BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN"

Transcriptie

1 Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen RPR Antwerpen BTW: BE BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE UITGIFTE VAN SUI GENERIS EFFECTEN 1 Inleiding De Raad van Bestuur van Euronav NV (de Vennootschap of Euronav ) heeft beslist om dit verslag op te stellen in het kader van de uitgifte van een hybride type effecten (de Transactie ) met een eeuwigdurende looptijd en volgende kenmerken (de Effecten ): (i) (ii) de Effecten zullen onder Belgisch recht kwalificeren als sui generis schuldinstrumenten, welke niet geregeld worden door het Belgisch Wetboek van Vennootschappen; en de Effecten zullen schuldinstrumenten zijn maar, voor IAS/IFRS doeleinden, zullen ze kwalificeren als equity. De Transactie, evenals de bepalingen en voorwaarden van de Effecten zijn samengevat in Deel 3 van dit verslag. Eén van de contractuele kenmerken verbonden aan de Effecten is dat houders een recht zullen hebben om de schuldvordering die vertegenwoordigd wordt door een Effect in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap door middel van een inbreng in natura in ruil voor gewone in het kapitaal van de Vennootschap, welke uitgegeven zullen worden tegen een vaste inbrengprijs per nieuw aandeel. Euronav zal eveneens te allen tijde de optie hebben om interesten te betalen in gewone. Bovendien zal Euronav eveneens een recht hebben om, onder bepaalde voorwaarden zoals hieronder beschreven, de houders van de Effecten te dwingen om de schuldvorderingen vertegenwoordigd door hun Effecten in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap. De inbrengoptie van de houders van Effecten en de inbrengoptie van de Vennootschap, zoals verder uiteengezet in Deel van dit verslag, zullen hierna de Inbrengoptie genoemd worden. Het uitoefenen van een Inbrengoptie of de betaling van interesten in zullen een kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe door de Vennootschap in ruil voor een inbreng in natura teweegbrengen, ten gevolge waarvan het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders niet speelt. Desalniettemin is de Raad van Bestuur van mening dat het aangewezen is voor de Transactie een bijzonder verslag op te stellen dat gelijkwaardig is aan het verslag vereist in geval van een kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zoals beschreven in Artikelen 596 en 598 van het Belgisch Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg heeft de Raad van Bestuur beslist om dit bijzonder verslag op te stellen teneinde de bestaande aandeelhouders te voorzien van gelijkwaardige informatie en teneinde de achtergrondinformatie bij de Transactie te verschaffen die de uitgifteprijs van de, die zullen 1

2 worden uitgegeven bij de uitoefening van een Inbrengoptie kan rechtvaardigen en details van de financiële gevolgen voor de bestaande aandeelhouders (met betrekking tot hun respectieve aandeel in de winst en het kapitaal van de Vennootschap) uiteen te zetten. Bovendien heeft de Raad de commissaris ook verzocht om een verslag af te leveren waarin de commissaris bevestigt dat de financiële gegevens in dit verslag getrouw zijn. De commissaris heeft zijn verslag afgeleverd op de datum van dit verslag van de Raad van Bestuur. 2 Achtergrond en doel van de Transactie De markten voor tankervrachten waren de laatste 5 jaar erg uitdagend. De Vennootschap heeft een verlies geleden in 2009, 2011, 2012 en heeft een verlies bekendgemaakt voor de eerste drie kwartalen van De schuldratio van de Vennootschap op een marked-to-market basis is er erg op achteruitgegaan als een gevolg van het verlies van de waarde van de activa. Desalniettemin, en in tegenstelling tot vele ondernemingen die actief zijn op dezelfde markt, is de Vennootschap erin geslaagd om inbreuken op covenanten te vermijden en om haar cashpositie boven 100 miljoen USD te houden. Omwille van de onzekerheid of de markt in vrachten middelmatig zou blijven of gunstiger zou worden, heeft de Vennootschap de mogelijkheden onderzocht om: (1) de balans te versterken (zowel eigen vermogen als cash), (2) haar financieringsbronnen en beleggersbasis te diversifiëren, (3) een marge aan werkkapitaal op te bouwen en (4) voorbereid te zijn om potentiële acquisities die zich eventueel in de nabije toekomst zouden aanbieden te financieren. De scheepvaartmarkt is erg moeilijk te voorspellen is, maar van nature eveneens cyclisch en volatiel. Sinds september 2013 heeft de Vennootschap verschillende externe investeerders die actief zijn in de scheepvaartmarkt ontmoet om mogelijkheden te bespreken om de kapitaalbasis van de Vennootschap te verstevigen. Een paar van de investeerders hebben hun interesse om rechtstreeks in de van Euronav te investeren bevestigd, maar zouden meer interesse hebben onder twee voorwaarden: (i) de investering zou de vorm moeten aannemen van bevoorrechte, eeuwigdurende effecten (met een mogelijkheid voor de investeerders om de Effecten in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap), en (ii) de belangrijkste aandeelhouders zouden moeten deelnemen. De recente boost in de markt en heropleving van de dagprijs op de spotmarkt was de aanleiding voor deze investeerders om een investering in Euronav op dit moment ernstig te overwegen. Om de prijs van het instrument op een gepaste wijze te bepalen, heeft de Raad van Bestuur gekeken naar de drie effecten uitgegeven door Vennootschap die op heden onder het publiek verspreid zijn: de Euronav ; de converteerbare obligaties met een looptijd tot 2015; en de converteerbare obligaties met een looptijd tot Aangezien de conversieprijs van de obligaties met vervaldatum in 2015 hoger is dan 16 EUR per aandeel en daarom helemaal out of the money, is de waarde van de optie van dit instrument quasi nihil en kunnen deze obligaties eigenlijk beschouwd worden als gewone (niet-converteerbare) obligaties. Deze obligaties worden momenteel verhandeld aan ongeveer 90% van hun nominale waarde en de yield op basis daarvan is hoger dan 17%. Dit heeft er voor de Vennootschap toe bijgedragen om de hogere interestvoeten van deze Effecten (16,5%) met ingang van jaar 8 vast te leggen. Voor de coupon voor de jaren die daaraan voorafgaan werd een korting aangerekend omwille van het feit dat in de inbrengprijs (d.i. de prijs waartegen zullen worden uitgegeven bij inbreng van de schuldvorderingen die hun oorsprong vinden in de Effecten) een kleine premie 2

3 verrekend zit ten opzichte van de gemiddelde prijs van de tijdens de 30 voorbije kalenderdagen. Dit type van eeuwigdurende en hybride effect heeft eveneens het grote voordeel dat het zeer snel uitgegeven kan worden in vergelijking tot vele andere vormen van kapitaal of schuldinstrumenten die overwogen werden. Daardoor kan de Vennootschap ten volle haar voordeel halen uit de kansen die zich zeer recentelijk hebben voorgedaan omwille van de huidige heropleving inde de scheepvaartmarkt, en de market voor tankers meer in het bijzonder. De Vennootschap zal de opbrengsten van de Effecten aanwenden voor algemene ondernemingsdoeleinden. De nieuwe middelen zullen een comfortabele marge vormen voor inbreuken op bankcovenanten in de komende jaren indien de moeilijkheden op de scheepvaartmarkt blijven aanhouden. Indien de markt snel zou heropleven, zouden de opbrengsten aangewend kunnen worden voor mogelijkheden die zich zouden aanbieden en welke een sterkere balans zullen vereisen. 3 Belangrijkste voorwaarden van de Transactie en de Effecten 3.1 Omvang van de Transactie en inschrijvers De Raad van Bestuur heeft beslist om de Effecten uit te geven voor een totaal nominaal bedrag van USD, met een nominale waarde van USD per Effect. De 60 Effecten die als dusdanig worden uitgegeven zullen worden onderschreven door Saverco NV, Victrix NV en met Tanklog Holdings Ltd. verbonden entiteiten (zijnde de belangrijkste aandeelhouders van de Vennootschap) en twee externe investeerders (GoldenTree en York Capital Management Europe) op de volgende wijze: Saverco NV zal inschrijven op 15 van de Effecten voor een totaal bedrag van USD; Victrix NV zal inschrijven op 5 van de Effecten voor een totaal bedrag van USD; met Tanklog Holdings Ltd. verbonden entiteiten zullen inschrijven op 20 van de Effecten voor een totaal bedrag van USD; Golden Tree (of door haar beheerde fondsen) zal inschrijven op 10 van de Effecten voor een totaal bedrag van USD; en York Capital Management Europe (of door haar beheerde fondsen) zal inschrijven op 10 van de Effecten voor een totaal bedrag van USD. Op 15 December 2013 heeft de Vennootschap inschrijvingsovereenkomsten gesloten met elk van de grote aandeelhouders en externe investeerders die zullen inschrijven op de Effecten. De investeerders zullen de inschrijvingsprijs voor de Effecten moeten betalen ten laatste op 15 januari 2014 en de Vennootschap zal de Effecten uitgeven tegen betaling van de inschrijvingsprijs. De Raad van Bestuur van Euronav heeft de procedure inzake belangenconflicten zoals neergelegd in Artikel 523 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen toegepast met betrekking tot Marc Saverys (de controlerende aandeelhouder van Saverco NV), Peter Livanos als permanente vertegenwoordiger van Tanklog Holdings Ltd., Virginie Saverys als permanente vertegenwoordiger van Victrix NV en Ludwig Criel. Bijgevolg heeft geen van deze bestuurders deelgenomen aan de beraadslaging, noch aan de besluitvorming over de uitgifte van de Effecten. 3

4 3.2 Belangrijkste voorwaarden van de Effecten Status De Effecten zijn schulden van de Vennootschap waarvoor geen zekerheid werd verstrekt; zij bekleden een pari passu rang met de 2009 Obligaties en de 2013 Obligaties (beide zoals hieronder gedefinieerd) Gedematerialiseerde Effecten en overdracht De Effecten worden in gedematerialiseerde vorm uitgegeven overeenkomstig Artikel 468 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en zullen vertegenwoordigd worden door een boeking op rekening van het clearing systeem van de Nationale Bank van België (X/N Systeem). De Effecten zijn overdraagbaar in hun geheel of gedeeltelijk, met dien verstande dat de overnemer een houder dient te zijn van een X-rekening in het NBB Systeem Eeuwigdurende looptijd De Effecten zijn eeuwigdurende schuldinstrumenten, d.i. schuldinstrumenten zonder een vaste vervaldatum. Euronav heeft vanaf 1 januari 2019 op elk moment de mogelijkheid om de Effecten terug te kopen aan hun nominale waarde plus de vervallen en nog niet betaalde interesten. De Effectenhouders hebben in geen geval de optie om terugbetaling van de Effecten door Euronav te eisen Interest De Effecten geven de Effectenhouders een recht op interesten, die naar keuze van Euronav betaalbaar zijn in cash of in gewone Euronav. Vaste jaarlijkse interestvoeten werden bepaald. De vaste interestvoet die van toepassing zal zijn in een bepaald jaar, zal echter afhankelijk zijn van (i) de betaling ervan in cash of in, en (ii) het jaar waarvoor de interesten verschuldigd zijn (de interest verhoogt immers geleidelijk na verloop van tijd), en wel als volgt: (i) (ii) (iii) voor de periode met ingang van de Closing Date tot 31 december 2018 (de Eerste Periode ) zal een interest van 6% per annum van toepassing zijn, ongeacht of de interest betaald wordt in cash of in ; voor de periode startende op de eerste dag na de Eerste Periode en eindigend op 31 december 2020 zal (x) een interest van 10% per annum van toepassing zijn indien de Vennootschap ervoor kiest om de interesten in cash te betalen of (y) een interest van 11,5% per annum van toepassing zijn indien de Vennootschap ervoor kiest de interesten in te betalen; voor de periode die start op 1 januari 2021 zal (x) een interest van 15% per annum van toepassing zijn indien de Vennootschap ervoor kiest om de interest in cash te betalen of (y) een interest van 16,5% per annum van toepassing zijn indien de Vennootschap ervoor kiest om de interest te betalen in. De betaling van de interesten in gewone Euronav zal als volgt gestructureerd worden: als Euronav ervoor kiest om de interesten in te betalen, dan zullen de Effectenhouders een verplichting hebben om hun schuldvorderingen die zij verkregen naar 4

5 aanleiding van de interesten, in te brengen in het kapitaal van Euronav door middel van een inbreng in natura in ruil voor volledig volgestorte Euronav. In het geval een Inbrengoptie wordt uitgeoefend voorafgaand aan de eerste verjaardag van de uitgifte van de Effecten, zullen de Effectenhouders recht hebben op het interestbedrag van toepassing op de gehele periode met ingang van de uitgiftedatum tot de eerste verjaardag van de uitgifte van de Effecten, welk bedrag dan betaald zal worden, naar keuze van Euronav, in cash of in. Elke inbreng in overeenstemming met de Inbrengopties na de eerste interest betaaldatum geeft de Effectenhouders recht op het bedrag aan vervallen doch niet betaalde interesten pro rata de tijd die verstreken is sinds de laatste interest betaaldatum. De beslissing om in cash of in te betalen, zal genomen worden op het niveau van de Raad van Bestuur steeds met inachtname van artikel 523 W.Venn Inbrengopties Inbrengoptie van de Houders Effectenhouders zullen te allen tijde een optie hebben om de schuldvorderingen die hun Effecten vertegenwoordigen in te brengen; zulke optie kan alleen worden uitgeoefend op alle Effecten aangehouden door de houder in kwestie. Dit recht van de Effectenhouders vertaalt zich in een contractuele verplichting van de Vennootschap om het kapitaal te verhogen en nieuwe uit te geven tegen de Inbrengprijs (zoals hierna gedefinieerd) wanneer en voor zover de Effectenhouders hun Inbrengoptie uitoefenen. Inbrengoptie van de Vennootschap Anderzijds zal de Vennootschap ook een optie hebben om de Effectenhouders te verplichten hun schuldvorderingen die hun Effecten vertegenwoordigen, in te brengen, dit echter alleen in het geval de volgende twee cumulatieve voorwaarden voldaan zijn: (i) de volume gewogen gemiddelde prijs van de van de Vennootschap moet op gelijk welke 15 dagen in een periode van 30 dagen meer zijn dan EUR (of in het geval van inbreng na 1 januari 2015 of 31 januari 2016, respectievelijk EUR of EUR), en (ii) de van de Vennootschap moeten genoteerd zijn op de New York Stock Exchange of de Nasdaq Stock Exchange. Indien deze twee voorwaarden voldaan zijn en de Vennootschap beslist om haar Inbrengoptie uit te oefenen, hebben de Effectenhouders een verplichting om de schuldvorderingen die hun Effecten vertegenwoordigen, in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap. De Vennootschap kan zulke verplichte inbreng enkel eisen wanneer die betrekking heeft op alle Effecten. Een dergelijke beslissing zal genomen worden op het niveau van de Raad van Bestuur, steeds met inachtname van artikel 523 W. Venn Fusiegebeurtenis De voorwaarden van de Effecten voorzien in een aanpassing van de Inbrengprijs of een betaling in contanten aan de houders van de Effecten in het geval van een fusie waarbij de Vennootschap betrokken is. 3.3 Inbrengprijs hoger dan de gemiddelde slotprijs van de Euronav gedurende 30 dagen De uitgifteprijs per aandeel dat zal worden uitgegeven bij uitoefening van een Inbrengoptie (de Inbrengprijs ) zal gelijk zijn aan 5,7760 EUR, wat hoger zal zijn dan de gemiddelde slotprijs van de 5

6 Euronav op Euronext Brussel gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan 15 December 2013, wat de datum is waarop de inschrijvingsovereenkomsten met de investeerders werden ondertekend. Aangezien het kapitaal van de Vennootschap is uitgedrukt in USD en de van de Vennootschap momenteel genoteerd zijn in EUR, heeft de Raad van Bestuur een USD/ EUR wisselkoers vastgelegd die als referentie zal dienen voor de Transactie. Deze wisselkoers is 1 EUR = 1,3727 USD (de Vaste Wisselkoers ). Het aantal nieuwe dat zal worden uitgegeven aan een houder van de Effecten bij uitoefening van een Inbrengoptie die aan ieder Effect verbonden is, zal bepaald worden door de som van de nominale waarden (omgezet in EUR op basis van de Vaste Wisselkoers) van alle Effecten aangehouden door diezelfde houder van Effecten te delen door de Inbrengprijs. Het deel van de Inbrengprijs per nieuw aandeel gelijk aan de fractiewaarde van 1,087 USD zal worden geboekt op de rekening kapitaal. Het deel daarboven zal geboekt worden op de rekening uitgiftepremie, die net als het kapitaal van de Vennootschap dient als onderpand voor derden en waarover, behalve in het geval van een inbreng in het kapitaal, niet kan beslist worden dan in overeenstemming met de voorwaarden bepaald voor een statutenwijziging. De Inbrengprijs zal rekenkundig worden aangepast in geval van een consolidatie of opsplitsing van de, alsook wanneer de Vennootschap nieuwe uitgeeft door middel van een incorporatie van de reserves (inclusief de rekening voor uitgiftepremies), anders dan in het geval van een uitgifte van aan aandeelhouders in het kader van een dividenduitkering. 3.4 Kapitaalverhoging en notering van nieuwe Aangezien de Inbrengopties van contractuele aard zijn, zal de Raad van Bestuur het toegestaan kapitaal niet aanwenden op het moment van de uitgifte van de Effecten. Het kapitaal van de Vennootschap zal niet verhoogd worden totdat en in de mate dat (een) Inbrengoptie(s) uitgeoefend wordt/worden. In overeenstemming met Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap, is de Raad van Bestuur gemachtigd om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal met een maximum bedrag van USD. In het geval van uitoefening van (een) Inbrengoptie(s), zal de Raad het kapitaal van de Vennootschap verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal. Indien een aanwending van het toegestaan kapitaal niet mogelijk zou zijn op grond van Artikel 606, 1 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, zal de Vennootschap een buitengewone vergadering van aandeelhouders houden om te beslissen over de kapitaalverhoging. De uitgifte van de nieuwe naar aanleiding van een uitoefening van (een) Inbrengoptie(s) zal onder het toepassingsgebied vallen van de uitzondering voorzien in Artikel 18, 2, (g) van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. De nieuwe die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van een uitoefening van een Inbrengoptie zullen gedematerialiseerd zijn. Ze zullen dezelfde rechten hebben als alle andere uitgegeven met betrekking tot dividenden voor het boekjaar tijdens welk de Inbrengoptie wordt uitgeoefend, indien van toepassing, en voor alle volgende boekjaren. 6

7 4 Gevolgen voor de huidige aandeelhouders van de Vennootschap In dit deel wordt getoond wat de potentiële maximale dilutie voor de huidige aandeelhouders is naar aanleiding van (i) de 2009 Obligaties en de 2013 Obligaties en (ii) de Inbrengopties en de betaling van interesten in in het kader van de Effecten, beide op basis van het huidig aantal en in de hypothese dat de 2009 Obligaties en de 2013 Obligaties werden geconverteerd in. De tabellen hieronder zijn gebaseerd op de huidige situatie waarin de Vennootschap op de datum van dit rapport een maatschappelijk kapitaal heeft van ,17 USD, vertegenwoordigd door De fractiewaarde van de bedraagt 1,087 USD of 0,811 EUR. 4.1 Dilutie naar aanleiding van conversie van bestaande Obligaties Voor informatiedoeleinden vermeldt de tabel hieronder de maximale dilutie die zich kan voordoen naar aanleiding van een volledige conversie van de converteerbare obligaties die werden uitgegeven door de Vennootschap in 2009 (de 2009 Obligaties ) en in 2013 (de 2013 Obligaties ). Aangezien voor de 2013 Obligaties een conversieprijs werd bepaald die geleidelijk aan toeneemt, zal de laagst mogelijke conversieprijs die werd bepaald en waartegen de 2013 Obligaties geconverteerd kunnen worden vanaf de datum van dit verslag welke de huidige conversieprijs is in aanmerking genomen worden voor onderstaande tabel zodat de maximale dilutie wordt weergegeven. De vaste wisselkoers van toepassing op de conversie van de 2009 Obligaties is 1 EUR = 1,4228 USD. De vaste wisselkoers van toepassing op de conversie van de 2013 Obligaties is 1 EUR = 1,3349 USD. Aantal uitstaande converteerbare obligaties Conversieprijs Vaste EUR/USD wisselkoers Maximum aantal uit te geven bij conversie van de converteerbare Maximale dilutie van de huidige aandeelhouders 250 voor de 2009 EUR 16,2838 per 1,4228 voor de voor de 27,33% Obligaties; en voor de Obligatie; en Obligaties; en Obligaties; en 2013 minimum 1,3349 voor de voor EUR 4,60 per 2013 de 2013 Obligaties 2013 Obligaties Obligaties Obligatie 4.2 Dilutie naar aanleiding van Inbrengopties verbonden aan de Effecten en betaling van interesten in zonder conversie van de bestaande converteerbare obligaties De tabellen hieronder tonen aan wat de dilutie is die kan ontstaan naar aanleiding van de inbreng van de schuldvorderingen vertegenwoordigd door alle Effecten die zullen worden uitgegeven (d.i. voor een 7

8 nominaal bedrag van USD) plus betaling van interesten in ieder jaar gedurende een periode van vijf jaar. De Vaste Wisselkoers is 1 EUR = 1,3727 USD. De Inbrengprijs zal 5,7760 EUR bedragen of 7,9287 EUR. Rekening houdend met een fractiewaarde per nieuw aandeel van 1,087 USD (of 0,811 EUR), zal de uitgiftepremie per nieuw aandeel 6,8417 USD (of 4,9650 EUR) bedragen. In het geval van een uitgifte van nieuwe naar aanleiding van een uitoefening van de Inbrengopties en de betaling van interesten in gedurende de eerste vijf jaar na de uitgifte van de Effecten, zullen de stemrechten van de huidige aandeelhouders, evenals hun liquidatie- en dividendrechten onderhevig zijn aan een dilutie zoals uiteengezet in de tabellen hieronder. Er dient in dit kader evenwel opgemerkt te worden dat de Effecten, omwille van hun eeuwigdurende aard, voor een periode langer dan deze vijf jaar kunnen blijven uitstaan en dat de potentiële dilutie van de bestaande aandeelhouders zal toenemen door het feit dat Euronav te allen tijde de optie heeft om de interesten uit te betalen in en dat de interestvoet na deze periode van vijf jaar stijgt zoals uiteengezet in Deel van dit verslag. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat met ingang van 1 januari 2019 (d.i. na ongeveer 5 jaar) Euronav tevens een optie zal hebben om de Effecten (plus vervallen doch niet betaalde interesten) terug te betalen in cash. Huidig aantal Inbrengprijs Vaste EUR/USD wisselkoers Maximum aantal uit te geven bij volledige inbreng van Effecten en betaling van interesten in gedurende 5 jaar Maximale dilutie van bestaande aandeelhouders ,7760 EUR 1 EUR = voor 31,62% 7,9287 USD 1,3727 USD inbreng van nominaal bedrag van USD; en voor betaling van interesten in 8

9 De tabel hieronder toont aan wat de maximale dilutie is die kan ontstaan naar aanleiding van het uitoefenen van de Inbrengopties en de betaling van interesten in, ieder jaar gedurende de eerste 5 jaar na de uitgifte van de Effecten. Inbrengdatum 31/01/ /01/ /01/ /01/ /01/2019 Nominale waarde 150 mio USD 150 mio USD 150 mio USD 150 mio USD 150 mio USD Aantal nieuwe naar aanleiding van inbreng van nominale waarde Aandelen uitgegeven naar aanleiding van betaling van interest in in voorbije jaren Totaal aantal nieuwe Dilutie van bestaande aandeelhouders ,38% 28,49% 29,57% 30,61% 31,62% 9

10 4.3 Dilutie van stemrechten en van liquidatie- en dividendrechten, rekening houdend met het maximum aantal die uitgegeven kunnen worden naar aanleiding van conversie van de converteerbare obligaties uitgegeven door de Vennootschap De tabel hieronder toont aan wat de dilutie is naar aanleiding van de uitoefening van de Inbrengopties en de betaling van interesten in in overeenstemming met de voorwaarden van de Effecten in de hypothese dat alle 2009 Obligaties en 2013 Obligaties werden geconverteerd. Aantal, rekening houdend met volledige conversie van converteerbare obligaties Inbrengprijs van de Effecten Vaste EUR/USD wisselkoers Maximum aantal uit te geven bij volledige inbreng van Effecten en betaling van interesten in gedurende 5 jaar Maximale dilutie van bestaande aandeelhouders na de eerste vijf jaar ,7760 EUR 1 EUR = voor 25,15% 7,9287 USD 1,3727 USD inbreng van nominaal bedrag van USD; en voor betaling van interesten in gedurende 5 jaar 10

11 De tabel hieronder toont aan wat de maximale dilutie is die kan ontstaan naar aanleiding van de uitoefening van de Inbrengopties en de betaling van interesten in ieder jaar gedurende de eerste 5 jaar na de uitgifte van de Effecten in de hypothese dat alle 2009 Obligaties en 2013 Obligaties werden geconverteerd. Inbrengdatum 31/01/ /01/ /01/ /01/ /01/2019 Nieuwe na inbreng van de nominale waarde van de Effecten Aandelen uitgegeven naar aanleiding van de betaling interesten voorbije jaren van in in Totaal aantal nieuw uitgegeven inclusief naar aanleiding van de uitstaande converteerbare obligaties Dilutie bestaande van aandeelhouders enkel naar aanleiding van de Effecten ,50% 22,45% 23,37% 24,27% 25,15% Antwerpen, 15 december 2013 Daniel Rochfort Bradshaw Patrick Rodgers William Thomson John Michael Radziwill 11

12 Alice Wingfield Digby Alexandros Drouliscos 12

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 EURONAV Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE KAPITAALVERHOGING MET OPHEFFING VAN DE

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur

Verslag van de raad van bestuur Naamloze Vennootschap Zinkstraat 1, 2490 Balen (België) Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR/RPM Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de raad van bestuur 1. Inleiding Dit bijzonder verslag werd

Nadere informatie

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 27 oktober 2016 om uur

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 27 oktober 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap )

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen BIJLAGE 1 1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen 1.1 Uitgifte van en inschrijving op naakte Warrants 1.1.1 De aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zal het volgende aantal naakte Warrants

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 583 EN 596 JUNCTO 598 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aangezien de Buitengewone

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

ADDENDUM. PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

ADDENDUM. PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ ADDENDUM bij het verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

1 Toegestaan kapitaal

1 Toegestaan kapitaal TiGenix Naamloze vennootschap (naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen) Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR Brussel BTW: BE 0403.227.515 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Overeenkomstig

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap) Bijzonder verslag

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 596 EN 598 VAN

Nadere informatie

iro F T I ON r: 1 L. INLEIDING 2. DE VERRICHTING vanaf hun uitgifte en voor een bedrag van maximum 4.000.000 EUR, uitgiftepremie

iro F T I ON r: 1 L. INLEIDING 2. DE VERRICHTING vanaf hun uitgifte en voor een bedrag van maximum 4.000.000 EUR, uitgiftepremie r:..1 iro F T I ON r: 1 OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven : O429.37 5.448 (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN XIOR STUDENT HOUSING NV Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België) RPR (Antwerpen (afdeling Antwerpen)) 0547.972.794 ( Xior Student Housing ) BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN

Nadere informatie

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden")

Nadere informatie

ONTHOUDING ONTHOUDING

ONTHOUDING ONTHOUDING Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 30 SEPTEMBER 2015 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Option Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan Leuven Ondernemingsnummer: BTW-nummer: BE

Option Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan Leuven Ondernemingsnummer: BTW-nummer: BE Option Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3010 Leuven Ondernemingsnummer: 0429.375.448 BTW-nummer: BE 0429.375.448 RPR: Leuven (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BIOCARTIS GROUP NV Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan 11/B 2800 Mechelen België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

FORTIS SA/NV. Naamloze Vennootschap/Société Anonyme. Koningsstraat / Rue Royale 20 1000 Brussel. Niet BTW-plichtig RPR Brussel 0.451.406.

FORTIS SA/NV. Naamloze Vennootschap/Société Anonyme. Koningsstraat / Rue Royale 20 1000 Brussel. Niet BTW-plichtig RPR Brussel 0.451.406. FORTIS SA/NV Naamloze Vennootschap/Société Anonyme Koningsstraat / Rue Royale 20 1000 Brussel Niet BTW-plichtig RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer 0860.402.767 RPR Antwerpen

Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer 0860.402.767 RPR Antwerpen Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer 0860.402.767 RPR Antwerpen VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING 1 van 13 mei 2015 Deze volmacht is bestemd voor aandeelhouders

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

BERQUIN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. Dossiernummer : AVR/ /VV Repertoriumnummer :

BERQUIN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. Dossiernummer : AVR/ /VV Repertoriumnummer : NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Berquin Notarissen BV ondm de vorm van CVBA t loyd GeorB laan 1.l IOC() tiru,;e1 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Dossiernummer : AVR/216-3521-1/VV Repertoriumnummer : 74.947

Nadere informatie

Uitnodiging voor buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Uitnodiging voor buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen BTW BE 0477.702.333 RPR Mechelen Rechtsgebied Kanton Mechelen, Arrondissement Mechelen Uitnodiging voor

Nadere informatie

(hierna de ʺVennootschapʺ genoemd) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen

(hierna de ʺVennootschapʺ genoemd) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen TiGenix Naamloze vennootschap die een openhaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12, bus 2 3001 Leuven België RPR Leuven BTW BE 0471.340.123 (hierna de ʺVennootschapʺ genoemd)

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

Condor International NV Louizalaan 487 B-1050 Elsene

Condor International NV Louizalaan 487 B-1050 Elsene Condor International NV Louizalaan 487 B-1050 Elsene Ondememingsnummer 0477 301 069 RPR Brussel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING M.B.T. DE UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen Zetel van de vennootschap: Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven RPR Leuven 0464.965.639 OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

Oprichting met inbreng in geld x in natura

Oprichting met inbreng in geld x in natura Ni drinke X da4.3.1.5. Directe oprichting ZIE HB BOEKINGEN Oprichting met uitsluitend inbreng in geld à zie balans blz 160 Oprichting met inbreng in geld x in natura à zie balans blz 163 Oprichting van

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap )

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap ) PCB Naamloze vennootschap Robert Schumanplein 6, bus 5 1040 Brussel RPM Brussel BTW : BE 0403.085.181 (de Vennootschap ) De Vennootschap informeert de aandeelhouders hierbij over de gewijzigde agenda van

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie