Advertentie tarieven, aanleverspecificaties en algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advertentie tarieven, aanleverspecificaties en algemene voorwaarden 13-11-2013"

Transcriptie

1 Taart! Mjam Advertentie tarieven, aanleverspecificaties en algemene voorwaarden

2 Specificaties magazine Titel: MjamTaart! ISSN: Advertentieverkoop: Patricia Schothorst, telefoon: , Prijs abonnement: vanaf 22,80 Adviesprijs: 5,95 Verschijning: 4x per jaar en 2x per jaar een extra speciale uitgave Bewijsnummer: 1 exemplaar wordt gratis toegestuurd Oplage: Doelgroep: Belgische en Nederlandse vrouwen tussen de 20 en 50 jaar, de meeste daarvan met jonge kinderen. Technische gegevens Drukprocédé: Papiersoort: Blad- en zetspiegel: Advertentiemateriaal: Aantal pagina s: Offset Binnenbladen 130 gr Omslag 250 gr gesatineerd 195x280mm af te stemmen met de uitgever 68 pagina s of meer Advertenties magazine Alle prijzen per editie (uitgave), exclusief BTW. De maten worden in milimeter weergegeven. 10% Korting bij een ongewijzigde plaatsing gedurende de gehele jaargang. Bij plaatsing op een voorkeurspositie wordt een toeslag van 20% gerekend. De redactie kan helpen bij het opmaken van een advertentie. Dit kost 75,- per advertentie. Advertentie type* omslag 1100,- 195x ,- 195x ,- 95x ,- 95x138 45x x67 195x31 95x67 45x138 95x31 80,- 45x67 80,- Inleverdata advertenties* Uitgave: Verschijning in winkels: Sluitingsdatum: MjamTaart! Lente 1 maart januari 2014 MjamTaart! Sweettable Special april februari 2014 MjamTaart! Zomer 1 juni april 2014 MjamTaart! Herfst 1 september juli 2014 MjamTaart! Modelleer Special 2014 direct na Taart&Trends augustus 2014 MjamTaart! Winter 1 december oktober 2014

3 Aanlever specificaties magazine Bij het aanleveren van het materiaal hebben we de volgende informatie nodig: uitgave nummer; typenummer advertentie; eventuele voorkeurspositie. Het netto documentformaat (afdrukgrootte) dat u invoert in het opmaakprogramma moet hetzelfde zijn als het formaat dat bij de tarieven staat vermeld. De resolutie bedraagt minimaal 300dpi. Aanlevering mag via , of datadrager: CD of DVD. Deze kunt u sturen aan: MjamTaart!, T.a.v. Patricia Schothorst, Speenkruid 3, 3984 BG Odijk of Bestandsformaat: Als advertentiemateriaal accepteren wij verschillende bestandsformaten:.pdf.jpg.png.eps.psd PDF Het huidige toe te passen profiel is MagazineAds 1v3. Voor technische informatie en settings verwijzen wij naar het CMBO: (Branche organisatie voor de communicatiemedia). Advertenties website* Alle prijzen exclusief BTW; Bij afname van meer dan één advertentie: korting 10%; Advertenties zullen bij het laden van de homepage op de site in willekeurige volgorde verschijnen. Wanneer de pagina opnieuw wordt geladen wordt opnieuw een willekeurige advertentie uit de database geladen; Van één formaat, worden niet meer dan vier advertenties tegelijkertijd geplaatst; De statistieken met bezoekersaantallen kun je hier vinden: 1 maand: 3 maanden: 12 maanden: type 1 300x80 px 60,- 125,- 250,- type 2 300x227 px 120,- 250,- 500,- Aanlever specificaties website Formaat: een maximale resolutie van 96dpi Bestandsformaat:.jpg.gif of.png Aanlevering mag via , of datadrager: CD of DVD. Deze kunt u sturen aan: MjamTaart!, T.a.v. Patricia Schothorst, Speenkruid 3, 3984 BG Odijk of *Wijzigingen en typefouten voorbehouden

4 Algemene Advertentie Voorwaarden Magazine* 1. Betaling van ter plaatsing opgegeven advertenties dient vooraf te gebeuren, tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is MjamTaart! gerechtigd plaatsing van de advertentie(s) op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen na dagtekening van de nota wordt de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag van 10% van het betreffende te betalen bedrag verschuldigd. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder incassokosten (minimaal 115,- per factuur) voor rekening van de opdrachtgever. 2. Het advertentiemateriaal dient in het bezit te zijn van MjamTaart! voor de vastgestelde sluitingsdatum van de betreffende uitgave. Wanneer het materiaal niet op tijd wordt geleverd zal MjamTaart! de naam en website van het bedrijf vermelden op de plek van de gereserveerde ruimte. De opdrachtgever blijft verplicht te betalen. 3. Het is de adverteerder niet toegestaan om met betrekking tot zijn plaatsingen aan derden rechten te verlenen, tenzij dit met uitdrukkelijke toestemming van MjamTaart! gebeurt. 4. MjamTaart! houdt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van advertenties en/of advertorials te weigeren die niet stroken met haar normen en/of beleid. Dit zonder opgaaf van redenen. 5. De mogelijkheden voor plaatsing op een voorkeurspositie in een magazine zijn beperkt. Mede in verband daarmee behoudt MjamTaart! zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van de betreffende plaatsingsopdracht. Met andere wensen van opdrachtgevers wordt, zo ver als mogelijk, rekening gehouden. Dergelijke wensen kunnen echter nooit als voorwaarde voor een plaatsingsopdracht worden aanvaard. 6. Bij annulering van een voorkeurspositie of andere speciale wensen blijft de toeslag verschuldigd. 7. Als de plaatsing van een advertentie op een voorkeurspositie waarvoor MjamTaart! in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van de opdrachtgever geen doorgang vindt, moet de opdrachtgever deze extra kosten alsnog betalen. 8. Advertenties opgemaakt in bijzondere kleuren, zoals goud en zilver, zijn slechts op aanvraag en bij uitzondering mogelijk. Voor bijzondere kleuren gelden aparte tarieven. 9. MjamTaart! behoudt zich het recht voor om een opdracht die na de sluitingsdatum is ontvangen te weigeren. MjamTaart! zal zich echter wel inspannen de opdracht uit te voeren, maar zonder dat zij aansprakelijk is ingeval zij daarin niet zou slagen. 10. Bij annulering van een opdracht voor de sluitingsdatum is MjamTaart! gerechtigd 20% van het advertentietarief in rekening te brengen. Bij annulering na de sluitingsdatum mag het bruto tarief in rekening worden gebracht. 11. Bij beëindiging door de adverteerder van een samenwerking inzake advertorials en/of redactionele samenwerkingen, etc. is MjamTaart! gerechtigd om de door haar in het kader van samenwerking gemaakte kosten bij die adverteerder in rekening te brengen. 12. MjamTaart! streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De opdrachtgever moet rekening houden met eventuele druk- en kleurafwijkingen. 13. Advertentiemateriaal dient volgens de Aanleverspecificaties als een digitaal bestand te worden aangeleverd. 14. Indien een opdrachtgever niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet materiaal en/of materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode levert heeft MjamTaart! het recht hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen aan opdrachtgever. 15. Eventuele klachten ten aanzien van advertentie plaatsingen dienen binnen 14 kalenderdagen na verschijningsdatum van het betreffende magazine schriftelijk aan MjamTaart! ter kennis te zijn gebracht. Uitdrukkelijk uitgesloten zijn advertenties waarbij het materiaal na de sluitingsdatum is aangeleverd. 16. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde advertentiemateriaal. MjamTaart! is niet in staat de kwaliteit van geleverde producten te verhogen. 17. MjamTaart! neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. MjamTaart! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging ten gevolge van gebruik en/of verzending van dit materiaal, behalve in geval van grove schuld of nalatigheid. 18. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor fouten in de uitvoering van geplaatste orders indien deze hun oorzaak vinden in door MjamTaart! niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen. 19. MjamTaart! voert de plaatsing van advertenties alsmede haar overige werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit. MjamTaart! is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk als haar een grote mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten. Indien MjamTaart! wel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het betreffende deel van de opdracht is aangenomen. Iedere andere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten 20. Ingeval de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan deze Algemene Advertentie Voorwaarden is MjamTaart! gerechtigd onverminderd haar recht op schadevergoeding - de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de uitvoering te annuleren zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 21. Als MjamTaart! door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van het magazine is verhinderd een advertentieopdracht uit te voeren, dan heeft MjamTaart! het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. In deze gevallen is MjamTaart! verplicht de opdrachtgever zo snel mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze. 22. De opdrachtgever is verplicht MjamTaart! en haar werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten, schaden en interessen, die voor MjamTaart! of haar werknemers, mochten ontstaan als gevolg van vorderingen die anderen dan de werknemers van MjamTaart! in verband met of terzake van de door de opdrachtgever aan MjamTaart! verstrekte opdracht of uitvoering daarvan tegen MjamTaart! of haar werknemers mochten instellen. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Europese Centrale Bank met betrekking tot bankbiljetten. 23. Deze Algemene Advertentie Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2012.

5 PME professional course, workshops, taart op bestelling en taart benodigdheden info mystylecakes.com visit 1.0.indd :18:35 adver sds 06-12/2.indd :53 Algemene Advertentie Voorwaarden Website* 1. Betaling van ter plaatsing opgegeven advertenties dient vooraf te gebeuren, tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is MjamTaart! gerechtigd plaatsing van de advertentie(s) op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de nota wordt de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag van 10% van het betreffende te betalen bedrag verschuldigd. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder incassokosten (minimaal 115,- per factuur) voor rekening van de opdrachtgever. 2. Het is de adverteerder niet toegestaan om met betrekking tot zijn plaatsingen aan derden rechten te verlenen, tenzij dit met uitdrukkelijke toestemming van MjamTaart! gebeurt. 3. MjamTaart! houdt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van advertenties en/of advertorials te weigeren die niet stroken met haar normen en/of beleid. Dit zonder opgaaf van redenen. 4. Bij beëindiging door de adverteerder van een samenwerking inzake advertorials en/of redactionele samenwerkingen, etc. is MjamTaart! gerechtigd om de door haar in het kader van samenwerking gemaakte kosten bij die adverteerder in rekening te brengen. 5. Advertentiemateriaal dient volgens de Aanleverspecificaties als een digitaal bestand te worden aangeleverd. 6. MjamTaart! stelt de opdrachtgever middels een op de hoogte wanneer de advertentie online is gezet. 7. Eventuele klachten ten aanzien van advertentie plaatsingen dienen binnen 14 kalenderdagen na verschijningsdatum schriftelijk aan MjamTaart! ter kennis te zijn gebracht. 8. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde advertentiemateriaal. MjamTaart! is niet in staat de kwaliteit van geleverde producten te verhogen. 9. MjamTaart! neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. MjamTaart! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging ten gevolge van gebruik en/of verzending van dit materiaal, behalve in geval van grove schuld of nalatigheid. 10. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor fouten in de uitvoering van geplaatste orders indien deze hun oorzaak vinden in door MjamTaart! niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen. 11. MjamTaart! voert de plaatsing van advertenties alsmede haar overige werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit. MjamTaart! is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk als haar een grote mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten. Indien MjamTaart! wel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het betreffende deel van de opdracht is aangenomen. Iedere andere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten 12. Ingeval de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan deze Algemene Advertentie Voorwaarden is MjamTaart! gerechtigd onverminderd haar recht op schadevergoeding - de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de uitvoering te annuleren zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 13. Als MjamTaart! door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij het beheer van de website is verhinderd een advertentieopdracht uit te voeren, dan heeft MjamTaart! het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. In deze gevallen is MjamTaart! verplicht de opdrachtgever zo snel mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze. 14. De opdrachtgever is verplicht MjamTaart! en haar werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor kosten, schaden en interessen, die voor MjamTaart! of haar werknemers, mochten ontstaan als gevolg van vorderingen die anderen dan de werknemers van MjamTaart! in verband met of terzake van de door de opdrachtgever aan MjamTaart! verstrekte opdracht of uitvoering daarvan tegen MjamTaart! of haar werknemers mochten instellen. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Europese Centrale Bank met betrekking tot bankbiljetten. 15. Deze Algemene Advertentie Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari *Wijzigingen en typefouten voorbehouden bakmixen marsepein uitstekers bakvormen fondant kleurstoffen icing MjamTaart! Herfst 2012 Taart! 4e jaargang - nr. 3 - Herfst ,95 Mjam Stel je voor je krijgt een kind. De eerste dag leef je samen op een roze wolk. Opeens merkt iemand op dat je kindje mogelijk Downsyndroom heeft. Heel snel wordt bloed geprikt. Zenuwslopende dagen volgen. En dan komt de uitslag. Je kindje heeft Downsyndroom. Op dat moment komen er heel veel emoties boven. Ook emoties die je zelf helemaal niet snapt en helemaal niet wilt hebben. Je bent onzeker, want wat gaat de toekomst brengen? Wat kan ik verwachten van mijn kind? Dan is het goed te weten dat de Stichting Downsyndroom bestaat. Daar kan iedere ouder terecht met al zijn vragen, emoties en onzekerheden. Een telefoontje naar de SDS kan helpen om je eigen kind weer terug te vinden, en Downsyndroom een plek te geven. We zijn er voor alle kinderen met Downsyndroom, hun ouders, hun familieleden en professionals, levenslang en levensbreed! Webshop en Winkels Laat je verrassen door ons uitgebreide en inspirerende assortiment! Almere Marktgracht 23 Ommen Varsenerstraat 12 Amsterdam Eerste van Swindenstraat Veenendaal Zandstraat 127 Haarlem Amsterdamstraat 49 Wormerveer Marktstraat 59 Heemskerk Maerten van Heemskerckstraat 21A Zutphen Laarstraat 21 Naaldwijk Prins Hendrikstraat 31 Kijk voor alle recente winkeladressen op Taart Brenda Bakker De winkel/webshop voor al uw taartbenodigdheden om zelf thuis een super taart of cupcakes te maken. Ook voor workshops, bedrijfsuitjes, kinderfeestjes en taartbestellingen kunt u bij ons terecht. TAART VOOR GROOT EN KLEIN De SDS heeft een netwerk van vrijwilligers door het hele land. Dit zijn meestal ouders van kinderen met Downsyndroom. Wij zijn op zoek naar mensen die samen met deze vrijwilligers een leuke activiteit willen organiseren. Speciaal voor kinderen met Downsyndroom en hun familie. Bijvoorbeeld een workshop, taartwedstrijd of iets anders. Heb je een goed idee? Wij denken graag mee, mail naar Damplein 24, 3319 HC Dordrecht Tel. +31 (0) jij maakt er wat moois van! My Style Cakes Kalverstraat ch Eindhoven Jacqueline Ash Ti-Ta-ToverTaartjes Taart op bestelling, Workshops en Taartbenodigdheden Tongerseweg 382, 6215 AD Maastricht, +31(0) , lekkerbekken 6 MjamTaart! die proeven met hun ogen. Lente MjamTaart! Herfst 2012

Advertorials Tarieven, aanleverspecificaties en algemene voorwaarden

Advertorials Tarieven, aanleverspecificaties en algemene voorwaarden Taart! Mjam Advertorials Tarieven, aanleverspecificaties en algemene voorwaarden 14-11-2013 Specificaties magazine Titel: MjamTaart! ISSN: 1877-6280 Advertentieverkoop: Patricia Schothorst, telefoon: 06

Nadere informatie

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden algemene voorwaarden 1/5 Algemene Voorwaarden Mood for Magazines I. Algemeen 1. Alle advertentiecontracten en opdrachten voor het plaatsen van advertenties (ook voorzover beschikbaar in elektronische vorm)

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIE VOORWAARDEN

ALGEMENE ADVERTENTIE VOORWAARDEN ALGEMENE ADVERTENTIE VOORWAARDEN I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Plaatsing van alle Advertenties en/of andere promotionele uitingen in of door middel van de uitgaven en evenementen

Nadere informatie

Sanoma Uitgevers bv Algemene Advertentie Voorwaarden, april 2010

Sanoma Uitgevers bv Algemene Advertentie Voorwaarden, april 2010 Sanoma Uitgevers bv Algemene Advertentie Voorwaarden, april 2010 I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Plaatsing van alle Advertenties en/of andere promotionele uitingen in of door middel

Nadere informatie

Sanoma Media Netherlands B.V. Algemene Advertentie Voorwaarden 2012

Sanoma Media Netherlands B.V. Algemene Advertentie Voorwaarden 2012 Sanoma Media Netherlands B.V. Algemene Advertentie Voorwaarden 2012 I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Plaatsing van alle Advertenties en/of andere promotionele uitingen in of door

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0)

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) Adverteren bij hockey.nl 1 ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) 1. Definities...1 2. Toepassing voorwaarden...2 3. Advertentieovereenkomst algemeen...2 4. Advertenties...2 5. Aanlevering Advertentiemateriaal...3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De MediaRaad. Maart 2015

Algemene voorwaarden De MediaRaad. Maart 2015 Algemene voorwaarden De MediaRaad Maart 2015 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Op alle opdrachten van een adverteerder aan en overeenkomsten tussen een adverteerder en De MediaRaad, en haar dochter ondernemingen

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

sluitingsdatum 02 FEBRUARI 09 FEBRUARI 16 FEBRUARI 13 MAART 20 MAART 15 APRIL 07 MEI 15 MEI 15 JUNI 13 JULI 20 JULI 10 AUGUSTUS 17 AUGUSTUS

sluitingsdatum 02 FEBRUARI 09 FEBRUARI 16 FEBRUARI 13 MAART 20 MAART 15 APRIL 07 MEI 15 MEI 15 JUNI 13 JULI 20 JULI 10 AUGUSTUS 17 AUGUSTUS 2015 tarieven kalender NUMMER 127 MAART verschijning 18 FEBRUARI (week 08) sluitingsdatum 19 JANUARI (week 04) materiaal 23 JANUARI (week 04) LINDA.MODE 03 MAART (week 10) 02 FEBRUARI (week 06) 06 FEBRUARI

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

LEVERINGS VOORWAARDEN

LEVERINGS VOORWAARDEN LEVERINGS 1. DEFINITIES In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: CGI Media: Uitgever van het YorCity platform, respectievelijk een andere werkmaatschappij, ressorterend onder CGI Media BV. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Smit Magazines B.V. - 1 september 2012 pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden Smit Magazines B.V. - 1 september 2012 pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden Smit Magazines B.V. - 1 september 2012 pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SMIT MAGAZINES B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Op alle advertentiecontracten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kinderpraktijk Vota en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NT Publishers BV

Algemene Voorwaarden NT Publishers BV Algemene Voorwaarden NT Publishers BV Artikel 1 Definities NT PUBLISHERS BV : Uitgaven van NT Publishers BV : Website(s) : Opdrachtgever : Opdracht : Advertenties : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

Tariefkaart 2015. Een heldere kijk op de markt

Tariefkaart 2015. Een heldere kijk op de markt kaart 2015 Een heldere kijk op de markt Ruim 73.000 pageviews per maand Database toegankelijk voor abonnees met daarin zo n 3.500 markten per jaar op een rij. 14 x per jaar ruim 3.000 lezers in uw bereik

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl en http://voordeligehuidverzorging.biedmeer.nl zijn een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALL-IN-ONE V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN ALL-IN-ONE V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN van ALL-IN-ONE V.O.F. Gevestigd en kantoorhoudende te 2729 AW Zoetermeer aan de Absrechtstraat 63. (Kamer van Koophandel Haaglanden nr. 27142940) Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Hoeben Interim Management

Hoeben Interim Management Hoeben Interim Management Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Hoeben Interim Management Opdrachtgever Opdracht Offerte de onderhavige bepalingen. het eenmansbedrijf van Leon

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl. Algemene voorwaarden plaatsing advertentie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie/bedrijfspresentatie op de website van Moslimbruiloft.nl. Indien er in deze voorwaarden over

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene- en Betalingsvoorwaarden RockaMediaInc.com

Algemene Voorwaarden. Algemene- en Betalingsvoorwaarden RockaMediaInc.com Algemene Voorwaarden Algemene- en Betalingsvoorwaarden RockaMediaInc.com 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met RockaMediaInc.com aangegane overeenkomsten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Opleidingen BV, gevestigd te Arnhem. 1.2 Opleiding c.q. Training:

Nadere informatie

TVL is te allen tijde gerechtigd de naam van de Opdrachtgever aan derden bekend te maken.

TVL is te allen tijde gerechtigd de naam van de Opdrachtgever aan derden bekend te maken. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden TV Limburg 1. Definities TVL : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Regionaal Televisie Netwerk Limburg B.V. gevestigd te Roermond. Opdrachtgever

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl zijn een onderdeel van Body & Healthcare4U 1.1 Op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Unity Event Crew

Algemene voorwaarden Unity Event Crew Algemene voorwaarden Unity Event Crew Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Rozelie is de handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Rozelie is de handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene Voorwaarden van Rozelie, gevestigd te Tiel. Artikel 1 Definities Rozelie is een eenmanszaak. Rozelie is de handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30286133. Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Algemeen 1. Algemene voorwaarden van Sanne Communicatie, gevestigd te Roelofarendsveen.

Algemeen 1. Algemene voorwaarden van Sanne Communicatie, gevestigd te Roelofarendsveen. Algemene Voorwaarden Algemeen 1. Algemene voorwaarden van Sanne Communicatie, gevestigd te Roelofarendsveen. 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten, van welke

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Free Media Group. Voorwaarden voor advertenties

Algemene Voorwaarden Free Media Group. Voorwaarden voor advertenties Algemene Voorwaarden Free Media Group Voorwaarden voor advertenties Artikel 1 Definities Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van of volmacht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Tariefkaart 2016. Vakblad Petfood Magazine: gedrukte oplage = ± 1.350 exemplaren (per 2016)

Tariefkaart 2016. Vakblad Petfood Magazine: gedrukte oplage = ± 1.350 exemplaren (per 2016) kaart 2016 Vakblad Petfood Magazine: gedrukte oplage = ± 1.350 exemplaren (per 2016) Maandelijkse digitale nieuwsbrief: ± 400 abonnees (januari t/m oktober 2015) Website www.petfoodmagazine.nl: 3.960 paginaweergaves

Nadere informatie

kalender specificaties lindanieuws.nl/adverteren NUMMER LINDA.138

kalender specificaties lindanieuws.nl/adverteren NUMMER LINDA.138 2016 tarieven kalender specificaties NUMMER LINDA.138 LINDA.139 LINDA.MODE LINDA.140 LINDA.141 LINDA.MAN LINDA.142 LINDA.143 L HOMO. LINDA.144 LINDA.MODE LINDA.145 LINDA.146 LINDA.WONEN LINDA.147 LINDA.148

Nadere informatie

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1)

Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties van Vereniging.(1) De toepasselijkheid van de Algemene Leverings Voorwaarden Advertenties De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de vereniging

Nadere informatie

sluitingsdatum 09 JANUARI 23 JANUARI 30 JANUARI 06 FEBRUARI 13 MAART 27 MAART 10 APRIL 22 MEI 15 MEI 12 JUNI 03 JULI 10 JULI 31 JULI 14 AUGUSTUS

sluitingsdatum 09 JANUARI 23 JANUARI 30 JANUARI 06 FEBRUARI 13 MAART 27 MAART 10 APRIL 22 MEI 15 MEI 12 JUNI 03 JULI 10 JULI 31 JULI 14 AUGUSTUS kalender NUMMER LINDA.150 verschijning 18 JANUARI (week 03) sluitingsdatum 12 DECEMBER (week 50) materiaal 16 DECEMBER (week 50) LINDA.151 15 FEBRUARI (week 07) 09 JANUARI (week 02) 13 JANUARI (week 02)

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

RECLAME. Algemene Voorwaarden Reclame en Advertenties ALGEMENE VOORWAARDEN RECLAME 1

RECLAME. Algemene Voorwaarden Reclame en Advertenties ALGEMENE VOORWAARDEN RECLAME 1 RECLAME Algemene Voorwaarden Reclame en Advertenties ALGEMENE VOORWAARDEN RECLAME 1 Inhoudsopgave 1 Definities...2 2 Toepasselijkheid...3 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten...5 4 Materiaal en Inhoud...7

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Filipucci Juweliers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Adverteren in het Doordewijkertje

Adverteren in het Doordewijkertje Adverteren in het Doordewijkertje Geachte heer, mevrouw, Wilt u naamsbekendheid geven aan uw bedrijf, voert u een actie of wilt u een nieuwsbericht communiceren, dan is het wellicht een goed idee om uw

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl.

Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl. Algemene Voorwaarden Groenruil.nl Definities In deze bepalingen wordt onder Groenruil.nl bedoeld de eigenaar en exploitant van de website van Groenruil.nl. Gebruiker De natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bedrijven... 1 Algemeen... 2 Definities... 2 Toepassing... 2 Aansprakelijkheid... 3 Overmacht... 4 Huurovereenkomsten... 4 Plaatsing...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tinksels communicatie & pr

Algemene voorwaarden Tinksels communicatie & pr Algemene voorwaarden Tinksels communicatie & pr Algemeen 1. Algemene voorwaarden van Tinksels communicatie & pr, hierna te noemen Tinksels, gevestigd te Enschede. 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

2015 SPOrT & Lifestyle Magazine TARIEVENKAART

2015 SPOrT & Lifestyle Magazine TARIEVENKAART 2015 SPOrT & Lifestyle Magazine TARIEVENKAART Inhoudsopgave Dit is de tarievenkaart van het Sport & Lifestyle Magazine 2015. Pagina prijzen en specificaties zijn per categorie weergegeven; gesponsorde

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Artikel 2. Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2. Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Reeldeal B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. App: de app waarmee Klant kan adverteren en Spelers een Spel kunnen spelen

Nadere informatie

Tariefkaart Vakblad Petfood Magazine: gemiddelde gedrukte oplage = exemplaren (2016)

Tariefkaart Vakblad Petfood Magazine: gemiddelde gedrukte oplage = exemplaren (2016) kaart 2017 Vakblad Petfood Magazine: gemiddelde gedrukte oplage = 1.325 exemplaren (2016) Maandelijkse digitale nieuwsbrief: gemiddeld 420 abonnees (2016) Website www.petfoodmagazine.nl: gemiddeld 1,878

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Branding Studio Januari 2014 Artikel 1. Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Offertes

Algemene Voorwaarden Branding Studio Januari 2014 Artikel 1. Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Offertes Algemene Voorwaarden Branding Studio Januari 2014 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Branding Studio: de eenmanszaak, statutair gevestigd te Stompetoren en ingeschreven

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. KvK: BTW: NL B01

Algemene voorwaarden.    KvK: BTW: NL B01 Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Algemeen 3. Offertes 4. Prijzen 5. Overeenkomst 6. Uitvoering van de overeenkomst 7. Medewerking van de opdrachtgever 8. Concepttekst en eenmalige herziening 9. Levering

Nadere informatie

1. Verschijningstabel en sluitdata Pagina 2. 2. Advertentiemogelijkheden, -formaten, en aanleverspecificaties Pagina 2

1. Verschijningstabel en sluitdata Pagina 2. 2. Advertentiemogelijkheden, -formaten, en aanleverspecificaties Pagina 2 Laatst bijgewerkt 22 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Verschijningstabel en sluitdata Pagina 2 2. Advertentiemogelijkheden, -formaten, en aanleverspecificaties Pagina 2 2.1. Vakblad Speelgoed en Hobby 2.1.1.

Nadere informatie

Algemene Advertentievoorwaarden Roze 50+

Algemene Advertentievoorwaarden Roze 50+ Algemene Advertentievoorwaarden Roze 50+ 1. DEFINITIES In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:! Roze 50+ media: Advertentiebedrijf van de website www.roze50plus.nl, ressorterend onder Roze 50+.!

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015

Algemene voorwaarden 2015 1 Algemene voorwaarden 2015 1. Dit document omvat de Algemene Voorwaarden van de Taskforce Communications, gevestigd te Rotterdam, hierna aangeduid als respectievelijk Voorwaarden en TFC. 2. Deze Voorwaarden

Nadere informatie