GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN"

Transcriptie

1 34532 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N [C 2005/35930] 1 JULI Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 123, 5 en artikel 125, 6; Gelet op het advies van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, gegeven op 30 oktober 2003; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelorsen de mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen; Gelet op het advies van de Erkenningscommisie Hoger, gegeven op 28 oktober 2004; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 19 mei 2005; Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, en Vorming; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. In de bijlage gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en de mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen worden voor de volgende instellingen de hierna vermelde opleidingen in de desbetreffende studiegebieden toegevoegd : Katholieke Universiteit Leuven Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht Kerkelijk recht (licentiaat) Master in recht, religie en samenleving Master in het kerkelijk recht (Iuris Canonici Licentiatus) 120 MNM N Canon Law (Licentiate) Medisch-sociale wetenschappen, optie zorgbeleid (licentiaat) Master of Law, Religion and Society Master of Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) Sociale gezondheidswetenschappen Master in het management en het beleid van de 60 MA E 120 MNM E Universiteit Antwerpen Sociale gezondheidswetenschappen Beheer van gezondheidsgegevens (GGS) Master in het beheer van gezondheidsgegevens 60 MNM N Universiteit Gent Sociale gezondheidswetenschappen Medisch-sociale wetenschappen Master in het management en het beleid van de (licentiaat) Master in de gezondheidsvoorlichting en bevordering

2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Vrije Universiteit Brussel Sociale gezondheidswetenschappen Medisch-sociale wetenschappen (kandidaat en licentiaat) Gerontologie (licentiaat) Master in het management en het beleid van de Master in het management, zorg en beleid in de gerontologie Master of Gerontological Sciences 60 MNM E Erasmushogeschool Brussel Gezondheidszorg Kader en managementopleiding tot hoofdverpleegkundige (GVS) Bachelor in het zorgmanagement Arteveldehogeschool Erasmushogeschool Brussel Hogeschool Antwerpen Hogeschool Gent Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

3 34534 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Mechelen Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen XIOS Hogeschool Limburg Art In dezelfde bijlage worden in het studiegebied Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen de vermeldingen «Bachelor in de biochemie» en «Master in de biochemie» (tweede kolom) vervangen door «Bachelor in de biochemie en de biotechnologie» en «Master in de biochemie en de biotechnologie». 2. In dezelfde bijlage worden bij de Universiteit Gent de volgende wijzigingen doorgevoerd : in het studiegebied Farmaceutische Wetenschappen wordt de vermelding «Master in de toegepaste farmaceutische wetenschappen» (tweede kolom) vervangen door «Master of Applied Pharmaceutical Sciences». In de derde kolom wordt voor deze opleiding de taal N (Nederlands) vervangen door E (Engels); in het studiegebied Wetenschappen wordt de vermelding «Master in de informatica» (tweede kolom) vervangen door «Master in de wiskundige informatica»; 3. In dezelfde bijlage worden bij de Vrije Universiteit Brussel de volgende wijzigingen doorgevoerd : in het studiegebied Economische en toegepaste economische wetenschappen wordt de vermelding «Master of Management» (tweede kolom) vervangen door «Master of Advanced Management Studies»; in het studiegebied Wetenschappen worden de vermeldingen «Bachelor in de informatica» en «Master in de informatica» (tweede kolom) vervangen door «Bachelor in de computerwetenschappen» en «Master in de computerwetenschappen»;

4 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD in het studiegebied Toegepaste wetenschappen wordt de vermelding «Master in de ingenieurswetenschappen : scheikunde» (tweede kolom) vervangen door «Master in de ingenieurswetenschappen : scheikunde en materiaalkunde»; in het studiegebied Toegepaste biologische wetenschappen wordt de vermelding «Master in de bioingenieurswetenschappen : scheikunde» vervangen door «Master in de bio-ingenieurswetenschappen : bioproceskunde». 4. In dezelfde bijlage worden bij de Katholieke Universiteit Leuven de volgende wijzigingen doorgevoerd in het studiegebied Wetenschappen : de vermelding «Master of Soft Matter» (tweede kolom) wordt vervangen door de vermelding «Master of Soft Condensed Matter Science»; de vermelding «Master of Statistics» (tweede kolom) wordt vervangen door de vermelding «Master of Advanced Studies in Statistics». 5. In dezelfde bijlage wordt in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde van de Katholieke Hogeschool Leuven de vermelding «Bachelor in het business management» (tweede kolom) vervangen door «bachelor in het advanced business management». Art In dezelfde bijlage worden in de volgende cellen van de tweede kolom (omgevormde opleiding) van het studiegebied Economische en toegepaste economische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen de volgende opleidingen toegevoegd : cel 2 Master of Economic Policy 60 MA E cel 4 Master of Culture Management 60 MA E cel 7 Master of Management and Communication 60 MA E cel 10 Master of Management 60 MNM E cel 12 Master of Human Resource Management 60 MNM E cel 15 Master of Computer Auditing 60 MNM E cel 16 Master of e-business 60 MNM E cel 17 Master of Real Estate Management 60 MNM E cel 18 Master of Personal Financial Planning 60 MNM E 2. In het gecombineerd studiegebied Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en toegepaste wetenschappen + Politieke en sociale wetenschappen van de Universiteit Antwerpen wordt in de tweede kolom de volgende opleiding toegevoegd : Master of Public Administration 60 MNM E Art. 4. In dezelfde bijlage wordt in de volgende cel van cel van de tweede kolom van het studiegebied Economische en toegepaste economische wetenschappen bij de Vrije Universiteit Brussel de volgende opleiding toegevoegd : cel 1 Master of Management Science 120 MA E Art. 5. In dezelfde bijlage worden in de volgende cel van de tweede kolom (omgevormde opleiding) van het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde van de EHSAL, Europese Hogeschool Brussel de volgende opleiding toegevoegd : cel 2 Bachelor of Business Administration 180 ABA E Art. 6. Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor het, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 1 juli De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, en Vorming, F. VANDENBROUCKE

5 34536 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE F [C 2005/35930] 1 er JUILLET Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l annexe à l arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l enseignement supérieur en Flandre Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l enseignement supérieur en Flandre, notamment les articles 123, 5 et 125, 6; Vu l avis du «Vlaamse Interuniversitaire Raad» (Conseil interuniversitaire flamand), émis le 30 octobre 2003; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l enseignement supérieur en Flandre; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 modifiant l annexe à l arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l enseignement supérieur en Flandre; Vu l avis de la Commission d Agrément de l supérieur, rendu le 28 octobre 2004; Vu l accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 mai 2005; Sur la proposition du Ministre flamand de l Emploi, de l et de la Formation; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Al annexe jointe à l arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l enseignement supérieur en Flandre, sont ajoutées, pour les institutions suivantes, les formations mentionnées ci-après dans les disciplines y afférentes : Katholieke Universiteit Leuven Théologie, sciences religieuses et droit canon Kerkelijk recht (licentiaat) Master in recht, religie en samenleving Master in het kerkelijk recht (Iuris Canonici Licentiatus) 120 MNM N Canon Law (Licentiate) Medisch-sociale wetenschappen, optie zorgbeleid (licentiaat) Master of Law, Religion and Society Master of Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) Hygiène sociale Master in het management en het beleid van de 60 MA A 120 MNM A 60 MA - N Universiteit Antwerpen Hygiène sociale Beheer van gezondheidsgegevens (GGS) Master in het beheer van gezondheidsgegevens 60 MNM N Universiteit Gent Hygiène sociale Medisch-sociale wetenschappen Master in het management en het beleid van de (licentiaat) Master in de gezondheidsvoorlichting en bevordering 60 MA - N Vrije Universiteit Brussel Hygiène sociale Medisch-sociale wetenschappen Master in het management en het beleid van de 60 MA - N (kandidaat en licentiaat) Gerontologie (licentiaat) Master in het management, zorg en beleid in de gerontologie Master of Gerontological Sciences 60 MNM A

6 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Erasmushogeschool Brussel Soins de santé Kader en managementopleiding tot hoofdverpleegkundige (GVS) Bachelor in het zorgmanagement Arteveldehogeschool Buitengewoon onderwijs (VLO) Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs 60 BNB- N Erasmushogeschool Brussel Hogeschool Antwerpen Hogeschool Gent Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Buitengewoon onderwijs (VLO) Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs 60 BNB- N Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

7 34538 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Mechelen Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen XIOS Hogeschool Limburg Art er. Dans la même annexe, pour ce qui est de la discipline «Sciences» de l «Universiteit Antwerpen», les mentions «Bachelor in de biochemie» et «Master in de biochemie» (deuxième colonne) sont remplacées par «Bachelor in de biochemie en de biotechnologie» et «Master in de biochemie en de biotechnologie». 2. Pour l «Universiteit Gent», les modifications suivantes sont apportées dans la même annexe : dans la discipline «Sciences pharmaceutiques», la mention «Master in de toegepaste farmaceutische wetenschappen» (deuxième colonne) est remplacée par «Master of Applied Pharmaceutical Sciences». Dans la troisième colonne, la langue N (néerlandais) référant à cette formation est remplacée par A (anglais); dans la discipline «Sciences», la mention «Master in de informatica» (deuxième colonne) est remplacée par «Master in de wiskundige informatica». 3. Pour la «Vrije Universiteit Brussel», les modifications suivantes sont apportées dans la même annexe : dans la discipline «Sciences économiques et sciences économiques appliquées», la mention «Master in Management» (deuxième colonne) est remplacée par «Master of Advanced Management Studies»;

8 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD dans la discipline «Sciences», les mentions «Bachelor in de informatica» et «Master in de informatica» (deuxième colonne) sont remplacées par «Bachelor in de computerwetenschappen» et «Master in de computerwetenschappen»; dans la discipline «Sciences appliquées», la mention «Master in de ingenieurswetenschappen : scheikunde» (deuxième colonne) est remplacée par «Master in de ingenieurswetenschappen : scheikunde en materiaalkunde»; dans la discipline «Sciences biologiques appliquées», la mention «Master in de bio-ingenieurswetenschappen : scheikunde» est remplacée par «Master in de bio-ingenieurswetenschappen : bioproceskunde». 4. Pour la «Katholieke Universiteit Leuven», les modifications suivantes sont apportées dans la même annexe pour ce qui est de la discipline «Sciences» : la mention «Master of Soft Matter» (deuxième colonne) est remplacée par la mention «Master of Soft Condensed Matter Science»; la mention «Master of Statistics» (deuxième colonne) est remplacée par la mention «Master of Advanced Studies in Statistics». 5. Dans la même annexe, pour ce qui est de la discipline «Sciences commerciales et gestion d entreprise» de la «Katholieke Hogeschool Leuven», la mention «Bachelor in het business management» (deuxième colonne) est remplacée par «Bachelor in het advanced business management». Art er. Dans la même annexe, les formations suivantes sont ajoutées dans les suivantes cellules de la deuxième colonne (formation transformée) de la discipline «Sciences économiques et sciences économiques appliquées» de l «Universiteit Antwerpen» : Cellule 2 Master of Economic Policy 60 MA A Cellule 4 Master of Culture Management 60 MA A Cellule 7 Master of Management and Communication 60 MA A Cellule 10 Master of Management 60 MNM A Cellule 12 Master of Human Resource Management 60 MNM A Cellule 15 Master of Computer Auditing 60 MNM A Cellule 16 Master of e-business 60 MNM A Cellule 17 Master of Real Estate Management 60 MNM A Cellule 18 Master of Personal Financial Planning 60 MNM A 2. Pour ce qui est de la discipline combinée «Droit, notariat et criminologie» + «Sciences économiques et sciences économiques appliquées» + «Sciences politiques et sociales» de l «Université Antwerpen», la formation suivante est ajoutée dans la deuxième colonne : Master of Public Administration 60 MNM A Art. 4. Dans la même annexe, la formation suivante est ajoutée dans la suivante cellule de la deuxième colonne de la discipline Sciences économiques et sciences économiques appliquées à la Vrije Universiteit Brussel : Cellule 1 Master of Management Science 120 MA A Art. 5. Dans la même annexe, la formation suivante est ajoutée dans la suivante cellule de la deuxième colonne (formation transformée) de la discipline «Sciences commerciales et gestion d entreprise» de l «EHSAL, Europese Hogeschool Brussel» : Cellule 2 Bachelor of Business Administration 180 ABA A Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l année académique Art. 7. Le Ministre flamand qui a l dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 1 er juillet Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l Emploi, de l et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD 7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD c) les rangées suivantes sont ajoutées : Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology afstudeerrichting Nanotechnology Erasmus Mundus Master

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2008 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2008 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2008 MONITEUR BELGE 19765 N. 2008 1209 VLAAMSE OVERHEID 7 ART 2008. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de methodologie en de criteria van de voortgangstoets

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 18.09.1997 BELGISCH STAATSBLAD 24301 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De opleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 17.03.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 17.03.2014 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 17.03.2014 MONITEUR BELGE 21939 VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35196] 10 JANUARI 2014. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat

Nadere informatie

20634 MONITEUR BELGE 03.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD

20634 MONITEUR BELGE 03.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD 20634 MONITEUR BELGE 03.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD Considérant que l Artesis Hogeschool Antwerpen a déposé, en date du 17 décembre 2012, un dossier de demande pour l agrément temporaire; Sur la proposition

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BELGISCH STAATSBLAD 08.06.2010 MONITEUR BELGE 36095 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE F. 2010 1821 [C 2010/31252]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1 er OCTOBRE 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1 er OCTOBRE 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 107. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 107. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Etablissement public institué par la loi du 9 août 1963 AVENUE DE TERVUEREN 211-1150 BRUXELLES

INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Etablissement public institué par la loi du 9 août 1963 AVENUE DE TERVUEREN 211-1150 BRUXELLES INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Etablissement public institué par la loi du 9 août 1963 AVENUE DE TERVUEREN 211-1150 BRUXELLES Service des soins de santé CONSEIL TECHNIQUE MEDICAL Séance

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 359. Le Moniteur belge du 7 octobre 2004 comporte deux éditions, qui portent les numéros 357 et 358.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 359. Le Moniteur belge du 7 octobre 2004 comporte deux éditions, qui portent les numéros 357 et 358. BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 101 SOMMAIRE INHOUD. 180 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 101 SOMMAIRE INHOUD. 180 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD

42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD 42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DE LA DEFENSE F. 2003 3351 [C 2003/07232] 7 JUILLET 2003. Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 16.06.1998 MONITEUR BELGE 19579 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERIUM

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 283 INHOUD SOMMAIRE. 166 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 283 INHOUD SOMMAIRE. 166 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 177. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 177. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie