Onderzoek Open Universiteit Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Open Universiteit Informatica"

Transcriptie

1 Studievereniging TouW Eindhoven, maart 2015 Bolognalaan 24 Eindhoven Aan alle TouW-leden, informatica-studenten en andere belangstellenden, Op zaterdag 21 maart 2015 is er weer een informatica-touw dag, met als onderwerp Onderzoek Open Universiteit Informatica Deze keer zijn we te gast in het studiecentrum in Utrecht. Vondellaan 202, 3521GZ Utrecht. Tel Voorafgaande aan de TouW-Informaticadag is de algemene ledenvergadering van TouW, de uitnodiging en de stukken hiervoor krijgen de TouW-leden apart toegezonden. Het is belangrijk dat iedereen zich van tevoren aanmeldt. Er is plaats voor maximaal 60 personen, plaatsen worden toegekend op volgorde van aanmelding. Aanmelden kan via Deze dag is gratis voor TouW leden en leden van BRPN. Andere belangstellenden betalen 11,00, vooraf over te maken naar giro t.n.v. TouW te Eindhoven. IBAN nummer: NL09 INGB BIC code: INGBNL2A Lid worden van TouW kan ook. In dat geval is deze dag ook gratis. De contributie bedraagt 12,50 per kalenderjaar. Wil je je dan aanmelden op bovenstaand adres? Op 6 juni hebben we een arduino workshop gepland. Informatie over arduino is te vinden op Er zal de gelegenheid zijn de kit aan te schaffen voor ong EUR 13,50. We zullen er een beperkt aantal beschikbaar hebben. Daarom is het zinvol al van te voren aan te geven of je daar belangstelling voor hebt, via In tegenstelling tot eerdere berichten zal deze dag in Amsterdam zijn. Er is dan ook de gelegenheid om afscheid te nemen van veel (10) docenten van de OU die met functioneel pensioen gaan. Netty Stoelinga, Rindert Slee, Rikki Dijksman

2 TouW bijeenkomst 21 maart 2015 Onderzoek Informatica en informatiekunde (I&I) In een aantal lezingen krijgt u een overzicht van het onderzoek van onze faculteit: van hoogleraar, via docent, promotieonderzoek tot afstudeeronderzoek Master en Bachelor. Johan Versendaal die op 13 februari zijn oratie houdt, geeft de openingslezing. Daarna spreekt onze nieuwe collega Christoph Bockisch, die sinds 1 december bij onze faculteit werkt. Vervolgens gaat Sylvia Stuurman in op haar proefschrift, dat zij in de loop van het voorjaar 2105 verdedigt. Zij gaan allen ook in op de rol die master en bachelorstudenten I&I kunnen spelen in hun onderzoek. Vervolgens is er een korte introductie over de procedures van het afstuderen in de bachelor en master. Hieke Keuning en Stephaan de Declerck geven hun afstudeerpresentatie master Computer Science en bachelor Informatica. Hieke gaat daarbij ook in op het promotieonderzoek dat zij inmiddels bij onze faculteit doet. Programma 9.45 Ontvangst met koffie Algemene ledenvergadering TouW Inhoudelijk programma welkom prof. dr. ir. Johan Versendaal: Haal het maximale uit ICT investeringen dr. Christoph Bockisch: Programmeertaal technologie voor hoge software kwaliteit zeer korte pauze ir. Sylvia Stuurman: Design for change lunch Korte introductie over afstuderen bachelors en masters I&I Hieke Keuning (MSc): Strategy based feedback for imperative programming exercises drs. Stephaan Declerck: Cyberpesten: social media platform mining tools afsluiting met hapje en drankje Vooraankondiging: Op 6 juni 2015 is de TouWbijeenkomst in studiecentrum Amsterdam met als onderwerp Workshop Arduino door Harold Pootjes en Simon Pauw. Het is een afscheidsworkshop. Bij de afsluitende borrel is er gelegenheid om afscheid te nemen van Harold Pootjes, Bart Pauw en een aantal van de andere docenten (totaal 10) die op 1 februari 2015 met keuzepensioen zijn gegaan.

3 Nadere details zie op de website 21 maart 2015 Onderzoek Informatica en informatiekunde (I&I) samenvattingen en korte CV s prof. dr. ir. Johan Versendaal: Haal het maximale uit ICT investeringen Samenvatting lezing: ICT ondersteunt bedrijfsvoering in organisaties. Daarvoor zijn ontwikkelmethoden, en methoden voor specificatie bedacht; kenmerkend is dat vanuit de bedrijfsstrategie en vanuit de processen de nieuwe ICT wordt ontwikkeld, of ingekocht en geconfigureerd. Tegelijkertijd maakt 'slimme' ICT nieuwe producten en diensten, nieuwe business modellen en nieuwe business processen mogelijk: hier is ICT de 'enabler of innovator', die uiteindelijk de processen en de business zal kunnen aanpassen. Voor beide perspectieven geldt echter dat het succes van de ICT investeringen niet altijd is gegarandeerd. In de lezing wordt ingegaan op welke strategieën voor beide perspectieven kunnen worden gevolgd. Kort CV: prof. dr. ir. Johan Versendaal studeerde Informatica aan de TU Delft en promoveerde op ontwerpmethoden en softwarearchitecturen van interactieve informatiesystemen. Van 1991 tot 1997 werkte hij bij het Buro voor Systeemontwikkeling (het huidige Atos) met als specialisatie werkplekinformatisering en human factors. Daarna werd hij development manager en product manager bij Baan (het huidige Infor). Van 2002 tot oktober 2012 was hij docent/onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, departement Informatica, vakgroep Organisatie en Informatie. Sinds oktober 2008 is hij verbonden aan Hogeschool Utrecht als lector Extended Enterprises. Sinds juni 2014 is hij tevens voor vijf jaar aangesteld als bijzonder hoogleraar e business aan de Open Universiteit te Heerlen. dr. Christoph Bockisch: Programmeertaal technologie voor hoge software kwaliteit Samenvatting lezing: Computers en computerprogramma s hebben een grote betekenis in onze maatschappij en daarom is het belangrijk dat zij een hoge kwaliteit hebben in vele opzichten zoals correctheid, onderhoudbaarheid, maar ook duurzaamheid. Niettemin worden de opgaven van programma s steeds ingewikkelder en de programma s worden steeds complexer. Om toch een hoge kwaliteit te bereiken moet in het gehele softwareontwikkelingsproces de juiste ondersteuning geboden worden. Om een oplossing te vinden focus ik mijn onderzoek op de latere fasen zoals design, implementatie en testen van programma s en specifiek op programmeertalen en hun uitvoeringsomgevingen. In deze presentatie zal ik een overzicht van mijn onderzoek geven en twee projecten in iets meer detail voorstellen. In het eerste project hebben we embedded software bekeken die energie eisende hardware bestuurt. Met de formele methode Counter Example Guided Abstraction Refinement (CEGAR) stellen we een formele beschrijving op van het energie gedrag van het system, in de vorm van een toestandsautomaat die naar functies in de software verwijst. Dit model kan gebruikt worden om het energie gedragen te analyseren, optimalisaties te ontwikkelen en te toetsen. Ten tweede is het een voortdurende trend om nieuwe programmeertalen te ontwikkelen, in het bijzonder zogenaamde kleine talen of domain specific languages (DSL) die toegesneden zijn op een

4 bepaald probleem. Programma s geschreven in zo n taal zijn vaak eenvoudiger en beter te onderhouden. Maar meestal zijn tools, zoals debuggers, voor deze talen niet beschikbaar of van matige kwaliteit. Met de Advanced dispatching Language Implementation Architecture (ALIA) hebben we een aanpak gecreëerd, die ons in staat stelt nieuwe talen snel te ontwikkelen en geavanceerde tools eenvoudig zo her te gebruiken dat ze specifiek voor de nieuwe taal zijn. kort CV: Christoph is universitair docent Informatica aan de Open Universiteit sinds december Daarvoor was hij universitair docent aan de Universiteit Twente in het vakgebied software compositie. In 2008 heeft hij zijn doctorsgraad aan de Universiteit Darmstadt, Duitsland summa cum laude gehaald, waar hij ook van 1998 t/m 2003 informatica gestudeerd heeft. Samen met bedrijven zoals Océ, Topicus, Info Support, Capgemini em Aselsan (Turkije), heeft Christoph verschillende studentprojecten en promovendi begeleid. Samen met zijn studenten heeft hij meer dan 50 artikels in hooggeplaatste conferenties, tijdschriften en workshops zoals OOPSLA, VEE, TAOSD, of JOT gepubliceerd. Christoph is regelmatig reviewer van internationale conferenties en tijdschriften, organisator en program chair van workshops (b.v. Green In and By Software Engineering (GIBSE) en Virtual Machines and Intermediate Languages (VMIL) ) en evenementen zoals zomerscholen. Hij was een uitgenodigde spreker bij het symposium Aspects of Formal Verification en bij promovendisymposia, en hij geeft op uitnodiging colleges, onlangs aan de Shanghai Jiaotong Universiteit, China. ir. Sylvia Stuurman: Design for change Samenvatting lezing: De maatschappij verandert voortdurend. Een eis aan vrijwel elk softwareproduct hoort daarom eigenlijk te zijn dat de software zo eenvoudig mogelijk te veranderen is. In mijn onderzoek ga ik in op een aantal aspecten van design for change. Kort CV: Sylvia Stuurman heeft oorspronkelijk biologie gestudeerd en heeft gewerkt als biologieleraar. Ze is zelfstandig ondernemer geworden (detailhandel), en is toen Informatica gaan studeren bij de Open Universiteit. Tijdens haar studie is ze gaan werken als systeembeheerder/wetenschappelijk programmeur bij de Technische Universiteit Delft (bij de faculteit Wiskunde en Informatica). Na haar afstuderen werd ze toegevoegd onderzoeker, en toen er een baan als universitair docent bij de OU vrij kwam op haar vakgebied, is ze bij de OU gaan werken. Hieke Keuning (MSc): Strategy based feedback for imperative programming exercises Samenvatting: Steeds meer mensen leren programmeren: op scholen en universiteiten, in grootschalige online cursussen (MOOC's) of door zelfstudie. Er zijn veel tools ontwikkeld die helpen bij de lastige taak van het bouwen van computerprogramma's. Veel van deze tools richten zich voornamelijk op complete programma's en ondersteunen de student niet bij het zetten van de juiste stappen richting dit resultaat. We hebben een prototype van een programmeertutor ontwikkeld die studenten door middel van feedback en hints naar een oplossing voor eenvoudige programmeerproblemen helpt. We baseren ons op een bestaande tutor voor functioneel programmeren en vertalen de achterliggende ideeën naar het imperatieve programmeerparadigma. De tutor baseert zich op modeloplossingen waaruit een programmeerstrategie wordt afgeleid. Deze strategie legt de verschillende paden vast naar de modeloplossingen. Om varianten te herkennen, breiden we de strategie uit met alternatieven en

5 worden diverse programmatransformaties toegepast. Een docent kan het gedrag van de tutor beïnvloeden door de modeloplossingen van annotaties te voorzien. We hebben data verzameld van informaticastudenten om te verifiëren dat hun juiste en onjuiste oplossingen worden herkend. De mogelijkheden van de tutor worden gedemonstreerd door het tonen van een aantal interactieve sessies. Kort CV: Hieke is docent Informatica bij de Hogeschool Windesheim. Zij is in juni 2014 afgestudeerd in de master Computer Science en is inmiddels als buitenpromovendus bezig met een promotieonderzoek in hetzelfde gebied bij Johan Jeuring (promotor) en Bastiaan Heeren (copromotor). Hieke zal haar afstudeerpresentatie herhalen en uitbreiden met haar huidige onderzoek. drs. Stephaan Declerck: Cyberpesten: social media platform mining tools Samenvatting: Cyberpesten Het traditionele pestprobleem heeft een digitale dimensie gekregen, ook wel cyberpesten genoemd. Bij het huidige onderzoek naar cyberpesten wordt nog maar beperkt gebruik gemaakt van data van sociale media zelf. Een reden hiervoor is dat onderzoekers niet over de juiste tools beschikken om deze data te verzamelen en verwerken. Om in deze behoefte te voorzien is in het kader van het Afstudeerproject Bachelor Informatica het project Cyberpesten: social media platform mining tools' uitgevoerd. Webapplicatie Dit project heeft geresulteerd in een webapplicatie waarmee onderzoekers projecten kunnen opzetten om Facebook en/of Twittergegevens van respondenten te verzamelen. Nadat toestemming is verkregen van respondenten worden de gegevens op een gestructureerde manier opgeslagen in een database, en kunnen de gegevens worden geëxporteerd naar een formaat dat analyse toelaat met behulp van externe software. Rijke bron voor onderzoek De gegevens die worden verzameld (profielgegevens, statusberichten en relaties tussen vrienden) vormen een rijke bron voor onderzoek. Hoewel het systeem is ontwikkeld in de context van het onderzoek naar cyberpesten, kan het ook worden ingezet om data te verzamelen voor ander sociaalwetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld het gebruik van sociale media, sociale interactie tussen personen en tekstanalyse van statusberichten. Kort CV: Stephaan Declerck studeerde bedrijfseconomie (afstudeerrichting marktonderzoek) aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Na zijn afstuderen (1995) werkte hij onder andere bij marktonderzoeksbureau Interview NSS. Sinds 2004 werkt hij als onderzoeker statistiek bij het Planbureau voor de Leefomgeving bij de sector Verstedelijking en Mobiliteit. In 2014 voerde hij samen met Pascal Pieters het project Cyberpesten: social media platform mining tools' uit in het kader van de Bacheloropleiding Informatica aan de Open Universiteit.

TouW Informatica Symposium Mobiele technologie 12 november 2011 OU Studiecentrum Amsterdam

TouW Informatica Symposium Mobiele technologie 12 november 2011 OU Studiecentrum Amsterdam TouW Informatica Symposium Mobiele technologie 12 november 2011 OU Studiecentrum Amsterdam Programma 10:00 Inloop 10:30 Lex Bijlsma Welkomstwoord 10:45 Paul van Dijk Van idee naar app 11:30 Koffie, thee

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl en dan de testware aanpassen, vervolgens een regressietest uitvoeren. Invoerdata Een probleem met de invoerdata is dat deze op gespannen voet kan staan met de initiële data. Bij het invoeren van fysieke

Nadere informatie

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Terreinverkenning In opdracht van de Graduate School of Informatics Van de Universiteit van Amsterdam Dr. K. de Leeuw Amsterdam,

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie

PROEVEN VAN ONDERZOEK DE METHODENKAART IN DE BEROEPSPRAKTIJK VAN ICT EN MEDIA

PROEVEN VAN ONDERZOEK DE METHODENKAART IN DE BEROEPSPRAKTIJK VAN ICT EN MEDIA 2015 PROEVEN VAN ONDERZOEK DE METHODENKAART IN DE BEROEPSPRAKTIJK VAN ICT EN MEDIA 2015 PROEVEN VAN ONDERZOEK DE METHODENKAART IN DE BEROEPSPRAKTIJK VAN ICT EN MEDIA Colofon Uitgave van de Informatica

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd Bekijk de video van Dion met Layar 2015 2016 Informatica Bachelor of Information Technology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Ravi Chotkan bij Studio Projectie in Leiden. Interactive Print

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Afstuderen doe je bij de beste ICT-werkgever van Nederland

Afstuderen doe je bij de beste ICT-werkgever van Nederland FEATURES: je kiest uit hoogwaardige afstudeeropdrachten je krijgt intensieve begeleiding je zit bij de bron van de meest actuele IT-kennis je kunt kiezen uit een zeer uitgebreid trainingsaanbod je hebt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016 op grond van praktijkervaring 2015-2016 Overzicht van cursussen in de bacheloropleiding Informatica, de bacheloropleiding Informatiekunde, en de premasters Dit document geeft een overzicht van de cursussen

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

DREAMagazine. Dutch Requirements Engineering And Management FEBRUARI 2013 WWW.DREAMEVENT.NL. Verhalen

DREAMagazine. Dutch Requirements Engineering And Management FEBRUARI 2013 WWW.DREAMEVENT.NL. Verhalen DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management FEBRUARI 2013 Th em a : Verh a l en Verhalen Redactioneel Voorwoord Het thema van dit DREAMagazine is Verhalen. Verhalen hebben

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij.

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij. Live IT Via een app op je mobiele telefoon krijg je een bericht dat binnenkort een leuk evenement in de buurt georganiseerd wordt. Je chat met je vrienden op Facebook en overlegt of jullie er naar toe

Nadere informatie

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT Blokboek Startsemester Periode P2 Oriëntatie op ICT versie april 2014 Voorwoord Je eerste lesperiode (P1) van 10 weken zit erop. De eerste resultaten zijn bekend en daarmee heb je de toon gezet. Naar alle

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs.

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

Social engineering: de menselijke schakel in de informatiebeveiliging

Social engineering: de menselijke schakel in de informatiebeveiliging DPM Janssen Social engineering: de menselijke schakel in de informatiebeveiliging Auteur: ing. DPM. Janssen Afstudeerdocent: dr. L. Consoli Referent: dr. P. van Bommel Plaats, datum: Nijmegen, november

Nadere informatie

Koerier. SPIder. Redactioneel

Koerier. SPIder. Redactioneel S d P e I r SPIder Koerier Mei 2004 www.st-spider.nl S d P e I r Redactioneel Deze Spider Koerier bevat één hoofdartikel, getiteld Op zoek naar een passend ontwikkelproces. Hierin beschrijft Pieter Swinkels

Nadere informatie