B.8 Certificaat van Deelname Indien de opdrachtgever de gehele opleiding heeft gevolgd, wordt aan hem/haar een certificaat van deelname verstrekt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B.8 Certificaat van Deelname Indien de opdrachtgever de gehele opleiding heeft gevolgd, wordt aan hem/haar een certificaat van deelname verstrekt."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Patagonia: Patagonia Consultants B.V., Patagonia Opleidingen B.V., Patagonia Company B.V., alsmede haar personeel en alle aan deze vennootschappen gelieerde (rechts)personen; b) Opdrachtgever: elke (rechts)persoon die met Patagonia onderhandelt over het verstrekken van een opdracht, dan wel aan Patagonia een opdracht heeft verstrekt; c) Opdracht: de opdracht van opdrachtgever aan Patagonia om een opleiding te verzorgen, het vervaardigen en leveren van opleidingsmateriaal, alsmede om diensten te verrichten, zoals advisering, interim-management en detachering, alles in de ruimste zin des woords. 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Patagonia en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. A. Diensten Consultancy en Interim-management A.1 Grondslag offertes Offertes van Patagonia zijn gebaseerd op de informatie, die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij/zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Patagonia zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting', omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. A.2 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens, die Patagonia nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Patagonia betrokken (zullen) zijn. Als Patagonia daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn/haar locatie Patagonia kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting. A.3 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Patagonia geschiedt uitsluitend in onderling overleg. A.4 Personeel a. Wijziging adviesteam Patagonia kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Patagonia plaatsvinden.

2 b. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen op straffe van een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete ten bedrage van (zegge: tienduizend Euro) voor iedere overtreding van dit beding, tenzij vooraf uitdrukkelijk toestemming is verleend door de wederpartij. A.5 Tarieven en kosten van de opdracht Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten, die Patagonia noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven. A.6 Betalingsvoorwaarden Het honorarium en de kosten zoals in artikel A.5 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien tijdige betaling achterwege blijft, kan Patagonia de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij/zij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het opeisbare bedrag met een minimum van 200,-. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). A.7 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Patagonia de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. A.8 Duur en afsluiting van de opdracht De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Patagonia verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Patagonia kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Patagonia hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Patagonia, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3 A.9 Tussentijdse beëindiging van de opdracht Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Patagonia vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Patagonia mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden, die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Patagonia behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht, zonder inachtneming van een opzegtermijn, te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten. A.10 Intellectuele eigendom Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Patagonia. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Patagonia. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de opdrachtgever ten laste van Patagonia een direct opeisbare boete van ,00 (zegge: tienduizend euro) per overtreding. A.11 Vertrouwelijkheid Patagonia is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Patagonia zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Patagonia aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Patagonia, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. A.12 Aansprakelijkheid Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Patagonia, wordt de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen door Patagonia beperkt tot het bedrag dat door de assuradeur van Patagonia wordt verstrekt, doch maximaal het bedrag van het honorarium, dat Patagonia voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal drie maal het gemiddelde declaratiebedrag per maand. Patagonia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin moeten zijn ingediend binnen één jaar na het ontdekken van de schade, danwel nadat de schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, doch niet later dan zes maanden nadat de opdracht is geëindigd, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

4 B. Opleidingen B.1 Inschrijving Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van Patagonia zijn vrijblijvend. Inschrijvingen voor opleidingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Patagonia bevestigt per of brief separaat de inschrijving. Patagonia behoudt zich het recht voor een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. B.2 Opleiding Patagonia spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleidingen. Patagonia behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding af te lasten, uit te stellen, dan wel opleidingen en/of opleidingsgroepen samen te voegen. Patagonia zal opdrachtgever in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen. B.3 Informatie Het programma van de opleiding staat omschreven in het meest recente folder- en voorlichtingsmateriaal. Patagonia behoudt zich het recht voor wijzingen in het opleidingsprogramma aan te brengen. Patagonia zal de opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte stellen. Alle van of namens Patagonia in het kader van de opleiding door opdrachtgever verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van opdrachtgever en diens organisatie. De intellectuele eigendomsrechten van de verkregen informatie komt aan Patagonia toe. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze informatie te verveelvuldigen of te openbaren. Het is opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door Patagonia verzorgde opleidingontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Patagonia. B.4 Locatie en tijdstip Patagonia behoudt zich het recht voor het tijdstip, de locatie en plaats van de opleidingsbijeenkomsten te wijzigen. Patagonia zal de opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte stellen. Patagonia behoudt zich tevens het recht voor om aangekondigde docenten te vervangen. B.5 Klachten Eventuele klachten over de door Patagonia verzorgde opleidingen dienen binnen 8 dagen na uitvoering daarvan schriftelijk en gemotiveerd aan Patagonia Opleidingen B.V., Boshoek KA te Zwijndrecht, kenbaar gemaakt te worden. B.6 Tarieven en Betaling Het door opdrachtgever aan Patagonia verschuldigde cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor aanvang van de opleiding op de op de factuur aangegeven bankrekening van Patagonia te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Patagonia zich het recht voor om de opdrachtgever uit te sluiten van deelname. B.7 Annulering Annulering door opdrachtgever van zijn/haar deelname aan een opleiding is uitsluitend rechtsgeldig, indien deze schriftelijk geschiedt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kan opdrachtgever uiterlijk tot twee weken voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen twee weken voor aanvang van de opleiding is opdrachtgever 50% van de opleidingskosten verschuldigd. Bij verhindering of niet deelnemen aan een opleiding door opdrachtgever zonder tijdige annulering, is opdrachtgever de gehele opleidingskosten aan Patagonia verschuldigd. Bij verhindering is

5 opdrachtgever wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen. B.8 Certificaat van Deelname Indien de opdrachtgever de gehele opleiding heeft gevolgd, wordt aan hem/haar een certificaat van deelname verstrekt. B.9 Aansprakelijkheid Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Patagonia, wordt de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen door Patagonia beperkt tot het bedrag dat door de assuradeur van Patagonia wordt verstrekt, doch maximaal het bedrag van het cursusgeld. Patagonia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin moeten zijn ingediend binnen één jaar na het ontdekken van de schade, danwel nadat de schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, doch niet later dan zes maanden nadat de opdracht is geëindigd, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. C. Algemeen C.1 Toepasselijk recht Op iedere overeenkomst tussen Patagonia en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. C.2 Geschillenregeling Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst tussen Patagonia en opdrachtgever, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht. C.3 Slotbepaling Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van werknemers, bestuurders en aandeelhouders van Patagonia. In geval één van deze bedingen in deze voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietigen, dan wel vernietigbare beding komt alsdan zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

Algemene voorwaarden Bureau Tromp B.V. bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van projecten en trainingen

Algemene voorwaarden Bureau Tromp B.V. bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van projecten en trainingen Algemene voorwaarden Bureau Tromp B.V. bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van projecten en trainingen Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Bureau Tromp, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten Artikel 1: Definities 1.1. Opdracht: een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Alares, zich jegens de andere

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Inhoud. Algemene Voorwaarden

Inhoud. Algemene Voorwaarden Inhoud 1. Algemeen...2 2. Levering Software en installatie...3 3. Acceptatie...4 4. Intellectuele vermogensrechten en verstrekking van gebruiksrechten...5 5. Vervaardiging Maatwerk en Toepassingen...6

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Geldend per 1 februari 2007 Artikel 1: Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. leverancier: de stichting Driestar Educatief, gevestigd en kantoorhoudend te 2800 AJ Gouda aan de Burgemeester

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden isense General Staffing B.V. isense Den Haag B.V. isense Eindhoven B.V. isense Rotterdam B.V. isense Amsterdam B.V. isense Utrecht B.V. isense Contractbeheer B.V. isense Consulting

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Onder How & Knower B.V. wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan de besloten vennootschap How & Knower B.V., en gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910 1. Artikel 1. Definities... 3 2. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 3. Artikel 3. Offertes... 3 4. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst... 3 5. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie