Pagina. o Inhoudstafel o Woord van de Voorzitter o Verslag buitengewone AV 8 december

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina. o Inhoudstafel. 1.1. o Woord van de Voorzitter. 2.2. o Verslag buitengewone AV 8 december 2011. 1.5"

Transcriptie

1

2 ECHO Pagina o Inhoudstafel. 1.1 o Woord van de Voorzitter. 2.2 o Clubkalender. 1.4 o Verslag buitengewone AV 8 december o Verslag buitengewone AV 22 december o Verslag statutaire AV 1 maart o Uit de viertallenhoek o 3 e Jeugdbridge tornooi Riviera o Belgisch Kampioenschap Senioren o De nullen komen er aan o In Memoriam o Wist u dat? Riviera Bridge Club VZW Schotensesteenweg Deurne Tel: Website: 1

3 WOORD VAN DE VOORZITTER. In de moderne westerse wereld is het leven jachtiger geworden. Veel jachtiger. Het kan allemaal niet snel genoeg gaan en geduld is uit de woordenboek geschrapt. De mensen komen steeds meer onder druk te staan, met alle gevolgen van dien. Men is sneller geprikkeld, onverdraagzaamheid neemt toe en de sfeer wordt daardoor snel vergald. We ervaren dat in het dagelijkse leven en zelfs in onze bridgeclub komt dat soms tot uiting. Vraag het maar aan diegenen die zich opofferen om als tornooileider te fungeren. Een dankbare taak is dat nooit geweest, maar tegenwoordig komt zo n tornooileider meer en meer in de vuurlinie te liggen. Vooral wanneer hij een beslissing neemt die niet in goede aarde valt van de betrokken speler of team. Veelal is er een natuurlijk verzet tegen een autoritair optreden van de leider. Men voelt zich aangevallen en tekort gedaan en wil daarop ageren. Maar zelfs indien die beslissing op een hoffelijk manier wordt overgebracht, dan nog kan het zijn dat dit niet van aard is om de gemoederen te bedaren. Dit zijn zaken die, mits een meer positieve instelling, mits een beetje meer inschikkelijkheid, kunnen vermeden worden. Vandaar dan ook dat ik hier een lans wil breken voor meer respect voor een tornooileider. Geloof me, die persoon is echt geen demagoog. Die is er echt niet op uit om u het leven zuur te maken. Zijn (of haar) betrachting is om het tornooi een vlot verloop te laten hebben. Er voor te zorgen dat de regels gerespecteerd worden. Er over te waken dat het voorziene tijdsschema niet in het gedrang wordt gebracht en ga zo maar door. Dat hij (of zij) daar niet altijd in slaagt, is best mogelijk. Opvallend is wel het feit, dat er tijdens een tornooi nog steeds al te veel lawaai wordt gemaakt. Dat er nog steeds al te veel commentaar wordt geleverd over een bepaalde bieding of over het behaalde resultaat, met als gevolg dat bij aanpalende tafels, informatie wordt gegeven die het resultaat kan beïnvloeden. Oké, op dit vlak zou een meer drastisch optreden van de tornooileider nuttig zijn, maar dan moet die leider echt niets anders meer doen dan als boswachter op te treden en zal hij vlug worden omschreven als een dictatoriaal iemand, zeg een tiran of ander soortgelijks. Het is voor hem echt balanceren op een slappe koord, zoals dat heet. Neen, beste vrienden. De fout ligt vooral bij ons, bij de spelers in kwestie. Want opvallend is wel dat het meestal dezelfden zijn die zich aan verbaal geweld te buiten gaan. Voor wie zich aangesproken voelt, wil ik dan ook aandringen om ietwat meer discipline aan de dag te leggen en ook om meer respect op te brengen voor de tornooileider. Mijn dank zal groot zijn. 2

4 Verder in deze Echo vindt u o.a. het verslag van de Algemene Vergadering die op 1 maart is doorgegaan. Spijtig genoeg moest ik vaststellen dat ook dit keer de belangstelling van de leden (op basis van het aantal aanwezigen) ondermaats was. Vorig jaar meende ik dat het dieptepunt was bereikt, maar nu heb ik kunnen ervaren dat ik me daarin heb vergist. Erg aanmoedigend is dat niet voor mij en mijn collegae in het bestuur. Ik vrees dat ik daar - om het in dokterstermen te zeggen - zal moeten leren mee te leven. Hopelijk vergis ik me weer en gaat het de volgende maal toch eens de goede kant uit. Een meer positieve noot is de evolutie die we konden ervaren met het Groot Tornooi. Er kwamen 56 paren opdagen, wat merkelijk meer is dan vorig jaar en ook de kwaliteit van de deelnemers mocht er zijn. Vele Belgische toppers hadden zich ingeschreven, maar na 32 giften moest iedereen het afleggen tegen Greet en Johan De Grave die maar liefst een score van 63,97% behaalden. Opmerkelijk feit: het is voor Greet de derde keer op rij dat zij dit tornooi wint; voor Johan is het de tweede keer. Nogmaals proficiat en benieuwd wat het volgend jaar gaat worden. Om af te sluiten, een geheel ander onderwerp: ons Clubblad. Via onze Echo wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de Club en van allerlei bridge weetjes. Ik mag ervan uitgaan dat er voor dergelijke informatie wel wat belangstelling heerst, want anders zouden we er best mee stoppen. Persoonlijk zou ik dit spijtig vinden. Ik beschouw de Echo als een goed communicatiemiddel naar de leden toe. Toch kondigt ook hier zich een probleem aan. Iemand dient zich over de inhoud te ontfermen en, om die taak te vervullen, staat er niet onmiddellijk veel volk voor in de rij. Gelukkig kan de redactie momenteel nog rekenen op de regelmatige inbreng van enkele getrouwen. Diezelfde redactie heeft me laten weten dat, om in de toekomst de Echo verder te zetten, er een dringende behoefte is voor nieuw bloed en nieuwe initiatieven. Ik kan hem daarin volgen, vandaar mijn oproep: wie bereid is om ook op dit vlak een helpende hand toe te steken, gelieve me dit te melden. De voorzitter 3

5 CLUBKALENDER 1. Butlertornooi Donderdag 26 april 2012 FINALE Donderdag 24 mei 2012 Eerste speeldag nieuw seizoen Donderdag 28 juni 2012 Donderdag 26 juli 2012 Donderdag 23 augustus 2012 Donderdag 27 zeptember 2012 Donderdag 25 oktober Viertallenkompetitie Donderdag 13 september 2012 Donderdag 11 oktober 2012 Donderdag 8 november 2012 Donderdag 29 november Schaal Piet Kockx Zondag 20 mei 2012 FINALE Zondag 16 september 2012 Zondag 21 oktober 2012 JAARLIJKSE VAKANTIE VAN MAANDAG 11 JUNI TOT EN MET MAANDAG 25 JUNI 2012 SWISS-PARENTORNOOI Zaterdag 7 juli 2012 SWISS-VIERTALLENTORNOOI Zaterdag 25 augustus SINJORENTOCHT Zaterdag 8 september

6 VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 DECEMBER Registratie van de aanwezigen: Aanwezig: 106 Vertegenwoordigd bij volmacht: 27 Agenda: aanpassing van de statuten De vergadering: De vergadering werd geopend door de Voorzitter Marcel Ledent. Hij verwees naar de gecoördineerde statuten (huidige an voorgestelde aangepaste versie) waarvan de teksten via de website aan de leden waren overgemaakt. Hij onderstreepte dat de voorgestelde aanpassingen geen fundamentele wijziging inhouden, wat betreft het doel en/of de werking van de club. Ze beogen enkel: - het kader te verduidelijken binnen dewelke de huidige activiteiten kunnen verantwoord worden en sporen met de doelstelling van de vereniging - de verplichtingen na te komen opgelegd door de wijzigingen aan de VZW wetgeving van 2 mei Gezien een beslissing voor een wijziging van de statuten de aanwezigheid vergt van minstens twee derde van de stemgerechtigde leden en dit quorum niet bereikt is, kon de Voorzitter niet anders dan besluiten dan dat deze vergadering niet geldig kon stemmen over het agendapunt. Het lag in de lijn der verwachtingen dat er onvoldoende leden zouden aanwezig zijn, vandaar dat een tweede buitengewone algemene vergadering zal gehouden worden op 22 december 2011, met nogmaals de aanpassing van de statuten als enig agendapunt. Op deze vergadering kan een beslissing worden genomen ongeacht het aantal aanwezige en stemgerechtigde leden.. 5

7 VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 DECEMBER 2011 Registratie van de aanwezigen: Aanwezige leden: 58 Agenda: aanpassing van de statuten. Vergadering: De ondervoorzitter Maurice Bonne nam het woord en verwees naar de buitengewone vergadering van 8 december Tijdens deze vergadering stond hetzelfde punt op de agenda, maar er kon toen niet geldig beslist worden gezien het minimum vereiste quorum van aanwezige leden niet bereikt werd. Vandaar deze tweede buitengewone algemene vergadering, waarbij wel geldig kan beslist worden ongeacht het aantal aanwezigen. Hij vroeg de aanwezigen of er opmerkingen en/of bijkomende vragen waren in verband met de voorgestelde aanpassing van de statuten. Er waren geen opmerkingen of vragen. Met algemeenheid van stemmen werd het voorstel dan ook goedgekeurd. 6

8 VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE STATUTAIRE VERGADERING GEHOUDEN OP 1 MAART Registratie van de aanwezigen Aanwezige leden: 41 Vertegenwoordigd bij volmacht: Verwelkoming De Voorzitter opent de vergadering om h. en heet alle aanwezigen hartelijk welkom op de 58 ste jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering. Vooraleer tot de orde van de dag over te gaan, vraagt de Voorzitter één minuut stilte te nagedachtenis van de leden, aanverwanten en kennissen die ons het voorbije jaar ontvallen zijn. Gezien de goede ervaring van vorig jaar, houdt het bestuur er aan om ook dit keer de informatie via een power point presentatie aan de leden te verstrekken. 02 Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 3 maart 2011 Dit verslag is integraal opgenomen in het clubblad Echo en werd ook via de website of hard copy ter beschikking gesteld van de leden, waarbij die werden verzocht om, uiterlijk 1 juni 2011, eventuele opmerkingen schriftelijk aan het bestuur te bezorgen. Er werden geen opmerkingen ontvangen. Ter herinnering werden de meest essentiële punten die toen aan de orde waren, nogmaals opgesomd. Daarop aansluitend werd het verslag door de Algemene Vergadering goedgekeurd. 03 Algemeen activiteitenverslag 2011 Maurice Bonne schetste een algemeen beeld van de bridgeactiviteiten die in onze club plaats vonden en van initiatieven die werden genomen. Kwamen aan bod: - De wekelijkse club- en open tornooien, waar globaal gezien de opkomst een lichte terugval liet noteren 7

9 - Het Jeugdtornooi, dat voor de 2 de maal werd georganiseerd. De opkomst was zoals verleden jaar niet noemenswaardig: slechts 17 paren schreven zich in. Dankzij sponsoring kon een financiële kater worden vermeden - Het Jaarlijkse Groot Tornooi, waar 46 paren aan deelnamen. Er was kwalitatief een sterke bezetting en de overwinnaars mogen terecht in de kijker worden geplaatst: Johan en Greet De Grave. - Het Swiss Parentornooi met 40 paren dat, zoals gebruikelijk in 3 reeksen werd betwist - De Schaal Vlaeymans, eveneens met 3 reeksen en 34 viertallen waaronder vele met gerenommeerde spelers.. - De 16 e Sinjorentocht, die op 10 september plaats vond. De belangstelling was iets minder, maar toch waren er nog 474 deelnemende paren. - Andere initiatieven van de club: het starterstornooi in maart voor eerste- en tweedejaarscursisten, de Schaal Piet Kockx, die maandelijks in de periode september tot maart wordt betwist en een initiatiecursus die in september van start ging met een 18-tal personen. Verder was er de VBL competitie voor viertallen, waar Riviera met 13 teams heeft aan deelgenomen. Over de resultaten werd uitvoerig gerapporteerd. Valt vooral te onthouden dat drie Riviera teams kampioen speelden, maar spijtig genoeg waren er ook twee dalers te noteren. Het bestuur hield eraan alle deelnemers aan deze competitie te bedanken voor hun inzet en sprak de hoop uit dat er zich voor volgend seizoen weer voldoende kandidaten zullen aanmelden, dit om in grote getalle te kunnen aantreden. Uiteraard vonden er ook in 2011 clubkampioenschappen plaats. Dit geldt met name voor het Mixte tornooi, de Butler competitie en de Viertallencompetitie. Ook hierover werd gerapporteerd Spijtig genoeg is, wegens een gebrek aan belangstelling, het clubkampioenschap Individueel niet doorgegaan en, om dezelfde reden, is er ook een einde gekomen aan de vrijdag Swiss competitie. Met de aanhaling van deze negatieve ervaring werd het verslag over de bridgeactiviteiten 2011 afgesloten. Hierop aansluitend belichtte Walter Kockx de niet-bridge initiatieven, met o.a: 1 De traditionele Kampioenenviering, die open staat voor alle leden. Gezien er slechts (?) 57 leden hadden ingeschreven, stelt zich de vraag of iedereen wel weet dat voor deze viering alle leden welkom zijn (misschien dient er voor dit evenement een andere naam te worden bedacht). 2 Het Nullenfeest waarvoor zich 10 nulletjes hadden aangemeld. Net zoals de jongste jaren, was de organisatie in handen van Vera Bayet, en dat staat garant voor een goede afloop. 8

10 3 De Overgang van oud naar nieuw als jaarafsluiting in het Clubhuis, een formule die aanslaat: lekker eten, goede muziek en natuurlijk ambiance. 4 Het benefiettornooi ten bate van Danielle Children Fund. Spijtig genoeg was de opkomst beneden verwachting (28 paren), maar dankzij sponsors en de traditionele tombola, kon toch nog aan deze stichting worden overgemaakt Uiteraard zijn er, naast de organisatie van bridge en feesten, ook nog vele andere belangrijke taken weggelegd voor het Bestuur: Het dagelijks beleid vergt de nodige bestuursvergaderingen, soms het samenroepen van de ethische raad, soms het beleggen van een Buitengewone Algemene Vergadering. Het jaar 2011 was hierop geen uitzondering mede ingevolge het voorstel om de Statuten te wijzigen. De uitbating, het onderhoud, herstellingen, aanpassing en mogelijke verbeteringen van het Clubhuis vergen eveneens heel veel tijd en energie. Ter illustratie: naast de reguliere kosten voor onderhoud, werd in 2011 méér dan geïnvesteerd in 4 verschillende projecten. Eén van de taken van het Bestuur is het aantrekken van nieuwe leden. Het is in dit kader dat het inrichten van cursussen voor beginners dient gezien te worden In 2011 is het ledenbestand praktisch status-quo gebleven (van 251 naar 245). Zoals meestal het geval is waren er dat jaar enkele leden die hebben afgehaakt en 7 van onze leden die zijn overleden, maar dankzij nieuwe inschrijvingen bleef het ledenbestand ongeveer constant. De nieuwkomers werden nogmaals bedankt voor hun komst en van harte welkom geheten. Ter afronding van het activiteitenverslag was er enige zelfkritiek en werd nogmaals gewezen op enkele spijtige ervaringen. Zo slaagden we er soms nog niet in om een uitslag tijdig te produceren. Er was reeds beterschap t.o.v. 2010, maar het kan en moet beter. De beloofde lijst met toegestane sistemen en conventies (Algemene Vergadering 2011) is, omwille van andere prioriteiten, nog steeds niet opgesteld. Verschillende activiteiten zijn niet doorgegaan wegens te weinig belangstelling: het clubkampioenschap individueel, het jaarlijkse weekend en de maandelijkse vrijdag SWISS. Spijtig, maar niks aan te doen. 9

11 Daartegenover staat ook enig positief nieuws: het rookverbod wordt redelijk goed opgevolgd, waarvoor dank aan al diegenen die de regels respecteren. Met deze opmerkingen werd het activiteitenverslag afgesloten 04 Financieel verslag over het boekjaar 2011 Aan de hand van verschillende tabellen en vergelijkende cijfers werd de jaarrekening (resultatenrekening en balans) aan de aanwezigen voorgesteld. Maurice Bonne gaf de nodige toelichtingen. Het boekjaar 2011 werd afgesloten met een negatief saldo, dat in sterk contrast staat met de winst die in 2010 werd opgetekend. Er zijn verschillende redenen om het slechte resultaat van 2011 te verklaren, maar de voornaamste is wel het doorvoeren van een eenmalige correctie (zowel kosten als baten) als rechtzetting van gerapporteerde vorderingen tijdens de vorige jaren. In hun verslag van vorig jaar hadden de rekeningtoezichthouders voorbehoud aangetekend tegen de getoonde bedragen en het probleem aan de orde gesteld. Zonder deze correctie zou het financieel resultaat quasi break-even zijn geweest (licht negatief). In vergelijking met 2010 zijn er ca. 5% minder opbrengsten, zowel te wijten aan minder inkomen van het buffet als een minder inkomen van de respectieve tornooien. Gelukkig zijn de kosten met minder dan 1% toegenomen. Tijdens de vergadering werd uitgebreid gerapporteerd over de verschillende rubrieken, zowel wat opbrengsten als kosten betreft. In verband met de kosten voor infrastructuur werd de evolutie voor de jongste 3 jaar toegelicht. Met een presentatie van de Balans werd de uiteenzetting afgerond. 05 Verslag van de Rekeningtoezichthouders over het Boekjaar 2011 Het mandaat om als rekeningtoezichthouder op te treden voor het boekjaar 2011 werd op 3 maart 2011 door de Algemene Vergadering toevertouwd aan Guy Geens en Willy Janssens. Willy Janssens bracht verslag uit. Hij omschreef de specifieke opdracht die hen was opgelegd en wees erop dat zij de nodige controles hadden uitgevoerd conform het boekhoudkundig referentiestelsel. Hij herinnerde eraan dat beiden reeds vele jaren met een dergelijke opdracht zijn belast en dat vorig jaar 2 probleemgebieden aan de orde waren gesteld: (1) onduidelijkheid omtrent uitstaande vorderingen en (2) aanschaf van aandelen waarvoor geen bevoegdheid bij het bestuur. Beide problemen kregen de aandacht van het bestuur en werden opgelost. 10

12 Controle heeft uitgewezen dat in de huidige jaarrekening enkele kleine aanpassingen gerechtvaardigd zouden zijn, maar gezien deze niet van materiële aard zijn, werd besloten ze niet door te voeren. De rekeningtoezichthouders hebben voldoende zicht op cijfers die in de jaarrekening worden vermeld om voor te stellen aan de Algemene Vergadering om (1) De rekeningen met betrekking tot boekjaar 2011 goed te keuren en (2) Kwijting te verlenen aan bestuur en rekeningtoezichthouders. 06 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2011 De Voorzitter kan zich vinden in het verslag van de rekeningtoezichthouders en vraagt aan de aanwezigen de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2011 goed te keuren en kwijting te verlenen aan het bestuur en de toezichthouders, De Algemene Vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 07 Vaststellingen van de bijdragen voor 2012/2013 Deze materie wordt behandeld door de secretaris/penningmeester. Zij verklaart dat de bijdragen dezelfde blijven als de vorige jaren: n.l. een basisbijdrage van 75 euro en lagere tarieven voor koppels, cursisten en jeugd. De tarieven omvatten 25 euro voor de Vlaamse Bridge Liga, welk bedrag in vermindering wordt gebracht indien Riviera als 2 de club. Sommige leden hadden bemerkingen betreffende de toekenning van een verminderde bijdrage voor koppels. Het vaststellen van de bijdragen is echter de bevoegdheid van het bestuur en wordt enkel ter informatie an de Algemene Vergadering gemeld. Verder geen commentaar. 08 Begroting voor het boekjaar 2012 Het budget voor 2012 wordt gepresenteerd aan de hand van een vergelijking met de opbrengsten en kosten van de 2 vorige jaren en uitvoerig toegelicht door Walter Kockx. Wat de opbrengsten betreft wordt, globaal gezien, een vermindering in het vooruitzicht gesteld. Het is vooral voor de posten ontvangsten buffet, weektornooien en Sinjorentocht dat voor een voorzichtige raming wordt geopteerd. 11

13 Langs de kant van de kosten is het moto kostenbeheersing. Het is enkel met een dergelijke aanpak dat een begroting in evenwicht kan worden voorgelegd. Het budget wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd. 09 Aanstelling van de rekeningtoezichthouders voor boekjaar 2012 Op vraag van de Voorzitter of er kandidaten zijn om deze opdracht aan te nemen komt er geen reactie. Vandaar dat de Voorzitter zich tot Guy Geens en Willy Janssens richt met het verzoek om de opdracht aanvaarden en ook voor 2012 deze taak op hen te nemen. Zij aanvaarden. Nota: Gezien Willy Janssens zich heeft voorgenomen om de taak van rekeningtoezichthouder voor de laatste maal uit te voeren, is het bestuur zich ervan bewust dat voor het jaar 2013 nieuwe kandidaten moeten worden aangezocht. 10 Varia Vooraleer de rondvraag te starten, houdt het bestuur eraan enkele mededelingen te doen. De Voorzitter herinnert eraan dat - zoals reeds eerder aangekondigd - de 16 e editie van de Sinjorentocht de laatste was van onder de leiding van Walter en Maurice. Daarmee dreigde de 16 e Sinjorentocht meteen de laatste uit de reeks te zijn geweest. Gelukkig is deze vrees ongegrond gebleken. Enkele jongere leden hebben de uitdaging aanvaard en zijn bereid om het roer over te nemen. Bepaalde ideeen zijn gerijpt en de Voorzitter verzocht de initiatienemers om hun project aan de vergadering te willen voorstellen. Hierop ingaande, verduidelijken Raf Bahbout en Philippe Dewitte voor de vergadering hoe zij een en ander willen aanpakken. Het ligt voor de hand dat zij op vele punten dezelfde paden willen blijven betreden, maar tevens denken zij eraan om enkele veranderingen door te voeren. Zo is het o.a. de bedoeling om ernaar te streven dat de uitslag van het tornooi ongeveer een uur na het beeindigen van het tornooi bekend kan worden gemaakt. Om dit mogelijk te maken, zal het systeem voor het verwerken van de uitslagen aangepast dienen te worden, waarbij gedacht wordt aan bridge mates of runners. Vanaf het beeindigen van het tornooi zal er in Sint Andries voor animatie, muziek en catering worden gezorgd, dit met de bedoeling een groot aantal deelnemers daar te vergaren en te vergasten op een aangename sfeer (wat meteen de opbrengsten ten goede komt). 12

14 De initiatiefnemers zijn er zich van bewust dat zij, om alles tot een goed einde te kunnen brengen, de hulp behoeven van vele helpende handen. Vandaar dat ze een oproep deden aan leden die bereid zijn om een taak te vervullen, om zich te gelegener tijd te melden. De Voorzitter dankte de initiatiefnemers voor deze toelichting en steunt hun oproep. Daarop aansluitend wees de Voorzitter erop dat er zich - naar de toekomst toe - mogelijk een probleem kan stellen voor het invullen van bestuursfuncties Momenteel bestaat het bestuur uit zestig plussers, die reeds geruime tijd aan slag zijn. Dit heeft het voordeel dat er een brok ervaring beschikbaar is, maar houdt meteen het gevaar in dat de continuiteit in het gedrang komt wanneer er verschillende onder hen afhaken. Dit jaar was dit bij vb. reeds het geval voor Jacques Volckaert. Binnen afzienbare tijd zullen jongeren de fakkel moeten overnemen en dat is mogelijk een probleem. Het is echter een bekend fenomeen (dat elke club ervaart) dat niemand staat te dringen om een bestuursfunctie op te nemen. Een druk beroepsleven en het huisgezin vergen reeds zoveel inzet dat men aarzelt om deze stap te zetten. Om hieraan enigszins tegemoet te komen, heeft het bestuur de idee opgevat om dit proces geleidelijk te doen gebeuren. Het is in dit kader, dat het bestuur enkele leden heeft aangesproken en hen heeft uitgenodigd om vrijblijvend, als stagiair aan de bestuursvergaderingen deel te nemen. Het bestuur is er zeker van dat er met jong bloed ook verfrissende ideeen naar voren zullen komen. Het ligt enigszins voor de hand dat het bestuur zich heeft gericht naar de leden die zich hebben aangemeld om de organisatie van de Sinjorentocht New Style op zich te nemen. Er werd gehoor gevonden en vanaf heden zullen Raf Bahbout en Philippe Dewitte op de bestuursvergaderingen als waarnemer en raadgever worden uitgenodigd. Op vraag van de Voorzitter vergaste de vergadering deze stagiairs op een hartelijk applaus. Punten die tijdens de rondvraag aan bod kwamen: 1. De vraag werd gesteld of het niet mogelijk is om de uitslagen van Riviera in de competitie, sneller op de website van Riviera te melden. Walter Kockx zal dit punt ter harte nemen, maar wijst erop dat enige assistentie voor het beheer van de website wenselijk is. 13

15 2. Opgemerkt werd dat vele loopkaarten hun beste tijd hebben gehad. Beloofd werd dat hier werk van zal worden gemaakt. 3. In verband met mogelijkheden om het bedrijfsresultaat te saneren werd voorgesteld om de inleg voor de tornooien te verhogen. Die mogelijkheid was reeds weerhouden door het bestuur: vanaf 1 maart worden de inschrijvingsgelden verhoogd. 4. Voorgesteld werd om de huidige aanpak voor het toekennen van prijzengeld ietwat anders aan te pakken vb. de derde prijs af te schaffen en het bedrag toe te kennen aan diegenen die het dichtst bij het gemiddelde scoorden of aan laatstgenoemde. Deze nieuwe aanpak zou een welgekomen stimulans zijn voor diegenen die meestal buiten de prijzen vallen. Het bestuur kan zich vinden in dit voorstel. 5. Gesuggereerd werd om de aankondiging en omschrijving Kampioenenviering te wijzigen naar Ledenbijeenkomst viering. Het bestuur gaat akkoord.. 6. Vragen werden gesteld rond de rol en werking van de Ethisch Raad, en over een mogelijk belangenconflict (gelijktijdig lid zijn van het bestuur en van de Ethische Raad). Als antwoord gaf Emiel Oosters hierover de nodige toelichtingen. Ethische problemen zijn een gevoelige materie, die aandacht behoeven maar met de nodige discretie dienen behandeld te worden, rekening houdend met de geldende procedures rond verweer enz. De Ethische Raad heeft een adviserende rol, het is aan het bestuur om te beslissen om al dan niet in te gaan op voorstellen van de Raad. Het bestraffen van een inbreuk door een tijdelijke schorsing is de bevoegdheid van het bestuur. De betrokkene wordt hiervan ingelicht en er wordt geen melding over gemaakt aan derden. Een definitieve schorsing (ontslag van een lid) behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering, die hierover dient te beslissen. Uiteraard dient in alle gevallen de betrokken persoon kans op verweer te worden gegeven. In verband met de vraag rond het belangenconflict was Emiel het eens om te stellen dat de aangehaalde situatie er inderdaad sprake is van een belangenvermenging, maar het is zeker geen belemmering voor de goede werking en het nastreven van het beoogde doel. Einde vergadering: h. Simone Jacobs Secretaris Marcel Ledent Voorzitter 14

16 Na de vergadering ging het bestuur in afzondering om te beraadslagen over de respectieve functies en taakverdeling. De taken werden als volgt toegekend: Marcel Ledent Maurice Bonne Simone Jacobs Walter Kockx Walter Kockx/Emiel Oosters Raf Bahbout/Philippe Dewitte Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris/Penningmeester Tornooi organisatie Boekhouding Stagiair/Raadgever Memo: u gelieve eventuele opmerkingen met betrekking tot dit verslag schriftelijk te bezorgen aan het bestuur vóór 1 juni Bij uitblijven van opmerkingen wordt geacht dat het verslag een getrouwe weergave is van de vergadering. 15

17 UIT DE VIERTALLENHOEK Het seizoen 2011/212 ligt reeds ver achter ons. De boeken zijn gesloten, de teerlingen geworpen en ga zo maar verder. Het eindresultaat heeft wekenlang op het uitslagenbord geprijkt en ook tijdens de algemene vergadering werden ze nog eens aangehaald. Maar ondertussen zijn ook die beelden vervaagd. Sommigen zijn daar misschien niet rouwig om en dan denken we aan diegenen die een mislukt seizoen achter de rug hebben, terwijl anderen misschien nog steeds nagenieten van hun geleverde prachtprestatie. We zouden daar dus eigenlijk verder geen woorden meer aan moeten verspillen, maar ten behoeve van de Clubannalen willen hier toch nog maar eens een en ander op een rijtje zetten. We hadden graag wat kleur gegeven aan deze rapportering, vandaar dat we de kapiteins van de respectieve viertallen hadden aangezocht om ons enige informatie rond het verloop van de competitie te bezorgen: anekdotes, leuke of minder leuke ervaringen enz. Spijtig genoeg moeten we constateren dat in vele gevallen de oproep in dovemansoren is gevallen. Is het dan echt zo saai geweest dat er niets te melden viel? Maar goed, we zullen roeien met de riemen die we hebben, ons wel realiserend dat, daar waar we geen informatie ontvingen, het maar magere kost is die we kunnen serveren. Riviera 1 met kapitein Nic Van de Bergh, behaalde in 1 e Nationaal een zesde plaats op 10 deelnemers. Dit viertal is zeker op zijn plaats in deze afdeling. Ze kunnen zeker mee, ten bewijze: in twee wedstrijden - waarvan één op de laatste speeldag - lieten ze meer dan 65% optekenen. Riviera 2 met Leo Stryckers, trad aan in 2 e Nationaal. Ze werden vijfde. Zeker niet slecht, maar voortgaande op de resultaten van de eerste matchen, moet het beter kunnen. Na een vliegende start prijkten ze zelfs na 4 wedstrijden helemaal bovenaan in de rangschikking, maar dan sputterde de diesel en de kloof werd te groot om nog overbrugd te kunnen worden. Riviera 3 met Edwin Segers, verdedigde onze kleuren in 3 e Nationaal. Net zoals Riviera 2 eindigden ze in de middenmoot. Ook zij hadden een serieuze dip. In de wedstrijden van oktober en november scoorden zij geen enkel punt. Collectieve offday? Riviera 4 met Walter Kockx als kapitein, kan terugblikken op een goed jaar in Liga 1. Het scheelde echt niet veel of ze waren kampioen geworden. Die titel ging nu naar Squeeze 5 met 250 punten. Riviera 4 werd tweede met 248 punten. De laatste 16

18 wedstrijd van de competitie stond de ontmoeting tussen beide viertallen geprogrameerd. De kloof tussen beiden bedroeg 8 punten in het nadeel van Riviera, maar dus niet onoverbrugbaar. De spanning was dan ook om te snijden. Uitslag met Riviera aan de winnende hand. In principe was Squeeze 5 dus kampioen met 2 punten voorsprong, tenzij een klacht van Riviera voor een bepaalde gift gehoor zou vinden bij de VBL. Het werd warm en koud. In eerste instantie werd die klacht aanvaard, dus hoera, maar Squeeze ging in beroep en de beslissing werd terug gedraaid. Jammer, maar niks aan te doen. Overigens is er nog een kans dat Riviera 4 toch nog promoveert, dit wegens een forfait van een team in de nationale afdeling. Ons inziens verdient Riviera 4 nog een speciale vermelding. Tijdens de 14 wedstrijden die werden afgehandeld, werden steeds dezelfde spelers opgesteld, waarvan 2 jeugdspelers, met name Sam Bahbout en Jens Van Overmeire. Vandaar een welverdiend chapeau. Goed gedaan mannen. Riviera 5 (Liga 1) rapporteert bij monde van kapitein Frank Cole: De competitie is voor ons zeer spannend verlopen. We speelden continu haasje over met Pieterman 6 en tot de laatste speeldag was alles nog onbeslist. De laatste wedstrijd zou uitsluitsel moeten geven over wie de beste in de reeks was. Half-time leek alles verloren voor ons: een score van 7-57 in ons nadeel. Toch lieten we de armen niet zakken, gelukkig maar, want in de tweede helft konden we alles recupereren. Meer zelfs: we wonnen de wedstrijd met En dan was het bang afwachten. Suspense tot en met. Tot het bericht ons bereikte dat Pieterman met verloren was. Niet te geloven: we waren kampioen met 2 punten voorsprong. Voorwaar, het leven kan soms mooi zijn. Riviera 6 (Liga 1) was ook zo vriendelijk om te reageren op onze oproep. Het was Emiel Oosters die, als kapitein, ons volgend bericht bezorgde: Voor Riviera 6 is de competitie alles behalve een succes geworden. Wegens omstandigheden hebben we 9 verschillende spelers opgesteld en dat is teveel om van een coherente ploeg te kunnen spreken. Wellicht was het sisteem dat gespeeld werd, toch te complex: er werden al te veel fouten gemaakt en de speelvreugde deemsterde weg. Het dient gezegd dat twee van de ploegen in onze reeks zeer sterk waren; zij zouden ook competitief kunnen meedraaien één of twee afdelingen hoger. Terugblikkend kunnen we niet anders dan constateren dat er al te veel van de slem spelen faliekant voor ons zijn afgelopen: - tweemaal boden we een groot slem, maar in een verkeerde kleur. - we vonden een goede slem, maar speelden down en - tweemaal belanden de tegenstrevers in een slechte slem die we, door een nog slechtere uitkomst van ons, toch lieten maken. 17

19 En nu we toch met statistieken bezig zijn: We speelden 14 wedstrijden van telkens 32 spellen, dus in totaal 448 giften. 68 van deze giften eindigden op een blanco score, 166 verliepen in ons voordeel en de overige 214 gingen naar de gezamenlijke tegenstrevers. Elke gift telt 13 speelslagen en vermits ze aan 2 tafels wordt gespeeld waren er in de competitie slagen te maken. Hiervan hebben wij er van gehaald; onze gezamenlijke tegenstrevers Riviera 7 (Liga 2) met Lily Paeshuys aan het roer heeft een seizoen achter de rug dat ze waarschijnlijk snel willen vergeten. Als we de uitslagen bekijken, dan moeten we concluderen dat het eigenlijk nooit gevlot heeft. Een verklaring ligt niet echt voor de hand, want het viertal bestaat stuk voor stuk uit spelers die in het verleden betere uitslagen hebben laten optekenen. Liga 2 moet zeker tot hun mogelijkheden behoren en toch hebben ze alle andere teams moeten laten voorbijgaan. Gaan we daarom treuren? Nee toch? Volgende keer de beuk erin. Riviera 8 (Liga 3) staat onder de vleugels van Nicole Maho. Wat moeten we daarvan zeggen? Ze eindigden zesde op zeven (we duiden dit niet aan met cijfers, dan valt het minder op) en dat kan toch nooit hun betrachting zijn geweest. Opvallend is dat hun resultaten een regelmatig verloop kenden, maar spijtig genoeg lag die regelmaat onder het gemiddelde. Dus ook hier geldt: volgende keer beter. Riviera 9 (Liga 9) trad aan met Staf Van Overloop als kapitein. Ook bij hem vonden we gehoor en hij bezorgde ons volgend verslag. Met veel goede moed werd de competitie ingezet met drie thuiswedstrijden op rij. Snel werd echter duidelijk dat ik samen met mijn vrouwelijke partners uit een ander vaatje diende te tappen! Drie slechte uitslagen na mekaar, met de daaraan verbonden laatste plaats. Het voordeel van onze inmiddels al enige seizoenen draaiende ploeg, is echter dat er nooit enig gemor ontstaat en dat we steeds samen een glaasje verteren in het eigen clubhuis, zelfs na de ergste brilscore, en zonder al te veel kritiek op elkaar. Na de derde verlieswedstrijd volgden een aantal successen, wel zonder uitschieters, waarbij wij moesten toegeven dat er zeker twee ploegen sterker waren dan de onze: zowel Pieterman als Halse maakten indruk. Zij hebben hun plaats aan de top van de eindrangschikking dan ook meer dan verdiend! Dus langs deze weg, nogmaals een proficiat aan beide teams. Eén gift is me bijgebleven aan de voorbije competitie. We speelden op verplaatsing in Leuven tegen Pieterman. Beide teams boden een niet te verliezen zes harten, die 18

20 ongelukkig door ons team, vermoedelijk door de gespannen zenuwen (gelijk spel half wedstrijd), binnen werd gespeeld. Als klap op de vuurpijl hield ik aan die verplaatsing een verstuikte enkel over! Al waren de verplaatsingen wel vrij groot, we houden aan dit seizoen een goede indruk over en we bereiden ons met zorg voor op een volgend seizoen. Proficiat vrouwtjes, volgend seizoen een tandje bijsteken en hopelijk blijft het steeds een even gezellig eindstation: de afscheidsdrink in ons clublokaal. Riviera 10 beleefde een seizoen om nooit te vergeten. Zij gaan de annalen in als kampioen in Liga 3. Jacques Volckaert zal dus wel een trotse kapitein zijn (of moeten we zeggen een trotse quasi non-playing captain want Jacques heeft slechts 2 wedstrijden meegespeeld). Regelmaat was hier aan de orde, want slechts één wedstrijd werd er echt slecht gescoord. Een totaal van 273 punten doet vermoeden dat de competitie voor hen een fluitje van een cent was, maar niets is minder waar. Er moest geknokt worden en op het einde liep het bijna nog mis. Inderdaad, ook Nobele Donk 3 was in betere doen en met nog één wedstrijd te gaan was het verschil tussen beide teams slechts 5 punten, gelukkig in het voordeel van Riviera. Op deze laatste speeldag haalde Nobele Donk maar liefs 20 punten binnen, Riviera slechts (?) 16. Opluchting alom, met één punt voorsprong kampioen. Olé. Riviera 11 met Wim Francen trad aan in dezelfde reeks als Riviera 10. Ook zij deden het verre van slecht, want ze eindigden op de derde plaats. Ze zullen wel de eerste zijn om te bekennen dat de 2 teams die hen vooraf gaan in de eindrangschikking té sterk waren. De kloof bedroeg meer dan 40 punten en daar valt weinig aan af te dingen. Riviera 12 (Liga 3) trad aan met Philippe Dewitte als kapitein en hij bezorgde ons volgende proza: Na een eerste seizoen als leerschool, gaan we er met volle goesting tegenaan. Toch nog even een aarzelend begin, waar we twee wedstrijden met het kleinste verschil verliezen, terwijl we normaliter met ruime cijfers hadden moeten winnen. Daarna een sterke reeks neergezet met enkel een uitschuiver tegen Lokeren (de latere kampioen) om op vier wedstrijden van het einde nog in race te zijn voor de tweede plaats of met héééééél veel geluk nog eerste te worden. Maar de euforie was van korte duur, want de laatste drie wedstrijden waren er teveel aan. Al bij al op de vierde plaats geëindigd, wat op zich ruim beter is dan de vorige editie. Met volle moed zullen we de competitie aan vatten We gaan ons best doen om kampioen te worden en te stijgen naar Liga 2. Tsjakka!!! 19

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Officieel Orgaan Belgische Korfbalbond. DE KORF 2014 nr. 4. Verantwoordelijke Uitgever: Danielle Ruts, Mechelsesteenweg 45, 2540 Hove

Officieel Orgaan Belgische Korfbalbond. DE KORF 2014 nr. 4. Verantwoordelijke Uitgever: Danielle Ruts, Mechelsesteenweg 45, 2540 Hove Officieel Orgaan Belgische Korfbalbond DE KORF 2014 nr. 4 Verantwoordelijke Uitgever: Danielle Ruts, Mechelsesteenweg 45, 2540 Hove Redactie: José Dyckmans, Ludo Wils Eindredactie: Guy Debucquoy (guy.debucquoy@telenet.be)

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Jaargang 2011-2012 Nummer 2. Voorwoord

Jaargang 2011-2012 Nummer 2. Voorwoord Jaargang 2011-2012 Nummer 2 Voorwoord Grappig, het voorwoordelijk jaar begon dit seizoen met de vérbouwkundige ontboezemingen van de voorzitter. Weet u nog? Kohootje ben je wel een beetje voorzichtig?

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

BestuurWijzer. 22 juni 2015, Nummer 48. Mail bestuurvraagstukken naar: rob.stravers@upcmail.nl

BestuurWijzer. 22 juni 2015, Nummer 48. Mail bestuurvraagstukken naar: rob.stravers@upcmail.nl Inhoud 02 Boekhoudprogramma s voor de bridgeclub 02 De ontvangen tips en aanbiedingen 07 Mijn conclusie en advies 08 Vraag & Antwoord 08 Omgaan met de NBB-schudmachine 10 Schema s versus schema s 13 Oud

Nadere informatie