Kostbaarhedenverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kostbaarhedenverzekering"

Transcriptie

1 Verzekering Kostbaarheden Sieraden Schilderijen Kunstvoorwerpen Geluidsapparatuur Elektrische Geluidsapparatuur Elektrische apparaten Muziekinstrumenten Fotoapparatuur Filmapparatuur Kunstvoorwerpen Geluidsapparatuur Elektrische apparaten Muziekinstrumenten Fotoapparatuur Filmapparatuur Beeldapparatuur Luxe gebruiksvoorwerpen Kostbaarheden Sieraden Schilderijen Kunstvoorwerpen Geluidsapparatuur Elektrische apparaten Muziekinstrumenten Leeuwarder Fotoapparatuur Onderlinge Filmapparatuur Beeldapparatuur Verzekeringen Luxe gebruiksvoorwerpen U.A. Verzekering Kostbaarheden Sieraden Schilderijen Kunstvoorwerpen Geluidsapparatuur Elektrische Geluidsapparatuur Elektrische apparaten Muziekinstrumenten Fotoapparatuur Filmapparatuur Kunstvoorwerpen Geluidsapparatuur Voorwaarden Elektrische apparaten Muziekinstrumenten Fotoapparatuur Filmapparatuur Beeldapparatuur Luxe gebruiksvoorwerpen Verzekering Kostbaarheden Sieraden Schilderijen Kunstvoorwerpen Geluidsapparatuur Elektrische apparaten Muziekinstrumenten Fotoapparatuur Filmapparatuur Beeldapparatuur Luxe gebruiksvoorwerpen Verzekering Kostbaarheden Kostbaarhedenverzekering Sieraden Schilderijen Kunstvoorwerpen Geluidsapparatuur Elektrische Geluidsapparatuur Elektrische apparaten Muziekinstrumenten 1994 K Fotoapparatuur Filmapparatuur Kunstvoorwerpen Geluidsapparatuur Elektrische apparaten Muziekinstrumenten Fotoapparatuur Filmapparatuur Beeldapparatuur Luxe gebruiksvoorwerpen Verzekering Kostbaarheden Inhoudsopgave Artikel Bladzijde Artikel Bladzijde 1. Begripsomschrijvingen 2 Verzekeringnemer 2 Maatschappij 2 Verzekerden 2 Verzekerde zaken 2 Bereddingskosten 2 Nieuwwaarde 2 Dagwaarde 2 Marktwaarde 2 2. Grondslag van de verzekering 2 3. Omschrijving van de dekking 2 Algemeen 2 Verzekerde bedrag 2 Verzekerde belang 2 Uitbreidingen 2 Dekkingsgebied 2 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 2 Risicowijziging 3 4. Omschrijving van de schadebehandeling 3 Verplichtingen bij schade 3 Benoeming experts 3 Berekening van de sc hadevergoeding 3 Herziening schadeberekening 3 Verlies van recht op uitkering 3 Afwikkeling van schade 3 Samenloop 3 Overgang van recht 4 Terugverkrijging 4 Teruggevonden voorwerpen 4 5. Premiebetaling/schorsing 4 Premiebetaling 4 Schorsing 4 Terugbetaling van de premie Wijziging van de verzekering 4 Aanpassing van premie en voorwaarden Aanvang, duur en einde van de verzekering 4 V8. Eigendomsovergang Adres van verzekeringnemer Nadere omschrijvingen 5 Atoomkernreaktie 5 Molest 5 Aardbeving/vulkanische uitbarsting 5 Overstroming 5 Opzet 5 Wettelijke rente 5

2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen A. Verzekeringnemer Degene met wie de maatschappij de verzekeringsovereenkomst heeft gesloten. B. Maatschappij Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. C. Verzekerden De verzekeringnemer en diens inwonende partner en ongehuwde kinderen, voor zover de verzekerde zaken aan deze personen in eigendom toebehoren. D. Verzekerde zaken De op het polisblad of bijbehorende specificatie omschreven voorwerpen. E. Bereddingskosten De kosten ter voorkoming of vermindering van schade aan een verzekerde zaak, door verzekerde bij of na een gedekt evenement gemaakt, ook indien deze geen baat mochten hebben gehad. F. Nieuwwaarde Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. G. Dagwaarde De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering en/of slijtage. H. Marktwaarde De prijs die uitdrukking geeft aan de waarde op de inkoopmarkt vermeerderd met de gemaakte kosten. Artikel 2. Grondslag van de verzekering De door verzekeringnemer aan de maatschappij verstrekte inlichtingen en gedane verklaringen -in welke vorm dan ookvormen de grondslag voor deze verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee één geheel uit te maken. Artikel 3. Omschrijving van de dekking A. Algemeen De in het polisblad omschreven verzekerde zaken zijn verzekerd, met in achtneming van het gestelde onder Nadere omschrijvingen in artikel 10, tegen materiële schade veroorzaakt door: - diefstal, verlies, vermissing; - vernietiging of beschadiging door een plotselinge van buiten komende gebeurtenis. B. Verzekerde bedrag Als verzekerde bedrag zal gelden: - bij nieuw aangeschafte voorwerpen: de aankoopprijs; - voor andere voorwerpen: de getaxeerde waarde. C. Verzekerde belang 1. De verzekering geschiedt, in geval van schade met betrekking tot elk voorwerp, tot ten hoogste het daarvoor verzekerde bedrag; 2. Indien en voor zover aan deze verzekering een taxatierapport van een deskundige ten grondslag ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 275 Wetboek van Koophandel, geschiedt de verzekering met vaste taxatie voor zover dit rapport niet ouder is dan 3 jaar. D. Uitbreidingen De verzekering verleent boven het verzekerde bedrag dekking voor: - bereddingskosten; - kosten van experts en/of deskundigen voor de vaststelling van de schade. Voor zover het een door verzekerde benoemde expert betreft, echter tot het bedrag van de expert die door de maatschappij is benoemd. E. Dekkingsgebied 1. De verzekering is van kracht over de gehele wereld. 2. De verzekering van schilderijen, aquarellen en prenten, beelden en soortgelijke kunstvoorwerpen is echter beperkt tot het woongedeelte van de onroerende zaak op het in het polisblad vermelde risico-adres. F. Algemene uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten verlies of schade ten gevolge van of door: 1. opzet, onvoldoende onderhoud, ernstige nalatigheid of zorgeloosheid van een verzekerde, dan wel de houder, drager of gebruiker; 2. het onbeheerd achterlaten van voorwerpen in een afgesloten ruimte buiten de woning van verzekerde, tenzij hieraan sporen van braak aanwezig zijn; 3. het onbeheerd achterlaten van voorwerpen in vaar- en voertuigen; 4. het in pand of huur afstaan van de voorwerpen zonder schriftelijke toestemming van de maatschappij; 5. slijtage, ongedierte of schimmel, reiniging, reparatie of bewerking; 6. opwinden van uurwerken, mechanische defecten en gebreken; 7. geleidelijk werkende invloeden, zoals vocht, warmte, vorst, droogte en dergelijke; 8. krassen en deuken door normaal gebruik; 9. gebruik tijdens (semi-)beroepsuitoefening; 10. lekkage van batterijen en accu s, aanwezig in of aan de verzekerde voorwerpen; 11. inbeslagneming of verbeurdverklaring; 12. eigen gebrek, eigen bederf of de aard en natuur van verzekerde voorwerpen; 13. beschadiging die onder een garantie valt; 14. atoomkernreaktie, molest, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming. G. Bijzondere uitsluitingen Van de verzekering is uitgesloten schade aan: 1. muziekinstrumenten: - bestaande uit het springen van snaren en strijkstokharen; - bestaande uit de beschadiging of het verlies van stokken en vellen (slagwerkinstrumenten) en rietjes (blaasinstrumenten), tenzij dit gepaard is gegaan met een andere gedekte schade ten aanzien van het betrokken instrument; 2. elektrische instrumenten en apparaten: - ten gevolge van overbelasting, te hoge netspanning, kortsluiting, stroomlekken of zelfverwarming, dan wel uitsluitend ontstaan aan lampen of buizen; 3. optische instrumenten, foto-, film-, beeld-, en geluidsapparaten: - bestaande uit de beschadiging of het verlies van lenzen, veren en op de apparaten aangesloten banden of spoelen, tenzij dit gepaard is gegaan met een andere gedekte schade ten aanzien van de betrokken instrumenten of apparaten; - bestaande uit gebrekkige weergave van opgenomen beeld of geluid. 2

3 H. Risicowijziging 1. De verzekering eindigt op het tijdstip waarop verzekeringnemer ophoudt zijn woonplaats binnen Nederland te hebben. 2. De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van een verhuizing, een wijziging in de bouwaard, het gebruik en de bestemming van de onroerende zaak waarin de verzekerde voorwerpen zich in de regel bevinden. Indien kennisgeving hiervan achterwege blijft, vervalt het recht op schadevergoeding. De maatschappij heeft het recht na kennisgeving door verzekeringnemer nadere voorwaarden en/of premies te stellen, dan wel de verzekering te beëindigen. 3. De maatschappij heeft het recht bij risicoverzwaring de verzekering zonder opgave van reden te beëindigen. Artikel 4. Omschrijving van de schadebehandeling A. Verplichtingen bij schade Een verzekerde, die kennis draagt van een gebeurtenis, die voor de maatschappij tot een uitkeringsverplichting zou kunnen leiden, is verplicht: 1. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan de maatschappij te melden; 2. zo spoedig mogelijk alle gegevens en bescheiden aan de maatschappij te verstrekken; 3. desverlangd een schriftelijke en door hem/haar zelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade aan de maatschappij over te leggen; De door verzekerde verstrekte en/of te verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen (mede) dienen tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering. 4. de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen; 5. zijn/haar volle medewerking aan de schaderegeling te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden; 6. voor het laten verrichten van reparaties (waaronder noodvoorzieningen niet zijn begrepen) toestemming van de maatschappij af te wachten alvorens hiertoe opdracht te geven; 7. aangifte te doen bij de politie na het vermoeden van een strafbaar feit. Het niet nakomen van één of meer van deze verplichtingen heeft verlies van het recht op schadevergoeding tot gevolg, indien en voor zover de belangen van de maatschappij hierdoor zijn geschaad. Elk recht op schadevergoeding vervalt eveneens, indien verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. B. Benoeming experts Na ontvangst van een schademelding door de maatschappij zal de omvang van de schade in overleg met verzekerde worden vastgesteld. Indien daarbij de hulp van een expert wenselijk of nodig mocht blijken, zal de maatschappij deze benoemen. Verzekerde heeft het recht eveneens een expert aan te wijzen, in welk geval de schade door beide experts gezamenlijk wordt vastgesteld. Voor het geval zij niet tot overeenstemming kunnen komen, zullen zij vooraf een derde expert benoemen, die in een dergelijk geval het schadebedrag binnen de grenzen van de eerder verrichte taxaties bindend vaststelt. Door het enkele feit van medewerking aan het voorafgaande kunnen geen rechten worden ontleend. C. Berekening van de schadevergoeding 1. Het bedrag van de schadevergoeding wordt vastgesteld door het verschil te nemen tussen de waarden van de verzekerde voorwerpen onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná het ontstaan van de schade, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel. Indien de beschadigde voorwerpen kunnen worden hersteld, kan de maatschappij volstaan met vergoeding van de herstelkosten tot ten hoogste het in de eerste alinea genoemde verschil. 2. Als waarde zal gedurende het eerste verzekeringsjaar per verzekerd voorwerp het verzekerde bedrag gelden. Voor elke maand dat het voorwerp langer verzekerd is dan 12 maanden, zal een aftrek worden toegepast van 0,75 procent van het verzekerde bedrag. Deze aftrek zal nooit meer bedragen dan 50 procent. Indien de dagwaarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade hoger is, zal de dagwaarde gelden tot ten hoogste het verzekerde bedrag. 3. Bij voortaxatie overeenkomstig artikel 275 Wetboek van Koophandel zal -onverminderd de rechten van de maatschappij uit dit artikel voortvloeiende- als waarde voor de schade, het bedrag van die voortaxatie worden aangenomen en zal bij het vaststellen van de waarde na de schade, met de bedoelde voortaxatie rekening worden gehouden. Deze voortaxatie heeft een geldigheidsduur van 36 maanden. Vindt na 36 maanden geen hertaxatie plaats, dan zal een aftrek worden toegepast van 0,75 procent van het verzekerde bedrag voor iedere maand sinds het verstrijken van de geldigheidsduur. Deze aftrek zal nooit meer bedragen dan 50%. Indien de marktwaarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade hoger is, zal de marktwaarde gelden tot ten hoogste het verzekerde bedrag. 4. De maatschappij heeft het recht een schade in natura te vergoeden. 5. Bij schade veroorzaakt aan collecties of bij elkaar behorende zaken, zal worden vergoed het in geld uitgedrukte nadeel aan het beschadigde of verloren gegane deel, rekening houdend met een mogelijke waardevermindering van het geheel als zodanig. D. Herziening schadeberekening De maatschappij zal het recht hebben een schadevaststelling als eerder vermeld voor haar als niet bindend te beschouwen en herziening te verlangen, indien blijkt dat bij die schadevaststelling rekening is gehouden met aan één of meer der experts verstrekte onjuiste inlichtingen of gegevens. Mocht één der partijen kunnen aantonen dat door de experts rekenfouten zijn gemaakt, dan zal die partij bevoegd zijn daarvan verbetering te eisen. E. Verlies van recht op uitkering Elk recht op uitkering vervalt, als niet binnen 12 maanden nadat de uitkering door de maatschappij mocht zijn geweigerd, een rechtsvordering is ingesteld. Elk recht op uitkering vervalt eveneens door het verloop van 5 jaar nadat de schade heeft plaatsgevonden. F. Afwikkeling van schade De betaling van de schadevergoeding zal plaatsvinden uiterlijk 1 maand nadat alle op het schadegeval betrekking hebbende bescheiden de maatschappij hebben bereikt, de schadevergoedingsplicht door haar is erkend en de partijen tot overeenstemming zijn gekomen. G. Samenloop 1. Wanneer blijkt dat de gevolgen van een gebeurtenis door een elders gesloten verzekering geheel of gedeeltelijk 3

4 zijn gedekt of zouden zijn gedekt, indien de onderhavige verzekering niet bestond, is de maatschappij slechts tot uitkering verplicht voor zover de schade het bedrag te boven gaat, dat uit hoofde van een elders gesloten verzekering wordt uitgekeerd of zou zijn uitgekeerd, indien de onderhavige verzekering niet bestond. 2. Mocht in de voorwaarden van die andere verzekering een bepaling van soortgelijke strekking voorkomen als vermeld onder lid 1 van dit artikel of indien de andere verzekeraar weigert de schade binnen een redelijk te achten termijn te vergoeden, zal de maatschappij de schade voor zover onder de onderhavige verzekering gedekt, vergoeden na cessie van de vordering op die andere verzekeraar, zulks tegen betaling van een som gelijk aan het bedrag dat onder de onderhavige verzekering zou zijn betaald, indien die andere verzekering niet zou hebben bestaan. H. Overgang van recht Onverminderd wettelijke bepalingen gaan door het ontvangen van schadevergoedingen de rechten van verzekerde op het verloren voorwerp op de maatschappij over. Verzekerde is verplicht in verband met het in de vorige alinea bepaalde al zijn rechten op het verloren voorwerp aan de maatschappij over te dragen. I. Terugverkrijging De maatschappij heeft het recht, op haar kosten, het verlies of de vermissing van de verzekerde voorwerpen in naam van de verzekerde bekend te maken in dagbladen, met de waarschuwing die voorwerpen niet te kopen of aan te nemen. De kosten tot terugverkrijging van het verlorene of vermiste, mits met toestemming van de maatschappij gemaakt, en de met haar toestemming gegeven beloning, komen ten laste van de maatschappij. J. Teruggevonden voorwerpen Indien een als verloren beschouwd voorwerp wordt terugverkregen nadat de schade is vergoed, heeft de verzekerde het recht dit voorwerp weer tot zich te nemen tegen teruggave aan de maatschappij van de ontvangen schadevergoeding. Indien het terugverkregen voorwerp beschadigd is en herstel redelijkerwijs mogelijk is, zal de maatschappij in dat geval de herstelkosten vergoeden. Artikel 5. Premiebetaling/schorsing A. Premiebetaling Verzekeringnemer is verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd worden. De kosten welke verbonden zijn aan de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van achterstallige premie zijn voor rekening van verzekeringnemer. B. Schorsing Niet-betaling van de premie, kosten en assurantiebelasting binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd zijn, heeft, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd de verplichting tot verdere premiebetaling, schorsing van de verzekering tot gevolg, welke schorsing alsdan wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van het tijdvak, waarover de achterstallige premie verschuldigd was. De verzekering wordt weer van kracht op de dag, volgend op die waarop de verschuldigde premie is voldaan en door de maatschappij is aangenomen. Voor gebeurtenissen in de schorsingsperiode is de verzekering niet van kracht. C. Terugbetaling van de premie Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering overeenkomstig de polisvoorwaarden, vindt terugbetaling van de premie en assurantiebelasting plaats over het tijdvak waarin de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van kosten. Artikel 6. Wijziging van de verzekering Aanpassing van premie en voorwaarden 1. Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering, herziet en in gewijzigde vorm bekend maakt en toepast, dan heeft zij het recht ook deze verzekering aan de nieuwe tarieven en voorwaarden aan te passen, en wel met ingang van de eerste premievervaldag na de invoering van de herziening. 2. De maatschappij zal, indien zij van dit recht gebruik maakt hiervan voor de premievervaldag mededeling doen aan de verzekeringnemer. 3. De verzekeringnemer heeft het recht bedoelde aanpassing te weigeren uiterlijk tot het einde van een termijn van 30 dagen van de premievervaldag af. 4. Maakt hij/zij van dit recht gebruik, dan eindigt de verzekering op de desbetreffende vervaldag of -indien de weigering daarna plaatsvindt- op het tijdstip van de weigering. 5. Heeft de verzekeringnemer van dit recht geen gebruik gemaakt, dan wordt hij/zij geacht de aanpassing te hebben aanvaard. 6. De verzekeringnemer heeft de hem/haar in dit artikel gegeven bevoegdheid niet, indien bedoelde herziening een verlaging van de tarieven, dan wel een verbetering van de voorwaarden inhoudt. Artikel 7. Aanvang, duur en einde van de verzekering De verzekering gaat in op de in het polisblad genoemde aanvangsdatum te 00:00 uur, tenzij de verzekering op een later tijdstip is gesloten. Na de op het polisblad vermelde einddatum van het contract, wordt deze overeenkomst geacht stilzwijgend telkens voor een termijn van 1 jaar te zijn voortgezet, tenzij anders is overeengekomen. De verzekering eindigt te 00:00 uur: 1. op de einddatum, indien één der beide partijen uiterlijk 2 maanden voor die datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd; 2. op de premievervaldatum, indien verzekeringnemer de aanpassing van de herziene tarieven en/of voorwaarden, overeenkomstig de regeling in artikel 6 niet aanvaardt; dagen na de datum, waarop de maatschappij -op grond van schade- de verzekering per aangetekend schrijven heeft opgezegd. De maatschappij kan uitsluitend van dit recht gebruik maken tot 1 maand na de afwikkeling van de schade; 4. op de datum, waarop de maatschappij de verzekering per aangetekend schrijven heeft opgezegd, indien ingeval van schade door verzekeringnemer opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt. 5. op de datum waarop de maatschappij de verzekering per aangetekend schrijven heeft opgezegd, ingeval van risicowijziging. 6. op de premievervaldatum, indien verzekeringnemer 3 maanden na de premievervaldatum de premie, kosten en assurantiebelasting nog niet heeft betaald en de maatschappij op grond hiervan de verzekering schriftelijk heeft opgezegd. 4

5 Artikel 8. Eigendomsovergang 1. Indien het belang bij de verzekerde voorwerpen door overlijden is overgegaan eindigt de verzekering op de einddatum, tenzij de verzekering voordien op naam van de nieuwe belanghebbende door de maatschappij is geaccepteerd. 2. Bij overgang van de verzekerde voorwerpen anders dan als gevolg van overlijden van verzekerde eindigt de verzekering direkt. Artikel 9. Adres van verzekeringnemer 1. Een adreswijziging van verzekeringnemer moet zo spoedig mogelijk aan de maatschappij worden meegedeeld. 2. Kennisgevingen aan de verzekeringnemer, gericht aan zijn laatst bekende adres, worden geacht de verzekeringnemer te hebben bereikt. Artikel 10. Nadere omschrijvingen A. Atoomkernreaktie Onder atoomkernreaktie is te verstaan iedere kernreaktie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioaktiviteit. Deze uitsluiting terzake van atoomkernreaktie geldt niet met betrekking tot radioaktieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioaktieve stoffen, door het bevoegde Ministerie moet zijn afgegeven. Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder Wet is te verstaan: de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder kerninstallatie wordt verstaan: een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet. B. Molest Onder molest zijn te verstaan: - gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de andere, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapende optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties; - burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van die staat betrokken is; - opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag; - binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat; - oproer: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag; - muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. De maatschappij dient te bewijzen dat de schade direct veroorzaakt is of ontstaan is door molest. Deze nadere omschrijving vormt een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te s Gravenhage is gedeponeerd. C. Aardbeving/vulkanische uitbarsting Hieronder wordt verstaan schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij verzekeringnemer bewijst, dat de schade niet aan één van genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven. D. Overstroming Hieronder wordt verstaan schade door overstroming als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of deze overstroming oorzaak dan wel het gevolg is van het door deze polis gedekte evenement. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing, veroorzaakt door overstroming. E. Opzet Hieronder wordt verstaan schade veroorzaakt door opzet of met goedvinden van een verzekerde of enige belanghebbende bij schade-uitkering uit hoofde van deze verzekering. F. Wettelijke rente In afwijking van het ter zake in de wet bepaalde, zal de maatschappij met betrekking tot een verschuldigde schadevergoeding niet eerder voor wettelijke rente kunnen worden aangesproken dan 1 maand na de dag waarop de maatschappij alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen. Persoonsregistratie De voor deze verzekering verstrekte gegevens en de eventueel nader over te leggen gegevens, kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing. 5

Zengen Schroeien Smelten Brandblussing 1995 Ontploffing T-I Blikseminslag Luchtverkeer Storm

Zengen Schroeien Smelten Brandblussing 1995 Ontploffing T-I Blikseminslag Luchtverkeer Storm Verzekering Inboedel Brand Zengen Schroeien Smelten Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Stoom Neerslag Inbraak Diefstal Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig

Nadere informatie

Extra Uitgebreide Inboedelverzekering

Extra Uitgebreide Inboedelverzekering Verzekering Inboedel Brand Zengen Schroeien Smelten Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Stoom Neerslag Inbraak Diefstal Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig

Nadere informatie

1.3 Nieuwwaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

1.3 Nieuwwaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Voorwaarden Uitgebreide verzekering voor inhoud van bedrijven en instellingen nr. 1030 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris: de voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening of andere op

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Kostbaarhedenverzekering BE 03.6.03 B INHOUD. ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Kostbaarhedenverzekering BE 03.6.03 B INHOUD. ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 VOORWAARDEN Kostbaarhedenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.6.03 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

All-Risks woonverzekering opstal

All-Risks woonverzekering opstal apple verzekeringen Postbus 1919, 3000 BX Rotterdam Telefoon 0900 1514 (lokaal tarief) apple G 2009.01 All-Risks woonverzekering opstal Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 2 Grondslag, hernieuwde vaststelling,

Nadere informatie

Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01

Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01 Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01 Inhoudsopgave 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 2 GRONDSLAG, HERNIEUWDE VASTSTELLING, INDEXERING 4 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 5 4 EIGEN RISICO 9 5 VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Handel en Industrie nr. 1243 1

Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Handel en Industrie nr. 1243 1 Voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering voor Handel en Industrie nr. 1243 Privacy-reglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliëntenregistratie

Nadere informatie

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Privacyreglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliënten registratie van AEGON Nederland

Nadere informatie

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Optimaal inboedel Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering Omvang van de dekking 3 Algemeen 4 Binnen het woonhuis 5 Uitbreidingen

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01 Voorwaarden Inboedel FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen 4 Artikel 3 Nadere regelingen 4 Artikel 4 Uitbreiding van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering. Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0

Voorwaarden. Inboedelverzekering. Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0 Voorwaarden Inboedelverzekering Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Art. Blz. 1 Begripsomschrijvingen... 3 2 Grondslag, hernieuwde vaststelling, indexering... 5 3 Omschrijving van de dekking...

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.)

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) INHOUDSOPGAVE: Begripsomschrijvingen : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Verzekerde belangen : Artikel 2.1 Waar en waartegen

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden Optimaal inboedel Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering Omvang van de dekking 3 Algemeen 4 Binnen het woonhuis 5 Uitbreidingen

Nadere informatie

VOORWAARDEN Lichtreclame verzekering INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3

VOORWAARDEN Lichtreclame verzekering INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3 VOORWAARDEN Lichtreclame verzekering MODEL BE 03.2.30 B INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3 ARTIKEL 4 UITGESLOTEN GEBEURTENISSEN

Nadere informatie

Montageverzekering. Polisvoorwaarden Polismantel 654-96. Algemene voorwaarden

Montageverzekering. Polisvoorwaarden Polismantel 654-96. Algemene voorwaarden Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Montageverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 654-96 Algemene voorwaarden Artikel A.1 Begripsomschrijvingen A.1.1 Maatschappij A.1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006''

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN OPSTAL- EN INBOEDELVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN OPSTAL- EN INBOEDELVERZEKERING POLISVOORWAARDEN OPSTAL- EN INBOEDELVERZEKERING Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Sterhelp Bijzondere Voorwaarden Opstalverzekering Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Dekking van de verzekering Rubriek: Inboedel Rubriek: Woonhuis Rubriek: Aansprakelijkheid Rubriek:

Nadere informatie

polismantel 2307 WOONHUISVERZEKERING OPTIMAAL 02-08

polismantel 2307 WOONHUISVERZEKERING OPTIMAAL 02-08 polismantel 2307 WOONHUISVERZEKERING OPTIMAAL 02-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder Maatschappij N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene

Nadere informatie

Brandverzekering voor zaken

Brandverzekering voor zaken Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Brandverzekering voor zaken Polisvoorwaarden Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 10 Uitsluitingen

Nadere informatie

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro)

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 t/m 10 * Uitsluitingen 11 * Verplichtingen van verzekerde bij

Nadere informatie

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene

POLISBANK. Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201. Inhoudsopgave. Gascanddoa. Algemeene 0 Gascanddoa POLISBANK Zwolsche Algemeene % Verzekerd Wonen Pakket VoorwaardenVWP0201 Inhoudsopgave Algemene voornaarden Deze hebben betrekking op het contract enlof op een of meer verzekeringen uit het

Nadere informatie

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Polisvoorwaarden Polismantel B.R.P.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08

polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08 polismantel 2206 INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL 04-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder Maatschappij N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Buitenlandverzekering voor woonhuis en inboedel (HIENN 0110)

Algemene Voorwaarden Buitenlandverzekering voor woonhuis en inboedel (HIENN 0110) Algemene Voorwaarden Buitenlandverzekering voor woonhuis en inboedel (HIENN 0110) INHOUDSOPGAVE: Begripsomschrijvingen : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Beperkingen : Artikel 2.7. Uitsluitingen

Nadere informatie

Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering)

Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering) Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering) Polisvoorwaarden Polismantel 650-92 (Beurs-Rubriekenpolis Constructieverzekering voor bouwwerken

Nadere informatie