Digital agenda Deel I. juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digital agenda Deel I. juli 2015"

Transcriptie

1 Digital agenda Deel I juli 2015

2 Inhoudstafel Deel I. Infrastructuur en e-instrumenten... 1 I.1 Infrastructuur... 1 I.1.a Telecommunicatienetwerken en internet... 1 I.1.b Infrastructuur voor het Internet of things... 3 I.2 e-instrumenten... 4 I.2.a Elektronische identificatie en authenticatie... 5 I.2.b Elektronische handtekening... 7 I.2.c Officieel elektronisch adres en brievenbus... 8 I.2.d Elektronische aangetekende zending I.2.e Elektronische archivering I.2.f Instrumenten om digitale overheidstoepassingen snel terug te vinden (portals, apps)12 I.2.g Elektronische betaalsystemen Deel I Digital agenda

3 Deel I. Infrastructuur en e-instrumenten I.1 Infrastructuur I.1.a Context Telecommunicatienetwerken en internet De kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur is één van de belangrijkste criteria waar potentiële investeerders naar kijken om uit te maken waar ze gaan investeren 1. Om de digitale ontwikkelingen en het potentieel van de ICT-/internettoepassingen te benutten, moeten het vaste en mobiele netwerk namelijk performant zijn. Zowel de bedrijven als de consumenten moeten kunnen gebruik maken van een snel, kwaliteitsvol en gebruiksvriendelijk netwerk. België was een van de eerste landen met een performant vast internetnetwerk en heeft een van de hoogste graden van dekking met vast internet met hoog debiet in Europa. Huidige toestand De ontwikkeling van de telecommunicatienetwerken neemt een hoge vlucht. Studies wijzen uit dat het gebruik van internetbandbreedte elk jaar met 50% toeneemt (HD-televisie, netwerkgaming, cloud computing, thuiswerken, enz.). De nieuwe technologieën en toepassingen die worden ontwikkeld, vergen gaandeweg meer bandbreedte, vandaar dat het noodzakelijk is dat de netwerken voortdurend evolueren en almaar performanter worden. Gezien de snelheid van de evolutie zouden de criteria inzake hoog debiet (>30Mbps) en ultrahoog debiet (>100Mbps) wel eens snel naar boven toe kunnen herzien worden. Er moet worden gestreefd naar de uitrol van Next Generation Networks (bv. glasvezel) en naar een connectiviteit tegen 1GBit/sec. België bekleedde wel een goede plaats wat de dekking door de vaste internetnetwerken betreft, maar de toegang tot het mobiele netwerk blijft nog laag (54%) 2, net als de dekking van het ultrasnelle netwerk met hoog debiet. Een aanhoudend gebrek aan investeringen in deze infrastructuur zal deze snel verouderd maken. Toekomst en aanbevelingen Het is hoog tijd om de investeringen in de infrastructuur van de volgende generatie (NGA) te stimuleren, opdat we de voorsprong die België had genomen niet verliezen. De overheid moet streven naar een investeringsvriendelijk klimaat en moet anticiperen op de evolutie van de connectiviteitsbehoeften. De installatie van NGA-netwerken moet vergemakkelijkt worden en de demarches voor de ontwikkeling van de infrastructuur dienen vereenvoudigd te worden. Aanbevelingen: regelgevende en politieke initiatieven om ervoor te zorgen dat zowel de wegenwerken als de bouwprojecten en vastgoedrenovaties high speed ready zijn. Daartoe is het ook noodzakelijk een evolutieve inventaris van alle passieve infrastructuur (wegen, tunnels, rioleringsnetten, enz.) op te maken om ze ter beschikking te kunnen stellen voor de netwerken van de nieuwe generatie. Samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. Vermindering van de lasten en belastingen met betrekking tot de uitrol van het netwerk. Deze wegen op de sector (bv.: gemeentelijke belastingen op telecommunicatie-infrastructuur zoals antennes en masten) en blokkeren de investeringen die vandaag noodzakelijk zijn. Vereenvoudiging van de administratieve stappen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de infrastructuur, die vandaag veel te ingewikkeld zijn en te lang duren. Het duurt, bijvoorbeeld, 1 Barometer van de Belgische Attractiviteit 2013, EY The Belgian Telecom Landscape, Arthur D Little study 2015 Deel I Digital agenda - p.1

4 in het Brusselse gewest gemiddeld 400 dagen om de vergunningen te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de installatie van een antennesite voor mobiele telecommunicatie. En er bestaat geen regeling van stedenbouwkundige vrijstellingen voor kleinere werken aan vaste en/of mobiele infrastructuur. Proactieve reglementering en een denkoefening over de openstelling van de passieve infrastructuur. De omzetting van de Europese richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van hogesnelheidsnetwerken voor elektronische communicatie zal tegen midden 2016 ten uitvoer moeten worden gelegd. Het hoofddoel moet zijn een gunstig investeringsklimaat voor elektronischecommunicatienetwerken in zowel het openbare als het private domein tot stand te brengen en de interactie tussen de betrokken actoren te stimuleren. Zorgen voor een level playing field dat een evenwichtige concurrentie tussen alle actoren van de sector, op het vlak van fiscaliteit en regulering, garandeert. Financiële steun van de overheid voor de uitrol van NGA-netwerken in gebieden waar er voor commerciële exploitanten geen prikkel is om te investeren. De ontwerpverordening Connected Continent, zoals voorgesteld door de Europese Commissie in 2013, voorziet in regels inzake open internet en netneutraliteit. De Europese Commissie is immers geen voorstander van gefragmenteerde nationale wetgevende initiatieven inzake netneutraliteit. Het wereldwijde ecosysteem dat het internet in stand houdt, is niet gebaat met specifieke regeltjes op lidstaatniveau. België, als hart van Europa, mag de Europese instanties niet terzijde schuiven en een wet stemmen die de economische activiteiten en netwerkinvesteringen van bepaalde marktactoren in belangrijke mate impacteert en zich uiteindelijk keert tegen de modale gebruiker in al zijn diversiteit. Het ecosysteem van het internet is nog volop in ontwikkeling. Door via regelgeving te vroeg een grote mate van inflexibiliteit te introduceren riskeert België zich te marginaliseren. Er moet, samen met de sector, worden gezocht naar een goed evenwicht via Europese regelgeving tussen het verlenen van toegang, in alle openheid, tot het oneindig aantal toepassingen op het internet, weliswaar rekening houdend met wat die gebruiker interesseert en welke kwaliteit die gewenste internetdiensten nodig hebben voor een zo optimaal mogelijke gebruikerservaring, dit alles tegen competitieve tarieven. Netwerkinvesteringen zullen noodzakelijk zijn en blijven om de ontwikkeling en het aanbieden van capaciteitsintensieve innovatieve diensten (bv. e-health-toepassingen) veilig te stellen. Te restrictieve netneutraliteitsregels zullen daarentegen netwerkinvesteringen en -ontwikkelingen belemmeren. Een Europees kader dat zich beperkt tot de grote principes en dat voldoende ruimte laat voor meer gedetailleerde operationelere invulling, waar nodig, op een geharmoniseerde wijze door de bevoegde regulatoren, is de beste garantie op een futureproof en technologieneutrale aanpak. Deel I Digital agenda - p.2

5 I.1.b Infrastructuur voor het Internet of things Context Het Internet of things" omvat drie verschillende segmenten: Het bovenste segment bevat een hoogwaardige bandbreedte-intensieve toepassingen, zoals de via internet verbonden auto en het via internet verbonden huis, full-motion video tracking en gezichtsherkenning. De traditionele mobielenetwerkoperatoren zullen die markt bedienen, vanwege de zware bandbreedte en hoge snelheden die er voor nodig zijn. Aan de andere kant van het spectrum worden smartphones en hoogwaardige draagbare apparaten met geringe bandbreedte gebruikt voor toepassingen op korte afstand. Het zijn ook de mobielenetwerkexploitanten die dit segment bedienen. Het middensegment beantwoordt aan de behoefte aan apparaten om eenvoudige boodschappen door te geven. Met behulp van «Machine to Machine»-communicatie (M2M) kunnen zakelijke gebruikers zogenaamde "domme apparaten" slim maken door ze draadloos te verbinden met het internet voor bediening op afstand of monitoring. De toepassingen omvatten het monitoren en controleren van meter van nutsvoorzieningen, patiëntmonitoring op afstand en waarschuwingssignalen met behulp van biosensoren, voorraadbeheer en realtime asset tracking, realtime herbevoorradingsinformatie op basis van het bijhouden van de aankopen en van de inventaris, het bewaken van mensen en dingen, machinediagnostiek, en verkeers- en wagenparkbeheer. Aanbevelingen In België is er nood aan een optimalisering van de netwerken voor communicatie van kleine, frequente transmissies die niet veel bandbreedte vereisen en waarbij het communicatieapparaat niet veel stroom verbruikt te vergemakkelijken. Bij de implementering van die netwerken moet het gebruik van open standaarden worden aangemoedigd, omdat dit zal zorgen voor compatibiliteit van de netwerken. Deel I Digital agenda - p.3

6 I.2 e-instrumenten Naast de aanwezigheid van een uitmuntende infrastructuur op het vlak van vast en mobiel breedbandinternet, zijn er ook een aantal instrumenten noodzakelijk die een digitale economie mogelijk maken en/of bevorderen. Het gaat o.a. om instrumenten voor: Elektronische identificatie en authentificatie Elektronische handtekening Rechtszekere digitale verzending en ontvangst van documenten: het officieel elektronisch adres en brievenbus Elektronische aangetekende zending Elektronische archivering Elektronische betaalsystemen Elektronische portalen en apps om digitale (overheids)toepassingen snel terug te vinden Die bovenstaande elementen kunnen zowel door private spelers als door de overheid worden aangeboden, maar voor de meeste is wel een minimaal reglementair kader nodig om de privacy te beschermen en de rechtszekerheid te garanderen. Dergelijke instrumenten zijn in een digitale omgeving onontbeerlijk. Het is daarnaast ook van cruciaal belang dat de onderneming zich vóór ieder digitaliseringsproject afvraagt wat de wettelijke waarde van de te digitaliseren documenten is (hun bewijswaarde / bewijskracht). Een digitale versie van een document/dossier zal immers kunnen gebruikt worden hetzij als gebruikskopie, om de verwerking te vergemakkelijken, hetzij als vervangkopie in het vooruitzicht van een volledig elektronisch beheer van een procedure met bewijswaarde. De vereisten op het stuk van digitalisering van de documenten houden dus verband met hun aard: aan een louter administratief document zullen minder eisen moeten worden gesteld dan aan een document dat aan verplichtende juridische regels onderworpen is (handtekening, paraaf, stempel). In dit verband onderstreept verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt, die (voor de meeste bepalingen) op 1 juli 2016 in werking treedt, dat het rechtsgevolg van een elektronische handtekening en de bewijskracht ervan in gerechtelijke procedures niet mogen worden verworpen louter op grond van het feit dat het document elektronisch is. Maar deze verordening zal niet alles oplossen. Er rijzen nog andere vragen, onder meer rond de archivering. Wat moet er na digitalisering gebeuren met de papieren originele stukken? Zijn er in geval van een elektronisch dossier, papieren kopieën nodig en worden die bewaard? Deel I Digital agenda - p.4

7 I.2.a Elektronische identificatie en authenticatie Context België was in 2003 één van de pioniers op het vlak van elektronische identificatie van zijn burgers door de introductie van de elektronische identiteitskaart (eid) voor alle Belgen boven 12 jaar (in 2006 ook gevolgd door een kids-id voor kinderen onder 12 jaar). De eid bevat een chip die het mogelijk maakt personen langs digitale weg ondubbelzinnig te identificeren en geeft burgers ook de moglijkheid om een betrouwbare elektronische handtekening te plaatsen. In het voorbije decennium zijn een heel aantal toepassingen ontstaan die eid gebruiken om digitale interacties mogelijk te maken (elektronische belastingaangifte, adres wijzigen, loopbaangegevens raadplegen in het kader van het pensioen, aangifte van diefstal of vandalisme, bedrijfsgegevens opvragen, NMBS-treinticket, e-health, ). Daarnaast beschikt België ook al lang over een uniek identificatienummer voor elke burger: het rijksregisternummer dat op de eid-kaart en op de chip is opgenomen. Huidige toestand In de voorbije jaren stagneerde het gebruik van de eid evenwel omdat: het eerste digitale gebruik van de eid voor vele burgers moeilijk blijft (USB-kaartlezer nodig indien niet voorzien in laptop, installatie van software en middleware nodig, veiligheidswaarschuwingen bij het gebruik van de certificaten, vergeten van de pincode, ) de eid niet kan interageren met smartphones of (sommige populaire) tablets die standaard geen USB-aansluiting hebben. de eid (om privacy-redenen) geen mogelijkheden bevat voor gegevensuitwisseling met nabijgelegen toestellen (NFC) wat haar moeilijk bruikbaar maakt voor meer geavanceerde toepassingen in bv. openbaar vervoer (abonnementen) of ticketing. er (om de bovenstaande redenen) nog maar weinig nieuwe toepassingen of apps worden ontwikkeld die gebruik maken van eid. er ook weinig structurele marketing- en communicatieacties worden gevoerd rond de bestaande toepassingen. Het gebruik van het rijksregisternummer door private spelers wordt bemoeilijkt door de stringente privacywetgeving waarin die is voorzien (uit het RR-nr. kan namelijk geslacht en leeftijd worden afgelezen). Toekomst en aanbevelingen De beschikbaarheid van een gemakkelijk en veilig instrumentarium voor digitale identificatie en authenticatie blijft een cruciale bouwsteen voor de ontwikkeling van de digitale economie in ons land. Naast het huidige instrument, de eid, dient op korte termijn echter ook in mogelijkheden te worden voorzien voor digitale identificatie via mobiele toestellen (tablets, smartphones, ), de zogenaamde mobiele of gedeconnecteerde ID (eventueel ook te gebruiken via Near Field Communication (NFC)- technologie). De overheid kan hier zelf oplossingen aanreiken, maar haar eerste taak bestaat erin te zorgen voor een eenvoudig en rechtszeker kader dat het mogelijk maakt dat dergelijke technologieën zich ook Deel I Digital agenda - p.5

8 vanuit de privésector kunnen ontwikkelen, mits voldaan wordt aan minimale voorwaarden inzake beveiliging tegen identiteitsfraude (bv. door een initiële koppeling met de eid), respect voor de privacy en technische robuustheid. Daarnaast dient de overheid het ook veel gemakkelijker te maken om het rijksregisternummer door de privésector te laten gebruiken, zodat bedrijven op een efficiëntere en administratief eenvoudigere manier kunnen omgaan met hun klanten. Het rijksregisternummer zou, zoals in Estland, moeten worden beschouwd als public by nature. Pas dan zou ook het volle vereenvoudigingspotentieel van eid en rijksregisternummer kunnen worden aangeboord. Impact Eens instrumenten voor identificatie en authenticatie op die wijze en via ondersteunende apps ook beschikbaar worden voor tablets en smartphones ontstaan een hele resem nieuwe mogelijkheden voor de digitalisering van bedrijven en de overheid: makkelijke identificatie als gemachtigd persoon binnen een bedrijf om elektronische aangetekende zendingen op naam van het bedrijf te kunnen openen. snelle en gemakkelijke melding van aanwezigheden (met zekerheid over ID en locatie via GPSfunctie van smartphones) in bepaalde fraudegevoelige sectoren die geconfronteerd worden met deloyale concurrentie. abonnementen voor openbaar vervoer die digitaal kunnen worden aangekocht (met ID-check voor de toe te passen voordeeltarieven) en digitaal en snel kunnen worden gecontroleerd met de NFC-technologie van GSM of tablet. e-tickets voor voetbalwedstrijden (met ID-controle voor de check op stadionverboden) en popconcerten (met ID-controle voor de beteugeling van de zwarte doorverkoopmarkt) kunnen worden gecontroleerd vanaf de smartphone met NFC-technologie. Deel I Digital agenda - p.6

9 I.2.b Elektronische handtekening Context Een elektronische handtekening is een geheel van elektronische gegevens, vastgehecht aan een elektronisch document, waarmee de ondertekenaar (natuurlijke persoon) zichzelf authenticeert en zich (eventueel) akkoord verklaart met de inhoud van een document. Elektronische zegels zijn een vergelijkbaar instrument voor rechtspersonen om de inhoud van elektronische documenten te bevestigen. Elektronische handtekeningen of zegels kunnen verschillende vormen aannemen en kunnen zelfs in een basisvorm niet zomaar geweigerd worden als gerechtelijk bewijsmiddel. Om volledig gelijkwaardig te zijn met een handgeschreven handtekening moeten zij echter voldoen aan een aantal technische veiligheidscriteria. Wanneer die vervuld zijn, spreekt men van een gekwalificeerde elektronische handtekening. De chip op de Belgische eid bevat een certificaat om dergelijke gekwalificeerde elektronische handtekeningen te kunnen plaatsen. Daarnaast is er een toepassing ontwikkeld (de Signing Box) waarmee het mogelijk is documenten van zo n gekwalificeerde elektronische handtekening te voorzien.daarnaast bestaan er ook heel wat private oplossingen om gekwalificeerde elektronische handtekeningen op elektronische documenten te plaatsen. Huidige toestand De door de overheid aangeboden generieke oplossing voor het plaatsen van elektronische handtekeningen kent weinig succes wegens de hierboven geciteerde moeilijkheden voor het gebruik van de eid, met daarbovenop nog de complexiteit om de Signing Box van de overheid te vinden en vlot te gebruiken, o.a. door de vele moeilijkheden die opduiken m.b.t. het al dan niet herkennen van handtekeningcertificaten en timestamp-gegevens. Het geringe gebruik en de technische complexiteit maken ook dat veel onzekerheden en twijfels blijven bestaan en dat de (h)erkenning en aanvaarding ervan door een tegenpartij niet altijd is gegarandeerd. Om deze redenen bestaat er ook bij vele overheidsdiensten en bedrijven terughoudendheid om actief gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van de elektronische handtekening (zeker in haar generieke vorm). Sommige overheidsdiensten betwisten ook nog steeds de gelijkwaardigheid van de elektronische met de handgeschreven handtekening. Zo vraagt het college van Procureurs-Generaal binnen de FOD Justitie dat deze gelijkwaardigheid nog eens expliciet zou worden ingeschreven in het Strafwetboek. Nu is hier enkel in voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Zolang dit niet is geregeld kunnen bewijsdocumenten (bv. pv s) niet op een rechtsgeldige manier elektronisch worden uitgewisseld tussen politie en parketten en moet de procesvoering in de rechtbanken volledig op papier blijven verlopen (met hoge kopieerkosten en grote rechterlijke achterstand tot gevolg). Toekomst en aanbevelingen Een rechtszekere, vertrouwde en eenvoudige elektronische handtekening is van groot belang om de volgende stappen te kunnen zetten in de digitalisering van onze economie. Daartoe dient: de inwerkingtreding op 1 juli 2016 van de nieuwe Europese Verordening m.b.t. elektronische identificatie en vertrouwensdiensten goed te worden voorbereid met de spelers op het terrein zodat een rechtszeker en vertrouwenwekkend klimaat ontstaat dat ruimte laat voor zowel generieke overheidstoepassingen als meer specifieke bedrijfstoepassingen. Deel I Digital agenda - p.7

10 de generieke overheidsoplossing te worden verbeterd en geïntegreerd in een gemakkelijk toepasbare mobiele toepassing (app) de visuele identiteit van de elektronische handtekening te worden versterkt om het vertrouwen erin te vergroten. Het in de Verordening voorziene Europese Vertrouwensmerk kan daar een belangrijke rol in spelen. de overheid communicatie-inspanningen te verrichten om de nieuwe toepassingen inzake elektronische handtekeningen breder bekend te maken en het vertrouwen erin te vergroten elke overheidsdienst een plan op te zetten om over te schakelen van handgeschreven naar elektronische handtekeningen voor de bevestiging van alle procedures en documenten binnen zijn activiteitsdomein (Overheid naar overheid, Overheid naar bedrijven, Overheid naar Burgers). Impact Wanneer op die manier een rechtszeker en vertrouwenwekkend kader kan worden gecreëerd rond de elektronische handtekening zullen heel wat zaken gemakkelijker en eenvoudiger kunnen verlopen: het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten, met name in de uitzendsector (10 miljoen arbeidsovereenkomsten per jaar) het ondertekenen van contracten in de financiële en de verzekeringssector het ondertekenen van tijdelijke huurovereenkomsten (bv. Bij de verhuur van vakantiewoningen en -appartementen). het uitwisselen van elektronische documenten tussen overheidsdiensten met name voor die overheidsdiensten waar veel ondertekende vaststellingen worden opgesteld en overgemaakt (bv. Politie, Inspectiediensten, Justitie, Arbeidsgeneeskunde, etc.) het digitaal aanvaarden van elektronische aangetekende zendingen (zie ook punt I.2.d hieronder) I.2.c Context Officieel elektronisch adres en brievenbus Eén van de struikelblokken voor een verdere digitalisering van de interacties tussen bedrijven, burgers en overheid is het ontbreken van officiële elektronische adressen en mailboxen waarop een burger, bedrijf of overheidsdienst met zekerheid kan worden bereikt of aangesproken. Vooral voor interacties die meer conflictueel van aard (kunnen) zijn (ingebrekestellingen, dagvaardingen, klachten, ontslagbrieven, opzegbrieven ) of voor interacties waarbij de datum van lezing of aanvaarding bepaalde termijnen doet lopen, wordt om die reden op vandaag nog bijna uitsluitend gewerkt met (al dan niet aangetekend verzonden) papieren documenten. Huidige toestand Sinds eind 2012 bestaat er in de openbare instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) al een officiële elektronische brievenbus voor natuurlijke personen, ebox geheten. Dit is een beveiligde brievenbus die via een initiële registratie met eid uniek wordt gekoppeld aan een bepaald persoon en zijn rijksregisternummer. Alle documenten van de socialezekerheidsinstellingen worden naar deze brievenbus gestuurd en daar verzameld. Tijdens de registratieprocedure dient de gebruiker ook een adres door te geven naar waar die officiële documenten van de SZ-instellingen dienen te worden doorgestuurd. Het is de bedoeling dat deze ebox en het doorgegeven officiële adres in de toekomst ook zal worden gebruikt als officiële brievenbus voor alle communicatie van de overheid met de burgers-natuurlijke personen. Voor rechtspersonen bestaat er op vandaag nog geen officiële elektronische brievenbus of adres. In het regeerakkoord is wel opgenomen dat ondernemingen een mailadres zullen Deel I Digital agenda - p.8

11 moeten doorgeven dat als officieel adres zal gelden en dat wettelijk dezelfde waarde zal hebben als het fysieke adres van de maatschappelijke zetel. Toekomst en aanbevelingen Voor de versterking van de digitale economie in ons land is het van groot belang dat ook de ondernemingen zo snel mogelijk kunnen beschikken over een officieel adres en een officiële brievenbus, niet alleen voor communicatie met de overheid, maar ook voor digitale interacties met andere bedrijven en gezinnen. De elektronische brievenbus voor de bedrijven kan gemodelleerd worden naar de ebox in de Sociale Zekerheid, maar ook andere toepassingen uit de private sector (met meer geavanceerde mogelijkheden inzake elektronische archivering en/of elektronische tijdstempel) moeten daartoe gebruikt kunnen worden. Bedrijven moeten de mogelijkheid hebben om hun officiële adres zelf te kiezen. Dit moet worden bewaard in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) die voor dit gegeven zal fungeren als authentieke bron. Het moet voor de gemandateerde(n) van die onderneming mogelijk zijn om dit officiële e- mailadres zelf gratis en digitaal te wijzigen in de KBO. Het officiële adres in de KBO kan door de overheid, andere bedrijven en gezinnen dan steeds gebruikt worden om de onderneming officieel aan te schrijven langs digitale weg. Dit principe zal ook wettelijk moeten worden verankerd. Zolang ondernemingen zelf geen keuze hebben gemaakt rond hun officiële adres zou volgend eenvoudig en uniek adres kunnen worden gebruikt: of en zou er in een standaard elektronische brievenbus moeten worden voorzien die door de gemandateerde(n) van de onderneming snel en eenvoudig kan worden geconsulteerd. Deze standaard elektronische brievenbus moet door de bedrijven gemakkelijk gevonden en geconsulteerd kunnen worden (vb. via KBO of via De ontwikkeling van deze standaard elektronische brievenbus en het beheer ervan kan best worden uitbesteed aan de privésector onder duidelijk gespecifieerde voorwaarden (technische betrouwbaarheid, beleid inzake bescherming van integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens, anti-spam voorzieningen, enz.). Impact Door er voor te zorgen dat er officiële elektronische adressen en elektronische brievenbussen bestaan voor zowel natuurlijke personen, rechtspersonen als overheidsdiensten zouden heel wat interacties en transacties in de samenleving nog veel efficiënter kunnen worden gemaakt, bv.: De papieren aangetekende zending (met alle bijhorende rompslomp) zou voor burgers en bedrijven kunnen vervangen worden door elektronische aangetekende zendingen (inclusief officiële ontvangstmelding en betrouwbare elektronische tijdstempel). Facturen zouden op eenvoudige en rechtszekere wijze kunnen worden bezorgd aan de bedrijven, burgers en overheidsdiensten en gemakkelijk en rechtszeker kunnen worden gearchiveerd (belangrijk voor de BTW-administratie). Arbeidsovereenkomsten, het arbeidsreglement en zijn aanpassingen, polissen van groeps- en hospitalisatieverzekeringen zouden gemakkelijk en rechtszeker aan werknemers kunnen worden bezorgd. Banken en verzekeringsmaatschappijen zouden hun contracten m.b.t. financiële producten, en hun brand-, auto-en aansprakelijkheidsverzekeringspolissen gemakkelijk en rechtszeker kunnen bezorgen aan de betrokken burgers en bedrijven. Deel I Digital agenda - p.9

12 I.2.d Elektronische aangetekende zending Context Een elektronische aangetekende zending is een aangetekende zending die elektronisch wordt verstuurd. Een elektronische aangetekende zending moet op forfaitaire basis een garantie geven tegen de risico s van verlies, diefstal of beschadiging van de gegevens. De afzender ontvangt een bewijs van de verzending en/of van de ontvangst. Deze dienst wordt verleend door een certificatiedienstverlener. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 1. de zuivere elektronische aangetekende zending: in dat geval wordt de dienst integraal elektronisch aangeboden. Zowel de verzending als de ontvangst gebeurt in elektronisch formaat; 2. de hybride» elektronische aangetekende zending: de verzending van de aangetekende zending gebeurt via Internet, maar de distributie gebeurt met behulp van een klassieke geprinte brief. Voor de distributie van deze geprinte aangetekende zendingen dient bij het BIPT een licentie te worden aangevraagd. Huidige toestand Aangezien tot op heden geen enkele wettelijke grondslag dit domein regelt, heeft Basware (oorspronkelijk Certipost) de elektronische aangetekende zending ontwikkeld naar analogie van de aangetekende zending via de post (op papier) en in overeenstemming met de wetten betreffende de elektronische handtekening. De elektronische versie maakt het mogelijk de vertrouwelijkheid van de zending te garanderen en waarborgt zowel aan de afzender als aan de geadresseerde de identiteit van de correspondent en de inhoud van de uitgewisselde boodschap. Het veilige karakter van deze zending wordt gegarandeerd door de gekwalificeerde elektronische handtekening die door elke correspondent wordt aangebracht. Vanaf 1 juli 2016 zullen de bepalingen van verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt, die richtlijn 1999/93/EG met betrekking tot de elektronische handtekening intrekt, in werking treden. Deze verordening stelt een juridisch kader vast voor elektronische handtekeningen, elektronische zegels, elektronische tijdstempels, elektronische documenten, diensten voor elektronisch aangetekende bezorging en certificatiediensten voor authenticatie van websites. Toekomst en aanbevelingen Ieder jaar worden in België 34 miljoen aangetekende brieven verzonden tegen een basistarief van 5,80 euro. Digitale verzendingen zouden in principe duidelijk minder duur moeten zijn. Met de elektronische aangetekende zending zouden de burgers en de consumenten tachtig miljoen euro op jaarbasis kunnen besparen. Het is duidelijk dat een officieel elektronisch mailadres voor bedrijven (en burgers) in deze context van groot belang is. De verordening zal in België, net als in alle lidstaten van toepassing zijn, vanaf 1 juli Het zou dan ook opportuun zijn nog vóór deze datum de eventuele praktische en juridische gevolgen te onderzoeken en zo nodig aanpassingen voor te stellen. Deel I Digital agenda - p.10

13 I.2.e Elektronische archivering Huidige toestand Ondanks vele initiatieven is de wetgevingsstructuur op het gebied van digitalisering nog steeds niet af. Er ontbreekt namelijk een wettelijk kader voor de dienst van elektronische archivering, die jammer genoeg door de Europese verordening van 23 juli 2014 werd vergeten. In het verleden werden nationale wetgevende initiatieven genomen, maar die hebben tot nu toe niets opgeleverd. 3 Dit aspect is nochtans essentieel: de ondernemingen die aan elektronische handel doen, moeten volledige rechtszekerheid hebben over de geldigheid van de overeenkomsten en andere contractuele documenten die elektronisch worden gearchiveerd. Concreet moet de onderneming, in geval van betwisting of van een probleem dat zich verscheidene jaren na het sluiten van een overeenkomst voordoet, bijvoorbeeld in staat zijn zich tegenover de medecontractant te beroepen op de toepasselijke versie van de algemene voorwaarden die in de geldigheid van de clausule in kwestie zou voorzien, zonder dat de medecontractant die geldigheid kan aanvechten. Het probleem is nog acuter wanneer een clausule van de algemene voorwaarden werd ingediend na het sluiten van de overeenkomst, naar aanleiding van een wijziging van deze laatste. In dat geval moet de onderneming met behulp van gearchiveerde documenten kunnen aantonen dat de medecontractant wel degelijk van de inhoud van de wijzigingen op de hoogte werd gebracht en dat hij ermee heeft ingestemd. Aanbevelingen In een digitaal universum waarin de documenten elektronisch circuleren en elektronisch worden ondertekend is het onzinnig om niet te beschikken over een juridisch kader voor de archivering ervan. Dat moet gepaard gaan met de inwerkingtreding van de verschillende bepalingen van verordening 910/2014 op 1 juli Concreet moet derhalve zeer spoedig op nationaal niveau een wet worden goedgekeurd om, zoals het in 2013 ingediende voorstel deed 4, de volgende principes te bekrachtigen: opheffing van iedere discriminatie tussen de klassieke papieren archivering en de elektronische archivering. Aan de wettelijke verplichtingen inzake archivering moet langs elektronische weg kunnen worden voldaan. Als de documenten elektronisch werden gearchiveerd door een zogenoemde gekwalificeerde dienst, dat wil zeggen die voldoet aan de technische en andere voorwaarden die zijn bepaald door de wet (of als bijlage ervan), moet onweerlegbaar vaststaan dat aan de archiveringsverplichting is voldaan; wat de bewijswaarde van de gearchiveerde documenten betreft, moet worden vermoed dat de integriteit van de elektronische documenten niet is aangetast als ze worden bewaard door middel van een gekwalificeerde dienst van archivering. De documenten moeten dus kunnen voorgelegd worden, met name aan het gerecht, zonder te moeten bewijzen dat ze geen enkele wijziging hebben ondergaan tijdens het archiveringsproces, een wijziging van hun dragen of hun formaat niet te na gesproken. van de digitale kopie van een papieren document moet worden vermoed dat ze getrouw en duurzaam is wanneer ze is gemaakt en bewaard door middel van een gekwalificeerde dienst. In dat geval moet de vernietiging van het origineel worden toegestaan. Zodra die vernietiging is 3 Zie in het bijzonder het op 15 april 2013 bij de Kamer ingediende wetsvoorstel, Doc. nr /1. 4 Doc. Kamer nr /1. Deel I Digital agenda - p.11

14 gebeurd, zou de digitale kopie dezelfde bewijswaarde moeten hebben als het onderhands geschrift (artikel 1344 van het Burgerlijk Wetboek zou op dit punt moeten worden gewijzigd). Voor het statuut van dienstverleners op het vlak van elektronische opslag kan inspiratie gevonden worden in Verordening 910/2014 en in een aantal initiatieven van de Luxemburgse wetgever. Verder kan het ook nuttig zijn om rekening te houden met het wetsvoorstel 53/2745 tot wijziging van de wetgevende bepalingen m.b.t. de invoering van het recht van de elektronische economie betreft. Een duidelijk wettelijk kader rond elektronische archivering zal ook de weg vrijmaken voor toepassingen m.b.t. digitale kluizen. Daarin kunnen elektronische documenten (authentieke aktes bij een huwelijk of bij de aankoop van vastgoed, huurcontracten, verzekeringscontracten, arbeidsovereenkomsten, waarborgdocumenten, ) veilig en langdurig worden bewaard. I.2.f Instrumenten om digitale overheidstoepassingen snel terug te vinden (portals, apps) Huidige toestand In België bestaat er momenteel al een website die de e-governmenttoepassingen van alle Belgische overheden samenbrengt: De website heeft het voordeel dat ze een gemakkelijk te onthouden universele naam draagt, doorschakelt naar regionale toepassingen en overzichtelijk is georganiseerd vanuit de bekommernissen van de gebruikers (burgers en bedrijven). Daartegenover staat dat het eenmalig inloggen met eid om zo eid-ondersteunde toegang te krijgen tot alle overheidswebsites (single sign-on) nog niet op grote schaal mogelijk is en dat er de laatste 5 jaar nog nauwelijks nieuwe toepassingen zijn aan toegevoegd (hoewel er zeker nog nieuwe e-govtoepassingen het licht hebben gezien). Er wordt rond het bestaan van dit e-gov-portaal ook geen enkele communicatie of reclame gevoerd. Er zijn, ten slotte, ook nog geen versies van deze website beschikbaar gemaakt voor mobiel gebruik. Daarnaast bestaat er een website die een overzicht bevat van alle formaliteiten en regelgeving die men als binnen- of buitenlandse onderneming in België dient te respecteren. Hier en daar bevat deze website wel een link naar een bestaande e-gov-toepassing (bv. e-procurement), maar voor het overgrote deel bevat ze geen transactionele links. Toekomst en aanbevelingen Om het gebruik van e-government aan te moedigen en te vereenvoudigen, heeft ons land dringend nood aan één website die alle e-gov-toepassingen voor bedrijven samenbrengt en daar een gemakkelijke toegang toe biedt, idealiter gekaderd in een algemene doelstelling van de federale overheid om alle interacties van bedrijven met de overheid tegen bijvoorbeeld 2020 digitaal mogelijk te maken. Om een vermenigvuldiging van internetportalen te vermijden, zou het een goede zaak zijn als verder zou worden uitgebouwd, aangevuld met alle recent gecreëerde toepassingen, en zou worden ingedeeld in een tabblad burgers en een tabblad bedrijven met daarin de respectieve e-gov-toepassingen die naadloos doorverwijzen naar de juiste transactionele toepassing op de verschillende overheidsniveaus. Het valt ook ten zeerste aan te bevelen dat deze portal ook zou beschikbaar worden gemaakt in een mobiele versie (gebruik makend van single sign-on via mobile ID) of in de vorm van een app. Deel I Digital agenda - p.12

15 Het bestaan van dit soort portalen, het gebruiksgemak ervan, de toekomstige mobiele toepassingen, de vele mogelijkheden met mobile ID, elektronische handtekening en elektronische brievenbus, zouden ook actief moeten worden ondersteund met promotie- en sensibiliseringscampagnes (idealiter in een publiek-privaat-partnerschap). Daarnaast is de ontwikkeling richting mobiele gebruiker eveneens van aanzienlijk belang. Aangezien er binnenkort meer burgers met smartphones dan met pc s zullen rondlopen, is het belangrijk dat er van generieke webportals wordt overgegaan naar transactionele mobiele apps. Een eerste stap kan zijn over te stappen naar een gedeeltelijke mobiele versie van bestaande webportals, en dit als overgangsfase. Alles in één app steken komt niet overeen met de manier waarop burgers omgaan met hun persoonlijke smartphone. Een voorbeeld hiervan is app BZ Reisadvies van de Nederlandse overheid, die helpt bij de voorbereiding van een reis, informatie verstrekt in noodgevallen, maar ook lokalisatie ingebouwd heeft en zo indien nodig burgers in een kwetsbaar land kan opsporen. I.2.g Elektronische betaalsystemen Huidige situatie Financiële instellingen zijn een drijvende kracht in de digitalisering van de economie. Banken nemen hun rol op in de financiering van de innovatie die de digitale economie met zich meebrengt. Naast het uitbouwen van een volwaardig alternatief voor cashbetalingen en -transacties, zorgen technologische innovaties ervoor dat de consument ook voor financiële diensten en betaaldiensten steeds vaker gebruik kan maken van nieuwe technologie. Banken investeren volop in nieuwe innovatieve diensten en nieuwe technologische ontwikkelingen (smartphonebankieren, mobile payments, betaalapps,, ) en leveren aldus ook een rechtstreekse bijdrage aan de digitalisering van de economie. De Belgische consument beschikt vandaag over een ruim palet aan mogelijkheden om online te betalen. De verschillende middelen die beschikbaar zijn, hebben elk hun specifieke eigenschappen: werkwijze, basisschema (bijvoorbeeld kaart of overschrijving), kosten, veiligheidsniveau, enz. Het is aan de betrokken partijen om de keuze te maken die het best aansluit op hun behoeften. Vandaag hebben vrijwel alle dragers van Bancontact/MisterCash-debetkaarten (er zijn zowat 15 miljoen Bancontact/MisterCash-kaarten in omloop) de mogelijkheid om veilig online betalingen te verrichten. Het systeem kent een groeiend succes: tussen 2013 en 2014 nam het gebruik met meer dan 35% toe. Tal van handelaars bieden ook de mogelijkheid om met kredietkaart of per overschrijving te betalen in hun webshop. De klant wordt hierbij meestal doorverwezen naar het pc banking-systeem van zijn bank, eventueel via een betaalknop. Daarnaast bieden mobiele betaaloplossingen (zoals de Bancontact-app) een betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing die zich nog verder zal ontwikkelen, zowel voor betalingen in verkooppunten als op het internet. De meeste aangesloten banken bieden dit soort betalingsoplossing reeds aan. De vennootschap Bancontact-MisterCash werkt ook aan de ontwikkeling van een mobile payment wallet. Deel I Digital agenda - p.13

16 Ten slotte signaleren we dat de banksector samen met de actoren van de telecomsector uitzoekt hoe mobile identity -diensten kunnen worden gekoppeld. Het is doel is de gebruikers een gebruiksvriendelijke en globale ervaring te verschaffen. In de voorbije jaren evolueerde de manier van betalen sterk naar meer elektronische systemen gebaseerd op de technologische vernieuwingen. De digitalisering van de betalingen ging gepaard met een evolutie van de veiligheid: ook de beschermingsmaatregelen evolueerden van fysiek naar een gedigitaliseerde vorm. De banken investeren massaal in enerzijds hardware- en softwareoplossingen en anderzijds inlichting en sensibilisering van het publiek rond de risico s die kunnen opduiken. Toekomst en aanbevelingen Een verstandige inzet van nieuwe technologische mogelijkheden op het vlak van financiële diensten en betaalverkeer kan bijdragen tot efficiëntere dienstverlening, en ook de ontwikkeling van e- commerce ondersteunen. Tegelijk moet de burger vertrouwen kunnen blijven hebben in de veiligheid van betaalsystemen. Dit veronderstelt dat de consument erop mag vertrouwen dat alle aanbieders van (online) betaaldiensten (ook derde verleners van betaaldiensten) dezelfde garanties bieden op het vlak van veiligheid van afhandeling van betaaldiensten en de behandeling en verwerking van persoonsgegevens. Dit zou de financiële instellingen en de ondernemingen er niet van moeten weerhouden het gebruik van nieuwe digitale betaalsystemen te promoten dankzij een goede interactie met de banken, de handelaars en de consumenten om te komen tot nieuwe digitale betaalsystemen die veilig, gebruiksvriendelijk en kostenefficiënt zijn. Wat die nieuwe betaalmiddelen betreft, is het wel belangrijk dat de verworvenheden uit de "reële" wereld ook in een "virtuele" context mutatis mutandis behouden blijven. Nieuwe spelers in de steeds meer heterogene betaal-waardeketen dienen toegevoegde waarde te leveren, of zijn overbodig, en moeten correct en in een competitieve context voor deze toegevoegde waarde vergoed te worden. België beschikt tevens over een aantal globale spelers op het vlak van betaaldiensten en financiële infrastructuur (Swift, Clear2Pay, Euroclear, BNY Mellon ) en veel Belgische financiële instellingen investeren, trouw aan een lange traditie, in innovatieve financiële technologie. België beschikt aldus over een aantal unieke troeven voor de verdere ontwikkeling van Brussel als financieel centrum en hub voor innovatieve fintech. Een leidende rol opnemen in de digitalisering van economie is daartoe een essentiële randvoorwaarde. Op regelgevend vlak zijn er een aantal Europese initiatieven die een rechtstreekse impact zullen hebben op de digitale agenda en de digitalisering van de economie, en die ook cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van elektronische en online financiële diensten, met inbegrip van betaaldiensten. Te denken valt onder meer aan het ontwerp van Tweede Richtlijn Betalingsdiensten ( PSDII ), het ontwerp van Privacyverordening, Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt, het Voorstel voor een Richtlijn houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen (NIS Directive) en de bestaande Richtlijn e-procurement (2014/55/EU). Het is essentieel dat België werkt maakt van een snelle aanpassing van het interne regelgevend kader aan deze Europese ontwikkelingen, waarbij België zich als open economie maximaal dient af te stemmen op de Europese regels. Deel I Digital agenda - p.14

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 België speelt momenteel een voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet. De Belgische overheid moet er alles aan doen

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5.

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5. DIENST: EID DSS Dienstcode: Dienstengroep: Infrastructuur Doelpubliek: Partners Documentversie: V 1.0 Inhoudsopgave 1. De dienst in het kort 3 2. Voordelen 3 3. Context 3 4. Huidige en beoogde klanten

Nadere informatie

Digital agenda Deel V. juli 2015

Digital agenda Deel V. juli 2015 Digital agenda Deel V juli 2015 Inhoudstafel Deel V - Bescherming en beveiliging van digitale gegevens... 1 V.1 Cybersecurity... 1 V.2 Beveiliging van betalingen... 3 V.3 Vertrouwen van de consumenten

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 29.5.2012 2011/0299(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

Het digitaal tekenplatform. 12 mei 2016 Martine Waeckens

Het digitaal tekenplatform. 12 mei 2016 Martine Waeckens Het digitaal tekenplatform 12 mei 2016 Martine Waeckens 1 Agenda DTP: 3 luiken SigningHub Nieuwe Europese regelgeving Digitaal Teken Platform DTP bestaat uit 3 luiken: 1. DTP V1 (huidige situatie) Tekenklaar

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.6.2016 L 160/29 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/960 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische

Nadere informatie

B&W.nr , d.d Reglement Elektronisch berichtenverkeer

B&W.nr , d.d Reglement Elektronisch berichtenverkeer B&W.nr. 11.0686, d.d. 12-7-2011 Reglement Elektronisch berichtenverkeer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Akkoord te gaan met het wijzigen van het emailreglement teneinde het gebruik van webformulieren

Nadere informatie

Briefing nota rond DIGITAL ECONOMY

Briefing nota rond DIGITAL ECONOMY Briefing nota rond DIGITAL ECONOMY Actiepunt 1. Ontwikkeling richting ultrasnelle netwerken bevorderen 1. Zorg voor een gunstig investerings- en concurrentieel klimaat waarin de telecomsector blijft investeren

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1538

BESLISSING (B) CDC-1538 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

(Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam).

(Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13021 4 februari 2016 Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam Voorstel no. 10-2016 B Agenda no. 6 Verordening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) PUBLIC 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84 OTA van: aan: Betreft: het aantredende Zweedse voorzitterschap

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

NIEUW! SEPA Service Center

NIEUW! SEPA Service Center NIEUW! SEPA Service Center SEPA: een nieuwe uitdaging voor uw onderneming! Een progressieve uniformisering van de betalingsinstrumenten binnen de Europese Unie Met het SEPA-project SEPA staat voor Single

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 10/2013 van 28 maart 2013

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 10/2013 van 28 maart 2013 1/8 Advies nr 10/2013 van 28 maart 2013 Betreft: Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting)

Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting) Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting) Inleiding De Richtlijn bescherming persoonsgegevens van 1995 was een mijlpaal in de geschiedenis van de dataprotectie,

Nadere informatie

Nota van het BIPT betreffende de wet van 1/09/2016 en het koninklijk besluit voorafbetaalde kaarten van 27/11/2016 bestemd voor de operatoren

Nota van het BIPT betreffende de wet van 1/09/2016 en het koninklijk besluit voorafbetaalde kaarten van 27/11/2016 bestemd voor de operatoren Nota van het BIPT betreffende de wet van 1/09/2016 en het koninklijk besluit voorafbetaalde kaarten van 27/11/2016 bestemd voor de operatoren Inhoudsopgave 1. Voorwerp van deze nota... 2 2. Wet van 1/09/2016...

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Maart 2014 Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Inleiding Het bestaan van een charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer benadrukt het engagement van Ethias met

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/099 BERAADSLAGING NR 11/058 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEPERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 282 CODEC 989 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Gedragscode Zoomit. In dit document:

Gedragscode Zoomit. In dit document: Gedragscode Zoomit In dit document: 1. Doelstelling 2. Toepassingsgebied 3. Wat is Zoomit en welke partijen zijn er bij betrokken? 4. Organisatie, toezicht en aanspreekpunt 5. Veiligheid 6. Publiciteit

Nadere informatie

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres

Nadere informatie

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel BDMA Dday Legal Aandachtspunten bij M-commerce Tim Van Canneyt Of Counsel 19 juni 2013 M-Commerce = E-commerce met een M? M-commerce Elke commerciële transactie uitgevoerd via mobiele of draadloze communicatie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/100 BERAADSLAGING NR. 16/046 VAN 3 MEI 2016 OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN

Nadere informatie

Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20

Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20 FedEx Express U kunt Bijlage A gebruiken voor aanvullende klantnummers of bedrijfslocaties Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20 Vaste Afzender (Account Consignor) Verklaring

Nadere informatie

1. Voor de onderneming:

1. Voor de onderneming: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen versie december 2017 Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Aanbestedingsbesluit Geldend van t/m heden

Aanbestedingsbesluit Geldend van t/m heden Aanbestedingsbesluit Geldend van 01-07-2016 t/m heden Besluit van 11 februari 2013, houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingsbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid. Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor buitenlandse entiteiten: registratie UMAN Deze aanvraag betreft: een nieuwe registratie in het

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening Elektronische handtekening eid als middel om elektronische documenten rechtsgeldig te ondertekenen Demo Demo Demo eid : Toepassingen The Sky is the Limit! eid-toolkits > 2 Toolkits: GUI + PKCS#11: lezen,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/8 Advies nr 38/2016 van 20 juli 2016 Betreft: Advies met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven

Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven Inhoud Online toegang; waar gaat het over? Waarom Idensys Hoe realiseren? Hoe werkt Idensys? Wat levert het op? Planning

Nadere informatie

Elektronisch versturen en ontvangen van sociale documenten

Elektronisch versturen en ontvangen van sociale documenten 2008 Elektronisch versturen en ontvangen van sociale documenten EASYPAY GROUP Juli 2008 Inhoudstafel Inleiding... 3 Administratieve vereenvoudiging... 3 Bijdrage tot duurzame ontwikkeling... 3 Privacy

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening.

PRIVACY STATEMENT. Deze website is eigendom van de Kanttekening B.V., hierna te noemen de Kanttekening. PRIVACY STATEMENT Algemeen De Kanttekening B.V. respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van klanten en abonnees worden door de Kanttekening B.V. dan ook met de grootst

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING wij doen Inhoudsopgave Hoofdstuk Paginanummer Inleiding 3 Wat is een handtekening 3 Belang 3 Op afstand 3 De elektronische handtekening 4 Waarde elektronische handtekening

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE 10.10.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 275/27 RICHTLIJNEN UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE van 9 oktober 2012 tot vaststelling van informatieprocedures voor de uitwisseling tussen

Nadere informatie

HET RECHT ROND ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN: RICHTLIJN 1999/93/EG EN DE OMZETTING IN BELGIÈ EN NEDERLAND

HET RECHT ROND ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN: RICHTLIJN 1999/93/EG EN DE OMZETTING IN BELGIÈ EN NEDERLAND HET RECHT ROND ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN: RICHTLIJN 1999/93/EG EN DE OMZETTING IN BELGIÈ EN NEDERLAND Arno R. Lodder Jos Dumortier Stephanie H. Boi KLUWER ^ f Deventer - 2005 INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Protocol elektronische berichten gemeente Druten

Protocol elektronische berichten gemeente Druten Protocol elektronische berichten gemeente Druten Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Druten Officiële naam van de regeling Protocol elektronische berichten gemeente Druten Citeertitel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid u Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/145 BERAADSLAGING NR 11/094 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De Digitale Handtekening uitgelegd

De Digitale Handtekening uitgelegd De Digitale Handtekening uitgelegd Versie: 1.0 Versiedatum: 01-06-2014 Inleiding Met de introductie van de digitale handtekening wordt het mogelijk om op eenvoudige wijze een handtekening te plaatsen onder

Nadere informatie

eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven

eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid Hans-Rob de Reus ECP Jaarcongres 2013 Ontwikkeling

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/280 BERAADSLAGING NR 12/078 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEPERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Privacy Statement DELA Vastgoed

Privacy Statement DELA Vastgoed Privacy Statement DELA Vastgoed DELA Vastgoed hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 Brussel, 25 juni 2013 De FOD Economie publiceert jaarlijks een globale barometer van de informatiemaatschappij. De resultaten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

Ondertekendienst binnen eherkenning. Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli

Ondertekendienst binnen eherkenning. Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli Ondertekendienst binnen eherkenning Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli 2015 1 Introductie ZET solutions Identity Solution Provider Z login Marktpartij

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/17/085 BERAADSLAGING NR. 17/041 VAN 6 JUNI 2017 OVER DE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS TUSSEN DE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 59/2013 van 27 november 2013 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten Inleiding De sociale partners van de uitzendsector zijn van oordeel dat de instroom van migrerende

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 mei

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 mei A D V I E S Nr. 1.940 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- Voorontwerp van wet tot wijziging van de Loonbeschermingswet van 12

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Identiteit van de ondernemer: Toepassing. Taal communicatie. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Identiteit van de ondernemer: Toepassing. Taal communicatie. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

Adder(s) in het EID-gras. Willem Debeuckelaere 13 november 2008

Adder(s) in het EID-gras. Willem Debeuckelaere 13 november 2008 Adder(s) in het EID-gras Willem Debeuckelaere 13 november 2008 2 Evolutie van het privacyrecht 3 Evolutie van het privacyrecht 4 Evolutie van het privacyrecht Artikel 8 : Recht op eerbiediging van privé-,

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie