I Postbus l EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F W UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP Visie Externe Veiligheid ONS KEMRK 12UIT08605 DOORKIESNUMMER DATUM 13 juli r. Geachte dames, heren, Op 10 juli jl. hebben wij de Visie Externe Veiligheid vastgesteld. Hierbij bieden wij u deze visie ter kennisname aan. In het "Besluit externe veiligheid inrichtingen", de "Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" en liet "Besluit ondergrondse buisleidingen" is bepaald dat de gemeente moet verantwoorden welk (groeps)risico aanvaardbaar wordt geacht. De gemeente heeft dus een bepaalde beleidsvrijheid hoe ze hiermee om kan gaan. In de visie externe veiligheid van de gemeente Schiedam is invulling gegeven aan deze beleidsvrijheid en wordt aangegeven hoe de gemeente omgaat met de beoordeling en verantwoording van beslissingen die gevolgen hebben voor de externe veiligheidssituatie. Het gaat daarbij zowel om beleid ter bescherming van de blootgestelden (bijv. bewoners) als beleid ter bescherming van de rechten van de risicobronnen (bijv. bedrijven). R~~imtelijlte plannen of oingevingsvergunningen kunnen tot gevolg hebben dat externe veiligheidsrisico's toenemen. Het is daarom de taak van het gemeentebestuur om verantwoording af te leggen over de mogelijke gevolgen van ruimtelijke besluiten. Met de visie externe veiligheid wordt vooskomen dat voor elk: bouwplan (strijdig met het bestemmingsplan) of ruimtelijlte procedure, ongeacht de omvang daarvan, een uitgebreide groepsrisicoverantwoording moet plaatsvinden.

2 Dit betekent dat er voor plannen die passen binnen de visie een aanzienlijke tijdswinst behaald kan worden. Daarnaast worden niet alle plannen afzonderlijk beschouwd maar worden de ontwikkelingen in een sameilhangend kader geplaatst. Dit voorkonlt een versnipperde aanpak. Het is tevens niet meer nodig elke toename van het groepsrisico voor te leggen aan het bestuur. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam,

3 VISIE EXTERNE VEILIGHEID Veiligheid en Ontwikkeling hoofdrapport Gemeente Schiedam April 2012

4 VOORWOORD Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De kans dat er een ongeval of ramp plaatsvindt is in Schiedam gelukkig maar klein. Maar als er toch een ongeval gebeurt met gevaarlijke stoffen, dan zorgen we ervoor dat het effect zo klein mogelijk is. Schiedam wil immers een veilige stad zijn en een veilige leefomgeving bieden. De kans op slachtoffers is flink te verkleinen, door bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met bestaande of nieuwe risico's. Dus bijvoorbeeld geen nieuw kinderdagverblijf openen bij een risicovol bedrijf en geen nieuw risicovol bedrijf toelaten vlakbij een woonwijk. Deze visie is er op gericht om ontwikkelingen mogelijk te maken, maar ook om externe veiligheid daarbij de plaats te geven die het verdient. En die plaats is prominent, want een veilige leefomgeving is een hoeksteen voor een goede leeflmaliteit. Dat betekent vroegtijdig aandacht besteden aan externe veiligheid in ruimtelijke ontwikkelingen en een goede bestuurlijke verantwoording van risico's die we accepteren. Het betekent ook dat externe veiligheid consequent aandacht krijgt in milieuvergunningen voor bedrijven. Externe veiligheidsrisico's zijn met het blote oog niet te zien. Deze beleidsnota maakt zichtbaar, wat tot nu toe voor velen onzichtbaar was. Daarmee willen we niemand ongerust maken en dat is ook niet nodig. Maar het gemeentebestuur ziet het wel als haar taak om haar burgers te beschermen. Schiedam heeft daarom deze visie ontwikkeld als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Schiedam. De kans dat er iets misgaat is gelukkig maar heel klein, maar u weet: 'een ongeluk zit in een klein hoekje'. Laten we er in Schiedam met zijn allen voor zorgen, dat het ongeluk in dat hoekje blijft!

5 SAMENVATTING Deze visie geeft aan hoe de gemeente Schiedam in de periode omgaat met externe veiligheid. Ons motto is 'Veiligheid en ontwikkeling': Schiedam wil zich blijven ontwikkelen, maar externe veiligheid ook duidelijker in beeld brengen bij die ontwikkelingen. Dat vergroot de veiligheid in Schiedam en voorkomt onnodige procedures en langdurige planprocessen. De visie is bedoeld voor het bestuur, voor medewerkers van de gemeente Schiedam en voor alle in externe veiligheid geïnteresseerden. Externe veiligheid gaat over de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Externe veiligheidsrisico's kunnen op twee manieren toenemen. Ten eerste door een toename van risicovolle activiteiten, zoals meer transport van gevaarlijke stoffen of vestiging van meer risicovolle bedrijven. In de tweede plaats nemen risico's toe wanneer er meer mensen in de nabijheid van risicovolle activiteiten aanwezig zijn. Bijvoorbeeld door woningbouw nabij risicobronnen. Beide onderwerpen komen in deze visie aan de orde. Externe veiligheid is voor een deel wettelijk geregeld en genormeerd. Dit betreft het plaatsgebonden risico, de kans dat één iemand ltomt te overlijden als gevolg van een ongeval met een gevaarlijke stof. De wetgever geeft gemeenten daarnaast beleidsvrijheid om tot een eigen afweging te komen. Dit heeft betrekking op het groepsrisico, de kans dat een groep mensen bij een ongeval komt te overlijden. Deze beleidsvrijheid is in deze visie ingevuld. Door DCMR Milieudienst Rijnmond is geïnventariseerd welke externe veiligheidsrisico's in Schiedam aanwezig zijn (hoofdstuk 2). Daarvoor is de kans op een ongeval of ramp berekend. Uit de inventarisatie blijkt dat voor wat betreft het plaatsgebonden risico er geen saneringssituaties in Schiedam zijn, die op grond van de wet ontoelaatbaar zijn. Bovendien blijkt dat waar het gaat om het groepsrisico, de risico's in het algemeen laag zijn. De oriënterende waarde van het groepsrisico (een richtwaarde die Rijk en provincie Zuid-Holland hanteren) wordt op dit moment nog niet overschreden. Verder valt wel ruim de helft van Schiedam binnen het invloedsgebied van een risicobron. Deze invloedsgebieden staan op de signaleringskaart I in hoofdstuk 3. Aan de rand van deze invloedsgebieden komt bij een ongeval één procent van de aanwezigen te overlijden. Het percentage dat overlijdt neemt toe naarmate men dichter tot de risicobron ltomt. Volgens de wet moet het groepsrisico binnen deze invloedsgebieden bij ontwikkelingen waardoor het aantal personen toeneemt, door de gemeente verantwoord worden. Dit betekent dat Schiedam bij een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen het groepsrisico dient te verantwoorden. Vooral transport van gevaarlijke stoffen (over de snelwegen A4, A20, de Nieuwe Maas en via buisleidingen) en enkele grote bedrijven buiten Schiedam hebben grote invloedsgebieden. Tenslotte blijkt uit de inventarisatie ook dat de externe veiligheidsrisico's op de meeste plaatsen niet sterk zullen toenemen tot het jaar 2020 wanneer de in 2010 bekende geplande (woning)bouwplannen worden uitgevoerd. Na de inventarisatie van de 'kans op een ongeval' is in hoofdstuk 3 bezien wat de mogelijkheden zijn om de effecten van een ongeval te verkleinen. Om de effecten van een ongeval of ramp zo veel mogelijk te beperken, dient bij ruimtelijke ontwikkelingen in de invloedsgebieden en bij vergunningverlening aan bedrijven rekening gehouden te worden met externe veiligheid. Dit is het vakgebied van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). De VRR adviseert de gemeente ten aanzien van rampenbestrijding en zelfredzaamheid in de gevallen waar het groepsrisico verantwoord moet worden. Dit is wettelijk geregeld. Schiedam onderschrijft de

6 systematiek die de VRR hanteert, maar zal een iets anders zone-indeling hanteren. De kans op een ongeval en de gebieden waar maatregelen getroffen dienen te worden zijn op twee signaleringskaarten weergegeven. Daarmee kan iedereen in één oogopslag zien waar in Schiedam externe veiligheid extra relevant is. Dat maakt het ook mogelijk om al in een heel vroeg stadium van een ruimtelijke ontwilcl<eling, aandacht te besteden aan externe veiligheid. In die fase is het vaak betrekkelijk eenvoudig om rekening te houden met maatregelen zoals vluchtwegeil en bereikbaarheid voor hulpdiensten. De wettelijk verplichte verantwoording van het groepsrisico komt in hoofdstuk 4 aan de orde. Schiedam zal deze vereenvoudigd toepassen. Dit spaart tijd en kosten. Wanneer het groepsrisico laag is of weinig toeneemt, wordt in het vervolg volstaan met verwijzing naar deze visie en worden enkele algemene maatregelen benoemd. De ambitie van Schiedam voor de toekomst (hoofdstuk 5) is dat externe veiligheidsrisico's niet substantieel toenemen. Vestiging van risicovolle bedrijven is daarom alleen gewenst op het zuidelijke deel van bedrijventerreinen Wilhelminahaven en op het gehele bedrijventerrein 's Graveland/Spaanse Polder. Anderzijds is het ongewenst dat kwetsbare functies als wonen nabij transportassen of risicovolle bedrijven worden gerealiseerd. Signaleringskaart I1 in hoofdstuk 3 geeft aan waar deze kwetsbare functies ongewenst zijn. Daarnaast zal Schiedam er naar streven dat de oriënterende waarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Waar dit niet mogelijk blijkt, zal vanaf het begin van het planproces worden ingezet op het integreren van maatregelen in het ontwerp. Deze visie hecht een groot belang aan een goede verankering en borging van het externe veiligheidsbeleid. Het laatste hoofdstuk van deze visie gaat daar op in. Deels kan dit gebeuren via bestemmingsplannen, deels via omgevingsvergunningen aan bedrijven. Voor beide situaties wordt een stappenplan gegeven. Andere maatregelen die niet juridisch kunnen worden vastgelegd, worden geborgd door een tijdige communicatie in projectteams en met ontwikkelaars. Het motto van deze visie, 'veiligheid en ontwikkeling', betekent daarmee ook het integreren van 'veiligheid in ontwikkeling'.

7 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 2 SAMENVATTING INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER AANLEIDING EN DOEL Het begrip externe veiligheid Waarom een visie externe veiligheid Doelgroepen Afbakening en uitgangspunten Relatie visie met ander beleid RISICO'S, DE KANS OP SLACHTOFFERS Risico-inventarisatie Conclusies uit de risico-inventarisatie EFFECTEN VAN CALAMITEITEN EN MAATREGELEN De rol van de VRR Het kwetsbaarheidszonemodel VRR Signaleringskaarten Schiedam VERANTWOORDING GROEPSRISICO Aanpak verantwoording groepsrisico Uitwerking verantwoording groepsrisico A Geen verantwoording B Beperkte verantwoording C Uitgebreide verantwoording AMBITIES SCHIEDAM Kwantitatieve ambitie groepsrisico... 25

8 5.2 Kwalitatieve ambities groepsrisico Gebiedsgerichte ambities Ambities plaatsgebonden risico VERANKERING VAN EXTERNE VEILIGHEID IN SCHIEDAMS BELEID Stappenplan ruimtelijk planproces Borging via bestemmingsplannen Stappenplan omgevingsvergunning bedrijven Borging in de omgevingsvergunning Andere borgingsmogelijkheden BIJLAGEN Begrippen en afkortingen : Enkele hoofdlijnen van Rijks- en provinciaal beleid : Kwetsbaarheidszonemodel VRR : Toelichting gebiedstypen hoofdstuk : Belangrijke risicobronnen binnen de gemeente Schiedam : Verankering externe veiligheid in de regels : Samenstelling projectgroep externe veiligheid Schiedam : Werkwijze visie en risico-inventarisatie Maatregelen op stedelijk, wijk- en gebouwniveau : Literatuur

9 LEESWIJZER Hoofdstuk 1 van deze visie gaat in op het waarom van een visie externe veiligheid, de uitgangspunten, afbakening en werkwijze. Het tweede hoofdstuk bevat een inventarisatie van risicobronnen die voor Schiedam relevant zijn. Het gaat daarbij om de kans dat een ongeval zich voordoet. Hoofdstuk 3 gaat nader in op mogelijke effecten. Daarbij staat het kwetsbaarheidszonemodel van de VRR centraal en wordt de visie van Schiedam op dit model gegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met twee signaleringskaarten. Hoofdstuk 4 gaat in op de verantwoording van het groepsrisico. Aangegeven wordt hoe uitgebreid in welke situatie het groepsrisico wordt verantwoord. In hoofdstuk 5 staan de ambities die kwantitatief, kwalitatief en gebiedsgericht zijn. Hoofdstuk 6 geeft aan hoe de ambities geborgd worden. Hoofdstuk 7 tenslotte, benoemt de benodigde vervolgacties. Daarna volgen de bijlagen waarbij wat specifieker op de zaken wordt ingegaan. Voor bestuurders is de invulling van de beleidsvrijheid die de gemeente heeft en de ambities van Schiedam in het bijzonder van belang. Deze onderwerpen zijn terug te vinden in hoofdstuk 3 (verantwoording groepsrisico) en in hoofdstuk 5 (ambities). Voor stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders en vergunningverleners geeft deze visie inzicht wanneer externe veiligheid een rol speelt (signaleringskaarten in hoofdstuk 3). Ook de plaats van externe veiligheid in werkprocessen en borging is voor hen relevant (hoofdstuk 6). Milieuambtenaren dienen de gehele visie te kunnen toepassen. Overige geïnteresseerden zoals burgers en bedrijven, zullen wellicht de eigen situatie willen beschouwen en daarbij gebruik maken van de signaleringskaarten in hoofdstuk 3. Voor deze visie is gebruik gemaakt van een uitgebreide risico-inventarisatie die door DCMR is uitgevoerd voor Schiedam. Deze inventarisatie is als deelrapport 1 bij deze visie gevoegd. De scenario-analyse, uitgevoerd door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR), maakt eveneens deel uit van deze visie en is als deelrapport 2 bijgevoegd.

10 1 AANLEIDING EN DOEL Dit inleidende hoofdstuk geeft informatie over de inhoud van deze visie externe veiligheid. Het omschrijft allereerst het begrip externe veiligheid en vat vervolgens samen waarom deze visie is opgesteld. De laatste paragrafen gaan in op de doelgroepen van deze visie en de inhoudelijke afbakening. De slotparagraaf legt relaties tussen deze beleidsvisie en het externe veiligheidsbeleid van het Rijk en de Provincie Zuid-Holland. Ook geeft het de relatie weer met ander gemeentelijk beleid. 1.1 HET BEGRIP EXTERNE VEILIGHEID Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Hoe groot risico's zijn, hangt af van zowel de kans dat er iets gebeurt als de omvang van het effect: Risico = kans x effect Zowel kans als het effect zijn van invloed op de hoogte van het risico. Een heel kleine kans op een ongeval met een heel groot effect kan daarom een even groot risico betekenen (en even ingrijpend zijn) als een grote kans op een ongeval met een heel klein effect. De wet- en regelgeving voor externe veiligheid onderscheidt het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. PR en GR: plaatsgebonden risico en groepsrisico Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat één persoon komt te overlijden die onafgebroken en onbeschermd op één bepaalde plaats verblijft, als gevolg van een ongeval binnen een bedrijf met gevaarlijke stoffen of als gevolg van een ongeval bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over een transportas. Dit houdt onder meer in dat er voldoende afstand moet worden aangehouden tussen gevoelige objecten en risicovolle bedrijven en transportroutes. Het groepsrisico (GR) is de kans dat een groep mensen komt te overlijden als gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een bedrijf waar een ongeval plaatsvindt met gevaarlijke stoffen of als gevolg van een ongeval bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over een transportas. Daarom moet er voor het groepsrisico rekening worden gehouden met het totale aantal aanwezige personen in de directe omgeving van een risicovol bedrijf of transportroute. In bijlage 1 is het groepsrisico toegelicht.

11 1.2 WAAROM EEN VISIE EXTERNE VEILIGHEID De hoogte van het toelaatbare plaatsgebonden risico is grotendeels wettelijk vastgelegd. Voor het groepsrisico geldt daarnaast, dat de gemeente moet verantwoorden welk risico acceptabel geacht wordt. Deze visie geeft aan die verantwoordelijkheid invulling. De visie vult daarmee de beleidsvrijheid in, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen. De visie externe veiligheid voorkomt dat ad-hoc besluiten over het groepsrisico worden genomen. Wanneer de visie is vastgesteld, kan het groepsrisico ook efficiënter worden verantwoord. Deze visie geeft bovendien aan welke groepsrisico's het bestuur acceptabel acht. De visie wordt gebruikt voor de beoordeling en verantwoording van beslissingen die gevolgen hebben voor de externe veiligheidssituatie. Het gaat daarbij zowel om beleid ter bescherming van de blootgestelden (bijv. woningbouw) als beleid ter bescherming van de rechten van de risicobronnen (bijv. bedrijven). Externe veiligheidsrisico's in Schiedam Door de nabijheid van grote en risicovolle bedrijven in ondermeer de WaalIEemhaven en de aanwezigheid van circa twintig bedrijven met veel gevaarlijke stoffen binnen de gemeentegrenzen, is externe veiligheid voor Schiedam een belangrijk onderwerp. Daarnaast worden gevaarlijke stoffen vervoerd over de Nieuwe Maas en de Rijkswegen A20 en A4. Door de gemeente lopen bovendien ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. Al met al voldoende reden voor Schiedam om aandacht te besteden aan externe veiligheid. Wettelijk is geregeld dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen over rampenbestrijding en de zelfredzaamheid van burgers als het groepsrisico verantwoord dient te worden. In deze visie wordt omschreven hoe met deze adviezen in Schiedam wordt omgegaan. Ook wordt aandacht besteed aan de borging van deze adviezen, zodat voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk worden toegepast. Samengevat geeft deze visie externe veiligheid een kader voor: - gemeentelijke ambities op het gebied van externe veiligheid; - ruimtelijke planvorming en inrichting van gebieden; - de verantwoording van het groepsrisico door bedrijven en transport; - de verankering van externe veiligheid in het ruimtelijk planproces en omgevingsvergunningen aan bedrijven.

12 1.3 DOELGROEPEN Deze visie bedient verschillende doelgroepen. Niet voor elke doelgroep is de gehele visie even relevant en interessant. Zo zullen bestuurders vooral geïnteresseerd zijn in de invulling van de beleidsvrijheid die de gemeente heeft en in de ambities van Schiedam. Deze onderwerpen zijn terug te vinden in hoofdstuk 3 (verantwoording groepsrisico) en in hoofdstuk 5 (ambities). Voor stedenbouwkundigen, planologen en vergunningverleners geeft deze visie inzicht wanneer externe veiligheid relevant is (signaleringskaarten in hoofdstuk 3). Ook de plaats van externe veiligheid in werkprocessen en borging is voor hen relevant (hoofdstuk 6). Milieuambtenaren dienen de gehele visie te kunnen toepassen in hun advisering over ruimtelijke ontwikkelingen, naar vergunningverleners en informatieverstrekking aan derden. Daarbij gaat het ook over toe te passen maatregelen (bijlage 10). Overige geïnteresseerden zoals burgers en bedrijven, zullen wellicht de eigen situatie willen beschouwen en daarbij gebruik maken van de signaleringskaarten in hoofdstuk AFBAKENING EN UITGANGSPUNTEN Deze visie gaat over het verkleinen van de kans op slachtoffers als gevolg van ongevallen, veroorzaakt door bedrijven en transport van gevaarlijke stoffen. Het begrip veiligheid is uiteraard veel meer omvattend en betreft ook bijvoorbeeld verl<eersveiligheid, overstromingsrisico's en criminaliteit. De volgende onderwerpen maken geen onderdeel uit van deze visie: - veiligheid in AMvB bedrijven (vallend onder het Activiteitenbesluit) zoals verkooppunten van vuurwerk en propaantanks in het buitengebied; - risico's van afvallende rotorbladen van windmolens; - straling van hoogspanningsleidingen en GSM-zendmasten. Voor deze risico's bestaat wet- en regelgeving die is toegespitst op het betreffende onderwerp (zoals voor vuurwerk en propaangastanks). Deze vallen onder Besluit algemene regels milieubeheer (ook wel het Activiteitenbesluit genoemd). Voor propaangastanks en vuurwerkopslagen die in Schiedam aanwezig zijn, geldt ook dat er op grond van de wetgeving geen groepsrisicoberekeningen worden uitgevoerd. Bij windmolens en GSM-masten gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport geldt dat de gemeente het groepsrisico moet verantwoorden bij een toename van het aantal personen binnen het invloedsgebied. Daarom is deze luchthaven opgenomen op de signaleringskaart in deze visie (hoofdstuk 3.2). Met betrekking tot de aanleg van de A4 zijn op de signaleringskaarten ook de zones rond de toekomstige tunnelmonden opgenomen. Uitgangspunten voor de visie zijn: - visie op hoofdlijnen, geen alomvattende inventarisatie van risico's; - visie als hulpmiddel voor de uitvoeringspraktijk staat centraal; - verankering van externe veiligheid in de werkprocedures is een hoofdopgave; - gerichtheid op praktische toepassing zodat voor diverse disciplines duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.

13 De visie is opgesteld in samenwerking met Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) die onderdeel uitmaken van de gemeentelijke projectgroep voor deze visie (zie bijlage 7: Samenstelling projectgroep). Voor het doorlopen traject wordt verwezen naar bijlage 8: Werkwijze visie en risico-inventarisatie. 1.5 RELATIE VISIE MET ANDER BELEID Rijks- en provinciaal beleid Deze visie past binnen het extern veiligheidsbeleid op rijlts- en provinciaal niveau. In bijlage 2 zijn de hoofdlijnen van het rijlts- en provinciaal beleid benoemd. Samengevat zijn op rijksniveau in wetgeving normen vastgelegd voor het plaatsgebonden risico. Binnen een bestaande plaatsgebonden risico-contour van 10-6 (kans van 1 op een miljoen dat iemand komt te overlijden) van een bedrijf mogen geen kwetsbare bestemmingen mogelijk worden gemaakt. Andersom geldt ook, dat er geen vergunning mag worden verleend aan een bedrijf als hierdoor bestaande kwetsbare bestemmingen binnen een plaatsgebonden risicocontour van een bedrijf komt te liggen. Bij een toename van het groepsrisico als gevolg van een ruimtelijke besluit (procedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening) of een omgevingsvergunning voor een bedrijf geldt een verantwoordingsplicht. De gemeente dient te verantwoorden waarom een bepaald groepsrisico toelaatbaar wordt geacht. In het beleid van de provincie Zuid-Holland staat centraal dat risico's waar mogelijk afnemen, dat overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico wordt voorkomen en dat het transport van gevaarlijke stoffen door stedelijk gebied wordt beperkt. De provincie speelt een belangrijke rol bij provinciale belangen zoals bijvoorbeeld het veiligheidsbeleid voor de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas. Beleid gemeente Schiedam Het Milieubeleidsplan Schiedam noemt het opstellen van een visie externe veiligheid als actie. Centraal staat daarbij volgens het milieubeleidsplan de relatie met ruimtelijke ordening. Deze visie heeft daarnaast raakvlakken met de volgende beleidsnota's en beleidsonderwerpen: - Stadsvisie Schiedam 2030: de Stadsvisie is gebruikt om na te gaan in hoeverre externe veiligheidsrisico's kunnen toenemen door ruimtelijke ontwikkelingen; - Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan ; Schiedam duurzaam bereikbaar : het gemeentelijk verkeer- en vervoersbeleid bevat o.a. doelstellingen met betrekking tot het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad. De relatie met deze visie is dat daarmee in geval van een ramp hulpdiensten sneller ter plaatse kunnen komen; - Ontwerp Woonvisie Schiedam 2030: in de Ontwerp Woonvisie staat aangegeven waar men in de stad welk type woningbouw wil bevorderen. De relatie met deze visie is dat in gebieden met een hogere bewonersdichtheid het groepsrisico toeneemt; - Nota Bedrijventerreinen Schiedam: In de nota Bedrijventerreinen Schiedam (2010) staan de bedrijventerreinen met de ambities voor de toekomst. Hierin staat welk type

14 bedrijven waar zijn toegestaan. Hoe hoger de milieucategorie, des te meer risico's in principe zijn toegestaan; - Beleidsplan Integrale Veiligheid : Het Beleidsplan Integrale Veiligheid is met name gericht op sociale veiligheid. Het plan heeft raakpunten met crisisbeheersing en rampenbestrijding.

15 2 RISICO'S, DE KANS OP SLACHTOFFERS Dit tweede hoofdstuk gaat in op de kans dat in Schiedam slachtoffers vallen door een ongeval. Risico = kans x effect Het gaat daarbij zowel om het plaatsgebonden risico als om het groepsrisico. Naast de huidige kans op een ongeval (peildatum: eind 2010) wordt ook een beeld geschetst van de situatie in het jaar RISICO-INVENTARISATIE Door DCMR is mede op basis van door de gemeente Schiedam aangeleverde gegevens, een risico-inventarisatie uitgevoerd (Externe Veiligheid; Risico-inventarisatie voor de veiligheidsvisie Schiedam, april 2011). Deze is bijgevoegd als deelrapport 1 en maakt onderdeel uit van deze visie. Dit hoofdstuk gaat in op de kans dat een ongeval zich voordoet. Die kans wordt uitgedrukt in de hoogte van het plaatsgebonden risico (kans van 1 op 1 miljoen dat iemand op een bepaalde plaats komt te overlijden). Maar daarnaast gaat het ook om de kans per jaar dat er meerdere dodelijke slachtoffers vallen, het groepsrisico. Voor de risico-inventarisatie (eigenlijk dus een 'ltans-inventarisatie') in dit hoofdstuk zijn de volgende bronnen bezien die een risico veroorzaken over het grondgebied van de gemeente Schiedam: - risicovolle bedrijven voorkomend in het Risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS); - transportroutes met gevaarlijke stoffen (A4, A20 (weg), Nieuwe Maas (water) en hoge druk aardgasleidingen(ondergr0nds). Over het spoor worden nagenoeg geen gevaarlijke stoffen vervoerd. Bijlage 8 gaat nader in op de risico-inventarisatie. De complete inventarisatie is te vinden in het rapport 'Externe veiligheid; Risico-inventarisatie van de veiligheidsvisie Schiedam' (april 2011).

16 2.2 CONCLUSIES UIT DE RISICO-INVENTARISATIE Schiedam heeft te maken met gevaarlijke stoffen in bedrijven en bij transport. Deze vormen een risico. Net als de buurgemeenten Rotterdam en Vlaardingen ligt Schiedam binnen de invloedsgebieden van veel transportassen in deze regio. Opvallend is dat binnen de gemeentegrens van Schiedam betrekkelijk weinig bedrijven met gevaarlijke stoffen (RRGSbedrijven) aanwezig zijn. Hieronder staan de belangrijkste conclusie uit de risico-inventarisatie die door DCMR is uitgevoerd voor 2010 en voor Situatie 2010 Uit de risico-inventarisatie blijkt voor de situatie in het jaar 2010 het volgende: - Voor wat betreft het plaatsgebonden risico doen er zich in Schiedam geen saneringsgevallen voor. Dit betekent dat er geen kwetsbare bestemmingen liggen binnen de PR 10-6 contouren van transportassen (snelwegen, Nieuwe Maas) of bedrijven. In één geval (Total Servicestation aan de 's-gravelandseweg) ligt in Schiedam een beperkt kwetsbaar object binnen de 10-6 contour. Deze situatie is niet saneringsplichtig, maar ook niet gewenst. Er dient bovendien voor te worden gewaakt dat deze een kwetsbaar object wordt. In dat geval ontstaat namelijk een wettelijk saneringspichtige situatie; - Er vindt in Schiedam op dit moment geen overschrijding plaats van de oriënterende waarde van het groepsrisico; - Transport van gevaarlijke stoffen over snelwegen en water en de aanwezigheid van enkele bedrijven zorgen wel voor aanzienlijke invloedsgebieden (zones waarbinnen bij een ongeval 1% van de aanwezigen kan komen te overlijden); - Voor het gebied grenzend aan de Nieuwe Maas is 'indicatief sprake van een groepsrisico dat de oriënterende waarde benadert. Deze uitkomst is indicatief, omdat er op dit moment formeel geen rekenprotocol bestaat om dit groepsrisico te berekenen. Situatie 2020 De prognoses voor het jaar 2020 zijn gebaseerd op gesprekken met medewerkers op het gebied van 'wonen' en 'bedrijventerreinen'. Voorgenomen woningbouwplannen op stadsdeelniveau (10 gebieden) tot 2020 zijn daarbij doorgerekend. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de toename van het aantal werknemers op bedrijventerreinen. De getallen zijn indicatief en hebben slechts als doel om een beeld te krijgen van de gevolgen van mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen voor externe veiligheidsrisico's in Schiedam. Er is daarnaast van uit gegaan dat de risico's niet toenemen door vestiging of uitbreiding van risicovolle bedrijven.

17 Uit de berekeningen voor het jaar 2020 blijkt het volgende. - De oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt alleen voor Schieveste overschreden. De oorzaak daarvan is een sterke toename van het aantal aanwezigen (van minder dan 1000 in 2010, tot 9000 werknemerslstudenten in 2020). In combinatie met een ruime reservering voor toekomstige transporten van LPG over de A20, ontstaat op deze locatie een overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico; - Een substantiële toename van het groepsrisico (met meer dan 10%) zal zich naast Schieveste waarschijnlijk voordoen rond het LPG station SMD aan de Gustoweg (gemeente Rotterdam), distilleerderij UT0 (bouwplan Utopia) en de A4; - Er is een aantal risicobronnen met grote invloedsgebieden, waarbinnen waarschijnlijk ruimtelijke ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Het betreft het LPG tankstation SMD (Rotterdam), Berser (Rotterdam), de hoge druk aardgasleiding A517 en de snelwegen A20 en A4 (ook het toekomstige gedeelte); - Vestiging van (beperkt) kwetsbare objecten is vanwege externe veiligheidsrisico's in ieder geval problematisch (vanwege provinciaal beleid) of wettelijk niet mogelijk in zones van maximaal enkele tientallen meters langs snelwegen, langs de Nieuwe Maas, enkele buisleidingen en rond een enkel bedrijf. Samengevat zijn en blijven de externe veiligheidsrisico's in Schiedam voor zover dit nu valt te overzien, beperkt. Om dit zo te houden, is het belangrijk om goed in beeld te hebben waar welke risico's aanwezig zijn. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.

18 3 EFFECTEN VAN CALAMITEITEN EN MAATREGELEN In dit hoofdstuk staat niet de kans op een ongeluk (calamiteit, ramp), maar het gevolg centraal. We noemen het gevolg het "effect". Tezamen met de kans (hoofdstuk 2) bepaalt dit het risico. Risico = kans x effect 3.1 DE ROL VAN DE VRR Bij ruimtelijke besluiten in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en bij vergunningen voor bedrijven adviseert de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) over de mogelijkheden om de effecten in geval van een ramp te beperken. Wettelijk is geregeld dat de VRR in de gelegenheid gesteld wordt om te adviseren. De gemeente kan van dit advies afwijken, maar moet dit wel goed motiveren. Uiterste consequentie hiervan kan zijn dat de provincie kan ingrijpen vanwege strijdigheid met het provinciaal belang door het vaststellen van een inpassingsplan. Om het effect van een ongeval te beperken zijn er verschillende mogelijkheden. 1) Risicobronnen kunnen ruimtelijk gescheiden worden van mogelijke slachtoffers. 2) Er kunnen maatregelen getroffen worden bij (beperkt) kwetsbare objecten. Bijvoorbeeld maatregelen aan gebouwen, zoals toepassing van brandwerende gevels en ramen. Die maatregelen zijn vaak gericht op het schuilen in een gebouw of juist om te vluchten. Maar ook de inrichting van een gebied is van belang. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten, voor opstelplaatsen voor bijvoorbeeld brandweerwagens en voor voldoende bluswater. Deze maatregelen staan uitgebreider vermeld in bijlage 9. 3) Ook kunnen er bij de risicobron maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld bij actualisatie van de milieuvergunning. Dergelijke maatregelen zorgen er bijvoorbeeld voor dat een brandbare vloeistof zich niet ver kan verspreiden, mocht er een lek in een tank ontstaan. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond stelt scenarioanalyses op om aan te geven welke soorten rampen er ltunnen optreden bij een bedrijf of bij transport. Dit kan een 'hittescenario' zijn (zoals een plasbrand of een gaswolltontbranding), een 'explosief scenario of een toxisch scenario. In het laatste geval komt een giftig gas vrij. De termen staan uitgelegd in bijlage 1. Afhankelijk van het scenario (het soort ramp) ltunnen vooraf bepaalde maatregelen worden getroffen, om de effecten van die ramp te beperken.

19 3.2 HET KWETSBAARHEIDSZONEMODEL VRR Systematiek Om te bepalen welke maatregelen op welke plaats deze effecten zoveel mogelijk beperken, heeft de VRR een kwetsbaarheidszonemodell ontwikkeld. Deze is bijgevoegd en maakt onderdeel uit van deze visie. Bijlage 3 gaat specifiek in op het model. Met het model wordt de kwetsbaarheid van een object (zoals een school) in relatie gebracht met de risicobron (risicovol bedrijf en transport). Dit geeft de ruimtelijke ordening de mogelijkheid om op voorhand te bepalen welke objecten en functies aanvaardbaar zijn op een bepaalde locatie. Het l~wetsbaarheidszonemodel geeft ook aan, waar in de nabijheid van risicobronnen bepaalde kwetsbare functies per definitie ongewenst zijn. Het model beschouwt alleen de mogelijke gevolgen van een ramp en houdt dus geen rekening met de kans dat een dergelijke ramp zich voordoet. Het model onderscheidt vier typen effectzones. Zone A ligt direct rondom de risicobron, zone D is de buitenste zone en B en C liggen tussen A en D. Het model koppelt een aantal mogelijke functies (zoals scholen, sportfuncties en winkels) aan een oordeel over de wenselijkheid van die functie in die zone en aan maatregelen die getroffen moeten worden wanneer een bepaalde functie in een bepaalde zone wel wordt gerealiseerd. Het model onderscheidt in totaal negentien functies. Enkele voorbeelden zijn woningen, winkels, onderwijsfuncties, gezondheidszorgfuncties, sportfuncties en kantoren. Het lwetsbaarheidszonemodel inclusief maatregelen is in bijlage 3 verder uitgewerkt. 17

20 Visie Schiedam op beperking van effecten De gemeente Schiedam onderschrijft op hoofdlijnen bovenstaande door VRR gehanteerde benadering. De achterliggende principes worden onderschreven: - stringenter beleid dichter bij de risicobron of indien personen niet-zelfredzaam zijn; - bepaalde functies uitsluiten in gebieden direct rondom de risicobron, indien iedereen in het gebied komt te overlijden na een ongeval, de ramp zich zeer snel voltrekt, schuilen niet mogelijk is enlof mensen niet-zelfredzaam zijn (dus zich niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen; - hantering van een 'worst case' scenario (WCS)2 voor zeer kwetsbare objecten (gebouwen met niet-zelfredzame personen: zieken- en verpleeghuizen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven). Het meest geloofwaardige scenario (MGS) wordt gehanteerd voor alle overige objecten. - Hantering van de 1%-letaliteitzone als buitengrens voor specifiek te nemen maatregelen gericht op effecten van een ongeval. Deze 1%-legaliteitszone komt overeen met het invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico wettelijk verantwoord dient te worden. Schiedam gebruikt op deze manier de 1% legaliteitsgrens voor zowel maatregelen als voor de verantwoording van het groepsrisico. In afwijking tot de systematiek die de VRR hanteert, zal de gemeente Schiedam geen zogenoemde D-zones3 onderscheiden. De achtergrond daarvan is, dat bijna heel Schiedam onder deze zones valt. Op de signaleringskaart I in de volgende paragraaf is daarom de buitengrens van de C-zone gekozen als begrenzing van het gebied voor nader onderzoek in verband met externe veiligheid. Bij elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in Schiedam zal daarnaast aandacht gevraagd worden voor de volgende maatregelen: - uitschakelbare mechanische ventilatie; - twee volwaardige onafhankelijke ontsluitingsroutes aan twee zijden van het plangebied; - optimale verkeerscirculatie binnen het plangebied; - onbelemmerde toegankelijkheid hulpverleningsvoertuigen. Deze maatregelen adviseert de VRR bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen Schiedam. Omdat uitschakelbare mechanische ventilatie juridisch niet kan worden afgedwongen, zal de gemeente deze maatregel adviseren bij bouwplannen. De overige maatregelen worden tijdens de planvorming geadviseerd en waar mogelijk vastgelegd. Omdat zeer lwetsbare groepen zich minder goed kunnen redden bij een calamiteit is de kans op dodelijke slachtoffers groter en hebben ze extra bescherming nodig. In de D zone lcomt niemand te overlijden maar Ican je wel brandwonden oplopen of een lagere bewustzijn ervaren door het inademen van giftige dampen,

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam, t.a.v. Bas Hovens Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei 2015 21933243 L.C. Luijendijk Onderwerp Externe veiligheid Harga Midden Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid

Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid Hoe eerder hoe beter Externe veiligheid is voor velen een abstract en technisch begrip. Met deze samenvatting wordt op een toegankelijke wijze inzicht

Nadere informatie

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Opdrachtgever: Gemeente Bedum Dhr. S. Bergsma Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Maart 2015 Nummer 6773 Onderwerp Beleidsregel groepsrisicoverantwoording in inpassingsplannen 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Externe veiligheid. Algemeen

Externe veiligheid. Algemeen Externe veiligheid Algemeen Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Beleidskader

Memo. Inleiding. Beleidskader Memo datum 13 maart 2013 aan Hester van Griensven Croonen Adviseurs van Roel Kouwen Antea Group kopie Jeroen Eskens Antea Group project Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Labouréstraat, Beek projectnummer

Nadere informatie

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid.

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid. Notitie 20130395-03 Bouwplan Taalstraat 88 te Vught Externe veiligheid Datum Referentie Behandeld door 14 maart 2013 20130395-03 R. Schoonbrood/LSC 1 Inleiding Ten noordoosten van het Vughts Historisch

Nadere informatie

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer Externe Veiligheid: de Basis Beginselen Ir. D.J. de Boer d.j.deboer@saxion.nl EV de Basis Beginselen: vooruitblik 1. Gericht op (het voorkomen) van dodelijke slachtoffers (niet zijnde werknemers) als gevolg

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID Plan nieuwbouw school Plein Gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen Gemeente Kerkrade 13 juli 2009 versie 2 Beoordeling Externe Veiligheid bestemmingsplan school Plein

Nadere informatie

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer S. de Graaff Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/529357 Aantal

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude projectnr. 172050 revisie 01 december 2008 Auteur drs. T. (Tim) Artz Opdrachtgever Boom Holding BV Hamersveldweg 109 3833 GM Leusden datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave december

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID Ruimtelijke ontwikkelingen Zijweg Dungen 5 te Schijndel Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20140927/D01/RK Datum: 11 augustus

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer tot vaststelling van een regeling

PROVINCIAAL BLAD. Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer tot vaststelling van een regeling PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 4165 19 juli 2016 Beleidsregels omgevingsveiligheid provincie Gelderland Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer 2014-015978

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport

Externe veiligheid ontwikkeling Eindhoven Airport Notitie Contactpersoon Dennis Ruumpol Datum 4 mei 2015 Kenmerk N011-1220869RUD-rlk-V03-NL 1 Inleiding In het kader van de aanvraag veranderingsvergunning voor de ontwikkeling op het voorplein, is het aspect

Nadere informatie

Lilian van Riet

Lilian van Riet Notitie Aan Resie Beulen (gemeente Schiedam) Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 26 februari 2014 Onderwerp EV bestemmingsplan Groenoord 21732799 Lilian van Riet Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Opdrachtgever: Mv. T. Swijghuizen gemeente Loppersum Opgesteld door: P.P. van Lennep Steunpunt

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00 Dorado Beach Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe veiligheid... 6 2.1 Het begrip risico...

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN Realisatie vrijstaande woning, wijziging bouwvlak Luikerweg 110 Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Compositie 5 Stedenbouw bv de heer T. Kousemaeker

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze verantwoording groepsrisico heeft betrekking op het bestemmingsplan Landgoed Ottermeer.

Nadere informatie

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Welke informatie is noodzakelijk bij beoordeling: Inventariseren

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID Zeelberg 41A te Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20140241/C01/RK Datum: 25 februari 2015 Opdrachtnemer: Auteur:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land Notitie 20112539-03 Verantwoordingsparagraaf Externe Veiligheid Polanenpark Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land 1 Inleiding In opdracht van Van Riezen & partners

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van nr. IenM/BSK-2012/ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Besluit van houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) Op de voordracht

Nadere informatie

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C Memo Ter attentie van Volker Wessels Vastgoed Datum 21 mei 2012 Distributie Projectnummer 12.0305 Onderwerp Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C VolkerWessels is voornemens ongeveer 140 woningen

Nadere informatie

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inleiding Aan de Molenhoefstraat 2 wordt de bestaande woning gesloopt, hiervoor in de plaats komen 2 nieuwe woningen, het perceel wordt

Nadere informatie

PZH dd Artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening

PZH dd Artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND VAN 16 DECEMBER 2014, PZH- PZH- 2014-485413763, HOUDENDE EEN BELEIDSREGEL WAARIN INVULLING WORDT GEGEVEN AAN HET INZETTEN VAN BEVOEGDHEDEN OP BASIS VAN

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen projectnr. 169666 revisie 01 24 februari 2010 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever d' Olde Kamp Fam. Van Zanten Dwingelerweg

Nadere informatie

Milieuadvies Meervelderweg 26 te Uddel 24-03-2010

Milieuadvies Meervelderweg 26 te Uddel 24-03-2010 Regio Stedendriehoek Projectbureau Externe Veiligheid Notitie Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, afdeling Milieu, team Vergunningen t.a.v. de heer Robert Bulte Door Bas Tuhuteru Gezien door Hansjurgen

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Verantwoording groepsrisico Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Status: DEFINITIEF Datum: 16 oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?...

Nadere informatie

Externe Veiligheid. bestemmingsplan Helpman

Externe Veiligheid. bestemmingsplan Helpman Externe Veiligheid Milieudienst, 2009 1. Inleiding 1.1 Externe Veiligheidsstudie Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid voor het bestemmingsplan Helpman heeft de Milieudienst

Nadere informatie

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk RAPPORT betreffende een quickscan externe veiligheid Zuiddijk (ong.) te Graft-De Rijp Datum : 5 juli 2011 Kenmerk : 1105D234/DBI/rap5 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Auteur : Ing. J.P. Goossen Vrijgave

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid projectnr. 161911 Auteur Drs. M. de Jonge Opdrachtgever Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water Projectbureau Zwakke Schakels Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving goedkeuring

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

Bijlage 3 Externe veiligheid

Bijlage 3 Externe veiligheid Bijlage 3 Externe veiligheid Buitengebied Oostflakkee 117 Notitie Aan : Van : ing. M.M.H.M. Braun Datum : 9 juli 2012 Kopie : Onze referentie : 9X0652C0/N00001/903870/Rott HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE

Nadere informatie

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Externe Veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Opdrachtgever: Aldi Roermond BV Dhr. O. Lebon Postbus 1335 6040 KH Roermond Betreft: Projectnummer: Externe veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond 1. Inleiding Externe veiligheid In het kader van de stedelijke vernieuwing in de wijk Roermondse

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen 1. Inleiding Externe veiligheid Connect Business is voornemens de locatie Oude Baan 6 (voormalige locatie

Nadere informatie

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax.

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. Opdrachtgever: SCM Milieu BV Contactpersoon: mr. I. Vromen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

Polderwetering. Externe veiligheid bestemmingsplan

Polderwetering. Externe veiligheid bestemmingsplan Polderwetering Externe veiligheid bestemmingsplan Polderwetering Externe veiligheid bestemmingsplan Auteur :F.A.A van der Lans Documentnummer :21319975 Afdeling :Gemeenten en MKB Datum :9 januari 2012

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al Auteur : J. van Berkel Datum : 4 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen

Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen Actualisatie beleidsvisie externe veiligheid gemeente Neerijnen Boudewijn de Hoop Henk Tomassen Inhoud presentatie 1. Waar gaat het over bij Externe Veiligheid (EV)? 2. Toetsingskaders EV 3. Risicoprofiel

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Verantwoording van het groepsrisico

Verantwoording van het groepsrisico Verantwoording van het groepsrisico B1.1. Beleidskader Op basis van het artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Circulaire Risiconormering Vervoer van Gevaarlijke Stoffen

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Referentie 20122015-04 Rapporttitel Herstructurering Biedermeier Mariaberg

Nadere informatie

ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE MEIJDENSTRAAT RAPPORTAGE

ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE MEIJDENSTRAAT RAPPORTAGE ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE GEMEENTE OISTERWIJK 19 februari 2014 077565769:A - Definitief D01071.000056.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : POLR/8154A312 Aantal pagina s

Nadere informatie

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid Memo memonummer 1 datum 26 februari 2015 aan ProRail van J. Eskens kopie M. Mutsaers project Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr. 268405 betreft Notitie Externe veiligheid Wettelijk kader Externe

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond)

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer B. Visscher Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard EV rapportage N983 - Rondweg Aduard Opdrachtgever: J. Snijders Provincie Groningen Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: april 2012 1 Inleiding Steunpunt externe

Nadere informatie

Advies externe veiligheid

Advies externe veiligheid Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Marum Datum : 29-06-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 39409 Aan : Mevr. M. van der Zee Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : K. Stijkel Onderwerp / Locatie

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 02 mei 2011 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Bijlage Nota van wijzigingen. Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley

Bijlage Nota van wijzigingen. Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley Bijlage Nota van wijzigingen Paragraaf Externe veiligheid Herziening Metal Valley Inleiding Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen opleveren,

Nadere informatie

Waterdunen. Verantwoording groepsrisico; nieuwe locatie hotel. Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever Provincie Zeeland Postbus AD Middelburg

Waterdunen. Verantwoording groepsrisico; nieuwe locatie hotel. Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever Provincie Zeeland Postbus AD Middelburg projectnr. 200080 revisie 00 12 augustus 2009 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever Provincie Zeeland Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave 12-08-2009

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur

Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur Externe Veiligheid bestemmingsplan Tolboomweg 9 en 16 te Terschuur Opdrachtgever : Gemeente Barneveld, mevr. I. Pater Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/502495

Nadere informatie

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO HEIDELAAN A ERMELO GEMEENTE ERMELO 6 februari 2007 Defintief 141223.000504 Beperkte bijwerking d.d. 28 maart 2008 d.d. 4 augustus 2008. Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Risicoanalyse transport spoor

Risicoanalyse transport spoor 2 oktober 2013 Versie 1 locatie Amsterdam Risicoanalyse transport spoor Bestemmingsplan Rouwcentrum Hoogoorddreef E. Dolman Herikerbergspoor 290 Postbus 922 1101 CT Amsterdam 1000 AX Amsterdam e.dolman@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) : Gemeente Amersfoort, mevrouw C.

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Heezen Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : 8116008C Aantal

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Ligging plangebied

BIJLAGE 1 Ligging plangebied BIJLAGE 1 Ligging plangebied 12 Bijlage: Ligging plangebied BIJLAGE 2 Ligging gezoneerd industrieterrein De Lage Meren BIJLAGE 3 Technische beoordeling externe veiligheid Technische beoordeling externe

Nadere informatie

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n.

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n. BRANDWEER Regio Groningen Afdeling Risicobeheersing B E Z O E K A D R E S Sontweg 10 Gemeente Oldambt Afdeling Ruimte en Economie Mevrouw J. De Kleine Postbus 175 9670 AD WINSCHOTEN W E B S I T E brandweer.groningen.nl

Nadere informatie

Pierikstraat 11 te Gaanderen Rozenhagelaan 18a (De Overtuin) te Velp. Gemeente Doetinchem. Gemeente Rheden

Pierikstraat 11 te Gaanderen Rozenhagelaan 18a (De Overtuin) te Velp. Gemeente Doetinchem. Gemeente Rheden Beoordeling Ruimtelijke Onderbouwing Externe Veiligheid Pierikstraat 11 te Gaanderen Rozenhagelaan 18a (De Overtuin) te Velp Gemeente Doetinchem Gemeente Rheden Projectnummer: P2158.02 Datum: 4 december

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 2 Ligging van het plangebied

Notitie. 1 Inleiding. 2 Ligging van het plangebied Notitie Datum: 5 december 2014 Project: Woningbouw op voormalige RWZI Uw kenmerk: - Locatie: Sassenheim Ons kenmerk: V070983aa.00003.pvv Betreft: Beoordeling externe veiligheid Versie: 01_001 1 Inleiding

Nadere informatie

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving

ADVIES. 1 Probleembeschrijving. 2 Actoren. 3 Oplossingsrichting. 3.1 Wet en regelgeving ADVIES Aan : Carla Beekhuizen Behandeld door : jag / specialist Externe Veiligheid Datum : 31 oktober 2011 Ons kenmerk : 2011u00820 Onderwerp : Advies externe veiligheid plan kom Winterswijk Bijlagen :

Nadere informatie

Semi Standaard Verantwoording Groepsrisico Gemeente Waalwijk

Semi Standaard Verantwoording Groepsrisico Gemeente Waalwijk Semi Standaard Verantwoording Groepsrisico Gemeente Waalwijk Opdrachtgever: T. Hendriks, gemeente Waalwijk Uitvoering P. Verstraten en L. Jansen, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum 11 januari

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

20 juli 2012 21402813 L.C. Luijendijk

20 juli 2012 21402813 L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 20 juli 2012 21402813 L.C. Luijendijk Onderwerp Bestemmingsplan Havens Inleiding De gemeente Schiedam is bezig met de voorbereiding

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren

Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren Op grond van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (crnvgs), moet het groepsrisico worden betrokken in

Nadere informatie

Bureau externe veiligheid \fryslan

Bureau externe veiligheid \fryslan Bureau externe veiligheid \fryslan postbus 1017 8900 ca leeuwarden snekertrekweg 37 telefoon: (058) 233 90 50 fax: (058) 292 90 51 info@bevf.nl Gemeente Tytsjerksteradiel De heer H. Nijenhuis Postbus 3

Nadere informatie

BIJLAGE 3. Verantwoording Groepsrisico

BIJLAGE 3. Verantwoording Groepsrisico BIJLAGE 3 Verantwoording Groepsrisico BIJLAGE: EXTERNE VEILIGHEID, VERANTWOORDING GROEPSRISICO Aanleiding Externe veiligheid gaat over de beheersing van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Deze activiteiten

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker 1. Inleiding De gemeente Menterwolde heeft het Steunpunt gevraagd om risicoberekeningen uit te voeren ten behoeve van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Binnen het plangebied aanwezige risico s

Binnen het plangebied aanwezige risico s Externe veiligheid Binnen het plangebied aanwezige risico s Op de drie bedrijventerreinen samen bevinden zich de volgende inrichtingen. Naam bedrijf Adres Deelplan Rede opname Bevoegd gezag Koninklijke

Nadere informatie