Advertentie tarieven, aanleverspecificaties en algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advertentie tarieven, aanleverspecificaties en algemene voorwaarden 13-11-2013"

Transcriptie

1 Taart! Mjam Advertentie tarieven, aanleverspecificaties en algemene voorwaarden

2 Specificaties magazine Titel: MjamTaart! ISSN: Advertentieverkoop: Patricia Schothorst, telefoon: , Prijs abonnement: vanaf 22,80 Adviesprijs: 5,95 Verschijning: 4x per jaar en 2x per jaar een extra speciale uitgave Bewijsnummer: 1 exemplaar wordt gratis toegestuurd Oplage: Doelgroep: Belgische en Nederlandse vrouwen tussen de 20 en 50 jaar, de meeste daarvan met jonge kinderen. Technische gegevens Drukprocédé: Papiersoort: Blad- en zetspiegel: Advertentiemateriaal: Aantal pagina s: Offset Binnenbladen 130 gr Omslag 250 gr gesatineerd 195x280mm af te stemmen met de uitgever 68 pagina s of meer Advertenties magazine Alle prijzen per editie (uitgave), exclusief BTW. De maten worden in milimeter weergegeven. 10% Korting bij een ongewijzigde plaatsing gedurende de gehele jaargang. Bij plaatsing op een voorkeurspositie wordt een toeslag van 20% gerekend. De redactie kan helpen bij het opmaken van een advertentie. Dit kost 75,- per advertentie. Advertentie type* omslag 1100,- 195x ,- 195x ,- 95x ,- 95x138 45x x67 195x31 95x67 45x138 95x31 80,- 45x67 80,- Inleverdata advertenties* Uitgave: Verschijning in winkels: Sluitingsdatum: MjamTaart! Lente 1 maart januari 2014 MjamTaart! Sweettable Special april februari 2014 MjamTaart! Zomer 1 juni april 2014 MjamTaart! Herfst 1 september juli 2014 MjamTaart! Modelleer Special 2014 direct na Taart&Trends augustus 2014 MjamTaart! Winter 1 december oktober 2014

3 Aanlever specificaties magazine Bij het aanleveren van het materiaal hebben we de volgende informatie nodig: uitgave nummer; typenummer advertentie; eventuele voorkeurspositie. Het netto documentformaat (afdrukgrootte) dat u invoert in het opmaakprogramma moet hetzelfde zijn als het formaat dat bij de tarieven staat vermeld. De resolutie bedraagt minimaal 300dpi. Aanlevering mag via , of datadrager: CD of DVD. Deze kunt u sturen aan: MjamTaart!, T.a.v. Patricia Schothorst, Speenkruid 3, 3984 BG Odijk of Bestandsformaat: Als advertentiemateriaal accepteren wij verschillende bestandsformaten:.pdf.jpg.png.eps.psd PDF Het huidige toe te passen profiel is MagazineAds 1v3. Voor technische informatie en settings verwijzen wij naar het CMBO: (Branche organisatie voor de communicatiemedia). Advertenties website* Alle prijzen exclusief BTW; Bij afname van meer dan één advertentie: korting 10%; Advertenties zullen bij het laden van de homepage op de site in willekeurige volgorde verschijnen. Wanneer de pagina opnieuw wordt geladen wordt opnieuw een willekeurige advertentie uit de database geladen; Van één formaat, worden niet meer dan vier advertenties tegelijkertijd geplaatst; De statistieken met bezoekersaantallen kun je hier vinden: 1 maand: 3 maanden: 12 maanden: type 1 300x80 px 60,- 125,- 250,- type 2 300x227 px 120,- 250,- 500,- Aanlever specificaties website Formaat: een maximale resolutie van 96dpi Bestandsformaat:.jpg.gif of.png Aanlevering mag via , of datadrager: CD of DVD. Deze kunt u sturen aan: MjamTaart!, T.a.v. Patricia Schothorst, Speenkruid 3, 3984 BG Odijk of *Wijzigingen en typefouten voorbehouden

4 Algemene Advertentie Voorwaarden Magazine* 1. Betaling van ter plaatsing opgegeven advertenties dient vooraf te gebeuren, tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is MjamTaart! gerechtigd plaatsing van de advertentie(s) op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen na dagtekening van de nota wordt de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag van 10% van het betreffende te betalen bedrag verschuldigd. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder incassokosten (minimaal 115,- per factuur) voor rekening van de opdrachtgever. 2. Het advertentiemateriaal dient in het bezit te zijn van MjamTaart! voor de vastgestelde sluitingsdatum van de betreffende uitgave. Wanneer het materiaal niet op tijd wordt geleverd zal MjamTaart! de naam en website van het bedrijf vermelden op de plek van de gereserveerde ruimte. De opdrachtgever blijft verplicht te betalen. 3. Het is de adverteerder niet toegestaan om met betrekking tot zijn plaatsingen aan derden rechten te verlenen, tenzij dit met uitdrukkelijke toestemming van MjamTaart! gebeurt. 4. MjamTaart! houdt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van advertenties en/of advertorials te weigeren die niet stroken met haar normen en/of beleid. Dit zonder opgaaf van redenen. 5. De mogelijkheden voor plaatsing op een voorkeurspositie in een magazine zijn beperkt. Mede in verband daarmee behoudt MjamTaart! zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van de betreffende plaatsingsopdracht. Met andere wensen van opdrachtgevers wordt, zo ver als mogelijk, rekening gehouden. Dergelijke wensen kunnen echter nooit als voorwaarde voor een plaatsingsopdracht worden aanvaard. 6. Bij annulering van een voorkeurspositie of andere speciale wensen blijft de toeslag verschuldigd. 7. Als de plaatsing van een advertentie op een voorkeurspositie waarvoor MjamTaart! in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van de opdrachtgever geen doorgang vindt, moet de opdrachtgever deze extra kosten alsnog betalen. 8. Advertenties opgemaakt in bijzondere kleuren, zoals goud en zilver, zijn slechts op aanvraag en bij uitzondering mogelijk. Voor bijzondere kleuren gelden aparte tarieven. 9. MjamTaart! behoudt zich het recht voor om een opdracht die na de sluitingsdatum is ontvangen te weigeren. MjamTaart! zal zich echter wel inspannen de opdracht uit te voeren, maar zonder dat zij aansprakelijk is ingeval zij daarin niet zou slagen. 10. Bij annulering van een opdracht voor de sluitingsdatum is MjamTaart! gerechtigd 20% van het advertentietarief in rekening te brengen. Bij annulering na de sluitingsdatum mag het bruto tarief in rekening worden gebracht. 11. Bij beëindiging door de adverteerder van een samenwerking inzake advertorials en/of redactionele samenwerkingen, etc. is MjamTaart! gerechtigd om de door haar in het kader van samenwerking gemaakte kosten bij die adverteerder in rekening te brengen. 12. MjamTaart! streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De opdrachtgever moet rekening houden met eventuele druk- en kleurafwijkingen. 13. Advertentiemateriaal dient volgens de Aanleverspecificaties als een digitaal bestand te worden aangeleverd. 14. Indien een opdrachtgever niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet materiaal en/of materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode levert heeft MjamTaart! het recht hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen aan opdrachtgever. 15. Eventuele klachten ten aanzien van advertentie plaatsingen dienen binnen 14 kalenderdagen na verschijningsdatum van het betreffende magazine schriftelijk aan MjamTaart! ter kennis te zijn gebracht. Uitdrukkelijk uitgesloten zijn advertenties waarbij het materiaal na de sluitingsdatum is aangeleverd. 16. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde advertentiemateriaal. MjamTaart! is niet in staat de kwaliteit van geleverde producten te verhogen. 17. MjamTaart! neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. MjamTaart! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging ten gevolge van gebruik en/of verzending van dit materiaal, behalve in geval van grove schuld of nalatigheid. 18. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor fouten in de uitvoering van geplaatste orders indien deze hun oorzaak vinden in door MjamTaart! niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen. 19. MjamTaart! voert de plaatsing van advertenties alsmede haar overige werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit. MjamTaart! is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk als haar een grote mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten. Indien MjamTaart! wel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het betreffende deel van de opdracht is aangenomen. Iedere andere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten 20. Ingeval de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan deze Algemene Advertentie Voorwaarden is MjamTaart! gerechtigd onverminderd haar recht op schadevergoeding - de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de uitvoering te annuleren zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 21. Als MjamTaart! door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van het magazine is verhinderd een advertentieopdracht uit te voeren, dan heeft MjamTaart! het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. In deze gevallen is MjamTaart! verplicht de opdrachtgever zo snel mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze. 22. De opdrachtgever is verplicht MjamTaart! en haar werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten, schaden en interessen, die voor MjamTaart! of haar werknemers, mochten ontstaan als gevolg van vorderingen die anderen dan de werknemers van MjamTaart! in verband met of terzake van de door de opdrachtgever aan MjamTaart! verstrekte opdracht of uitvoering daarvan tegen MjamTaart! of haar werknemers mochten instellen. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Europese Centrale Bank met betrekking tot bankbiljetten. 23. Deze Algemene Advertentie Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2012.

5 PME professional course, workshops, taart op bestelling en taart benodigdheden info mystylecakes.com visit 1.0.indd :18:35 adver sds 06-12/2.indd :53 Algemene Advertentie Voorwaarden Website* 1. Betaling van ter plaatsing opgegeven advertenties dient vooraf te gebeuren, tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is MjamTaart! gerechtigd plaatsing van de advertentie(s) op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de nota wordt de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag van 10% van het betreffende te betalen bedrag verschuldigd. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder incassokosten (minimaal 115,- per factuur) voor rekening van de opdrachtgever. 2. Het is de adverteerder niet toegestaan om met betrekking tot zijn plaatsingen aan derden rechten te verlenen, tenzij dit met uitdrukkelijke toestemming van MjamTaart! gebeurt. 3. MjamTaart! houdt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van advertenties en/of advertorials te weigeren die niet stroken met haar normen en/of beleid. Dit zonder opgaaf van redenen. 4. Bij beëindiging door de adverteerder van een samenwerking inzake advertorials en/of redactionele samenwerkingen, etc. is MjamTaart! gerechtigd om de door haar in het kader van samenwerking gemaakte kosten bij die adverteerder in rekening te brengen. 5. Advertentiemateriaal dient volgens de Aanleverspecificaties als een digitaal bestand te worden aangeleverd. 6. MjamTaart! stelt de opdrachtgever middels een op de hoogte wanneer de advertentie online is gezet. 7. Eventuele klachten ten aanzien van advertentie plaatsingen dienen binnen 14 kalenderdagen na verschijningsdatum schriftelijk aan MjamTaart! ter kennis te zijn gebracht. 8. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde advertentiemateriaal. MjamTaart! is niet in staat de kwaliteit van geleverde producten te verhogen. 9. MjamTaart! neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. MjamTaart! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging ten gevolge van gebruik en/of verzending van dit materiaal, behalve in geval van grove schuld of nalatigheid. 10. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor fouten in de uitvoering van geplaatste orders indien deze hun oorzaak vinden in door MjamTaart! niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen. 11. MjamTaart! voert de plaatsing van advertenties alsmede haar overige werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit. MjamTaart! is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk als haar een grote mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten. Indien MjamTaart! wel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het betreffende deel van de opdracht is aangenomen. Iedere andere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten 12. Ingeval de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan deze Algemene Advertentie Voorwaarden is MjamTaart! gerechtigd onverminderd haar recht op schadevergoeding - de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de uitvoering te annuleren zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 13. Als MjamTaart! door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij het beheer van de website is verhinderd een advertentieopdracht uit te voeren, dan heeft MjamTaart! het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. In deze gevallen is MjamTaart! verplicht de opdrachtgever zo snel mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze. 14. De opdrachtgever is verplicht MjamTaart! en haar werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten, schaden en interessen, die voor MjamTaart! of haar werknemers, mochten ontstaan als gevolg van vorderingen die anderen dan de werknemers van MjamTaart! in verband met of terzake van de door de opdrachtgever aan MjamTaart! verstrekte opdracht of uitvoering daarvan tegen MjamTaart! of haar werknemers mochten instellen. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Europese Centrale Bank met betrekking tot bankbiljetten. 15. Deze Algemene Advertentie Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari *Wijzigingen en typefouten voorbehouden bakmixen marsepein uitstekers bakvormen fondant kleurstoffen icing MjamTaart! Herfst 2012 Taart! 4e jaargang - nr. 3 - Herfst ,95 Mjam Stel je voor je krijgt een kind. De eerste dag leef je samen op een roze wolk. Opeens merkt iemand op dat je kindje mogelijk Downsyndroom heeft. Heel snel wordt bloed geprikt. Zenuwslopende dagen volgen. En dan komt de uitslag. Je kindje heeft Downsyndroom. Op dat moment komen er heel veel emoties boven. Ook emoties die je zelf helemaal niet snapt en helemaal niet wilt hebben. Je bent onzeker, want wat gaat de toekomst brengen? Wat kan ik verwachten van mijn kind? Dan is het goed te weten dat de Stichting Downsyndroom bestaat. Daar kan iedere ouder terecht met al zijn vragen, emoties en onzekerheden. Een telefoontje naar de SDS kan helpen om je eigen kind weer terug te vinden, en Downsyndroom een plek te geven. We zijn er voor alle kinderen met Downsyndroom, hun ouders, hun familieleden en professionals, levenslang en levensbreed! Webshop en Winkels Laat je verrassen door ons uitgebreide en inspirerende assortiment! Almere Marktgracht 23 Ommen Varsenerstraat 12 Amsterdam Eerste van Swindenstraat Veenendaal Zandstraat 127 Haarlem Amsterdamstraat 49 Wormerveer Marktstraat 59 Heemskerk Maerten van Heemskerckstraat 21A Zutphen Laarstraat 21 Naaldwijk Prins Hendrikstraat 31 Kijk voor alle recente winkeladressen op Taart Brenda Bakker De winkel/webshop voor al uw taartbenodigdheden om zelf thuis een super taart of cupcakes te maken. Ook voor workshops, bedrijfsuitjes, kinderfeestjes en taartbestellingen kunt u bij ons terecht. TAART VOOR GROOT EN KLEIN De SDS heeft een netwerk van vrijwilligers door het hele land. Dit zijn meestal ouders van kinderen met Downsyndroom. Wij zijn op zoek naar mensen die samen met deze vrijwilligers een leuke activiteit willen organiseren. Speciaal voor kinderen met Downsyndroom en hun familie. Bijvoorbeeld een workshop, taartwedstrijd of iets anders. Heb je een goed idee? Wij denken graag mee, mail naar Damplein 24, 3319 HC Dordrecht Tel. +31 (0) jij maakt er wat moois van! My Style Cakes Kalverstraat ch Eindhoven Jacqueline Ash Ti-Ta-ToverTaartjes Taart op bestelling, Workshops en Taartbenodigdheden Tongerseweg 382, 6215 AD Maastricht, +31(0) , lekkerbekken 6 MjamTaart! die proeven met hun ogen. Lente MjamTaart! Herfst 2012

Algemene advertentie voorwaarden

Algemene advertentie voorwaarden Inhoudsopgave 1. Definities p. 2 2. Toepasselijkheid p. 3 3. Aanbod en totstandkoming p. 3 4. Voorschriften aanlevering p. 3 5. Afwijzing / opschorting p. 5 6. Garantie / vrijwaring Opdrachtgever p. 5

Nadere informatie

Algemene advertentievoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis.

Algemene advertentievoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis. Algemene advertentievoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis. Aanbieding: iedere algemene aanbieding door ANWB op www.anwb.nl gepubliceerd

Nadere informatie

Algemene levering voorwaarden

Algemene levering voorwaarden Algemene levering voorwaarden Algemene Voorwaarden met betrekking tot abonnementen van een applicatie(app) handelsnaam van Digi- Commerce handelend onder de naam (Digi-Commerce.nl, Appandapply.nl, Appandapply.com,

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN NRC MEDIA B.V.

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN NRC MEDIA B.V. ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN NRC MEDIA B.V. Deze voorwaarden bestaan uit drie delen: I Algemeen II Aanvullende bepalingen ten aanzien van Advertenties in gedrukte Uitgaven III Aanvullende bepalingen

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes ALGEMENE VOORWAARDEN WEDEVELOP IT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WeDevelop IT. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WeDevelop IT. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Adverteerders: zij die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van reclamebemiddelaars, advertenties ter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV. Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV. Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038 ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038 1 Inhoud Artikel 2 Toepasselijkheid 5 Artikel 3 Wijziging voorwaarden 5 Artikel 4 Nietigheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van 2BHIP reclame & ontwerpstudio. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 2BHIP

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TOP INTERNETOPLOSSINGEN Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van TOP Internetoplossingen. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en TOP Internetoplossingen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Algemene Voorwaarden Webbro Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

1.6 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

1.6 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Algemene voorwaarden Uitvaart Media Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Uitvaart Media - onderdeel van Facultatieve Media

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van De Website Oom. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Website Oom. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops

Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops Webstudio Brigitte heeft haar voorwaarden opgeslitst in deel 1 webdesign, deel 2 huisstijl, deel 3 drukwerk en deel 4 VIP trainigen & Workshops deel 1 Webdesign Algemene leveringsvoorwaarden Hieronder

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden GPWD Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.!

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.! Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem Versie 5.1.1 01-05-2010 Algemene Voorwaarden van: Global Webhosting, gevestigd en kantoorhoudend in Haarlem Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever:

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie