jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012"

Transcriptie

1 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar de kinderen van het KDC zeer regelmatig nog op het kinderdagcentrum waren, genoten de leerlingen van het SO en VSO van een heerlijke vakantie. Verleden week ontmoetten wij elkaar weer in de groepen. Soms nieuwe gezichten, maar ook heel veel bekende gezichten. In de zomervakantie was er de gebruikelijke vakantieopvang, werd er her en der geklust en extra schoongemaakt en hadden wij bezoek van de Haagse Hogeschooldocenten die een dag het gebouw onder handen namen. Na de terugkomdag op 16 augustus was alles gereed om een nieuw schooljaar in te gaan. In het bijzonder wil ik de nieuwe kinderen, leerlingen en hun ouders via deze weg van harte welkom heten op het KDC of het SO/VSO. Namens het team wens ik jullie een leuke en leerzame tijd toe binnen De Witte Vogel! Helaas moet ik u meedelen dat in de vakantie de vader van Burak Ozdemir (een kind van het kdc) plotseling is overleden. Mede langs deze weg wensen wij de familie veel sterkte toe met dit verlies. Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Hoe anders was de start verleden jaar, waarin de dreigende bezuinigingen nog boven ons hoofd hingen. Deze zijn nu van de baan. Het is nu wachten op wat de nieuwe regering, welke op 12 september wordt gekozen, in petto heeft. Met veel energie zijn wij weer gestart. In het komende jaar gaan wij weer voor een goede en nauwe samenwerking met u en alle andere die te maken hebben met ons centrum. In deze nieuwsbrief staan weer heel wat wetenswaardigheden. Neem er even de tijd voor en u bent weer helemaal op de hoogte van wat er binnen De Witte Vogel speelt! Inmiddels hebben de ouders van het KDC de informatiegids ontvangen en de ouders van het SO en VSO de schoolgids gekregen. Hierin staat ook erg veel informatie. Neemt u daarnaast ook regelmatig een kijkje op onze website, hier worden wekelijks nieuwsberichten geplaatst! Naast al deze schriftelijke informatie vinden wij het persoonlijke contact nog veel belangrijker. Ook mijn deur staat zeer regelmatig open. Heeft u een vraag, wilt u informatie, loop gewoon binnen of maak even een afspraak. Ik kijk uit naar een mooi nieuw schooljaar ! Erik Los, directeur De Witte Vogel. Website Zoals in de inleiding staat vermeld hebben wij een website die volop in beweging is. In de afgelopen weken is de informatie weer herzien en zijn er nieuwe foto s geplaats. Dat alleen al is een bezoekje waard. Elke week worden op maandagmorgen de laatste nieuwtjes geplaatst, zodat u als ouder geïnformeerd wordt over actuele ontwikkelingen. Er staat veel informatie op de website. Om u te ondersteunen bij uw zoektocht naar het antwoord op uw vraag hebben wij een zoekmachine geplaatst op de website. Wij streven ernaar om alle brieven die naar u worden verzonden ook te plaatsen op de website, onder brochures en formulieren. Zoekt u een formulier of bent u een brief kwijt, in de meeste gevallen vindt u deze terug op de website! Mist u formulieren wilt u dit dan doorgeven? PASSEND ONDERWIJS Het is even stil op gebied van Passend Onderwijs. Op 2 oktober stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. In de tussentijd worden er nog wel zaken in gang gezet, zoals het steunpunt Passend Onderwijs voor ouders. Het steunpunt is een samenwerking tussen Balans, CG-raad en Platform V en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OC&W. 1

2 Nieuws van het KDC Het kinderdagcentrum is de hele zomervakantie open gebleven. Samen met de kinderen van de bso (buitenschoolse opvang) zorgden zij voor nog wat leven en gezelligheid in het gebouw. Alleen 16 augustus had het KDC een sluitingsdag, waarop de groepsruimtes opnieuw werden ingericht. Vrijdag 17 augustus mochten alle kinderen in hun nieuwe groepen beginnen. Voor sommige kinderen betekende dit alleen een nieuw lokaal. Voor andere kinderen betekende dit ook nieuwe groepsgenootjes en nieuwe begeleiders of therapeuten. Dat was even wennen, maar de kinderen hadden het al snel weer naar hun zin. De Kuikentjes- en de Olifantjesgroep maken een rustige start dit schooljaar. Deze groepen zijn pas half gevuld. We hebben nog open plaatsen, doordat er 8 kinderen naar school zijn gegaan en er pas twee nieuwe kinderen gestart zijn. Gelukkig hebben we momenteel veel kennismakingsbezoekjes en verwachten we dat er een aantal nieuwe kinderen snel kunnen starten. U heeft als ouder inmiddels de jaarinformatie gekregen over de kinderen in de nieuwe groep en welke medewerkers uw zoon of dochter het komende schooljaar zullen begeleiden en behandelen. Ook heeft u een mooie jaarkalender gekregen met de sluitingsdagen en bijzondere activiteiten van het KDC. Deze informatie kunt u ook terugvinden op de website onder de knop Praktische informatie. In oktober vinden onze eerste ouderochtenden plaats, waarop u uitgebreide informatie zult krijgen over het nieuwe groepsprogramma. Mocht u voor deze tijd vragen hebben over het programma, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met een van de begeleiders van de groep. Tevens zullen zij initiatief nemen om alvast kennis te maken met voor hen nieuwe ouders. Hetzelfde geldt voor de therapeuten van uw kind. Eind september zult u nadere informatie ontvangen over de ouderochtenden, maar houdt u vast rekening met een programma dat ongeveer van 9.00 tot uur duurt. Tenslotte heeft u de vernieuwde informatiegids gekregen van het KDC. Deze vervangt de gids die u bij aanvang van de start op het KDC heeft ontvangen. Het feit dat onze moederstichting SteinmetzdeCompaan zijn naam veranderd heeft in Middin, maakte dat wij de gids moesten veranderen. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om op onderdelen de inhoud wat bij te stellen. Leest u hem daarom nog eens aandachtig door. Als laatste willen wij u nog vertellen dat Saskia Korving nieuw gestart is als assistent begeleider, deels op de Kuikentjesgroep en deels als invaller. Cobien Roggeveen gaat verder als vaste vervanger. Lindsey Mooijman is gestart als stagiaire op woensdag en vrijdag op de Konijntjesgroep Wij hopen dat wij met alle kinderen en u als ouder weer een vruchtbaar leerjaar zullen beleven, waarin onze kindjes plezier hebben en zich goed zullen ontwikkelen. Tevens hopen wij dat u als ouder zich thuis zult voelen op ons KDC. Indien u vindt dat wij de begeleiding op het KDC kunnen verbeteren, dan horen wij dit graag van u. Wij leren graag! Met vriendelijke groet, Diana Vink en Leonie de Graaf (afdelingsmanagers KDC) NIEUWS SO EN VSO a.personele ontwikkelingen Maria Versseput, leerkracht van SO 6, is al geruime tijd ziek. Wanneer zij weer komt werken is helaas nog niet duidelijk. Zij wordt vervangen door Pauline Stadhouders, een bekend gezicht aangezien zij voor de vakantie het zwangerschapsverlof van Lineke Kievit in SO 4 verving. Lineke Kievit zal binnenkort weer komen werken. Zij werkt op woensdag in SO 1 en op donderdag en vrijdag in SO 4. Deze laatste weken van haar verlof worden op woensdag in SO 1 door Connie Stokx vervangen en door Mandy v.d. Ster op donderdag en vrijdag in SO 4. Een bijzondere situatie binnen het vakteam Bewegingsonderwijs. Zowel Fleur als Didi, de leerkrachten bewegingsonderwijs, zijn in blijde verwachting. Zij worden in de komende periode vervangen door: Daisy van Swieten, Leonie van der Plas en Laura Bemelman. Wij wensen hen een goede tijd binnen ons centrum en Didi en Fleur een voorspoedig verlof toe! b. Leerplicht In eerdere nieuwsbrieven is er al aandacht gegeven aan de Leerplicht. In het komende jaar zal hier nog strenger op gecontroleerd worden door de diverse gemeentes. Daarom brengen wij dit nogmaals onder de aandacht, om te voorkomen dat er eventuele boetes worden uitgedeeld. De Wet op de Leerplicht zorgt ervoor dat alle kinderen in Nederland, die leerplichtig zijn, het onderwijs regelmatig bezoeken. Onder regelmatig betekent in principe alle dagen buiten de vakanties en vaste vrije dagen om. In geval dat uw zoon of dochter niet de school kan bezoeken, moet u dit altijd tijdig te melden. Is uw zoon of dochter ziek, wilt u dit dan direct telefonisch melden bij het groepsteam. Zij noteren dit dan in de administratie. Gezien onze doelgroep zien wij dat veel leerlingen regelmatig een dokter moeten bezoeken. Ook dit meldt u bij het groepsteam. 2

3 Doet u dit niet dan moeten wij dit zien als ongeoorloofd verzuim en bij controle loopt u dan de kans op een boete. Bij ongeoorloofd verlof nemen wij contact met u op over de reden van afwezigheid. Bij veelvuldig ongeoorloofd verlof moeten wij dit melden bij de leerplicht. Voor andere gevallen dan ziekte of doktersbezoek moet u toestemming vragen. Dit geldt voor het volgende: -vakanties of vrije dagen buiten de reguliere vakantie om; -religieuze verplichtingen; (hiervoor zijn door de gemeentes dagen vastgesteld) -gewichtige omstandigheden. Voor het indienen van verzoeken is er een formulier aanwezig op de website dat u kunt aanleveren bij de afdelingsmanagers: Joke Wijnhoff, Jasper Beguin of Mirjam Schaaij. Zij bespreken het verzoek met Erik Los. Zo snel mogelijk krijgt u antwoord op het verzoek. Houdt u er wel rekening mee dat wij heel beperkt zijn in het toekennen van verlof, gezien de wet. Mocht u geen toestemming hebben gekregen of is er sprake van ongeoorloofd verlof, dan moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente, aangezien ook wij bij niet melden een boete riskeren. Door elkaar goed te blijven informeren en de verzoeken op tijd in te dienen kunnen vervelende gevolgen worden voorkomen. En daar zijn wij allemaal mee geholpen! Naast de leerplicht willen wij u ook vragen om als u uw zoon of dochter komt brengen, dit op tijd te doen. Natuurlijk zijn er altijd omstandigheden dat dit niet lukt, maar wilt u ernaar streven om uw zoon/dochter te brengen, zodat de groep rustig kan starten. (Als vervoer veelvuldig te laat is, nemen wij zelf contact op met de vervoerder). c. Bellen met het centrum Wij staan u graag te woord. Aangezien de groepen/klassen en behandelaars tussen en met de kinderen/leerlingen bezig zijn, willen wij u vragen om als u hen wilt spreken te bellen voor of na In de tussenliggende tijd kunt u een boodschap achterlaten en wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. Eventueel kunt u ook een mailtje sturen naar de betreffende collega. d. Vervoer Een begin van een jaar gaat altijd gepaard met wisselingen in vervoerders. Voor vragen over het vervoer kunt u contact opnemen met Stichting Vervoer. Als Witte Vogel vinden wij veilig vervoer van groot belang. Zijn er klachten dan moet u dit indienen bij Stichting Vervoer, maar vernemen wij dit ook graag. Het nummer van Stichting Vervoer is: e. Ouderochtend/avond Op dinsdag 11 september van uur tot uur is er een ouderochtend voor de ouders van de Moskousingel en in de avond voor de ouders van het SO en VSO aan het Willem Dreespark. Ouders kunnen kennismaken met het groepsteam van dit jaar, en ze krijgen informatie over het programma van dit jaar (rooster). De uitnodiging voor deze avond vindt u bij deze nieuwsbrief. f. NSO Een van de opmerkingen in het oudertevredenheidsonderzoek was het gemis aan Naschoolse Opvang. Wij zijn blij om u te melden dat het is gelukt om per dit schooljaar op de woensdagmiddag te starten met Naschoolse Opvang. Dit wordt georganiseerd door Middin, de organisatie die ook de vakantieopvang uitvoert. Voor meer informatie kunt u bij maatschappelijk werk terecht. Middin kan geen extra opvang regelen tijdens de extra vrije dagen (studiedagen), aangezien zij niet voor een paar losse dagen medewerkers kunnen inzetten. De Naschoolse Opvang wordt op het hoofdgebouw uitgevoerd, wilt u een keertje komen kijken, zij zijn er nu elke woensdagmiddag! g. De 1 e Oudergespreksgroep VSO is op dinsdagavond 9 oktober Vorig schooljaar zijn er drie ouderbijeenkomsten geweest. Het waren plezierige bijeenkomsten waar verschillende thema s zijn besproken. De ouders vertelden over de ontwikkeling van hun kind, problemen waar ze tegen aanlopen en met welke dilemma s je als ouder te maken krijgt als je kind beperkingen heeft. Er zijn veel ervaringen uitgewisseld. Dit schooljaar organiseren we opnieuw drie ouderbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 9 oktober van uur Het thema zal zijn: Hoe kan ik een balans vinden tussen de zorg voor mijn kind met een beperking, de zorg voor mijn gezin als geheel en de wensen en behoeften welke ik als ouder zelf heb. De uitnodiging voor deelname komt nog, maar noteert u de datum vast in uw agenda. Marloe den Hartog (orthopedagoge), Everien Mulder (maatschappelijk werk) h. ouderbijdrage Jaarlijks vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag gebruiken wij om net even dat beetje extra te bieden, bijvoorbeeld tijdens Sinterklaas of projecten. Bij deze brief ontvangt u het verzoek voor deze ouderbijdrage. i. Contactgegevens Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u het verzoek om de contactgegevens in te vullen. Deze gegevens gebruiken wij als wij u snel willen bereiken. 3

4 Tevens vragen wij u om een adres. Wij onderzoeken op dit moment, mede op basis van opmerkingen van ouders, om meer gebruik te maken van . Wilt u bij eventuele wijzigingen na inleveren van dit formulier, dit ook aan onsdoorgeven. j. Portfolio s SO De portfolio s die binnen het SO zijn gemaakt in het afgelopen schooljaar zijn voor de vakantie meegegeven en van een groot aantal ouders al teruggekomen echter nog niet van alle leerlingen. Wilt u het portfolio weer teruggeven dan kunnen we er weer mooie werkjes en foto s in doen van het nieuwe schooljaar. Belangrijke data TERUGKOPPELING ONDERZOEKEN a.inleiding Uw mening telt en regelmatig voeren wij dan ook enquêtes uit om deze te pijlen. In deze nieuwsbrief vindt u terugkoppelingen plaats van enquêtes die zijn uitgevoerd binnen de locatie De Witte Vogel. Dit is een relatief nieuwe locatie, sinds oktober 2010 onderdeel van De Witte Vogel en daarom waren wij benieuwd hoe de overgang naar de Witte Vogel is ervaren en tevens hebben wij ook een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit laatste onderzoek is gelijk aan het onderzoek uit 2011 (uitgevoerd onder de ouders van het SO en VSO aan het Willem Dreespark.) Voor een volledige versie van de onderzoeken verwijs ik u graag naar de website (onder brochures en formulieren), waar deze op korte termijn geplaatst zullen worden. b. Enquête Moskousingel In het afgelopen schooljaar is de overgang van KDC de Joppe (de Moskousingel) naar de Witte Vogel geëvalueerd door middel van een enquête onder alle betrokken medewerkers en een oudertevredenheidsonderzoek voor de betrokken ouders. Deze twee staan los van elkaar maar geven samen een beeld over hoe de overgang van de leerlingen van KDC de Joppe naar de Witte Vogel ervaren is. Uit de medewerkersenquête komt naar voren dat zij in het voortraject te weinig betrokkenheid hebben ervaren. Pas toen het besluit genomen was dat de kinderen van de Joppe naar de Witte Vogel zouden gaan zijn ze geïnformeerd. Hierdoor is, onnodig veel weerstand ontstaan. Daarnaast was er onduidelijkheid over de inzet van therapeuten door de op handen zijnde bezuinigingen bij Sophia. De start van de therapeuten op de Moskousingel liet erg lang op zich wachten, langer dan wenselijk was. Betrekken van medewerkers in een vroeg stadium en open communicatie zijn duidelijke aandachtspunten voor toekomstige ontwikkelingsprocessen op de Witte Vogel. Positief is, dat bij het merendeel van de huidige betrokkenen nu een positief gevoel overheerst. Men ziet duidelijk de meerwaarde van de huidige samenwerking en is optimistisch over de mogelijkheden die het geïntegreerde aanbod biedt voor leerlingen en ouders. Ook de aandacht van leidinggevende voor de medewerkers wordt als zeer positief ervaren. Ter afsluiting een opmerking van één van de medewerkers: Als ik terugkijk vind ik het project grenzeloos onderwijs genieten succesvol geweest. Ik meet dit af aan de ontwikkeling die de kinderen van de Joppe hebben doorgemaakt. Er is een duidelijke groei in de ontwikkeling te zien. Ik denk dat het multidisciplinair werken hier een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Maar ook het anders vorm geven van het dagprogramma, de veelheid aan herhaling, doelgerichter werken, en intensief werken met een thema zijn veranderingen die ervoor hebben gezorgd dat de kinderen floreren. Ouders zijn over het algemeen tevreden en zijn inmiddels gewend aan school. Het best uit 2 werelden is vaak gezegd: en dat is goed gelukt; nog steeds groeiende, maar tot zover: een succes! OTO Moskousingel Ondanks een iets wat lage respons (48%) hebben wij wel een goed beeld gekregen uit het onderzoek. Hierbij de hoofdpunten uit het onderzoek. Het merendeel van de leerlingen gaat met plezier naar school. De medewerkers tonen respect voor de leerlingen en de verschillen in culturele achtergrond. Meer aandacht kan er komen voor de voorbereiding op de toekomst na school (dagbesteding, vrije tijd en wonen). De ouders zijn tevreden over de wijze waarop hun kind wordt voorbereid op zaken en situaties die zij in de maatschappij kunnen tegenkomen. Ouders hebben voldoende inzicht in het onderwijs en zijn tevreden over het onderwijsaanbod. De aandacht voor de overgang naar een andere afdeling wordt gevraagd. Net als in het OTO van 2011 wordt er aandacht gevraagd over de te behalen doelen, de voortgang en de betrokkenheid van ouders hierbij. Dit geldt tevens voor de behandeldoelen. Hierbij gaat het om informatieoverdracht en het op de hoogte houden van resultaten. De samenwerking tussen onderwijs en behandeling is duidelijk en wordt gewaardeerd. Het nut van de handelingsplannen wordt door ouders minder gewaardeerd. Ook dit ligt in lijn van het OTO van 2011 en is opgenomen in het ontwikkelplan voor de komende jaren Ouders vragen om een afkortingenlijst en een lijst met uitleg van begrippen. Hiermee zal in het komende jaar een start worden gemaakt en opgenomen worden in de website. Al met al ligt dit onderzoek in lijn met de mening van ouders die in 2011 het onderzoek hebben 4

5 ingevuld. Er is een mooie 7,9 gegeven aan het centrum. Het onderzoek biedt voldoende aanknopingspunten om een verdiepingsslag te maken. Kijkend naar de twee onderzoeken kunnen wij duidelijke leerlessen trekken uit de overgang van vanouds De Joppe naar de Moskousingel, maar kunnen wij ook constateren dat het succesvol is verlopen en dat de Moskousingel een volwaardig onderdeel is van de Witte Vogel. Dit verdient een dankwoord aan ouders, maar zeer zeker ook aan alle medewerkers die hier veel energie in hebben gestoken. Overgaan naar een nieuwe werkgever/werkomgeving vraagt altijd aanpassing en kost tijd, maar hulde voor de wijze waarop dit gedaan is! Nieuw in het assortiment van Speel-O-Theek Qaboos: Deze vrolijke rups maakt mooie geluiden. Je kunt diverse dieren, voertuigen en zelf de maan en de ster horen. Als je een van de vier bovenste knoppen indrukt zingt hij, terwijl de verschillende knoppen om de beurt oplichten. Als je een bladzijde omslaat hoor je de naam en/ of het geluid. Dit kun je instellen. Eveneens is het aangenaam dat je een keus kan maken of je alles zacht of harder hoort. Kom je luisteren? van het KDC of de schoolgids, waarin veel informatie staat over ons Veiligheidsbeleid. B.H.V. Het is een van die dingen die je niet wilt meemaken: brand. Toch is dit een calamiteit waar je mee te maken kunt krijgen, ook binnen ons centrum. Daarom beschikt De Witte Vogel over een BHV team. BHV staat voor BedrijfsHulpVerlening. Elke dag zijn er een aantal collega s die als BHVers zijn aangesteld. Zij hebben een cursus gevolgd en weten te handelen bij: -beginnende brand: -ontruimingen -ondersteuning bij levensreddende handelingen (geen EHBO, daar hebben wij andere collega s voor, waaronder de verpleging). Jaarlijks oefenen wij minimaal een keer een algehele ontruiming, zodat onze kinderen en leerlingen ervaren hoe een ontruiming in zijn werk gaat en blijven wij zicht houden op de eventuele knelpunten. Zoals het er nu uitziet zullen wij in de maand september een grote ontruiming houden, waarover wij u zullen informeren. Wel hangt dit af van het weer en andere omstandigheden of wij het veilig vinden om te oefenen. Naast deze grote oefening oefenen de BHVers jaarlijks via kleine trainingsmomenten en een grote herhalingsdag. Zij oefenen dan het blussen, reanimeren en hoe te handelen bij kleine ongelukken. BHV is een wettelijke verplichting, maar nog belangrijker zorgt het voor het vertrouwen dat in geval van calamiteiten wij weten te handelen. Heeft u vragen over BHV of andere zaken op het gebied van Veiligheid dan kunt u contact opnemen met Erik Los De speel-o-theek is open op woensdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur. Tot ziens! Jytte Euwe VEILIGHEID Veiligheid is de basis voor het goed kunnen werken, leren en ontwikkelen. Een veilige werken leeromgeving is dan ook een van de speerpunten binnen ons centrum. In de nieuwsbrieven van dit jaar zullen wij elke keer een bepaald onderdeel van Veiligheid belichten. Verder verwijs ik u graag naar de informatiegids UIT HET NETWERK a.ouders-online Onze collega Marijke de Vries zorgt regelmatig voor een mooie bijdrage voor de organisatie van ouders online (www.ouders.nl) Zie hiervoor bijv. eerdere nieuwsbrieven. Op ouders.nl worden regelmatig kinderboeken voorzien van een recensie. Afgelopen periode hebben wij weer heel wat mooie boeken van hen cadeau gekregen die wij gebruiken in de groepen. Via deze weg ook een dankwoord aan Ouders Online! b.bosk Jubileum Congres 2012 Midden in de samenleving Op zaterdag 6 oktober 2012 vindt het BOSK Jubileum Congres plaats. Deze dag, voor jong en oud, wordt gehouden bij Stichting BIO in Arnhem. Het congres biedt voor elk wat wils: inhoudelijke verdieping, actieve ontspanning en uitwisseling. De dag start om 9.30 uur en eindigt om uur. 5

6 Programma ochtend: Volwassenen: diverse lezingen en workshops over spina bifida, cerebrale parese, meervoudig complex gehandicapten, schisis en verkorting van het been. Kinderen 4 7 jaar: knutselen en/of buiten spelen. Kinderen 8 jaar en ouder: kindercollege en sportieve of kunstzinnige activiteiten. MCG-kinderen: snoezelen en/of zwemmen met hun eigen begeleider. Programma middag: Een markt met diverse activiteiten voor het hele gezin: kleedjesmarkt voor de kinderen met (aangepast) speelgoed, informatiemarkt, beroepenmarkt, schminken, massages, muziek, workshops (paardrijden, djembee, muziek), (zeepkist)presentaties, kindervoorstelling en nog veel meer! De middag wordt op feestelijke wijze afgesloten. Het voorlopige programma kunt u vinden op Begin september krijgt u de uitnodiging met het volledige programma thuisgestuurd. Hierna kunt u zich aanmelden. Graag tot 6 oktober! Wouter Bos Voorzitter BOSK Prinsjesdag Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2012 Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2013 Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2013 Goede vrijdag: 29 maart 2013 Tweede Paasdag: 1 april 2013 Meivakantie: 29 april t/m 3 mei 2013 Hemelvaart: 9 en 10 mei 2013 Pinkstervakantie: 20 t/m 24 mei 2013 Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2013 NOEMENSWAARDIGE WEBSITES A Speelgoed voor kinderen met een beperking gericht op spel en ontwikkeling. Al het op deze site aangeboden speelgoed kan bediend worden met een schakelaar of losse knop. Het speelgoed is voorzien van een connector waar de schakelaar rechtstreeks in te steken is. NB: & goedkoper dan de reguliere aanbieders van dit soort speelgoed. Belangrijke data: 11 september ouderavond 18 september Prinsjesdag (SO en VSO vrij) 8 oktober leerlingen SO 1 t/m 3 en SO groen vrij 9 oktober ouderavond VSO 19 oktober verschijnt nieuwsbrief 2 22 t/m 26 oktober herfstvakantie VAKANTIES Hierbij de vakanties voor Houdt u rekening met de afspraken over verlof buiten de vakanties zoals in de Schoolgids staan vermeld. -NB: Vakanties eerder geboekt i.v.m. goedkopere tickets zijn geen reden voor het verlenen van buitengewoon verlof en worden dus niet gehonoreerd. -NB: Deze data kunnen afwijken van de site van de gemeente Den Haag of het Ministerie van Onderwijs. Hierop hebben wij als Witte Vogel geen invloed! De onderstaande regeling dient gevolgd te worden. 6

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Stichting Thuiszorg Gehandicapten Nieuwsbrief nr. 1- januari 2014 Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Op een Bruisend Brusjesjaar 2014 Nieuwsbrief STG - 1 STG Nieuwsbrief 01.2014.v3.indd 1

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie