/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar."

Transcriptie

1 /1 RONDOM DEN HERDENBERGH Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. Secretariaat: Verenigingscentrum, bezoek- en informatieadres: Voorstraat 34, 7772 AD Hardenberg, tel.: Bestuur: H. Hoving, voorzitter, Boslaan 34, Hardenberg, tel.: E. Wolbink, secretaris, Hofweg 31, Hardenberg, tel.: G. Wolbink, penningmeester, Alb. Risaeusstraat 8-c, 7772 AV Hardenberg, J. Hofsink, Hessenweg 2a, Hardenberg, tel.: Mevr. A. v.d. Kamp-Wildeboer, Polberg 59, Hardenberg, tel.: H. Lansink, Radewijkerweg 8, 7791 RG Radewijk tel Mevr. H. Reinders, A. Risaeusstraat 16, Hardenberg, tel J.G.E. Sierink, Dennenkamp 8, Hardenberg, tel.: Mevr. G. Stoel-Sierink, Krüserbrink 1, Hardenberg tel S.T.Vasse, Ds. RH. Wolfertstraat 4, Mariënberg tel Redactiecommissie: Redactieadres: J.G.W. te Bokkel. Mevr. D. Hesselink-Zweers. J. Hofsink Mevr. J. Luisman-de Jonge. K. Oosterkamp, eindredacteur, tel.: Beekberg 82, 7772 DS Hardenberg Voorstraat 34, 7772 AD Hardenberg. Bankrelatie: Rek.nr bij Rabobank Hardenberg. (Postrek.nr.v.d.Bank: ) POSTBANK rekeningnr ISSN: INHOUD Van de redactie Uit het leven van plattelandsdokter Hein Koster Het Meestershuis (huizen van naam 12) De "potnösters De grens in Beeld "Plat Ni-js" Een foto... "Mens dichter bij worm dan gedacht" Bijnamen E. Wolbink 1 2 K. Oosterkamp 12 J. Luisman-de Jonge 14 K. Drenth/B. de Vries 16 J. Luisman-de Jonge 18 G.J. lemhoff 20 K. Oosterkamp 23 J. Hofsink 24 Bijdragen voor het volgende nummer uiterlijk op 7 mei 2001 inleveren. Het overnemen van artikelen of gedeelten daarvan uit dit tijdschrift mag alleen na daartoe verkregen toestemming van de redactie.

2 Van de redactie Historische rekenaars hebben het bij herhaling al gezegd: de millenniumviering was vorig jaar voorbarig, het tweede millennium begint op 1 januari Dan is dit dus het eerste nummer van ons tijdschrift in het nieuwe millennium! Misschien hebben we daaraan wel de inspiratie ontleend om de lay-out eens wat te vernieuwen: de bladspiegel heeft nu twee kolommen, het formaat is iets groter geworden, er is een ander lettertype en hopelijk komen de foto's wat beter tot hun recht. Het omslag hebben we nog niet durven te veranderen: we waren nogal gehecht aan de oude kaart en een nieuw ontwerp kreeg geen unanimiteit. Misschien komt er nog wat van in een later stadium, hoewel een zekere gehechtheid aan traditie een tijdschrift van een historische vereniging niet geheel misstaat. De redactie blijft er hoe dan ook naar streven dat ons blad voldoende kwaliteit biedt en voor iedereen interessant en leesbaar blijft. In dit nummer treft u weer een gevarieerd aanbod van artikelen. De bijzondere betekenis van dorpsdokter Koster uit Lutten wordt uitvoerig belicht. Een stukje grens wordt letterlijk en figuurlijk in beeld gebracht. Een kleuterschoolfoto is zoveel mogelijk op naam gebracht. Wellicht hebt u nog aanvullingen? Een andere foto toont een minder verheffend beeld uit onze geschiedenis: bezoek van Mussert aan Hardenberg in De actuele visie op de mens en de worm wordt vergeleken met die uit de 18 de eeuw. Tenslotte treft u bijdragen aan in onze min of meer vaste rubrieken: het Meestershuis in Collendoorn als "huis van naam", de dialectbijdrage in Plat Ni-js, terwijl de bijnamen in Baalder nu aan beurt waren. Een kaart van zo'n 50 jaar geleden. Hardenberg Koppelweg staat eronder. Beter bekend onder de naam "Het Slat". Tegenwoordig de Willibrandt van Oldenburgstraat.Links van de torenspits woonde meester D.Roosjen en rechts J. Wamelink. Hier gaat een weggetje rechtsaf, wat nu nog Koppellaan heet. Aan het eind van de bomenrij links zien we nog een stukje boerderij van Jaan Zweers. Zijn zoon, "Freek van Jaan ", was postbode. 1

3 Uit het leven van plattelandsdokter Hein Koster Een intrigerend persoon; dokter Hein Koster uit Lutten aan de Dedemsvaart. Vele malen komt zijn naam voor in archiefstukken die ik - op zoek naar informatie voor andere artikelen - systematisch doornam. De correspondentie van het College van Ambt Hardenberg bevat vele documenten waarin zijn werkzaamheden, klachten, op- en aanmerkingen vermeld zijn. Bijna vijfenveertig jaar lang zette hij zich in voor de zieke en zwakke mens in de samenleving, speciaal zijn aandacht schenkend aan de armere medemens. Zijn werkgebied was groot; van Sluis 6 tot De Krim, en wanneer de doktoren uit Stad Hardenberg (de heren F.W. en G.W. van Riemsdijk) afwezig waren, had hij zelfs de plicht om zowel de gemeente Ambt als Stad Hardenberg te dienen. Om ervoor te zorgen dat deze 'weldoener' niet vergeten wordt, heb ik gemeend me er bij de straatnamencommissie van de gemeente Hardenberg sterk voor te moeten maken dat in de nabije toekomst, ergens in zijn eigen werkgebied, een straat naar hem wordt vernoemd... E. Wolbink Jeugd en opleiding Hendrik Theodor Mauritz Koster (roepnaam: Hein), werd op 31 augustus 1828 te Hoogeveen geboren als zoon van Pieter Koster en Aleida Frederika Meijeringh. Reeds op jonge leeftijd rustte een grote verantwoordelijkheid op Heins schouders. Vader Pieter overleed op 5 april 1839 te Hoogeveen, zijn weduwe met vier jonge kinderen achterlatend. Hein was tien jaar oud en moest opeens als 'man des huizes' zorg dragen voor zijn twee zusjes en broertje. Precies vier jaar na het overlijden van haar echtgenoot hertrouwde moeder Aleida Frederika Meijeringh met deurwaarder Albert Westerveen, die uit een vorig huwelijk reeds een zoontje had. Gezamenlijk woonde het gezin in Het Schut te Hoogeveen (later Noordscheschut). Hierdoor kreeg Hein de kans om nog een deel van zijn tienerjaren onbekommerd door te brengen. Op de dag dat hij 23 jaar oud werd vertrok hij van het Drentse Hoogeveen naar Amsterdam om zich als apothekersleerling, door middel van studie, op te werken tot geneesheer. In drie jaar tijd volbracht hij deze studie. Vooraleer hij als geneesheer zijn praktijk mocht uitoefenen diende hij -vastgelegd bij arrest van 8 maart een examen af te leggen voor de provinciale geneeskundige raad. Het was dan ook op 26 september 1854 dat hij te Assen zijn examen deed als plattelands-heelmeester. Het jaar daarop, op 26 maart, behaalde hij eveneens in Assen zijn certificering als gediplomeerd vroedmeester. Het arrest van 8 maart 1805 luidde als volgt: Iemand die zich als chirurgijn, vroedmeester, apotheker of vroedvrouw in dit departement willende nederzetten, of deze kunsten uitoefenen, zal zich ten minsten veertien dagen, voor een Ordinaire Vergadering, in welke hij (of zij) wenscht geëxamineerd te worden, aan den Praesident der Commissie van dit Departement moeten aangeven. Alvorens tot het Examen te worden toegelaten zal men aan gemelde Praesident met voldoende bewijzen moeten aantoonen dat men genoegzaam theoretisch en praktisch onderwijs voor publieke of gewettigde private onderwijzers genoten heeft; dat men geen ligchaamsgebreken heeft, welke in het uitoefenen zijner kunstwetenschap kunnen hinderlijk zijn; dat men van een goed zedelijk gedrag is; dat men genoegzaam Nederduitsch lezen en schrijven kan. Zij, die in de verloskunde als vroedmeester begeeren geëxamineerd te worden, zullen boven de voormelde vereischtens nog met behoorlijke bewijzen, moeten kunnen toonen, dat zij onder opzicht van een Hoogleeraar, Lector, of wettige Vroedmeester, ten minsten twaalf verlossingen hebben verrigd. De eed die de geëxamineerde diende af te leggen, luidde: Ik belove dat ik den post van Heelmeester getrouwelijk en ijverig zal waarnemen mij altijd nugteren en bekwaam zal gedragen; mij meer en meer in mijn post zal trachten te bekwamen, en mijne verkregene kundigheden te vermeerderen, en mij in alle gevalle zoo zal gedragen, als een eerlijk, getrouw en bescheiden Heelmeester betaamd, belovende boven alles mij promptelijk te zullen houden aan de verordeningen en reglementen op de uitoefening der geneeskundige vakken, in dit departement vigerende, en getrouwelijk de instructien te zullen nakomen, op de uitoefening van mijne kunst gemaakt, of in 't vervolg te maken. Dit belove ik! 2

4 Naar Hardenberg Na een jaar als tweede plattelands-heelmeester werkzaam te zijn geweest in de provincie Drenthe, begon Hein Koster zijn actieve loopbaan in de gemeente Ambt Hardenberg. Op 22 september 1855 schreef Hein de volgende brief aan de burgemeester van Ambt Hardenberg: "Wel Edel Achtbare Heer! Door verschillende redenen, eerst door uw absentie, vervolgens door de menigte patiënten ben ik verhinderd geworden in mijn plan om U persoonlijk de opgaven te doen die U nu van mij verlangt. Voorlopig haast ik mij nu U die opgaven zoo volledig mogelijk te doen. Ten eerste wat het getuigschrift van verandering van woonplaats betreft, heb ik dit nog niet, maar zal ik zorgen dat dit zoo spoedig mogelijk van Hoogeveen ten uwent arriveert. Ten tweede ben ik in het laatst van 1854 te Assen in Drenthe toegelaten tot het uitoefenen der geneesen heelkunde, en in het begin van dit jaar op dezelfde plaats tot het uitoefenen der verloskunde. Ik zoude U de getuigschriften daarvan hier wel bij willen overleggen edoch kan ik zulks niet daar ik dezelve met verzoek om visie naar de provinciale geneeskundige commissie te Zwolle reeds voor een geruime tijd heb opgezonden, zoodra ik dezelve terug heb, zal ik mij met dezelve bij U vervoegen, om dan tevens Uw welwillende medewerking ten mijnen behoeve te verzoeken. Hiermede Uw aanvragen zoo veel mogelijk meenende beantwoord te hebben, teeken ik mij met de meeste hoogachting. Uw dienstwillige dienaar H.T.M. Koster." Dokter Koster kon meteen aan de slag. In Lutten aan de Dedemsvaart was onder de minvermogende bevolking de zogenaamde 'Cholera Asiatica' ofwel Aziatische Builenpest uitgebroken. Bijna twee weken later rapporteerde Koster dat de ziekte tot dan toe vijf slachtoffers had gemaakt: 4 kin- deren en 1 man. De enige vrouw die ook aan de ziekte leed, was er van genezen. Om officieel te Ambt Hardenberg benoemd te worden tot plattelandsheelmeester diende Hein Koster ook voor de geneeskundige raad van Overijssel te verschijnen, ten einde zijn examen te volbrengen. Hij verkreeg op 27 november 1855 admissie te Zwolle. Steun en toeverlaat Het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg had halverwege de 19e eeuw te maken met een steeds groter wordende groep armlastigen. Langs de nieuw gegraven Dedemsvaart vestigden zich veelal uit Pruisen afkomstige veenarbeiders. Het college had er de handen vol aan om de zieke en arme mensen van de hoogstnodige middelen te voorzien. De kerkbesturen ontfermden zich niet of nauwelijks over de 'nieuwkomers'. Men was overwegend Rooms en de katholieke kerken die er in de nabijheid waren, hadden geen armenzorg ingesteld. De noodlijdende arbeider viel dan terug op het gemeentebestuur die er een 'sport' van maakte om te kunnen aantonen dat men niet tot de armlastigen der gemeente behoorde. Een van de regels was, dat men aanspraak kon maken op onderstand wanneer men langer dan vijfjaar achtereen in een gemeente had gewoond. Zo niet, dan was men aangewezen op onderstand uit de gemeente waar men geboren was. Zo is in het gemeentearchief een aantal meters papier bewaard gebleven, onder de naam 'Armenzaken'. Hierin zijn de persoonsdossiers opgenomen van armlastigen die door de gemeente onderhouden werden. Dokter Koster komt ook in dit archief-deel vele malen voor. Zijn nota's dienden te worden overlegd, ten einde door gemeentebesturen elders betaald te worden. In het persoonsdossier van Johannes Bating bijvoorbeeld zit het volgende briefje van zijn hand: 'De ondergeteekende verklaart dat de vrouw van Johannes Bating wonende te Lutten aan de Dedemsvaart, zich in eenen vergevorderden staat van zwangerschap bevindt en waarschijnlijk spoedig verloskundige bijstand noodig zal hebben. H. T.M. Koster, verloskundige te Lutten.' Veel kommer en kwel treft men aan in deze dossiers. Dokter Koster maakte zich er sterk voor dat een ieder binnen zijn werkge- 3 Kattebelletje van dokter Koster inzake lijders aan cholera asiatica, 1 oktober 1855

5 bied tenminste gevoed en gekleed kon worden. Als tussenpersoon voor de armen lag hij geregeld in conclaaf met het gemeentebestuur. Zijn grote werkdruk was er de oorzaak van dat hij vaak niet op tijd de rekeningen kon uitschrijven, dit tot groot ongenoegen van het college. In zijn brief van 2 februari 1858 schrijft hij aan de burgemeester: 'Amice! Zeer spijt het mij dat ik niet eerder aan Uw herhaalde en dringende uitnoodigingen om de rekeningen over het 2de halfjaar van 1857 heb kunnen voldoen. Ik hoop echter dat U dit niet aan onwil of nalatigheid of onverschilligheid aan mijne zijde zal toeschrijven, daar alleen overgroote drukte en eene oogontsteking welke mij totaal belettede om s'avonds te schrijven, de oorzaak van die vertraging zijn.' Privé-aangelegenheden In mei 1871 kocht dokter Koster een woning. In het notarieel archief vonden we dat hij voor een som van tweeduizend gulden een huis en erf met stuk bouwland, tuin, weiland en onontgonnen grond, staande en gelegen aan de noordzijde der Dedemsvaart, gemeente Ambt Hardenberg, aankocht van de dames Boejenk uit Nieuwer-Amstel. Een aantal maanden later, op 31 augustus 1871 trad hij in het huwelijk. Hij was reeds 43 jaar oud toen hij zijn ja-woord gaf aan de 21 jaar jongere Annigje Mulder, dochter van vervener Roelof Mulder en diens echtgenote Hendrika Haveman. Het doktersechtpaar was zeer geliefd; dit bleek onder andere in november 1872 toen de bewoners van Lutten aan de Dedemsvaart zich schriftelijk Het huis van dokter Koster; gebouwd in 1856 door Klaas Pieters Datema; in 1914 eigendom van caféhouder Asse Nijland; tegenwoordig bekend als d'olde Stee'. tot de gemeenteraad van Ambt Hardenberg wendden: "De ondergeteekende bewoners van Lutten aan de Dedemsvaart hebben de eer bij deze hunne belangen den Raad der Gemeente Ambt Hardenbergh met alle ernst aan te bevelen. Gedurende 17 jaar had deze gemeente het voorrecht zich te mogen verheugen in het bezit van den heer H.T.M. Koster, geneeskundige, algemeen geacht wegens zijne kunde, werkzaamheid, trouw, het volkomenste vertrouwen wordt hem met het volste recht geschonken. Maar thans dreigt het gevaar dat de genoemde heer Koster zal gaan vertrekken naar Hoogeveen, en wat staat onze gemeente dan te wachten? Voor eerst het getal van geneeskundigen wordt steeds minder, zoodat men welligt lang zal moeten wachten hier die plaats weder vervuld te krijgen. Dan wie verzekerd ons dat wij zulk een man terug krijgen als wij in dr. Koster bezitten? Welk ongerief zal dat alles voor de gemeente opleveren? Vooral voor de min gegoede bewoners dezer plaats. Het is daarom dat de onderge-teekenden zich tot den Edel Achtbaren Heer Burgemeester wenden met het verzoek dat hij onze belangen in dezen den Raad voor te houden, en krachtig bevorderd, opdat de Raad middelen moge beramen en aanwenden om ons nog lang in bezit van genoemden geneeskundige doe blijven. Het welk doende." Hein Koster had vanuit zijn geboorteplaats Hoogeveen het aanbod gekregen om er eerste geneeskundige te worden tegen een jaarwedde van zevenhonderd gulden, nagenoeg het dubbele van hetgeen hij in de gemeente Ambt Hardenberg verdiende. De gemeenteraad besloot een verhoging van de jaarwedde niet toe te staan, wegens de financiële toestand der gemeentekas. Men vroeg zich ook af of een verhoging van bijv. honderd gulden de dokter er toe zou bewegen om in de gemeente te blijven. Hoe het ook zij, dokter Koster bleef in deze gemeente werkzaam en sloeg het aanbod uit Hoogeveen af. De vergoeding die hij kreeg voor het houden van lijkschouwingen vond hij echter te laag, zodat hij bij het college 4

6 liet weten deze niet langer te verrichten, t College van Burgemeester en wethouders reageerde zeer verontwaardigd: 'Met verwondering en leedwezen ontvingen wij van U de kennisgeving dat na den laatste maart a.s. geen lijkschouwingen door U voor de gemeente meer zullen verricht worden, om redenen dat de beloning maandelijks door de gemeente daarvoor verstrekt wordende, volstrekt in geen verhouding staat tot de daarvoor te verlenen diensten. Aangenaam zou het ons dus zijn van U te mogen vernemen hoeveel die beloning dan zou moeten bedragen, ten einde daaromtrent een voorstel aan de raad te kunnen doen, kunnende het dagelijks bestuur hierin niet beslissen.' Dokter Koster schreef vervolgens: 'In antwoord op uwe missive van gister, moge dienen dat de ondergeteekende de lijkschouwingen zooals hij ze tot dusverre in dit gedeelte der gemeente heeft waargenomen, niet anders dan tegen een belooning van twintig gulden per maand zal verrigten. De onmagt van kerkelijke armbesturen en de onwil van het gemeentebestuur om magtiging tot geneeskundige hulp te ver-leenen, maakt dat het aantal lijkschouwingen in deze gemeente zoo buitengewoon groot is en zoo doende de belooning betrekkelijk hoog moet zijn om eenigermate redelijk de diensten daarvoor verstrekt te vergoeden. Tevens acht de ondergeteekende het noodig nog als voorwaarde te stellen dat de uitbetaling van bovengenoemde belooning aan hem even tijdig als aan de andere gemeente-ambtenaren geschiede en hij niet zoo als tot dusverre er soms jaren op zal behoeven te wachten.' Door deze 'chantage' zette dokter Koster het gemeentebestuur enigszins onder druk. Ten einde stagnatie in het verrichten van de doodsschouw te voorkomen nam het college genoegen met het voorstel om tegen een beloning van twintig gulden per maand de doodsschouw te laten verrichten in dat gedeelte der gemeente zoals die tot dusverre door Koster werd waargenomen. Ze behiel- den zich echter het recht voor, dat wanneer de raad hieraan geen goedkeuring zou geven, onmiddellijk met deze regeling gestopt kon worden. In de tijd dat Hein Koster plattelandsheelmeester te Ambt Hardenberg was, werkte een collega van hem als geneeskundige te Avereest. Zijn naam was Hendrik Theodor Mauritz Johan Wilhelm Führman Meijeringh. Zijn eerste drie voornamen waren gelijk aan die van dokter Koster. Dit, en het feit dat de moeder van dokter Koster ook Meijeringh heette, deed mij een klein onderzoek instellen naar het voorgeslacht en de familie van dokter Koster. Hieruit bleek dat de vader van dokter Meijeringh uit Avereest en de moeder van dokter Koster broer en zus waren; beiden geboren te Bentheim, als kinderen van Heinrich Theodor Mauritz Meijeringh en Gesina Regina Busman. Familieverbanden bleken verder uit een brief van dokter Koster aan zijn zwager Egbert Jan Vinke. De zuster van dokter Kosters echtgenote, genaamd Grietje Mulder, was getrouwd met deze uit Heemse afkomstige middenstander. In deze bewuste brief van 1 augustus 1876 blijkt temeer de betrokkenheid van dokter Koster: 'Waarde Broeder! Omdat het hoesten nog niet bedaren wil heb ik U hiernevens een ander drankje gevoegd in de hoop het daardoor beter zal worden. Gij neemt U toch wel in acht voor tocht en kouvatting, daar U dat zoo als ge weet veel kwaad doet. Ook rooken moet ik u nog verbieden alles wat gij zelf kunt aanwenden om zoo mogelijk het hoesten minder te maken moet gij met zorg in practijk brengen. Want waarlijk het is geen overbodige zaak maar volstrekt noodig om U voor verergering uwer kwaal te behoeden en zoo mogelijk geheel herstel uwer gezondheid te verkrijgen. Ik geloof wel dat het U verveelen zal, Briefpapier van dokter Koster, gedateerd 1 oktober

7 Dit briefje, d.d. 23 januari 1859, toont een van de vroegste vermeldingen van de buurtschap 'De Krim'. Dokter Koster gaf met dit geneeskundig attest aan dat de drie-jarige Willemina Deuzeman, dochter van Roelof Deuzeman en Jantje Gort dermate ziek was, dat onderstand noodzakelijk was. Toch mocht 't niet baten, Willemina overleed op 23 mei maar gij behoeft toch nu niet meer zoo geheel stil te zitten, aanhoudend stilzitten is, nu het bloedhoesten heeft opgehouden, minder verkieslijk. Gij moogt wanneer het weer gunstig is van de buitenlucht gaarne profiteren, maar zoo als ik U reeds meermalen gezegd heb voor sterke inspanningen moet ge U wachten vooral hevige verhittende inspanningen in elk opzigt zijn u gevaarlijk. Zoodra ik even tijd kan vinden kom ik u nog eens opzoeken. Na vriendelijke groete ook aan Griet en verdere familie mede van Anne, blijf ik. Uw toegenegen Broeder H.T.M. Koster.' Hulde voor de dokter Ter gelegenheid van de troonsbestijging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in 1898, werd de burgemeesters gevraagd opgaaf te doen van de bedienaars van den godsdienst die in hun gemeenten in aanmerking zouden kunnen komen voor een onderscheiding. Burgemeester Korstiaan van der Burg van Ambt Hardenberg schreef: 'Aan het Kabinet. Ter voldoening aan uw Kabinetschrijven d.d. 12 maart jl, no. 429, heb ik de eer U.E.Gestr. beleefdelijk mede te deelen, dat naar mijne bescheiden meening, in deze gemeente geen bedienaars van den Godsdienst zijn, die voor eene onderscheiding als daarbij bedoeld, in aanmerking kunnen komen. Indien ik evenwel deze gelegenheid mocht te baat nemen, gelieve U mij te veroorloven uwe bijzondere aandacht te vestigen op den heer H.T.M. Koster, geneesheer te Lutten in deze gemeente, geboren 31 augustus 1828, die derhalve bij de meerderjarigheid van H.M. de Koningin, juist de leeftijd van 70 jaar zal hebben bereikt. Genoemde geneesheer is sedert 25 augustus 1855, dus weldra 43 jaren in deze gemeente met de meeste toewijding werkzaam, en heeft gedurende die reeks van jaren, zich met loffelijken ijver van zijne moeielijke en dikwijls ondankbare taak gekweten, en zich zoowel in als buiten zijne betrekking, een wel- doener der menschheid betoond als slechts weinigen. Tijdens het heerschen eener Cholera-epidemie in 1866, heeft hij weken achtereen, met bovenmenschelijke inspanning gewerkt, zich nacht noch dag rust gegund. Ja zelfs zich niet ontzien, waar anderen terug weken, om persoonlijk aan het stoffelijk overschot der slachtoffers dezer vreeselijke ziekte, dat gene te doen wat vereischt werd, doch waartoe zich ten slotte bijna niemand wilde leenen. Nog steeds is hij in functie, en in weerwil van zijn betrekkelijk hoogen leeftijd, doet nog niemand tot heden te vergeefsch een beroep op zijn allerwege bekende hulpvaardigheid, ook op filantropisch gebied, getuige zijn totaal gemis aan fortuin in weerwil zijner uitgebreide practijk, ofschoon de behoeften van zijn gezin betrekkelijk niet groot zijn. Mocht de bevordering dezer aangelegenheid op uw weg liggen, dan ben ik zoo vrij de aandacht van uw edelen op den heer Koster te vestigen ter bekoming eventueel van eene onderscheiding als in uw boven aangehaald schrijven wordt aangediend' De voordracht van burgemeester Van der Burg werd gehonoreerd. Op 17 december 1898 schreef hij aan dokter H.T.M. Koster: 'Het is ons een waar genoegen U hierbij te doen geworden de U door Z.M. den Koning bij Hoogstdeszelfs Besluit van 23 november jl. nr. 56, toegekende medaille te doen geworden. De U te beurt gevallene onderscheiding kan niet anders dan streelend voor U zijn daar die in volle mate is verdiend. Wij nemen deze gelegenheid te baat U mede namens de gemeente onzen dank te betuigen voor de wijze waarop door U tijdens het heerschen der Cholera-epidemie is gehandeld en wenschen U toe dat Gij nog lang Uwe beste krachten ten nutte der lijdende menschheid zult kunnen aanwenden. Het begeleidend schrijven van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken gaat hierbij.' In de gemeenteraadsvergadering van december 6

8 1898 bracht de voorzitter een ingekomen adres van dokter Koster ter tafel, houdende verzoek om eervol ontslag tegen 1 october a.s. Ofschoon de Raad wel bekend was met de vele diensten die de heer Koster aan de gemeente heeft bewezen, meende de voorzitter het niet ondienstig te herinneren dat de heer Koster gedurende vierenveertig jaren de betrekking van gemeentegeneesheer heeft vervuld, en dat op een wijze die alleszins loffelijk is. In verband hiermede las de voorzitter enige officiële bescheiden waarbij hem zoowel door de Regering als door de Commissaris des Konings hulde en dank werd gebracht voor hetgeen hij speciaal in 1866 tijdens het heersen der cholera heeft verricht en waarvoor hem dan ook de medaille voor menschlievende daden is uitgereikt. De voorzitter vond dit de reden om een tweeledig voorstel te doen: ten eerste aan dokter Koster het gevraagde ontslag op de meest eervolle wijze te verlenen met dankbetuiging voor hetgeen hij in het belang der gemeente heeft verricht, en ten tweede hem als een stoffelijk blijk van waardering en erkentelijkheid een levenslang pensioen van precies f. 400,- 's jaars te verlenen, ingaande op de Ie oktober Beide voorstellen werden unaniem aangenomen. Het ereteken dat Koster in ontvangst mocht nemen was een zogenaamde 'inhuldigingsmedaille 1898'. Deze zag er als volgt uit: een bronzen medaille, 38 mm in middellijn, met aan de voorzijde de naar links gewende bustes van koningin Emma en koningin Wilhelmina. Op de keerzijde de troon en koningsappel met de scepters van De eremedaille die dokter Koster uitgereikt kreeg, met name wegens zijn verdiensten voor de aan cholera lijdende bevolking tijdens de epidemie van 1866 macht en recht op een kussen. Onder het kussen door, een tak van de oranjeboom. Daarboven de tekst "Wilhelmina Koningin der Nederlanden / Emma Koningin Weduwe Regentes / November augustus 1898 / Ter herinnering". Het lint is verdeeld in drie banen oranje-blauw-oranje. Erg lang heeft dokter Koster niet van zijn welverdiend pensioen kunnen genieten. Hij overleed kinderloos op 4 oktober 1902 te Lutten aan de Dedemsvaart. Uit overlevering is bekend dat dokter Koster nog zóveel onbetaalde rekeningen van patiënten had openstaan, dat hij een welgesteld man zou zijn 7

9 De grafsteen van Hendrik Theodor Mauritz Koster ligt al bijna een eeuw op de begraafplaats achter de Ned. Herv. Kerk in Lutten. Onderaan staat: 'Hij leefde voor de Menschheid.' geweest als men hem die tijdens zijn leven had voldaan. Hij is begraven in Lutten bij de Hervormde Kerk aldaar. Op zijn grafsteen staat: "Hij leefde voor de menschheid". Beroepsmatige aangelegenheden Om enigszins een beeld te kunnen geven van wat deze plattelandsdokter in de negentiende eeuw in zijn praktijk bijvoorbeeld tegenkwam, volgt hierna een bijzondere gebeurtenis, ter illustratie. Zijn gewone werk bestond natuurlijk uit het assisteren bij de geboorte van kinderen, het verbinden van wonden en kwetsuren en het verstrekken van geneesmiddelen. Dat hij daarvoor vaak vele uren moest reizen, lezen we af uit de zgn. declaraties die bewaard gebleven zijn. Voor een consult aan een patiënt in De Krim rekende hij bijvoorbeeld twee uur reistijd. Te voet over de slechte zandwegen langs het kanaal was het vaak een hachelijk avontuur om op tijd bij de patiënt te komen. Vaak waren de kinderen al met de hulp van een buurvrouw ter wereld gekomen... Regelmatig werd de dokter ontboden op het gemeentehuis om te assisteren bij een zgn. 'doodschouw'. Als iemand een onnatuurlijke dood gestorven was diende de arts een verklaring af te geven met de waarschijnlijke oorzaak van overlijden. Voor het uitvoeren van deze doodschouw kreeg de dokter een vast bedrag per maand. In november van het jaar 1867 kreeg dokter Koster de opdracht om mee te helpen in het onderzoek naar de dood van de baby van Wilhelmina (roep-

10 Een grote beuk bewaakt het graf van de dokter... naam: Maria) Grisse uit De Krim. De kindermoord In het archief van de gemeente Ambt Hardenberg en het archief van de arrondissementsrechtbank van Deventer is in de correspondentie te lezen dat dokter Koster geassisteerd heeft bij het onderzoek naar de lugubere moord op de pasgeboren baby van Wilhelmina Grisse. Bij besluit van de Militieraad werd dokter Koster gemachtigd om geneeskundig onderzoek te doen naar de lichamelijke gesteldheid van militairen. Ten einde vrijstelling van dienst te kunnen krijgen diende een attest te worden overlegd. Uit de verklaring van de geneeskundige H.T.M. Koster bleek dat Mina Grisse inderdaad een bevalling had meegemaakt. Door veldwachters Van der Wal en Van den Berg was in het huisje - een armoedige plaggenhut op de grens met Gramsbergen - een onderzoek ingesteld. Onder andere werden in het vuur een aantal verkalkte tanden ge-

11 vonden. De burgemeester schreef aan de Officier van Justitie: Het komt mij voor dat er ofschoon Mina Grisse hare daad heeft bekend er nog veel duisters in de zaak ligt. Het is bijna niet te veronderstellen dat Mina Grisse dadelijk na hare bevalling die in een en een half uur zoude moeten zijn afgeloopen, de kracht heeft gehad het kind op het vuur te brengen, te meer daar de verlossing moeijelijk geweest moet zijn. Men kan evenwel de huisgenoten moogelijk verdenken medepligtig te zijn g-eweest aan de vermoording van het kind, daar er lieden zijn, zoo als het gezin Grisse, die weinig zien in de onechte geboorte van een kind. Ik verzoek U te mogen vernemen of U het in beslag genomen beddelaken ook wenscht te ontvangen.' De familie Grisse had waarschijnlijk naarstig geprobeerd om de geboorte van het 'onechte' kind voor de buitenwereld te verzwijgen. Kort na de geboorte heeft een van hen het kind verbrand. Dokter Koster had aangegeven het ongeloofwaardig te vinden dat de moeder dit zelf zou hebben gedaan... aangezien de bevalling moeizaam was geweest en bijna anderhalf uur had geduurd. Toch blijkt dat moeder Wilhelmina (Maria) Grisse veroordeeld is voor de moord op haar kind. Eind december 1867 duikt wederom een brief op aangaande deze kwestie. Deze brief van de burgemeester werpt een heel ander licht op de zaak: 10 In 1881 was er sprake van de aanleg van een heuse stoomtrambaan in de gemeente Ambt Hardenberg. Deze zou van Dedemsvaart, via Lutten naar Heemse gaan rijden. Plotseling bedachten de initiatiefnemers dat het wellicht beter was om deze niet naar Heemse maar naar Gramsbergen door te trekken. Dokter Koster stelde daarop bovenstaande brief op en liet het ondertekenen door zijn mededorpsgenoten, ten einde te bewerkstelligen dat de trambaan aangelegd zou worden, zoals deze oorspronkelijk was gepland. Heel duidelijk is zijn handschrift te herkennen en hij ondertekende de brief als eerste, gedateerd 23 augustus 1881, H.T.M. Koster 'Betrekkelijk het gezin Grisse. Ik heb de eer te berigten dat mij betrekkelijk de ouders der thans gedetineerde Wilhelmina Grisse nooit als ongunstigst ter ooren is gekomen. Die lieden wonen in de zoogenaamde Krim te Slagharen, bijna op de grens van Gramsbergen in een zeer armoedige

12 hut. Bij mij hebben zij zich nimmer om onderstand aangemeld en geloof ik ook niet dat zij van de publieke liefdadigheid leefden. Naar ingewonnen informatie zorgden de oudste ten huize zijner ouders wonende zoon en de meergenoemde W. Grisse voor hun onderhoud. Wat betreft de door U gestelde vraag of de vader van W. Grisse medep-ligtig zoude zijn aan de kindermoord welke de laatstgemelde wordt ten laste gelegd, geloof ik die vraag in ontkennende zin te moeten beantwoorden. Anders evenwel zoude ik de vraag beantwoorden of de vader met de bevalling zijner dochter is bekend geweest. Het is mijns inziens voldingend bewezen dat de moeder, toen zij informatie aangaande de toestand harer dochter inwon bij den geneesheer Koster, niet twijfelen konde dat hare dochter Wilhelmina moest bevallen.dat zij haren man hiervan onkundig zoude hebben gelaten is niet aan te nemen en klinkt het eenigsints vreemd dat de vader, die door ligchaamsgebreken bijna aan zijn stoel gebonden is, juist tijdens het tijdstip waarop W Grisse opgeeft bevallen te zijn, afwezig zoude zijn geweest. Zeer zeker zoude hij (de vader) bij zijne terugkomst hebben moeten bemerken dat er iets bijzonders gebeurd was, daar het toch niet is aan te nemen dat het kind waarvan W Grisse was bevallen, zoude zijn verbrand zonder dat zulks in de kleine behuizinge eene reuk had verspreid, die hij zeker moest hebben opgemerkt. Betrekkelijk de vraag of de verwarde opgaven van Grisse zijn toe te schrijven aan gebrek aan geheugen, meen ik een ontkennend antwoord te moeten geven. Naar ik mij herinner was de eerste opgave van Grisse toen ik zijne dochter Wilhelmina door mijne veldwachter Van den Berg liet arresteren (ik meen in den avond van zaterdag den 16 november jl) in strijd met zijne verklaring welke hij maandag den 17 daaraanvolgende aan mij zelf deed. Zoowel de eerste als de laatste verklaring deed hij in tegenwoordigheid van den geneesheer Koster en had betrekking op zijne aanwezigheid in zijne woning op den dag dat Willemina Grisse zoude zijn bevallen. Eerst verklaarde hij gedurende dien dag geen voet buiten zijne woning gezet te hebben en later dat hij naar zijn gehuwde dochter was gegaan om een pot op te halen of iets dergelijks. Ten aanzien van het gebeurde met het kind van W. Grisse meen ik na het vorenstaande niet ongepast U het gerucht mede te delen dat er betrekkelijk die zaak heeft gelopen. Naar dat gerucht zoude Wilhelmina Grisse niet bevallen zijn op het door haar aangegeven tijdstip maar eenige dagen vroeger en wel in den nacht. Toen zoude het kind reeds buiten de woning zijn verborgen, en het lijkje later verbrand zijn, ten einde alle sporen weg te nemen en te doen verdwijnen. Behelst het gerucht waarheid als dan is het geheele gezin van Grisse bekend met hetgeen er met het kind is voorgevallen en geloof ik dat speciaal de zoon (ik meen dat die Jan genaamd wordt) met de zaak bekend moet zijn. Laatstgenoemde wijst ook het gerucht aan als zoude hij in ongeoorloofde gemeenschap met zijne zuster hebben geleefd. Naar mijne meening zoude die persoon (ofschoon het zeer moeijelijk zal zijn zulks te bewijzen) de meeste schijn van medepligtigheid op zich vereenigen daar het toch bijna niet aan te nemen is dat de verklaring van Willemina Grisse, als zoude zij zelf alleen, het zij dan ook een dood of levend kind, hebben verbrand, overeenkomstig de waarheid is. De geheele zaak is zoo duister, na de ontkenning van Willemina Grisse dat haar kind geleefd zoude hebben, nadat zij aan mij het tegendeel had medegedeeld, dat ik bij voorkeur zoude gelooven, dat het hierboven gemelde gerucht meer overeenkomstig de waarheid is dan de verklaringen van Wilhelmina Grisse en hare ouders.' Het archief van de arrondissementsrechtbank geeft geen uitsluitsel over berechting van Willemina of Maria Grisse. Waarschijnlijk is de zaak voorgekomen bij het Provinciaal Gerechtshof. Onderzoek in die archieven moet nog verricht worden... Bronnen: Gemeentearchief Ambt Hardenberg (in- en uitgaande brieven, correspondentieboeken en notulen van de Raad, armenzaken); Collectie brieven gericht aan het echtpaar Egbert Jan Vinke ( ) en Grietje Mulder ( ) wonende te Heemse; brieven beslaan de periode en zijn in particulier bezit; Rijksarchieven Drente en Overijssel Universiteitsbibliotheek Amsterdam, hoogleraar verloskunde & gynaecologie AMC Prof. Drs. O. Bleker en dhr. B. Schuyvlot, conservator aldaar Kanselarij der Nederlandse Orden te 's- Gravenhage Foto café Nijland, afkomstig van dhr. Varwijk uit Dedemsvaart

13 Het Meestershuis (huizen van naam 12) Op de kruising van de Collendoornerdijk en de Venneweg in Collendoorn staat "Het Meestershuis". De huidige bewoner, de heer H.W.Schroer, zal zich zeker niet op de titel in de naam laten voorstaan; hij heeft de naam aangebracht ter herinnering aan al de hoofden van de Openbare Lagere school te Collendoorn die er in de loop der jaren hebben gewoond, in een tijd toen zij nog luisterden naar de mooie aanspreking met "meester". K.Oosterkamp Het Meestershuis te Collendoorn Meester L. Uunk had op 2 mei 1876 de gemeenteraad van Ambt-Hardenberg gevraagd een woning voor hem te laten bouwen. Hij wilde graag in de buurt van de school, Venneweg 3 (nu aan de rand van het nieuwe Collendoornse bos), wonen en in de naaste omgeving was geen geschikte woonruimte te vinden. Al binnen een jaar kreeg een raadscommissie de opdracht om de benodigde grond aan te kopen. Uiteindelijk werd 18 are grond gekocht van de heer H. Heersmink voor het bedrag van f 180,- en in 1880 werd de woning gebouwd, tegelijk met een meesterswoning in Slagharen. Het totale bedrag van de beide woningen bedroeg f 7500,-, een beetje aan de forse kant voor Ambt-Hardenberg die ervoor 12 f 2500,- leende. Nu woonde de meester in de directe omgeving van de school en kon daarom ook een oogje in het zeil houden.deze situatie duurde tot halverwege de jaren dertig toen de te kleine school in Collendoorn werd opgeheven en daarom op termijn ook de meester uit het huis verdween. De woning werd verhuurd aan de heer J. Bouwhuis G.J.zn voor een huursom van f 130,-per jaar. Naderhand, in 1949, is toestemming gegeven om het pand te verbouwen, zodat het geschikt werd voor dubbele bewoning.ook het schoolgebouwtje was al in 1945 in gebruik als woonruimte voor twee gezinnen. Rond 1983 was de bouwkundige staat dusdanig bedroevend dat afbraak de enige optie bleek. (De geschiedenis

14 Het oude schooltje, enkele uren voor de sloop van deze lagere school en haar functie in de buurtschap biedt wellicht stof genoeg voor een afzonderlijk artikel.) Dit lot scheen ook de meesterswoning ten deel te zullen vallen. In de jaren zestig en zeventig nam het achterstallig onderhoud toe in een mate dat de woning steeds meer onbewoonbaar werd. In 1987 verhuisde de toenmalige bewoonster, mevrouw Van Engelen, naar Hardenberg, omdat de woning in Collendoorn te bouwvallig was geworden. In een brief aan de gemeente schrijft zij: "De woning is toch wel zo kapot en het regent er aan alle kanten er doorheen. "Plaatselijk Belang Collendoorn verzet zich tegen de sloopplannen en pleit ervoor dit karakteristieke pand voor de buurtschap te behouden. Het schooltje was al verdwenen, het meestershuis moest blijven! Het College van B. en W. van de gemeente Hardenberg blijkt gevoelig voor de argumentatie en stelt voor de woning in het openbaar te doen verkopen. Voor f 89000,- mag de fam. H.W.Schroer zich eigenaar noemen. De woning wordt gerenoveerd tot het fraaie resultaat van thans. Met dank aan de fam. H.W.Schroer en aan de ambtenaren van het archief van de gemeente Hardenberg. Advertentie woensdag 26 augustus 1987 in Het Dagblad N.-Oosten 13

15 14

16 De christelijke kleuterschool in Hardenberg werd opgericht in De eerste lokatie was op de hoek Bruchterweg/Lage Doelen waar nu ongeveer reisbureau "de Globe" zit. Daar was toen de loods, het kantoor en de houtzagerij met fabriekspijp van Zweers (Kuup Hendek). Een gedeelte van dat complex werd omgebouwd tot een paar lokaaltjes. De foto is genomen in 1948 bij het houtstek aan de overkant, hoek Sallandsestraat/Groeneweg. De eerste leidsters waren Truus Waayman en Meta Lok. In 1950 kwam er een nieuwe school aan de Groeneweg, nu Piet Heinstraat. In 1962 werd er nabij deze plek (Karel Doormanlaan) weer een nieuwe school gebouwd die als naam "de Potnösters" kreeg. (Potnöster is in 't Hardenbergs een koosnaampje voor een klein kind) De school is nu in gebruik als openbare basisschool "de Kern". In die beginjaren zag je de leidsters soms met een klasje kleuters aan de wandel door Hardenberg gaan. Voor de veiligheid liepen de kinderen als makke schaapjes in een soort lasso. Allemaal moesten ze het touw vast houden. De knoop zat rechtsachter. Juffrouw Kesimaat hield vanaf die plek de groep in toom. Bovenste rij: Juffrouw Tiny Kesimaat, Gerrit Zagers,...van Dalen, Hendrik Jan Kremer, Mini Vosjan, Gerrit Hammink, Fré Veldhuis, Frits Goris, Jannie Willering, Bertus Meier, Gerri Reints, Thijs Wynia, Sjoukje Otterman, Reinier Brand, Anneke Vasse, Jan Breukelman, Arend Zweers, Arend Jan Otten, juffrouw Hermien Otter. Tweede rij: Geertje..., Dicky Zagers, Marrie Veldsink, Ineke Bakker, Dini Baarslag, Jannie Zweers, Grietje Vasse,...Overweg,?, Eggi Kremer, Frits van Laar, Ferdinand Dijkhuis, Eggie Willering,...Oostenbrink, Jan Lotterman, Johannes Martens, Teun Nijkamp, Rietje Zweers. Derde rij: Hettie Oostenbrink, Ali Bonstra, Piet Ringenier, Dini Borneman, Anneke Kremer, Jetje Kuyvenhoven, Ria v.d. Haar,?, Jannie Ringenier, Mini Stegeman, Fenny Breukelman,?, Alie Willering. Onderste rij:...pullen, Piet Dijkhuis, Jan Zweers,?, Wim Otterman, Jan Goris,?, Albert Zweers, Jan ten Brinke, Henk Stegeman, Albert Kremer, Henk Willering, Geesje Breukelman, Geesje Pullen, Nelleke Veldkamp. Met dank aan Hermien Otter voor het beschikbaar stellen van de foto.

17 Stephanoten Mededelingen van het bestuur en werkgroepen Bijlage Rondom den Herdenbergh 1e kwartaal 2001) Uitnodiging jaarvergadering Geachte leden: hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de ledenvergadering op dinsdag 17 april 2001 in 'De Schakel'. Na afloop van de vergadering zal Harm Hoving een lezing houden over ' Hannekemaaijers' en ' Todden'. Agenda 1 Opening 2 Jaarverslag secretaris 3 Financieel verslag (ligt voor aanvang vergadering ter inzage) 4 Verslag Kascommissie 5 Benoeming Kascommissie Voorstel wijziging contributiebedrag ingaande 2002: ± 14,00 7 Bestuursverkiezing Er ontstond in 1997 een nauwe samenwerking tussen de historische vereniging en de stichting museum oudheidkamer. Het stichtingsbestuur werd in dat jaar afgeslankt omdat de vereniging een aantal museumtaken overneemt. Het stichtingsbestuur wil nu weer alle museumtaken zelf behartigen. Dat betekent meer werk voor de stichting en minder taken voor de vereniging. Als gevolg hiervan zullen de heren H. Lansink en S. Vasse aftreden om zich volledig aan het museum te kunnen wijden. In het afgelopen jaar moest mw Ruys-Sondaal om gezondheidsredenen als bestuurslid bedanken, terwijl penningmeester G.Wolbink liever buiten het bestuur als administrateur fungeert. Verder zijn de bestuursleden mw H. Reinders en dhr J. Hofsink periodiek aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om het aantal bestuursleden te verminderen van 11 naar 7 en mw H. Reinders en dhr J. Hofsink opnieuw te benoemen. Volgens art 7 lid 2 van de statuten kunnen door de leden ook kandidaten worden gesteld. Een voordracht moet, gesteund door tenminste 5 leden, tenminste drie dagen voor de verkiezingsdatum schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. 8 Rondvraag en sluiting. Agendapunt 2: Jaarverslag van de secretaris: Museale activiteiten: De nasleep van de Markfluwer-erfenis heeft vele werkgroepleden heel wat werkuren gekost. Voor de geplande tentoonstelling "verborgen talenten te kijk" werden ruim 120 voorwerpen opgespoord, met de toezegging dat we ze mogen exposeren. Het algemeen bestuur stelde echter een ultimatum ten aanzien van de veiligheidseisen. Het gevolg was dat het museum gesloten bleef. Na een korte zomerstop, zijn de werkzaamheden hervat. Er zijn nogal wat spullen uit het gemeentearchief naar het museum gekomen. Ook particulieren hebben voorwerpen aangedragen, die ook allemaal weer een plaats moeten hebben. De deuren naar het Wilhelminaplein waren zo slecht dat ze vervangen moesten worden, er is toen meteen ook maar een veiligheidsslot op gekomen. Ook de trap naar de zolder is vernieuwd. De grote zaal boven is van nieuwe vloerbedekking voorzien. Nu kan begonnen worden aan een herindeling van de bovenverdieping. In de Edahkelder is een scheidingswand gemaakt, zodat de opslag daar wat overzichtelijker wordt. We hopen de geplande tentoonstelling van vorig jaar nu te realiseren. Met wat extra krachten, hopen we dat het gaat lukken. Werkgroep genealogie: De studiezaal van de HistorieKamer wordt door de week door zeer veel mensen bezocht die speuren naar zijn/haar voorouders. Voor hulp van 'professionele' amateurs, de werkgroep genealogie dus, kon en kan men op de dinsdagavonden van de even weken terecht in dezelfde studiezaal. Vele geënthousiasmeerde leden en niet-leden konden we hier en daar voorthelpen bij hun onderzoek. Met name de voorhanden zijnde microfiches van de gehele burgerlijke stand en bevolkingsregisters van Ambt en Stad Hardenberg, en het rechterlijk archief van het Schoutambt, werden frequent geraadpleegd. Een groot aantal bezoekers betrad echter nog nimmer de studiezaal. Zij bezochten de HistorieKamer via het wereldwijde web, op onze eigen site: Hierop kwamen met name vanuit het buitenland vele vragen binnen betreffende stamboomonderzoek. Daar waar mogelijk hebben de leden geprobeerd de vragen te beantwoorden. Reeds vroeg in het jaar 2000 had de werkgroep het besluit genomen om in november een groots opgezette genealogische en historische dag te organiseren. Anders dan andere jaren werd nu gebruik gemaakt van de aula van het nieuwe Vechtdalcollege aan de bmr. 1

18 Schuitestraat. Op 11 november mocht een grote schare geïnteresseerden welkom geheten worden. De uiteindelijke aantallen overschreden ieders verwachting. Meer dan 500 bezoekers! Zij konden dan ook niet alleen speuren in archieven en databases van onze eigen vereniging, maar ook de stands van bijvoorbeeld Coevorden, Den Ham/Vroomshoop, Pro-Gen, het grensgebied en de heraldiek werden druk bezocht. Op deze zeer geslaagde dag werd ook de 'Nostalgische Kalender Hardenberg 2001' gepresenteerd en werden de eerste exemplaren in de reeks 'Hardenberger & Gramsberger Geslachten', de families Hakkers en van Faassen officieel overhandigd. Dialect werkgroep: Regelmatig werden dialectavonden verzorgd, meestal op uitnodiging van plaatselijke belangen, vrouwenverenigingen etc. Een belangrijke gebeurtenis speelde zich af in december toen het boekje 'Tiedverdrief' van G. van Faassen, werkgroeplid, werd gepresenteerde op het bordes van de HistorieKamer. Inmiddels zijn vele exemplaren verkocht. Werkgroep straatnaamgeving: Binnen de 'oude' gemeente Hardenberg was de Historische Vereniging ook actief in de commissie straatnaamgeving. In de adviescommissie richting het college werden namen aangedragen die in veel gevallen ook vastgesteld zijn. Zo zullen er in de Marslanden wegen worden aangelegd die historische namen krijgen als: 'Blanckvoortallee', 'van Raesfeltallee', 'van Rechterenallee' enz. In het aan te leggen industriegebied 'Haardijk' werd door B&W echter de voorkeur gegeven aan het benoemen van onderdelen van een molen. Helaas kwam de herindeling hiervoor iets te laat, want nu blijkt dat binnen de 'nieuwe' gemeente Hardenberg namen als 'Korte Spruit', 'Lange Spruit', 'Maalstoel' e.d. reeds voorkomen, namelijk in Balkbrug. Lezingen en excursies: Zowel voor de dagexcursie naar 'De bronnen van de Vecht' als de 'Klepperavondtoer' was de belangstelling boven verwachting. Een viertal dia-avonden in de Schakel en de Voorveghter werden goed bezocht. Internetsite: In maart 2000 heeft de Historische Vereniging Hardenberg haar eigen officiële website in gebruik genomen. Op het internetadres: hebben sindsdien ruim bezoekers 'rondge-neusd' en genoten van het enorme aanbod gegevens. Onze 'webhost' Dinah Hesselink-Zweers wist de site overzichtelijk op te zetten. Verschillende bronnen (die door onze eigen vereniging zijn getranscribeerd/vertaald) zoals doop-, trouw- en begraafboeken zijn op het net gezet, evenals rechterlijke archieven, correspondentie van het college van B&W van Ambt Hardenberg, en verschillende genealogieën. In de rubriek 'prikbord' werden vele vragen gesteld betreffende families die van oorsprong uit Ambt of Stad Hardenberg komen. Ook werden op de site alle gegevens geplaatst die naar boven zijn gekomen tijdens het onderzoek naar de oudste begraafplaats van Hardenberg, het kerkhof 'Nijenstede' aan de Stationsstraat. Alle grafeigenaren van 1870 en alle zerken die het kerkhof nu nog telt zijn op de site te vinden, voorzien van foto's. Nieuwe leden: A. de Boer-Martens, Spanjaardsdijk 10, 8556 AJ Sloten G.J. van Faassen, Frans Halsstraat 28, 7771 WT Hardenberg M. Jasper, Grachtstraat 17, 7693 PA Sibculo J.G. Maneschijn-Reinders, De Mute 29, 7683 XS Den Ham G. Meijerink-ter Wielen, Emtenbroekerdijk 35, 7694 TJ Kloosterhaar G. Reints, Past. Petersstraat 43, 7462 MV Rijssen J.H. Wijnholt, Dr. H.J. Postlaan 30, 7691 BC Bergentheim J. te Rietstap, Zwaluwstraat 17, 7771 AR Hardenberg G.J. Hamhuis, Ommerweg 5a, 7796 HR Heemserveen A.M. Greijdanus-Groeneveld, Kanaalweg-West 62, 7691 CA Bergentheim Clara Feyoena Heem, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg H. Jansen, Boshoek 20, 7681 GS Vroomshoop J. Timmerman, Haarweg 38, 7691 PT Bergentheim G. Wolting, Koudelaan 25, 3723 ME Bilthoven F. Hulzebosch-Nieuwenhuis, Dahliastraat 19, 2981 BG Ridderkerk J. Zomer, Kloosterdijk 89, 7693 PP Sibculo G.J. Bonestroo, Huilerweg 14, 8017 RN Nunspeet H. Krikken, Korianderhof 22, 7641 XL Wierden H. Hubert, Kortenaerstraat 15, 7556 DA Hengelo (Ov) E. Wiersma, Grachtstraat 23, 7693 PA Sibculo W. Flierman, Pr. Julianastraat 86, 5301 PJ Zaltbommel G.J. Hakkers, Rheezerweg 76, 7795 DA Diffelen H. Ravenhorst, Sportstraat 19, 7694 BA Kloosterhaar J.H. Hofsink, Beatrixstraat 4, 7772 CR Hardenberg K.Broekroelofs, Kerkdijk 11a, 7775 RA Lutten R. Kuper, Meteoorlaan 41, 7771 EA Hardenberg D.A. Zweers, J. Vermeerstraat 40, 7771 WN Hardenberg W. Flim, Brinkweg la, 7691 PE Bergentheim A. Prenger-Knol, Windhoevestraat 12, 7693 PJ Sibculo A. Slot, Meidoornstraat 50, 7775 BG Lutten DJ. Biglaar, Kleinhaar 12, 7694 BJ Kloosterhaar J. Hamhuis, Venuslaan 24, 7771 ZB Hardenberg 2

19 F. Huisman, Hessenweg 22, 7771 RE Hardenberg R. Nijeboer, Herderstasje 42, 7772 LD Hardenberg L. Sebel, Stationsstraat 5-204, 7772 CG Hardenberg GJ. Dijk, Capellastraat 26, 7771 XM Hardenberg G. Stegeman, Dr. H.J. Postlaan 49, 7691 BB Bergentheim J. Smit-Stoel, Stationsstraat 8c, 7772 CJ Hardenberg Nieuwe aanwinsten: Boek: Verordnungsblatt für die Niederlandischen Gebiete Jahr 1940, schenking van de gemeente Hardenberg (hierin alle verordeningen die door de bezetter zijn uitgevaardigd in het jaar 1940 voor de gemeenten Ambt- en Stad Hardenberg); Boek: Tuugkisten in Oost-Nederland, door Everhard Jans e.a.; Boekje: Tiedverdrief, deur dag en tied gedichten, van Henduk van 't Westende; Boek: De geschiedenis van het huis van Oranje- Nassau, deel I en II, in bruikleen gegeven door E. Wolbink; Boek: Chronik der Landgemeinde Wilsum, door Dietrich Vedeler; Ringband: Stamboom van de fam. Hakkers door Grietje Bakker-Altena; Boekje: Stamboom van de familie Schuurman; Boekje: Stamboom van de vervenersfamilie Van Oosten; Boekje: Muntalmanak 1998 door Nederlandse Vereniging van Munthandelaren; Boekje: De Nederlandse Munten van 1795 tot heden, door Johan Mevius; Bundel: Toneelstuk Köstersarven, door Albert Luuks van de Riest; verworven van gem. Avereest; Boek: Jaarboek 2000 van het Centraal Bureau voor Genealogie; Boek: De Ridderschap van Overijssel, door A.J. Mensema e.a.; Boek: Antiek, door Jan Pieter Glerum; schenking van E. Wolbink; Boekje: Die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Bentheim in Bad Bentheim; Boekje + landkaart: Overijssel nieuw op de kaart, na herindeling; Circa 35 boeken uit de nalatenschap van dhr. Houbé, Hardenberg; Fotoreportage begin bouw van de wijk Baalder 1974; verworven van gem. Hardenberg Fotoreportage van vergevorderde bouw wijk Baalder 1982; verworven van gem. Hardenberg Dia- en fotocollectie, in bruikleen gekregen van de gem. Hardenberg Originele, door de Hooge Raad van Adel goedgekeurde wapens van de voormalige gemeenten Ambt Hardenberg, Stad Hardenberg en Hardenberg, in bruikleen Dagexcursie 2001 Ging de reis in het afgelopen jaar zuidwaarts naar de bronnen van de Vecht, dit keer staat de veenkoloniale geschiedenis van Drente, Groningen en het aangrenzend Duitsland centraal. In het Veenkoloniaal Museum te Veendam beleeft u een stuk geschiedenis van durf en dynamiek. Op speelse wijze maakt de bezoeker kennis met turfgravers, landbouwers, fabrieksarbeiders in de aardappelmeel- en strokartonindustrie, binnenschippers en zeelieden uit het heden en verleden. In Papenburg zijn de winkels gelegen langs het oudste veenkanaal van Duitsland, voorzien van pittoreske ophaalbruggen en museumschepen. Museumstad Papenburg is vooral bekend door scheepswerf Meyer waar luxueuze cruiseschepen worden gebouwd. Een rondleiding in de grootste scheepshal van de wereld staat op het programma. Tijdens de rit tekst en uitleg over cultuurhistorische wetenswaardigheden langs de route. Ook dit jaar weer twee touringcars, maar niet op zaterdag. Bus 1 op donderdag 28 juni en bus 2 op vrijdag 29 juni. Vertrek om 8.00 uur en terug om uur (Stephanusplein) Kosten fl 50,00 ( 2x koffie/thee en koek in Veendam inbegrepen) Opgave Historiekamer tijdens openingsuren. (Voorstraat 34) Niet te lang wachten. Klepperavondtoer 2001 Aangemoedigd door het succes van het afgelopen jaar (ca 50 bussen met ruim 2000 passagiers) is er voor dit seizoen een nieuwe route uitgezet. De tocht gaat dit keer door het fraaie Duitse Vechtdal langs jaknikkers en windmolens. Een bijzonder dorp is Neugnadenfeld. Hier woont een Hernhutter-gemeenschap Zij kreeg na de oorlog als Oostvluchtelingen onderdak in de barakken van het voormalig oorlogskamp Alexisdorf. 600 Russische krijgsgevangenen liggen hier begraven. Een andere gedenkplaats is het Hollandschen Karkhoff in de omgeving van Esche. Hier liggen vele Nederlanders begraven die op 21 april 1674 zijn gesneuveld in een gevecht tussen de troepen van de Munsterse bisschop Christoph Bernhard van Galen en een regiment van de Nederlandse generaal Karel Rabenhaupt. Resten van de door de Hollandse soldaten gegraven schans zijn nog goed zichtbaar. In Emlichheim bezoeken we het Kunstpark Olmes met opvallende objecten (van jaknikker tot straaljager) en bijzondere hoenderrassen. In het bijbehorend café-bistro (met een collectie schilderijen) kan men voor eigen rekening consumpties gebruiken maar dat is niet verplicht. Verder maken we enkele korte stops bij objecten van Kunstwegen. In verband met de vroeg invallende duisternis in augustus worden de eerste ritten (ook nu weer op dinsdagavonden) in de maand mei gereden. Zie advertenties en raambiljetten. Opgave bij het VVV-kantoor in Hardenberg. Prijs fl 20,00 p.p. Vertrek uur bij het VVV-kantoor. 3

20 Oprichting werkgroep 'monumenten' Binnenkort zal een werkgroep van de Historische Vereniging worden opgericht die zich bezig zal gaan houden met het monumentaal erfgoed van de gemeente Hardenberg. Behoud, restauratie en bescherming van monumentale panden zal de doelstelling zijn. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met dhr. H. Bremer, Gramsbergerweg 8, 7772 CW in Hardenberg (tel ). Fotoherkenning In samenwerking met Vechtdal TV zal de fotowerkgroep wekelijks een foto tonen waarvan de afgebeelde personen of het afgebeelde object onbekend zijn. De foto's zijn afkomstig uit het archief van de Historische Vereniging. Met uw hulp proberen we zoveel mogelijk gegevens te achterhalen om voor ons nageslacht te bewaren. Iedere week zal 1 foto worden getoond, die ook op onze site: te bekijken is. Hier kunt u ook de foto's van voorgaande en komende weken bekijken. Uw reacties kunt u schriftelijk richten aan contactpersoon Jan Hofsink, p/a Voorstraat 34, 7772 AD Hardenberg, dan wel telefonisch: of per Kadastrale Atlas Avereest en Gramsbergen 1832 In 1832 is in Nederland het kadaster ingevoerd. Daarbij vond voor het eerst een volledige en betrouwbare administratie van onroerend goed plaats. Bij deze kadastrale administratie staan twee begrippen centraal: de minuutplans en de zogenaamde oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT 's). Minuutplans zijn de oorspronkelijke kaarten van het kadaster waarop alle gronden met hun bebouwing, erven, wegen en wateren zijn ingetekend; elk perceel heeft daarbij een eigen nummer. De kaarten gaan vergezeld van registers, de OAT's. Van elk perceel staat in deze registers een aantal gegevens vermeld zoals naam, beroep en woonplaats van de eigenaar of vruchtgebruiker, grondgebruik, oppervlakte en belastingklasse. De minuutplans en de OAT's zijn vooral van belang omdat zij de situatie weergeven voor de ingrijpende ruimtelijke veranderingen die na ca 1850 tot stand kwamen als gevolg van de sterke bevolkingsgroei, verdeling van de marken, industrialisatie en ruilverkaveling. De bron is verder uniek omdat hier voor het eerst een gedetailleerd kaartbeeld wordt gecombineerd met een uitgebreide persoonsregistratie. Het is een bron met een schat aan informatie voor onderzoekers van velerlei richtingen. Verscheen in 1996 de kadastrale atlas van Stad en Ambt Hardenberg, het is de bedoeling dat in de loop van 2001 in een gecombineerde uitgave de atlas van Avereest en Gramsbergen zal verschijnen. De kosten bedragen tl 50,00 (te voldoen bij afhalen ) Schriftelijk te bestellen bij het Secretariaat van de Historische Vereniging Avereest: De Aak 58, 7701 LB Dedemsvaart Telefoon altavista.net Kalender Dinsdag 17 april 2001 Jaarvergadering met aansluitend een lezing over 'Hannekemaaijers' en 'Todden' in De Schakel, aanvang uur Dinsdag 24 april 2001 Vertoning van een film uit 1938, aangevuld met oude foto's in de Voorveghter. Aanvang uur, toegang f! 7,50 29 mei-31 juli 2001 Elke dinsdagavond Klepperavondtoer door het Duitse Vechtdal Opgave en vertrek uur bij het VVV-kantoor. Prijs fl.20,00 Donderdag 28 juni 2001 Excursie naar Veendam en Papenburg (bus 1) Prijs fl 50,00 Vertrek 8.00 uur vanaf Stephanusplein; Terug ca uur Vrijdag 29 juni 2001 Excursie naar Veendam en Papenburg (bus 2) Prijs fl 50,00 Vertrek 8.00 uur vanaf Stephanusplein; Terug ca uur Dinsdag 16 oktober 2001 Dinsdag 27 november 2001 Dia-avond over Dedemsvaart, in de Schakel, aanvang uur Lezing door mr. Drs. W. Visscher over veenkoloniale geschiedenis, oa. de erven Mr. LA. van Royen in relatie tot Bergentheim 4

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND Verslag over het jaar 2006 Op de omslag: Replica van verhalend deurkalf (1642). Laan 38, zie punt h) van Overige activiteiten 1 Inleiding Het jaarverslag 2006 wordt u

Nadere informatie

Een studie van Albert Metselaar

Een studie van Albert Metselaar 1 DE KRUISGEMEENTE VAN HET HOLLANDSCHE VELD EEN SCHARNIERPUNT TUSSEN AFGESCHEIDENEN (CHRISTELIJKE GEREFORMEERDEN) EN HERVORMDEN ----------------------------------------------------- KERKGESCHIEDENIS VAN

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Van de voorzitter. Over Sliedrecht

Van de voorzitter. Over Sliedrecht Van de voorzitter Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is het alweer bijna zomer. Een heerlijke tijd voor velen onder u. Ook binnen de vereniging liggen de activiteiten nagenoeg stil. In september starten

Nadere informatie

VORDENSE KRONYCK. VERENIGING OUD VORDEN te Vorden

VORDENSE KRONYCK. VERENIGING OUD VORDEN te Vorden VORDENSE KRONYCK VERENIGING OUD VORDEN te Vorden 32 e jaargang, no. 1, juni 2014 VORDENSE KRONYCK Vordense Kronyck is het verenigingsblad van de oudheidkundige vereniging Oud Vorden. Het stimuleren van

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma Marc de Bruijn Naast de Hervormde Kerk van Bennebroek ligt het monumentale

Nadere informatie

75 jaar EHBO vereniging Liempde

75 jaar EHBO vereniging Liempde 75 jaar EHBO vereniging Liempde Geschreven door: Shirley Schoenmakers-Rüb. 1 Colofon Uitgave: EHBO vereniging Liempde Auteur: Shirley Schoenmakers-Rüb Foto s: Afkomstig van EHBO vereniging Liempde, familie

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel

OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel Bij het lezen van het inleidende hoofdstuk van"op en om een klein stationnetje." (G.W.Th. van Slageren, uitgave Historische Kring Losser, 2003) en met

Nadere informatie

Recht te Utrecht. W.M.J. Bekkers en G.M.F. Snijders (red.)

Recht te Utrecht. W.M.J. Bekkers en G.M.F. Snijders (red.) Recht te Utrecht W.M.J. Bekkers en G.M.F. Snijders (red.) INHOUD Ten geleide Inleiding drs. M.W.M. Vos-van Gortel 1. Prof.mr. V.J.A. van Dijk, een portret mr. W.M.J. Bekkers en prof.mr. G.M.F. Snijders

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 Ten geleide Met genoegen bieden wij u dit septembernummer

Nadere informatie

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004 Interkerkelijk Sociaal Fonds Jaarverslag 2004 Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft Jaarverslag ISF 2004 Wilt u het ISF steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 6729143 t.n.v. Interkerkelijk Sociaal

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 4 december 2010

22 e jaargang nr. 4 december 2010 22 e jaargang nr. 4 december 2010 22 e JAARGANG nr. 4 december 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel In dit nummer: Van de Bestuurstafel... 3 Uitnodiging ledenvergadering... 4 Van de penningmeester... 5 Open

Nadere informatie

wijkblad Een mooie Koningsdag in Berg en Bos wijkvereniging Berg en Bos Inhoud informatie van uw wijk juni 2015 Door Leen Los

wijkblad Een mooie Koningsdag in Berg en Bos wijkvereniging Berg en Bos Inhoud informatie van uw wijk juni 2015 Door Leen Los juni 2015 2 Inhoud wijkblad informatie van uw wijk wijkvereniging Berg en Bos Notulen Jaarvergadering 2 Van de voorzitter 5 Waterpolotoernooi 6 Picknick in Stadspark Berg & Bos 6 Met veilig gevoel op vakantie

Nadere informatie

Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Bewoners Helenaveen -T-

Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Bewoners Helenaveen -T- Inhoudsopgave Tabor...1 van Teeffelen...2 Terpstra...5 Theelen...5 De tuin van Leo Theelen in Helenaveen, tussen 1922 en 1944...6 Aanwezige fruitbomen en andere planten in de tuin, genoemd in het kasboek...6

Nadere informatie

Verslag Matthew Henry reis

Verslag Matthew Henry reis Verslag Matthew Henry reis September 2007 Kerkhistorische Themareis: In de voetsporen van Matthew Henry de Bijbel verklaarder O.l.v. ds. J. C. den Toom Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1 Deelnemers.....3

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

Obd-SSR-bw-pr3.qxd 28-10-2009 12:19 Pagina 1. Geen woorden maar daden!

Obd-SSR-bw-pr3.qxd 28-10-2009 12:19 Pagina 1. Geen woorden maar daden! Obd-SSR-bw-pr3.qxd 28-10-2009 12:19 Pagina 1 Geen woorden maar daden! Obd-SSR-bw-pr3.qxd 28-10-2009 12:19 Pagina 2 Geen woorden maar daden! De Stichting Steun Remigranten in Marokko en Nederland 1989 2009

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Meerts Magazine. 10 jaar Meerts Rechtspraktijk. jubileumuitgave 10-jarig bestaan - 2005-2015

Meerts Magazine. 10 jaar Meerts Rechtspraktijk. jubileumuitgave 10-jarig bestaan - 2005-2015 Meerts Magazine jubileumuitgave 10-jarig bestaan - 2005-2015 10 jaar Meerts Rechtspraktijk Als student Economie aan de Universiteit Maastricht, lid van een raadscommissie van de gemeente Heel en lid van

Nadere informatie