/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar."

Transcriptie

1 /1 RONDOM DEN HERDENBERGH Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. Secretariaat: Verenigingscentrum, bezoek- en informatieadres: Voorstraat 34, 7772 AD Hardenberg, tel.: Bestuur: H. Hoving, voorzitter, Boslaan 34, Hardenberg, tel.: E. Wolbink, secretaris, Hofweg 31, Hardenberg, tel.: G. Wolbink, penningmeester, Alb. Risaeusstraat 8-c, 7772 AV Hardenberg, J. Hofsink, Hessenweg 2a, Hardenberg, tel.: Mevr. A. v.d. Kamp-Wildeboer, Polberg 59, Hardenberg, tel.: H. Lansink, Radewijkerweg 8, 7791 RG Radewijk tel Mevr. H. Reinders, A. Risaeusstraat 16, Hardenberg, tel J.G.E. Sierink, Dennenkamp 8, Hardenberg, tel.: Mevr. G. Stoel-Sierink, Krüserbrink 1, Hardenberg tel S.T.Vasse, Ds. RH. Wolfertstraat 4, Mariënberg tel Redactiecommissie: Redactieadres: J.G.W. te Bokkel. Mevr. D. Hesselink-Zweers. J. Hofsink Mevr. J. Luisman-de Jonge. K. Oosterkamp, eindredacteur, tel.: Beekberg 82, 7772 DS Hardenberg Voorstraat 34, 7772 AD Hardenberg. Bankrelatie: Rek.nr bij Rabobank Hardenberg. (Postrek.nr.v.d.Bank: ) POSTBANK rekeningnr ISSN: INHOUD Van de redactie Uit het leven van plattelandsdokter Hein Koster Het Meestershuis (huizen van naam 12) De "potnösters De grens in Beeld "Plat Ni-js" Een foto... "Mens dichter bij worm dan gedacht" Bijnamen E. Wolbink 1 2 K. Oosterkamp 12 J. Luisman-de Jonge 14 K. Drenth/B. de Vries 16 J. Luisman-de Jonge 18 G.J. lemhoff 20 K. Oosterkamp 23 J. Hofsink 24 Bijdragen voor het volgende nummer uiterlijk op 7 mei 2001 inleveren. Het overnemen van artikelen of gedeelten daarvan uit dit tijdschrift mag alleen na daartoe verkregen toestemming van de redactie.

2 Van de redactie Historische rekenaars hebben het bij herhaling al gezegd: de millenniumviering was vorig jaar voorbarig, het tweede millennium begint op 1 januari Dan is dit dus het eerste nummer van ons tijdschrift in het nieuwe millennium! Misschien hebben we daaraan wel de inspiratie ontleend om de lay-out eens wat te vernieuwen: de bladspiegel heeft nu twee kolommen, het formaat is iets groter geworden, er is een ander lettertype en hopelijk komen de foto's wat beter tot hun recht. Het omslag hebben we nog niet durven te veranderen: we waren nogal gehecht aan de oude kaart en een nieuw ontwerp kreeg geen unanimiteit. Misschien komt er nog wat van in een later stadium, hoewel een zekere gehechtheid aan traditie een tijdschrift van een historische vereniging niet geheel misstaat. De redactie blijft er hoe dan ook naar streven dat ons blad voldoende kwaliteit biedt en voor iedereen interessant en leesbaar blijft. In dit nummer treft u weer een gevarieerd aanbod van artikelen. De bijzondere betekenis van dorpsdokter Koster uit Lutten wordt uitvoerig belicht. Een stukje grens wordt letterlijk en figuurlijk in beeld gebracht. Een kleuterschoolfoto is zoveel mogelijk op naam gebracht. Wellicht hebt u nog aanvullingen? Een andere foto toont een minder verheffend beeld uit onze geschiedenis: bezoek van Mussert aan Hardenberg in De actuele visie op de mens en de worm wordt vergeleken met die uit de 18 de eeuw. Tenslotte treft u bijdragen aan in onze min of meer vaste rubrieken: het Meestershuis in Collendoorn als "huis van naam", de dialectbijdrage in Plat Ni-js, terwijl de bijnamen in Baalder nu aan beurt waren. Een kaart van zo'n 50 jaar geleden. Hardenberg Koppelweg staat eronder. Beter bekend onder de naam "Het Slat". Tegenwoordig de Willibrandt van Oldenburgstraat.Links van de torenspits woonde meester D.Roosjen en rechts J. Wamelink. Hier gaat een weggetje rechtsaf, wat nu nog Koppellaan heet. Aan het eind van de bomenrij links zien we nog een stukje boerderij van Jaan Zweers. Zijn zoon, "Freek van Jaan ", was postbode. 1

3 Uit het leven van plattelandsdokter Hein Koster Een intrigerend persoon; dokter Hein Koster uit Lutten aan de Dedemsvaart. Vele malen komt zijn naam voor in archiefstukken die ik - op zoek naar informatie voor andere artikelen - systematisch doornam. De correspondentie van het College van Ambt Hardenberg bevat vele documenten waarin zijn werkzaamheden, klachten, op- en aanmerkingen vermeld zijn. Bijna vijfenveertig jaar lang zette hij zich in voor de zieke en zwakke mens in de samenleving, speciaal zijn aandacht schenkend aan de armere medemens. Zijn werkgebied was groot; van Sluis 6 tot De Krim, en wanneer de doktoren uit Stad Hardenberg (de heren F.W. en G.W. van Riemsdijk) afwezig waren, had hij zelfs de plicht om zowel de gemeente Ambt als Stad Hardenberg te dienen. Om ervoor te zorgen dat deze 'weldoener' niet vergeten wordt, heb ik gemeend me er bij de straatnamencommissie van de gemeente Hardenberg sterk voor te moeten maken dat in de nabije toekomst, ergens in zijn eigen werkgebied, een straat naar hem wordt vernoemd... E. Wolbink Jeugd en opleiding Hendrik Theodor Mauritz Koster (roepnaam: Hein), werd op 31 augustus 1828 te Hoogeveen geboren als zoon van Pieter Koster en Aleida Frederika Meijeringh. Reeds op jonge leeftijd rustte een grote verantwoordelijkheid op Heins schouders. Vader Pieter overleed op 5 april 1839 te Hoogeveen, zijn weduwe met vier jonge kinderen achterlatend. Hein was tien jaar oud en moest opeens als 'man des huizes' zorg dragen voor zijn twee zusjes en broertje. Precies vier jaar na het overlijden van haar echtgenoot hertrouwde moeder Aleida Frederika Meijeringh met deurwaarder Albert Westerveen, die uit een vorig huwelijk reeds een zoontje had. Gezamenlijk woonde het gezin in Het Schut te Hoogeveen (later Noordscheschut). Hierdoor kreeg Hein de kans om nog een deel van zijn tienerjaren onbekommerd door te brengen. Op de dag dat hij 23 jaar oud werd vertrok hij van het Drentse Hoogeveen naar Amsterdam om zich als apothekersleerling, door middel van studie, op te werken tot geneesheer. In drie jaar tijd volbracht hij deze studie. Vooraleer hij als geneesheer zijn praktijk mocht uitoefenen diende hij -vastgelegd bij arrest van 8 maart een examen af te leggen voor de provinciale geneeskundige raad. Het was dan ook op 26 september 1854 dat hij te Assen zijn examen deed als plattelands-heelmeester. Het jaar daarop, op 26 maart, behaalde hij eveneens in Assen zijn certificering als gediplomeerd vroedmeester. Het arrest van 8 maart 1805 luidde als volgt: Iemand die zich als chirurgijn, vroedmeester, apotheker of vroedvrouw in dit departement willende nederzetten, of deze kunsten uitoefenen, zal zich ten minsten veertien dagen, voor een Ordinaire Vergadering, in welke hij (of zij) wenscht geëxamineerd te worden, aan den Praesident der Commissie van dit Departement moeten aangeven. Alvorens tot het Examen te worden toegelaten zal men aan gemelde Praesident met voldoende bewijzen moeten aantoonen dat men genoegzaam theoretisch en praktisch onderwijs voor publieke of gewettigde private onderwijzers genoten heeft; dat men geen ligchaamsgebreken heeft, welke in het uitoefenen zijner kunstwetenschap kunnen hinderlijk zijn; dat men van een goed zedelijk gedrag is; dat men genoegzaam Nederduitsch lezen en schrijven kan. Zij, die in de verloskunde als vroedmeester begeeren geëxamineerd te worden, zullen boven de voormelde vereischtens nog met behoorlijke bewijzen, moeten kunnen toonen, dat zij onder opzicht van een Hoogleeraar, Lector, of wettige Vroedmeester, ten minsten twaalf verlossingen hebben verrigd. De eed die de geëxamineerde diende af te leggen, luidde: Ik belove dat ik den post van Heelmeester getrouwelijk en ijverig zal waarnemen mij altijd nugteren en bekwaam zal gedragen; mij meer en meer in mijn post zal trachten te bekwamen, en mijne verkregene kundigheden te vermeerderen, en mij in alle gevalle zoo zal gedragen, als een eerlijk, getrouw en bescheiden Heelmeester betaamd, belovende boven alles mij promptelijk te zullen houden aan de verordeningen en reglementen op de uitoefening der geneeskundige vakken, in dit departement vigerende, en getrouwelijk de instructien te zullen nakomen, op de uitoefening van mijne kunst gemaakt, of in 't vervolg te maken. Dit belove ik! 2

4 Naar Hardenberg Na een jaar als tweede plattelands-heelmeester werkzaam te zijn geweest in de provincie Drenthe, begon Hein Koster zijn actieve loopbaan in de gemeente Ambt Hardenberg. Op 22 september 1855 schreef Hein de volgende brief aan de burgemeester van Ambt Hardenberg: "Wel Edel Achtbare Heer! Door verschillende redenen, eerst door uw absentie, vervolgens door de menigte patiënten ben ik verhinderd geworden in mijn plan om U persoonlijk de opgaven te doen die U nu van mij verlangt. Voorlopig haast ik mij nu U die opgaven zoo volledig mogelijk te doen. Ten eerste wat het getuigschrift van verandering van woonplaats betreft, heb ik dit nog niet, maar zal ik zorgen dat dit zoo spoedig mogelijk van Hoogeveen ten uwent arriveert. Ten tweede ben ik in het laatst van 1854 te Assen in Drenthe toegelaten tot het uitoefenen der geneesen heelkunde, en in het begin van dit jaar op dezelfde plaats tot het uitoefenen der verloskunde. Ik zoude U de getuigschriften daarvan hier wel bij willen overleggen edoch kan ik zulks niet daar ik dezelve met verzoek om visie naar de provinciale geneeskundige commissie te Zwolle reeds voor een geruime tijd heb opgezonden, zoodra ik dezelve terug heb, zal ik mij met dezelve bij U vervoegen, om dan tevens Uw welwillende medewerking ten mijnen behoeve te verzoeken. Hiermede Uw aanvragen zoo veel mogelijk meenende beantwoord te hebben, teeken ik mij met de meeste hoogachting. Uw dienstwillige dienaar H.T.M. Koster." Dokter Koster kon meteen aan de slag. In Lutten aan de Dedemsvaart was onder de minvermogende bevolking de zogenaamde 'Cholera Asiatica' ofwel Aziatische Builenpest uitgebroken. Bijna twee weken later rapporteerde Koster dat de ziekte tot dan toe vijf slachtoffers had gemaakt: 4 kin- deren en 1 man. De enige vrouw die ook aan de ziekte leed, was er van genezen. Om officieel te Ambt Hardenberg benoemd te worden tot plattelandsheelmeester diende Hein Koster ook voor de geneeskundige raad van Overijssel te verschijnen, ten einde zijn examen te volbrengen. Hij verkreeg op 27 november 1855 admissie te Zwolle. Steun en toeverlaat Het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg had halverwege de 19e eeuw te maken met een steeds groter wordende groep armlastigen. Langs de nieuw gegraven Dedemsvaart vestigden zich veelal uit Pruisen afkomstige veenarbeiders. Het college had er de handen vol aan om de zieke en arme mensen van de hoogstnodige middelen te voorzien. De kerkbesturen ontfermden zich niet of nauwelijks over de 'nieuwkomers'. Men was overwegend Rooms en de katholieke kerken die er in de nabijheid waren, hadden geen armenzorg ingesteld. De noodlijdende arbeider viel dan terug op het gemeentebestuur die er een 'sport' van maakte om te kunnen aantonen dat men niet tot de armlastigen der gemeente behoorde. Een van de regels was, dat men aanspraak kon maken op onderstand wanneer men langer dan vijfjaar achtereen in een gemeente had gewoond. Zo niet, dan was men aangewezen op onderstand uit de gemeente waar men geboren was. Zo is in het gemeentearchief een aantal meters papier bewaard gebleven, onder de naam 'Armenzaken'. Hierin zijn de persoonsdossiers opgenomen van armlastigen die door de gemeente onderhouden werden. Dokter Koster komt ook in dit archief-deel vele malen voor. Zijn nota's dienden te worden overlegd, ten einde door gemeentebesturen elders betaald te worden. In het persoonsdossier van Johannes Bating bijvoorbeeld zit het volgende briefje van zijn hand: 'De ondergeteekende verklaart dat de vrouw van Johannes Bating wonende te Lutten aan de Dedemsvaart, zich in eenen vergevorderden staat van zwangerschap bevindt en waarschijnlijk spoedig verloskundige bijstand noodig zal hebben. H. T.M. Koster, verloskundige te Lutten.' Veel kommer en kwel treft men aan in deze dossiers. Dokter Koster maakte zich er sterk voor dat een ieder binnen zijn werkge- 3 Kattebelletje van dokter Koster inzake lijders aan cholera asiatica, 1 oktober 1855

5 bied tenminste gevoed en gekleed kon worden. Als tussenpersoon voor de armen lag hij geregeld in conclaaf met het gemeentebestuur. Zijn grote werkdruk was er de oorzaak van dat hij vaak niet op tijd de rekeningen kon uitschrijven, dit tot groot ongenoegen van het college. In zijn brief van 2 februari 1858 schrijft hij aan de burgemeester: 'Amice! Zeer spijt het mij dat ik niet eerder aan Uw herhaalde en dringende uitnoodigingen om de rekeningen over het 2de halfjaar van 1857 heb kunnen voldoen. Ik hoop echter dat U dit niet aan onwil of nalatigheid of onverschilligheid aan mijne zijde zal toeschrijven, daar alleen overgroote drukte en eene oogontsteking welke mij totaal belettede om s'avonds te schrijven, de oorzaak van die vertraging zijn.' Privé-aangelegenheden In mei 1871 kocht dokter Koster een woning. In het notarieel archief vonden we dat hij voor een som van tweeduizend gulden een huis en erf met stuk bouwland, tuin, weiland en onontgonnen grond, staande en gelegen aan de noordzijde der Dedemsvaart, gemeente Ambt Hardenberg, aankocht van de dames Boejenk uit Nieuwer-Amstel. Een aantal maanden later, op 31 augustus 1871 trad hij in het huwelijk. Hij was reeds 43 jaar oud toen hij zijn ja-woord gaf aan de 21 jaar jongere Annigje Mulder, dochter van vervener Roelof Mulder en diens echtgenote Hendrika Haveman. Het doktersechtpaar was zeer geliefd; dit bleek onder andere in november 1872 toen de bewoners van Lutten aan de Dedemsvaart zich schriftelijk Het huis van dokter Koster; gebouwd in 1856 door Klaas Pieters Datema; in 1914 eigendom van caféhouder Asse Nijland; tegenwoordig bekend als d'olde Stee'. tot de gemeenteraad van Ambt Hardenberg wendden: "De ondergeteekende bewoners van Lutten aan de Dedemsvaart hebben de eer bij deze hunne belangen den Raad der Gemeente Ambt Hardenbergh met alle ernst aan te bevelen. Gedurende 17 jaar had deze gemeente het voorrecht zich te mogen verheugen in het bezit van den heer H.T.M. Koster, geneeskundige, algemeen geacht wegens zijne kunde, werkzaamheid, trouw, het volkomenste vertrouwen wordt hem met het volste recht geschonken. Maar thans dreigt het gevaar dat de genoemde heer Koster zal gaan vertrekken naar Hoogeveen, en wat staat onze gemeente dan te wachten? Voor eerst het getal van geneeskundigen wordt steeds minder, zoodat men welligt lang zal moeten wachten hier die plaats weder vervuld te krijgen. Dan wie verzekerd ons dat wij zulk een man terug krijgen als wij in dr. Koster bezitten? Welk ongerief zal dat alles voor de gemeente opleveren? Vooral voor de min gegoede bewoners dezer plaats. Het is daarom dat de onderge-teekenden zich tot den Edel Achtbaren Heer Burgemeester wenden met het verzoek dat hij onze belangen in dezen den Raad voor te houden, en krachtig bevorderd, opdat de Raad middelen moge beramen en aanwenden om ons nog lang in bezit van genoemden geneeskundige doe blijven. Het welk doende." Hein Koster had vanuit zijn geboorteplaats Hoogeveen het aanbod gekregen om er eerste geneeskundige te worden tegen een jaarwedde van zevenhonderd gulden, nagenoeg het dubbele van hetgeen hij in de gemeente Ambt Hardenberg verdiende. De gemeenteraad besloot een verhoging van de jaarwedde niet toe te staan, wegens de financiële toestand der gemeentekas. Men vroeg zich ook af of een verhoging van bijv. honderd gulden de dokter er toe zou bewegen om in de gemeente te blijven. Hoe het ook zij, dokter Koster bleef in deze gemeente werkzaam en sloeg het aanbod uit Hoogeveen af. De vergoeding die hij kreeg voor het houden van lijkschouwingen vond hij echter te laag, zodat hij bij het college 4

6 liet weten deze niet langer te verrichten, t College van Burgemeester en wethouders reageerde zeer verontwaardigd: 'Met verwondering en leedwezen ontvingen wij van U de kennisgeving dat na den laatste maart a.s. geen lijkschouwingen door U voor de gemeente meer zullen verricht worden, om redenen dat de beloning maandelijks door de gemeente daarvoor verstrekt wordende, volstrekt in geen verhouding staat tot de daarvoor te verlenen diensten. Aangenaam zou het ons dus zijn van U te mogen vernemen hoeveel die beloning dan zou moeten bedragen, ten einde daaromtrent een voorstel aan de raad te kunnen doen, kunnende het dagelijks bestuur hierin niet beslissen.' Dokter Koster schreef vervolgens: 'In antwoord op uwe missive van gister, moge dienen dat de ondergeteekende de lijkschouwingen zooals hij ze tot dusverre in dit gedeelte der gemeente heeft waargenomen, niet anders dan tegen een belooning van twintig gulden per maand zal verrigten. De onmagt van kerkelijke armbesturen en de onwil van het gemeentebestuur om magtiging tot geneeskundige hulp te ver-leenen, maakt dat het aantal lijkschouwingen in deze gemeente zoo buitengewoon groot is en zoo doende de belooning betrekkelijk hoog moet zijn om eenigermate redelijk de diensten daarvoor verstrekt te vergoeden. Tevens acht de ondergeteekende het noodig nog als voorwaarde te stellen dat de uitbetaling van bovengenoemde belooning aan hem even tijdig als aan de andere gemeente-ambtenaren geschiede en hij niet zoo als tot dusverre er soms jaren op zal behoeven te wachten.' Door deze 'chantage' zette dokter Koster het gemeentebestuur enigszins onder druk. Ten einde stagnatie in het verrichten van de doodsschouw te voorkomen nam het college genoegen met het voorstel om tegen een beloning van twintig gulden per maand de doodsschouw te laten verrichten in dat gedeelte der gemeente zoals die tot dusverre door Koster werd waargenomen. Ze behiel- den zich echter het recht voor, dat wanneer de raad hieraan geen goedkeuring zou geven, onmiddellijk met deze regeling gestopt kon worden. In de tijd dat Hein Koster plattelandsheelmeester te Ambt Hardenberg was, werkte een collega van hem als geneeskundige te Avereest. Zijn naam was Hendrik Theodor Mauritz Johan Wilhelm Führman Meijeringh. Zijn eerste drie voornamen waren gelijk aan die van dokter Koster. Dit, en het feit dat de moeder van dokter Koster ook Meijeringh heette, deed mij een klein onderzoek instellen naar het voorgeslacht en de familie van dokter Koster. Hieruit bleek dat de vader van dokter Meijeringh uit Avereest en de moeder van dokter Koster broer en zus waren; beiden geboren te Bentheim, als kinderen van Heinrich Theodor Mauritz Meijeringh en Gesina Regina Busman. Familieverbanden bleken verder uit een brief van dokter Koster aan zijn zwager Egbert Jan Vinke. De zuster van dokter Kosters echtgenote, genaamd Grietje Mulder, was getrouwd met deze uit Heemse afkomstige middenstander. In deze bewuste brief van 1 augustus 1876 blijkt temeer de betrokkenheid van dokter Koster: 'Waarde Broeder! Omdat het hoesten nog niet bedaren wil heb ik U hiernevens een ander drankje gevoegd in de hoop het daardoor beter zal worden. Gij neemt U toch wel in acht voor tocht en kouvatting, daar U dat zoo als ge weet veel kwaad doet. Ook rooken moet ik u nog verbieden alles wat gij zelf kunt aanwenden om zoo mogelijk het hoesten minder te maken moet gij met zorg in practijk brengen. Want waarlijk het is geen overbodige zaak maar volstrekt noodig om U voor verergering uwer kwaal te behoeden en zoo mogelijk geheel herstel uwer gezondheid te verkrijgen. Ik geloof wel dat het U verveelen zal, Briefpapier van dokter Koster, gedateerd 1 oktober

7 Dit briefje, d.d. 23 januari 1859, toont een van de vroegste vermeldingen van de buurtschap 'De Krim'. Dokter Koster gaf met dit geneeskundig attest aan dat de drie-jarige Willemina Deuzeman, dochter van Roelof Deuzeman en Jantje Gort dermate ziek was, dat onderstand noodzakelijk was. Toch mocht 't niet baten, Willemina overleed op 23 mei maar gij behoeft toch nu niet meer zoo geheel stil te zitten, aanhoudend stilzitten is, nu het bloedhoesten heeft opgehouden, minder verkieslijk. Gij moogt wanneer het weer gunstig is van de buitenlucht gaarne profiteren, maar zoo als ik U reeds meermalen gezegd heb voor sterke inspanningen moet ge U wachten vooral hevige verhittende inspanningen in elk opzigt zijn u gevaarlijk. Zoodra ik even tijd kan vinden kom ik u nog eens opzoeken. Na vriendelijke groete ook aan Griet en verdere familie mede van Anne, blijf ik. Uw toegenegen Broeder H.T.M. Koster.' Hulde voor de dokter Ter gelegenheid van de troonsbestijging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in 1898, werd de burgemeesters gevraagd opgaaf te doen van de bedienaars van den godsdienst die in hun gemeenten in aanmerking zouden kunnen komen voor een onderscheiding. Burgemeester Korstiaan van der Burg van Ambt Hardenberg schreef: 'Aan het Kabinet. Ter voldoening aan uw Kabinetschrijven d.d. 12 maart jl, no. 429, heb ik de eer U.E.Gestr. beleefdelijk mede te deelen, dat naar mijne bescheiden meening, in deze gemeente geen bedienaars van den Godsdienst zijn, die voor eene onderscheiding als daarbij bedoeld, in aanmerking kunnen komen. Indien ik evenwel deze gelegenheid mocht te baat nemen, gelieve U mij te veroorloven uwe bijzondere aandacht te vestigen op den heer H.T.M. Koster, geneesheer te Lutten in deze gemeente, geboren 31 augustus 1828, die derhalve bij de meerderjarigheid van H.M. de Koningin, juist de leeftijd van 70 jaar zal hebben bereikt. Genoemde geneesheer is sedert 25 augustus 1855, dus weldra 43 jaren in deze gemeente met de meeste toewijding werkzaam, en heeft gedurende die reeks van jaren, zich met loffelijken ijver van zijne moeielijke en dikwijls ondankbare taak gekweten, en zich zoowel in als buiten zijne betrekking, een wel- doener der menschheid betoond als slechts weinigen. Tijdens het heerschen eener Cholera-epidemie in 1866, heeft hij weken achtereen, met bovenmenschelijke inspanning gewerkt, zich nacht noch dag rust gegund. Ja zelfs zich niet ontzien, waar anderen terug weken, om persoonlijk aan het stoffelijk overschot der slachtoffers dezer vreeselijke ziekte, dat gene te doen wat vereischt werd, doch waartoe zich ten slotte bijna niemand wilde leenen. Nog steeds is hij in functie, en in weerwil van zijn betrekkelijk hoogen leeftijd, doet nog niemand tot heden te vergeefsch een beroep op zijn allerwege bekende hulpvaardigheid, ook op filantropisch gebied, getuige zijn totaal gemis aan fortuin in weerwil zijner uitgebreide practijk, ofschoon de behoeften van zijn gezin betrekkelijk niet groot zijn. Mocht de bevordering dezer aangelegenheid op uw weg liggen, dan ben ik zoo vrij de aandacht van uw edelen op den heer Koster te vestigen ter bekoming eventueel van eene onderscheiding als in uw boven aangehaald schrijven wordt aangediend' De voordracht van burgemeester Van der Burg werd gehonoreerd. Op 17 december 1898 schreef hij aan dokter H.T.M. Koster: 'Het is ons een waar genoegen U hierbij te doen geworden de U door Z.M. den Koning bij Hoogstdeszelfs Besluit van 23 november jl. nr. 56, toegekende medaille te doen geworden. De U te beurt gevallene onderscheiding kan niet anders dan streelend voor U zijn daar die in volle mate is verdiend. Wij nemen deze gelegenheid te baat U mede namens de gemeente onzen dank te betuigen voor de wijze waarop door U tijdens het heerschen der Cholera-epidemie is gehandeld en wenschen U toe dat Gij nog lang Uwe beste krachten ten nutte der lijdende menschheid zult kunnen aanwenden. Het begeleidend schrijven van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken gaat hierbij.' In de gemeenteraadsvergadering van december 6

8 1898 bracht de voorzitter een ingekomen adres van dokter Koster ter tafel, houdende verzoek om eervol ontslag tegen 1 october a.s. Ofschoon de Raad wel bekend was met de vele diensten die de heer Koster aan de gemeente heeft bewezen, meende de voorzitter het niet ondienstig te herinneren dat de heer Koster gedurende vierenveertig jaren de betrekking van gemeentegeneesheer heeft vervuld, en dat op een wijze die alleszins loffelijk is. In verband hiermede las de voorzitter enige officiële bescheiden waarbij hem zoowel door de Regering als door de Commissaris des Konings hulde en dank werd gebracht voor hetgeen hij speciaal in 1866 tijdens het heersen der cholera heeft verricht en waarvoor hem dan ook de medaille voor menschlievende daden is uitgereikt. De voorzitter vond dit de reden om een tweeledig voorstel te doen: ten eerste aan dokter Koster het gevraagde ontslag op de meest eervolle wijze te verlenen met dankbetuiging voor hetgeen hij in het belang der gemeente heeft verricht, en ten tweede hem als een stoffelijk blijk van waardering en erkentelijkheid een levenslang pensioen van precies f. 400,- 's jaars te verlenen, ingaande op de Ie oktober Beide voorstellen werden unaniem aangenomen. Het ereteken dat Koster in ontvangst mocht nemen was een zogenaamde 'inhuldigingsmedaille 1898'. Deze zag er als volgt uit: een bronzen medaille, 38 mm in middellijn, met aan de voorzijde de naar links gewende bustes van koningin Emma en koningin Wilhelmina. Op de keerzijde de troon en koningsappel met de scepters van De eremedaille die dokter Koster uitgereikt kreeg, met name wegens zijn verdiensten voor de aan cholera lijdende bevolking tijdens de epidemie van 1866 macht en recht op een kussen. Onder het kussen door, een tak van de oranjeboom. Daarboven de tekst "Wilhelmina Koningin der Nederlanden / Emma Koningin Weduwe Regentes / November augustus 1898 / Ter herinnering". Het lint is verdeeld in drie banen oranje-blauw-oranje. Erg lang heeft dokter Koster niet van zijn welverdiend pensioen kunnen genieten. Hij overleed kinderloos op 4 oktober 1902 te Lutten aan de Dedemsvaart. Uit overlevering is bekend dat dokter Koster nog zóveel onbetaalde rekeningen van patiënten had openstaan, dat hij een welgesteld man zou zijn 7

9 De grafsteen van Hendrik Theodor Mauritz Koster ligt al bijna een eeuw op de begraafplaats achter de Ned. Herv. Kerk in Lutten. Onderaan staat: 'Hij leefde voor de Menschheid.' geweest als men hem die tijdens zijn leven had voldaan. Hij is begraven in Lutten bij de Hervormde Kerk aldaar. Op zijn grafsteen staat: "Hij leefde voor de menschheid". Beroepsmatige aangelegenheden Om enigszins een beeld te kunnen geven van wat deze plattelandsdokter in de negentiende eeuw in zijn praktijk bijvoorbeeld tegenkwam, volgt hierna een bijzondere gebeurtenis, ter illustratie. Zijn gewone werk bestond natuurlijk uit het assisteren bij de geboorte van kinderen, het verbinden van wonden en kwetsuren en het verstrekken van geneesmiddelen. Dat hij daarvoor vaak vele uren moest reizen, lezen we af uit de zgn. declaraties die bewaard gebleven zijn. Voor een consult aan een patiënt in De Krim rekende hij bijvoorbeeld twee uur reistijd. Te voet over de slechte zandwegen langs het kanaal was het vaak een hachelijk avontuur om op tijd bij de patiënt te komen. Vaak waren de kinderen al met de hulp van een buurvrouw ter wereld gekomen... Regelmatig werd de dokter ontboden op het gemeentehuis om te assisteren bij een zgn. 'doodschouw'. Als iemand een onnatuurlijke dood gestorven was diende de arts een verklaring af te geven met de waarschijnlijke oorzaak van overlijden. Voor het uitvoeren van deze doodschouw kreeg de dokter een vast bedrag per maand. In november van het jaar 1867 kreeg dokter Koster de opdracht om mee te helpen in het onderzoek naar de dood van de baby van Wilhelmina (roep-

10 Een grote beuk bewaakt het graf van de dokter... naam: Maria) Grisse uit De Krim. De kindermoord In het archief van de gemeente Ambt Hardenberg en het archief van de arrondissementsrechtbank van Deventer is in de correspondentie te lezen dat dokter Koster geassisteerd heeft bij het onderzoek naar de lugubere moord op de pasgeboren baby van Wilhelmina Grisse. Bij besluit van de Militieraad werd dokter Koster gemachtigd om geneeskundig onderzoek te doen naar de lichamelijke gesteldheid van militairen. Ten einde vrijstelling van dienst te kunnen krijgen diende een attest te worden overlegd. Uit de verklaring van de geneeskundige H.T.M. Koster bleek dat Mina Grisse inderdaad een bevalling had meegemaakt. Door veldwachters Van der Wal en Van den Berg was in het huisje - een armoedige plaggenhut op de grens met Gramsbergen - een onderzoek ingesteld. Onder andere werden in het vuur een aantal verkalkte tanden ge-

11 vonden. De burgemeester schreef aan de Officier van Justitie: Het komt mij voor dat er ofschoon Mina Grisse hare daad heeft bekend er nog veel duisters in de zaak ligt. Het is bijna niet te veronderstellen dat Mina Grisse dadelijk na hare bevalling die in een en een half uur zoude moeten zijn afgeloopen, de kracht heeft gehad het kind op het vuur te brengen, te meer daar de verlossing moeijelijk geweest moet zijn. Men kan evenwel de huisgenoten moogelijk verdenken medepligtig te zijn g-eweest aan de vermoording van het kind, daar er lieden zijn, zoo als het gezin Grisse, die weinig zien in de onechte geboorte van een kind. Ik verzoek U te mogen vernemen of U het in beslag genomen beddelaken ook wenscht te ontvangen.' De familie Grisse had waarschijnlijk naarstig geprobeerd om de geboorte van het 'onechte' kind voor de buitenwereld te verzwijgen. Kort na de geboorte heeft een van hen het kind verbrand. Dokter Koster had aangegeven het ongeloofwaardig te vinden dat de moeder dit zelf zou hebben gedaan... aangezien de bevalling moeizaam was geweest en bijna anderhalf uur had geduurd. Toch blijkt dat moeder Wilhelmina (Maria) Grisse veroordeeld is voor de moord op haar kind. Eind december 1867 duikt wederom een brief op aangaande deze kwestie. Deze brief van de burgemeester werpt een heel ander licht op de zaak: 10 In 1881 was er sprake van de aanleg van een heuse stoomtrambaan in de gemeente Ambt Hardenberg. Deze zou van Dedemsvaart, via Lutten naar Heemse gaan rijden. Plotseling bedachten de initiatiefnemers dat het wellicht beter was om deze niet naar Heemse maar naar Gramsbergen door te trekken. Dokter Koster stelde daarop bovenstaande brief op en liet het ondertekenen door zijn mededorpsgenoten, ten einde te bewerkstelligen dat de trambaan aangelegd zou worden, zoals deze oorspronkelijk was gepland. Heel duidelijk is zijn handschrift te herkennen en hij ondertekende de brief als eerste, gedateerd 23 augustus 1881, H.T.M. Koster 'Betrekkelijk het gezin Grisse. Ik heb de eer te berigten dat mij betrekkelijk de ouders der thans gedetineerde Wilhelmina Grisse nooit als ongunstigst ter ooren is gekomen. Die lieden wonen in de zoogenaamde Krim te Slagharen, bijna op de grens van Gramsbergen in een zeer armoedige

12 hut. Bij mij hebben zij zich nimmer om onderstand aangemeld en geloof ik ook niet dat zij van de publieke liefdadigheid leefden. Naar ingewonnen informatie zorgden de oudste ten huize zijner ouders wonende zoon en de meergenoemde W. Grisse voor hun onderhoud. Wat betreft de door U gestelde vraag of de vader van W. Grisse medep-ligtig zoude zijn aan de kindermoord welke de laatstgemelde wordt ten laste gelegd, geloof ik die vraag in ontkennende zin te moeten beantwoorden. Anders evenwel zoude ik de vraag beantwoorden of de vader met de bevalling zijner dochter is bekend geweest. Het is mijns inziens voldingend bewezen dat de moeder, toen zij informatie aangaande de toestand harer dochter inwon bij den geneesheer Koster, niet twijfelen konde dat hare dochter Wilhelmina moest bevallen.dat zij haren man hiervan onkundig zoude hebben gelaten is niet aan te nemen en klinkt het eenigsints vreemd dat de vader, die door ligchaamsgebreken bijna aan zijn stoel gebonden is, juist tijdens het tijdstip waarop W Grisse opgeeft bevallen te zijn, afwezig zoude zijn geweest. Zeer zeker zoude hij (de vader) bij zijne terugkomst hebben moeten bemerken dat er iets bijzonders gebeurd was, daar het toch niet is aan te nemen dat het kind waarvan W Grisse was bevallen, zoude zijn verbrand zonder dat zulks in de kleine behuizinge eene reuk had verspreid, die hij zeker moest hebben opgemerkt. Betrekkelijk de vraag of de verwarde opgaven van Grisse zijn toe te schrijven aan gebrek aan geheugen, meen ik een ontkennend antwoord te moeten geven. Naar ik mij herinner was de eerste opgave van Grisse toen ik zijne dochter Wilhelmina door mijne veldwachter Van den Berg liet arresteren (ik meen in den avond van zaterdag den 16 november jl) in strijd met zijne verklaring welke hij maandag den 17 daaraanvolgende aan mij zelf deed. Zoowel de eerste als de laatste verklaring deed hij in tegenwoordigheid van den geneesheer Koster en had betrekking op zijne aanwezigheid in zijne woning op den dag dat Willemina Grisse zoude zijn bevallen. Eerst verklaarde hij gedurende dien dag geen voet buiten zijne woning gezet te hebben en later dat hij naar zijn gehuwde dochter was gegaan om een pot op te halen of iets dergelijks. Ten aanzien van het gebeurde met het kind van W. Grisse meen ik na het vorenstaande niet ongepast U het gerucht mede te delen dat er betrekkelijk die zaak heeft gelopen. Naar dat gerucht zoude Wilhelmina Grisse niet bevallen zijn op het door haar aangegeven tijdstip maar eenige dagen vroeger en wel in den nacht. Toen zoude het kind reeds buiten de woning zijn verborgen, en het lijkje later verbrand zijn, ten einde alle sporen weg te nemen en te doen verdwijnen. Behelst het gerucht waarheid als dan is het geheele gezin van Grisse bekend met hetgeen er met het kind is voorgevallen en geloof ik dat speciaal de zoon (ik meen dat die Jan genaamd wordt) met de zaak bekend moet zijn. Laatstgenoemde wijst ook het gerucht aan als zoude hij in ongeoorloofde gemeenschap met zijne zuster hebben geleefd. Naar mijne meening zoude die persoon (ofschoon het zeer moeijelijk zal zijn zulks te bewijzen) de meeste schijn van medepligtigheid op zich vereenigen daar het toch bijna niet aan te nemen is dat de verklaring van Willemina Grisse, als zoude zij zelf alleen, het zij dan ook een dood of levend kind, hebben verbrand, overeenkomstig de waarheid is. De geheele zaak is zoo duister, na de ontkenning van Willemina Grisse dat haar kind geleefd zoude hebben, nadat zij aan mij het tegendeel had medegedeeld, dat ik bij voorkeur zoude gelooven, dat het hierboven gemelde gerucht meer overeenkomstig de waarheid is dan de verklaringen van Wilhelmina Grisse en hare ouders.' Het archief van de arrondissementsrechtbank geeft geen uitsluitsel over berechting van Willemina of Maria Grisse. Waarschijnlijk is de zaak voorgekomen bij het Provinciaal Gerechtshof. Onderzoek in die archieven moet nog verricht worden... Bronnen: Gemeentearchief Ambt Hardenberg (in- en uitgaande brieven, correspondentieboeken en notulen van de Raad, armenzaken); Collectie brieven gericht aan het echtpaar Egbert Jan Vinke ( ) en Grietje Mulder ( ) wonende te Heemse; brieven beslaan de periode en zijn in particulier bezit; Rijksarchieven Drente en Overijssel Universiteitsbibliotheek Amsterdam, hoogleraar verloskunde & gynaecologie AMC Prof. Drs. O. Bleker en dhr. B. Schuyvlot, conservator aldaar Kanselarij der Nederlandse Orden te 's- Gravenhage Foto café Nijland, afkomstig van dhr. Varwijk uit Dedemsvaart

13 Het Meestershuis (huizen van naam 12) Op de kruising van de Collendoornerdijk en de Venneweg in Collendoorn staat "Het Meestershuis". De huidige bewoner, de heer H.W.Schroer, zal zich zeker niet op de titel in de naam laten voorstaan; hij heeft de naam aangebracht ter herinnering aan al de hoofden van de Openbare Lagere school te Collendoorn die er in de loop der jaren hebben gewoond, in een tijd toen zij nog luisterden naar de mooie aanspreking met "meester". K.Oosterkamp Het Meestershuis te Collendoorn Meester L. Uunk had op 2 mei 1876 de gemeenteraad van Ambt-Hardenberg gevraagd een woning voor hem te laten bouwen. Hij wilde graag in de buurt van de school, Venneweg 3 (nu aan de rand van het nieuwe Collendoornse bos), wonen en in de naaste omgeving was geen geschikte woonruimte te vinden. Al binnen een jaar kreeg een raadscommissie de opdracht om de benodigde grond aan te kopen. Uiteindelijk werd 18 are grond gekocht van de heer H. Heersmink voor het bedrag van f 180,- en in 1880 werd de woning gebouwd, tegelijk met een meesterswoning in Slagharen. Het totale bedrag van de beide woningen bedroeg f 7500,-, een beetje aan de forse kant voor Ambt-Hardenberg die ervoor 12 f 2500,- leende. Nu woonde de meester in de directe omgeving van de school en kon daarom ook een oogje in het zeil houden.deze situatie duurde tot halverwege de jaren dertig toen de te kleine school in Collendoorn werd opgeheven en daarom op termijn ook de meester uit het huis verdween. De woning werd verhuurd aan de heer J. Bouwhuis G.J.zn voor een huursom van f 130,-per jaar. Naderhand, in 1949, is toestemming gegeven om het pand te verbouwen, zodat het geschikt werd voor dubbele bewoning.ook het schoolgebouwtje was al in 1945 in gebruik als woonruimte voor twee gezinnen. Rond 1983 was de bouwkundige staat dusdanig bedroevend dat afbraak de enige optie bleek. (De geschiedenis

14 Het oude schooltje, enkele uren voor de sloop van deze lagere school en haar functie in de buurtschap biedt wellicht stof genoeg voor een afzonderlijk artikel.) Dit lot scheen ook de meesterswoning ten deel te zullen vallen. In de jaren zestig en zeventig nam het achterstallig onderhoud toe in een mate dat de woning steeds meer onbewoonbaar werd. In 1987 verhuisde de toenmalige bewoonster, mevrouw Van Engelen, naar Hardenberg, omdat de woning in Collendoorn te bouwvallig was geworden. In een brief aan de gemeente schrijft zij: "De woning is toch wel zo kapot en het regent er aan alle kanten er doorheen. "Plaatselijk Belang Collendoorn verzet zich tegen de sloopplannen en pleit ervoor dit karakteristieke pand voor de buurtschap te behouden. Het schooltje was al verdwenen, het meestershuis moest blijven! Het College van B. en W. van de gemeente Hardenberg blijkt gevoelig voor de argumentatie en stelt voor de woning in het openbaar te doen verkopen. Voor f 89000,- mag de fam. H.W.Schroer zich eigenaar noemen. De woning wordt gerenoveerd tot het fraaie resultaat van thans. Met dank aan de fam. H.W.Schroer en aan de ambtenaren van het archief van de gemeente Hardenberg. Advertentie woensdag 26 augustus 1987 in Het Dagblad N.-Oosten 13

15 14

16 De christelijke kleuterschool in Hardenberg werd opgericht in De eerste lokatie was op de hoek Bruchterweg/Lage Doelen waar nu ongeveer reisbureau "de Globe" zit. Daar was toen de loods, het kantoor en de houtzagerij met fabriekspijp van Zweers (Kuup Hendek). Een gedeelte van dat complex werd omgebouwd tot een paar lokaaltjes. De foto is genomen in 1948 bij het houtstek aan de overkant, hoek Sallandsestraat/Groeneweg. De eerste leidsters waren Truus Waayman en Meta Lok. In 1950 kwam er een nieuwe school aan de Groeneweg, nu Piet Heinstraat. In 1962 werd er nabij deze plek (Karel Doormanlaan) weer een nieuwe school gebouwd die als naam "de Potnösters" kreeg. (Potnöster is in 't Hardenbergs een koosnaampje voor een klein kind) De school is nu in gebruik als openbare basisschool "de Kern". In die beginjaren zag je de leidsters soms met een klasje kleuters aan de wandel door Hardenberg gaan. Voor de veiligheid liepen de kinderen als makke schaapjes in een soort lasso. Allemaal moesten ze het touw vast houden. De knoop zat rechtsachter. Juffrouw Kesimaat hield vanaf die plek de groep in toom. Bovenste rij: Juffrouw Tiny Kesimaat, Gerrit Zagers,...van Dalen, Hendrik Jan Kremer, Mini Vosjan, Gerrit Hammink, Fré Veldhuis, Frits Goris, Jannie Willering, Bertus Meier, Gerri Reints, Thijs Wynia, Sjoukje Otterman, Reinier Brand, Anneke Vasse, Jan Breukelman, Arend Zweers, Arend Jan Otten, juffrouw Hermien Otter. Tweede rij: Geertje..., Dicky Zagers, Marrie Veldsink, Ineke Bakker, Dini Baarslag, Jannie Zweers, Grietje Vasse,...Overweg,?, Eggi Kremer, Frits van Laar, Ferdinand Dijkhuis, Eggie Willering,...Oostenbrink, Jan Lotterman, Johannes Martens, Teun Nijkamp, Rietje Zweers. Derde rij: Hettie Oostenbrink, Ali Bonstra, Piet Ringenier, Dini Borneman, Anneke Kremer, Jetje Kuyvenhoven, Ria v.d. Haar,?, Jannie Ringenier, Mini Stegeman, Fenny Breukelman,?, Alie Willering. Onderste rij:...pullen, Piet Dijkhuis, Jan Zweers,?, Wim Otterman, Jan Goris,?, Albert Zweers, Jan ten Brinke, Henk Stegeman, Albert Kremer, Henk Willering, Geesje Breukelman, Geesje Pullen, Nelleke Veldkamp. Met dank aan Hermien Otter voor het beschikbaar stellen van de foto.

17 Stephanoten Mededelingen van het bestuur en werkgroepen Bijlage Rondom den Herdenbergh 1e kwartaal 2001) Uitnodiging jaarvergadering Geachte leden: hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de ledenvergadering op dinsdag 17 april 2001 in 'De Schakel'. Na afloop van de vergadering zal Harm Hoving een lezing houden over ' Hannekemaaijers' en ' Todden'. Agenda 1 Opening 2 Jaarverslag secretaris 3 Financieel verslag (ligt voor aanvang vergadering ter inzage) 4 Verslag Kascommissie 5 Benoeming Kascommissie Voorstel wijziging contributiebedrag ingaande 2002: ± 14,00 7 Bestuursverkiezing Er ontstond in 1997 een nauwe samenwerking tussen de historische vereniging en de stichting museum oudheidkamer. Het stichtingsbestuur werd in dat jaar afgeslankt omdat de vereniging een aantal museumtaken overneemt. Het stichtingsbestuur wil nu weer alle museumtaken zelf behartigen. Dat betekent meer werk voor de stichting en minder taken voor de vereniging. Als gevolg hiervan zullen de heren H. Lansink en S. Vasse aftreden om zich volledig aan het museum te kunnen wijden. In het afgelopen jaar moest mw Ruys-Sondaal om gezondheidsredenen als bestuurslid bedanken, terwijl penningmeester G.Wolbink liever buiten het bestuur als administrateur fungeert. Verder zijn de bestuursleden mw H. Reinders en dhr J. Hofsink periodiek aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om het aantal bestuursleden te verminderen van 11 naar 7 en mw H. Reinders en dhr J. Hofsink opnieuw te benoemen. Volgens art 7 lid 2 van de statuten kunnen door de leden ook kandidaten worden gesteld. Een voordracht moet, gesteund door tenminste 5 leden, tenminste drie dagen voor de verkiezingsdatum schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. 8 Rondvraag en sluiting. Agendapunt 2: Jaarverslag van de secretaris: Museale activiteiten: De nasleep van de Markfluwer-erfenis heeft vele werkgroepleden heel wat werkuren gekost. Voor de geplande tentoonstelling "verborgen talenten te kijk" werden ruim 120 voorwerpen opgespoord, met de toezegging dat we ze mogen exposeren. Het algemeen bestuur stelde echter een ultimatum ten aanzien van de veiligheidseisen. Het gevolg was dat het museum gesloten bleef. Na een korte zomerstop, zijn de werkzaamheden hervat. Er zijn nogal wat spullen uit het gemeentearchief naar het museum gekomen. Ook particulieren hebben voorwerpen aangedragen, die ook allemaal weer een plaats moeten hebben. De deuren naar het Wilhelminaplein waren zo slecht dat ze vervangen moesten worden, er is toen meteen ook maar een veiligheidsslot op gekomen. Ook de trap naar de zolder is vernieuwd. De grote zaal boven is van nieuwe vloerbedekking voorzien. Nu kan begonnen worden aan een herindeling van de bovenverdieping. In de Edahkelder is een scheidingswand gemaakt, zodat de opslag daar wat overzichtelijker wordt. We hopen de geplande tentoonstelling van vorig jaar nu te realiseren. Met wat extra krachten, hopen we dat het gaat lukken. Werkgroep genealogie: De studiezaal van de HistorieKamer wordt door de week door zeer veel mensen bezocht die speuren naar zijn/haar voorouders. Voor hulp van 'professionele' amateurs, de werkgroep genealogie dus, kon en kan men op de dinsdagavonden van de even weken terecht in dezelfde studiezaal. Vele geënthousiasmeerde leden en niet-leden konden we hier en daar voorthelpen bij hun onderzoek. Met name de voorhanden zijnde microfiches van de gehele burgerlijke stand en bevolkingsregisters van Ambt en Stad Hardenberg, en het rechterlijk archief van het Schoutambt, werden frequent geraadpleegd. Een groot aantal bezoekers betrad echter nog nimmer de studiezaal. Zij bezochten de HistorieKamer via het wereldwijde web, op onze eigen site: Hierop kwamen met name vanuit het buitenland vele vragen binnen betreffende stamboomonderzoek. Daar waar mogelijk hebben de leden geprobeerd de vragen te beantwoorden. Reeds vroeg in het jaar 2000 had de werkgroep het besluit genomen om in november een groots opgezette genealogische en historische dag te organiseren. Anders dan andere jaren werd nu gebruik gemaakt van de aula van het nieuwe Vechtdalcollege aan de bmr. 1

18 Schuitestraat. Op 11 november mocht een grote schare geïnteresseerden welkom geheten worden. De uiteindelijke aantallen overschreden ieders verwachting. Meer dan 500 bezoekers! Zij konden dan ook niet alleen speuren in archieven en databases van onze eigen vereniging, maar ook de stands van bijvoorbeeld Coevorden, Den Ham/Vroomshoop, Pro-Gen, het grensgebied en de heraldiek werden druk bezocht. Op deze zeer geslaagde dag werd ook de 'Nostalgische Kalender Hardenberg 2001' gepresenteerd en werden de eerste exemplaren in de reeks 'Hardenberger & Gramsberger Geslachten', de families Hakkers en van Faassen officieel overhandigd. Dialect werkgroep: Regelmatig werden dialectavonden verzorgd, meestal op uitnodiging van plaatselijke belangen, vrouwenverenigingen etc. Een belangrijke gebeurtenis speelde zich af in december toen het boekje 'Tiedverdrief' van G. van Faassen, werkgroeplid, werd gepresenteerde op het bordes van de HistorieKamer. Inmiddels zijn vele exemplaren verkocht. Werkgroep straatnaamgeving: Binnen de 'oude' gemeente Hardenberg was de Historische Vereniging ook actief in de commissie straatnaamgeving. In de adviescommissie richting het college werden namen aangedragen die in veel gevallen ook vastgesteld zijn. Zo zullen er in de Marslanden wegen worden aangelegd die historische namen krijgen als: 'Blanckvoortallee', 'van Raesfeltallee', 'van Rechterenallee' enz. In het aan te leggen industriegebied 'Haardijk' werd door B&W echter de voorkeur gegeven aan het benoemen van onderdelen van een molen. Helaas kwam de herindeling hiervoor iets te laat, want nu blijkt dat binnen de 'nieuwe' gemeente Hardenberg namen als 'Korte Spruit', 'Lange Spruit', 'Maalstoel' e.d. reeds voorkomen, namelijk in Balkbrug. Lezingen en excursies: Zowel voor de dagexcursie naar 'De bronnen van de Vecht' als de 'Klepperavondtoer' was de belangstelling boven verwachting. Een viertal dia-avonden in de Schakel en de Voorveghter werden goed bezocht. Internetsite: In maart 2000 heeft de Historische Vereniging Hardenberg haar eigen officiële website in gebruik genomen. Op het internetadres: hebben sindsdien ruim bezoekers 'rondge-neusd' en genoten van het enorme aanbod gegevens. Onze 'webhost' Dinah Hesselink-Zweers wist de site overzichtelijk op te zetten. Verschillende bronnen (die door onze eigen vereniging zijn getranscribeerd/vertaald) zoals doop-, trouw- en begraafboeken zijn op het net gezet, evenals rechterlijke archieven, correspondentie van het college van B&W van Ambt Hardenberg, en verschillende genealogieën. In de rubriek 'prikbord' werden vele vragen gesteld betreffende families die van oorsprong uit Ambt of Stad Hardenberg komen. Ook werden op de site alle gegevens geplaatst die naar boven zijn gekomen tijdens het onderzoek naar de oudste begraafplaats van Hardenberg, het kerkhof 'Nijenstede' aan de Stationsstraat. Alle grafeigenaren van 1870 en alle zerken die het kerkhof nu nog telt zijn op de site te vinden, voorzien van foto's. Nieuwe leden: A. de Boer-Martens, Spanjaardsdijk 10, 8556 AJ Sloten G.J. van Faassen, Frans Halsstraat 28, 7771 WT Hardenberg M. Jasper, Grachtstraat 17, 7693 PA Sibculo J.G. Maneschijn-Reinders, De Mute 29, 7683 XS Den Ham G. Meijerink-ter Wielen, Emtenbroekerdijk 35, 7694 TJ Kloosterhaar G. Reints, Past. Petersstraat 43, 7462 MV Rijssen J.H. Wijnholt, Dr. H.J. Postlaan 30, 7691 BC Bergentheim J. te Rietstap, Zwaluwstraat 17, 7771 AR Hardenberg G.J. Hamhuis, Ommerweg 5a, 7796 HR Heemserveen A.M. Greijdanus-Groeneveld, Kanaalweg-West 62, 7691 CA Bergentheim Clara Feyoena Heem, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg H. Jansen, Boshoek 20, 7681 GS Vroomshoop J. Timmerman, Haarweg 38, 7691 PT Bergentheim G. Wolting, Koudelaan 25, 3723 ME Bilthoven F. Hulzebosch-Nieuwenhuis, Dahliastraat 19, 2981 BG Ridderkerk J. Zomer, Kloosterdijk 89, 7693 PP Sibculo G.J. Bonestroo, Huilerweg 14, 8017 RN Nunspeet H. Krikken, Korianderhof 22, 7641 XL Wierden H. Hubert, Kortenaerstraat 15, 7556 DA Hengelo (Ov) E. Wiersma, Grachtstraat 23, 7693 PA Sibculo W. Flierman, Pr. Julianastraat 86, 5301 PJ Zaltbommel G.J. Hakkers, Rheezerweg 76, 7795 DA Diffelen H. Ravenhorst, Sportstraat 19, 7694 BA Kloosterhaar J.H. Hofsink, Beatrixstraat 4, 7772 CR Hardenberg K.Broekroelofs, Kerkdijk 11a, 7775 RA Lutten R. Kuper, Meteoorlaan 41, 7771 EA Hardenberg D.A. Zweers, J. Vermeerstraat 40, 7771 WN Hardenberg W. Flim, Brinkweg la, 7691 PE Bergentheim A. Prenger-Knol, Windhoevestraat 12, 7693 PJ Sibculo A. Slot, Meidoornstraat 50, 7775 BG Lutten DJ. Biglaar, Kleinhaar 12, 7694 BJ Kloosterhaar J. Hamhuis, Venuslaan 24, 7771 ZB Hardenberg 2

19 F. Huisman, Hessenweg 22, 7771 RE Hardenberg R. Nijeboer, Herderstasje 42, 7772 LD Hardenberg L. Sebel, Stationsstraat 5-204, 7772 CG Hardenberg GJ. Dijk, Capellastraat 26, 7771 XM Hardenberg G. Stegeman, Dr. H.J. Postlaan 49, 7691 BB Bergentheim J. Smit-Stoel, Stationsstraat 8c, 7772 CJ Hardenberg Nieuwe aanwinsten: Boek: Verordnungsblatt für die Niederlandischen Gebiete Jahr 1940, schenking van de gemeente Hardenberg (hierin alle verordeningen die door de bezetter zijn uitgevaardigd in het jaar 1940 voor de gemeenten Ambt- en Stad Hardenberg); Boek: Tuugkisten in Oost-Nederland, door Everhard Jans e.a.; Boekje: Tiedverdrief, deur dag en tied gedichten, van Henduk van 't Westende; Boek: De geschiedenis van het huis van Oranje- Nassau, deel I en II, in bruikleen gegeven door E. Wolbink; Boek: Chronik der Landgemeinde Wilsum, door Dietrich Vedeler; Ringband: Stamboom van de fam. Hakkers door Grietje Bakker-Altena; Boekje: Stamboom van de familie Schuurman; Boekje: Stamboom van de vervenersfamilie Van Oosten; Boekje: Muntalmanak 1998 door Nederlandse Vereniging van Munthandelaren; Boekje: De Nederlandse Munten van 1795 tot heden, door Johan Mevius; Bundel: Toneelstuk Köstersarven, door Albert Luuks van de Riest; verworven van gem. Avereest; Boek: Jaarboek 2000 van het Centraal Bureau voor Genealogie; Boek: De Ridderschap van Overijssel, door A.J. Mensema e.a.; Boek: Antiek, door Jan Pieter Glerum; schenking van E. Wolbink; Boekje: Die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Bentheim in Bad Bentheim; Boekje + landkaart: Overijssel nieuw op de kaart, na herindeling; Circa 35 boeken uit de nalatenschap van dhr. Houbé, Hardenberg; Fotoreportage begin bouw van de wijk Baalder 1974; verworven van gem. Hardenberg Fotoreportage van vergevorderde bouw wijk Baalder 1982; verworven van gem. Hardenberg Dia- en fotocollectie, in bruikleen gekregen van de gem. Hardenberg Originele, door de Hooge Raad van Adel goedgekeurde wapens van de voormalige gemeenten Ambt Hardenberg, Stad Hardenberg en Hardenberg, in bruikleen Dagexcursie 2001 Ging de reis in het afgelopen jaar zuidwaarts naar de bronnen van de Vecht, dit keer staat de veenkoloniale geschiedenis van Drente, Groningen en het aangrenzend Duitsland centraal. In het Veenkoloniaal Museum te Veendam beleeft u een stuk geschiedenis van durf en dynamiek. Op speelse wijze maakt de bezoeker kennis met turfgravers, landbouwers, fabrieksarbeiders in de aardappelmeel- en strokartonindustrie, binnenschippers en zeelieden uit het heden en verleden. In Papenburg zijn de winkels gelegen langs het oudste veenkanaal van Duitsland, voorzien van pittoreske ophaalbruggen en museumschepen. Museumstad Papenburg is vooral bekend door scheepswerf Meyer waar luxueuze cruiseschepen worden gebouwd. Een rondleiding in de grootste scheepshal van de wereld staat op het programma. Tijdens de rit tekst en uitleg over cultuurhistorische wetenswaardigheden langs de route. Ook dit jaar weer twee touringcars, maar niet op zaterdag. Bus 1 op donderdag 28 juni en bus 2 op vrijdag 29 juni. Vertrek om 8.00 uur en terug om uur (Stephanusplein) Kosten fl 50,00 ( 2x koffie/thee en koek in Veendam inbegrepen) Opgave Historiekamer tijdens openingsuren. (Voorstraat 34) Niet te lang wachten. Klepperavondtoer 2001 Aangemoedigd door het succes van het afgelopen jaar (ca 50 bussen met ruim 2000 passagiers) is er voor dit seizoen een nieuwe route uitgezet. De tocht gaat dit keer door het fraaie Duitse Vechtdal langs jaknikkers en windmolens. Een bijzonder dorp is Neugnadenfeld. Hier woont een Hernhutter-gemeenschap Zij kreeg na de oorlog als Oostvluchtelingen onderdak in de barakken van het voormalig oorlogskamp Alexisdorf. 600 Russische krijgsgevangenen liggen hier begraven. Een andere gedenkplaats is het Hollandschen Karkhoff in de omgeving van Esche. Hier liggen vele Nederlanders begraven die op 21 april 1674 zijn gesneuveld in een gevecht tussen de troepen van de Munsterse bisschop Christoph Bernhard van Galen en een regiment van de Nederlandse generaal Karel Rabenhaupt. Resten van de door de Hollandse soldaten gegraven schans zijn nog goed zichtbaar. In Emlichheim bezoeken we het Kunstpark Olmes met opvallende objecten (van jaknikker tot straaljager) en bijzondere hoenderrassen. In het bijbehorend café-bistro (met een collectie schilderijen) kan men voor eigen rekening consumpties gebruiken maar dat is niet verplicht. Verder maken we enkele korte stops bij objecten van Kunstwegen. In verband met de vroeg invallende duisternis in augustus worden de eerste ritten (ook nu weer op dinsdagavonden) in de maand mei gereden. Zie advertenties en raambiljetten. Opgave bij het VVV-kantoor in Hardenberg. Prijs fl 20,00 p.p. Vertrek uur bij het VVV-kantoor. 3

20 Oprichting werkgroep 'monumenten' Binnenkort zal een werkgroep van de Historische Vereniging worden opgericht die zich bezig zal gaan houden met het monumentaal erfgoed van de gemeente Hardenberg. Behoud, restauratie en bescherming van monumentale panden zal de doelstelling zijn. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met dhr. H. Bremer, Gramsbergerweg 8, 7772 CW in Hardenberg (tel ). Fotoherkenning In samenwerking met Vechtdal TV zal de fotowerkgroep wekelijks een foto tonen waarvan de afgebeelde personen of het afgebeelde object onbekend zijn. De foto's zijn afkomstig uit het archief van de Historische Vereniging. Met uw hulp proberen we zoveel mogelijk gegevens te achterhalen om voor ons nageslacht te bewaren. Iedere week zal 1 foto worden getoond, die ook op onze site: te bekijken is. Hier kunt u ook de foto's van voorgaande en komende weken bekijken. Uw reacties kunt u schriftelijk richten aan contactpersoon Jan Hofsink, p/a Voorstraat 34, 7772 AD Hardenberg, dan wel telefonisch: of per Kadastrale Atlas Avereest en Gramsbergen 1832 In 1832 is in Nederland het kadaster ingevoerd. Daarbij vond voor het eerst een volledige en betrouwbare administratie van onroerend goed plaats. Bij deze kadastrale administratie staan twee begrippen centraal: de minuutplans en de zogenaamde oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT 's). Minuutplans zijn de oorspronkelijke kaarten van het kadaster waarop alle gronden met hun bebouwing, erven, wegen en wateren zijn ingetekend; elk perceel heeft daarbij een eigen nummer. De kaarten gaan vergezeld van registers, de OAT's. Van elk perceel staat in deze registers een aantal gegevens vermeld zoals naam, beroep en woonplaats van de eigenaar of vruchtgebruiker, grondgebruik, oppervlakte en belastingklasse. De minuutplans en de OAT's zijn vooral van belang omdat zij de situatie weergeven voor de ingrijpende ruimtelijke veranderingen die na ca 1850 tot stand kwamen als gevolg van de sterke bevolkingsgroei, verdeling van de marken, industrialisatie en ruilverkaveling. De bron is verder uniek omdat hier voor het eerst een gedetailleerd kaartbeeld wordt gecombineerd met een uitgebreide persoonsregistratie. Het is een bron met een schat aan informatie voor onderzoekers van velerlei richtingen. Verscheen in 1996 de kadastrale atlas van Stad en Ambt Hardenberg, het is de bedoeling dat in de loop van 2001 in een gecombineerde uitgave de atlas van Avereest en Gramsbergen zal verschijnen. De kosten bedragen tl 50,00 (te voldoen bij afhalen ) Schriftelijk te bestellen bij het Secretariaat van de Historische Vereniging Avereest: De Aak 58, 7701 LB Dedemsvaart Telefoon altavista.net Kalender Dinsdag 17 april 2001 Jaarvergadering met aansluitend een lezing over 'Hannekemaaijers' en 'Todden' in De Schakel, aanvang uur Dinsdag 24 april 2001 Vertoning van een film uit 1938, aangevuld met oude foto's in de Voorveghter. Aanvang uur, toegang f! 7,50 29 mei-31 juli 2001 Elke dinsdagavond Klepperavondtoer door het Duitse Vechtdal Opgave en vertrek uur bij het VVV-kantoor. Prijs fl.20,00 Donderdag 28 juni 2001 Excursie naar Veendam en Papenburg (bus 1) Prijs fl 50,00 Vertrek 8.00 uur vanaf Stephanusplein; Terug ca uur Vrijdag 29 juni 2001 Excursie naar Veendam en Papenburg (bus 2) Prijs fl 50,00 Vertrek 8.00 uur vanaf Stephanusplein; Terug ca uur Dinsdag 16 oktober 2001 Dinsdag 27 november 2001 Dia-avond over Dedemsvaart, in de Schakel, aanvang uur Lezing door mr. Drs. W. Visscher over veenkoloniale geschiedenis, oa. de erven Mr. LA. van Royen in relatie tot Bergentheim 4

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer :

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : 1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. werd per die datum opgericht! 1992 --- 2012 We lezen in

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VHL

Huishoudelijk reglement VHL Huishoudelijk reglement VHL Artikel 1 De "Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek" zal in dit reglement verder worden aangeduid als VHL. Zij houdt adres bij de secretaris van haar bestuur. Structurele

Nadere informatie

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren als Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und Pyrmont, prinses van Waldeck-Pyrmont,

Nadere informatie

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Vóór 1829 werden welgestelde burgers en inwoners van Kampen begraven in de kerken die de stad rijk was. Minder gegoeden

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 17 Landsverordening Raad van Advies 1 Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling Artikel 1 1. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

CONCEPT. blad -1- SOO/* doss versie 31 december 2014 STATUTENWIJZIGING LAWNTENNISCLUB S-GRAVENZANDE

CONCEPT. blad -1- SOO/* doss versie 31 december 2014 STATUTENWIJZIGING LAWNTENNISCLUB S-GRAVENZANDE CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in de personalia of elders in de tekst, verzoek ik u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen. blad -1- SOO/* doss. 20143693 versie 31 december

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement en. Algemene. Verzekeringsvoorwaarden. van de

Huishoudelijk Reglement en. Algemene. Verzekeringsvoorwaarden. van de Huishoudelijk Reglement en Algemene Verzekeringsvoorwaarden van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van paardenhouders in de Zuidwesthoek van Friesland B.A. Gevestigd te Koudum Opgericht 1905 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Schut van Os. notarissen. STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds "SVF"

Schut van Os. notarissen. STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds SVF L Schut van Os notarissen STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds "SVF" Kenmerk; 2010S1042785HR Dossier R236 STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds "SVF" n n nn i n Heden, zeventien december tweeduizend

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Hannes van Gelderen Dienstplichtig soldaat bij 1 e sectie 1-II-8 R.I. en slapie van Evert Hoksbergen

Hannes van Gelderen Dienstplichtig soldaat bij 1 e sectie 1-II-8 R.I. en slapie van Evert Hoksbergen Hannes van Gelderen Dienstplichtig soldaat bij 1 e sectie 1-II-8 R.I. en slapie van Evert Hoksbergen Evert slaapt voor eeuwig op de Grebbeberg, rij 7 graf nummer 37. Tijdens de mobilisatie in augustus

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014 310 Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken 1906-1994 H.J. Postema December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl -

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl - Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Vereeniging,,Oud-Leiden.

Vereeniging,,Oud-Leiden. Vereeniging,,Oud-Leiden. VERSLAG OVER HET JAAR -1905. Het is het Bestuur aangenaam hiernavolgens in herinnering en ter kennis te brengen, wat in het jaar door Oud-Leiden verricht is. Op 7 December 1904

Nadere informatie

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht.

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14362_1 15 maart 2016 Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze instructie wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

Daar mogen jullie niet naar kijken!

Daar mogen jullie niet naar kijken! Daar mogen jullie niet naar kijken! Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Breda, 16 april 1843 Het vinden van eene vrouwen-muts en klomp in de haven te Leur had reeds op den

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil ~ ql m nt der Piershilse BranJweervereniging Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil REGLEMENT Brandweervereniging.. P Iersh'I" I ÛPlleric1t 11 Septem1er 1946 te Piers1tI Artikel 1. 1 De vereniging 'stelt

Nadere informatie

SENIOREN FIT. Stichting De Stuw De Stuwdijk 4 7772 XW Hardenberg Tel: 0523-267478. www.destuw.nl

SENIOREN FIT. Stichting De Stuw De Stuwdijk 4 7772 XW Hardenberg Tel: 0523-267478. www.destuw.nl SENIOREN FIT Stichting De Stuw De Stuwdijk 4 7772 XW Hardenberg Tel: 0523-267478 www.destuw.nl Machtiging Hierbij machtig ik De Stuw m.i.v. datum.. De verschuldigde maandelijkse bijdrage van voor mijn

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was Het Kompas kijkt binnen in Het Kompas keek binnen bij Vincent-Jan de Jong in aan de Molendijk. Een woonhuis dat rond 1886 gebouwd is in opdracht van zijn overgroot- was ouders. Erachter een hoepels-, biezen-,

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 2 juni 1967, nr. 105 Pagina 1 V E R E N I G I N G: Kampeervereniging "De Golfbreker", te Koog aan de Zaan. Naam, plaats van vestiging en duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Kampeervereniging,,De Golfbreker", en is

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur (Het huishoudelijk reglement van de adviescommissie Groen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Natuur en Groen

Huishoudelijk reglement adviescommissie Natuur en Groen Huishoudelijk reglement adviescommissie Natuur en Groen (Het huishoudelijk reglement van de adviesraadgroen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente Oegstgeest)

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

2014/ Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders, J. Scholten 'Schneiders

2014/ Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders, J. Scholten 'Schneiders Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie Actiepartij t.a.v. dhr. Sjaak Vrugt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 28 januari 2014 2014/25614

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Par.1 De verkiezing van de deken

Par.1 De verkiezing van de deken REGLEMENT - OP DE VERKIEZING VAN DE DEKEN, - DE VICARIS SEDE VACANTE, - DE BISSCHOP IN HET BISDOM HAARLEM, - EN OP HET BEHEER VAN HET BISDOM HAARLEM IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN Par.1 De verkiezing van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ /

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ / Mr M.J. MEIJER c.s. NOTARISSEN Keizersgracht 695-699 1017 DW Amsterdam Postbus 1556 1000 BN Amsterdam rjc/lkr/ik/9-4-2015/2014.000132.01 1 CONCEPT 9 april 2015 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Vrienden

Nadere informatie

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N.

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. WERKZAAMHEDEN Artikel 1. Het bestuur dient zorg te dragen voor: a. het bijhouden

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie

'b1>...~ Gemeente. ~'1',"Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

'b1>...~ Gemeente. ~'1',Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Jaar Raad categorie/ agendanr. B. en W. 2016 RA16.0126 A 8 16/939 ~ 'b1>...~ Gemeente ~'1',"Emmen ~ Gewijzigd Reglement inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor

Nadere informatie

Perikelen betreffende de gerechtskamer

Perikelen betreffende de gerechtskamer Perikelen betreffende de gerechtskamer Alvorens we ons ingevulde belastingformulier terugsturen naar de afzender wordt ons gevraagd er een kopie van te maken en deze te bewaren. Vaak doen wij dat ook met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Samen eenzaam. Frida den Hollander

Samen eenzaam. Frida den Hollander Samen eenzaam Samen eenzaam Frida den Hollander Tweede editie Schrijver: Frida den Hollander Coverontwerp: Koos den Hollander Correctie: Koos den Hollander ISBN:9789402122442 Inhoud Inleiding 1 Ik ben

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie