Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 2

3 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd Geconsolideerde balans per 31 december 22 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 23 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 24 Toelichting op de geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst- en verliesrekening 25 Algemeen 25 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 26 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 29 Financiële instrumenten en risicobeheersing 30 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst- en verliesrekening 31 Geconsolideerde balans 31 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 36 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 36 3 Enkelvoudige jaarrekening Dar N.V Balans Dar N.V. per 31 december 42 Winst- en verliesrekening 43 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 43 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 44 Balans 44 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 46 Overige toelichting 46 Overige gegevens 47 Colofon 52

4 4 Zowel kinderen als volwassenen houden als Wijkheld hun buurt schoon door het opruimen van zwerfafval.

5 Voorwoord Met gepaste trots presenteert Dar haar jaarverslag over De overheid vraagt steeds meer van de samenleving. Dat geldt voor de burger in het algemeen maar zeker voor Dar in het bijzonder. Dat stelt ons voor nieuwe uitdagingen. In toenemende mate speelt Dar een rol in wijk en buurt in samenspraak met de bewoners. Wat vindt hij of zij van de dienstverlening? Hoe stimuleren we burgers nog een extra stap te zetten in het scheiden van afval? Hoe willen we het park ingericht hebben? Hoe pakken we samen het zwerfafval aan? Hoe voorkomen we samen ongedierte in de openbare ruimte? In de VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) voor 2020 heeft de overheid de kaders aangegeven voor afvaldoelstellingen. De samenwerking met bewoners hebben we hard nodig om invulling te geven aan deze doelstelling. Niet alles is met techniek op te lossen, het gedrag van de bewoners is in toenemende mate bepalend om ook het laatste restje (zwerf-)afval als grondstof te gebruiken. De nieuwe uitdagingen zijn daarmee divers. We analyseren de input via het klantencontactcentrum waar dagelijks informatie van burgers wordt verzameld tot bruikbare stuurinformatie. We zijn dagelijks de ogen en oren in de wijk om zaken snel aan te pakken. We zitten aan tafel met bewoners over omvormingen. We draaien projecten zoals Wijkhelden waarbij jong en oud op pad gaan om de wijk te ontdoen van zwerfafval. We zijn een publiekscampagne gestart om bewoners bewust te maken van het scheiden van afval. We draaien pilots met toezicht en handhaving om corrigerend op te treden. In 2014 heeft Dar fors geïnvesteerd in middelen en mensen. Het jaar 2014 was voor Dar het jaar van de veiligheid. De medewerkers hebben door dit jaar vele operationele punten aangedragen en tevens is het bewustzijn voor veiligheid nog meer gegroeid. De nieuwe milieustraat in Nijmegen is een van de mooiste maar zeker ook een van de effectiefste van Nederland. Dat geeft een flinke stimulans aan de opdracht meer grondstoffen uit het afval te halen. Zeker ook geeft het een stimulans aan het bevorderen van de klant- en burgertevredenheid, een belangrijke opdracht van onze aandeelhouders. Fors is ook ingezet op nieuwe typen van dienstverlening zoals DarGROEN!, het introduceren van IBOR in de regio en de inzet van milieu- en arbovriendelijke inzamelmiddelen. We liggen op koers met het inpassen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt binnen de Dar-organisatie. We zijn er trots op dat dat gelukt is en de mensen zijn er trots op dat ze bij Dar werken. 5 Dar is onderdeel van maatschappelijke ontwikkelingen. Dat levert dynamiek en resultaat. Dat betekent ook dat we soms op onze tenen moeten lopen, maar het gevolg telt en is zichtbaar in de straat. De ontwikkelingen laten ons tevreden terugkijken, wetende dat onze ambitie niet afneemt en dat het meer een aansporing is om de ingezette lijn in 2015 met enthousiasme en extra inspanning door te zetten! In het voorjaar van 2015 heeft de heer P.A.C.T. van Heeswijk een andere uitdaging aangenomen en daarom zijn functie als Algemeen Directeur van Dar N.V. per 17 mei 2015 neergelegd. In overleg hebben de aandeelhouders ondergetekende aangewezen als plaatsvervangend directeur. Het streven is om in de aandeelhoudersvergadering van juni een nieuwe directeur te benoemen. We willen de heer Van Heeswijk danken voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Nijmegen, 19 mei 2015 drs. G.T.M. de Bruin Dar N.V. algemeen directeur a.i.

6 Bericht van de Raad van Commissarissen Met genoegen bieden wij u hierbij het Jaarverslag van Dar N.V. over 2014 aan. Dar presenteert zich nu alweer ruim drie jaar als regiebedrijf voor de aangesloten gemeenten. Regie bij het afvalbeheer, met private inzamelbedrijven als onderaannemers naast de eigen uitvoerende organisatie. Regie bij het beheer van de openbare ruimte, met inbegrip van het openbaar groen. Ook hier de mix van eigen uitvoering (vooral met DarGROEN!) en de inzet van gespecialiseerde marktpartijen. Deze strategische positie doet recht aan de wensen van de aandeelhouders/opdrachtgevers en past heel goed in de tijdgeest. Bij deze verandering hoort een vernieuwing van processen en automatisering. In 2013 startte het project Connect, wat in 2014 leidde tot een live-gang. Met Connect koos Dar voor een toekomstgerichte bedrijfsautomatisering, met bijbehorende optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Vanwege het grote belang voor de stabiliteit van de organisatie en robuustheid van de AO/ IC, heeft de RvC vanuit haar eigen geledingen een ICT-commissie in het leven geroepen om de voortgang van dit project nauwgezet te volgen, en heeft vertrouwen in het resultaat. Dar zal de kwaliteit van de AO/IC verder blijven verbeteren om haar strategische doelen goed te kunnen ondersteunen. In een goede samenspraak met de aandeelhouders en opdrachtgevers heeft Dar het begrip marktconformiteit verkend, wat heeft geleid tot een verduidelijking van de strategische koers op dit punt. 6 De directie van Dar heeft zich in 2014 nadrukkelijk de vraag gesteld wat de potentie en het strategisch belang van Dar Milieu BV is. De Raad van Commissarissen is door de directie intensief bij dit proces betrokken en heeft de ruimte benut om haar adviesrol in te vullen. De uitwerking van deze discussie zal pas in de loop van 2015 in volle omvang duidelijk worden. De RvC wil bij deze gelegenheid haar dank uitspreken voor de goede samenwerking met en het vertrouwen van de aandeelhouders. Met deze goede verhoudingen is het voor ons een groot genoegen om de toezichthoudende rol van de Raad uit te voeren. We kijken vooruit naar de verdere vervolmaking van de afgesproken strategie met als belangrijke voorwaarde in 2015 een goede evaluatie van de samenwerking met de gemeenten. Bij deze evaluatie zullen we vooral aanknopingspunten bespreken om nog weer beter de belangen van de aandeelhouders te kunnen behartigen door een optimale dienstverlening met hoge kwaliteit en duurzame innovaties met betrekking tot IBOR en Grondstoffeninzameling. In dit jaarverslag zijn opgenomen de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening van Dar N.V., het verslag van de Directie, alsmede de verantwoording van de onderneming op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De jaarrekening is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.. U treft deze verklaring elders in dit jaarverslag aan. Toezicht en advies De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar zeven maal in vergadering bijeen. In deze bijeenkomsten is gesproken over de algemene gang van zaken in de organisatie, het strategisch beleid, ontwikkelingen in de markt en de ontwikkeling van de financiële resultaten.

7 Daarnaast heeft de RvC haar eigen rol en functioneren in een aparte evaluatie besproken. Wij kijken met genoegen terug op de open gedachtevorming bij de strategische discussies, zowel binnen directie als tussen de aandeelhouders, waar de RvC aan heeft deelgenomen. De auditcommissie, bestaande uit mevrouw Lenny Berkers en de heer Maarten Meulendijks, vergaderde in 2014 vijf keer. Op de agenda stonden de jaarcijfers 2013, de management letter 2014 en de begroting De remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw Karin van Willigen en de heer Jan Storm, heeft in dit verslagjaar één maal vergaderd, en daarnaast is regelmatig informeel overlegd. De stuurgroep van het project Connect heeft, naast de verantwoording in de RvC-vergaderingen, in 2014 drie keer overleg gehad met de ICT-commissie. De ICT-commissie, bestaande uit mevrouw Lenny Berkers en de heer Maarten Meulendijks, heeft daarbij geconstateerd dat het ICT-project, dat eigenlijk vooral een veranderingsproject is, zorgvuldig aangestuurd wordt. In de twee overleggen tussen een delegatie van de RvC en de Ondernemingsraad Dar is naast personele aangelegenheden gesproken over algemene strategische ontwikkelingen. Resultaat en bestemming De Raad van Commissarissen adviseert op grond van haar bevindingen en op basis van de goedkeurende controleverklaring de aandeelhouder als volgt: De jaarrekening, bestaande uit de balans per 31 december 2014, de resultatenrekening over het jaar 2014, evenals de bijbehorende toelichting en de overige gegevens vast te stellen. Het voordelig saldo, ad in de vorm van dividend uit te keren aan de aandeelhouders. 7 Slot Graag spreken wij onze waardering uit tegenover de directie en alle medewerkers voor hun grote betrokkenheid en inzet, evenals voor het behaalde resultaat over het jaar Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de heer P.A.C.T. van Heeswijk, die begin mei 2015 afscheid heeft genomen van Dar. Mede dankzij de heer Van Heeswijk heeft Dar in 4½ jaar tijd bijzonder veel bereikt en de heer Van Heeswijk wist daarbij de belangen van de aandeelhouders/opdrachtgevers goed te behartigen. Hij heeft Dar kundig geleid in de eerder genoemde transitie naar Dar-nieuwe stijl. Nijmegen, 19 mei 2015 Namens de Raad van Commissarissen, J. Storm president-commissaris

8 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Dar is zich al jarenlang bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en probeert hier ook inhoud aan te geven. In de missie hebben we de aandacht voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen benadrukken. `Onze regio de schoonste van Nederland maken door het uitstekend organiseren en (laten) uitvoeren van afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Wij doen dat maatschappelijk verantwoord en samen met actief betrokken medewerkers, partners en burgers. 8 Onze ambitie verwijst nadrukkelijk naar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarin we een evenwicht zoeken in de aandacht voor people, planet en profit. Hierbij zoeken we aansluiting bij de ISO26000 richtlijn om deze ambitie gestructureerd te benaderen. Binnen de zeven MVO-principes ligt de nadruk op de belangen van de stakeholders, en werken we continu aan transparantie, ethisch gedrag, respect voor wet- en regelgeving, waarmee we de andere principes (afleggen van rekenschap, internationale gedragsnormen en mensenrechten) natuurlijk niet uit het oog verliezen. Binnen de zeven MVO-thema s ligt het accent op arbeidsomstandigheden, consumentenaangelegenheden en milieu. De overige thema s (mensenrechten, eerlijk zaken doen, maatschappijbetrokkenheid en behoorlijk bestuur) krijgen gepaste aandacht; hierbij heeft de maatschappijbetrokkenheid extra invulling gekregen met onze inzet om van De Werkgroep en DarGROEN! een succes te maken. Duurzaamheid is geen project. Het bestaat niet naast de strategie en de normale activiteiten van een bedrijf, het is daar juist integraal mee vervlochten. Duurzaamheid is een visie. Daarom maken wij verduurzaming tot de strategie van Dar. De stakeholders Betrokkenheid van al onze stakeholders bij de realisatie van onze missie is essentieel. De meest belangrijke stakeholders van Dar (opdrachtgevende gemeenten, politiek, burgers, ARN) zijn zonder uitzondering partijen met een direct belang bij een verduurzaming van zowel hun eigen activiteiten als die van Dar. Gemeenten bevinden zich in een politiek-economische situatie waarin duurzame inkoop en duurzame partnerschappen niet slechts gewaardeerd worden, maar ook steeds meer worden verplicht. Er is een gedeelde drang naar een steeds schonere en duurzamere regio, uiteraard binnen de kaders van financiële haalbaarheid. Het blijkt dat politieke stakeholders hier expliciet op wachten: Dar heeft de regierol toebedeeld gekregen en het is aan haar om daar proactief actie in te ondernemen. We hebben met de gemeentelijke opdrachtgevers gebouwd aan een overlegstructuur die gebaseerd is op kritische samenwerking. Ketenpartners zoals de ARN zijn in meer of mindere mate bezig met de verduurzaming van hun eigen activiteiten (bijvoorbeeld de vergistinginstallatie van de ARN en het warmtenet) en hebben belang bij partners die bij die trend aansluiten. Eigen personeelsleden hebben behoefte aan een stabiele werkgever die garant staat voor continuïteit en ontwikkeling. Inwoners van de regio vertrouwen expliciet en impliciet op Dar voor het verzorgen van schone werk- en woonomgevingen. Bijzondere aandacht besteden wij in de volgende paragrafen aan de belangen en wensen van personeel en inwoners.

9 De medewerker Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van Dar. Onze medewerkers zijn bepalend bij het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen en daarmee het succes van Dar. We zitten in een maatschappelijke omgeving die continue in beweging en in verandering is en die steeds kritischer onze resultaten beoordeelt. Hier moeten wij snel en adequaat op inspelen. Dit betekent dat wij een steeds groter appèl moeten doen op de verandercapaciteit van de organisatie en dus van de medewerkers. Onze medewerkers, die dagelijks werkzaam en zichtbaar zijn in de straten, in wijken en bij de commerciële klanten, zijn het gezicht van Dar en zijn gemotiveerde professionals en tevens onze ambassadeurs. Met het opschuiven van de leeftijdsgrens voor het arbeidzaam leven tot 67 jaar, vormt duurzame inzetbaarheid een belangrijke, zo niet de belangrijkste basis voor ons sociaal beleid. Wij zijn ons bewust dat een verantwoord en gedegen sociaal beleid essentieel is voor een succesvolle, respectvolle, maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Het uit zich in een organisatie die faciliteert, mogelijkheden biedt, een luisterend oor en een helpende hand biedt, maar ook een organisatie die medewerkers aanspreekt op resultaten en de wijze waarop deze resultaten behaald worden. Dar en haar medewerkers hebben in de afgelopen jaren veel veranderingen meegemaakt. De focus op de regiogemeenten als belangrijke klanten en de transitie naar regiebedrijf vormden nieuwe uitdagingen, evenals het onderbrengen van groenonderhoudswerkzaamheden bij Dar met de inzet van vanuit Breed gedetacheerde SW-medewerkers. Het jaar 2014 hebben we uitgeroepen tot het jaar van de veiligheid. Met een veiligheidsteam, interne controles en veel interne publiciteit stand het onderwerp nadrukkelijk in de aandacht. Onveilige situaties zijn aangepakt. Tevens hebben we, samen met de gemeente Nijmegen, AVRI en ACV, de opdracht gegeven om een instructiehandboek veilig werken langs de weg te ontwikkelen. In 2015 zal dit afgerond en geïmplementeerd worden. 9 In 2010, 2012 en in 2014 hebben we een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Met het MTO wilden we een beeld krijgen van de beleving van ons personeel over Dar. 60% van de medewerkers heeft het onderzoek ingevuld. De gemiddelde score op tevredenheid is 6,6. In 2012 was het 7,0 en in ,4. Het werk, de arbeidsomstandigheden en veiligheid scoren hoog. De drie belangrijkste punten waarop we ons moeten richten zijn: samenwerking, leiderschap MT en leidinggevenden en perspectief (ouderenbeleid). Samen met de OR heeft het MT een actieplan opgesteld om de knelpunten die uit het MTO naar voren zijn gekomen aan te pakken. De inwoners Het klantencontactcentrum heeft de functie van eerste aanspreekpunt voor de inwoners van alle gemeenten. Dit geldt zowel voor de eigen activiteiten, als voor het uitbestede werk. Ook als een ander bedrijf in opdracht van Dar de feitelijke uitvoering verzorgt, doet Dar de registratie van meldingen en klachten. Daarbij bewaken wij de afhandeling en de terugkoppeling. Het klantencontactcentrum heeft hiermee een belangrijke rol in de communicatie met een van de belangrijkste stakeholdergroepen. De analyse van de klachten en meldingen is input voor kwaliteitsverbetering bij Dar, haar onderaannemers en de gemeenten. In 2013 hebben we de digitale afvalwijzer gelanceerd. Dit is een combinatie van afvalkalender en aanvullende informatie, die op perceelsniveau in druk en digitaal ter beschikking van de

10 burgers staat. Deze functionaliteit is sinds 2014 ook in een app beschikbaar gemaakt. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld pushberichten over de eerstvolgende inzameldag. In 2014 hebben we de communicatiecampagne Kijk! Afval is grondstof gelanceerd. Deze campagne gebruiken we regiobreed en heeft elk jaar een ander thema. Dit jaar is het GFT. Om de start te markeren hebben we aan elke gemeente een perenboom cadeau gedaan, om daarmee de kringloop te symboliseren. Nadat jarenlang in Nijmegen het project Buurtrangers heeft gelopen, is het gelukt om dit concept in vrijwel de hele regio uit te rollen onder de nieuwe naam Wijkhelden. Concreet betekent dit project dat groepen kinderen met een volwassene zwerfafval in hun wijk/buurt opruimen. Hierbij ondersteund door Dar/gemeente, gecombineerd met een website, social media en door het jaar heen leuke evenementen. Een mooie stap voor Dar in de openbare ruimte en burgerparticipatie. Jaarlijks peilen we hoe de klant over de dienstverlening denkt via het klantentevredenheidsonderzoek. Het gemiddelde rapportcijfer voor Dar ligt in 2014 op een 7,8 Er liggen nog wel mogelijkheden om onszelf te verbeteren, en daarmee is het burgertevredenheidsonderzoek input voor beleid en voor verbetering binnen Dar. Welk rapportcijfer geeft u Dar voor de afvalinzameling? 10 Tevredenheid afvalinzameling 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,9 7,5 7,2 7,7 7,3 7,6 7,9 7,5 7,4 7,8 7,0 7,6 7,7 7,2 7,4 7,9 7,3 7,5 7,7 7,4 7,5 7,8 Nijmegen Ubbergen Wijchen Millingen Heumen Groesbeek Druten Beuningen Totaal De verschillen tussen 2014 en 2013/2012, worden mogelijk veroorzaakt doordat er in 2014 een andere onderzoeksmethodiek gehanteerd is. In onderstaande tabel zijn de percentages onvoldoendes opgenomen, per jaar en per gemeente Jaar Nijmegen Ubbergen Wijchen Millingen Heumen Groesbeek Druten Beuningen Totaal % 4% 5% 6% 5% 9% 7% 5% 6% % 4% 8% 4% 6% 4% 5% 4% 5% % 3% 4% 1% 3% 3% 3% 2% 3% De algemene tevredenheid over de afvalinzameling van Dar vertoont een positieve ontwikkeling. Wellicht nog belangrijker dan de licht stijgende lijn is de daling van het aantal onvoldoendes dat we hebben gekregen. Het bewonersonderzoek 2014 laat mooie resultaten zien met een bevestiging van het positieve beeld van afgelopen jaren. Aandachtspunt blijft onder meer de naamsbekendheid van Dar met name in de regiogemeenten. Hier moeten we aan blijven werken door goede communicatie en kwalitatief hoogwaardig werk af te blijven leveren.

11 Maatschappij In onze activiteiten hebben wij oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en bieden we bijvoorbeeld leer- en werkmogelijkheden aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In 2012 heeft Dar de Werkcorporatie De Werkgroep opgericht. De Werkgroep begeleidt langdurig werklozen (middels de inzet bij groenbeheer en een vakgerichte opleiding) richting de reguliere arbeidsmarkt. Sinds 2013 zetten we mensen met een SW-indicatie, via detachering in bij DarGROEN! in de groenvoorziening. In 2014 waren dit er ruim 80 (over het gehele jaar gemiddeld: 68). Initiatieven zoals De Werkgroep en DarGROEN! beïnvloeden het karakter van Dar sterk. Zo werken we aan een modulair ontwikkeltraject, waarmee we waar mogelijk individueel opleidingen kunnen aanbieden en de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen verkleinen. Dar is partner in het regionale De Maatschappelijke MeerWaarde. De Maatschappelijke Meer- Waarde koppelt kennis, vaardigheden en middelen van bedrijven aan vragen van maatschappelijke organisaties. De Maatschappelijke MeerWaarde stimuleert het maatschappelijk betrokken ondernemen ook door middel van de jaarlijkse uitreiking van de MVO-award. Dar is tevens partner van N.E.C. Doelbewust (voorheen bekend onder de naam Wij staan voor de Wijk). Deze stichting initieert, ondersteunt en organiseert maatschappelijke projecten en activiteiten in de regio Nijmegen. Uitgangspunt van de stichting is een bijdrage leveren aan het verbeteren van de sociale cohesie in wijken door het initiëren, ondersteunen, uitvoeren en/ of organiseren van maatschappelijke projecten en activiteiten. Dit allemaal in Nijmegen en haar regio. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het stimuleren van sportbeoefening of het overdragen van kennis. 11 Milieu Wij zijn ambitieus. Samen met de gemeenten bepalen we hoe de verhouding tussen de drie P s van People, Planet en Profit vorm krijgt. We streven naar duurzaam, robuust beleid voor een eerlijke prijs. Dit gaat soms samen, maar soms zullen er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. De transformatie van afval tot grondstof is daarbij een ijkpunt: het winnen van grondstoffen uit afval, door bronscheiding en (waar nodig) nasortering. Met onze opdrachtgevers maken we keuzes voor een beleid gericht op zero-waste en van afval naar grondstof. Het doel is om in de volle breedte de regio met het hoogste scheidingspercentage van het land te worden en te blijven. De schoonste van het land. Daarvoor zien we een aantal mogelijkheden. Een hoger scheidingsrendement leidt tot een vermindering van de hoeveelheid restafval. De verwerking van restafval is veelal duurder dan hergebruik. Minder restafval levert daarom een rechtstreekse kostenbesparing op. Maar hergebruik geeft ook indirect een milieuvoordeel in de CO 2 -emissie: Meer hergebruik leidt tot een daling van de CO 2 -belasting. Met die achtergrond ontwikkelden we onder andere de milieustraten in Bijsterhuizen en Kanaalstraat. Met een forse investering in deze milieustraten maken we het voor de burger veel gemakkelijker om grof huishoudelijk afval gescheiden in te leveren, zodat dit een bron is van grondstoffen. Tegelijk zijn er vergaande afspraken gemaakt met twee particuliere bedrijven die onder auspiciën van Dar een milieustraat gaan exploiteren in respectievelijk Groesbeek en Millingen aan de Rijn. In de gemeente Druten is de interessante pilot met zogenaamde omgekeerde inzameling positief geëvalueerd. Onder het motto Uw afval als grondstof hebben inwoners van Afferden

12 en Deest drie containers waarin afval gescheiden kan worden aangeboden voor hergebruik (GFT, oud papier en karton, kunststofverpakkingen, textiel en elektrische apparaten). Het restafval moet men tegen tarief in huisvuilzakken wegbrengen naar een (ondergrondse) verzamelcontainer. De resultaten waren boven verwachting. De hoeveelheden restafval laten een flinke daling zien. Waar gemiddeld in Nederland inwoners circa 220 kilogram fijn restafval hebben, ligt dat regionaal sowieso al lager, namelijk op gemiddeld 135 kilogram. Toen Druten aan de pilot begon zaten zij op circa 70 kilogram. In het pilotgebied is dat vervolgens gedaald naar nog maar 40 kilogram per inwoner per jaar. Geconstateerd is dat deze daling wordt veroorzaakt doordat bewoners het gft, papier en kunststof beter zijn gaan scheiden, en dat er geen sprake is van een toename van het aantal dumpingen in het buitengebied. Deze pilot is voorbeeld voor veel gemeenten in de regio. Het is een kwestie van tijd, voordat de eerste gemeenten structureel overgaan op omgekeerd inzamelen, de gemeente Druten voorop. Niet alleen gescheiden inzameling en hergebruik, maar ook programma s voor preventie van afval kunnen leiden tot minder afval en lagere kosten. In samenwerking kan de regio een preventiecampagne starten. Gezamenlijke kennis en ervaring kunnen ook ingezet worden voor lokale acties. Om besparingen te bereiken is het goed om breder te denken dan alleen in termen van wielen en inzamelkosten. Inzamelkosten bepalen zo n 40% van de afvalstoffenheffing. We kunnen de gehele keten van afvalinzameling en verwerking doorlichten om tot verdere kostenbesparingen te komen. 12 CO 2 -footprint Om ons eigen bedrijf te evalueren bepalen we de CO 2 -footprint op basis van het verbruik van brandstoffen voor de bedrijfsvoering en het verbruik van gas, water, elektra en papierverbruik. Wij zijn hiermee gestart toen we in 2007 gingen deelnemen aan het Nijmeegs Energie Convenant (NEC). Onderstaande figuur geeft de ontwikkeling van de CO 2 -footprint sinds 2007 weer. Brandstof voor voertuigen bepaalt 75% van onze footprint ,00 CO 2 in ton/jaar met verrekening graaddagen 4.000, , , , ,00 Woon-werkverkeer Catering Zakelijk verkeer 1.500, ,

13 Dar streeft er naar om de footprint kleiner te maken. Vergeleken met 2013 is de footprint in % gestegen. In 2013 was de footprint 13% lager dan bij de start van het NEC (Nijmeegs Energie Convenant) in De lichte stijging van de CO 2 -footprint is een resultante van dalende en stijgende verbruikcijfers bij vervoer. Enerzijds leidt de routeoptimalisatie tot een daling, anderzijds zijn toegenomen activiteiten, o.a. bij DarGROEN! oorzaak van een stijging. Door de maatregelen die wij in het kader van MVO nemen, willen we realiseren dat onze CO 2 -uitstoot minder dan gelijke tred neemt met de groei van de onderneming. Dat is dus in 2014 niet gelukt. Een van de mogelijkheden om de CO 2 -footprint te verkleinen is de inzet van groengas, omdat groengas (biogas) gerekend wordt tot de hernieuwbare brandstoffen. Groengas Dar is, samen met haar gemeentelijke opdrachtgevers, een belangrijke leverancier van het organisch materiaal dat de input vormt van de vergistinginstallatie van de ARN, die onder andere groengas produceert waar de voertuigen van Dar op kunnen rijden. Het aandeel groengas in het brandstofverbruik is tussen 2013 en 2014 vrijwel gelijk gebleven: 8,4%. Voor 2015 hebben we opnieuw twee aardgasvoertuigen voor de inzameling besteld. Overig milieu Dit jaar zijn we begonnen om alle voertuigen te voorzien van apparatuur voor Track and trace, wat ons inzicht in de bedrijfsvoering verder verbetert en ons helpt om de routes verder te optimaliseren. Met betere routes kunnen we onnodige inzet van auto s en gereden kilometers beperken. 13 Certificering Dar heeft een geïntegreerd KAM-systeem (Kwaliteit, Arbo en Milieu). Dar werkt aan kwaliteitsverbetering via ISO 9001 en bewaakt de ontwikkeling van de milieuzorg middels ISO We hanteren OHSAS18001 voor de aandacht voor arbeidsomstandigheden en veiligheid op organisatieniveau. De certificeringsaudit voor dit geïntegreerde systeem is eind 2013 met goed resultaat uitgevoerd. Ook de opvolgingsaudit eind 2014 hebben we glansrijk doorstaan. Daarnaast zorgen we ervoor dat op individueel niveau de medewerkers beschikken over VCA-diploma s. Van gft-afval naar compost en groengas.

14 Kerncijfers Dar N.V. geconsolideerd (bedragen x 1.000) Totaal vaste activa Totaal vlottende activa Totaal activa Groepsvermogen Voorzieningen Solvabiliteit (groepsvermogen gedeeld door balanstotaal) 50,7% 53,4% Rentabiliteit gemiddeld groepsvermogen 3,4% 7,6% Netto kasstroom Opbrengsten Kosten van afvalverwerking Netto toegevoegde waarde Exploitatiekosten Resultaat OK-ratio (netto toegevoegde waarde gedeeld door de kosten) 1,02 1,04 Operationele marge (resultaat gedeeld door de opbrengsten) 1,4% 3,1% Aanschafwaarde (im)materiële vaste activa Boekwaarde (im)materiële vaste activa Investeringen (im)materiële vaste activa Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

15 Jaarverslag van de directie Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft in 2014 twee keer plaatsgevonden. Hierbij kwam onder meer aan de orde het jaarverslag 2013, de bestuurlijke kaders voor uitbesteding versus zelf uitvoeren van dienstverlening, beleid ten aanzien van social return, onze strategische ontwikkelplannen en bedrijfsplan Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) is belast met het toezicht op de bedrijfsvoering. De RvC was per 31 december 2014 als volgt samengesteld: Dhr. J. Storm (president-commissaris) Drs. H.G.O.M. Berkers Dhr. R.H. Fennema Drs. M.J.M. Meulendijks Drs. C.W. van Willigen Personeel en Organisatie Organisatieontwikkelingen In 2014 is de organisatie verder doorontwikkeld, onder andere om onze rol als regiebedrijf verder vorm te geven. De afdeling Advies & Realisatie staat inmiddels en heeft een volwaardige bezetting. Binnen het KCC is gestart met een proces van verdergaande professionalisering. In 2013 zijn de 2 uitvoerende afdelingen, Afvalinzameling en Transport & Milieustraten, samengevoegd. In aansluiting daarop heeft in 2014 de Centrale Planning ten behoeve van zowel IBOR als Afvalinzameling verder vorm gekregen. 15 DARGROEN! is binnen IBOR in 2014 verder uitgebreid en behoort inmiddels tot onze structurele werkzaamheden. Dit geldt eveneens voor grijs-werkzaamheden die in regie worden uitgevoerd was het jaar van de veiligheid, waarbij vele actiepunten zijn opgepakt. Naast concrete acties en verbeteringen stond hierbij verdergaande bewustwording ten aanzien van veiligheid centraal. In 2015 zal dit een logisch vervolg krijgen in de vorm van het jaar van de gezondheid als onderdeel van gezondheidsmanagement waar in 2014 de eerste stappen in zijn gezet. Formatie per 31 december 2014 Ultimo 2014 waren 187 medewerkers in dienst bij Dar (3 meer dan ultimo 2013), waarvan 161 man en 26 vrouw. Van de 187 medewerkers waren 26 medewerkers parttime werkzaam. In 2014 zijn 16 medewerkers in dienst gekomen en 13 uit dienst gegaan. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is in jaar en de gemiddelde duur van het dienstverband bedraagt 13 jaar. Dar werkt relatief veel met flexkrachten. Omgerekend naar een fulltime bezetting zijn ongeveer 36 flexwerkers ingezet. Daarnaast is er 1 stagiaire werkzaam geweest. Tot slot zijn in 2014 mensen met een SW-indicatie, die in dienst zijn bij Breed,

16 via groepsdetachering ingezet in de groenvoorziening van DarGROEN!. De inzet van Breedmedewerkers betrof gemiddeld over het hele jaar 68 personen. Arbeidsvoorwaarden 1 september 2014 was de CAO geëxpireerd. In augustus is overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO met een doorlooptijd van 16 maanden tot 1 januari Er is een loonsverhoging overeengekomen van 1,25% per 1 september 2014 en 0,75% per 1 juni Verder is afgesproken dat de RAU vervalt en dat daarvoor in de plaats met ingang van 2015 een vaste eindejaarsuitkering wordt ingevoerd van 2,75%. Ten aanzien van de (laatste) RAU over 2014 is met de OR afgesproken dat de volledige 3% wordt uitgekeerd. Opleidingsplan Ook in 2014 is een groot aantal vakinhoudelijke opleidingen en trainingen gevolgd. Daarnaast hebben de laatste trainingen in het kader van Houding en gedrag plaatsgevonden. Deze stonden in het teken van integriteit, verantwoordelijkheid kennen en nemen en veiligheid. In de toekomst zal opleiden een steeds belangrijker onderdeel worden van het duurzaam inzetbaar en mobiel houden van medewerkers. Een onderdeel hiervan is de in de sector ontwikkelde MBO-opleiding voor IBOR-medewerkers. Naar verwachting zal deze in 2015 van start gaan. 16 Ziekteverzuim Het voorkomen en verder terugbrengen van het ziekteverzuim blijft een belangrijk speerpunt. In 2014 was het verzuim 6,1%. Ten opzichte van 2013 een daling van stijging met 1,1%. Het terugdringen van het langdurige verzuim blijft een belangrijk aandachtspunt. Het contract met de arbodienst is met 1 jaar verlengd tot eind Ondernemingsraad In 2014 zijn 6 overlegvergaderingen gehouden tussen Directie en Ondernemingsraad. Twee van deze vergaderingen werden bijgewoond door een delegatie van de RvC. Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Kwaliteitszorg, Arbo en Milieuzorg maken integraal onderdeel uit van onze strategische keuzen. Dit kan ook niet anders wanneer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in ons vaandel staat. Een goede verankering van KAM is daarbij een essentiële voorwaarde. In 2011 hebben we een volledig nieuw, geïntegreerd KAM-systeem geïmplementeerd. Dit KAMsysteem is veel meer dan voorheen gericht op continu verbeteren. Eind 2013 heeft KIWA de opvolgingsaudits voor de certificaten voor ISO9001 en ISO14001 uitgevoerd en de initiële audit voor OHSAS Het betreft een geïntegreerde audit die er toe leidde dat de certificaten verleend zijn. De zorg voor de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden is zichtbaar door regelmatige werksituatiebeoordelingen door zowel MT-leden, als hoofden en teamleiders en de KAM-coördinator. Deze werksituatiebeoordelingen zijn in plaats gekomen van de eerdere werkplek/voertuiginspecties en zijn vooral gericht op het evalueren van de veiligheidsituatie. Toolboxmeetings zijn een regelmatig terugkerend agendapunt tijdens de werkoverleggen. Dar zorgt ervoor dat de medewerkers een actuele VCA-opleiding hebben. Alle mogelijke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn beschikbaar. De vergunningen en meldingen in het kader van de Omgevingswet zijn up to date en controles die door bevoegd gezag in 2014 zijn uitgevoerd, hebben geen bijzonderheden aan het licht gebracht.

17 Klant- en marktontwikkelingen In 2014 zien we een licht economisch herstel dat heeft geleid tot stabilisatie op prijs en volume in de commerciële markt. We hebben in de commerciële markt twee grote aanbestedingen naar ons toe gehaald te weten Hogeschool Arnhem Nijmegen en ZZG Zorggroep. In de dynamiek van de commerciële markt is dat een stimulans geweest voor de omzet en het team. Dar heeft in 2014 haar commercieel marktaandeel kunnen behouden. In het publieke domein werpen de VANG-doelstellingen 2020 haar schaduw vooruit. Gemeenten en Dar zullen zich extra moeite moeten getroosten om te voldoen aan deze doelstellingen. Onze regio loopt landelijk voorop maar is er nog niet. Daarom zijn we gestart met een flink aantal additionele maatregelen: Voorbereiding omgekeerd inzamelen in Druten; Uitvoering Regionaal grof huishoudelijk afvalplan; Invoeren containers papierinzameling in Heumen en Nijmegen; Verbeteren toezicht en handhaving i.s.m. Gemeente Nijmegen; Verbeteren toezicht en handhaving GFT in samenwerking met de regiogemeenten; Regelen kunststof sortering en afzet; Voorbereiding Inzamelen drankkartons en blik; Voorbereiding optimaliseren textielinzameling via brengen (2015) en halen (2016); Voorbereiding omgekeerd inzamelen in Groesbeek 2015/2016; Traject ondergronds inzamelen binnenstad Nijmegen. De gemeenten hebben in de openbare ruimte steeds nadrukkelijker het vizier gericht op IBOR (Integraal Beheer van de Openbare Ruimte). Dit is ingegeven vanuit de gedachten om de effectiviteit en efficiency van alle activiteiten in de openbare ruimte te verhogen. Door het feit dat gemeenten zich steeds meer richten op kerntaken (regiegemeente) en anderzijds een goede borging van de kwaliteit in de openbare ruimte willen handhaven, nemen deze ontwikkelingen nu een vlucht. In Nijmegen voeren we een ambitieus stappenplan uit om IBOR in de gehele stad in te voeren. Ook met Druten, Groesbeek en Heumen zijn de eerste aanzetten voor IBOR gemaakt. 17 Financiële resultaten Balansverhoudingen en ratio s Het geconsolideerd balanstotaal bedraagt 26,3 miljoen en ligt daarmee 0,2 miljoen hoger dan het niveau in De solvabiliteit, zijnde het groepsvermogen als percentage van het balanstotaal, daalt van 53,4% ultimo 2013 naar 50,7% ultimo Bij een gemiddeld ingezet eigen vermogen van 13,7 miljoen en een resultaat van 0,5 miljoen bedraagt het rendementspercentage (rentabiliteit) 3,4% (7,6% in 2013). Het bedrag aan langlopende schulden is in 2014 gedaald met 0,4 miljoen naar 5,0 miljoen. De financiering van duurzame productiemiddelen vindt overwegend plaats met eigen liquide middelen, een klein gedeelte vindt plaats via operational lease. In 2014 werd als dividend over 2013 aan de aandeelhouders toegekend. Het resultaat over 2014 is, in afwachting van de besluitvorming door de Algemene vergadering van Aandeelhouders, opgenomen als resultaat boekjaar onder het groepsvermogen.

18 Exploitatie De netto omzet is ten opzichte van het jaar 2013 gelijk gebleven op een niveau van 33,8 miljoen in De omzet van Dar N.V. (waarin de inbestedingscontracten van de aandeelhoudende gemeenten zijn opgenomen) steeg van 29,1 miljoen in 2013 naar 30,4 miljoen in Deze stijging wordt voornamelijk verklaard door de uitbreiding van IBOR-activiteiten, de uitbreiding van groenonderhoud door DarGROEN! en de toename van de omzet huisvuilzakken. Deze laatstgenoemde omzetstijging is tevens de grootste reden van de lagere DVO-bijdragen. Bij de overige klanten daalde de omzet met 1,3 miljoen, wat voor 1,1 miljoen is te verklaren door de beëindiging van het inzamelcontract met RMB, en voor het overige deel door een toenemende concurrentie en druk op de tarieven. De netto toegevoegde waarde (opbrengst minus verwerkingskosten) nam ten opzichte van 2013 toe met 0,3% en steeg naar een niveau van 29,4 miljoen in De exploitatiekosten (excl. rentelasten) stegen van 28,0 miljoen in 2013 naar 28,6 miljoen in 2014, een toename met 0,6 miljoen. Deze stijging is met name toe te wijzen aan de salariskosten, afvloeiingskosten, de extra inhuur van indirect personeel om de vele projecten te kunnen blijven combineren met de reguliere werkzaamheden, en de kosten van uitbesteed IBOR-gerelateerd werk. Hier staan lagere kosten voor uitbesteed werk voor de klant RMB tegenover. 18 Het bedrijfsresultaat 2014, zijnde het verschil tussen de netto toegevoegde waarde en de exploitatiekosten (excl. rentelasten), bedraagt 0,7 miljoen. Het resultaat 2014 is negatief beïnvloed door incidentele effecten, met name afvloeiingskosten personeel ( 0,6 mln hoger dan het regulier kostenniveau) en inhuur van personeel i.v.m. de hoge werkdruk door de vele onderhanden projecten ( 0,7 hoger dan regulier). Om de verhouding tussen opbrengsten en kosten te monitoren hanteren wij als resultaatindicator de ok-ratio (netto toegevoegde waarde / kosten). De ok-ratio bedroeg 1,02. Het geconsolideerde resultaat bedraagt in ,5 miljoen, een daling van 0,6 miljoen ten opzichte van Dit resultaat is onder te verdelen in een vennootschappelijk resultaat van 0,6 miljoen binnen Dar N.V. en een vennootschappelijk resultaat van -0,1 miljoen binnen Dar Milieu BV. Kasstroom Over 2014 is een negatieve kasstroom gerealiseerd van 1,0 miljoen (2013: 4,0 miljoen negatief). De operationele kasstromen zijn dit jaar 4,3 miljoen positief en zijn gestegen ten opzichte van het voorgaand jaar (2013: 3,2 miljoen). De lagere kasuitstroom uit investeringsactiviteiten ( 3,8 miljoen ten opzichte van 5,9 miljoen in 2013) kan worden verklaard door grondaankopen (Bijsterhuizen en een strook van het voormalige Novio-terrein) en de bouw van de milieustraat Bijsterhuizen in Wijchen in In 2014 is fors geïnvesteerd in de bouw van de nieuwe milieustraat Kanaalstraat in Nijmegen. Risico en risicobeheersing Bij de uitoefening van haar activiteiten is Dar blootgesteld aan bedrijfsrisico s. Het kader voor risicomanagement binnen de Dar-organisatie is ingericht op basis van de vastgestelde ISO-procedures en de beschrijvingen in het kader van administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Middels de interne auditfunctie en door het periodiek uitvoeren van externe audits en (interim) controles worden de bestaande risicomanagementstructuren, beheersingsmaatregelen en

19 rapportageprocessen op hun feitelijke werking beoordeeld. Daarbij spelen onze interne auditoren een belangrijke rol. De externe auditor en de externe accountant hebben de getroffen risico-beheersingmaatregelen getoetst en beoordeeld of deze binnen de gestelde (wettelijke) kaders en voorwaarden zijn uitgevoerd. In voorkomende gevallen zijn concrete aanbevelingen en voorstellen voor mogelijke verbeteringen doorgevoerd. Vooruitzichten Dar is op koers. Dar is regievoerder in het integraal beheren van de openbare ruimte van gevel tot gevel. Daarbij zal de rol van de burger in de driehoek Overheid, Dar en Burger steeds belangrijker worden. Dat kan door communicatie, meedoen, werken aan klanttevredenheid, ogen en oren in de wijk, enz.. Het jaar 2015 zal in het teken staan van de VANG-doelstellingen De regio en Dar zullen een meerjarenbeleid gaan opstellen om te voldoen aan deze doelstellingen. Een mooie maar haalbare uitdaging. Ook voor 2015 zal de SROI een belangrijk speerpunt zijn voor onze aandeelhouders: Dar is klaar om daar verdere stappen in te zetten. We investeren ook fors in loopbaanbeleid voor onze medewerkers zodat ze ook voor de toekomst plezier en prestatie aan elkaar kunnen blijven koppelen. In 2015 zetten we verdergaande stappen op MVO met het opstellen van een plan van aanpak ISO waarmee ook onze rol als regiepartner in MVO naar onze onderaannemers nadrukkelijk geborgd is. 19 In 2015 starten we met Connect fase 2, de volgende stap in onze ICT- en organisatieontwikkeling. Daarin zit o.a. de ontwikkeling van een regionaal dekkend systeem van passenbeheer en een soepel werkend en sturend klachten- en meldingensysteem. Ook in 2015 zal de marktdruk er voor zorgen dat we goed naar de beheersing van onze kosten zullen blijven kijken. Marktconformiteit voor onze opdrachtgevers is een leidend principe. Naast de kostenkant investeren we ook stevig voor nieuwe omzet. Dat geldt met name voor inzamelmiddelen maar ook voor menskracht en middelen voor IBOR. Daarnaast verwachten we eind 2015 te starten met textielsortering wat ook additionele omzet zal geven. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van het sorteren en ontmantelen van elektrische apparaten. Er liggen volop uitdagingen. Dar en haar mensen zijn er klaar voor! Nijmegen, 19 mei 2015 drs. G.T.M. de Bruin Dar N.V. algemeen directeur a.i.

20 20 JAARREKENING DAR N.V. GECONSOLIDEERD 2014

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Inhoud. Enkelvoudige Jaarrekening Dar NV 2013 43. Jaarrekening Dar NV Geconsolideerd 2013 23

Inhoud. Enkelvoudige Jaarrekening Dar NV 2013 43. Jaarrekening Dar NV Geconsolideerd 2013 23 Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 4 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Toezicht en advies 6 Resultaat en bestemming 7 Slot 7 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 De stakeholders 8 De medewerker

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Internet Publicatiebalans 2015

Internet Publicatiebalans 2015 Stichting Fonds Welzijnswerk p/a Esscheweg 70 5271 NA SINT-MICHIELSGESTEL Internet Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S41081829. Rapportdatum: 21 maart 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR 2014 Today's Tomorrovv Handelsregister Kamer van n Koo oophandel V voor aststellingj aarre, kening arn, door dossiernummer de Algernen 50749032 ne V ' 0000 ergaderin van

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Publicatiestukken over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V.

Publicatiestukken over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. Publicatiestukken over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. Amsterdam 30 mei 2016 Inschrijfnummer KvK: 60390867 Inhoud Publicatiestukken

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Publicatiebalans 2015

Publicatiebalans 2015 Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC!

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC! Financiële Verantwoording 2014 Stichting OOK- OC! Onderzoek en Ontwikkeling voor het verbeteren van de Kwaliteit van Ondersteunde Communicatie voor mensen met beperkingen en hun omgeving 1 P agina Inhoudsopgave

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie