Pagina. o Inhoudstafel o Woord van de Voorzitter o Verslag buitengewone AV 8 december

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina. o Inhoudstafel. 1.1. o Woord van de Voorzitter. 2.2. o Verslag buitengewone AV 8 december 2011. 1.5"

Transcriptie

1

2 ECHO Pagina o Inhoudstafel. 1.1 o Woord van de Voorzitter. 2.2 o Clubkalender. 1.4 o Verslag buitengewone AV 8 december o Verslag buitengewone AV 22 december o Verslag statutaire AV 1 maart o Uit de viertallenhoek o 3 e Jeugdbridge tornooi Riviera o Belgisch Kampioenschap Senioren o De nullen komen er aan o In Memoriam o Wist u dat? Riviera Bridge Club VZW Schotensesteenweg Deurne Tel: Website: 1

3 WOORD VAN DE VOORZITTER. In de moderne westerse wereld is het leven jachtiger geworden. Veel jachtiger. Het kan allemaal niet snel genoeg gaan en geduld is uit de woordenboek geschrapt. De mensen komen steeds meer onder druk te staan, met alle gevolgen van dien. Men is sneller geprikkeld, onverdraagzaamheid neemt toe en de sfeer wordt daardoor snel vergald. We ervaren dat in het dagelijkse leven en zelfs in onze bridgeclub komt dat soms tot uiting. Vraag het maar aan diegenen die zich opofferen om als tornooileider te fungeren. Een dankbare taak is dat nooit geweest, maar tegenwoordig komt zo n tornooileider meer en meer in de vuurlinie te liggen. Vooral wanneer hij een beslissing neemt die niet in goede aarde valt van de betrokken speler of team. Veelal is er een natuurlijk verzet tegen een autoritair optreden van de leider. Men voelt zich aangevallen en tekort gedaan en wil daarop ageren. Maar zelfs indien die beslissing op een hoffelijk manier wordt overgebracht, dan nog kan het zijn dat dit niet van aard is om de gemoederen te bedaren. Dit zijn zaken die, mits een meer positieve instelling, mits een beetje meer inschikkelijkheid, kunnen vermeden worden. Vandaar dan ook dat ik hier een lans wil breken voor meer respect voor een tornooileider. Geloof me, die persoon is echt geen demagoog. Die is er echt niet op uit om u het leven zuur te maken. Zijn (of haar) betrachting is om het tornooi een vlot verloop te laten hebben. Er voor te zorgen dat de regels gerespecteerd worden. Er over te waken dat het voorziene tijdsschema niet in het gedrang wordt gebracht en ga zo maar door. Dat hij (of zij) daar niet altijd in slaagt, is best mogelijk. Opvallend is wel het feit, dat er tijdens een tornooi nog steeds al te veel lawaai wordt gemaakt. Dat er nog steeds al te veel commentaar wordt geleverd over een bepaalde bieding of over het behaalde resultaat, met als gevolg dat bij aanpalende tafels, informatie wordt gegeven die het resultaat kan beïnvloeden. Oké, op dit vlak zou een meer drastisch optreden van de tornooileider nuttig zijn, maar dan moet die leider echt niets anders meer doen dan als boswachter op te treden en zal hij vlug worden omschreven als een dictatoriaal iemand, zeg een tiran of ander soortgelijks. Het is voor hem echt balanceren op een slappe koord, zoals dat heet. Neen, beste vrienden. De fout ligt vooral bij ons, bij de spelers in kwestie. Want opvallend is wel dat het meestal dezelfden zijn die zich aan verbaal geweld te buiten gaan. Voor wie zich aangesproken voelt, wil ik dan ook aandringen om ietwat meer discipline aan de dag te leggen en ook om meer respect op te brengen voor de tornooileider. Mijn dank zal groot zijn. 2

4 Verder in deze Echo vindt u o.a. het verslag van de Algemene Vergadering die op 1 maart is doorgegaan. Spijtig genoeg moest ik vaststellen dat ook dit keer de belangstelling van de leden (op basis van het aantal aanwezigen) ondermaats was. Vorig jaar meende ik dat het dieptepunt was bereikt, maar nu heb ik kunnen ervaren dat ik me daarin heb vergist. Erg aanmoedigend is dat niet voor mij en mijn collegae in het bestuur. Ik vrees dat ik daar - om het in dokterstermen te zeggen - zal moeten leren mee te leven. Hopelijk vergis ik me weer en gaat het de volgende maal toch eens de goede kant uit. Een meer positieve noot is de evolutie die we konden ervaren met het Groot Tornooi. Er kwamen 56 paren opdagen, wat merkelijk meer is dan vorig jaar en ook de kwaliteit van de deelnemers mocht er zijn. Vele Belgische toppers hadden zich ingeschreven, maar na 32 giften moest iedereen het afleggen tegen Greet en Johan De Grave die maar liefst een score van 63,97% behaalden. Opmerkelijk feit: het is voor Greet de derde keer op rij dat zij dit tornooi wint; voor Johan is het de tweede keer. Nogmaals proficiat en benieuwd wat het volgend jaar gaat worden. Om af te sluiten, een geheel ander onderwerp: ons Clubblad. Via onze Echo wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de Club en van allerlei bridge weetjes. Ik mag ervan uitgaan dat er voor dergelijke informatie wel wat belangstelling heerst, want anders zouden we er best mee stoppen. Persoonlijk zou ik dit spijtig vinden. Ik beschouw de Echo als een goed communicatiemiddel naar de leden toe. Toch kondigt ook hier zich een probleem aan. Iemand dient zich over de inhoud te ontfermen en, om die taak te vervullen, staat er niet onmiddellijk veel volk voor in de rij. Gelukkig kan de redactie momenteel nog rekenen op de regelmatige inbreng van enkele getrouwen. Diezelfde redactie heeft me laten weten dat, om in de toekomst de Echo verder te zetten, er een dringende behoefte is voor nieuw bloed en nieuwe initiatieven. Ik kan hem daarin volgen, vandaar mijn oproep: wie bereid is om ook op dit vlak een helpende hand toe te steken, gelieve me dit te melden. De voorzitter 3

5 CLUBKALENDER 1. Butlertornooi Donderdag 26 april 2012 FINALE Donderdag 24 mei 2012 Eerste speeldag nieuw seizoen Donderdag 28 juni 2012 Donderdag 26 juli 2012 Donderdag 23 augustus 2012 Donderdag 27 zeptember 2012 Donderdag 25 oktober Viertallenkompetitie Donderdag 13 september 2012 Donderdag 11 oktober 2012 Donderdag 8 november 2012 Donderdag 29 november Schaal Piet Kockx Zondag 20 mei 2012 FINALE Zondag 16 september 2012 Zondag 21 oktober 2012 JAARLIJKSE VAKANTIE VAN MAANDAG 11 JUNI TOT EN MET MAANDAG 25 JUNI 2012 SWISS-PARENTORNOOI Zaterdag 7 juli 2012 SWISS-VIERTALLENTORNOOI Zaterdag 25 augustus SINJORENTOCHT Zaterdag 8 september

6 VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 DECEMBER Registratie van de aanwezigen: Aanwezig: 106 Vertegenwoordigd bij volmacht: 27 Agenda: aanpassing van de statuten De vergadering: De vergadering werd geopend door de Voorzitter Marcel Ledent. Hij verwees naar de gecoördineerde statuten (huidige an voorgestelde aangepaste versie) waarvan de teksten via de website aan de leden waren overgemaakt. Hij onderstreepte dat de voorgestelde aanpassingen geen fundamentele wijziging inhouden, wat betreft het doel en/of de werking van de club. Ze beogen enkel: - het kader te verduidelijken binnen dewelke de huidige activiteiten kunnen verantwoord worden en sporen met de doelstelling van de vereniging - de verplichtingen na te komen opgelegd door de wijzigingen aan de VZW wetgeving van 2 mei Gezien een beslissing voor een wijziging van de statuten de aanwezigheid vergt van minstens twee derde van de stemgerechtigde leden en dit quorum niet bereikt is, kon de Voorzitter niet anders dan besluiten dan dat deze vergadering niet geldig kon stemmen over het agendapunt. Het lag in de lijn der verwachtingen dat er onvoldoende leden zouden aanwezig zijn, vandaar dat een tweede buitengewone algemene vergadering zal gehouden worden op 22 december 2011, met nogmaals de aanpassing van de statuten als enig agendapunt. Op deze vergadering kan een beslissing worden genomen ongeacht het aantal aanwezige en stemgerechtigde leden.. 5

7 VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 DECEMBER 2011 Registratie van de aanwezigen: Aanwezige leden: 58 Agenda: aanpassing van de statuten. Vergadering: De ondervoorzitter Maurice Bonne nam het woord en verwees naar de buitengewone vergadering van 8 december Tijdens deze vergadering stond hetzelfde punt op de agenda, maar er kon toen niet geldig beslist worden gezien het minimum vereiste quorum van aanwezige leden niet bereikt werd. Vandaar deze tweede buitengewone algemene vergadering, waarbij wel geldig kan beslist worden ongeacht het aantal aanwezigen. Hij vroeg de aanwezigen of er opmerkingen en/of bijkomende vragen waren in verband met de voorgestelde aanpassing van de statuten. Er waren geen opmerkingen of vragen. Met algemeenheid van stemmen werd het voorstel dan ook goedgekeurd. 6

8 VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE STATUTAIRE VERGADERING GEHOUDEN OP 1 MAART Registratie van de aanwezigen Aanwezige leden: 41 Vertegenwoordigd bij volmacht: Verwelkoming De Voorzitter opent de vergadering om h. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom op de 58 ste jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering. Vooraleer tot de orde van de dag over te gaan, vraagt de Voorzitter één minuut stilte te nagedachtenis van de leden, aanverwanten en kennissen die ons het voorbije jaar ontvallen zijn. Gezien de goede ervaring van vorig jaar, houdt het bestuur er aan om ook dit keer de informatie via een power point presentatie aan de leden te verstrekken. 02 Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 3 maart 2011 Dit verslag is integraal opgenomen in het clubblad Echo en werd ook via de website of hard copy ter beschikking gesteld van de leden, waarbij die werden verzocht om, uiterlijk 1 juni 2011, eventuele opmerkingen schriftelijk aan het bestuur te bezorgen. Er werden geen opmerkingen ontvangen. Ter herinnering werden de meest essentiële punten die toen aan de orde waren, nogmaals opgesomd. Daarop aansluitend werd het verslag door de Algemene Vergadering goedgekeurd. 03 Algemeen activiteitenverslag 2011 Maurice Bonne schetste een algemeen beeld van de bridgeactiviteiten die in onze club plaats vonden en van initiatieven die werden genomen. Kwamen aan bod: - De wekelijkse club- en open tornooien, waar globaal gezien de opkomst een lichte terugval liet noteren 7

9 - Het Jeugdtornooi, dat voor de 2 de maal werd georganiseerd. De opkomst was zoals verleden jaar niet noemenswaardig: slechts 17 paren schreven zich in. Dankzij sponsoring kon een financiële kater worden vermeden - Het Jaarlijkse Groot Tornooi, waar 46 paren aan deelnamen. Er was kwalitatief een sterke bezetting en de overwinnaars mogen terecht in de kijker worden geplaatst: Johan en Greet De Grave. - Het Swiss Parentornooi met 40 paren dat, zoals gebruikelijk in 3 reeksen werd betwist - De Schaal Vlaeymans, eveneens met 3 reeksen en 34 viertallen waaronder vele met gerenommeerde spelers.. - De 16 e Sinjorentocht, die op 10 september plaats vond. De belangstelling was iets minder, maar toch waren er nog 474 deelnemende paren. - Andere initiatieven van de club: het starterstornooi in maart voor eerste- en tweedejaarscursisten, de Schaal Piet Kockx, die maandelijks in de periode september tot maart wordt betwist en een initiatiecursus die in september van start ging met een 18-tal personen. Verder was er de VBL competitie voor viertallen, waar Riviera met 13 teams heeft aan deelgenomen. Over de resultaten werd uitvoerig gerapporteerd. Valt vooral te onthouden dat drie Riviera teams kampioen speelden, maar spijtig genoeg waren er ook twee dalers te noteren. Het bestuur hield eraan alle deelnemers aan deze competitie te bedanken voor hun inzet en sprak de hoop uit dat er zich voor volgend seizoen weer voldoende kandidaten zullen aanmelden, dit om in grote getalle te kunnen aantreden. Uiteraard vonden er ook in 2011 clubkampioenschappen plaats. Dit geldt met name voor het Mixte tornooi, de Butler competitie en de Viertallencompetitie. Ook hierover werd gerapporteerd Spijtig genoeg is, wegens een gebrek aan belangstelling, het clubkampioenschap Individueel niet doorgegaan en, om dezelfde reden, is er ook een einde gekomen aan de vrijdag Swiss competitie. Met de aanhaling van deze negatieve ervaring werd het verslag over de bridgeactiviteiten 2011 afgesloten. Hierop aansluitend belichtte Walter Kockx de niet-bridge initiatieven, met o.a: 1 De traditionele Kampioenenviering, die open staat voor alle leden. Gezien er slechts (?) 57 leden hadden ingeschreven, stelt zich de vraag of iedereen wel weet dat voor deze viering alle leden welkom zijn (misschien dient er voor dit evenement een andere naam te worden bedacht). 2 Het Nullenfeest waarvoor zich 10 nulletjes hadden aangemeld. Net zoals de jongste jaren, was de organisatie in handen van Vera Bayet, en dat staat garant voor een goede afloop. 8

10 3 De Overgang van oud naar nieuw als jaarafsluiting in het Clubhuis, een formule die aanslaat: lekker eten, goede muziek en natuurlijk ambiance. 4 Het benefiettornooi ten bate van Danielle Children Fund. Spijtig genoeg was de opkomst beneden verwachting (28 paren), maar dankzij sponsors en de traditionele tombola, kon toch nog aan deze stichting worden overgemaakt Uiteraard zijn er, naast de organisatie van bridge en feesten, ook nog vele andere belangrijke taken weggelegd voor het Bestuur: Het dagelijks beleid vergt de nodige bestuursvergaderingen, soms het samenroepen van de ethische raad, soms het beleggen van een Buitengewone Algemene Vergadering. Het jaar 2011 was hierop geen uitzondering mede ingevolge het voorstel om de Statuten te wijzigen. De uitbating, het onderhoud, herstellingen, aanpassing en mogelijke verbeteringen van het Clubhuis vergen eveneens heel veel tijd en energie. Ter illustratie: naast de reguliere kosten voor onderhoud, werd in 2011 méér dan geïnvesteerd in 4 verschillende projecten. Eén van de taken van het Bestuur is het aantrekken van nieuwe leden. Het is in dit kader dat het inrichten van cursussen voor beginners dient gezien te worden In 2011 is het ledenbestand praktisch status-quo gebleven (van 251 naar 245). Zoals meestal het geval is waren er dat jaar enkele leden die hebben afgehaakt en 7 van onze leden die zijn overleden, maar dankzij nieuwe inschrijvingen bleef het ledenbestand ongeveer constant. De nieuwkomers werden nogmaals bedankt voor hun komst en van harte welkom geheten. Ter afronding van het activiteitenverslag was er enige zelfkritiek en werd nogmaals gewezen op enkele spijtige ervaringen. Zo slaagden we er soms nog niet in om een uitslag tijdig te produceren. Er was reeds beterschap t.o.v. 2010, maar het kan en moet beter. De beloofde lijst met toegestane sistemen en conventies (Algemene Vergadering 2011) is, omwille van andere prioriteiten, nog steeds niet opgesteld. Verschillende activiteiten zijn niet doorgegaan wegens te weinig belangstelling: het clubkampioenschap individueel, het jaarlijkse weekend en de maandelijkse vrijdag SWISS. Spijtig, maar niks aan te doen. 9

11 Daartegenover staat ook enig positief nieuws: het rookverbod wordt redelijk goed opgevolgd, waarvoor dank aan al diegenen die de regels respecteren. Met deze opmerkingen werd het activiteitenverslag afgesloten 04 Financieel verslag over het boekjaar 2011 Aan de hand van verschillende tabellen en vergelijkende cijfers werd de jaarrekening (resultatenrekening en balans) aan de aanwezigen voorgesteld. Maurice Bonne gaf de nodige toelichtingen. Het boekjaar 2011 werd afgesloten met een negatief saldo, dat in sterk contrast staat met de winst die in 2010 werd opgetekend. Er zijn verschillende redenen om het slechte resultaat van 2011 te verklaren, maar de voornaamste is wel het doorvoeren van een eenmalige correctie (zowel kosten als baten) als rechtzetting van gerapporteerde vorderingen tijdens de vorige jaren. In hun verslag van vorig jaar hadden de rekeningtoezichthouders voorbehoud aangetekend tegen de getoonde bedragen en het probleem aan de orde gesteld. Zonder deze correctie zou het financieel resultaat quasi break-even zijn geweest (licht negatief). In vergelijking met 2010 zijn er ca. 5% minder opbrengsten, zowel te wijten aan minder inkomen van het buffet als een minder inkomen van de respectieve tornooien. Gelukkig zijn de kosten met minder dan 1% toegenomen. Tijdens de vergadering werd uitgebreid gerapporteerd over de verschillende rubrieken, zowel wat opbrengsten als kosten betreft. In verband met de kosten voor infrastructuur werd de evolutie voor de jongste 3 jaar toegelicht. Met een presentatie van de Balans werd de uiteenzetting afgerond. 05 Verslag van de Rekeningtoezichthouders over het Boekjaar 2011 Het mandaat om als rekeningtoezichthouder op te treden voor het boekjaar 2011 werd op 3 maart 2011 door de Algemene Vergadering toevertouwd aan Guy Geens en Willy Janssens. Willy Janssens bracht verslag uit. Hij omschreef de specifieke opdracht die hen was opgelegd en wees erop dat zij de nodige controles hadden uitgevoerd conform het boekhoudkundig referentiestelsel. Hij herinnerde eraan dat beiden reeds vele jaren met een dergelijke opdracht zijn belast en dat vorig jaar 2 probleemgebieden aan de orde waren gesteld: (1) onduidelijkheid omtrent uitstaande vorderingen en (2) aanschaf van aandelen waarvoor geen bevoegdheid bij het bestuur. Beide problemen kregen de aandacht van het bestuur en werden opgelost. 10

12 Controle heeft uitgewezen dat in de huidige jaarrekening enkele kleine aanpassingen gerechtvaardigd zouden zijn, maar gezien deze niet van materiële aard zijn, werd besloten ze niet door te voeren. De rekeningtoezichthouders hebben voldoende zicht op cijfers die in de jaarrekening worden vermeld om voor te stellen aan de Algemene Vergadering om (1) De rekeningen met betrekking tot boekjaar 2011 goed te keuren en (2) Kwijting te verlenen aan bestuur en rekeningtoezichthouders. 06 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2011 De Voorzitter kan zich vinden in het verslag van de rekeningtoezichthouders en vraagt aan de aanwezigen de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2011 goed te keuren en kwijting te verlenen aan het bestuur en de toezichthouders, De Algemene Vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 07 Vaststellingen van de bijdragen voor 2012/2013 Deze materie wordt behandeld door de secretaris/penningmeester. Zij verklaart dat de bijdragen dezelfde blijven als de vorige jaren: n.l. een basisbijdrage van 75 euro en lagere tarieven voor koppels, cursisten en jeugd. De tarieven omvatten 25 euro voor de Vlaamse Bridge Liga, welk bedrag in vermindering wordt gebracht indien Riviera als 2 de club. Sommige leden hadden bemerkingen betreffende de toekenning van een verminderde bijdrage voor koppels. Het vaststellen van de bijdragen is echter de bevoegdheid van het bestuur en wordt enkel ter informatie an de Algemene Vergadering gemeld. Verder geen commentaar. 08 Begroting voor het boekjaar 2012 Het budget voor 2012 wordt gepresenteerd aan de hand van een vergelijking met de opbrengsten en kosten van de 2 vorige jaren en uitvoerig toegelicht door Walter Kockx. Wat de opbrengsten betreft wordt, globaal gezien, een vermindering in het vooruitzicht gesteld. Het is vooral voor de posten ontvangsten buffet, weektornooien en Sinjorentocht dat voor een voorzichtige raming wordt geopteerd. 11

13 Langs de kant van de kosten is het moto kostenbeheersing. Het is enkel met een dergelijke aanpak dat een begroting in evenwicht kan worden voorgelegd. Het budget wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd. 09 Aanstelling van de rekeningtoezichthouders voor boekjaar 2012 Op vraag van de Voorzitter of er kandidaten zijn om deze opdracht aan te nemen komt er geen reactie. Vandaar dat de Voorzitter zich tot Guy Geens en Willy Janssens richt met het verzoek om de opdracht aanvaarden en ook voor 2012 deze taak op hen te nemen. Zij aanvaarden. Nota: Gezien Willy Janssens zich heeft voorgenomen om de taak van rekeningtoezichthouder voor de laatste maal uit te voeren, is het bestuur zich ervan bewust dat voor het jaar 2013 nieuwe kandidaten moeten worden aangezocht. 10 Varia Vooraleer de rondvraag te starten, houdt het bestuur eraan enkele mededelingen te doen. De Voorzitter herinnert eraan dat - zoals reeds eerder aangekondigd - de 16 e editie van de Sinjorentocht de laatste was van onder de leiding van Walter en Maurice. Daarmee dreigde de 16 e Sinjorentocht meteen de laatste uit de reeks te zijn geweest. Gelukkig is deze vrees ongegrond gebleken. Enkele jongere leden hebben de uitdaging aanvaard en zijn bereid om het roer over te nemen. Bepaalde ideeen zijn gerijpt en de Voorzitter verzocht de initiatienemers om hun project aan de vergadering te willen voorstellen. Hierop ingaande, verduidelijken Raf Bahbout en Philippe Dewitte voor de vergadering hoe zij een en ander willen aanpakken. Het ligt voor de hand dat zij op vele punten dezelfde paden willen blijven betreden, maar tevens denken zij eraan om enkele veranderingen door te voeren. Zo is het o.a. de bedoeling om ernaar te streven dat de uitslag van het tornooi ongeveer een uur na het beeindigen van het tornooi bekend kan worden gemaakt. Om dit mogelijk te maken, zal het systeem voor het verwerken van de uitslagen aangepast dienen te worden, waarbij gedacht wordt aan bridge mates of runners. Vanaf het beeindigen van het tornooi zal er in Sint Andries voor animatie, muziek en catering worden gezorgd, dit met de bedoeling een groot aantal deelnemers daar te vergaren en te vergasten op een aangename sfeer (wat meteen de opbrengsten ten goede komt). 12

14 De initiatiefnemers zijn er zich van bewust dat zij, om alles tot een goed einde te kunnen brengen, de hulp behoeven van vele helpende handen. Vandaar dat ze een oproep deden aan leden die bereid zijn om een taak te vervullen, om zich te gelegener tijd te melden. De Voorzitter dankte de initiatiefnemers voor deze toelichting en steunt hun oproep. Daarop aansluitend wees de Voorzitter erop dat er zich - naar de toekomst toe - mogelijk een probleem kan stellen voor het invullen van bestuursfuncties Momenteel bestaat het bestuur uit zestig plussers, die reeds geruime tijd aan slag zijn. Dit heeft het voordeel dat er een brok ervaring beschikbaar is, maar houdt meteen het gevaar in dat de continuiteit in het gedrang komt wanneer er verschillende onder hen afhaken. Dit jaar was dit bij vb. reeds het geval voor Jacques Volckaert. Binnen afzienbare tijd zullen jongeren de fakkel moeten overnemen en dat is mogelijk een probleem. Het is echter een bekend fenomeen (dat elke club ervaart) dat niemand staat te dringen om een bestuursfunctie op te nemen. Een druk beroepsleven en het huisgezin vergen reeds zoveel inzet dat men aarzelt om deze stap te zetten. Om hieraan enigszins tegemoet te komen, heeft het bestuur de idee opgevat om dit proces geleidelijk te doen gebeuren. Het is in dit kader, dat het bestuur enkele leden heeft aangesproken en hen heeft uitgenodigd om vrijblijvend, als stagiair aan de bestuursvergaderingen deel te nemen. Het bestuur is er zeker van dat er met jong bloed ook verfrissende ideeen naar voren zullen komen. Het ligt enigszins voor de hand dat het bestuur zich heeft gericht naar de leden die zich hebben aangemeld om de organisatie van de Sinjorentocht New Style op zich te nemen. Er werd gehoor gevonden en vanaf heden zullen Raf Bahbout en Philippe Dewitte op de bestuursvergaderingen als waarnemer en raadgever worden uitgenodigd. Op vraag van de Voorzitter vergaste de vergadering deze stagiairs op een hartelijk applaus. Punten die tijdens de rondvraag aan bod kwamen: 1. De vraag werd gesteld of het niet mogelijk is om de uitslagen van Riviera in de competitie, sneller op de website van Riviera te melden. Walter Kockx zal dit punt ter harte nemen, maar wijst erop dat enige assistentie voor het beheer van de website wenselijk is. 13

15 2. Opgemerkt werd dat vele loopkaarten hun beste tijd hebben gehad. Beloofd werd dat hier werk van zal worden gemaakt. 3. In verband met mogelijkheden om het bedrijfsresultaat te saneren werd voorgesteld om de inleg voor de tornooien te verhogen. Die mogelijkheid was reeds weerhouden door het bestuur: vanaf 1 maart worden de inschrijvingsgelden verhoogd. 4. Voorgesteld werd om de huidige aanpak voor het toekennen van prijzengeld ietwat anders aan te pakken vb. de derde prijs af te schaffen en het bedrag toe te kennen aan diegenen die het dichtst bij het gemiddelde scoorden of aan laatstgenoemde. Deze nieuwe aanpak zou een welgekomen stimulans zijn voor diegenen die meestal buiten de prijzen vallen. Het bestuur kan zich vinden in dit voorstel. 5. Gesuggereerd werd om de aankondiging en omschrijving Kampioenenviering te wijzigen naar Ledenbijeenkomst viering. Het bestuur gaat akkoord.. 6. Vragen werden gesteld rond de rol en werking van de Ethisch Raad, en over een mogelijk belangenconflict (gelijktijdig lid zijn van het bestuur en van de Ethische Raad). Als antwoord gaf Emiel Oosters hierover de nodige toelichtingen. Ethische problemen zijn een gevoelige materie, die aandacht behoeven maar met de nodige discretie dienen behandeld te worden, rekening houdend met de geldende procedures rond verweer enz. De Ethische Raad heeft een adviserende rol, het is aan het bestuur om te beslissen om al dan niet in te gaan op voorstellen van de Raad. Het bestraffen van een inbreuk door een tijdelijke schorsing is de bevoegdheid van het bestuur. De betrokkene wordt hiervan ingelicht en er wordt geen melding over gemaakt aan derden. Een definitieve schorsing (ontslag van een lid) behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering, die hierover dient te beslissen. Uiteraard dient in alle gevallen de betrokken persoon kans op verweer te worden gegeven. In verband met de vraag rond het belangenconflict was Emiel het eens om te stellen dat de aangehaalde situatie er inderdaad sprake is van een belangenvermenging, maar het is zeker geen belemmering voor de goede werking en het nastreven van het beoogde doel. Einde vergadering: h. Simone Jacobs Secretaris Marcel Ledent Voorzitter 14

16 Na de vergadering ging het bestuur in afzondering om te beraadslagen over de respectieve functies en taakverdeling. De taken werden als volgt toegekend: Marcel Ledent Maurice Bonne Simone Jacobs Walter Kockx Walter Kockx/Emiel Oosters Raf Bahbout/Philippe Dewitte Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris/Penningmeester Tornooi organisatie Boekhouding Stagiair/Raadgever Memo: u gelieve eventuele opmerkingen met betrekking tot dit verslag schriftelijk te bezorgen aan het bestuur vóór 1 juni Bij uitblijven van opmerkingen wordt geacht dat het verslag een getrouwe weergave is van de vergadering. 15

17 UIT DE VIERTALLENHOEK Het seizoen 2011/212 ligt reeds ver achter ons. De boeken zijn gesloten, de teerlingen geworpen en ga zo maar verder. Het eindresultaat heeft wekenlang op het uitslagenbord geprijkt en ook tijdens de algemene vergadering werden ze nog eens aangehaald. Maar ondertussen zijn ook die beelden vervaagd. Sommigen zijn daar misschien niet rouwig om en dan denken we aan diegenen die een mislukt seizoen achter de rug hebben, terwijl anderen misschien nog steeds nagenieten van hun geleverde prachtprestatie. We zouden daar dus eigenlijk verder geen woorden meer aan moeten verspillen, maar ten behoeve van de Clubannalen willen hier toch nog maar eens een en ander op een rijtje zetten. We hadden graag wat kleur gegeven aan deze rapportering, vandaar dat we de kapiteins van de respectieve viertallen hadden aangezocht om ons enige informatie rond het verloop van de competitie te bezorgen: anekdotes, leuke of minder leuke ervaringen enz. Spijtig genoeg moeten we constateren dat in vele gevallen de oproep in dovemansoren is gevallen. Is het dan echt zo saai geweest dat er niets te melden viel? Maar goed, we zullen roeien met de riemen die we hebben, ons wel realiserend dat, daar waar we geen informatie ontvingen, het maar magere kost is die we kunnen serveren. Riviera 1 met kapitein Nic Van de Bergh, behaalde in 1 e Nationaal een zesde plaats op 10 deelnemers. Dit viertal is zeker op zijn plaats in deze afdeling. Ze kunnen zeker mee, ten bewijze: in twee wedstrijden - waarvan één op de laatste speeldag - lieten ze meer dan 65% optekenen. Riviera 2 met Leo Stryckers, trad aan in 2 e Nationaal. Ze werden vijfde. Zeker niet slecht, maar voortgaande op de resultaten van de eerste matchen, moet het beter kunnen. Na een vliegende start prijkten ze zelfs na 4 wedstrijden helemaal bovenaan in de rangschikking, maar dan sputterde de diesel en de kloof werd te groot om nog overbrugd te kunnen worden. Riviera 3 met Edwin Segers, verdedigde onze kleuren in 3 e Nationaal. Net zoals Riviera 2 eindigden ze in de middenmoot. Ook zij hadden een serieuze dip. In de wedstrijden van oktober en november scoorden zij geen enkel punt. Collectieve offday? Riviera 4 met Walter Kockx als kapitein, kan terugblikken op een goed jaar in Liga 1. Het scheelde echt niet veel of ze waren kampioen geworden. Die titel ging nu naar Squeeze 5 met 250 punten. Riviera 4 werd tweede met 248 punten. De laatste 16

18 wedstrijd van de competitie stond de ontmoeting tussen beide viertallen geprogrameerd. De kloof tussen beiden bedroeg 8 punten in het nadeel van Riviera, maar dus niet onoverbrugbaar. De spanning was dan ook om te snijden. Uitslag met Riviera aan de winnende hand. In principe was Squeeze 5 dus kampioen met 2 punten voorsprong, tenzij een klacht van Riviera voor een bepaalde gift gehoor zou vinden bij de VBL. Het werd warm en koud. In eerste instantie werd die klacht aanvaard, dus hoera, maar Squeeze ging in beroep en de beslissing werd terug gedraaid. Jammer, maar niks aan te doen. Overigens is er nog een kans dat Riviera 4 toch nog promoveert, dit wegens een forfait van een team in de nationale afdeling. Ons inziens verdient Riviera 4 nog een speciale vermelding. Tijdens de 14 wedstrijden die werden afgehandeld, werden steeds dezelfde spelers opgesteld, waarvan 2 jeugdspelers, met name Sam Bahbout en Jens Van Overmeire. Vandaar een welverdiend chapeau. Goed gedaan mannen. Riviera 5 (Liga 1) rapporteert bij monde van kapitein Frank Cole: De competitie is voor ons zeer spannend verlopen. We speelden continu haasje over met Pieterman 6 en tot de laatste speeldag was alles nog onbeslist. De laatste wedstrijd zou uitsluitsel moeten geven over wie de beste in de reeks was. Half-time leek alles verloren voor ons: een score van 7-57 in ons nadeel. Toch lieten we de armen niet zakken, gelukkig maar, want in de tweede helft konden we alles recupereren. Meer zelfs: we wonnen de wedstrijd met En dan was het bang afwachten. Suspense tot en met. Tot het bericht ons bereikte dat Pieterman met verloren was. Niet te geloven: we waren kampioen met 2 punten voorsprong. Voorwaar, het leven kan soms mooi zijn. Riviera 6 (Liga 1) was ook zo vriendelijk om te reageren op onze oproep. Het was Emiel Oosters die, als kapitein, ons volgend bericht bezorgde: Voor Riviera 6 is de competitie alles behalve een succes geworden. Wegens omstandigheden hebben we 9 verschillende spelers opgesteld en dat is teveel om van een coherente ploeg te kunnen spreken. Wellicht was het sisteem dat gespeeld werd, toch te complex: er werden al te veel fouten gemaakt en de speelvreugde deemsterde weg. Het dient gezegd dat twee van de ploegen in onze reeks zeer sterk waren; zij zouden ook competitief kunnen meedraaien één of twee afdelingen hoger. Terugblikkend kunnen we niet anders dan constateren dat er al te veel van de slem spelen faliekant voor ons zijn afgelopen: - tweemaal boden we een groot slem, maar in een verkeerde kleur. - we vonden een goede slem, maar speelden down en - tweemaal belanden de tegenstrevers in een slechte slem die we, door een nog slechtere uitkomst van ons, toch lieten maken. 17

19 En nu we toch met statistieken bezig zijn: We speelden 14 wedstrijden van telkens 32 spellen, dus in totaal 448 giften. 68 van deze giften eindigden op een blanco score, 166 verliepen in ons voordeel en de overige 214 gingen naar de gezamenlijke tegenstrevers. Elke gift telt 13 speelslagen en vermits ze aan 2 tafels wordt gespeeld waren er in de competitie slagen te maken. Hiervan hebben wij er van gehaald; onze gezamenlijke tegenstrevers Riviera 7 (Liga 2) met Lily Paeshuys aan het roer heeft een seizoen achter de rug dat ze waarschijnlijk snel willen vergeten. Als we de uitslagen bekijken, dan moeten we concluderen dat het eigenlijk nooit gevlot heeft. Een verklaring ligt niet echt voor de hand, want het viertal bestaat stuk voor stuk uit spelers die in het verleden betere uitslagen hebben laten optekenen. Liga 2 moet zeker tot hun mogelijkheden behoren en toch hebben ze alle andere teams moeten laten voorbijgaan. Gaan we daarom treuren? Nee toch? Volgende keer de beuk erin. Riviera 8 (Liga 3) staat onder de vleugels van Nicole Maho. Wat moeten we daarvan zeggen? Ze eindigden zesde op zeven (we duiden dit niet aan met cijfers, dan valt het minder op) en dat kan toch nooit hun betrachting zijn geweest. Opvallend is dat hun resultaten een regelmatig verloop kenden, maar spijtig genoeg lag die regelmaat onder het gemiddelde. Dus ook hier geldt: volgende keer beter. Riviera 9 (Liga 9) trad aan met Staf Van Overloop als kapitein. Ook bij hem vonden we gehoor en hij bezorgde ons volgend verslag. Met veel goede moed werd de competitie ingezet met drie thuiswedstrijden op rij. Snel werd echter duidelijk dat ik samen met mijn vrouwelijke partners uit een ander vaatje diende te tappen! Drie slechte uitslagen na mekaar, met de daaraan verbonden laatste plaats. Het voordeel van onze inmiddels al enige seizoenen draaiende ploeg, is echter dat er nooit enig gemor ontstaat en dat we steeds samen een glaasje verteren in het eigen clubhuis, zelfs na de ergste brilscore, en zonder al te veel kritiek op elkaar. Na de derde verlieswedstrijd volgden een aantal successen, wel zonder uitschieters, waarbij wij moesten toegeven dat er zeker twee ploegen sterker waren dan de onze: zowel Pieterman als Halse maakten indruk. Zij hebben hun plaats aan de top van de eindrangschikking dan ook meer dan verdiend! Dus langs deze weg, nogmaals een proficiat aan beide teams. Eén gift is me bijgebleven aan de voorbije competitie. We speelden op verplaatsing in Leuven tegen Pieterman. Beide teams boden een niet te verliezen zes harten, die 18

20 ongelukkig door ons team, vermoedelijk door de gespannen zenuwen (gelijk spel half wedstrijd), binnen werd gespeeld. Als klap op de vuurpijl hield ik aan die verplaatsing een verstuikte enkel over! Al waren de verplaatsingen wel vrij groot, we houden aan dit seizoen een goede indruk over en we bereiden ons met zorg voor op een volgend seizoen. Proficiat vrouwtjes, volgend seizoen een tandje bijsteken en hopelijk blijft het steeds een even gezellig eindstation: de afscheidsdrink in ons clublokaal. Riviera 10 beleefde een seizoen om nooit te vergeten. Zij gaan de annalen in als kampioen in Liga 3. Jacques Volckaert zal dus wel een trotse kapitein zijn (of moeten we zeggen een trotse quasi non-playing captain want Jacques heeft slechts 2 wedstrijden meegespeeld). Regelmaat was hier aan de orde, want slechts één wedstrijd werd er echt slecht gescoord. Een totaal van 273 punten doet vermoeden dat de competitie voor hen een fluitje van een cent was, maar niets is minder waar. Er moest geknokt worden en op het einde liep het bijna nog mis. Inderdaad, ook Nobele Donk 3 was in betere doen en met nog één wedstrijd te gaan was het verschil tussen beide teams slechts 5 punten, gelukkig in het voordeel van Riviera. Op deze laatste speeldag haalde Nobele Donk maar liefs 20 punten binnen, Riviera slechts (?) 16. Opluchting alom, met één punt voorsprong kampioen. Olé. Riviera 11 met Wim Francen trad aan in dezelfde reeks als Riviera 10. Ook zij deden het verre van slecht, want ze eindigden op de derde plaats. Ze zullen wel de eerste zijn om te bekennen dat de 2 teams die hen vooraf gaan in de eindrangschikking té sterk waren. De kloof bedroeg meer dan 40 punten en daar valt weinig aan af te dingen. Riviera 12 (Liga 3) trad aan met Philippe Dewitte als kapitein en hij bezorgde ons volgende proza: Na een eerste seizoen als leerschool, gaan we er met volle goesting tegenaan. Toch nog even een aarzelend begin, waar we twee wedstrijden met het kleinste verschil verliezen, terwijl we normaliter met ruime cijfers hadden moeten winnen. Daarna een sterke reeks neergezet met enkel een uitschuiver tegen Lokeren (de latere kampioen) om op vier wedstrijden van het einde nog in race te zijn voor de tweede plaats of met héééééél veel geluk nog eerste te worden. Maar de euforie was van korte duur, want de laatste drie wedstrijden waren er teveel aan. Al bij al op de vierde plaats geëindigd, wat op zich ruim beter is dan de vorige editie. Met volle moed zullen we de competitie aan vatten We gaan ons best doen om kampioen te worden en te stijgen naar Liga 2. Tsjakka!!! 19

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Clubblad Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Voorwoord Beste tennisvrienden, Het tweede clubblad 2013 is er. Nu voor de meeste onder ons de zomervakantie

Nadere informatie

Beker van Belgie Dames 2015-2016

Beker van Belgie Dames 2015-2016 Beker van Belgie Dames 2015-2016 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniores dames onder de benaming Beker van België Dames. Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Na de einddatum worden de binnengebrachte documenten niet meer behandeld.

Na de einddatum worden de binnengebrachte documenten niet meer behandeld. 2016 2009 Kampioenenviering inschrijvingsformulier 27 mei 2016 Naam van de club : Ingevuld door : telefoonnummer verantwoordelijke: Zullen aanwezig zijn met: (aantal kampioenen) ( aantal personen in totaal)

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw 82 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 83 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 84 Winand Bijnens deelde mee dat er 3 soorten voorgestelde wijzigingen zijn:

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2014

Nieuwsbrief mei 2014 Tafeltennisclub TTC Flyer.be Ninove Nieuwsbrief mei 2014 Beste lezers, Het competitieseizoen 2013-2014 loopt ten einde. Voor het eerst in ons bestaan (5j jawel, jawel, houten jubileumjaar is op komst)

Nadere informatie

Aanwezig: Leo Hellemans, François Casteels, Marc Van Uffelen, Marleen Daenen, Eric Smets. Verslag

Aanwezig: Leo Hellemans, François Casteels, Marc Van Uffelen, Marleen Daenen, Eric Smets. Verslag Docentencommissie Vergadering van woensdag 28 maart 2012 13:30 uur Lokaal: secretariaat VBL Aanwezig: Leo Hellemans, François Casteels, Marc Van Uffelen, Marleen Daenen, Eric Smets Verslag 1. Marleen Daenen:

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2015-2016 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

Royal Antwerp Hockey Club. Sponsordossier Galabal 2014

Royal Antwerp Hockey Club. Sponsordossier Galabal 2014 Royal Antwerp Hockey Club Sponsordossier Galabal 2014 I N T R O D U C T I E Geachte Heer, Mevrouw, Op vrijdag 14 maart 2014 bundelen enkele leden van Royal Antwerp Hockey Club hun krachten om een spetterend

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Aqua ski Geel gaat nogmaals voor een European cup en gaat met zijn programma de kaap van 15000 toeschouwers trachten naar Geel te halen

Aqua ski Geel gaat nogmaals voor een European cup en gaat met zijn programma de kaap van 15000 toeschouwers trachten naar Geel te halen Printed by Aqua ski Geel gaat nogmaals voor een European cup en gaat met zijn programma de kaap van 15000 toeschouwers trachten naar Geel te halen Sinds een zevental jaar richt onze club Aqua ski Geel

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Beste tafeltennisvrienden,

Beste tafeltennisvrienden, Beste tafeltennisvrienden, Korte nieuwsflits deze week, maar niet onbelangrijk! Zondag 22 februari spelen onze heren hun tweede wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Het wordt een uitwedstrijd in Oegstgeest,

Nadere informatie

RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 MEI 2014

RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 MEI 2014 TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Op zaterdag 17 januari 2015 zijn gelijk met de jeugd de clubkampioenschappen voor de senioren-a gehouden. Er hadden zich hiervoor negen deelnemers aangemeld

Nadere informatie

Dhrn Robbe G., Van Ryssel M., Colle H., Demeester J.P., Inghelbrecht D. en De Rocker B.

Dhrn Robbe G., Van Ryssel M., Colle H., Demeester J.P., Inghelbrecht D. en De Rocker B. Comitévergadering van 26-03-2014. Aanwezig: Dhrn Robbe G., Van Ryssel M., Colle H., Demeester J.P., Inghelbrecht D. en De Rocker B. Verontschuldigd: Dhr De Lange T. (convocateur) Verslag comité vergadering

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Voor de gedetailleerde kalender kunt U te terecht op onze website www.fbtc-bfk.be.

Voor de gedetailleerde kalender kunt U te terecht op onze website www.fbtc-bfk.be. Fédération Belge de Tir aux Clays a.s.b.l. Association Sportive Affiliée au C.O.I.B., I.S.S.F., F.I.T.A.S.C et à l E.S.C. Belgische Federatie Kleischieten v.z.w. Sportieve Vereniging. Aangesloten bij B.O.I.C.,

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2013-2014 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5 Voorwoord Wim Geerts doet het welkomstwoord aan de +100 aanwezigen,

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 27 MEI 2013 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Marleen Daenen (voorzitter), Leo Hellemans, Martijn Verstraelen, Eric Smets François Casteels, Patrick Vermael. Verslag

Marleen Daenen (voorzitter), Leo Hellemans, Martijn Verstraelen, Eric Smets François Casteels, Patrick Vermael. Verslag F Vergadering van vrijdag 22 januari 2016 13:30 uur Lokaal: Huis van de Sport, zaal 7 gelijkvloers naast cafetaria Aanwezig: Verontschuldigd: Marleen Daenen (voorzitter), Leo Hellemans, Martijn Verstraelen,

Nadere informatie

Proces-verbaal N 39 DAGORDE

Proces-verbaal N 39 DAGORDE Brussel, 4 oktober 2011 BBSF-FSBB Bijlage 2 Proces-verbaal N 39 ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 25.10.2010 Dit P.V. is een project en moet worden goedgekeurd op de volgende vergadering. 1. Inleiding

Nadere informatie

Gaat de laatste de beste worden?

Gaat de laatste de beste worden? Gaat de laatste de beste worden? Ondanks dat de competitie nog minimaal een week duurt en voor een aantal zelfs nog een week langer, is hij voor ons gevoel na vandaag al voorbij. Dat komt omdat wij vandaag

Nadere informatie

Beroepscommissie VBL (BC)

Beroepscommissie VBL (BC) Beroepscommissie VBL (BC) 1. Algemene bepalingen. a. De Beroepscommissie is het hoogste gezagsorgaan in de VBL wat betreft de toepassing van reglementen en inzake de gedragsregels. b. De Beroepscommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga vzw Comité voor Wedstrijdzaken G. Vervoortstraat 4 2100 Deurne Versie: 21/03/2015 COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN Voorzitter

Nadere informatie

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Geachte, Gelieve volgende brochure van KSCW Hofstade eens door te nemen, wij vinden het belangrijk dat U kan weten hoe belangrijk het is voor een club sponsors te hebben.

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016 REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016 1. Doel Tijdens het dartsseizoen 2015 2016 zal door de dartsliga der Zennevallei opnieuw een rankingtornooi georganiseerd worden. Het rankingtornooi zal bestaan uit

Nadere informatie

Beste mensen, Marc Heyrman

Beste mensen, Marc Heyrman Voor jongeren met een beperking GOED wonen Oisterwijk Van harte gefeliciteerd met de organisatie en de persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Ik heb aan de start en in Arendonk kunnen zien (als toeschouwer)

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2007 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

SPONSORINFORMATIEMAP

SPONSORINFORMATIEMAP SPONSORINFORMATIEMAP CLUBRUIMTE F.C PATRO PATRO SPORTIEF Al onze ploegen treden aan in de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond Onze thuiswedstrijden worden gespeeld op de Blokwegvelden gelegen Kerkstraat 89

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2012, op 10 mei te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 25 MEI 2009 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; ADVIES NOTA VERSLAG VARIA Betreft: vzw Febelgra Limburg wijziging statuten 2014 T.a.v.: de heer Geert Heylen Contactpersoon: Waldo Van de Velde Artikel 16 De algemene vergadering is het hoogste gezag van

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

ROYAL ANTWERP HOCKEY CLUB SPONSORDOSSIER GALABAL 2015

ROYAL ANTWERP HOCKEY CLUB SPONSORDOSSIER GALABAL 2015 ROYAL ANTWERP HOCKEY CLUB SPONSORDOSSIER GALABAL 2015 I N T R O D U C T I E 2 Geachte Heer, Mevrouw, Op zaterdag 14 maart 2015 bundelen enkele leden van Royal Antwerp Hockey Club hun krachten om een spetterend

Nadere informatie

aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond / Vlaamse Zwemfederatie

aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond / Vlaamse Zwemfederatie SWIMMING CLUB ZAVENTEM vzw aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwembond / Vlaamse Zwemfederatie Secretariaat : Liesbeth Kieken, Leuvensesteenweg 129 1932 Sint-Stevens-Woluwe e-mail : Secretariaat@scz.be

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Segmentering 2014-2015. Op basis van het proefproject Oost-Vlaanderen (2013-2014)

Segmentering 2014-2015. Op basis van het proefproject Oost-Vlaanderen (2013-2014) Segmentering 2014-2015 Op basis van het proefproject Oost-Vlaanderen (2013-2014) DOELSTELLING Organiseren van basketbal op 4 levels met aangepaste reglementen KERKMODEL - Seniors Level 4 : reeksen zonder

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT I. ALGEMEEN 1. Naam vereniging De vereniging draagt de naam Gewestelijk Recreatief Volleybal Verbond Omgeving Turnhout, de verkorte naam is GERVVOT. (Art. 1 Statuten) 2. Doel GERVVOT

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Statutaire Algemene Vergadering

Statutaire Algemene Vergadering Statutaire Algemene Vergadering 1 Plaats: Roskam te Merelbeke Datum: 19 maart 2014 Uur: 10.30u Dagorde: 1. Verwelkoming door de 1 ste Ondervoorzitter: De 1 ste Ondervoorzitter heet alle aanwezigen van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

PASSEURKE Maart 2015. Jaargang 7 - Editie 5

PASSEURKE Maart 2015. Jaargang 7 - Editie 5 PASSEURKE Maart 2015 Jaargang 7 - Editie 5 1 In dit Passeurke Bloemeké Hoe was de smashdance? Komende leuke tornooien Aspirant curcus Scheidsrechters nodig! Ploegverantwoordelijke gezocht Melk, appelsiensap

Nadere informatie

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters JEUGDSPELER STAAT CENTRAAL Mario Lermitte Jeugdcoördinator SMS Lubbeek De jeugd neemt binnen onze club SMS Lubbeek een centrale plaats in, want

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 MEI 2013

RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 MEI 2013 TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 2014/017 Integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De heer Yoeri Note, OCMW-raadslid Voorzitter Collega's De integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

AFSPRAKEN SPELERS ONDERBOUW (U6-U11)

AFSPRAKEN SPELERS ONDERBOUW (U6-U11) AFSPRAKEN SPELERS ONDERBOUW (U6-U11) INLEIDING In dit document zijn een aantal belangrijke afspraken opgenomen. We gaan er als jeugdbestuur van uit dat elke speler en ouder deze zal respecteren. Zo kunnen

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Beste clubgenoten, Martin Heerschop Viertallenleider

Beste clubgenoten, Martin Heerschop Viertallenleider Beste clubgenoten, In mijn tussenbeschouwing zei ik dat het lopende jaar geen goed jaar dreigde te worden, eerder een slecht jaar. Vijf mogelijke degradatiekandidaten en misschien 3-4 potentiële promovendi.

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

FC KERKSKEN: programma week 12

FC KERKSKEN: programma week 12 FC KERKSKEN: programma week 12 Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken; Vooraleer het programma van week 12 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven: Noteer alvast in jullie

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Van het hoofdbestuur André van Helden

Van het hoofdbestuur André van Helden Week 46, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Van het hoofdbestuur André van Helden November en december zijn de maanden waarin de ledenvergaderingen worden gehouden van de afdelingen en algemeen.

Nadere informatie

Het is me een waar genoegen jullie te mogen begroeten en jullie oprecht te bedanken voor jullie aanwezigheid.

Het is me een waar genoegen jullie te mogen begroeten en jullie oprecht te bedanken voor jullie aanwezigheid. Goedenavond Assistent-Gouverneur, Goedenavond Vriendinnen en Vrienden Rotariërs en partners, Bien venue à nos amis et notre amie Anna-Valérie d'hastière Welkom aan mijn kinderen, mijn familie en mijn vrienden

Nadere informatie

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap Stormvogels 28 Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels De klassenindeling van de vijfde klasse G werd in zeker drie dorpen met gejuich ontvangen. Siebengewald,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL R13.023 Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 1. Motivering Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. september 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1.

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. september 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1. Tweebal 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo Nr. 83 redactie : Björn Thys 14 e Jaargang september 2014 Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1 Voorwoord Clubgenoten, Het nieuwe seizoen is weeral van start gegaan.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie