Beleidsvisie Externe Veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018"

Transcriptie

1 Beleidsvisie Externe Veiligheid Gemeente Borger-Odoorn Versie 1.0, april 2014 (vastgesteld op 3 juli 2014)

2 Samenvatting Aanleiding Bij de fabricage, de op- en overslag en het transport van gevaarlijke stoffen zoals ammoniak, chloor en LPG, kunnen ongelukken gebeuren met effecten voor de omgeving. Het gaat om kleine kansen met soms grote gevolgen. In het begrip risico zijn kansen en effecten aan elkaar gekoppeld. Het beleidsveld externe veiligheid houdt zich bezig met de beheersing van activiteiten die een risico voor de omgeving met zich mee kunnen brengen. Als gevolg van enkele rampen en incidenten zoals de vuurwerkramp in Enschede is externe veiligheid een belangrijk landelijk thema geworden. Deze rampen en incidenten hebben ertoe geleid dat de Rijksoverheid diverse maatregelen heeft genomen om zicht te krijgen op de risicobronnen in Nederland en het optimaliseren van de risicobeheersing rondom de risicobronnen. Maatschappelijk gezien hebben deze rampen eveneens een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van het leven met veiligheidsrisico s. Helder is dat de huidige maatschappij nu eenmaal veiligheidsrisico s met zich meebrengt, maar dat er wel grenzen aan deze risico s gesteld moeten worden. De gemeente Borger-Odoorn wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden. Om die verantwoordelijkheid in te vullen heeft de gemeente een extern veiligheidsbeleid ontwikkeld waarin een visie is beschreven hoe om te gaan met de risico s die onze inwoners lopen door mogelijke ongevallen met gevaarlijke stoffen. De gemeente heeft een belangrijke rol in het beleidsveld externe veiligheid omdat het bestuur in veel gevallen bevoegd gezag is bij besluiten rondom bestemmingsplannen en milieuvergunningen. Externe veiligheid gaat in de kern om de zonering tussen risicoactiviteiten en de gebieden waarin veel mensen verblijven. Daarmee is externe veiligheid een sturend thema voor de inrichting van de ruimte. Externe veiligheid in Borger-Odoorn De gemeente Borger-Odoorn kent op dit moment enkele bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt en opgeslagen. Daarnaast liggen er in de gemeente diverse buisleidingen waar gas door wordt getransporteerd en vinden er op de weg jaarlijks diverse vervoersbewegingen met gevaarlijke stoffen plaats. Door de lage bevolkingsdichtheid en de meestal grote afstand tot risicobronnen kan in zijn algemeenheid worden gezegd dat de gemeente Borger-Odoorn een laag risicoprofiel kent voor externe veiligheidsrisico s. Visie & ambitie Voor risicovolle inrichtingen en voor de transport van gevaarlijke stoffen onder en boven de weg heeft de Rijksoverheid diverse algemene maatregelen van bestuur vastgesteld waarin grenswaarden, richtwaarden en oriëntatiewaarden zijn opgenomen. Dit betekent dat er voor de gemeente harde grenzen zijn waaraan zij zich moet houden, maar dat er ook beleidsvrijheid is om eigen ambities te formuleren. Vanuit de primaire doelstelling - het beschermen van de burgers - geeft dit extern veiligheidsbeleid een visie op welke manier de gemeente de komende jaren invulling geeft aan haar beleidsvrijheid op dit terrein. Bij het uitvoeren van taken met betrekking tot externe veiligheid ontstaat een spanningsveld tussen de verschillende belangen en perspectieven in de ruimtelijke ordening. Om in de praktijk om te gaan met deze spanningen tussen veiligheid en andere belangen worden drie vertrekpunten gehanteerd: 2

3 1. Risico s in balans externe veiligheid borgen in ruimtelijke procedures 2. Verantwoorde keuzes een kader voor het bepalen van acceptabele risico s - 3. Ruimte voor ontwikkeling - kaders voor ruimtelijke ontwikkeling Concreet leidt de visie tot de volgende ambities: 1. Voldoen aan de wettelijke eisen zoals verwoord in de diverse besluiten en richtlijnen gericht op externe veiligheid. 2. Helderheid over interne rol- en taakverdeling met betrekking tot externe veiligheid en implementeren van planologische kaders voor het ontwikkelen en actualiseren van bestemmingsplannen. Externe veiligheid moet geborgd worden in de procedures voor de ruimtelijke ordening en de vergunningen zodat externe veiligheid als belang wordt meegenomen in de bestuurlijke afweging. 3. Bestaande risico s van bedrijven beheersen door risicovolle bedrijven te vestigen op bedrijventerreinen en niet in gebieden waar veel mensen aanwezig zijn. Voor het vestigen van risicovolle bedrijven in het buitengebied moet maatwerk geleverd worden. 4. Personen die zichzelf niet goed in veiligheid kunnen brengen worden extra beschermd. Dit geldt bijvoorbeeld voor personen met een geestelijke of lichamelijk beperking, bejaarden of kinderen met een zeer jonge leeftijd. Verblijf van deze groepen gedurende grote delen van de dag of nacht nabij risicovolle activiteiten is niet wenselijk. 5. Optimale aandacht voor het beperken en beheersen van de effecten van een calamiteit door de hulpverleningsdiensten. Het is van belang dat een hulpdienst snel bij het ongeval aanwezig is en dat de hulpdiensten beschikken over de juiste middelen om de effecten goed te kunnen bestrijden. 6. Door zorgvuldig om te gaan met ruimtelijke ontwikkelingen rondom risicobronnen mag het risico dat groepen personen van een bepaalde omvang (groepsrisico) slachtoffer worden van een ongeval in beginsel de maatschappelijk aanvaardbare grenzen (oriëntatiewaarde) niet overschrijden. Voor het maximaal toelaatbare groepsrisico is namelijk geen wettelijk maximum en is het een bevoegdheid van de gemeente om per situatie te besluiten of het risico toelaatbaar is. De gemeente heeft de ambitie om het groepsrisico laag te houden. 7. Terughoudendheid met het mogelijk maken van nieuwe risicovolle inrichtingen (zoals bijvoorbeeld LPG-tankstations) in of direct naast woongebieden. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat er in de directe omgeving van bestaande risicovolle inrichtingen een terughoudendheid geldt met bouwplannen. Bijvoorbeeld de planologische richtlijn om binnen een straal van 150 meter vanaf een LPG-tankstation terughoudend te zijn met ruimtelijke ontwikkelingen. Zeker als het gaat om de realisatie van objecten waar kwetsbare groepen gehuisvest worden. 8. Transparante bestuurlijke afweging van risico s. Mocht een potentiële ontwikkeling niet kunnen voldoen aan de planologische richtlijnen dan is maatwerk nodig. Het college van B&W zal, op basis van adviezen van experts externe veiligheid en de veiligheidsregio, een risicoafweging vaststellen. Om dit proces te stroomlijnen zal, na besluitvorming over dit beleidsplan, een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. 3

4 Inhoudsopgave 1: Inleiding Algemeen Aanleiding Doelstelling beleidsvisie Totstandkoming beleidsvisie Externe Veiligheid Waarop is deze beleidsvisie externe veiligheid gericht? Begrippen in externe veiligheid Landelijk toetsingskader Beleidsvrijheid gemeente Taken externe veiligheid Externe Veiligheid in Borger-Odoorn Huidige risicobronnen externe veiligheid Inschatting huidige externe veiligheidsrisico s Toekomstige situatie ruimtelijke ordening Visie en ambitie Visie Ambities Uitvoering Planologische richtlijnen Planologische richtlijnen LPG-tankstations binnen woongebieden Planologische richtlijnen (nieuwe) Bevi-inrichtingen Planologische richtlijnen hogedruk aardgasleidingen Planologische richtlijnen transport gevaarlijke stoffen over wegen Verantwoording groepsrisico Bijlage 1 Gehanteerde begrippen en afkortingen Bijlage 2 Risicobronnen gemeente Borger-Odoorn

5 1: Inleiding 1.1 Algemeen Naar aanleiding van rampen en incidenten is externe veiligheid een belangrijk landelijk thema geworden. Met name de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 heeft de overheid en de maatschappij bewust gemaakt van risico s die het werken met en vervoeren van gevaarlijke stoffen met zich meedragen. Naast deze bewustwording is het tevens duidelijk dat de huidige samenleving een bepaald niveau van risico s heeft die niet volledig uit te bannen is. Wel kan door het voeren van een integraal extern veiligheidsbeleid een wettelijk bepaald niveau van veiligheid worden bereikt. Alle activiteiten en werkzaamheden die plaatsvinden waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn kunnen in dit verband worden aangeduid als risicobron. Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico s die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en door buisleidingen. Ook de risico s die zijn verbonden aan het gebruik van luchthavens vallen onder externe veiligheid. Door tijdige identificatie van risicobronnen, maatregelen te treffen ten aanzien van de risicobronnen en voldoende afstand te creëren tussen de risicobronnen en burgers wordt het veiligheidsniveau verhoogd. Om dit te bewerkstelligen is een integrale werkwijze noodzakelijk tussen de verschillende beleidsvelden. Zoals veel veiligheidsvraagstukken is externe veiligheid een aspect is dat meerdere beleidsvelden raakt en vraagt daarom om bewustwording en samenwerking van deze beleidsvelden. Hierbij valt te denken aan ruimtelijke ordening, vergunningverlening in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), economische zaken, verkeer en de brandweer. Bij externe veiligheid speelt het meerjaren uitvoeringsprogramma externe veiligheid van de provincie Drenthe een belangrijke rol. Dit uitvoeringsprogramma voorziet in ondersteuning op het gebied van externe veiligheid door een steunpunt externe veiligheid dat is ondergebracht bij de provincie. Daarnaast worden diverse ambities benoemd ten aanzien van externe veiligheidsbeleid in Drenthe. 1.2 Aanleiding De gemeente Borger-Odoorn hecht veel waarde aan een veilige woon- en leefomgeving van haar burgers. De gemeente heeft een belangrijke rol in het beleidsveld externe veiligheid omdat het bestuur in veel gevallen bevoegd gezag is bij besluiten rondom bestemmingsplannen, milieuvergunningen en afwegingen in relatie tot externe veiligheid. De gemeente Borger-Odoorn kent op dit moment enkele Bevi inrichtingen en er liggen diverse buisleidingen waardoor gas wordt getransporteerd. Daarnaast vinden er op de weg jaarlijks diverse vervoersbewegingen en activiteiten met gevaarlijke stoffen plaats binnen de gemeente Borger-Odoorn. Recente bestemmingsplanwijzigingen en de invoering van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) hebben een behoefte doen ontstaan, zowel bestuurlijk als ambtelijk, aan een gemeentelijk toetsingskader aangaande externe veiligheid. Dit past tevens in de ambitie zoals opgeschreven meerjaren uitvoeringsprogramma externe veiligheid van de provincie Drenthe dat iedere gemeente extern veiligheidsbeleid formuleert. 5

6 Een eenduidige beleidsvisie externe veiligheid is belangrijk voor de gemeenten om ruimtelijke ontwikkelingen te stroomlijnen. Dit kan vertraging en noodzakelijke bijstelling(en) van ruimtelijke plannen voorkomen. De voorliggende beleidsvisie bevat een aantal beleidskeuzes op basis van de huidige wet- en regelgeving die het mogelijk maken aan de voorkant een keuze te maken voor ruimtelijke ontwikkelingen. 1.3 Doelstelling beleidsvisie Deze beleidsvisie heeft meerdere doelstellingen. Verantwoordelijkheid De gemeente Borger-Odoorn heeft een verantwoordelijkheid voor het bieden van veiligheid aan burgers. Daarom is het van belang dat een heldere visie geformuleerd is ten aanzien van dit veiligheidsonderwerp. Duidelijkheid naar bedrijven en bewoners Deze beleidsvisie is primair gericht op het beschermen van burgers. Het moet voor burgers duidelijk zijn aan welke risico s zij worden blootgesteld en welke grens de gemeente Borger- Odoorn daarbij trekt. Niet alle risico s kunnen voorkomen worden. Een samenleving zonder risico s bestaat niet. Een brede benadering In deze beleidsvisie is ervoor gekozen om niet alleen de risicobronnen te benaderen die volgens wet- en regelgeving aan externe veiligheidsnormen moeten voldoen. In dit verband wordt ook aandacht besteed aan overige risicobronnen die binnen de gemeente Borger-Odoorn aanwezig zijn. Waar verder in deze visie gesproken wordt over externe veiligheid, worden ook deze overige risicobronnen bedoeld. 1.4 Totstandkoming beleidsvisie De voorliggende beleidsvisie externe veiligheid is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen afdelingen van de gemeente Borger-Odoorn, de Veiligheidsregio Drenthe en het Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe. In het proces zijn de volgende stappen gezet: 1. Vaststellen van het huidige risicobeeld 2. Vaststellen van mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente 3. Vaststellen van een visie / ambitie met betrekking tot externe veiligheid 4. Vertalen visie naar planologische richtlijnen 5. Beschrijven acties/ uitvoeringsprogramma 6. Bestuurlijke vaststelling 6

7 2. Externe Veiligheid 2.1 Waarop is deze beleidsvisie externe veiligheid gericht? Bij externe veiligheid gaat het om de risico s die samenhangen met het produceren, verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Deze risico s doen zich zowel voor rondom risicovolle inrichtingen als rondom transportassen en buisleidingen waarover c.q. waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Door te investeren in veiligheidsmaatregelen, het aantal risicobronnen te beperken en de inrichting van de omgeving van risicobronnen aan te passen, wordt de veiligheid zo optimaal mogelijk gemaakt. Het volledig wegnemen van alle veiligheidsrisico s is echter niet betaalbaar, niet praktisch uitvoerbaar en botst met het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. Binnen de diverse taakgebieden van de landelijke, provinciale, regionale en gemeentelijke overheden dienen continue afwegingen te worden gemaakt tussen veiligheids-, haalbaarheids- en kostenaspecten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer, milieu en rampenbestrijding. De onderlinge samenhang van de gemaakte afwegingen van verschillende taakvelden is hierbij van cruciaal belang. Hiertoe is een overkoepelend en samenhangend kader noodzakelijk, waarin het externe veiligheidsbeleid voorziet. 2.2 Begrippen in externe veiligheid De mate van risico is afhankelijk van twee aspecten, namelijk de kans op en het mogelijke effect van een ongeval. RISICO = KANS X EFFECT Onder de kans verstaan we de mogelijkheid dat zich een situatie voordoet waarbij in bijvoorbeeld een opslag van gevaarlijke stoffen een grote brand ontstaat. Onder de effecten verstaan we binnen de externe veiligheidswetgeving uitsluitend het aantal dodelijke slachtoffers van een ongeval, bijvoorbeeld het aantal personen dat bij een grote brand in een opslag van gevaarlijke stoffen wordt blootgesteld aan dodelijke concentraties van gevaarlijke dampen. Dat daarnaast ook een groot aantal gewonden kunnen vallen wordt bij het bepalen van externe veiligheidsrisico s niet meegenomen. Uiteraard is dit aantal gewonden voor de hulpdiensten (bijvoorbeeld brandweer, ambulancediensten, etc.) wél relevant, daarom wordt dit aspect meegenomen bij de verantwoording van het groepsrisico. In Nederland worden twee maten gehanteerd voor het risico, namelijk het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Plaatsgebonden risico (PR) Bij het plaatsgebonden risico (PR) gaat het om de kans per jaar dat een denkbeeldig persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen als deze persoon zich onafgebroken en onbeschermd in de nabijheid van een risicovolle inrichting of transportas bevindt. 7

8 Plaatsen met een gelijk risico kunnen door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden weergegeven (figuur 2.1). Dit kan worden vergeleken met bijvoorbeeld het weergeven van geluidscontouren of hoogtelijnen. Het PR leent zich daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen een risicobron (inrichting of transportas) en kwetsbare bestemmingen, zoals woonwijken. In de onderstaande figuur betekent een plaatsgebonden risicocontour van 10-6 /jr, dat een persoon die zich onafgebroken, onbeschermd op die bepaalde plaats bevindt een kans heeft van eens in de miljoen jaar om te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen in de inrichting. Figuur 2.1 Voorbeeld plaatsgebonden risico-contouren (zie toelichting in hoofdtekst) Groepsrisico (GR) Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans dat een (werkelijk) aanwezige groep van 10, 100 of 1000 personen overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico wordt weergegeven als een grafiek met het aantal personen op de horizontale as en de cumulatieve kans op overlijden op de verticale as (de fn curve, zie ook figuur 2.2). Het groepsrisico, dat wordt bepaald door het aantal personen binnen het invloedsgebied rondom een risicovolle inrichting of transportas, wordt gezien als een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een calamiteit. 8

9 Figuur 2.2 Voorbeeld grafiek waarin het groepsrisico is uitgezet (de zogenaamde fn-curve) Risicobeleving; veiligheid is meer dan berekend risico Het gevoel van veiligheid omvat meer dan het berekende risico. Ook andere elementen spelen een rol, zoals de mate van bekendheid met het risico, de mate van invloed die iemand zelf kan uitoefenen (beheersbaarheid), de vrijwilligheid van blootstelling, het vertrouwen in de informatiebron, media-aandacht en de waarneembaarheid en omvang van het ongeval. Maar ook persoonlijke factoren zoals bijvoorbeeld gevoeligheid en angsten zijn van invloed op het te ervaren risico. Daarnaast veranderen het gevoel van veiligheid en de opvattingen over risico s in de tijd als gevolg van technologische, economische en culturele ontwikkeling in een samenleving. Risicobeleving gaat om hoe mensen zélf bepaalde risico s beleven. 2.3 Landelijk toetsingskader De Rijksoverheid heeft aan externe veiligheidsrisico s grenswaarden, richtwaarden en een oriëntatiewaarde gesteld. Voor risicovolle inrichtingen is sinds 2004 één en ander wettelijk geregeld in het Bevi 1. Voor het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is sinds 2011 het Bevb 2 van toepassing. Voor het transport van gevaarlijke stoffen is dezelfde systematiek van risiconormering, opgenomen in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (CRnvgs) 3 met de bedoeling deze wettelijk vast te leggen in de komende AMvB Bevt 4. Plaatsgebonden risico (PR) De normering voor het plaatsgebonden risico is afhankelijk van de aard van het te beschermen object. Hierbij wordt in wet- en regelgeving onderscheid gemaakt tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. De kwetsbare objecten (zoals woningen, grote kantoren, ziekenhuizen e.d.) worden beter beschermd dan beperkt kwetsbare objecten (zoals kleinere kantoorgebouwen of bedrijfsgebouwen). De plaatsgebonden risiconorm (10-6 per jaar) is voor kwetsbare objecten een grenswaarde (hieraan moet worden voldaan). De plaatsgebonden risiconorm (10-6 per jaar) is voor beperkt 1 Staatsblad 2004, 250, Besluit van 27 mei Besluit externe veiligheid buisleidingen, Besluit van 1 januari Staatscourant, 2012 nr juli Concept AMvB Besluit transportroutes externe veiligheid, op 4 december 2008 aangeboden aan de Tweede Kamer. 9

10 kwetsbare objecten een richtwaarde (hieraan moet zoveel mogelijk worden voldaan; afwijking van deze waarde dient adequaat gemotiveerd te worden). De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico voor kwetsbare objecten is 10-6 per jaar. De richtwaarde voor het plaatsgebonden risico voor beperkt kwetsbare objecten is 10-6 per jaar. Groepsrisico (GR) Voor het groepsrisico geldt geen norm, maar een verantwoordingsplicht. Binnen deze verantwoordingsplicht moeten zowel kwalitatieve als kwantitatieve elementen worden beschouwd. Voor toetsing van de kwantitatieve elementen is een oriëntatiewaarde vastgelegd. Deze oriëntatiewaarde kan door het bevoegd gezag als handvat worden gebruikt, maar is geen harde norm. Ten aanzien van risicovolle inrichtingen is elke verandering van het groepsrisico, ook al bevindt het risico zich boven of onder de oriëntatiewaarde, gebonden aan een verantwoordingsplicht. Dit geldt ook voor de actualisatie van het bestemmingsplan, ook als geen sprake is van een verandering van het groepsrisico. Ten aanzien van transportassen en buisleidingen is elke toename van het groepsrisico, ook al is het risico lager dan de oriëntatiewaarde, gebonden aan een verantwoordingsplicht. Dit geldt ook voor de actualisatie van het bestemmingsplan, ook als geen sprake is van een verandering van het groepsrisico. De hoogte van de oriëntatiewaarde groepsrisico is beschreven in de wetgeving externe veiligheid. Voor inrichtingen (kans per jaar) geldt een andere risicogrens dan voor transport en buisleidingen (kans per km per jaar). De oriëntatiewaarde wordt gepresenteerd als een rechte lijn voor de volgende punten: De kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers is ten hoogste 10-5 per jaar (10-4 per km per jaar) De kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers is ten hoogste 10-7 per jaar (10-6 per km per jaar) De kans op een ongeval met 1000 of meer dodelijke slachtoffers is ten hoogste 10-9 per jaar (10-8 per km per jaar) Dus: Hoe groter de potentiële omvang van de ramp hoe strenger de oriëntatiewaarde. Immers, een ongeval met 100 doden leidt tot meer ontwrichting, leed en emoties, dan een ongeval met tien dodelijke slachtoffers. Dit is naar normering vertaald door aan de kans op een ramp met 100 doden een richtwaarde te stellen de oriëntatiewaarde - die een factor honderd lager ligt dan voor een ramp met tien doden. Dus voor 10 dodelijke slachtoffers is de oriëntatiewaarde eens in de honderdduizend jaar (10-5 ), voor 100 dodelijke slachtoffers is de oriëntatiewaarde eens in de tien miljoen jaar (10-7 ) en voor 1000 dodelijke slachtoffers is de oriëntatiewaarde eens in de miljard jaar (10-9 ). Kanttekeningen bij de normen voor risico s De normen voor risico s sluiten lang niet altijd aan bij de wijze waarop burgers risico s beleven. Zo is de kans op een dodelijk verkeersongeluk voor de gemiddelde burger veel groter dan de kans om slachtoffer te worden van een ramp met gevaarlijke stoffen. Toch achten veel burgers de risico s van het verkeer acceptabeler. 10

11 Beoordeling effecten Zoals hierboven aangegeven wordt in de risiconormering alleen gekeken naar het directe aantal dodelijke slachtoffers. Ook als wordt voldaan aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is lager dan de oriëntatiewaarde kan een calamiteit nog altijd zeer veel gewonden en zieken tot gevolg hebben. Daarom is het van belang om naast aandacht voor de risico s ook de mogelijke effecten te beschouwen, zodat ook de mogelijkheden voor beperking, beheersing en bestrijding van deze effecten aan bod komen. In onderstaande figuur wordt voor een willekeurige opslagtank (brandbaar gas, zoals LPG) drie zones geduid: - Plaatsgebonden risicocontour De berekende risicocontour voor het individuele risico % letaalgebied. De berekende effectcontour waarbinnen alle mensen in een worst case scenario zullen overlijden. In deze contour is geen rekening gehouden met de kans van optreden. - 1% letaalgebied. De berekende effectcontour waarbinnen van 100% tot 1% van mensen in een worst case scenario zal overlijden. In deze contour is geen rekening gehouden met de kans van optreden. Figuur 2.3 Risico- en effectcontouren rondom een opslagvoorziening met een brandbaar gas % letaalgebied 1% letaalgebied / invloedsgebied groepsrisico 2.4 Beleidsvrijheid gemeente Binnen deze kaders uit paragraaf 2.3 is er enige vrijheid voor het bevoegde gezag om eigen ambities te formuleren. De gemeente heeft als bevoegd gezag beleidsvrijheid voor wat betreft de richtwaarde voor het plaatsgebonden risico en de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. Plaatsgebonden Risico (PR) De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is een harde juridische grens en mag in geen geval overschreden worden. De richtwaarde (in de zin van artikel 5.1 van de Wet Milieubeheer) voor het plaatsgebonden risico impliceert dat aan die waarde voor beperkt kwetsbare objecten zoveel mogelijk moet worden voldaan bij het nemen van een besluit waarvoor die waarde is voorgeschreven. Uit de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de Wet milieubeheer kan worden afgeleid dat er sprake moet zijn van zwaarwegende maatschappelijke, economische en/of planologische redenen. De wijze waarop de verschillende in het geding zijnde belangen worden gewogen is de zaak van het bevoegd gezag. 11

12 Groepsrisico (GR) De verandering van het groepsrisico dient te worden verantwoord. Hierover dient een bestuurlijke afweging plaats te vinden. Dit is wettelijk verankerd. De oriëntatiewaarde kan door het bevoegd gezag als handvat worden gebruikt. De oriëntatiewaarde heeft niet de status van een grens- of richtwaarde, maar dient als een oriënterende toetsingswaarde. 2.5 Taken externe veiligheid In de onderstaande tabel staan structurele werkzaamheden opgesomd die direct of indirect zijn afgeleid uit de vigerende wetgeving met betrekking tot externe veiligheid. Door de komst van de regionale uitvoeringsdienst Drenthe zullen uitvoeringstaken verschuiven van de gemeente naar de uitvoeringsdienst. Tabel 2.1 Uitvoeringstaken externe veiligheid Structurele EV-taken Toelichting taken Toepassen Opmerking Toepassen EV in RO procedures (BEVI, BEVB, CRNVGS) Toepassen EV-wetgeving bij (diverse) WRO-procedures of Wabo-procedure afwijken bestemmingsplan Toepassen wanneer in het invloedsgebied van een risicobron ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Advies en wettelijke verantwoording door Veiligheidsregio Drenthe. Berekening door Omgevingsdienst. Toepassen EV in de omgevingsvergunning milieu (BEVI) Toepassen EV-wetgeving bij oprichtings-, verander- en revisievergunningen. Toepassen bij oprichting, wijziging en revisie van Bevibedrijven. Advies en wettelijke verantwoording door Veiligheidsregio Drenthe. Berekening door Omgevingsdienst. Controle bij EV-relevante inrichtingen (BEVI) Handhaving EV-relevante bedrijven. Toepassen bij Bevibedrijven. RUD in samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe. Controle bij EV-relevante (beperkt) kwetsbare objecten (BEVI, BEVB, CRNVGS) Controle feitelijk gebruik van objecten binnen 10-6 contour i.v.m. gevolgen voor status (beperkt) kwetsbaar.. Toepassen rondom Bevibedrijven en hogedruk aardgasleidingen. Inrichtingen invoeren in Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) (Registratiebesluit) Risicovolle objecten (niet alleen Bevi-bedrijven) moeten geregistreerd worden in het RRGS Toepassen bij nieuwe Bevibedrijven of overige risicovolle inrichtingen die genoemd zijn in het Registratiebesluit en bijbehorende regeling. Taakuitvoering per 1 jan 2014 door omgevingsdienst Drenthe. Actualisatie verplicht eens per 5 jaar. Kwetsbare objecten invoeren in ISOR (Registratiebesluit) Kwetsbare objecten moeten geregistreerd worden in het ISOR. Toepassen bij nieuwe kwetsbareobjecten genoemd in bijlage 3 van de Regeling provinciale risicokaart Risicocommunicatie (Wet Veiligheidsregio s) Communiceren over de externe veiligheidsrisico s in de gemeente. Taakverantwoordelijkhei d bij Veiligheidsregio Drenthe 5 5 Voorheen was het college van B&W verplicht te communiceren over de risico s van rampen en zware ongevallen. Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio s is deze verantwoordelijkheid verschoven naar het bestuur van de veiligheidsregio (wet veiligheidsregio s artikel 46, lid 2 respectievelijk lid 3). 12

13 3. Externe Veiligheid in Borger-Odoorn De gemeente Borger-Odoorn is als plattelandsgemeente gelegen tussen de kernen Assen en Emmen in. In de gemeente wonen circa mensen, verdeeld over 25 kernen en een groot landelijk gebied. Er zijn twee hoofdkernen aanwezig, te weten Borger en Nieuw-Buinen. De overige kernen bestaan uit een lintstructuur of zijn gebouwd rondom oorspronkelijke brinken op esgronden. De basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente wordt gevormd door de kenmerken van het landschap. De gemeente kan in dit verband worden onderverdeeld in drie specifieke gebieden. Naast een zandgedeelte zijn de Hunzelaagte en het Veenkoloniale gebied te onderscheiden. 3.1 Huidige risicobronnen externe veiligheid In het kader van deze visie is een inventarisatie gemaakt van alle risicobronnen binnen de gemeente Borger-Odoorn. Deze inventarisatie gaat uit van het Registratiebesluit en de Regeling provinciale risicokaart, hetgeen de basis is voor het vullen van Vooraf wordt opgemerkt dat de gemeente Borger-Odoorn geen bedrijven kent op basis van het BRZO. In deze visie worden de volgende risicovolle situaties onderscheiden: Risicovolle bedrijven (Bevi) Hogedruk aardgasleidingen (Bevb) Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg Overige risicovolle situaties niet vallend onder het Bevi Figuur 3.1 Uitsnede risicokaart (www.risicokaart.nl) 13

14 Figuur 3.1 Presentatie externe veiligheidsrisicobronnen gemeente Borger-Odoorn Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) In en rondom het beheersgebied van de gemeente Borger-Odoorn is een aantal inrichtingen aanwezig die vallen onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het betreft enkel LPG-tankinstallaties. Het gevaar van een LPG-tankinstallatie is met name gelegen in explosiegevaar van de lossende tankwagen en een fakkelbrand bij de ondergrondse opslagtank met als gevolg schade voor mensen en dier. In bijlage 2 is een lijst van de betreffende inrichtingen opgenomen Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) Door de gemeente loopt een aantal hogedrukaardgasleidingen van de NAM en de Gasunie die vallen onder het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Het gevaar van buisleidingen is met name gelegen in explosiegevaar en grote hittestraling als gevolg van ontstoken gas dat ontstaat na het ontsnappen van gassen met als gevolg schade voor mens en dier. Dergelijke schade kan ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld graafwerkzaamheden door derden. 14

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid Provincie Limburg maart 2015 PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid dossier : 9Y3672-120-100 registratienummer : AM-AF20150037/P&C versie: 3.0 Provincie

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

Risicobeperkend ruimtelijk ontwerpen door effectief eenvoudige richtsnoeren: onmisbaar voor een inhoudelijke verantwoording groepsrisico

Risicobeperkend ruimtelijk ontwerpen door effectief eenvoudige richtsnoeren: onmisbaar voor een inhoudelijke verantwoording groepsrisico Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid Jrg 3 Nr 9 Ι 43 Risicobeperkend ruimtelijk ontwerpen door effectief eenvoudige richtsnoeren: onmisbaar voor een inhoudelijke verantwoording groepsrisico praktijkkennis

Nadere informatie

Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen

Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen Prov incie Noord-Brabant Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen Auteurs Dhr. ing. V. van Erp Dhr. ing. I. Senssen Mw. ing. B. van Kooij Datum mei 2008 Voorwoord In het kader van het

Nadere informatie

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Borgen EV in ruimtelijke ordening Auteurs : R. Evelein (Tauw), B. Buitendijk (VRR) en F. van der Lans (DCMR) Afdeling : Gemeenten en

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde - gemeente titel projectnummer status Reimerswaal Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse werkdocument 1 februari 2012 Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Gido van der Linde Jan van Donkelaar ECORYS Nederland Bart Witmond Eline

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden"

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente Teylingen juli 2011 definitief Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES CODE 114806.02 GEMEENTE COEVORDEN 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie