Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

112 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerde grondslagen voor waardering van activa en passiva 5 5 Grondslagen voor resultaatbepaling 14 6 Fiscaliteiten 20 7 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Overige informatie Werknemers Bezoldiging bestuurders en commissarissen Overige gegevens Enkelvoudige balans per 31 december PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

113 1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na voorgestelde resultaatbestemming) 2010 x x ACTIVA Immateriële vaste activa (1) Software Materiële vaste activa (2) Onroerende zaken in exploitatie Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Onroerende en roerende zaken t.d.v. exploitatie Onroerende zaken in ontwikkeling Financiële vaste activa (3) Vorderingen op groepsmaatschappijen Deelnemingen Te vorderen BWS subsidies Effecten Overige vorderingen Voorraden (4) Voorraad materialen Voorraad gereed product Onderhanden werk Onderhanden projecten Onderhanden projecten Vorderingen (5) Debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen (6) PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

114 2010 x x PASSIVA Groepsvermogen Eigen vermogen Egalisatierekening SHA (7) Voorzieningen (8) Langlopende schulden (9) Leningen kredietinstellingen Waarborgsommen Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden Kortlopende schulden (10) Schulden aan kredietinstellingen Aflossingsverplichtingen langlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Overlopende passiva PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

115 2 GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER x x Huren (11) Vergoedingen (12) Overheidsbijdragen (13) 1 10 Opbrengst verkoop huurwoningen (14) Resultaat verkoop koopwoningen (15) Overige opbrengsten (16) Realisatie vergoeding projecten (17) Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Afschrijvingen immateriële vaste activa (18) 83 0 Afschrijvingen materiële vaste activa (19) Overige waardeveranderingen van vaste activa (20) Lonen en salarissen (21) Sociale lasten (22) Pensioenlasten (23) Lasten onderhoud (24) Overige bedrijfskosten (25) Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Opbrengst financiële vaste activa en effecten (26) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (27) Mutatie voorziening derivaten (28) (12.209) Rentelasten en soortgelijke kosten (29) (38.047) (36.351) Financiële baten en lasten (49.669) (30.646) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (12.453) Uitgangspunten en bepaling fiscaal jaarresultaat (30) 0 0 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na vennootschapsbelasting (12.453) Mutatie bedrijfswaarde (31) (22.738) (57.071) Deelnemingen 0 0 Buitengewoon resultaat (22.738) (57.071) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na mutatie bedrijfswaarde en vennootschapsbelasting (35.191) (34.168) PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

116 3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2010 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Waarderingsverschillen materiële vaste activa Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie voorraden (482) (3.141) Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden) (57.717) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Rentebaten en -lasten (37.496) (35.741) Opbrengst financiële vaste activa en effecten Mutatie voorziening derivaten (12.209) (49.669) (30.645) Stelselwijziging voorziening derivaten 0 (11.160) Kasstroom uit operationele activiteiten (28.811) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Herclassificering materiële vaste activa (58.851) 0 Investeringen in immateriële vaste activa 0 (417) Investeringen in materiële vaste activa (49.713) (78.434) Voorziening negatieve MVA (11.355) Desinvesteringen deelnemingen 8 0 Desinvesteringen andere deelnemingen (1) Kasstroom uit investeringsactiviteiten ( ) (74.957) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename overige vorderingen 0 (19.681) Afname vorderingen op groepsmaatschappijen 9 0 Afname vorderingen BWS Afname overige effecten Afname overige vorderingen Overige mutaties overige reserve Mutatie achtergestelde leningen (184) (401) Opgenomen schulden aan kredietinstellingen Toename terugkoopverplichting Aflossing schulden aan kredietinstellingen (57.218) (59.796) Afname kredietinstellingen (5.202) Kasstroom uit financieringsactiviteiten PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

117 4 GECONSOLIDEERDE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Algemeen Wooncorporatie Mooiland is een stichting met de status van "toegelaten instelling volkshuisvesting". Zij heeft een landelijke toelating en is werkzaam binnen de juridische wetgeving van uit de Woonwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector. De vestigingsplaats is Wageningen. Regelgeving De jaarverslaggeving door toegelaten instelling volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit wordt BW2 Titel 9 voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Voor verslagjaren vanaf 2005 is door de Raad voor Jaarverslaggeving de Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting uitgegeven. In deze richtlijn zijn onder meer specifieke modellen voor de balans en de winst-enverliesrekening opgenomen en zijn voor de sector specifieke presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

118 Grondslagen voor de consolidatie In de consolidatie zijn opgenomen de financiële gegevens van Stichting Mooiland en haar groepsmaatschappijen. Deze betreffen alle maatschappijen waarmee zij een organisatorische en economische eenheid vormt. In de consolidatie worden deelnemingen opgenomen waarin beslissende zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend. Nieuwe groepsmaatschappijen worden in aanmerking genomen vanaf het tijdstip waarop invloed van betekenis op het zakelijke en het financiële beleid is verworven. Afgestoten groepsmaatschappijen worden verwerkt tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. De in de consolidatie begrepen rechtspersonen en vennootschappen zijn: Stichting Mooiland (100%), vestigingsplaats Wageningen Mooiland Holding B.V. (100%), vestigingsplaats Grave Mooiland Holding B.V. bestaande uit de onderstaande vennootschappijen: Mooiland Vastgoed B.V. (100%), vestigingsplaats Grave Mooiland Parkeren B.V. (100%), vestigingsplaats Grave Mooiland Onroerendgoed B.V. (100%), vestigingsplaats Grave Ontwikkelcombinatie Mill BV (50%), vestigingsplaats Grave Wegens verwaarloosbare betekenis blijven de onderstaande vennootschappijen buiten de consolidatie: Mooiland Maasland B.V. (aandeel 100%), vestigingsplaats Grave Mooiland Vitalis B.V. (aandeel 100%), vestigingsplaats Amersfoort Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen worden geëlimineerd voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen in entiteiten voor zover eenzelfde invloed op het beleid kan worden uitgeoefend als door elk der overige participanten. Looptijd en rechtsvorm zijn hierbij niet van belang PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

119 Stelselwijziging In het verslagjaar heeft Mooiland verdere stappen ondernomen om de transparantie in de financiële berichtgeving van de corporatie te vergroten en een beter inzicht te geven in het resultaat, de vermogenspositie en de kasstromen van de Groep. Voor dit doel is een aantal wijzigingen in de verslaggeving en presentatie doorgevoerd. Hiernaast is aandacht besteed aan de implementatie van nieuwe en gewijzigde richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Een en ander is hieronder toegelicht. Tot en met 2009 werd het voor de gehele derivatenportefeuille het principe van kostprijs hedge accounting toegepast. Geschreven swaptions kunnen bij nader inzien niet onder kostprijs hedge accounting worden gewaardeerd en worden vanaf 2010 tegen geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde gewaardeerd. Deze per ultimo verslagjaar lagere marktwaarde is opgenomen in een voorziening derivaten, de mutatie in deze voorziening maakt onderdeel uit van de financiële baten en lasten. Op basis van deze stelselwijziging is het vermogen per 1 januari 2010 herrekend. Het eigen vermogen is afgenomen met een bedrag van Het eigen vermogen is gedaald van naar Het resultaat over 2010 op basis van de nieuwe grondslagen bedraagt negatief. Indien op de oude grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan zou het resultaat negatief hebben bedragen. Het resultaat over 2009 bedraagt op basis van de oude grondslagen negatief. Indien op de nieuwe grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan zou het resultaat negatief hebben bedragen. De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2009 zijn herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen. Voor een overzicht van de gevolgen van de stelselwijziging wordt verwezen naar onderstaand overzicht: In het onderstaande overzicht is het effect hiervan kort weergegeven: ( Bedragen x ) Vermogen Stichting Mooiland Jaarrekening Af: Te vormen voorziening voor derivaten per Ten behoeven van het inzicht zijn de vergelijkende cijfers over boekjaar 2009 in de Jaarrekening 2010 herrekend op basis van de nieuwe waarderingsgrondslagen. In de Winst & Verliesrekening is een nieuwe post toegevoegd in de rubriek financiële baten & lasten namelijk Mutatie voorziening derivaten. Resultaat 2009 op basis Jaarrekening Bij Mutatie voorziening derivaten Herrekend resultaat 2009 op basis nieuwe waarderingsgrondslagen PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

120 Schattingswijzigingen In het kader van de bepaling van de bedrijfswaarde van de materiële vaste activa in exploitatie zijn schattingswijzigingen doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting. (toelichting mutatie bedrijfswaarde). Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van Nieuwedael zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Verwerking verplichtingen In de jaarrekening worden naast juridische afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als "intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd". Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de realisatie notitie is vastgesteld. Immateriële vaste activa Deze zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met een lineaire afschrijving. Het betreft hier de ontwikkeling en implementatie van een nieuw woonbemiddelingssysteem van Mooiland Maasland. Activering geschiedt op basis van het feit dat de kosten betrouwbaar vastgesteld kunnen worden en dat hiermee toekomstige voordelen behaald zullen worden. Waardering van het immaterieel vast actief geschiedt tegen vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats in vijf jaar op basis van de verwachte economische levensduur. Materiële vaste activa De onroerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen reële waarde gebaseerd op bedrijfswaarde. Deze wordt gevormd door de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatie opbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering. De bedrijfswaarde wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming van complexen. De bedrijfswaarde heeft betrekking op de onroerende zaken in exploitatie bestemd voor de verhuur. De onroerende zaken kunnen voor langere of kortere duur voor verhuur worden aangehouden. De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2010 intern geformaliseerde meerjarenbegroting. De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjaren-onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lastenniveaus PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

121 De toekomstige kasstromen van het bezit in exploitatie ultimo boekjaar zijn bepaald op basis van de onderstaande uitgangspunten en economische verwachtingen; Jaarlijkse huurverhoging van 1.5% in het eerste jaar (2009: 1.2%) en in de jaren daarna 2.0% (2009: 2,25%); Jaarlijkse huurderving op basis van ervaringscijfers en geformaliseerd beleid; Jaarlijkse stijging van de variabele lasten van 1.5% in het eerste jaar (2009: 1.5%), % en de jaren daarna 3% (2009: 2.25%); Jaarlijkse stijging van de bestedingen onderhoud in het eerste jaar van 1,5% (2009: 2%) en de jaren daarna van 3.0% (2009: 3.25%); Het disconto percentage is vastgesteld op 5.25% in 2011 (2009: 6%); De periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte levensduur van de complexen/investering (variërend van 10 tot 50 jaar ) ( voorgaand jaar: idem ); De labeling van het bestaand bezit is afgestemd op het strategisch voorraadbeleid zijnde sloop, verkoop en exploitatie, waarbij verkoop en sloop zijn ingerekend voor een maximale horizon van vijf jaar; De ingerekende verkopen zijn gewaardeerd op 90% (2009: 100%) van de woz-beschikking en zijn gebaseerd op het verkoopbeleid; Bestedingen van planmatig onderhoud zijn gebaseerd op een gestandaardiseerde norm (Mooiland Maasland) en de meerjaren onderhoudsplanning (Mooiland Vitalis); Bestedingen van niet planmatig onderhoud zijn ingerekend op basis van ervaringscijfers van afgelopen jaren inzake aantallen en kosten; De heffingsbijdrage van het CFV en de te betalen Vennootschapsbelasting maken geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde; Voor de restwaarde is een algemene norm toegepast van netto per woning. Deze restwaarde wordt jaarlijkse geïndexeerd tegen 3% en vervolgens contant gemaakt tegen 5.25%. De maximale levensduur van het bezit bij de bepaling van de bedrijfswaarde is vastgesteld op 50 jaar. Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie van de bestaande leningenportefeuille en beleggingen. De rentabiliteitswaardecorrectie betreft het verschil tussen de contante waarde van de verwachte kasstromen uit hoofde van leningen en beleggingen en de waardering van deze posten op de balans. Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling De onroerende en roerende zaken in ontwikkeling betreffen de nog niet in exploitatie genomen huurwoningen en verbeteringen danwel aanpassingen aan huurwoningen. De onroerende en roerende zaken in ontwikeling zijn opgenomen tegen de werkelijke uitgaven minus de eventuele te verwachte verliezen wanneer deze op een verantwoorde wijze kunnen worden bepaald. Deze verliezen worden genomen met inachtneming van hetgeen in richtlijn 250 (verplichtingen algemeen) en richtlijn 252 staat beschreven. Op de onroerende en roerende zaken in ontwikkeling wordt niet afgeschreven. Als onderdeel van de stichtingskosten wordt voor de realisatie van huurwoningen een algemene realisatie vergoeding (1.5% van de stichtingskosten) toegerekend aan de betreffende projecten en geactiveerd. Verantwoording hiervan geschiedt na vaststelling realisatie notitie. Met betrekking tot zogeheten gecombineerde projecten wordt het aandeel van de koopwoningen verantwoord onder de post onderhanden projecten, het aandeel huurwoningen wordt verantwoord onder de onroerende en roerende zaken in ontwikkeling. Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen aanschafprijs en bijkomende kosten, danwel lagere duurzame waarde PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

122 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) zijn overgedragen aan een derde en waarvoor de woningcorporatie een terugkoopverplichting kent worden aangemerkt als financieringsconstructie (koopgarant). De betreffende onroerende zaken worden gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs (eerste waardering) en daarna de marktwaarde op basis van VOV. Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane verplichting rekening houdend met de contractvoorwaarden. Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde onder aftrek van lineaire/annuïtaire afschrijvingen. Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen verwachte directe opbrengstwaarde PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

123 Financiële vaste activa Te vorderen BWS subsidie De uit hoofde van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) te vorderen subsidies worden éénmalig vastgesteld op basis van de contante waarde van voorcalculatorisch bepaalde jaarlijkse exploitatietekorten, rekening houdend met veronderstelde toekomstige stijgingen van huren en de exploitatielasten over de periode totdat de exploitatietekorten omslaan in voorgecalculeerde exploitatieoverschotten. De subsidies worden uitbetaald over een periode van maximaal 26 jaar. De te vorderen subsidies zijn op het moment waarop de aanspraak is ontstaan voor het totale bedrag opgenomen. Jaarlijks worden de ontvangen termijnen hierop in mindering gebracht en vindt er een rentetoerekening plaats over het resterende saldo. Overige vorderingen De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen en obligaties die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen en obligaties gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen of de verwerving van obligaties sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Effecten De cashflow swap werd gewaardeerd conform de te ontvangen nominale cashflows tot en met 3 mei Deelnemingen Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogens-waardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij een aandeelhoudersbelang van meer dan 20%. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Woningcorporatie in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen wordt een voorziening getroffen. Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of, indien hiertoe aanleiding bestaat, een lagere waarde PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

124 Voorraden De voorraden materialen zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen op basis van de First in, First Out ( FIFO ) methode of lagere marktwaarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De voorraden onderhanden werk (onverkochte woningen uit projectontwikkeling) worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat extern gemaakte kosten alsmede een toeslag voor indirecte vaste en variabele kosten. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden. Onderhanden projecten De onderhanden projecten zijn gewaardeerd tegen de daaraan bestede directe kosten vermeerderd met een opslagpercentage voor aan projecten toe te rekenen administratie- en beheerkosten. De gefactureerde termijnen zijn op het onderhanden werk in mindering gebracht. Er vindt geen rentetoerekening plaats over de investeringen. Waar nodig wordt een voorziening genomen voor verwachte verliezen. Geprognosticeerde winsten worden in aansluiting op de Richtlijn 221 in het boekjaar genomen naar evenredigheid van de uitgevoerde activiteiten van het project en naar rato van het aantal verkochte woningen. Onderhanden projecten waarvan de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de gerealiseerde projectopbrengsten worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De voorzienig voor oninbaarheid is bepaald op basis van de statische benadering. Liquide middelen Liquide middelen, bestaand uit kas en banktegoeden, zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Groepsvermogen Voor zover de betreffende groepsmaatschappij een negatieve nettovermogenswaarde heeft, worden de negatieve waarde en overige toekomstige verliezen niet toegewezen aan het aandeel derden, tenzij deze derden-aandeelhouders een feitelijke verplichting hebben en in staat zijn om de verliezen aan te zuiveren. Zodra de nettovermogenswaarde van de groepsmaatschappij wederom positief is, worden resultaten toegekend aan het aandeel derden. Egalisatierekening SHA De rechten op exploitatiesubsidies vallend binnen het regime van het Besluit Woninggebonden Subsidies worden verantwoord in het jaar van ontstaan. De bijdragen worden jaarlijks ten gunste van het resultaat gebracht overeenkomstig de jaarlijkse voorgecalculeerde tekorten van de betreffende exploitaties PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

125 Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan. Deze worden tegen nominale waarde opgenomen. De voorzienig voor oninbaarheid is bepaald op basis van de statische benadering. Voorziening derivaten Bij een afwijking van marktwaarde ten opzichte van de historische kostprijs van derivaten kan er een voorziening gevormd worden uit hoofde van de derivaten. Deze voorziening wordt gevormd wanneer er aan twee voorwaarden wordt voldaan: aan een derivaat is geen volledig effectieve hedge-relatie toe te wijzen, en de marktwaarde van het derivaat is negatief. Voorziening loopbaanontwikkelingsbudget Met ingang van 1 januari 2010 hebben medewerkers die op 1 januari 2010 in dienst zijn recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Dit budget bedraagt 4.500,- per 5 jaar en kan worden aangewend voor de eigen loopbaanontwikkeling. Het budget kan ineens en in delen aangewend worden. Gebruik van de voorziening geschiedt op basis van intern geformaliseerd beleid. Voorziening pensioenen De pensioenregeling van Stichting Mooiland betreft een toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd-pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. Voorziening jubileumuitkering Vanuit de CAO heeft een werknemer recht op een jubileumuitkering bij een van tevoren vastgestelde aantal jaren dienstverband. De opgenomen post heeft betrekking op de toekomstige verwachte uitkering op basis van het huidige personeelsbestand. Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw Verwachte verliezen als gevolg van maatschappelijke investeringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investering gaat behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te rekenen bedrijfswaarde. Langlopende Schulden Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten (nominale waarde). De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende schulden. Leningen die zijn aangetrokken binnen het Dynamische Kostprijshuursysteem (klimleningen) worden niet afgelost zolang de bijbehorende exploitaties van de activa voorgecalculeerde exploitatieverliezen opleveren PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

126 Overige activa en passiva Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. 5 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde: materiële vaste activa in exploitatie afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument Opbrengstverantwoording Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-enverliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de 'Percentage of Completion'- methode, ofwel de PoC-methode). De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die kosten die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet. De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de post onderhanden projecten PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses Jaarverslag 212 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen

Nadere informatie

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113 RJ-Uiting 2011-3: Richtlijn 290 Financiële instrumenten Inleiding Deze RJ-Uitininclusief verwerking van de ontwerp-alinea s zoals opgenomen inn de RJ-bundel editie 2010. Naar bevat Richtlijn 290 Financiële

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie