jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012"

Transcriptie

1 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar de kinderen van het KDC zeer regelmatig nog op het kinderdagcentrum waren, genoten de leerlingen van het SO en VSO van een heerlijke vakantie. Verleden week ontmoetten wij elkaar weer in de groepen. Soms nieuwe gezichten, maar ook heel veel bekende gezichten. In de zomervakantie was er de gebruikelijke vakantieopvang, werd er her en der geklust en extra schoongemaakt en hadden wij bezoek van de Haagse Hogeschooldocenten die een dag het gebouw onder handen namen. Na de terugkomdag op 16 augustus was alles gereed om een nieuw schooljaar in te gaan. In het bijzonder wil ik de nieuwe kinderen, leerlingen en hun ouders via deze weg van harte welkom heten op het KDC of het SO/VSO. Namens het team wens ik jullie een leuke en leerzame tijd toe binnen De Witte Vogel! Helaas moet ik u meedelen dat in de vakantie de vader van Burak Ozdemir (een kind van het kdc) plotseling is overleden. Mede langs deze weg wensen wij de familie veel sterkte toe met dit verlies. Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Hoe anders was de start verleden jaar, waarin de dreigende bezuinigingen nog boven ons hoofd hingen. Deze zijn nu van de baan. Het is nu wachten op wat de nieuwe regering, welke op 12 september wordt gekozen, in petto heeft. Met veel energie zijn wij weer gestart. In het komende jaar gaan wij weer voor een goede en nauwe samenwerking met u en alle andere die te maken hebben met ons centrum. In deze nieuwsbrief staan weer heel wat wetenswaardigheden. Neem er even de tijd voor en u bent weer helemaal op de hoogte van wat er binnen De Witte Vogel speelt! Inmiddels hebben de ouders van het KDC de informatiegids ontvangen en de ouders van het SO en VSO de schoolgids gekregen. Hierin staat ook erg veel informatie. Neemt u daarnaast ook regelmatig een kijkje op onze website, hier worden wekelijks nieuwsberichten geplaatst! Naast al deze schriftelijke informatie vinden wij het persoonlijke contact nog veel belangrijker. Ook mijn deur staat zeer regelmatig open. Heeft u een vraag, wilt u informatie, loop gewoon binnen of maak even een afspraak. Ik kijk uit naar een mooi nieuw schooljaar ! Erik Los, directeur De Witte Vogel. Website Zoals in de inleiding staat vermeld hebben wij een website die volop in beweging is. In de afgelopen weken is de informatie weer herzien en zijn er nieuwe foto s geplaats. Dat alleen al is een bezoekje waard. Elke week worden op maandagmorgen de laatste nieuwtjes geplaatst, zodat u als ouder geïnformeerd wordt over actuele ontwikkelingen. Er staat veel informatie op de website. Om u te ondersteunen bij uw zoektocht naar het antwoord op uw vraag hebben wij een zoekmachine geplaatst op de website. Wij streven ernaar om alle brieven die naar u worden verzonden ook te plaatsen op de website, onder brochures en formulieren. Zoekt u een formulier of bent u een brief kwijt, in de meeste gevallen vindt u deze terug op de website! Mist u formulieren wilt u dit dan doorgeven? PASSEND ONDERWIJS Het is even stil op gebied van Passend Onderwijs. Op 2 oktober stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. In de tussentijd worden er nog wel zaken in gang gezet, zoals het steunpunt Passend Onderwijs voor ouders. Het steunpunt is een samenwerking tussen Balans, CG-raad en Platform V en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OC&W. 1

2 Nieuws van het KDC Het kinderdagcentrum is de hele zomervakantie open gebleven. Samen met de kinderen van de bso (buitenschoolse opvang) zorgden zij voor nog wat leven en gezelligheid in het gebouw. Alleen 16 augustus had het KDC een sluitingsdag, waarop de groepsruimtes opnieuw werden ingericht. Vrijdag 17 augustus mochten alle kinderen in hun nieuwe groepen beginnen. Voor sommige kinderen betekende dit alleen een nieuw lokaal. Voor andere kinderen betekende dit ook nieuwe groepsgenootjes en nieuwe begeleiders of therapeuten. Dat was even wennen, maar de kinderen hadden het al snel weer naar hun zin. De Kuikentjes- en de Olifantjesgroep maken een rustige start dit schooljaar. Deze groepen zijn pas half gevuld. We hebben nog open plaatsen, doordat er 8 kinderen naar school zijn gegaan en er pas twee nieuwe kinderen gestart zijn. Gelukkig hebben we momenteel veel kennismakingsbezoekjes en verwachten we dat er een aantal nieuwe kinderen snel kunnen starten. U heeft als ouder inmiddels de jaarinformatie gekregen over de kinderen in de nieuwe groep en welke medewerkers uw zoon of dochter het komende schooljaar zullen begeleiden en behandelen. Ook heeft u een mooie jaarkalender gekregen met de sluitingsdagen en bijzondere activiteiten van het KDC. Deze informatie kunt u ook terugvinden op de website onder de knop Praktische informatie. In oktober vinden onze eerste ouderochtenden plaats, waarop u uitgebreide informatie zult krijgen over het nieuwe groepsprogramma. Mocht u voor deze tijd vragen hebben over het programma, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met een van de begeleiders van de groep. Tevens zullen zij initiatief nemen om alvast kennis te maken met voor hen nieuwe ouders. Hetzelfde geldt voor de therapeuten van uw kind. Eind september zult u nadere informatie ontvangen over de ouderochtenden, maar houdt u vast rekening met een programma dat ongeveer van 9.00 tot uur duurt. Tenslotte heeft u de vernieuwde informatiegids gekregen van het KDC. Deze vervangt de gids die u bij aanvang van de start op het KDC heeft ontvangen. Het feit dat onze moederstichting SteinmetzdeCompaan zijn naam veranderd heeft in Middin, maakte dat wij de gids moesten veranderen. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om op onderdelen de inhoud wat bij te stellen. Leest u hem daarom nog eens aandachtig door. Als laatste willen wij u nog vertellen dat Saskia Korving nieuw gestart is als assistent begeleider, deels op de Kuikentjesgroep en deels als invaller. Cobien Roggeveen gaat verder als vaste vervanger. Lindsey Mooijman is gestart als stagiaire op woensdag en vrijdag op de Konijntjesgroep Wij hopen dat wij met alle kinderen en u als ouder weer een vruchtbaar leerjaar zullen beleven, waarin onze kindjes plezier hebben en zich goed zullen ontwikkelen. Tevens hopen wij dat u als ouder zich thuis zult voelen op ons KDC. Indien u vindt dat wij de begeleiding op het KDC kunnen verbeteren, dan horen wij dit graag van u. Wij leren graag! Met vriendelijke groet, Diana Vink en Leonie de Graaf (afdelingsmanagers KDC) NIEUWS SO EN VSO a.personele ontwikkelingen Maria Versseput, leerkracht van SO 6, is al geruime tijd ziek. Wanneer zij weer komt werken is helaas nog niet duidelijk. Zij wordt vervangen door Pauline Stadhouders, een bekend gezicht aangezien zij voor de vakantie het zwangerschapsverlof van Lineke Kievit in SO 4 verving. Lineke Kievit zal binnenkort weer komen werken. Zij werkt op woensdag in SO 1 en op donderdag en vrijdag in SO 4. Deze laatste weken van haar verlof worden op woensdag in SO 1 door Connie Stokx vervangen en door Mandy v.d. Ster op donderdag en vrijdag in SO 4. Een bijzondere situatie binnen het vakteam Bewegingsonderwijs. Zowel Fleur als Didi, de leerkrachten bewegingsonderwijs, zijn in blijde verwachting. Zij worden in de komende periode vervangen door: Daisy van Swieten, Leonie van der Plas en Laura Bemelman. Wij wensen hen een goede tijd binnen ons centrum en Didi en Fleur een voorspoedig verlof toe! b. Leerplicht In eerdere nieuwsbrieven is er al aandacht gegeven aan de Leerplicht. In het komende jaar zal hier nog strenger op gecontroleerd worden door de diverse gemeentes. Daarom brengen wij dit nogmaals onder de aandacht, om te voorkomen dat er eventuele boetes worden uitgedeeld. De Wet op de Leerplicht zorgt ervoor dat alle kinderen in Nederland, die leerplichtig zijn, het onderwijs regelmatig bezoeken. Onder regelmatig betekent in principe alle dagen buiten de vakanties en vaste vrije dagen om. In geval dat uw zoon of dochter niet de school kan bezoeken, moet u dit altijd tijdig te melden. Is uw zoon of dochter ziek, wilt u dit dan direct telefonisch melden bij het groepsteam. Zij noteren dit dan in de administratie. Gezien onze doelgroep zien wij dat veel leerlingen regelmatig een dokter moeten bezoeken. Ook dit meldt u bij het groepsteam. 2

3 Doet u dit niet dan moeten wij dit zien als ongeoorloofd verzuim en bij controle loopt u dan de kans op een boete. Bij ongeoorloofd verlof nemen wij contact met u op over de reden van afwezigheid. Bij veelvuldig ongeoorloofd verlof moeten wij dit melden bij de leerplicht. Voor andere gevallen dan ziekte of doktersbezoek moet u toestemming vragen. Dit geldt voor het volgende: -vakanties of vrije dagen buiten de reguliere vakantie om; -religieuze verplichtingen; (hiervoor zijn door de gemeentes dagen vastgesteld) -gewichtige omstandigheden. Voor het indienen van verzoeken is er een formulier aanwezig op de website dat u kunt aanleveren bij de afdelingsmanagers: Joke Wijnhoff, Jasper Beguin of Mirjam Schaaij. Zij bespreken het verzoek met Erik Los. Zo snel mogelijk krijgt u antwoord op het verzoek. Houdt u er wel rekening mee dat wij heel beperkt zijn in het toekennen van verlof, gezien de wet. Mocht u geen toestemming hebben gekregen of is er sprake van ongeoorloofd verlof, dan moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente, aangezien ook wij bij niet melden een boete riskeren. Door elkaar goed te blijven informeren en de verzoeken op tijd in te dienen kunnen vervelende gevolgen worden voorkomen. En daar zijn wij allemaal mee geholpen! Naast de leerplicht willen wij u ook vragen om als u uw zoon of dochter komt brengen, dit op tijd te doen. Natuurlijk zijn er altijd omstandigheden dat dit niet lukt, maar wilt u ernaar streven om uw zoon/dochter te brengen, zodat de groep rustig kan starten. (Als vervoer veelvuldig te laat is, nemen wij zelf contact op met de vervoerder). c. Bellen met het centrum Wij staan u graag te woord. Aangezien de groepen/klassen en behandelaars tussen en met de kinderen/leerlingen bezig zijn, willen wij u vragen om als u hen wilt spreken te bellen voor of na In de tussenliggende tijd kunt u een boodschap achterlaten en wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. Eventueel kunt u ook een mailtje sturen naar de betreffende collega. d. Vervoer Een begin van een jaar gaat altijd gepaard met wisselingen in vervoerders. Voor vragen over het vervoer kunt u contact opnemen met Stichting Vervoer. Als Witte Vogel vinden wij veilig vervoer van groot belang. Zijn er klachten dan moet u dit indienen bij Stichting Vervoer, maar vernemen wij dit ook graag. Het nummer van Stichting Vervoer is: e. Ouderochtend/avond Op dinsdag 11 september van uur tot uur is er een ouderochtend voor de ouders van de Moskousingel en in de avond voor de ouders van het SO en VSO aan het Willem Dreespark. Ouders kunnen kennismaken met het groepsteam van dit jaar, en ze krijgen informatie over het programma van dit jaar (rooster). De uitnodiging voor deze avond vindt u bij deze nieuwsbrief. f. NSO Een van de opmerkingen in het oudertevredenheidsonderzoek was het gemis aan Naschoolse Opvang. Wij zijn blij om u te melden dat het is gelukt om per dit schooljaar op de woensdagmiddag te starten met Naschoolse Opvang. Dit wordt georganiseerd door Middin, de organisatie die ook de vakantieopvang uitvoert. Voor meer informatie kunt u bij maatschappelijk werk terecht. Middin kan geen extra opvang regelen tijdens de extra vrije dagen (studiedagen), aangezien zij niet voor een paar losse dagen medewerkers kunnen inzetten. De Naschoolse Opvang wordt op het hoofdgebouw uitgevoerd, wilt u een keertje komen kijken, zij zijn er nu elke woensdagmiddag! g. De 1 e Oudergespreksgroep VSO is op dinsdagavond 9 oktober Vorig schooljaar zijn er drie ouderbijeenkomsten geweest. Het waren plezierige bijeenkomsten waar verschillende thema s zijn besproken. De ouders vertelden over de ontwikkeling van hun kind, problemen waar ze tegen aanlopen en met welke dilemma s je als ouder te maken krijgt als je kind beperkingen heeft. Er zijn veel ervaringen uitgewisseld. Dit schooljaar organiseren we opnieuw drie ouderbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 9 oktober van uur Het thema zal zijn: Hoe kan ik een balans vinden tussen de zorg voor mijn kind met een beperking, de zorg voor mijn gezin als geheel en de wensen en behoeften welke ik als ouder zelf heb. De uitnodiging voor deelname komt nog, maar noteert u de datum vast in uw agenda. Marloe den Hartog (orthopedagoge), Everien Mulder (maatschappelijk werk) h. ouderbijdrage Jaarlijks vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag gebruiken wij om net even dat beetje extra te bieden, bijvoorbeeld tijdens Sinterklaas of projecten. Bij deze brief ontvangt u het verzoek voor deze ouderbijdrage. i. Contactgegevens Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u het verzoek om de contactgegevens in te vullen. Deze gegevens gebruiken wij als wij u snel willen bereiken. 3

4 Tevens vragen wij u om een adres. Wij onderzoeken op dit moment, mede op basis van opmerkingen van ouders, om meer gebruik te maken van . Wilt u bij eventuele wijzigingen na inleveren van dit formulier, dit ook aan onsdoorgeven. j. Portfolio s SO De portfolio s die binnen het SO zijn gemaakt in het afgelopen schooljaar zijn voor de vakantie meegegeven en van een groot aantal ouders al teruggekomen echter nog niet van alle leerlingen. Wilt u het portfolio weer teruggeven dan kunnen we er weer mooie werkjes en foto s in doen van het nieuwe schooljaar. Belangrijke data TERUGKOPPELING ONDERZOEKEN a.inleiding Uw mening telt en regelmatig voeren wij dan ook enquêtes uit om deze te pijlen. In deze nieuwsbrief vindt u terugkoppelingen plaats van enquêtes die zijn uitgevoerd binnen de locatie De Witte Vogel. Dit is een relatief nieuwe locatie, sinds oktober 2010 onderdeel van De Witte Vogel en daarom waren wij benieuwd hoe de overgang naar de Witte Vogel is ervaren en tevens hebben wij ook een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit laatste onderzoek is gelijk aan het onderzoek uit 2011 (uitgevoerd onder de ouders van het SO en VSO aan het Willem Dreespark.) Voor een volledige versie van de onderzoeken verwijs ik u graag naar de website (onder brochures en formulieren), waar deze op korte termijn geplaatst zullen worden. b. Enquête Moskousingel In het afgelopen schooljaar is de overgang van KDC de Joppe (de Moskousingel) naar de Witte Vogel geëvalueerd door middel van een enquête onder alle betrokken medewerkers en een oudertevredenheidsonderzoek voor de betrokken ouders. Deze twee staan los van elkaar maar geven samen een beeld over hoe de overgang van de leerlingen van KDC de Joppe naar de Witte Vogel ervaren is. Uit de medewerkersenquête komt naar voren dat zij in het voortraject te weinig betrokkenheid hebben ervaren. Pas toen het besluit genomen was dat de kinderen van de Joppe naar de Witte Vogel zouden gaan zijn ze geïnformeerd. Hierdoor is, onnodig veel weerstand ontstaan. Daarnaast was er onduidelijkheid over de inzet van therapeuten door de op handen zijnde bezuinigingen bij Sophia. De start van de therapeuten op de Moskousingel liet erg lang op zich wachten, langer dan wenselijk was. Betrekken van medewerkers in een vroeg stadium en open communicatie zijn duidelijke aandachtspunten voor toekomstige ontwikkelingsprocessen op de Witte Vogel. Positief is, dat bij het merendeel van de huidige betrokkenen nu een positief gevoel overheerst. Men ziet duidelijk de meerwaarde van de huidige samenwerking en is optimistisch over de mogelijkheden die het geïntegreerde aanbod biedt voor leerlingen en ouders. Ook de aandacht van leidinggevende voor de medewerkers wordt als zeer positief ervaren. Ter afsluiting een opmerking van één van de medewerkers: Als ik terugkijk vind ik het project grenzeloos onderwijs genieten succesvol geweest. Ik meet dit af aan de ontwikkeling die de kinderen van de Joppe hebben doorgemaakt. Er is een duidelijke groei in de ontwikkeling te zien. Ik denk dat het multidisciplinair werken hier een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Maar ook het anders vorm geven van het dagprogramma, de veelheid aan herhaling, doelgerichter werken, en intensief werken met een thema zijn veranderingen die ervoor hebben gezorgd dat de kinderen floreren. Ouders zijn over het algemeen tevreden en zijn inmiddels gewend aan school. Het best uit 2 werelden is vaak gezegd: en dat is goed gelukt; nog steeds groeiende, maar tot zover: een succes! OTO Moskousingel Ondanks een iets wat lage respons (48%) hebben wij wel een goed beeld gekregen uit het onderzoek. Hierbij de hoofdpunten uit het onderzoek. Het merendeel van de leerlingen gaat met plezier naar school. De medewerkers tonen respect voor de leerlingen en de verschillen in culturele achtergrond. Meer aandacht kan er komen voor de voorbereiding op de toekomst na school (dagbesteding, vrije tijd en wonen). De ouders zijn tevreden over de wijze waarop hun kind wordt voorbereid op zaken en situaties die zij in de maatschappij kunnen tegenkomen. Ouders hebben voldoende inzicht in het onderwijs en zijn tevreden over het onderwijsaanbod. De aandacht voor de overgang naar een andere afdeling wordt gevraagd. Net als in het OTO van 2011 wordt er aandacht gevraagd over de te behalen doelen, de voortgang en de betrokkenheid van ouders hierbij. Dit geldt tevens voor de behandeldoelen. Hierbij gaat het om informatieoverdracht en het op de hoogte houden van resultaten. De samenwerking tussen onderwijs en behandeling is duidelijk en wordt gewaardeerd. Het nut van de handelingsplannen wordt door ouders minder gewaardeerd. Ook dit ligt in lijn van het OTO van 2011 en is opgenomen in het ontwikkelplan voor de komende jaren Ouders vragen om een afkortingenlijst en een lijst met uitleg van begrippen. Hiermee zal in het komende jaar een start worden gemaakt en opgenomen worden in de website. Al met al ligt dit onderzoek in lijn met de mening van ouders die in 2011 het onderzoek hebben 4

5 ingevuld. Er is een mooie 7,9 gegeven aan het centrum. Het onderzoek biedt voldoende aanknopingspunten om een verdiepingsslag te maken. Kijkend naar de twee onderzoeken kunnen wij duidelijke leerlessen trekken uit de overgang van vanouds De Joppe naar de Moskousingel, maar kunnen wij ook constateren dat het succesvol is verlopen en dat de Moskousingel een volwaardig onderdeel is van de Witte Vogel. Dit verdient een dankwoord aan ouders, maar zeer zeker ook aan alle medewerkers die hier veel energie in hebben gestoken. Overgaan naar een nieuwe werkgever/werkomgeving vraagt altijd aanpassing en kost tijd, maar hulde voor de wijze waarop dit gedaan is! Nieuw in het assortiment van Speel-O-Theek Qaboos: Deze vrolijke rups maakt mooie geluiden. Je kunt diverse dieren, voertuigen en zelf de maan en de ster horen. Als je een van de vier bovenste knoppen indrukt zingt hij, terwijl de verschillende knoppen om de beurt oplichten. Als je een bladzijde omslaat hoor je de naam en/ of het geluid. Dit kun je instellen. Eveneens is het aangenaam dat je een keus kan maken of je alles zacht of harder hoort. Kom je luisteren? van het KDC of de schoolgids, waarin veel informatie staat over ons Veiligheidsbeleid. B.H.V. Het is een van die dingen die je niet wilt meemaken: brand. Toch is dit een calamiteit waar je mee te maken kunt krijgen, ook binnen ons centrum. Daarom beschikt De Witte Vogel over een BHV team. BHV staat voor BedrijfsHulpVerlening. Elke dag zijn er een aantal collega s die als BHVers zijn aangesteld. Zij hebben een cursus gevolgd en weten te handelen bij: -beginnende brand: -ontruimingen -ondersteuning bij levensreddende handelingen (geen EHBO, daar hebben wij andere collega s voor, waaronder de verpleging). Jaarlijks oefenen wij minimaal een keer een algehele ontruiming, zodat onze kinderen en leerlingen ervaren hoe een ontruiming in zijn werk gaat en blijven wij zicht houden op de eventuele knelpunten. Zoals het er nu uitziet zullen wij in de maand september een grote ontruiming houden, waarover wij u zullen informeren. Wel hangt dit af van het weer en andere omstandigheden of wij het veilig vinden om te oefenen. Naast deze grote oefening oefenen de BHVers jaarlijks via kleine trainingsmomenten en een grote herhalingsdag. Zij oefenen dan het blussen, reanimeren en hoe te handelen bij kleine ongelukken. BHV is een wettelijke verplichting, maar nog belangrijker zorgt het voor het vertrouwen dat in geval van calamiteiten wij weten te handelen. Heeft u vragen over BHV of andere zaken op het gebied van Veiligheid dan kunt u contact opnemen met Erik Los De speel-o-theek is open op woensdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur. Tot ziens! Jytte Euwe VEILIGHEID Veiligheid is de basis voor het goed kunnen werken, leren en ontwikkelen. Een veilige werken leeromgeving is dan ook een van de speerpunten binnen ons centrum. In de nieuwsbrieven van dit jaar zullen wij elke keer een bepaald onderdeel van Veiligheid belichten. Verder verwijs ik u graag naar de informatiegids UIT HET NETWERK a.ouders-online Onze collega Marijke de Vries zorgt regelmatig voor een mooie bijdrage voor de organisatie van ouders online (www.ouders.nl) Zie hiervoor bijv. eerdere nieuwsbrieven. Op ouders.nl worden regelmatig kinderboeken voorzien van een recensie. Afgelopen periode hebben wij weer heel wat mooie boeken van hen cadeau gekregen die wij gebruiken in de groepen. Via deze weg ook een dankwoord aan Ouders Online! b.bosk Jubileum Congres 2012 Midden in de samenleving Op zaterdag 6 oktober 2012 vindt het BOSK Jubileum Congres plaats. Deze dag, voor jong en oud, wordt gehouden bij Stichting BIO in Arnhem. Het congres biedt voor elk wat wils: inhoudelijke verdieping, actieve ontspanning en uitwisseling. De dag start om 9.30 uur en eindigt om uur. 5

6 Programma ochtend: Volwassenen: diverse lezingen en workshops over spina bifida, cerebrale parese, meervoudig complex gehandicapten, schisis en verkorting van het been. Kinderen 4 7 jaar: knutselen en/of buiten spelen. Kinderen 8 jaar en ouder: kindercollege en sportieve of kunstzinnige activiteiten. MCG-kinderen: snoezelen en/of zwemmen met hun eigen begeleider. Programma middag: Een markt met diverse activiteiten voor het hele gezin: kleedjesmarkt voor de kinderen met (aangepast) speelgoed, informatiemarkt, beroepenmarkt, schminken, massages, muziek, workshops (paardrijden, djembee, muziek), (zeepkist)presentaties, kindervoorstelling en nog veel meer! De middag wordt op feestelijke wijze afgesloten. Het voorlopige programma kunt u vinden op Begin september krijgt u de uitnodiging met het volledige programma thuisgestuurd. Hierna kunt u zich aanmelden. Graag tot 6 oktober! Wouter Bos Voorzitter BOSK Prinsjesdag Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2012 Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2013 Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2013 Goede vrijdag: 29 maart 2013 Tweede Paasdag: 1 april 2013 Meivakantie: 29 april t/m 3 mei 2013 Hemelvaart: 9 en 10 mei 2013 Pinkstervakantie: 20 t/m 24 mei 2013 Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2013 NOEMENSWAARDIGE WEBSITES A Speelgoed voor kinderen met een beperking gericht op spel en ontwikkeling. Al het op deze site aangeboden speelgoed kan bediend worden met een schakelaar of losse knop. Het speelgoed is voorzien van een connector waar de schakelaar rechtstreeks in te steken is. NB: & goedkoper dan de reguliere aanbieders van dit soort speelgoed. Belangrijke data: 11 september ouderavond 18 september Prinsjesdag (SO en VSO vrij) 8 oktober leerlingen SO 1 t/m 3 en SO groen vrij 9 oktober ouderavond VSO 19 oktober verschijnt nieuwsbrief 2 22 t/m 26 oktober herfstvakantie VAKANTIES Hierbij de vakanties voor Houdt u rekening met de afspraken over verlof buiten de vakanties zoals in de Schoolgids staan vermeld. -NB: Vakanties eerder geboekt i.v.m. goedkopere tickets zijn geen reden voor het verlenen van buitengewoon verlof en worden dus niet gehonoreerd. -NB: Deze data kunnen afwijken van de site van de gemeente Den Haag of het Ministerie van Onderwijs. Hierop hebben wij als Witte Vogel geen invloed! De onderstaande regeling dient gevolgd te worden. 6

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

We zijn weer begonnen!! Verkeerd telefoonnummer

We zijn weer begonnen!! Verkeerd telefoonnummer Nieuwsbrief Nummer 1 Schooljaar 2015-2016 4 september 2015 We zijn weer begonnen!! Het schooljaar is begonnen en iedereen heeft zijn of haar weg wel weer gevonden op school. We zijn afgelopen maandag in

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 SWV PO 2203 AFDELING HOOGEVEEN Van Goghlaan 3 7901 GK Hoogeveen T 0528 233 688 E:c.tulleken.hgv@po2203.nl VAN DE REDACTIE De eerste dag na de zomervakantie

Nadere informatie

Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51. Delft, 11 januari 2013. Geachte ouders,

Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51. Delft, 11 januari 2013. Geachte ouders, Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51 Delft, 11 januari 2013 Geachte ouders, Met de kinderen hebben we de eerste werkweek in het nieuwe jaar achter de rug. We wensen u Gods

Nadere informatie

Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896. Jaargang 26 - nr. 11 Nieuwsbrief 10 juli 2015

Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896. Jaargang 26 - nr. 11 Nieuwsbrief 10 juli 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 11

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Vrijdag 5 september Groepen 1/2 vrij Dinsdag 9 september Informatiemiddag 14.30 uur/avond

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

17 juni 2016 Nummer 18

17 juni 2016 Nummer 18 17 juni 2016 Nummer 18 Inhoud: Gezinsviering Centrum Jeugd en Gezin Breaklights Appelboom BSO zomerprogramma Daar gaan ze verkeersouders Wellnessdag Elzenhoek Calamiteitendag Vervanging Schoolkamp Vervangingen

Nadere informatie

nr. 09, schooljaar 2012-2013

nr. 09, schooljaar 2012-2013 nr. 09, schooljaar 2012-2013 Keny uit groep 8 wint voorleeswedstrijd Op 27 november vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats, die werd gewonnen door Keny uit groep 8a. Het was een spannende

Nadere informatie

Nieuwsbrief voorjaar

Nieuwsbrief voorjaar Nieuwsbrief voorjaar 2013 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief van het zandkasteel-pgb. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van alle activiteiten van het zandkasteel-pgb

Nadere informatie

DE KLAPPER nr 13. Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam Schooljaar 2011-2012, nr. 13, 7 februari 2012

DE KLAPPER nr 13. Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam Schooljaar 2011-2012, nr. 13, 7 februari 2012 DE KLAPPER nr 13 Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam Schooljaar 2011-2012, nr. 13, 7 februari 2012 st.michael@rvko.nl www.st-michael.nl Brede schoolactiviteiten Ook na de voorjaarsvakantie kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 10

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 VSO Mikado Stiemensweg 44 Terugblik op ouderavond schooltijden Op donderdag 22 januari vond de ouderavond plaats waarin een model werd gepresenteerd voor mogelijke nieuwe

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

WIJ ZIJN WEER BEGONNEN

WIJ ZIJN WEER BEGONNEN De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief september 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen WIJ ZIJN WEER BEGONNEN Het lijkt al weer lang geleden, de zomervakantie.

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

Gedrag: Tot 10 tellen. Oudervertelgesprekken. Update leerlinggegevens

Gedrag: Tot 10 tellen. Oudervertelgesprekken. Update leerlinggegevens Nieuwsbrief PCBS De Regenboog Nachtegaallaan 25 3181 SL Rozenburg Tel: 01818-212248 Perengaarde 1 3181 PV Rozenburg Tel: 0181-212485 www.pcbsderegenboog.vcodekring.nl info@pcbsderegenboog.vcodekring.nl

Nadere informatie

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Twaalfde nieuwsbrief schooljaar 2015-2016

Twaalfde nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 Twaalfde nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen : Inspectiebezoek Internationale schakelklas Veiligheid dependance&auto s Hernieuwde samenwerking AH Parade Les over

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe personeelsleden stellen zich aan u voor: Karen de Heer. Beste ouder, verzorger, Karen de Heer: Met vriendelijke groet,

NIEUWSBRIEF. Nieuwe personeelsleden stellen zich aan u voor: Karen de Heer. Beste ouder, verzorger, Karen de Heer: Met vriendelijke groet, Oktober 201 5 nieuwsbrief NIEUWSBRIEF Beste ouder, verzorger, Welkom en/of goed u weer te zien! Het eerste geldt vooral de nieuwe ouders van onze school. U heeft via uw zoon of dochter de afgelopen weken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015

Nieuwsbrief Maart 2015 Nieuwsbrief Maart 2015 De volgende editie krijgt u op vrijdag 10 april U ontvangt de nieuwsbrief nu via de groepsleerkracht van uw kind. Als u iemand kent die de nieuwsbrief ook graag wil ontvangen, dan

Nadere informatie

Weekbrief. 7 11 december 2015

Weekbrief. 7 11 december 2015 Sinterklaas op de Leer Afgelopen vrijdag bracht de Sint met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Het werd een heerlijke sfeervolle dag. De kinderen genoten van de geweldige surprises die de knutselpieten

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2013-2014, nr. 2 September

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum het IJzeren Kind oudereditie

Nieuwsbrief Kindcentrum het IJzeren Kind oudereditie Nieuwsbrief Kindcentrum het IJzeren Kind oudereditie Jaargang 2, no 2 09 september 2015 Beste ouders en verzorgers van kindcentrum het IJzeren Kind, Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het is fijn om iedereen

Nadere informatie

Baby s op komst. Eerste nieuwsbrief. Uitgave 7 2015. In deze nieuwsbrief:

Baby s op komst. Eerste nieuwsbrief. Uitgave 7 2015. In deze nieuwsbrief: Uitgave 7 2015 In deze nieuwsbrief: Eerste nieuwsbrief Baby s op komst Overeenkomsten ouderbijdrage/winterkamp/ themaweek Betaling ouderbijdrage Geen herfstmarkt Dennis Zorg verandert Personeel Stichting

Nadere informatie

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen: Personeel Algemeen: Nieuwe collega s Algemeen: Nieuwe stagiaires Algemeen: Toestemmingsformulier Algemeen: Schoolfotograaf Algemeen: Gym Algemeen: Vooraankondiging

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen!

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen! Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 11e nieuwsbrief, vrijdag 30 januari 2015 Beste ouders, Voor u ligt de nieuwsbrief van deze week. Hierin leest u de

Nadere informatie

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen Schooljaar 2015-2016 02-09-2015 Redactioneel Nieuwe start! Het nieuwe schooljaar is begonnen! Veel vrolijke gezichtjes op het speelplein. Allemaal vol verwachting van dat wat komen gaat. Een nieuwe groep,

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten.

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten. De Scheepsbel Schooljaar 2015/2016, nummer 1, september 2015 Belangrijke data 30 september Playbackshow (alleen voor de kinderen) 2 oktober Weeksluiting groep 8 7 oktober Start Kinderboekenweek 14 oktober

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 2 t/m 17 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart) 4 mei Leerlingen doen mee aan de Nationale herdenking 25 mei Pinksteren Donderdag 21 mei Sportdag

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

29 januari 2015, 20ste jaargang

29 januari 2015, 20ste jaargang 7 29 januari 2015, 20ste jaargang Maandag en woensdag fruitdag! Do. 29 jan. 20.00 OR vergadering Woe. 4 feb. Afsluiting Poëzieweek Do. 5 feb. Studiedag groep 1-2, leerlingen lesvrij 20.00 MR vergadering

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Start schooljaar Informatieochtend Gymtijden Afscheid Damion Hulp ouders gezocht Onderbouwnieuws Middenbouwnieuws Ander nieuws Beste ouders,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 1 september 2015 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief nummer 1 1 september 2015 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Algemeen: Vooraankondiging gebarenworkshop Algemeen: Luizen Algemeen: Gymzaal verbouwing Algemeen: Klaar voor de start! SO: Personeel SO: ouderavond VSO: Stagiaires VSO: Kantine/kok

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

nr. 11, schooljaar 2011-2012

nr. 11, schooljaar 2011-2012 nr. 11, schooljaar 2011-2012 Presentatieavond nieuwe ouders Helaas is er iets misgegaan in de communicatie over de presentatieavond voor nieuwe ouders. Om verwarring te voorkomen, willen we deze avond

Nadere informatie

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda:

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda: Schooljaar 2014-2015 Nr. 35 Ouderavond schooltijden Een aantal weken geleden bent u geïnformeerd over de wijziging van schooljaar schooltijden 2010-2011 vanaf het nieuwe schooljaar, met daarin de aankondiging

Nadere informatie

Nieuwsberichten 2 november 2015

Nieuwsberichten 2 november 2015 Nieuwsberichten 2 november 2015 Terugblik blubberrun Nat, sloten, weilanden, goed doel oftewel de blubberrun! Door de beeldende werving van de ouderraad deden ook dit jaar weer zo n 75 deelnemers (leerlingen

Nadere informatie

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016 Hofbode 18 6 juli 2015 o.a. Schooljaar 2015-2016 Samen beter met ouders Oudergesprekken schooljaar 2015-2016 Zoals u al eerder in de Hofbode hebt kunnen lezen hebben we dit schooljaar met de werkgroep,

Nadere informatie

Maandbrief, jaargang 24 nr. 4 januari 2015

Maandbrief, jaargang 24 nr. 4 januari 2015 Maandbrief, jaargang 24 nr. 4 januari 2015 Agenda januari: 05 eerste schooldag na de kerstvakantie 15 creamiddag bovenbouw 19 schriftjesmiddag: van 15.30-16.00 uur 21 voorleesontbijt in de groepen 1/2a,

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

In deze eerst RSN even allemaal praktische zaken op een rijtje, zoals de margedagen,vakanties, gymtijden, aktiviteitenoverzicht voor 2016-2017 etc.

In deze eerst RSN even allemaal praktische zaken op een rijtje, zoals de margedagen,vakanties, gymtijden, aktiviteitenoverzicht voor 2016-2017 etc. Riemslootnieuws 666 Jaargang 17 26-8- www.obsderiemsloot.nl. TSO aanmeldingen via planning@dagendou.nl e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090 KDV en BSO Dag en Dou email: roezemoes@dagendou.nl

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Agenda: Februari: 8: Rapport mee / Carnaval 12,14: Oudergesprekken 15: Vrije middag en start voorjaarsvakantie 27: Hoofdluiscontrole Maart: 6: Studiedag (kinderen vrij)

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuws brief. Januari 2014. Beste ouder(s) / verzorger(s),

Nieuws brief. Nieuws brief. Januari 2014. Beste ouder(s) / verzorger(s), Nieuws brief Nieuws brief Januari 2014 Beste ouder(s) / verzorger(s), Een rustige maand voor de leerlingen, ook wel eens fijn na alle drukte. Wij, als team, hebben in deze maand hard gewerkt om alle kerndocumenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7 Nieuwsbrief 9 2014-2015 jaargang 7 Mededelingen.. Welkom nieuwe leerlingen Na de kerstvakantie zijn Annelivia Kuijpers, Mila de Laat en Evi Koppens bij ons op school gekomen. Zij hebben een plaatsje gekregen

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Nellestein

Openbare Daltonschool Nellestein Openbare Daltonschool Nellestein Leksmondplein 31 1108 EL Amsterdam Zuidoost 020-6964563 directie@nellestein.nl www. nellestein.nl Van de directie Beste ouders en verzorgers, Na ruim 42 jaar werkzaam te

Nadere informatie

Boomblaadje. OJS. de Klimboom, nr. 6 januari 2015-2016 Pagina 1. Overzicht actuele lijst van activiteiten Januari 2016

Boomblaadje. OJS. de Klimboom, nr. 6 januari 2015-2016 Pagina 1. Overzicht actuele lijst van activiteiten Januari 2016 Boomblaadje Overzicht actuele lijst van activiteiten Januari 2016 Dag Datum Tijd Activiteit Donderdag 7-1 Kinderraad Boomblaadje 6 Vrijdag 8-1 Maandag 11-1 KMR vergadering in Den Nul Dinsdag 12-1 19:30

Nadere informatie

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Volgende week vrijdag ontvangt u alweer de laatste weekbrief van dit schooljaar. Wat vliegt de tijd. Daarin zal ook meegedeeld worden of woensdag

Nadere informatie

Spreuk van de maand: Als je echt iets wilt bereiken, dan kun je dat, als je er maar genoeg je best voor doet en vasthoudend bent.

Spreuk van de maand: Als je echt iets wilt bereiken, dan kun je dat, als je er maar genoeg je best voor doet en vasthoudend bent. deze nieuwsbrief is ook te vinden op onze website www.pcbo-devoorde.nl NIEUWSBRIEF PCBO DE VOORDE MAAND: november 2011 nr. 176 Spreuk van de maand: Als je echt iets wilt bereiken, dan kun je dat, als je

Nadere informatie

ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014

ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014 ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014 17 e jaargang A L G E M E E N De eerste vier weken zitten er al weer op. Wat is het toch leuk om te zien dat alle kinderen weer zijn gegroeid, niet

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Leerlingnieuws

Nieuwsbrief. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Leerlingnieuws Nieuwsbrief November 2015 No. 3 Voor alle data geldt: Deo Volente ------------------------ Kernwaarde schooljaar 2015-2016 Schepper en schepsel ------------------------ Leven en leren Leiden en loslaten

Nadere informatie

Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016

Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016 NIEUWSFLITS DON BOSCO Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016 JUZT Don Boscohuis Kloosterstraat 1 4701 KH Roosendaal tel. 0165 535326 donboscoroosendaal@juzt.nl ALLE BELANGRIJKE INFO

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015.

Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015. OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 9 Maand: juni 2015 29-05-2015 Beste ouders en verzorgers, Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015. Met vriendelijke groet,

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 AFDELING VMBO GT Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 Inleiding De kop van het nieuwe schooljaar is er alweer vanaf. Gelukkig is iedereen weer gezond en wel terug gekomen van de vakantie. Alle 2e klassers

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

Jenaplanschool Zonnewereld Directienieuws oktober 2013

Jenaplanschool Zonnewereld Directienieuws oktober 2013 ( Wij zijn druk bezig om het telefoonnummer van herkenbaar te maken wanneer wij u bellen ) Agenda Herfstvakantie Maandag 21 tot en met 25 oktober Opstart WO thema: het jaar rond Maandag 28 oktober Deadline

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F 6

N I E U W S B R I E F 6 N I E U W S B R I E F 6 Vrijdag 20 november 2015 G r o e n v a n P r i n s t e r e r s c h o o l www.groenvanprinstererkatwijk.nl Piet Heinlaan 3 Geïnspireerd Kindgericht groenkw@xs4all.nl & 071 4016917

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2014

Nieuwsbrief Oktober 2014 Nieuwsbrief Oktober 2014 De volgende editie krijgt u op vrijdag 28 november U kunt de nieuwsbrief per mail ontvangen door u zelf aan te melden op onze website, ook kunt u hem bekijken op de website onder

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 3; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 3; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Personeel Aan het begin van het schooljaar was nog niet duidelijk hoe het verder zou gaan met onze zieke collega, Hans van der Wurff. Inmiddels weten we dat Hans definitief niet

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders nr. 3 december 2013 / januari 2014

Nieuwsbrief voor ouders nr. 3 december 2013 / januari 2014 Nieuwsbrief voor ouders nr. 3 december 2013 / januari 2014 Ieder kind heeft recht op de beste kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Je thuis voelen op school. Kansen krijgen om zelfstandig te

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

Zomervakantie nieuwsbrief 2014

Zomervakantie nieuwsbrief 2014 Zomervakantie nieuwsbrief 2014 Hoera het is bijna zomervakantie! Het laatste schoolweekje is aangebroken en dan... zes weken buiten spelen, vissen, varen, zonnen, dagjes uit en misschien wel op vakantie

Nadere informatie

In de vorige nieuwsbrief ontbrak de foto van Jack Schuurman. We wensen Jack en zijn ouders een plezierige en leerzame schooltijd bij ons op school.

In de vorige nieuwsbrief ontbrak de foto van Jack Schuurman. We wensen Jack en zijn ouders een plezierige en leerzame schooltijd bij ons op school. e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 14 6 juli schooljaar 2014-2015 AGENDA woensdag 8 juli 8.30-10.30 uur, doorschuifochtend, kennismaken in de nieuwe groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 november 2014

Nieuwsbrief 13 november 2014 Nieuwsbrief 13 november 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief. Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Tomas Brief van Yvonne De week van respect Algemene ouderavond

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

Jagernieuws 4 2014-2015

Jagernieuws 4 2014-2015 Jagernieuws 4 2014-2015 Van de directie Het nieuwe jaar 2015 is begonnen. Op maandag heb ik een aantal van u ontmoet en zijn er wensen uitgesproken. Vanaf hier wil ik dat aan u allen doen. Alle goeds wensen

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Montessorischool De Pas

Nieuwsbrief Montessorischool De Pas Nieuwsbrief Montessorischool De Pas Jaargang 2015-2016 nummer 1 Woensdag 26 augustus 2015 Agenda Vrijdag 28 augustus Woensdag 2 september Vrijdag 4 september Woensdag 16 september Vrijdag 18 september

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie