FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 9 december 2010 Gegevens onderneming : De Zijderoute B.V., statutair gevestigd te Delft, feitelijk gevestigd te (2801 KB) Gouda aan de Wijdstraat 31 Faillissementsnummer : F10/774 Datum uitspraak : 19 oktober 2010 Curator : Mr. R.P. de Bruin Rechter-commissaris : Mr. P. van Essen Activiteiten onderneming : handel in Oosterse (klein)meubelen, textiel, cadeauartikelen en verw ante artikelen (detailhandel) Personeel gemiddeld aantal : 2 (uitgedrukt in fte) Verslagperiode : 19 oktober 2010 tot en met 8 december 2010 Boedelrekening : Bestede uren in verslagperiode : Mr. R.P. de Bruin : 4,75 uur Mr. A.I. Mekes : 22,33 uur Faillissementsafdeling : 8,30 uur

2 2 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie De Zijderoute B.V. is op 27 juli 2006 opgericht. Vanaf datum oprichting tot 2 september jl. is de heer T.E. Ernst bestuurder gew eest van de vennootschap. De heer T.E. Ernst hield zich feitelijk niet bezig met de activiteiten van de vennootschap. De exploitatie hiervan berustte bij zijn broer, de heer G.J.J.E. Ernst. Vanw ege het feit dat de heer G.J.J.E. Ernst ten tijde van oprichting van De Zijderoute B.V. als DGA betrokken w as bij ander faillissement kon hij op dat moment geen statutair bestuurder worden van deze vennootschap. Toen de kans op een faillissement voor De Zijderoute B.V. echter dichterbij kw am is besloten de heer G.J.J.E. Ernst alsnog als statutair bestuurder in te schrijven, hetgeen is geschied per 2 september jl. De heer G.J.J.E. Er nst wilde niet dat zijn broer betrokken zou raken bij een faillissement. En ig aandeelhouder van de vennootschap is de heer M.J. van Stigt Thans. Deze persoon is een familielid van de heer G.J.J.E. Ernst. en heeft niet alleen bij oprichting geïnvesteerd in De Zijderoute B.V. in de vorm van aandelenkapitaal, maar ook nog diverse malen gedurende het bestaan van de vennootschap. 1.2 Winst en verlies Naar mededeling van de heer G.J.J.E. Ernst zijn de activiteiten van de vennootschap nooit winstgevend gew eest. Dit blijkt ook uit de jaarcijfers uit het verleden. Het resultaat per ultimo 2009 is onbekend. Het resultaat na belastingen bedroeg per ultimo / (verlies). Het resultaat na belastingen bedroeg per ultimo / ,84 (verlies). Het resultaat na belastingen bedroeg per ultimo / ,02 (verlies). 1.3 Balanstotaal Het balanstotaal per ultimo 2009 is onbekend. Het balanstotaal bedroeg per ultimo ,--. Het balanstotaal bedroeg per ultimo ,47 Het balanstotaal bedroeg per ultimo , Lopende procedures Voor zover de curator heden bekend zijn er geen lopende procedures.

3 3 1.5 Verzekeringen Er zijn een drietal verzekeringen afgesloten, te w eten een oldtimer autoverzekering, een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering en een inventaris- en goederenverzekering. De curator heeft de eerste twee genoemde verzekeringen opgezegd en een beroep gedaan op premierestitutie. 1.6 Huur De Zijderoute B.V. huurt een winkelruimte aan De Wijdstraat te Gouda van Green Real Estate B.V., zulks voor een bedrag van 2.348,-- excl. BTW per maand. De huurovereenkomst heeft naast de huur van de w inkelruimte ook betrekking op de huur van woonruimte boven de w inkel. Deze w oonruimte w ordt bew oond door heer G.J.J.E. Ernst. De maandelijks verschuldigde huur voor de w oonruimte betreft een bedrag van 524,83 excl. BTW. Als gevolg van eveneens in rekening gebracht investeringsopslag en BTW is De Zijderoute B.V. per maand een bedrag van 3.451,01 aan de verhuurder verschuldigd. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd per 31 december De verhuurder heeft echter medegedeeld slechts akkoord te gaan met beëindiging van de huurovereenkomst na inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De huurovereenkomst zal derhalve eindigen op 10 februari De Zijderoute B.V. huurt tevens een tw eetal w inkelunits (totaal 70m2) bij Loods 5 te Sliedrecht. De deelnemersvergoeding, die De Zijderoute B.V. hiervoor maandelijks verschuldigd is bedraagt 1.558,82. De deelnemersovereenkomst eindigt op 31 december Oorzaak faillissement De Zijderoute B.V. houdt zich sinds haar oprichting bezig met verkoop van (klein)meubelen en cadeauartikelen afkomstig uit Azië. In de beginperiode ontving de w inkel veel enthousiaste bezoekers. Mensen vertelden over hun eigen verre reizen naar Azië, maar meubels w erden nauw elijks verkocht. Om kosten te besparen besloot de heer G.J.J.E. Ernst in 2007 de meubelen niet meer via een groothandel in te kopen, maar zelf af te reizen naar Azië voor de inkoop. Naar mededeling van de heer Ernst bleven de resultaten echter nog steeds beneden verw achting. Om een groter publiek te kunnen bereiken is De Zijderoute B.V. per 1 januari 2009 deelnemer gew orden bij Loods 5 te Sliedrecht. De meubelen en cadeauartikelen die aldaar te koop zijn aangeboden w erden redelijk verkocht, maar toch bleven de opbrengsten naar mededeling van de heer Ernst beneden wens.

4 4 Daarom is in maart 2010 besloten een tw eede unit bij Loods 5 te huren. Alle meubelen, die zich bevonden in de w inkelruimte in Gouda zijn overgebracht naar Loods 5. In de winkelruimte in Gouda is de heer Ernst vervolgens gestart met de verkoop van kleding. De heer Ernst heeft zijn hele leven in de kledingbranche gew erkt en hoopte met de kledingverkoop opbrengsten te realiseren, die de tegenvallende resultaten van de meubelverkoop konden compenseren. De heer Ernst besloot om geen dure merkkleding in het assortiment op te nemen, maar goedkopere kleding uit voornamelijk Scandinavische landen te importeren. Helaas bleven de verkoopresultaten van de kledingw inkel en van Loods 5 nog immer onvoldoende. Naar mededeling van de heer Ernst is het exploiteren van een kleine kledingw inkel niet mogelijk gebleken in deze tijd. De heer Ernst w ijt dit aan de sterke concurrentiepositie, die de grote kledingketens bekleden. Ook acht de heer Ernst het gebrek van vertrouw en van de consument in de economie debet aan de tegenvallende resultaten van De Zijderoute B.V. Omdat de heer Ernst geen vertrouw en meer had in de toekomst van de onderneming, heeft hij besloten over te gaan tot eigen aangifte van het faillissement. De curator zal nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement. Hij zal zich daarbij onder andere richten op de vraag of de onderneming niet te lang is voortgezet. De heer Ernst heeft immers medegedeeld, dat de activiteiten van de vennootschap eigenlijk nooit w instgevend zijn gew eest. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van het faillissement w aren er twee werknemers in loondienst bij de vennootschap. Eén w erknemer w erkte sinds april 2010 in de kledingw inkel. Daarnaast w as de heer Ernst in loondienst van de vennootschap. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging De curator heeft de w erknemers het ontslag aangezegd op 22 oktober 2010.

5 5 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving De Zijderoute is geen eigenaresse van onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving De Zijderoute B.V. beschikte tot eind september, dat wil zeggen, enkele w eken voor faillissementsdatum over een auto uit Deze auto, een Citroën DS, is op dat moment verkocht aan een autogarage, w aarbij de koopsom ad 1.577,67 is voldaan middels creditering van diverse facturen terzake door die garage verrichte onderhoudsw erkzaamheden aan de auto. Naar mededeling van de heer Ernst beschikt curanda verder niet over noemensw aardige bedrijfsmiddelen, behoudens het meubilair voor de inrichting van de winkelruimte te Gouda. 3.6 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover de winkelinventaris bodemzaken betreft, rust op de verkoopopbrengst hiervan het bodemvoorrecht van de fiscus ex art. 21 van de Invorderingsw et.

6 6 Voorraden/Onderhanden werk 3.7 Beschrijving De bedrijfsvoering van curanda brengt met zich mee, dat op faillissementsdatum diverse voorraden aanw ezig waren. De verkoopwaarde van de kleding en accessoires bedraagt volgens de meest recente voorraadtelling van de heer Ernst daterend van vóór faillissementsdatum een bedrag van circa ,--. De verkoopw aarde van de (klein)meubelen en cadeauartikelen bij Loods 5 bedraagt volgens opgave van Loods 5 per 27 oktober 2010 een bedrag van , Verkoopopbrengst De curator heeft diverse partijen benaderd, die hun interesse kenbaar hebben gemaakt om de activa van de gefailleerde vennootschap (de meubelen en cadeauartikelen) op te kopen dan w el deze via een veiling aan het publiek aan te bieden. De curator is voornemens op korte termijn een koopovereenkomst met een gegadigde te sluiten. Met betrekking tot de verkoop van de kleding zal de curator diverse partijen uitnodigen om de voorraad te bezichtigen en daarna een bieding uit te brengen. 3.9 Boedelbijdrage Andere activa 3.10 Beschrijving De curator heeft een bedrag van 206,15 aangetroffen in de kas. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Voor zover heden bekend geen. De Zijderoute heeft conform de deelnemersovereenkomst met Loods 5 recht op 90% van de door Loods 5 gerealiseerde verkoopopbrengst. Gezien de betalingsachterstand in de deelnemersvergoeding en de geringe verkoopopbrengsten, overtreft de vordering van Loods 5 de vordering van de boedel. De boedel kan derhalve geen aanspraak ma ken op uitbetaling van gerealiseerde verkoopopbrengsten in de periode voorafgaand aan het faillissement.

7 7 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De Zijderoute B.V. houdt een bankrekening aan bij de Fortis Bank te Delft. Op deze bankrekening bevond zich op faillissementsdatum een positief saldo van 1.438,89. De curator heeft de bank verzocht het saldo over te maken naar de derdengeldrekening van zijn kantoor, aan w elk verzoek de bank heeft voldaan middels overschrijving van een bedrag van 1.412, Leaseovereenkomsten De vennootschap heeft voor zover bekend geen leaseovereenkomsten gesloten. 5.3 Beschrijving zekerheden De Zijderoute B.V. heeft met de Fortis Bank een rekening-courantovereenkomst gesloten. De Fortis Bank heeft voor de terugbetaling van de door haar verstrekte kredietfaciliteit geen zekerheden bedongen. Overigens bestond er op faillissementsdatum geen schuld aan de Fortis Bank in deze. 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Bij de curator hebben zich een tw eetal leveranciers gemeld, die zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud terzake geleverde kleding. De curator betw ist de geldigheid van het eigendomsvoorbehoud van één leverancier.

8 8 Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud van de andere leverancier heeft de curator diverse kledingstukken in de voorraad aangetroffen, welke zullen w orden geretourneerd. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten 6.1 Doorstart/voortzetten Het is de curator gebleken, dat voortzetting van de onderneming niet tot de mogelijkheden behoort. Bij de curator hebben zich ook geen gegadigden gemeld, die geïnteresseerd zijn de onderneming van curanda door te starten. 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Opbrengst 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator beschikt over enige administratieve bescheiden. Voor zover het zich laat aanzien is de administratie tot op faillissementsdatum echter niet op zodanige wijze gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen w orden gekend. De curator verricht terzake nog nader onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over de nagenoemde boekjaren zijn op de hieronder genoemde data gedeponeerd.

9 9 Jaar Gedeponeerd april januari september 2007 Op grond van het bovenstaande kan w orden geconcludeerd dat de jaarrekening over het boekjaar 2008 te laat is gedeponeerd. De jaarrekening over het boekjaar 2009 is niet gedeponeerd en zelfs niet opgesteld. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is de besloten vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. 7.4 Stortingsverplichting aandelen De vennootschap is op 27 juli 2006 opgericht. Voor zover het zich laat aanzien (middels de bankafschriften) is het aandelenkapitaal volgestort. Het aandelenkapitaal is voornamelijk aangew end om de huur voor het w inkelpand te voldoen, alsmede de daarmee verband houdende borgsom. 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek verrichten naar de vraag of er sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen De curator zal een oordeel vormen over de vraag of de onder 3.5 omschreven verkoop(w ijze) van de Citroën DS paulianeus is en uit dien hoofde vernietigd dient te worden. De curator heeft reeds geconstateerd, dat de in verband met de voldoening van de koopsom gecrediteerde facturen, betrekking lijken te hebben op w erkzaamheden die reeds in de periode december 2009 t/m februari 2010 door het garagebedrijf zijn verricht. Eerst enkele w eken voor faillissement is besloten de auto te verkopen aan het garagebedrijf, zulks voor een koopsom van gelijke hoogte als de openstaande facturen.

10 10 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Tot op heden geen. 8.2 Preferente vordering van de fiscus Tot op heden heeft de Belastingdienst vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van , Preferente vordering van het UWV Top op heden geen. 8.4 Andere preferente crediteuren Tot op heden geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van , Verwachte wijze van afwikkeling Heden nog onbekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator verw acht het onderhavige faillissement te kunnen afwikkelen binnen een termijn van 18 ma anden.

11 Plan van aanpak De curator zal zich in eerste instantie richten op de verkoop van de activa van de vennootschap. Daarnaast zal de curator nader onderzoek verrichten in de administratie van de vennootschap en een oordeel vormen over het door het bestuur gevoerde beleid en over eventuele paulianeuze transacties. Tenslotte zal de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de w erkzaamheden zoals hieronder nader genoemd onder Indiening volgend verslag Het volgend verslag zal w orden ingediend uiterlijk op 19 januari Boedelactief Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans 1.618, Nog te verrichten werkzaamheden - verkoop activa; - inventariseren crediteuren; - onderzoek administratie; - verrichten van (nader) onderzoek naar de oorzaken van het faillissement; - onderzoek paulianeus handelen; - onderzoek onbehoorlijk bestuur. Gouda, 9 december 2010 R.P. de Bruin, curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012. : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012. : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V. : 12/394 F Datum

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie