Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 maart 2015 Curator: mr. H.H. Kreikamp R-C: mr. W. F. Korthals-Altes Activiteiten onderneming: HET VOEREN VAN EEN JURIDISCHE ADVIESPRAKTIJK Omzetgegevens: (2011) Personeel gemiddeld aantal: 0 Saldo einde verslagperiode: 445,14 Verslagperiode: 17 MAART T/M 30 APRIL 2015 Bestede uren in verslag periode: 21 UUR EN 24 MINUTEN Bestede uren Totaal: 21 UUR EN 24 MINUTEN 0. Algemene Opmerkingen De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en aangetroffen informatie. Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar voorgaande verslagen. Met toestemming van de rechter-commissaris zullen vanaf het vierde verslag de verslagen steeds na een periode van 6 maanden worden gedeponeerd. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Blauw Tekstra Uding Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. De informatie in dit verslag is onderwerp van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid, noch als afstand van enig recht. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De besloten vennootschap is opgericht op 28 januari De heer A.M. Moszkowicz is sindsdien bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap. De 1

2 vennootschap was lange tijd gevestigd aan de Herengracht 464 te Amsterdam. Na de verkoop dit pand werd het adres Amstel 32-II te Amsterdam het vestigingsadres van de vennootschap. De naam van de vennootschap was tot 24 januari 2014 Mr. A. Moszkowicz Advocatenkantoor BV. 1.2 Winst en verlies Er zijn geen recente winst- of verliescijfers van de vennootschap bekend. Er is voor het laatst een jaarrekening opgemaakt en vastgesteld over Over 2011 werd een verlies geleden van en over 2010 een verlies van Balanstotaal Zie 1.2. In en in Lopende procedures : n.v.t. 1.5 Verzekeringen Per datum faillissement liepen er voor zover bekend geen verzekeringen meer. 1.6 Huur Per datum faillissement werd er geen onroerend goed / bedrijfsruimte door de vennootschap gehuurd. De huurkoopovereenkomst met betrekking tot een auto is door de financier op 19 maart 2015 opgezegd wegens het faillissement van de vennootschap; de auto is vanwege een beroep op een overeengekomen eigendomsvoorbehoud teruggeven. Twee andere auto s zijn op 2 januari en 3 februari 2015 geretourneerd aan een leasemaatschappij. 1.7 Oorzaak faillissement De financiële problemen die uiteindelijk tot het faillissement van hebben geleid, vloeien voort uit schulden aan de Belastingdienst en de schrapping van het tableau door de Raad van Discipline eind oktober 2012 (op 22 april 2013 in hoger beroep bevestigd door het Hof van Discipline), waardoor de heer A.M. Moszkowicz zijn beroep als advocaat niet meer kon uitoefenen. In mei 2012 was al besloten de Maatschap Moszkowicz Advocaten te ontbinden, maar dit is uitgesteld tot 22 april De aandeelhoudersvergadering van de vennootschap (bestaande uit de heer A.M. Moszkowicz) heeft op vrijdag 13 februari 2015 besloten om tot eigen aangifte tot faillietverklaring over te gaan. De heer Moszkowicz heeft verklaard deze eigen aangifte te hebben gedaan op aandringen van de Belastingdienst. Deze aangifte is op woensdag 25 februari 2015 bij de rechtbank Amsterdam ingediend. De aangifte is op dinsdag 3 maart 2015 behandeld en daarbij aangehouden tot 10 maart 2015; op 10 maart 2015 is de behandeling aangehouden tot 17 maart Op 17 maart 2015 is de vennootschap in staat van faillissement verklaard. 2

3 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. Volgens de heer Moszkowicz heeft Mr. Abraham Moskowicz BV geen werknemers in loondienst. Ook bij het UWV zijn geen werknemers in loondienst bekend. Mr. Abraham Moskowicz BV was maat in de maatschap Moszkowicz Advocaten; de advocaten waren in dienst van de maatschap Moszkowicz Advocaten (en niet in dienst van Mr. Abraham Moskowicz BV). 2.2 Aantal in jaar voor faill. : n.v.t. 2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. : afgerond 3. Activa ONROERENDE ZAKEN 3.1 Beschrijving Het kantoorpand aan de Herengracht 464 te Amsterdam was voor 1/3 e eigendom van Mr. Abraham Moskowicz BV en is in 2014 verkocht. De opbrengst ervan is naar de Belastingdienst (hypotheekhouder) gegaan. In het Kadaster staan geen andere onroerende zaken op naam van Mr. Abraham Moskowicz BV. Ook volgens de jaarrekening over 2011 en volgens de heer A.M. Moszkowicz is Mr. Abraham Moskowicz BV geen eigenaar meer van onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. BEDRIJFSMIDDELEN 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. VOORRADEN/ONDERHANDEN WERK 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. ANDERE ACTIVA 3.12 Beschrijving Maatschap Moszkowicz Advocaten maakte t/m 14 mei 2012 met Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV en Advocatenkantoor Mr. Max jr. Moszkowicz BV deel uit van de Maatschap 3

4 Moszkowicz Advocaten. Deze maatschap is (vermoedelijk sinds 22 april 2013) beëindigd en in vereffening, maar er heeft voor zover bekend nog geen afrekening plaats gevonden. Mr. Abraham Moszkowicz BV heeft echter geen vordering op de Maatschap Moszkowicz Advocaten (zie ook onder 8.6.). Exploitatie van Textielbedrijven De Spil BV In de jaarrekening over 2011 van staat dat Mr. Abraham Moszkowicz BV eigenaar is van 200 certificaten van aandelen in Exploitatie van Textielbedrijven De Spil BV. Er wordt onderzocht of deze aandelen nog steeds eigendom zijn en tot de failliete boedel van behoren (en zo niet, aan wie en voor welke prijs die aandelen dan zijn verkocht en geleverd). belang in Mr. M. Moszkowicz Sr. Advocatenkantoor BV is eigenaar (geweest?) van certificaten van aandelen in Mr. M. Moszkowicz sr. Advocatenkantoor BV. Er wordt onderzocht of deze aandelen nog steeds eigendom zijn en tot de failliete boedel van behoren (en zo niet, aan wie en voor welke prijs die aandelen dan zijn verkocht en geleverd). Mr. M. Moszkowicz Advocatenkantoor BV Volgens de jaarrekening over 2011 van was Mr. Abraham Moszkowicz BV in dat boekjaar eigenaar van een derde deel van de certificaten van aandelen van Mr. M. Moszkowicz Advocatenkantoor BV. Mogelijk is er sprake van een omissie in de jaarrekening (waarbij Sr. niet is vermeld) en gaat het om het in de vorige alinea genoemde belang. belang in Patrimonium BV Mr. Abraham Moskowicz BV is voor 21,33% aandeelhouder in Advies-, Beheers- en Beleggingsmaatschappij Patrimonium BV (hierna: Patrimonium BV ). De heren David, Max en Abraham Moszkowicz zijn de (gezamenlijk bevoegd) bestuurders van Patrimonium BV. Patrimonium BV is/was eigenaar van de onroerende zaak aan de Wilhelminasingel 100 in Maastricht. Op deze onroerende zaak zijn in 2014 ten gunste van de Belastingdienst hypotheken gevestigd voor 1,2 miljoen voor andere fiscale schulden. Het pand aan de Wilhelminasingel was voor datum faillissement al verkocht. De levering stond gepland voor 24 april 2015 en kon zonder medewerking van de boedel plaats vinden (de bestuurders van Patrimonium BV zijn bevoegd tot levering). De verkoopopbrengst van het pand aan de Wilhelminasingel komt in beginsel ten bate van Patrimonium BV. De verkoop en levering vindt echter plaats op instigatie van hypotheekhouder de Belastingdienst, waarbij de verkoopopbrengst in mindering zal worden gebracht op belastingschulden van Patrimonium BV, Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV, Advocatenkantoor Mr. Max jr. Moszkowicz BV en Mr. A. Moszkowicz Advocatenkantoor BV, de Maatschap Moszkowicz Advocaten, Max en David Moszkowicz Advocaten BV, Mr. M. Moszkowicz Advocatenkantoor BV en mr. David Moszkowicz. Deze schulden overtreffen volgens de Belastingdienst in ruime mate de verkoopopbrengst van het pand aan de Wilhelminasingel. De verkoopopbrengst van het pand aan de Wilhelminasingel zal derhalve niet in de failliete boedel van vloeien. De verkoop zal wel leiden tot 4

5 afname van de belastingschuld van (zie hierna onder 8.2). Na de levering van het pand aan de Wilhelminasingel 100 bezit Patrimonium voor zover bekend geen onroerend goed meer. Welke waarde het aandelenbelang van 21,33% in Patrimonium BV vertegenwoordigt en of en voor welke koopsom - dit belang verkocht kan worden, wordt onderzocht. Wettelijke en statutaire reserves Op de balans over 2011 staat voor een bedrag van aan wettelijke en statutaire reserves. Volgens de toelichting in de jaarrekening gaat het om een reserve voor niet uitgekeerde resultaten van deelnemingen in Exploitatie van Textielbedrijven De Spil BV, Mr. M. Moszkowicz Advocatenkantoor BV en Patrimonium BV. Er wordt onderzocht in hoeverre deze reserves nog enige waarde vertegenwoordigen. Pensioenvoorziening Op de balans over 2011 staat een voorziening voor pensioenverplichtingen voor de directeur van de vennootschap van Volgens de toelichting wordt de verplichting volledig in eigen beheer gehouden. Er wordt onderzocht in hoeverre deze voorziening enige waarde vertegenwoordigt. Overig Volgens de heer Moszkowicz heeft geen bedrijfsactiviteiten en/of vermogensbestanddelen in het buitenland. Voor zover bekend heeft (ook) geen andere activa die waarde vertegenwoordigen. Desgevraagd heeft de Belastingdienst verklaard niet te beschikken over recente aangiftegegevens (waaruit de aanwezigheid van die activa zouden moeten blijken) van Mr. Abraham Moszkowicz BV Verkoopopbrengst : n.v.t. : n.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren handelsdebiteuren Volgens de heer A.M. Moszkowicz heeft de vennootschap geen handelsdebiteuren meer. rekening-courantvordering A.M. Moszkowicz heeft een rekeningcourant vordering op de heer A.M. Moszkowicz (in prive); de exacte hoogte daarvan per datum faillissement is op dit moment niet bekend, maar bedroeg per ,00. In 2014 is de opbrengst van het kantoor aan de Herengracht 464 voor een gedeelte van ,00 in mindering gebracht op belastingschulden van de heer A.M. Moszkowicz in prive. Uit dien hoofde (subrogatie) heeft Mr. 5

6 Abraham Moszkowicz BV voor dat bedrag een rekeningcourant vordering op de heer A.M. Moszkowicz in prive. De rekening-courant stand van ,00 per dient in ieder geval met dit bedrag van ,00 te worden verhoogd, waarmee het totaal uitkomt op ,00. De mutaties over de periode t/m datum faillissement zijn hierin echter nog niet verwerkt. Volgens de jaarrekening is over de rekening-courantvordering een rente van 4% verschuldigd en ook die rente dient vanaf nog aan het totaal van de rekeningcourantvordering toegevoegd te worden. Zie in dit kader ook 5.3. van dit verslag i.v.m. verpanding. De vakantiewoning in Frankrijk waarvan de heer Moszkowicz (via de rechtspersoon naar Frans recht société civile immobiliere [sci] be Odd ) mede-eigenaar was, is verkocht. De opbrengst daarvan is ten goede gekomen aan de bank die i.v.m. de financiering een lening had verstrekt. De Belastingdienst is hierover geïnformeerd. Er zijn mij t.a.v. de heer Moszkowicz geen verhaalsmogelijkheden bekend. Bij de Belastingdienst zijn desgevraagd ook geen verhaalsmogelijkheden bekend. De heer Moszkowicz heeft verklaard geen financiële middelen te hebben en/of bezittingen die te gelde kunnen worden gemaakt en niet in staat te zijn deze rekening-courantschuld aan de boedel te betalen. Of de vordering van op de heer A.M. Moszkowicz (in prive) gedeelte voldaan kan worden uit inkomsten van de heer A.M. Moszkowicz, is op dit moment niet duidelijk en hangt mede af van de ontwikkelingen in het faillissement van Chatan BV. De vordering van op de heer A.M. Moszkowicz (in prive) is vermoedelijk geheel dan wel grotendeels oninbaar. 4.2 Opbrengst : 0, Boedelbijdrage : n.v.t. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Voor zover tot nu toe bekend heeft de vennootschap geen schulden aan banken. Ik ben nog in afwachting van de bankafschriften en heb nog geen inzicht in de inkomsten en uitgaven van de vennootschap. 5.2 Leasecontracten : zie 1.6 (huurkoop) 5.3 Beschrijving zekerheden Ten behoeve van de Belastingdienst zijn op 29 oktober 2013 pandrechten gevestigd op alle op dat tijdstip bestaande vorderingen van de vennootschap en toekomstige vorderingen uit per die datum bestaande rechtsverhoudingen. Als gevolg daarvan heeft de Belastingdienst een pandrecht op de vordering die de vennootschap heeft op de heer A.M. Moszkowicz van ca. 1.7 mio. Ik heb de Belastingdienst ex art. 58 lid 1 Fw verzocht om binnen een redelijke termijn tot 6

7 uitoefening van haar rechten overeenkomstig art. 57 Fw over te gaan. De Belastingdienst heeft aangegeven haar pandrecht niet uit te zullen gaan winnen, zodat de boedel vrij is om te inning van deze vordering over te gaan. 5.4 Separatistenpositie : n.v.t. (zie 5.3) 5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : zie Reclamerechten : n.v.t. 5.8 Retentierechten : n.v.t. : afgerond 6. Doorstart / voortzetten onderneming VOORTZETTEN 6.1 Exploitatie / zekerheden De activiteiten van de vennootschap zijn gestaakt. 6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. : afgerond / n.v.t DOORSTART : n.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Er is een grootboek over 2013, maar niet alle bescheiden en transacties zijn daarin geboekt. Over 2014 is er geen grootboek. Volgens art. 2:10 lid lid 2 BW jo. art. 2:210 BW dient er binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een verlies- en winstrekening op papier te zijn gesteld. Dat is niet gebeurd over de boekjaren 2012 en Er is voor het laatst een jaarrekening opgemaakt en vastgesteld over Over 2012 en 2013 zijn geen jaarrekeningen opgemaakt en vastgesteld. Volgens art. 2:10 lid lid 2 BW jo. art. 2:210 BW dient er binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een verlies- en winstrekening op papier te zijn gesteld. Dat is niet gebeurd over de boekjaren 2012 en De heer Moszkowicz heeft aangegeven dat hij vanaf enig moment de rekeningen van zijn accountant niet meer kon betalen en dat de accountant om die reden de werkzaamheden heeft gestaakt. Naar mijn oordeel is niet aan de administratieverplichting van art. 2:10 BW voldaan. 7

8 7.2 Depot jaarrekeningen Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de laatst gedeponeerde jaarrekening die over het boekjaar 2007 en zijn er over de jaren 2008 t/m 2013 geen jaarrekeningen gedeponeerd. Er is derhalve niet voldaan aan de deponeringsverplichting van art. 2:394 lid 2 BW. NB: Over 2014 is ook geen jaarrekening gedeponeerd, maar de termijn daarvoor verstrijkt pas op 1 februari Goedk. Verkl. Accountant Ingevolge art. 2:396 lid 1 BW is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole van de jaarrekening. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Voor zover niet aan de volstortingsverplichting mocht zijn voldaan, geldt dat de vordering tot volstorting van de aandelen in de vennootschap is verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Er is niet voldaan aan de deponeringsverplichting van art. 2:394 lid 2 BW en naar mijn oordeel niet aan de administratieverplichting van art. 2:10 BW. Volgens art. 2:248 lid 2 BW heeft de bestuurder in die situaties zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 7.6 Paulianeus handelen Er zijn geen paulianeuze transacties bekend. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator vanaf 17 maart 2015 : PM Claimsagent : 24, Pref. vord. van de fiscus : ( ,46) In 2012 is tussen (onder andere) en de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst gesloten. Daarin zijn onder andere afspraken gemaakt over de hoogte van de belastingschulden en de vestiging van zekerheden (o.a. hypotheken) voor de betaling van die belastingschulden. In 2014 is de opbrengst van het kantoor aan de Herengracht 464 (waarop t.g.v. de Belastingdienst een hypotheek was gevestigd; zie ook onder 8.6) in mindering gebracht op de in 2012 vastgestelde belastingschulden van, de Maatschap Moszkowicz BV en de heer A.M. Moszkowicz in prive. De Belastingdienst heeft thans nog een vordering op van ,46. De Belastingdienst heeft mij laten weten dat een gedeelte van ,46 van de opbrengst van het pand van Patrimonium BV aan de Wilhelminasingel 100 te Maastricht zal worden afgeboekt van de belastingschuld van. Na die afboeking bedraagt de belastingschuld ,00. Een onderdeel hiervan is een ambtshalve aanslag omzetbelasting over het 4 e kwartaal van 2014 van ,00, die vermoedelijk voor een te hoog 8

9 bedrag is vastgesteld. Daarnaast heeft de Belastingdienst nog een aanslag loonheffing over februari 2015 aangekondigd van 2.228,00. Volgens de eigen aangifte van het faillissement is er betalingsonmacht gemeld aan de Belastingdienst. 8.3 Pref. vord. van het UWV : 0, Andere pref. crediteuren : 0, Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : ,83 Advocatenkantoren Mr. David Moszkowicz BV en Mr. Max Moszkowicz BV Het pand aan de Herengracht 464 te Amsterdam was eigendom van 1) Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV, 2) Advocatenkantoor Mr. Max jr. Moszkowicz BV en 3) Mr. Abraham Moszkowicz BV. Op het pand aan de Herengracht waren t.b.v. de Belastingdienst drie hypotheken gevestigd (voor in totaal ) tot zekerheid van hetgeen o.a. Mr. Abraham Moszkowicz BV aan de Belastingdienst verschuldigd was. Het pand aan de Herengracht 464 is in 2014 verkocht. De verkoopopbrengst van de Herengracht 464 is door de Belastingdienst (i.v.m. het hypotheekrecht) voor een gedeelte van afgeboekt op schulden van Mr. A. Moszkowicz Advocatenkantoor BV. Het gedeelte (tweemaal eenderde) van de verkoopopbrengst van het pand aan de Herengracht dat toekwam aan Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV en Advocatenkantoor Mr. Max Moszkowicz Jr. BV, is door Mr. David Moszkowicz BV en Advocatenkantoor Mr. Max Moszkowicz Jr. BV geleend aan om de schuld aan de Belastingdienst te betalen. Op grond daarvan (danwel door subrogatie) hebben Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV en Advocatenkantoor Mr. Max Moszkowicz Jr. BV allebei een vordering op. In beide gevallen bedragen deze vorderingen (vermeerderd met rente vanaf mei 2014) Deze vorderingen zijn ter verificatie bij mij ingediend. Defam BV (en/of de heer A.M. Moszkowicz) heeft met Defam BV en Kroymans AM Hilversum BV in oktober 2013 een leaseovereenkomst gesloten m.b.t. een auto, waarbij de koopsom voor de auto is gefinancierd door Defam BV. De auto was onder eigendomsvoorbehoud geleverd en is i.v.m. het faillissement van door Defam terug genomen. Van het verschuldigde leasebedrag van was per datum faillissement een gedeelte van ca betaald. Er resteert thans een vordering van Defam van Hierop zal in mindering worden gebracht de verkoopopbrengst van de auto; die is geschat op ca Maatschap Moszkowicz Advocaten maakte t/m 14 mei 2012 met Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV en Advocatenkantoor Mr. Max jr. Moszkowicz BV deel uit van de Maatschap Moszkowicz Advocaten. Deze maatschap is (vermoedelijk sinds april 2013) beëindigd en in vereffening, maar er heeft voor zover bekend nog geen afrekening plaats gevonden. Mr. Abraham Moszkowicz BV heeft echter geen vordering op de Maatschap Moszkowicz Advocaten. 9

10 De Maatschap Moszkowicz Advocaten claimt daarentegen een vordering te hebben op Mr. Abraham Moszkowicz BV van (voorlopige opgave). 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend 9. Procedures : n.v.t. 10. Overig 10.1 Termijn van afwikkeling faill. : nog niet bekend 10.2 Plan van aanpak Onderzoek aanwezigheid activa (zie 3.12) Indiening volgend verslag : augustus 2015 H.H. Kreikamp, curator 10

11 Lijst van voorlopig erkende crediteuren in het faillissement van Mr Abraham Moszkowicz B.V. (F 13/15/123 ) per 7 mei 2015 Preferente crediteuren Referentie / kenmerk Preferent Belastingdienst ,46 totaal preferent ,46 Concurrente crediteuren Referentie / kenmerk Concurrent (incl. BTW) Rikers Adviseurs B.V ,58 Centraal Justitieel Incassobureau IPEX ,36 Spiegelhof Vastgoed BV Huur Parkeerplaatsen 6.997,42 DEFAM ,13 Advocatenkantoor Mr. Max Moszkowicz Jr. BV ,78 Advocatenkantoor Mr. David Moszkowicz BV ,78 Maatschap Moszkowicz Advocaten ,95 totaal concurrent ,00 totaal concurrent en preferent ,46 11

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industriehuis Weesp

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN 1. GEBRS. CATSMAN B.V. 2. CATSMAN LEASING B.V. 3. CATSMAN AUTOSCHADE B.V. 4. CATSMAN B.V. 5. AUTOBEDRIJF

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie