In de lokale regeling kunnen individuele afwijkingsmogelijkheden op de verhouding die per discipline is vastgelegd worden opgenomen. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat individuele afwijking is toegestaan, dienen in de lokale regeling te worden opgenomen. Deze

17 individuele afwijkmogelijkheden bepalen tezamen met de verhouding lesgebonden versus nietlesgebonden uren die voor de discipline van de ambtenaar is vastgelegd, welke verhouding voor de individuele ambtenaar geldt. Voorbeeld: Voor discipline D staat in de lokale regeling dat de verhouding 70% lesgebonden uren en 30% nietlesgebonden uren geldt. In de lokale regeling is ook vastgelegd dat voor discipline D een individuele afwijkmogelijkheid bestaat voor ambtenaren met minder dan 3 jaar ervaring. Die ambtenaren krijgen ten koste van het aantal lesgebonden uren 5% meer niet-lesgebonden uren voor de voorbereiding en nazorg van de lesgebonden uren. Het college stelt bij toepassing van de lokale regeling voor een ambtenaar met discipline D en minder dan 3 jaar ervaring de verhouding vast op 65% lesgebonden en 35% niet-lesgebonden uren. Deze 5% extra voor niet-lesgebonden uren wordt binnen de subcategorieën geheel toegeschreven aan subcategorie 2a. Tot slot Te overwegen valt om een beperkt percentage van de tijd niet toe te wijzen aan specifieke activiteiten. Niet alles valt namelijk op voorhand te plannen. Aan een aantal kleinere werkzaamheden uit de eerder genoemde (sub)categorieën hoeft dan eveneens niet specifiek tijd te worden toegewezen; zij kunnen tot de vrij in te delen tijd worden gerekend. 2a. Voorbereiding en nazorg van de lesgebonden uren Het gaat in deze subcategorie om de werkzaamheden van elke discipline in een bepaalde verhouding tot het aantal lesgebonden uren. Dit is afhankelijk van het type instelling en het type lessen/werkzaamheden. Deze uren worden ook wel aanstellingsafhankelijke of leerling- of cursistafhankelijke uren genoemd. Het betreft bijvoorbeeld: Roosterwerkzaamheden Inhoudelijke voorbereiding en nazorg van de lessen Bijhouden van lesvorderingen en lesresultaten, leerlingvolgsysteem en dergelijke Administratieve afwikkeling van de lessen/cursussen (bijvoorbeeld presentielijsten) Rapporten/studieverslagen voor van de leerlingen/cursisten (Voortgangs)gesprekken met ouders/verzorgers/leerlingen Bijhouden van de pedagogische, methodische en didactische ontwikkelingen Bijhouden van vakliteratuur Onderhouden van de direct aan de lespraktijk verbonden artistieke vaardigheden Examens/toetsen 2b. Algemene werkzaamheden Het gaat in deze subcategorie om werkzaamheden die losstaan van het aantal lesgebonden uren. Deze uren worden ook wel organisatiegebonden uren genoemd. Het betreft bijvoorbeeld: Personeelsvergaderingen, afdelingsvergaderingen, sector- en sectievergaderingen Collegiaal overleg (intern en extern) Voorbereiding en deelname aan open dagen Functioneringsgesprekken, ontwikkelingsgesprekken, persoonlijk ontwikkelingsplan Overleg over het jaarlijkse cursusboekje/studiegids Zorg voor het instrumentarium van de instelling en (indien gebruik door de werkgever verplicht is gesteld) van het eigen instrument/gereedschap 2c. Variabele werkzaamheden Het gaat in deze subcategorie om specifieke werkzaamheden die losstaan van het aantal lesgebonden uren. Deze uren worden ook wel persoonsgebonden uren genoemd. Het betreft bijvoorbeeld: Werkzaamheden voor onderzoek en ontwikkeling in relatie tot de lessen en lesmaterialen Materiële voorbereiding en nazorg van de lessen Lidmaatschap van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging Stagebegeleiding Organisatie en voorbereiding van leerlingenuitvoeringen/-concerten (intern en/of extern) Organisatie en voorbereiding van concerten speciaal voor onderwijzend personeelsleden (intern en/of extern) Organisatie en voorbereiding van exposities (intern en/of extern) Organisatie en voorbereiding van instellingspresentaties (intern en/of extern) Deelname aan activiteiten en evenementen voor zover niet genoemd onder subcategorie 2b. Organiseren van kunstuitingen van cursisten, zoals voorspeelavonden en tentoonstellingen Begeleiden van een collega bij een voorspeelavond

18 Coördinatiewerkzaamheden Algemene organisatiewerkzaamheden, bijvoorbeeld voor nieuwsbrief/schoolkrant van de instelling Adviseren van leerlingen ten aanzien van instrument- of materiaalkeuzes Bijhouden van de vakgebonden bibliotheek van de instelling Bijdragen aan het jaarlijkse cursusboekje/studiegids Opleiding en ontwikkeling, of andere activiteiten die ertoe bijdragen de eigen vakbekwaamheid op peil te houden Deelname aan studiedagen van bijvoorbeeld beroepsverenigingen, vakgroepen, mits de werkgever toestemming heeft verleend Het in opdracht van de werkgever reizen tussen locaties van dezelfde instelling voor kunsteducatie.. Discipline A 2. Discipline B 3. Discipline C Discipline. Lesgebonde n uren Discipline A 65% 35% Discipline B 60% 40% Discipline C 70% 30% De verdeling van niet-lesgebonden uren over de subcategorieën Aanstellingsomvan g 2a. Voorbereidin g en nazorg van de lesgebonden uren 2b. Algemene werkzaamhede n 2c. Variabele werkzaamhede n 2. Nietlesgebonde n uren Meer dan 27 uur per 30% 30% 40% week 8 tot en met 27 uur 35% 35% 30% per week 7,2 tot en met 8 40% 40% 20% uur per week tot en met 7,2 uur 47% 47% 6% per week zeer veel of zeer weinig ervaring van het onderwijzend personeellid of het cursustype dat het onderwijzend personeelslid geeft (groepslessen versus individuele lessen) Bijlage IVa Functiebeschrijvingen onderwijzend personeel in de kunsteducatie Functiebeschrijvingen. Consulent A. Beschrijving van de functie Functiebenaming: consulent Functie-eisen: HBO-niveau Taken. Het in overleg met cliënten opstellen van een steunfunctie-activiteitenplan 2. Het verzorgen van steunfunctieactiviteiten 3. Het bijdragen aan de ontwikkeling van beleid, producten en programma s B. Beschrijving van de taken 2. Docent 3. Balletbegeleider B. Het in overleg met cliënten opstellen van een steunfunctie-activiteitenplan Informeert en adviseert (potentiële) cliënten over de mogelijkheden van steunfunctieactiviteiten. Overlegt met (de leiding van) potentiële cliënten over wensen en verwachtingen. Stelt een activiteiten- of begeleidingsplan op of ondersteunt de cliënt daarbij. Overlegt waar nodig met externe instanties.

19 B.2 Het verzorgen van steunfunctieactiviteiten Geeft informatie en adviezen over methoden en leermiddelen. Verzorgt teamtrainingen en individuele begeleiding van docenten. Adviseert bij de aanschaf van leermiddelen en ontwikkelt, waar nodig, zelf leermiddelen en methodieken. Organiseert met de cliënt producties, tentoonstellingen en andere evenementen. Begeleidt bij de opstelling van werkplannen. Bewaakt de afspraken met betrekking tot begroting, planning en inzet. B.3 Het bijdragen aan de ontwikkeling van beleid, producten en programma s Volgt en signaleert relevante ontwikkelingen op het terrein van de kunstzinnige vorming. Levert bijdragen aan beleidsontwikkeling, marktanalyses en aan de ontwikkeling van nieuw aanbod en marktontwikkelingsplannen; overlegt met opdrachtgevers en andere instanties over organisatie en uitvoering van projecten. Werkt voorstellen uit in projectbeschrijvingen. A. Beschrijving van de functie Functiebenaming: docent Functie-eisen: HBO-niveau Taken. Het verzorgen van de inhoud van onderwijsactiviteiten 2. Het geven van de onderwijsactiviteiten 3. Het bijdragen aan de ontwikkeling van KV-producten en -programma s 4. Het verrichten van overige werkzaamheden B. Beschrijving van de taken B. Het verzorgen van de inhoud van onderwijsactiviteiten Verzorgt het (meerjaren)leerplan; stemt het leerplan af met leiding en collega s. Bepaalt vanuit het leerplan de inhoud van de onderwijsactiviteiten. Zorgt voor les- en documentatiemateriaal. B.2 Het geven van de onderwijsactiviteit Bereidt de activiteit voor; stemt af op het niveau van de groep. Geeft de onderwijsactiviteit; doet voor en stuurt bij. Zorgt voor variatie in presentatie en lesvorm. Houdt rekening met persoonlijkheid en doelstelling deelnemers. Bespreekt regelmatig de vorderingen met (ouders van) deelnemers en evalueert de onderwijsactiviteit; stelt eventueel leerdoelstellingen bij. Organiseert kunstuitingen van en voor deelnemers. B.3 Het bijdragen aan de ontwikkeling van KV-producten en -programma s Volgt en signaleert relevante ontwikkelingen op het terrein van de kunstzinnige vorming. Levert bijdragen aan marktanalyses, de ontwikkeling van nieuw aanbod en marktontwikkelingsplannen; overlegt met opdrachtgevers en andere instanties over organisatie en uitvoering van projecten. Werkt voorstellen uit in projectbeschrijvingen. B.4 Het verrichten van overige werkzaamheden Woont diverse overlegvormen bij. Houdt ontwikkelingen op het vakgebied bij; neemt deel aan na- en bijscholing. Levert bijdragen aan evenementen/instellingsactiviteiten. A. Beschrijving van de functie Functiebenaming: Balletbegeleider Functie-eisen: MBO-niveau Taken. Het instrumentaal begeleiden van lessen 2. Het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied 3. Het verrichten van overige werkzaamheden B. Beschrijving van de taken B. Het instrumentaal begeleiden van lessen Begeleidt klassieke balletlessen en andere lesvormen op piano en andere instrumenten. Zorgt waar nodig voor improvisatie en zorgt ervoor dat het karakter van de oefening muzikaal wordt ondersteund. Past gedurende de oefening tempo en sfeer aan en legt andere accenten als de docent dit aangeeft. Verzorgt de instrumentale begeleiding van uitvoeringen. B.2 Het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied Houdt ontwikkelingen binnen het vakgebied bij. B.3 Het verrichten van overige werkzaamheden Voert periodiek overleg met de docent over het afstemmen van het spel op de oefeningen en de samenwerking tussen docent en begeleider.

20 Bijlage IVb Reglement benoembaarheidseisen kunstzinnige vorming (Vervallen) Bijlage V Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar behorend tot het onderwijzend personeel in de Kunstzinnige vorming (Vervallen) Bijlage Va Afvloeiingsreglement ten behoeve van docenten, consulenten en Balletbegeleiders werkzaam in de Kunstzinnige Vorming (Vervallen) Bijlage VI Vervallen (Vervallen) Bijlage VIIa Aanstellingskeuring brandweerpersoneel Onderstaand schema geeft per bijzondere functie-eis aan welke signaalvragen, screeningsinstrumenten en functionele tests bij de aanstellingskeuring gebruikt dienen te worden. De uitwerking van onderstaande onderdelen is vastgelegd in de aanstellingskeuring zoals die is ontwikkeld door het Coronel Instituut. Deze uitwerking is te vinden op Bijzondere functie-eis:. Waakzaamheid en oordeelsvermogen Aspect van de belastbaarheid opgenomen mag worden in keuring: Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: bekendheid met aanpassingsprobleem bij onregelmatige diensten, ooit doorgemaakte psychose, schizofrenie, epilepsie aanwezigheid van hoogtevrees aanwezigheid van claustrofobie ooit doorgemaakte warmtestuwing gebruik medicatie tegen epilepsie afgelopen 5 jaar huidig medicijngebruik (mee laten nemen) Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de huidige aanwezigheid van: hoge mate van slaperigheid (checklist) depressieve klachten (checklist) angstklachten (checklist) Inzet gevalideerde fysiek functionele test ter detectie van: hoogtevrees (laddertest) 2. Emotionele piekbelasting Signaalvragen (mondeling of schriftelijk) naar: recent doorgemaakt trauma Inzet gevalideerd screeningsinstrument ter detectie van de huidige aanwezigheid van: posttraumatische stressklachten (checklist)

Met ingang van 1 januari 1996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen van toepassing.

Met ingang van 1 januari 1996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen van toepassing. Bijlagen Bijlage I Salarisverhoging In de bijlage van de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde bezoldigingsregeling worden met ingang van 1 april 1993 de daarin opgenomen schaalbedragen verhoogd met 2%.

Nadere informatie

A. Beschrijving van de functie. Functiebenaming: Balletbegeleider Functie-eisen: MBO-niveau

A. Beschrijving van de functie. Functiebenaming: Balletbegeleider Functie-eisen: MBO-niveau A. Beschrijving van de functie Functiebenaming: Balletbegeleider Functie-eisen: MBO-niveau Taken 1. Het instrumentaal begeleiden van lessen 2. Het bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied 3. Het verrichten

Nadere informatie

Bijlagen behorende CAR-UWO gemeente Waterland 2016

Bijlagen behorende CAR-UWO gemeente Waterland 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 42 14 januari 201 Bijlagen behorende CAR-UWO gemeente Waterland 201 Het college van burgemeester en wethouders van Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

besluiten vast te stellen de DERDE WIJZIGING CAR-UWO GEMEENTE MARUM 1. Bijlage I Salarisverhoging aan te vullen, waarna deze bijlage komt te luiden:

besluiten vast te stellen de DERDE WIJZIGING CAR-UWO GEMEENTE MARUM 1. Bijlage I Salarisverhoging aan te vullen, waarna deze bijlage komt te luiden: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de ledenbrief van het LOGA nummer 16/017; gelet op het bepaalde in artikel 125, lid 2 van de Ambtenarenwet; besluiten vast te stellen de DERDE

Nadere informatie

Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie CAR: Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden dat bij de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren binnen de aanstelling

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie LOGA-partijen

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 1995 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5%.

Met ingang van 1 januari 1995 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5%. Bijlagen bij CAR-UWO Heemstede Bijlage I Salarisverhoging In de bijlage van de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde bezoldigingsregeling worden met ingang van 1 april 1993 de daarin opgenomen schaalbedragen

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 1996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen van toepassing.

Met ingang van 1 januari 1996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen van toepassing. 15 99 BIJLAGEN Artikel 99:BIJLAGE I Salarisverhoging In de bijlage van de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde bezoldigingsregeling worden met ingang van 1 april 1993 de daarin opgenomen schaalbedragen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 1996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen van toepassing.

Met ingang van 1 januari 1996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen van toepassing. Bijlagen Bijlage I Salarisverhoging In de bijlage van de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde bezoldigingsregeling worden met ingang van 1 april 1993 de daarin opgenomen schaalbedragen verhoogd met 2%.

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. BIJLAGEN I tot en met VIIB

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN. BIJLAGEN I tot en met VIIB ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE GRONINGEN BIJLAGEN I tot en met VIIB Laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 26 april 2016. Datum bekendmaking: 21 juli 2016. Datum inwerkingtreding: 22 juli 2016.

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen Bijlagen HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN;

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen Bijlagen HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 23650 29 februari 2016 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Groningen Bijlagen HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; Gelet

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 1996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen van toepassing.

Met ingang van 1 januari 1996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen van toepassing. Bijlagen Bijlage I Salarisverhoging In de bijlage van de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde bezoldigingsregeling worden met ingang van 1 april 1993 de daarin opgenomen schaalbedragen verhoogd met 2%.

Nadere informatie

In artikel 1:2, derde lid, worden tussen de woorden hoofdstuk 19 en van toepassing de volgende woorden toegevoegd: en hoofdstuk 19a.

In artikel 1:2, derde lid, worden tussen de woorden hoofdstuk 19 en van toepassing de volgende woorden toegevoegd: en hoofdstuk 19a. Onderdeel A: wijzigingen behorende bij ledenbrief U201002606 CAR-wijzigingen A In artikel 1:2, derde lid, worden tussen de woorden hoofdstuk 19 en van toepassing de volgende woorden toegevoegd: en hoofdstuk

Nadere informatie

Wijziging CAR-UWO salarisbedragen Cao Gemeenten gemeente Krimpen aan den IJssel

Wijziging CAR-UWO salarisbedragen Cao Gemeenten gemeente Krimpen aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpen aan den IJssel. Nr. augustus Wijziging CAR-UWO salarisbedragen Cao Gemeenten - gemeente Krimpen aan den IJssel Te besluiten om. De in het LOGA overeengekomen

Nadere informatie

Wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen, WML en IKB Cao. Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen, WML en IKB Cao. Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Krimpen aan den IJssel Nr. november Wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten - Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 9 oktober 2017 U Lbr. 17/057 CvA/LOGA 17/10 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 9 oktober 2017 U Lbr. 17/057 CvA/LOGA 17/10 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 9 oktober 2017 Ons kenmerk Lbr. 17/057 CvA/LOGA 17/10 Telefoon (070) 373 8456 Onderwerp Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017-2019

Nadere informatie

De toelichting op artikel 8:2, lid 3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De toelichting op artikel 8:2, lid 3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: Onderdeel A: wijzigingen behorende bij circulaire U201001917 Bijlage bij LOGA-brief nummer U201001917 A Artikel 6a:8, tweede lid, onderdeel c wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: c op de laatste

Nadere informatie

ons kenmerk ECCVA/U Lbr: 12/059 ECCvA/LOGA 12/09

ons kenmerk ECCVA/U Lbr: 12/059 ECCvA/LOGA 12/09 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV Brief aan de leden T.a.v, het college en de raad!01z Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV Publieke zaak CMHF informatiecentrum tel. (070)

Nadere informatie

Met ingang van 15 juli 2014 wordt artikel 10d:33 lid 3 gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Met ingang van 15 juli 2014 wordt artikel 10d:33 lid 3 gewijzigd en komt als volgt te luiden: Bijlage A (LOGA-circulaire ECWGO/U) per juli Met ingang van juli wordt artikel d: lid gewijzigd en komt als volgt te luiden: Artikel d: lid Vanaf juli eindigt de na-wettelijke uitkering op de eerste dag

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

ECWGO/U Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ECWGO/U Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201600159 Lbr. 16/017 CvA/LOGA 16/08

ons kenmerk ECWGO/U201600159 Lbr. 16/017 CvA/LOGA 16/08 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2016-2017 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201600159 Lbr.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

66e wijziging CAR-LAR / Wijziging salarisbedragen Cao gemeenten

66e wijziging CAR-LAR / Wijziging salarisbedragen Cao gemeenten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kampen. Nr. juni e wijziging CAR-LAR / Wijziging salarisbedragen Cao gemeenten - Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen; gezien de circulaire van

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing van de AGN: Invoering aanstellingskeuring en PPMO voor de Brandweer

Onderwerp Aanpassing van de AGN: Invoering aanstellingskeuring en PPMO voor de Brandweer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing van de AGN: Invoering aanstellingskeuring en PPMO voor de Brandweer Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; gelet op artikel 160 van de gemeentewet alsmede artikel 4:1 en 4:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vaststelling wijziging CAR-UWO ivm nieuwe CAO 2016-1 mei 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-000969 Datum 26-05-2016 Programma: Portefeuillehouder Burgemeester

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Agendapunt het Dagelijks Bestuur van de BWB 12. CAR-UWO deel 1 jaar december 2014 Wijzigingen CAR-UWO en salarismaatregelen

Agendapunt het Dagelijks Bestuur van de BWB 12. CAR-UWO deel 1 jaar december 2014 Wijzigingen CAR-UWO en salarismaatregelen Bijlagen Van Agendapunt het Dagelijks Bestuur van de BWB 12 Onderwerp Datum CAR-UWO deel 1 jaar 2014 5 december 2014 Wijzigingen CAR-UWO en salarismaatregelen Bijlage A (LOGA-circulaire ECWGO/U201401851)

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

van f 350,= bruto bij een volledigebetrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedragnaar rato

van f 350,= bruto bij een volledigebetrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedragnaar rato GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lopik. Nr. 5531 3 mei 016 Bijlagen bij CAR-UWO gemeente Lopik Bijlage A Nieuwe artikelen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Lopik per 1 januari 016

Nadere informatie

A/BStuk ĮTrefw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief DI N. reeks IV ívtftrľ: uw kenmerk. ons kenmerk. ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

A/BStuk ĮTrefw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief DI N. reeks IV ívtftrľ: uw kenmerk. ons kenmerk. ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 UINK1939 GEMEENTE HELLENDQORN Behand.: Collfge voor Arbcidszakeii/VNK. ABVAKAHO FNV Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad OKT 214 A/BStuk ĮTrefw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief DI N. reeks IV

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014

LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 LOKALE WERKTIJDENREGELING 2014 GEMEENTE SCHERPENZEEL September 2014 BELEID EN UITVOERING In deze regeling wordt de landelijke wijziging van de werktijdenregeling per 1 januari 2014 vormgegeven. 1 Inhoud

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201001923 CvA/LOGA 10/18 Lbr. 10/087

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201001923 CvA/LOGA 10/18 Lbr. 10/087 MPGD12010091311210228 LOGA GD1 13.09.2010 0228 College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

Wijziging CAR-UWO en salarismaatregelen BWB

Wijziging CAR-UWO en salarismaatregelen BWB GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Etten-Leur. Nr. februari 0 Wijziging CAR-UWO en salarismaatregelen BWB Van Agendapunt het Dagelijks Bestuur van de BWB Onderwerp Datum CAR-UWO deel jaar 0 december

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom. Nr. 84 2 februari 2017 Wijziging CAR/UWO Werk en Inkomen Lekstroom ECWGO/U201600159 Het dagelijks

Nadere informatie

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente

Schiedarn. Werktijdenregeling gemeente Schiedam. Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: gemeente - gemeente Schiedarn Werktijdenregeling gemeente Schiedam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluit gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de

Nadere informatie

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

De tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerde. Nr. 105373 10 november 2015 Werktijdenregeling gemeente Heerde Het college van de gemeente Heerde, besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpassing AGN: verhoging salarisschalen

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Aanpassing AGN: verhoging salarisschalen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN: verhoging salarisschalen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Als gevolg van de sectoraal

Nadere informatie

Wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten

Wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2016-2017 Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In de cao Gemeenten 2016-2017 is de wijziging

Nadere informatie

Invoering aanstellingskeuring en PPMO

Invoering aanstellingskeuring en PPMO Invoering aanstellingskeuring en PPMO VNG pagina 1 van 1 mm Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vtntnislng *>n MHterlanda GKBMM«I Invoering aanstellingskeuring en PPMO Brief aan de leden T.a.v. het college

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U Lbr: 12/059 ECCvA/LOGA 12/09

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U Lbr: 12/059 ECCvA/LOGA 12/09 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Uitwerking CAO Salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201200956 Lbr: 12/059 ECCvA/LOGA 12/09 bijlage(n)

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden;

gelet op de artikelen 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 en 4:6 van de CAR-UWO, zoals die per 1 januari 2014 luiden; BESLUIT WERKTIJDENREGELING GEMEENTE HEUSDEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Heusden; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 7483 22 januari 2016 Werktijdenregeling Winsum 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum heeft op 15 december 2015 de

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking Hoofdstuk 19B Arbeidsvoorwaarden personenchauffeurs Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking Ja, P&O FBA b opgenomen

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17027687* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-003965 Documentnummer: ZD17027687 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling Arbeidsduur werktijden en verlof gemeente Zundert 2017 Citeertitel:

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 2 bij U201401851 CAR-UWO wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student in het kader

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen. Begripsomschrijvingen

1 Algemene bepalingen. Begripsomschrijvingen 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de Lokale arbeidsvoorwaardenregeling wordt verstaan onder: a ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

Salaristabellen. Actuele salaristabellen. Salaristabel gemeente ambtenaren per 1 januari 2011 oude structuur

Salaristabellen. Actuele salaristabellen. Salaristabel gemeente ambtenaren per 1 januari 2011 oude structuur Slristbellen Actuele slristbellen Slristbel gemeente mbtenren per jnuri oude structuur Nr. Slris -6- Slris -- Schl 8 A 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 A 5 57 A 4 47 45 458 48 49 55 5 4 548 556 5 579 587 4 6 69 67

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

1.LOGA-circulaire d.d. 29 juni 2012, nr. ECCVA/U /09 met als onderwerp Uitwerking CAO salarismaatregelen

1.LOGA-circulaire d.d. 29 juni 2012, nr. ECCVA/U /09 met als onderwerp Uitwerking CAO salarismaatregelen Zaaknummer: POCR137 Onderwerp: Wijzigingen CAR-UWO Collegevoorstel Inleiding Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt met de vakbonden ABVAKABO FNV, CNV

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 23928 30 april 2014 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO; gelet op het instemmende advies van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

2013, nr. 19. Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân

2013, nr. 19. Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân Uitgegeven: 3 april 2013 2013, nr. 19 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Rechtspostieregeling chauffeurs personenvervoer Provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Arbeidstijdenwet, het arbeidstijdenbesluit,

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD16022811* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001222 Documentnummer: ZD16022811 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling arbeidsduur, werktijden en verlof gemeente Zundert 2016 Citeertitel:

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008 Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 1 november 2007, nr. 2007-64538, tot afkondiging van hun besluit inzake de vaststelling van de Algemene werktijdenregeling provincie

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie gemeente Leidschendam-Voorburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 6189 22 januari 2015 Gemeente Leidschendam-Voorburg - Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel F. 4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2015, nr. 690296, tot wijziging van de Regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 4272 14 januari 2016 Werktijdenregeling gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet

Nadere informatie

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon.

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 20 van de Bezoldigingsregeling gemeente Goeree-Overflakkee nadere regels gesteld zijn met betrekking tot consignatie;

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; overwegende dat met betrekking tot de beloningsmogelijkheden voor de medewerkers een regeling dient te worden vastgesteld, waarin een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 71900. Wijziging CAR-UWO Stadsgewest Haaglanden BIJLAGE 1A. 4 december 2014. Officiële uitgave van gemeente Westland.

GEMEENTEBLAD. Nr. 71900. Wijziging CAR-UWO Stadsgewest Haaglanden BIJLAGE 1A. 4 december 2014. Officiële uitgave van gemeente Westland. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Westland. Nr. 71900 4 december 2014 Wijziging CAR-UWO Stadsgewest Haaglanden Het voorstel is om de CAR-UWO te wijzigen conform het bepaalde in de LOGA-brieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 532 Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lingewaal. Nr. 5662 12 januari 2017 Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; gelet op de schriftelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 169 31 maart 2014 Provincie Zeeland Vaststelling Werktijdenregeling provincie Zeeland 2014 Gedeputeerde Staten van Zeeland Gelet op artikel

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat rechtspositieregeling van onderwijzend personeel werkzaam in instellingen voor kunsteducatie

Onderhandelingsresultaat rechtspositieregeling van onderwijzend personeel werkzaam in instellingen voor kunsteducatie Onderhandelingsresultaat rechtspositieregeling van onderwijzend personeel werkzaam in instellingen voor kunsteducatie 1. Inleiding Op 26 juni 2008 heeft het College voor Arbeidszaken van de VNG met de

Nadere informatie

Onderwerp Wijzigingen Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Venray per ; ; en

Onderwerp Wijzigingen Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Venray per ; ; en B en W Adviesnota Onderwerp Wijzigingen Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Venray per 1-8-2017; 1-12-2017; 1-1- 2018 en 1-7-2018 Zaaknummer Teammanager Mark-Jan Katz B & W datum 4 december 2017 Afdeling/Team

Nadere informatie

LOGA. Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

LOGA. Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden Informatlecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk betreft ons kenmerk Inwerkingtreding Besluit ECCVAíU20

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2011/2399 Registratiedatum: Afdeling: Bedrijfsbureau Agendapunt: 21-B-13 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Rechtspositie gemeentepersoneel; aanpassing Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf;

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg;

gelet op de resultaten van het overleg in de commissie voor het georganiseerd overleg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Delft. Nr. 115074 19 augustus 2016 Regeling 60-80-100 en Regeling 80-90-100 Het college van burgemeester en wethouders van Delft; gelet op de resultaten van

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie