Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr juli 2014 Besluit en kennisgeving van de Minister van Economische Zaken over de start van een openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht inzake het ontwerpbesluit houdende het geven van aanwijzingen aan aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken inzake alarmeringsdienst NL-Alert Inleiding en achtergrond NL-Alert is een alarmeringsdienst waarmee de overheid via een tekstbericht op mobiele telefoons gerichte informatie en advies geeft aan mensen in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. Een NL-Alert bericht wordt aangemaakt in de meldkamer van de veiligheidsregio. De broker, een tussenpersoon, zorgt er vervolgens voor dat aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken (aanbieders) het bericht correct ontvangen. De aanbieders sturen het bericht vervolgens via cell broadcast technologie door naar mobiele telefoons in het gebied waarin de noodsituatie is ontstaan of dreigt te ontstaan. Momenteel zijn met betrekking tot het distribueren van NL-Alert berichten contracten afgesloten tussen het de Minister van Veiligheid en Justitie en de telecomaanbieders. Ik heb ervoor gekozen de benadering richting de telecomaanbieders te harmoniseren en in één besluit van algemene strekking alle aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken dezelfde verplichtingen ten aanzien van het distribueren van NL-Alert berichten op te leggen. In het ontwerpbesluit wordt rekening gehouden met andere dan de bestaande netwerktechnologieën. Er zijn momenteel ontwikkelingen gaande omtrent het geschikt maken van LTE-technologie voor commerciële doeleinden. Op het moment van verwerven van LTE-technologie behoefde nog geen rekening gehouden te worden met de verplichting NL-Alert berichten via elk beschikbaar netwerk te distribueren. In het ontwerpbesluit is derhalve een overgangstermijn opgenomen. Tot 1 september 2015 zullen telecomaanbieders die reeds beschikken over LTE-technologie, maar waarvan het netwerk nog niet operationeel is voor de distributie van NL-Alert berichten, deze berichten nog niet via deze technologie hoeven te verzenden. Indien op den duur technologieën worden ontwikkeld die LTEtechnologie zullen opvolgen, of een herverdeling van frequentieruimte plaatsvindt, kan reeds bij het geschikt maken van de netwerken voor commerciële toepassing rekening gehouden worden met de eis NL-Alert berichten over dit nieuwe netwerk te verzenden. Wettelijk kader In de Telecommunicatiewet is in artikel 14.1, tweede lid, onderdeel a, voor de Minister van Economische Zaken de bevoegdheid opgenomen in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie aanwijzingen te geven aan aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken. Deze aanwijzingen kunnen betrekking hebben op het gebruik van mededelingen van overheidsinstanties om het publiek te waarschuwen voor dreigende rampen of noodsituaties en om de gevolgen van rampen of noodsituaties te verzachten. Artikel 14.1, tweede lid, onderdeel a, van de Telecommunicatiewet biedt de basis voor dit ontwerpbesluit. Aangezien het ontwerpbesluit gericht is aan een ieder die als aanbieder van openbare mobiele telecommunicatienetwerken diensten aanbiedt, is dit een besluit van algemene strekking. Ik heb besloten een formele consultatie te houden conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, waarin eenieder een zienswijze kan geven op het ontwerpbesluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert. Ten eerste dient deze procedure om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen over het besluit in te dienen. Ten tweede geeft de publicatie van het ontwerpbesluit andere belanghebbenden zoals leveranciers van mobiele telefoons zo snel mogelijk duidelijkheid over de voorgenomen wijzigingen. Ontwerp besluit Het ontwerpbesluit geeft aanwijzingen aan aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken om het verzenden van NL-Alert berichten via cell broadcast te harmoniseren en de dienstverlening te allen tijde te continueren. 1 Staatscourant 2014 nr juli 2014

2 In het ontwerpbesluit zijn functionele en technische eisen opgenomen ten aanzien van de dienstverlening. Verder worden eisen gesteld om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Daarnaast krijgen de telecomaanbieders de verplichting opgelegd om de Minister van Veiligheid en Justitie en andere schakels in de NL-Alert keten te informeren over haar dienstverlening. Tot slot bevat het ontwerpbesluit bepalingen ten aanzien van rapportages en testen om het functioneren van het systeem te controleren. Tegenover de verplichting voor de aanbieders het LTE-netwerk geschikt te maken voor het versturen van NL-Alert berichten via cell broadcast staat een tegemoetkoming in de kosten. Deze tegemoetkoming wordt niet in de aanwijzing opgenomen, maar separaat met de Minister van Veiligheid en Justitie geregeld. Bij frequentieverdelingen voor mobiele telecommunicatie die plaatsvinden na inwerkingtreding van dit besluit, zal rekening gehouden moeten worden met de verwachte kosten voor het geschikt maken van deze netwerken voor het verzenden van NL Alert berichten. Besluit en vormgeving van de openbare voorbereidingsprocedure Gelet op artikel 3:10 van de Algemene wet bestuursrecht verklaar ik afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing op de voorbereiding van het besluit aanwijzing aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert, vermeld in bijlage 1. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp van het besluit ter inzage is gelegd. Eenieder kan zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u mailen naar U kunt ook een schriftelijke reactie per post sturen naar: Het Ministerie van Economische Zaken T.a.v. Secretariaat Directie Telecommarkt Postbus EK Den Haag Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u dit uiterlijk 25 juli 2014 kenbaar te maken door een te sturen naar onder vermelding van de namen van de personen die een mondelinge zienswijze wensen te geven alsmede van de namen van de personen die anderszins aanwezig zullen zijn. Indien u een ander (rechtspersoon, natuurlijke persoon) vertegenwoordigt, wordt u verzocht per post of de documenten mee te sturen waaruit blijkt dat u bevoegd bent die ander te vertegenwoordigen. U ontvangt per een uitnodiging voor een afspraak. De afspraak voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze zal tijdens de consultatieperiode te Den Haag plaatsvinden. Dit besluit en de kennisgeving worden gepubliceerd in de Staatscourant. Het ontwerp van het voor te bereiden besluit is opgenomen in de bijlage in deze kennisgeving. Genoemde documenten liggen gedurende de consultatieperiode ter inzage bij het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag, en worden geplaatst op de website Via bovenstaande gegevens kunt u een afspraak maken voor inzage tijdens kantoortijden. De terinzagelegging vangt aan op 11 juli 2014 en eindigt op 21 augustus De Minister van Economische Zaken, namens deze: H.A.M. van Dongen, Directeur Telecommarkt, Ministerie van Economische Zaken 2 Staatscourant 2014 nr juli 2014

3 BIJLAGE 1: ONTWERP BESLUIT AANWIJZINGEN AANBIEDERS INZAKE ALARMERINGSDIENST NL-ALERT De Minister van Economische Zaken, Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie; Gelet op artikel 14.1, tweede lid, onderdeel a, van de Telecommunicatiewet; Besluit: Paragraaf 1 Definities Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: aanbieder: aanbieder van een openbaar mobiel telecommunicatienetwerk; actieve cel: cel werkend op het moment van verzending van een bericht; bericht: een NL-Alert tekstbericht conform 3GPP standaard TS23.041; broker: degene die door de Minister van Veiligheid en Justitie is aangewezen voor het faciliteren van het aanmaken van het bericht door de meldkamer en voor het aanbieden van het bericht aan de aanbieder; brokerinterface: punt waarop de broker een connectie maakt met de aanbieder; CBC: Cell Broadcast Center, het netwerkelement dat nodig is om cell broadcast diensten te kunnen leveren; cell broadcast: 3GPP standaard TS waarvan gebruik wordt gemaakt om de eindgebruiker in levens- en gezondheidsbedreigende situaties te waarschuwen door onverwijld en locatiespecifiek een bericht te versturen; dienstverlening: de door de aanbieder te verrichten diensten en te leveren prestaties als omschreven in dit besluit; netwerktechnologie: door de aanbieder gebruikte technologie die door 3GPP gestandaardiseerd is; NL-Alert: alarmeringsdienst die de eindgebruiker waarschuwt op zijn mobiele randapparaat, via cell broadcast technologie; NL-Alert keten: de keten waarin een vanuit de meldkamer opgesteld bericht via de broker naar de aanbieder wordt gestuurd en door de aanbieder naar mobiele randapparaten in het verzendgebied wordt verzonden; prestatiepercentage aanbieder: het percentage van het aantal actieve cellen dat binnen 3 minuten het bericht heeft verzonden gedeeld door het totaal aantal actieve cellen dat in het verzendgebied is geselecteerd; verzendgebied: het geografisch gebied waarbinnen een bericht dient te worden gedistribueerd; 3GPP: 3rd Generation Partnership Project, overeenkomst tussen internationale organisaties die telecommunicatie standaarden ontwikkelen. Paragraaf 2 Functionele en technische eisen Artikel 2 De aanbieder stuurt een door de broker op de brokerinterface aangeboden bericht via cell broadcast in ten hoogste drie minuten na het moment van aanbieden door naar het verzendgebied. Artikel 3 De aanbieder distribueert het bericht in het verzendgebied voorzover hij daar ook mobiele telecommunicatiediensten aanbiedt. Artikel 4 1. Een bericht wordt verstuurd via cell broadcast conform 3GPP standaard TS De aanbieder voorziet een bericht conform 3GPP standaard TS van een uniek nummer om de ontvangst van dubbele berichten door de eindgebruiker tot een minimum te beperken. Artikel 5 De aanbieder stuurt een bericht parallel uit via al zijn netwerktechnologieën. 3 Staatscourant 2014 nr juli 2014

4 Artikel 6 De dienstverlening is te allen tijde beschikbaar. Artikel 7 De aanbieder volgt de instructies van de broker inzake het herhalen of afbreken van de distributie van een bericht. Artikel 8 De aanbieder distribueert een bij hem aangeboden bericht, ongeacht vorm en inhoud, zonder hierin wijzigingen aan te brengen. Artikel 9 De aanbieder configureert de dienstverlening in relatie tot overige verkeersstromen dusdanig dat de distributie van een bericht gegarandeerd is. Artikel 10 De aanbieder is in staat 50 gelijktijdig aangeboden berichten te verwerken. Artikel 11 Berichten worden via de in 3GPP standaard TS genoemde cell broadcast kanalen gedistribueerd alsmede via cell broadcast kanaal 919. Artikel 12 De aanbieder zorgt ervoor dat het ontvangen van berichten voor de abonnee geheel kosteloos is. Artikel De aanbieder verwerkt voor de dienstverlening noodzakelijke wijzigingen binnen 24 uur in het CBC. 2. Het door de aanbieder gebruik laten maken van het CBC door derden is toegestaan, mits de Minister van Veiligheid en Justitie op aanvraag van de aanbieder hiertoe toestemming verleent. Paragraaf 3 Eisen met betrekking tot continuïteit Artikel De aanbieder beschikt over ten minste een primaire en secundaire locatie. 2. De in het eerste lid bedoelde primaire en secundaire locatie: a) beschikken elk over een CBC; b) bevinden zich ten minste 50 kilometer van elkaar; c) zijn waterrobuust, en d) zijn voorzien van noodstroomvoorzieningen die ten minste 24 uur stroomuitval kunnen opvangen. Artikel Indien nodig kan de aanbieder onverwijld van de primaire naar de secundaire locatie overschakelen. 2. Onderhoud is mogelijk zonder de dienstverlening te onderbreken. Artikel 16 De aanbieder zorgt ervoor dat de in artikel 14 bedoelde locaties via een elektronisch communicatienetwerk gekoppeld zijn aan de geografisch gescheiden locaties van de broker. 4 Staatscourant 2014 nr juli 2014

5 Paragraaf 4 Eisen met betrekking tot informeren Artikel 17 De aanbieder informeert de Minister van Veiligheid en Justitie indien de dienstverlening geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is. Artikel 18 De aanbieder verstrekt een beschrijving van zijn brokerinterface aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Artikel 19 De aanbieder spant zich ervoor in dat leveranciers van mobiele randapparaten het ontvangen en weergeven van berichten ondersteunen en voorziet deze leveranciers van informatie omtrent NL-Alert. Artikel 20 De aanbieder informeert ondernemingen die mobiele telecommunicatiediensten aanbieden via zijn netwerk over NL-Alert. Artikel 21 De aanbieder beantwoordt vragen van zijn abonnees over NL-Alert met betrekking tot zijn netwerk of verwijst deze door naar de Minister van Veiligheid en Justitie alsmede naar andere overheidsinstanties. Paragraaf 5 Eisen met betrekking tot controle Artikel De aanbieder berekent per maand het prestatiepercentage. 2. De Minister van Veiligheid en Justitie kan het prestatiepercentage opvragen bij de aanbieder. 3. Het in het eerste lid bedoelde prestatiepercentage bedraagt ten minste 95 procent. Artikel 23 De aanbieder verstrekt per bericht en per netwerktechnologie drie minuten na het distribueren van een bericht een rapportage aan de broker waarin staat: a) naar hoeveel actieve cellen het verzendgebied is vertaald, en b) hoeveel van deze actieve cellen het bericht in ten hoogste drie minuten na verzending hebben verstuurd. Artikel De Minister van Veiligheid en Justitie kan ten hoogste 5 keer per jaar over een verstuurd bericht een ad-hoc rapportage opvragen, die de aanbieder ten hoogste 5 dagen na het distribueren van het bericht beschikbaar stelt. 2. De in het eerste lid bedoelde ad-hoc rapportage bevat ten minste: a) een grafische weergave van het verzendgebied waarin is aangegeven op welke plekken een bericht is gedistribueerd en waar de distributie niet tot stand is gekomen, en b) een evaluatie. Artikel De aanbieder stelt per kalenderjaar een rapportage op over de dienstverlening en verstrekt deze aan Onze Minister en de Minister van Veiligheid en Justitie. 2. De in het eerste lid genoemde rapportage bevat ten minste: a) het gemiddelde prestatiepercentage in dat jaar; b) bevindingen uit het testen van toestellen; c) geaggregeerde feedback van klanten; d) een jaarevaluatie en verbeterplan, en e) aanbevelingen aan de Minister van Veiligheid en Justitie. 5 Staatscourant 2014 nr juli 2014

6 Artikel De Minister van Veiligheid en Justitie kan eenmaal per jaar een audit op de dienstverlening uitvoeren op locatie van de aanbieder ten aanzien van: a) de infrastructuur, organisatie en ondersteunende processen met betrekking tot het versturen van een bericht; b) de configuratie van de dienstverlening, en c) de beveiliging van de dienstverlening. 2. De aanbieder verleent zijn medewerking aan de in het eerste lid bedoelde audit. Artikel De aanbieder verleent zijn medewerking aan de Minister van Veiligheid en Justitie bij het testen van de dienstverlening. 2. De aanbieder stelt aan de broker een testomgeving beschikbaar voor het testen van software upgrades van de broker. Artikel 28 De aanbieder verleent zijn medewerking aan het monitoren van de dienstverlening, waarbij door de broker eens per 10 minuten een signaal over de beschikbare netwerken wordt verstuurd, en beperkt daarbij de overlast voor de eindgebruikers tot een minimum. Paragraaf 6 Overgangs- en slotbepalingen Artikel In afwijking van artikel 5 voldoen aanbieders die reeds beschikken over LTE-technologie, maar waarbij het netwerk nog niet geschikt is gemaakt voor het versturen van berichten, uiterlijk 1 september 2015 aan de verplichting een bericht mede via LTE-technologie uit te sturen. 2. Deze bepaling vervalt op 1 september Artikel 30 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Artikel 31 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Den Haag, De Minister van Economische Zaken, Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een belanghebbende die zich niet met dit besluit kan verenigen, kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt beroep instellen. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van onderhavig besluit heeft ingediend. Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank te Rotterdam. TOELICHTING I Algemeen NL-Alert is een alarmeringsdienst waarmee de overheid via een tekstbericht op mobiele telefoons gerichte informatie en advies geeft aan mensen in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. In dit besluit worden eisen gesteld aan de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken (aanbieders), die een onmisbare schakel zijn in de NL-Alert keten. Voorheen zijn de betrekkingen ten aanzien van de NL-Alert dienstverlening vastgelegd door middel van contractuele afspraken tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de aanbieders. Met dit besluit worden de afspraken geharmoniseerd en worden aan alle aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken voor onbepaalde tijd gelijkluidende eisen opgelegd. Op deze manier wordt met betrekking tot de 6 Staatscourant 2014 nr juli 2014

7 aanbieders beoogd de distributie van NL-Alert berichten zo volledig mogelijk te waarborgen. De aanbieders zijn één van de schakels in de NL-Alert keten. Deze keten kan van begin tot eind worden onderverdeeld in de volgende schakels: de meldkamer van de veiligheidsregio, de broker, de aanbieders, en de gebruikers van mobiele randapparaten. De meldkamer van een veiligheidsregio initieert een NL-Alert bericht. De meldkamer maakt dit bericht aan in het systeem van de broker. De broker zorgt er vervolgens voor dat de aanbieders het NL-Alert bericht correct krijgen aangeboden op de broker interface. Het aangeboden bericht bestaat voornamelijk uit een berichttekst en een geografisch gebied, omschreven door middel van coördinaten. De aanbieders vertalen dat gebied dusdanig, dat zendmasten die de cellen van het mobiele netwerk die dat gebied dekken worden geactiveerd om de berichttekst uit te zenden. Deze vertaalslag wordt gemaakt door het Cell Broadcast Center (CBC). Het besluit is ingedeeld in paragrafen. Hierin zijn respectievelijk de volgende eisen aan de dienstverlening opgenomen: functionele en technische eisen, eisen met betrekking tot de continuïteit, eisen met betrekking tot informeren, en eisen met betrekking tot controle. Daarnaast zal de Minister van Veiligheid en Justitie een aparte dienstverleningsovereenkomst sluiten met de aanbieders om de detailafspraken vast te leggen. II Artikelen Artikel 2 en 3 Bij het distribueren van het bericht dient de aanbieder zoveel mogelijk mobiele randapparaten die zich in het verzendgebied bevinden te bereiken. De aanbieder distribueert het bericht derhalve niet slechts via de vaste en tijdelijke zendmasten in het verzendgebied, maar tevens via masten die zich buiten het verzendgebied bevinden, indien hiermee mobiele randapparaten in het verzendgebied kunnen worden bereikt. Ook binnen in-house en incompany oplossingen zoals picocellen en femtocellen dient het bericht te worden verzonden. Artikel 4 In het artikel wordt verwezen naar 3GPP standaard TS23.041, waarin eisen worden gesteld aan de technische realisatie van het verlenen van diensten via cell broadcast. Deze standaard is voor eenieder kosteloos te achterhalen op de website van 3GPP (www.3gpp.org). Standaard TS kent verschillende uitgaven en versies. Om te voldoen aan de bepalingen uit de aanwijzing dient aan de standaard te worden voldaan. Hierbij is niet van belang welke uitgave of versie wordt gevolgd; hieraan kan door de aanbieder zelf invulling worden gegeven, mits de eisen genoemd in dit besluit gedekt worden. Artikel 5 In artikel 5 is bepaald dat de aanbieder een bericht parallel via al zijn netwerktechnologieën uitstuurt. In de huidige situatie zijn GSM technologie en UMTS technologie beschikbaar, en wordt LTEtechnologie voor commerciële toepassing geschikt gemaakt. Technologieën die genoemde netwerktechnologieën op den duur zullen opvolgen, vallen direct onder de bepaling in het besluit. In de aanwijzing is een overgangsbepaling opgenomen voor LTE-technologie, omdat in enkele gevallen het netwerk reeds beschikbaar is, maar nog niet geschikt is gemaakt voor het versturen van NL-Alert berichten. Artikel 6 tot en met 12 In deze artikelen zijn functionele eisen opgenomen met betrekking tot de configuratie van de dienstverlening, en de authenticiteit van de berichten. De aanbieder spant zich er daarnaast voor in dat: mobiele randapparaten in het verzendgebied het bericht kunnen ontvangen; het versturen van ongeautoriseerde berichten via NL-Alert wordt voorkomen, en een bericht onverwijld op mobiele randapparaten wordt weergegeven. Artikel 13 Het door derden gebruik laten maken van het CBC kan invloed hebben op het distribueren van een NL-Alert. De aanbieders mogen derden alleen dan gebruik laten maken van het CBC als de Minister van Veiligheid en Justitie toestemming heeft verleend. Artikelen 14 tot en met 16 Het is belangrijk dat het distribueren van een bericht in elke omstandigheid wordt gecontinueerd, en 7 Staatscourant 2014 nr juli 2014

8 niet in gevaar komt indien de locatie van de aanbieder getroffen wordt door bijvoorbeeld brand, wateroverlast, of een stroomstoring. In het besluit is derhalve de verplichting opgenomen te beschikken over een locatie waarnaar uitgeweken kan worden, waarbij zowel de primaire locatie als de uitwijklocatie aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Tevens moet het contact met de broker bestendig zijn. Artikelen 17 tot en met 21 De aanbieder is een belangrijke schakel in de NL-Alert keten. Het is dan ook belangrijk voor de Minister van Veiligheid en Justitie op de hoogte te zijn van eventuele problemen in het kader van het distribueren van NL-Alert berichten, en op welke wijze het bericht van de meldkamer via de broker op de juiste wijze bij de aanbieder aangeboden kan worden. De aanbieder heeft daarnaast de beste positie om leveranciers, en ondernemingen die van haar netwerk gebruik maken zoals MVNE s en MVNO s, te informeren. Er geldt geen actieve informatieplicht ten aanzien van abonnees, wel zijn de aanbieders verplicht vragen met betrekking tot haar netwerk te beantwoorden of abonnees met vragen door te verwijzen naar overheidsinstanties zoals Informatie Rijksoverheid. Artikelen 22 tot en met 28 De aanbieder stelt rapportages op zodat de Minister van Veiligheid en Justitie op de hoogte is van de stand van zaken omtrent de dienstverlening van NL-Alert, en mogelijke verbeterpunten kunnen worden overlegd. Zo stelt de aanbieder in de ad hoc rapportage ten minste een grafische weergave op waarin wordt aangeven op welke plekken een bericht is gedistribueerd, en op welke plekken dit had moeten gebeuren, maar geen distributie tot stand is gekomen. Via audit en testen wordt gecontroleerd of de dienstverlening optimaal werkt. III Notificeren Lidstaten van de EU moeten op grond van het Europese Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie het vrije verkeer in de Unie waarborgen. Nu Nederland (technische) eisen stelt aan de dienstverlening van aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken in Nederland wordt het vrije verkeer potentieel belemmerd. De eisen in het besluit vormen technische voorschriften in de zin van richtlijn (EG) nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204) alsmede eisen waarbij notificatie verplicht is onder richtlijn (EG) nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEG L 376/36). De eisen zijn te rechtvaardigen uit het oogpunt van openbare orde, openbare veiligheid, en volksgezondheid. Het ontwerpbesluit is op gemeld aan de Commissie van de Europese Unie ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van richtlijn (EG) nr. 98/34/EG alsmede ter voldoening aan artikel 15, zevende lid, van richtlijn (EG) 2006/123/EG (notificatienummer PM). 8 Staatscourant 2014 nr juli 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, handelend in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

De Minister van Veiligheid en Justitie, handelend in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2011, nr., houdende vaststelling van een technisch protocol met betrekking tot de wijze van aflevering van geïntercepteerde telecommunicatie (Regeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15245 27 mei 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 mei 2014, nr. WJZ/14059862, houdende de vaststelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 352 Besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de procedure voor verlenging van vergunningen als bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 650 Besluit van 7 december 2005, houdende wijziging van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren en het Besluit aanbestedingsregels voor

Nadere informatie

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO WWB Art. 47. Verordening cliëntenparticipatie De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel

Nadere informatie

vws0001157 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

vws0001157 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vws0001157 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij bied ik u, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen, een ontwerp-regeling tot wijziging van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26212/2011016210 Betreft: verzoek om bestuursrechtelijke handhaving op grond van artikel 6.13, tweede lid, aanhef en onder a, van de Mediawet 2008 Beslissing op bezwaar inzake

Nadere informatie

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring in

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2013, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2013, nr. ; Besluit van tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de uitvoering van de verordening bouwproducten Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2014 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT ALGEMEEN Wat is NL-Alert? NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid 1 Het bevoegd gezag: de Stichting openbaar primair onderwijs IJmond gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Oktober 2012 Factsheet NL-Alert Vragen en antwoorden NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Wat is NL-Alert? NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 235 Besluit van 2 juni 2009, houdende regels aangaande de registratie van elektronische adressen van derden en het elektronisch betekenen in

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet)

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet) consultatieversie 16 juni 2017 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Kenmerk Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d.

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in verband met verbeteren van de handhaafbaarheid door een collectieve organisatie facultatief een wettelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46967 22 december 2015 Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media Partijen, Autoriteit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 275 Besluit van 3 juli 2008, houdende regels aangaande de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van het elektronisch verzenden van verzoeken en

Nadere informatie

Klachtenregeling PO - OPOO

Klachtenregeling PO - OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, gehoord

Nadere informatie

Pagina. Besluit ONTWERPBESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer:

Pagina. Besluit ONTWERPBESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer: 15.1209.30 ONTWERPBESLUIT Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit met kenmerk ACM/DE/2015/203102 van 17 juni 2015

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 11-03-2015) Besluit van 25 februari 2012, houdende regels betreffende de etikettering van het energieverbruik van energiegerelateerde producten (Besluit etikettering energieverbruik

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013 Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 24 januari 2013 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013 KERNINFORMATIE Maandag 4 februari rond

Nadere informatie

Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode BR AMSTERDAM. Geachte mevrouw Deimel,

Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode BR AMSTERDAM. Geachte mevrouw Deimel, Verzenddatum Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode 8 1102 BR AMSTERDAM Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact 1/7 Geachte mevrouw Deimel, Op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 074 Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Logo proo Klachtenregeling

Logo proo Klachtenregeling Logo proo Klachtenregeling Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk 21 maart 2006 Klachtenregeling openbaar primair onderwijs Het bestuur van de Stichting primair Openbaar onderwijs Noord-Veluwe, gelet op

Nadere informatie

gemeente [111A Doetinchem

gemeente [111A Doetinchem gemeente [111A Doetinchem Omgevingsvergunning aanpassen van het onderstation met nr. 2014.0437 Aanvraag Op 25 juni 2014 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend door TenneT TSO B.V. ten behoeve

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR

Agentschap BPR DGBK/BPR Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/53973, heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2015 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT CONTROLEBERICHT 1 JUNI Wat is het NL-Alert controlebericht? Maandag 1 juni rond 12.00 uur zendt

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9099 14 februari 2017 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 februari 2017, nr. WJZ / 16108877, tot wijziging

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van.. augustus 2005, directie Wetgeving, nr. /05/6;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van.. augustus 2005, directie Wetgeving, nr. /05/6; BEATRIX Besluit van houdende wijziging van het Besluit alcoholonderzoeken in verband met de toepassing van dit besluit op onderzoeken bij beginnende bestuurders van motorrijtuigen als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre;

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre; E-mailprotocol Gemeente Oost Gelre Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre; overwegende dat het gewenst is regels te stellen met betrekking tot; -het gebruik van e-mail

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 6 november 2012 NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie NL-Alert Wat is NL-Alert? NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de

Nadere informatie

Aanwijzingen voor het invullen. van het elektronische. 16-puntenbericht (PDF)

Aanwijzingen voor het invullen. van het elektronische. 16-puntenbericht (PDF) EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE Regelgevingsbeleid Kennisgeving van technische voorschriften Aanwijzingen voor het invullen van het elektronische 16-puntenbericht (PDF)

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 127 Besluit van 20 februari 2002, houdende wijziging van het Besluit in-vitro-diagnostica Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 444 Besluit van 3 november 2008, houdende wijziging van het Besluit draagbare blustoestellen 1997 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Ontwerp Omgevingsvergunning Zaaknummer 1905981 (dossier 2015-06674) 1. Inleiding Op 23 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van het perceel in strijd met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3705 14 februari 2013 Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit, Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen 2 Blz. 2. Behandeling van de klacht 3 2.1. De contactpersoon 3 2.2. De vertrouwenspersoon 3 2.3. De klachtencommissie 3 2.4. De procedure

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. Nr. 183 95 22 22september 2008 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van

Nadere informatie

Ashram College Klachtenregeling

Ashram College Klachtenregeling Ashram College Klachtenregeling Klachtenregeling van de Katholieke Stichting Ashram College Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting OVO

KLACHTENREGELING Stichting OVO KLACHTENREGELING Stichting OVO Het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio, gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

Biedt u openbare telefonie, internettoegang of een netwerk aan?

Biedt u openbare telefonie, internettoegang of een netwerk aan? Biedt u openbare telefonie, internettoegang of een netwerk aan? Biedt u openbare 1) telefonie, internettoegang en/of een netwerk 2) aan? Aanbieders 3) van deze netwerken of diensten 4) hebben op grond

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_12-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de invoering van typegoedkeuringseisen voor landbouw- of bosbouwtrekkers categorie T4.

houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de invoering van typegoedkeuringseisen voor landbouw- of bosbouwtrekkers categorie T4. Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de invoering van typegoedkeuringseisen voor landbouw- of bosbouwtrekkers categorie T4.2 Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Stichting Ons Tweede Thuis de heer P. Ingram Vuurdoornstraat RM AALSMEER. Betreft: Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Stichting Ons Tweede Thuis de heer P. Ingram Vuurdoornstraat RM AALSMEER. Betreft: Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Stichting Ons Tweede Thuis de heer P. Ingram Vuurdoornstraat 11 1431 RM AALSMEER Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008

Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media op het verzoek van KPN B.V. om tijdelijke ontheffing van de doorgifteverplichting

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT ALGEMEEN Wat is NL-Alert? NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2015 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT CONTROLEBERICHT 7 DECEMBER 2015 Wat is het NL-Alert controlebericht? Maandag 7 december rond

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V.

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit billijke vergoeding artikel 25c Auteurswet

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit billijke vergoeding artikel 25c Auteurswet STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66660 9 december 2016 Besluit billijke vergoeding artikel 25c Auteurswet Het onderstaande ontwerpbesluit bevat in artikel

Nadere informatie

Auteur Interne termijn Externe termijn Medeparaaf en datum. Mariska Verseveld

Auteur Interne termijn Externe termijn Medeparaaf en datum. Mariska Verseveld Minute Besluit Nederlandse Mededingingsautoriteit Auteur Interne termijn Externe termijn Medeparaaf en datum Mariska Verseveld Datum Informatiekopie aan Prismanummer 19-12-2012 MV, FK 104226 Nummer 104226

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Factsheet NL-Alert Vragen en antwoorden september 2013 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Zuiver voor reactief gebruik CONTROLEBERICHT 4 NOVEMBER Wat houdt het controlebericht van NL-Alert

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27263 29 september 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid,Welzijn en Sport en van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Verordening klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012

Verordening klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012 Verordening klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012 Verordening klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Kiwa Bezwaarprocedure. Versie

Kiwa Bezwaarprocedure. Versie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 2017 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34747 27 december 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 december 2013, nr. 2013-0000747797, houdende

Nadere informatie