Informatiebulletin 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebulletin 24"

Transcriptie

1 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB 3 Lectoraat ebusiness (1) 5 Lectoraat ebusiness (2) 7 Lectoraat elearning (1) 8 Lectoraat elearning (2) Bureau Externe Betrekkingen 24 Agenda Bureau Databeheer Uit het cluster Finance Uit het cluster Management Uit het cluster Marketing Uit het cluster Leisure Ten geleide Alex van den Born In dit nummer naast nieuws uit School en clusters een aantal interessante bijdragen van de lectoraten ebusiness en elearning waaronder een persbericht over de vruchtbare samenwerking tussen studenten Communicatie & Media en Philips een succesverhaal!. Bovendien vind je een interessant lezenswaardige artikel over een onderwijsproject in Zuid- Ethiopië, waarin onze studenten, in het kader van hun Individuele Keuze- Activiteit kunnen participeren en zo bijdragen aan verbetering van het onderwijs in Ethiopië. Introduction In this issue you ll find School and Cluster news and interesting contributions of the lectureships ebusiness and elearning, including a press release about the fruitful cooperation between students of Communication & Media and Philips a success story. You ll also find an interesting article about the education project in South-Ethiopia which students can participate in as a part of their Student Choice Activity and thus actively contribute to the improvement of the educational situation in South- Ethiopia. redactie & vormgeving Alex van den Born

2 SoE-Nieuws Willem Viets Verbeterbarometer Inmiddels is het huidige cursusjaar twee maanden oud en zijn de onderwerpen van de verbeterbarometer een standaard agendapunt op de management agenda. Natuurlijk zijn er diverse percepties van het nut van deze barometer voor de organisatie. Is het nu een management instrument om concrete verbeteringen in de kleine kwaliteit van de organisatie aan te brengen of is het feitelijk een klachtengenerator? Een van de waardevolle aspecten van dit instrument is dat het ons dwingt tot het in kaart brengen van gegevens op een zo objectief mogelijk wijze. Als studenten klagen over een beperkt aantal contactmomenten of over het grote aantal roosterwijzigingen en we hebben als organisatie geen relevante data voorhanden, is het moeilijk om gerichte verbeteractie in te zetten. Diegenen van jullie die regelmatig de School verbeterbarometer aanklikken hebben gezien dat deze nog niet actief is. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat het automatisch linken van verzamelde gegevens en de barometer nog niet tot stand is gebracht en dat tweewekelijkse handmatige invoer van de verzamelde gegevens niet werkbaar is. Ter informatie: onze rode scores van de afgelopen periode betroffen de niet tijdig gepubliceerde roosters en het aantal roosterwijzigingen dat gedurende de eerste periode is geïmplementeerd. Nieuwe CAO Enige weken geleden berichtte ik jullie over de nieuwe regeling Werk en Verlof. In mijn overleg met de SMR bleek dat er bij een aantal medewerkers onduidelijkheid bestaat over het karakter van deze regeling. De regeling maakt onderdeel uit van de nieuwe CAO die onlangs is afgesloten en die tot stand gekomen is door overleg tussen de betrokken werkgevers en werknemers. Belangrijk onderdeel van de CAO is de regeling Werk en Verlof. Inmiddels is de inventarisatie van de gewenste werkweek onder medewerkers binnen de School afgerond. Vanuit de organisatie wordt bekeken wat de minimaal benodigde bezetting is die nodig is in de weken na afronding van periode 4 voor integrale afhandeling van BSA s en afronding van onderwijsvoorbereidingen en in de weken voorafgaand aan de start van het volgende cursusjaar. Daar waar spanning ontstaat tussen het organisatiebelang en de opgegeven wensen zullen we in gesprek treden met beoogde betrokkenen om tot adequate bemensing van deze weken te komen. Summary Verbeterbarometer Two months have passed since the start of the current year, and the topics of the verbeterbarometer have become a fixed item on the management agenda. Of course, the purpose of this barometer has been perceived in many different ways. Is it a management tool for the implementation of concrete improvements to the organization s operational quality, or is it in effect a complaints box? One of the valuable aspects of this tool is that it forces us to map data in a most objective way. When students complain about the limited number of lecture time or about the numerous time\table changes, and we do not have any relevant data available, it is difficult to take specific actions. Those of you who regularly click on the School verbeterbarometer have noticed that it is not active yet. The main reason is that the automatic link-up of data collected to the barometer has not been realized yet; entering data manually every two weeks is not doable. For your information: our red scores in the past period relate to the untimely publication of timetables and the number of changes made to the timetables during the first period. New Collective Labour Agreement (CAO) A few weeks ago I informed you about the new Werk en Verlof regulations. In a meeting with SMR it turned out that the nature of these regulations is unclear to some employees. The regulations are part of the new CAO which has been agreed on recently and came into being in mutual agreement between employers and employees. Important component of this CAO are the Werk en Verlof regulations. Meanwhile, the inventory of what workweek our employees want has been finished. The organization is examining the minimum complement of staff

3 needed for integrally settling BSAs and preparatory work during the weeks after conclusion of period 4 and during the weeks preceding the start of the next academic year. If any conflicts occur between the organization s interest and the employees wishes we will enter into a conversation with those involved in order to come to an adequate staffing during these weeks. Stichting ISOB Judy Morrison & Kin Li STEUN EDUCATIE IN ZUID- ETHIEPIË: INDIVIDUEEL KEUZE ACTIVITEIT Het goede doel steunen en daarmee je studiepunten binnenhalen, kan dat? Jazeker, lees verder om erachter te komen! Stichting ISOB ISOB staat voor Internationale Steun aan Onderwijs en Bibliotheek in Zuid Ethiopië. ISOB is een non-profit ontwikkelingshulp organisatie die zich voornamelijk richt op het onderwijs, waardoor mensen hun leven en dat van de anderen substantieel kunnen verbeteren. ISOB biedt hulp aan onder andere basisonderwijs en huishoudonderwijs in Zuid- Ethiopië. Speciale aandacht gaat naar bèta-onderwijs en onderwijs in gezondheidszorg. Figuur tot 100 kinderen in één klas is geen uitzondering Het Educatie Project Het doel van het project is hulp bieden aan basisscholen, hogescholen en universiteiten voor het verkrijgen van relevante boeken en studiematerialen. In Zuid- Ethiopië is de situatie op scholen erg slecht. 80 tot 100 kinderen in één klas is geen uitzondering. Bovendien komt het vaak voor dat slechts de docent de enige is met een schoolboek. Kinderen van de basisscholen kunnen hun huiswerk niet maken door gebrek aan lesmateriaal. Hoewel 73% van de kinderen naar school gaat, is de groep die de school afmaakt veel kleiner. Met name in de groepen 5 en 6 vallen veel leerlingen, vooral meisjes, uit. Figuur 2 Het doel van ISOB is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de taken van docenten te verlichten. De bedoeling is dat we kapitaal en materialen(denk daarbij aan schoolboeken, schriften, pennen, laboratorium apparaturen en andere studiematerialen) gaan inzamelen en naar de instituten en scholen in de regio gaan sturen. Er is grote behoefte aan engelse boeken voor basisscholen, studieboeken economie en marketing voor studenten en leraren, bètavakken (biologie, scheikunde, wiskunde, natuurkunde, aardrijkskunde), gezondheidszorg, geschiedenis, woordenboeken en leesboeken in het engels. Openbaar Bibliotheek Project - heeft dringend uw steun nodig Een andere urgent project is de bouw van een bibliotheek in Soddo Town in Ethiopië. In samenwerking met Wilde Ganzen is de bouw van de bibliotheek al deels gerealiseerd. Echter de bouw is op dit moment gestaakt vanwege het feit dat er geen fondsen meer zijn. Meer geld is er dus nodig om de bouw de bibliotheek voort te zetten. Om de bouw van de bibliotheek te voltooien is er nog een bedrag van nodig. In samenwerking met de Wilde Ganzen en NCDO willen we een bijdrage leveren aan de afbouw van de bibliotheek. Figuur 3 Naast dat geld nodig is voor de voortzetting van de bouw, is het uiteraard ook van belang dat extra financiële middelen tot beschikking komen voor de inrichting van

4 bibliotheek, aanschaf van inboedels voor de bibliotheek en uiteraard boeken. Studenten kunnen niet alleen door deel te nemen aan dit project het goede doel steunen, maar kunnen hiermee ook hun studiepunten behalen. Het Openbaar Bibliotheek Project wordt dankzij de Jeugd voor Jeugd Actie van de Wilde Ganzen twee keer zoveel waard. Dat betekent dat elke euro dat verzameld wordt door studenten, er 1,00 wordt bijgedragen door de Wilde Ganzen (Geinteresseerd in dit project? Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Wilde Ganzen; Tenslotte wordt er dankzij de medefinanciering van NCDO, elke euro dat verzameld wordt door studenten in totaal 2,60 waard. Figuur 4 Januari 2005 Begin proces van de bouw van de bibliotheek Naast de openbare bibliotheek zijn er ook studiematerialen en boeken hard nodig Naast het Openbaar Bibliotheek Project wil ISOB ook de bestaande tekorten aan studiematerialen terugdringen en bibliotheken van scholen van boeken, tijdschriften, studiematerialen voorzien. Verder ondersteunt ISOB ook medisch, agrarisch, techisch en onderwijs training in de regio. Een lange termijn visie is nodig om de dienstverlening van de openbare bibliotheken te versterken in de regio. Openbare bibliotheken bieden mogelijkheden aan mensen in de regio om kennis te vergaren en zo hun leven te kunnen verbeteren. Deze bibliotheken hebben allerlei soorten boeken nodig, zoals engelse woordenboeken, encyclopedieën, atlassen en diverse literatuur. Acties in Actie JOIN US! Met betrekking tot bovengenoemde project(en) hebben we nu 2 evenementen op de agenda staan: 1. Op 6 januari wordt er in Egmond aan Zee een half marathon gehouden. Er heeft inmiddels al 15 vrijwilligers aangemeld van de Stichting ISOB uit Wageningen en Amsterdam. Uiteraard is het natuurlijk zo dat hoe meer vrijwilligers hieraan deelnemen des te meer geld binnenkomen voor dit goede doel. Je kunt je hiervoor nog aanmelden (voor meer informatie kunt u surfen naar: on.nl); aanmeldingstermijn sluit op 8 december Behalve het goede doel steunen, kunnen studenten hiermee ook hun studiepunten behalen!!! 2. Capoeira Angola Workshop; plaats en datum worden binnenkort bekend gemaakt. Voor de Capoeira Angola Workshop zijn we op zoek naar studenten die graag een bijdrage willen leveren bij dit evenement. Naast het goede doel steunen kunnen studenten tevens studiepunt(en)(individueel Keuze Activiteit) verdienen door te participeren aan dit evenement. Geïnteresseerd in dit project? Voor meer informatie kunt u e- mailen naar: of Summary Support education in Ethiopia: Student Choice Activity Support a good cause and at the same time obtain credits, is that possible? Yes, it is. Read to find out! Foundation ISOB ISOB stands for International Steun aan Onderwijs en Bibliotheek (International Support to Education and Library) in South Ethiopia. ISOB is a nonprofit organization for development aid, which mainly focuses on education as to assist people to substantially improve their lives and the lives of others. ISOB provides help to primary schools and to domestic science education. Special attention is paid to science and health care schools. The education project The aim is to help primary, school and universities obtaining relevant books and study aids. In South-Ethiopia the situation at

5 schools is very poor. 80 to 100 children in one class is not an exception. In addition, the teacher is often the only person in class with a book. Children at primary schools can not do their homework because of the shortage of study materials. Though 73% of all children go to school, a much smaller group actually finishes school. Especially in classes 5 and 6 many pupils, mainly girls, drop out. Our purpose is to collect and send money and material (school books, note books, pens, lab equipment and other study aids) to the institutes and school in this region. There is an urgent need for English books for primary schools, economics and marketing textbooks for students and teachers, science subjects (biology, chemistry, maths, physics, and geography), health care, history, dictionaries and English readers. Public library project A second urgent project is the building of a library in Soddo Twon in Ethiopia. In cooperation with Wilde Ganzen parts of the library have been built already. However, the construction has stopped, because there were no funds left. More money is needed to continue the construction of the library. In order to finish building it a sum of 30,000 is needed. In cooperation with Wilde Ganzen and NCDO we d like to contribute to the completion of the library. In addition to the funds needed to build the library, additional funds are needed for the library s interior and for buying furniture and of course books. Students can participate in this project and at the same time obtain credits. Due to the support of Jeugd voor Jaugd Actie and Wilde Ganzen the public library project is worth twice as much. This means that to every euro collected by students, Wilde Ganzen contributes another euro. If you re interested in this project, please visit our website Finally, thanks to the financial support of NCDO, every euro that a student collects is worth 2,60. Study aids and books are urgently needed too In addition to the Public Library Project ISOB also wants to push back the shortages of study aids and provide school libraries with books, magazines and study aids. ISOB also supports medical, agricultural, technical and educational training. A long term vision is needed to strengthen the services of public libraries in the area. Public libraries offer opportunities to the local people to gain knowledge and thus improve their lives. These libraries need all kinds of books, such as English dictionaries, encyclopaedias, atlases and literature. Actions in Action - JOIN US! Concerning the projects mentioned above 2 events are on our agenda: 1. Half-marathon on January 6 in Egmond aan Zee. 15 volunteers of ISOB Wageningen and Amsterdam have already signed up. Of course, the more volunteers participate, the more money will be collected. Registration is still open. For more information please visit registration closes on December 8, Students support the good cause and obtain credits too! 2. Capoeira Angola Workshop; place and time to be announced soon. For this workshop we are looking for students who d like to contribute. Through participation in this event you ll support the good cause and be given study credit(s) (Student Choice Activity). Interested? For more information please send an to or Lectoraat ebusiness (1) Vincent Kouwenhoven & Wim Kwakernaat Hogescholen en bedrijven moeten pact sluiten Onder de titel `Laat hogeschool apart'hebben de voorzitters van VNO/NCW en MKB-Nederland uiteengezet hoe zij tegen de ophanden zijnde Wet op het hoger onderwijs aankijken. In hun bijdrage in deze krant van 21 oktober maken zij helder dat de hogeschool vooral professionele beroepsbeoefenaren moet opleiden. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan mensen met een op het beroep gerichte hogere opleiding. (uit NRC ) Hieruit blijkt weer hoe belangrijk het is dat hogescholen hun bakens verzetten en het bedrijfsleven vragen te participeren binnen het hoger onderwijs. Belangrijk voor de bedrijven zijn studenten met niet alleen een theoretische ondergrond, maar ook met een praktische ervaring met het toekomstige beroep. Gelukkig zijn veel hogescholen al eerder

6 begonnen samen te werken met het bedrijfsleven. Voor Hogeschool INHOLLANDAmsterdam/Die men, cluster marketing, gebeurde dit ook al op beperkte schaal. In samenwerking met het lectoraat ebusiness Diemen heeft dit een flinke impuls gekregen. De studenten van de 4de jaar afstudeervariant CRM en ebusiness hebben dit de afgelopen 2 jaar ook gemerkt. De vele cases welke uitgewerkt zijn en de projecten die de studenten afgerond hebben voor startende ondernemers zijn heel divers. Niet meer een fictieve case uitwerken, maar een opdracht krijgen van ondernemers die wachten op het resultaat van de studenten om een bedrijf te starten dan wel met het advies aan de slag gaan om een website en de onderliggende processen te verbeteren. Bijvoorbeeld de vindbaarheid op het internet vergroten met Search engine marketing en de verkoop van producten te verbeteren door het vernieuwen van de website en door pull marketing zijn een paar van de opdrachten. Enkele voorbeelden zijn (presentatie met wijn proeverij) of (sociale contactensite). Opmerkingen van studenten; we hebben de afgelopen 3 jaar nog niet zo hard moeten werken en ik had bijna geen tijd meer voor mijn baantje zijn veel gehoorde uitspraken. Achteraf realiseren de studenten zich de unieke kans die is geboden door deze vorm van onderwijs. Ook op het gebied van adviesen onderzoeksopdrachten is het lectoraat een sterke partner. Studenten profiteren van de onderzoeksmogelijkheden die het lectoraat de docenten, en daardoor ook de studenten, kan bieden. Zo lopen momenteel opdrachten bij MKB Amsterdam en Het Telewerkforum en wordt in samenwerking met bedrijven als Accenture, IBM en Levi9 (Bernard van Oranje) onderzoek gedaan naar offshore outsourcing. De resultaten halen in het algemeen veel publiciteit, en worden zeker teruggeploegd naar het onderwijs! Voor docenten met onderzoeksaspiraties op het terrein van internet en ebusiness, of die behoefte hebben aan de inzet van bedrijven op lopende onderwijsprojecten, heeft het lectoraat ebusiness Diemen nog volop mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met of met d.nl. Summary Universities and business should conclude an alliance Under the header Laat Hogeschool apart chairmen of VNO/NCW and MKB- Nederland have outlined how they think about the coming Wet op het hoger onderwijs. In their article of October 21st they explained that universities (hogescholen) should primarily educate professionals. The business world needs people with a business oriented higher education. (Source NRC ) This again shows how important it is for universities to ask the business world to participate in higher education. To businesses students who have both theoretical knowledge and practical experiences with the future profession are very important. Fortunately, many universities have started cooperating with the business world already earlier. Hogeschool INHOLLAND Amsterdam/Diemen, Marketing cluster has, on a modest scale, also done so. In cooperation with the lectureship ebusiness Diemen this was given a substantial stimulus. In the past two months fourth-year students of CRM and ebusiness have also noticed this. The many cases which have been worked out and the projects which students completed for starting entrepreneurs are various. Students no longer work on fictive cases, but are given an assignment by entrepreneurs who are waiting for the students results to start their business, or work on an advice as to the improvement of a website and its underlying processes. Enhancing the traceability on the internet by means of Search engine marketing and improving sales by renewing the website and through pull marketing are a few assignment examples. Some examples are: (presentation with wine shop) or social contacts site). Student remarks: we ve never had to work so hard in the past three years and I hardly had time left for my part-time job. Students now realize that they were give a unique chance with this form of education

7 Within the field of consultancy and research assignments the lectureship is a strong partner as well. Students benefit from the research opportunities provided to the lecturers, and indirectly to students as well. At this moment, projects are done at MKB Amsterdam and Het Telewerkforum, and research is being done on offshore outsourcing together with businesses such as Accenture, IBM and Levi9 (Bernard van Oranje). The results generally get a lot of publicity, and are rechanelled to education. At the lectureship ebusiness Diemen numerous opportunities are available to lecturers who aspire to be involved in internet and ebusiness researches or need the involvement of businesses in running educational projects. For more information, please contact ND.nl or LLAND.nl. Lectoraat ebusiness (2) Afdeling Communicatie / Persvoorlichting Persbericht INHOLLAND-studenten maken klantvriendelijke handleiding voor Philipsproducten ROTTERDAM Hogeschool INHOLLAND wil studenten graag zo opleiden, dat zij klaar zijn voor de praktijk. En Philips Consumer Electronics streeft naar een zo groot mogelijke gebruiksvriendelijkheid van haar producten. Deze twee partijen hebben elkaar gevonden in een samenwerkingsovereenkomst. Studenten Communicatiesystemen, en Informatie, Dienstverlening & Management (IDM), twee opleidingen van de School of Communications & Media van Hogeschool INHOLLAND, gaan onalledaagse manieren bedenken om de gebruiksinstructies van verschillende Philips apparaten klantvriendelijker te maken. Een stoomstrijkijzer, een mp3- speler, een friteuse maar ook een dvd-recorder: klanten willen graag een leesbare, duidelijke handleiding hebben. Onze studenten gaan proberen om zo eigentijds mogelijke handleidingen te maken, vertelt docent Hans den Hartog. Het moeten zeker geen dikke bijbels worden. En misschien hoeven ze niet eens van papier te zijn. Het mooiste zou zijn als het apparaat jou zélf instrueert hoe je het moet instellen. De samenwerking met Philips houdt tevens in dat personeelsleden van dit bedrijf gastcolleges komen geven aan de betreffende studenten, binnen de onderwijseenheid Mens Machine Interface van INHOLLAND. De studenten zullen bovendien het homelab van Philips bezoeken om inspiratie op te doen. Via hoorcolleges en practica gaan de studenten zich helemaal richten op de theorie en praktijk van het gebruiksvriendelijk maken van apparaten. Zij zullen dit project afronden met een daadwerkelijk eindproduct. Deze producten zullen door Philips worden beoordeeld op hun professionaliteit en toepasbaarheid. Voor meer informatie kunt u bellen met Marijke Nijboer, persvoorlichter Hogeschool INHOLLAND Rotterdam. Tel of Summary Press release INHOLLAND students produce customer-friendly manual for Philips products Hogeschool INHOLLAND aims at educating students in such a way, that they are ready to enter the practice. And Philips aims at the highest possible level of userfriendliness of its products. Both parties found each other in a cooperation agreement. Students of Communicatiesystemen and Informatie, Dienstverlening & Management (IDM) at the School of Communications & Media will think of unusual ways to make the user instructions of various Philips appliances more customerfriendly. A steam iron, a MP3 player, a deep fryer, and also a DVD recorder: customers want to have an easy-to-read, clear manual. Our students are going to try creating the most modern manuals, says lecturer Hans den Hartog. They should become like thick bibles. And maybe they need not be on paper. The best would be if the appliance itself would instruct you about how to configure it. The cooperation with Philips also entails guest lectures given by Philips employees, in

8 the educational unit Mens Machine Interface of INHOLLAND. Moreover, students will visit the Philips home lab for inspiration. By means of lectures and seminars student will focus on the theory and practice of making appliances userfriendly. The project will be concluded with a real end product. These products will be assessed by Philips with regard to their professionalism and applicability. Lectoraat elearning (1) Lambert Berenbroek Fellow Lectoraat e-learning Bespreking van de Economy CDROM van de Virtual School, Version 2 : Economics and Business Department. Van Lector Guus Wijngaards ontving ik ter beoordeling een CDROM van de Virtual School, getiteld Economics and Business Department. Normaliter kijk ik als onderwijsgevende wat ambivalent tegen dergelijke schijfjes aan, daar er meestal net niet op staat wat je nodig hebt. De vereiste diepgang blijft vaak achterwege, zoals een bruikbare spreadsheet of diavoorstelling (Powerpoint), of er staat een simpel vraag- en antwoordspelletje op uit het MSDOS-tijdperk. Met deze gepreoccupeerde visie ben ik het menu gaan doorspitten, met andere woorden: het kan alleen maar meevallen.. Wanneer de CDROM opstart komt er een speelse maar overzichtelijke menustructuur te voorschijn. Er is een keuze te maken uit: - European Union - The Global Economy - The Developing World - Teacher Resources - Student Project - Materials for inspiration - Software Bovenstaande keuzemogelijkheden zullen in deze bijdrage uitgebreid ter sprake komen. Allereerst het onderdeel European Union waar het kopje Country Profiles naar internetlinks leidt waarin allerlei informatie staat over de betreffende EUlanden. Over het algemeen wordt er veel macroeconomische materiaal via deze links aangeboden. Helaas is de verwijzing naar Italië niet echt adequaat, want tab_eco2003_ita.asp) is afkomstig van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, en als je bij Trade Opportunities kijkt, zou je die van Italië verwachten en niet die van de VS. Gelukkig wordt deze lacune bij de Powerpointbestanden van het European Parlement niet herhaald maar daarentegen ruimschoots gecompenseerd. Ruimschoots komen onder het kopje European Union instituties als de European Investment Bank (EIB) aan de orde, die voor de gemiddelde student wellicht nog nieuw zijn. In het verlengde hiervan is een duidelijke en schematische verhandeling te vinden over de huidige verdeling van het EU-budget. Elders komt de Europese Grondwet middels vragen en antwoorden goed uit de verf. Een apart maar voorlopig zeer actueel hoofdstukje wordt gewijd aan de economieën in transitie waar het nu de pas toegetreden landen betreft met Roemenië en Bulgarije als runner-ups. In de Powerpointvoorstelling staat heel goed omschreven voor welke uitdagingen de transitielanden staan. Voor wie het heeft gemist kan de geschiedenis van de Europese eenwording nog eens nalezen. In de The European Union and Business en Single Market staan vele kritische vragen over buitenlandse handelsbetrekkingen en de voordelen van de interne markt. Studenten kunnen deze vragen zeer wel gebruiken als handvat voor een project of opdrachten. Dit onderdeel afsluitende kan geconcludeerd worden dat dit heel uitgebreid en informatief is, zeer lezenswaardig overkomt en uitnodigt tot verdere studie. The Global Economy (Related Information and Links to major Institutions) bevat mooie links naar PPT-bestanden met veel achtergrondinformatie, ook over de toenemende invloed van India en China. De linkverwijzingen variëren van live 8 tot een dicussieforum in hoeverre globalisering nog kan doorgaan. Onderwerpen als mensenrechten (en vanuit historisch perspectief, slavernij) en de invloed van globalization op het milieu worden daarbij niet geschuwd. In het oog springt een Powerpointpresentatie over China (China-Brittain- Business-Council), waarin ook wordt vermeld hoe je de Chinese markt kunt betreden. Het geheel ziet er zeer goed uit een geeft een goed handvat ter verdere bestudering van deze opkomende economie. Studenten die wegwijs willen

9 worden in het woud van bilaterale en multilaterale betrekkingen kunnen hun hart ophalen bij Special Topics, waar, voor wie over de laatste gegevens wil beschikken, nog eens tientallen links worden geboden. Al met al een sterk onderdeel van deze CDROM. Bij The Developing World (Resources, Analyses and Information for Young People) denk je in eerste instantie dat je bij The Global Economy al tegen de problematiek van ontwikkelingslanden bent aangelopen. Maar wie in het menu van de CDROM eerst The Developing World aanklikt, denkt daar wellicht anders over. Vanuit historisch perspectief (kolonialisme) komen we terecht bij schuldverlichting casu quo kwijtschelding met een variëteit aan links, zoals : Eldis Gateway to Development Information. Deze link bevat een gids naar allerlei soorten onderwerpen als armoede en landenprofielen waarin de laatste ontwikkelingen vermeld staan. Terug naar de CDROM valt op dat in dit onderdeel Afrika een prominente plaats inneemt, wat gegeven de armoedeverdeling niet verrassend is. Bij dit hoofdstuk van de CDROM kan worden geconcludeerd dat hier ook een goede basis wordt gelegd tot (verdere) studie van de ontwikkelingsproblematiek. Teacher Resources (Materials for inspiration) wekt gegeven het reeds gebodene hoge verwachtingen op. Met al die links zou je denken dat er niet al teveel meer kan worden toegevoegd. De Economic Dictionary hoeft wat mij betreft niet zo nodig bij de Teachers Recources te worden ondergebracht, daar dit informatie is waar iedereen over moet kunnen beschikken. Dit los van het feit dat er op internet heel veel sites zijn te vinden waar ongeveer dezelfde informatie op staat, zodat studenten daar gemakkelijk terecht kunnen. Het bestandje e-economy zou het goed kunnen doen als aanzet bij het verwerven van de grondbeginselen van e- Business. De Courses die worden geboden zijn geen echte lesbrieven, maar geven tientallen links op velerlei gebied als bijvoorbeeld microen macro-economie die aan lesmateriaal kunnen bijdragen. Gebieden uit Management en Organisatie worden zowel per onderwerp behandeld als in hun internationale context geplaatst, bijvoorbeeld: hoe verschillen Europese managers van elkaar? Daarbij komen cultuurverschillen aan de orde en speelt ethiek eveneens een rol. In ieder geval kunnen docenten door de veelheid aan bronnen en invalshoeken relatief gemakkelijk à la carte een leergang samenstellen. Tot mijn verrassing komt er ook nog een stukje Geschiedenis van het Economisch Denken aan de orde waarbij de belangrijkste economisten uit de voorbije geschiedenis de revue passeren. Het bekende rijtje van Adam Smith (productiviteits- en internationale handelstheorie) tot en met Jon Maynard Keynes en Milton Friedman komt voorbij. Jammer genoeg staan Joseph Schumpeter (conjunctuurtheorie met verklaring van het huidige kapitalisme) en enkele Nobelprijswinnaars er niet bij. Heb je het bijvoorbeeld over de opkomst van de Europese welvaart mede door het Wirtschaftswunder, dan zou Ludwig Erhardt niet misstaan. Maar toegegeven, Ludwig Erhardt was, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Modigliani en Miller of Milton Friedman, geen theoretisch econoom. Maar wie vindt dit erg als de Leadershiptraing dit weer in ruime mate compenseert. Al met al is Teacher Resources een inspirerend onderdeel van deze CDROM. Bij het Student Project (What student can do in an international setting) kan de vraag worden gesteld hoe een student aan de hand van het gebodene adequaat aan het werk kan worden gezet en of dit tot een voldoende eindresultaat kan leiden. Dit onderdeel omvat Powerpointpresentaties en spreadsheets die gemaakt zijn door studenten. Gegeven het hier eerder besproken bronmateriaal hebben de Italiaanse leerlingen gegeven het eindproduct daar wat intensiever naar gekeken dan de Deense leerlingen. Maar dat kan ook aan het niveau van de opleiding liggen en dat valt hier niet te achterhalen. In ieder geval zien de eindresultaten er goed uit en geven zij een goede indruk van de betreffende onderwerpen. Hiermee kan de vraag die aan het begin van dit menuonderdeel wordt gesteld positief worden beantwoord. Het onderdeel Software geeft in de onderwijspraktijk ruimte voor simulaties, waardoor leerlingen casu quo studenten inzicht kunnen krijgen in de door het programma opgeworpen problematiek en de haalbaarheid van de door

10 hen aangedragen oplossingen. Echter: Games zijn leuke dingen voor de mensen, maar studenten zijn er snel op uitgekeken en net als Casusmateriaal slijt de actualiteit ervan onder je handen weg of draait de applicatie na een paar jaar niet meer op de vernieuwde configuratie. Concluderend kan worden gesteld dat door deze CDROM mijn ambivalente gevoelens ten opzichte van dergelijk materiaal behoorlijk heeft afgezwakt en dat geeft hoop voor de toekomst. De speelse menustructuur waarmee snel langs de diverse onderdelen kan worden gesurfd doet goed aan en bovenal wordt er een prima instrument geboden om een onderzoek te starten op onderhavige terreinen, zeker met het grote aantal links dat via deze CDROM in de aanbieding ligt. Juist deze links zorgen voor behoud van de actualiteit van het startmateriaal dat in diverse bestandsvormen voorradig is. Deze CDROM kan als verrijking voor ons onderwijs worden gezien en ik houd mij daarmee aanbevolen voor version 3. Summary From lecturer Guus Wijngaards I received a CD- ROM of the Virtual School called Economics and Business Department for evaluation. Usually, I as a teacher am rather ambivalent towards such disks, since most of the time it just does not have the information needed on it. It lacks the necessary depth, such as a usable spreadsheet or slides show (PowerPoint), or it just contains a simple questions-and-answers game from the MSDOS era. With these preoccupied views I started browsing through the menu, in other words: it can only turn out better than expected. After start-up a playful, however clearly structured menu appears. It contains the following options: -European Union -The Global Economy -The Developing World -Teacher Resources -Student Project -Materials for inspiration -Software In this article the options mentioned above will be evaluated in more detail. Through internet links in the Country Profiles of the European Union section various information about particular EU-countries are available. Generally, they provide a lot of macroeconomic material. Unfortunately, the link to Italy is not very useful, since it is borrow form the American Chamber of Commerce. The section about the European parliament, however, makes up for the deficiencies in the previous section. It contains new information about the European Union institutes such as the European Investment bank, a clear schematic essay about the distribution of the European budget. Elsewhere, a section with questions and answers about the European Constitution is given. Another chapter is dedicated to newly entered countries and their challenges as transitional economies. The European Union and Business and Single Market sections contain a large number of critical questions about international trade relations. In conclusion, this section is very extensive and informative; it s worth reading and stimulates to do further study. The Global Economy (related Information and Links to major Institutions) contains beautiful links to PPT files with a lot of background information about the increasing influence of India and China. The links vary from live 8 to discussion forums about the question to what extent globalization could continue. Topics such as human rights (and from a historical perspective, slavery) and the environmental consequences of globalization are not avoided. A fancy PPT presentation about China (China-Britain-Business- Council) states how to enter the Chinese market. It looks good and provides a solid handle for further studying of these rising economies. Students who want to familiarize themselves with bilateral multilateral relations will have great fun with the Special Topics. Special Topics lists tens of additional links. All in all this section is a strong component of the CD- ROM. In The Developing World section you may initially think you have already been confronted with the problems of developing countries in The Global Economy section. However, when clicking on The Developing World first, you may think differently about it. From a historical perspective (colonialism) we

11 end up at debt reduction or remission, including a variety of links, such as Eldis gateway to Development information. This link includes a guide to various kinds of subjects like poverty and country profiles which contain the latest developments. Back to the CD-ROM, it is striking that Africa has a dominant position which is not a surprise, considering the distribution of poverty. The conclusion here is too that here a solid foundation has been laid here for further study of the developing problems. Teacher Resources (Materials for inspiration) evokes high expectations. Following all the links available you d think nothing much could be added. In my opinion it is not really necessary to include the Economic Dictionary in the teachers Resources, since it is generic information which must be available to every one. Also, the same information is available on many other websites, so that students can easily access it. The file e- economy could well serve as a stimulus for acquiring the principles of e-business. The courses offered are not real study materials, but provide tens of links in many areas such as micro- and macroeconomy which can be included in study material. Areas like management and organization are addressed both separately as well as in their international context, for instance: how do European managers differ from each other? Within this context cultural differences and ethics are addressed. Obviously, teachers can easily create a course á la carte based on the multitude of sources and perspectives. To my surprise a little part is dedicated to the History of Economic Thinking where important economists appear: from Adam Smith (productivity and international trade theory) up to John Maynard Keynes and Milton Friedman. Unfortunately, Joseph Schumpeter (theory on economics situation incl. explanation of capitalism) and some Nobel Price winners are not mentioned. When for instance speaking about the increase of the European wealth, partly caused by the Wirtschaftswunder, then Ludwig Erhardt must be mentioned. Admittedly, Ludwig Erhardt was contrary to for example Modigliani and Miller or Milton Friedman, not a theoretical economist. However, who would mind, if this is being made up for in the section Leadership Training. All in all the Teacher resources are an inspiring component of this CD-ROM. Considering the Student Projects (What students can do in an international setting) the question rises how a student can be put to work with what is offered, and whether this will have a satisfying result. This section contains PowerPoint presentations and spreadsheets produced by students. Considering the source material discussed earlier, Italian students had a closer look at it than the Danish students. Anyway, the end results look good and provide a good idea of the subjects. With this the question asked at the beginning of this section can be answered positively. The Software section allows implementing simulations, which allows students to gain insight in the problems generated by the program and the feasibility of their suggested solutions. However, games are fun to many people, but students are bored easily, and just like case material, games go out of date fast, or they do not run on updated configurations. It can be concluded that this CD-ROM has substantially decreased my ambivalent feelings towards this kind of material, and that is hopeful for the future. The playful menu structure which allows fast navigation through various sections is good, and on top of that it offers an excellent tool to start research in the present fields. The large number of links on the CD- ROM is a great help too. Especially, these links ensure that the starting material, which is available in various formats, is continuously up-todate. This CD-ROM can be considered an enrichment of education, and therefore, version 3 will be gratefully received. Lectoraat elearning (2) Pieter Swager, Projectleider Lectoraat elearning ONDERZOEKSTRAJECT ETUTORING Het lectoraat elearning doet onderzoek op het terrein van elearning en Blended Learning, gegroepeerd in

12 enkele hoofdgebieden, die met name de veranderende rol van de docenten bestuderen en nieuwe vormen voor leermiddelen. De titels van de onderzoeksgebieden zijn: etutoring, Learning Objects, Visual Knowledge Building en ICT-gedrag van studenten. Het onderzoekstraject etutoring richt zich op het ontwikkelen van expertise op het gebied van het begeleiden van leerprocessen in de context van elearning. De begeleider wordt in dat verband een etutor genoemd en die realiseert de begeleiding overwegend binnen een elektronische leeromgeving. In principe kan de etutor worden gezien als de logische stap in het proces van de veranderende rol van de docent. De ontwikkelingen in het hoger onderwijs maakten de verschuiving noodzakelijk van docent naar tutor, ofwel van de kennisoverdrager naar de initiator en begeleider van leerprocessen. Nu leerprocessen steeds meer worden vormgegeven binnen een elektronische leeromgeving, zal ook een tutor in staat moeten zijn om alle beschikbare media, middelen en methoden op een juiste manier in te zetten in het begeleidingsproces. Daarmee verrijkt de taak van de docent en ontwikkelt hij zich tot etutor. Het Lectoraat doet onderzoek naar de benodigde competenties van de docent in de rol van etutor, maar biedt ook concrete handreikingen. Zo hebben Jos Fransen en Pieter Swager in DU-verband (Digtale Universiteit) een speciale etutoringcourse ontwikkeld die gratis beschikbaar is gesteld op De course biedt docenten de gelegenheid zelf de competenties die nodig zijn te verwerven o.l.v. een ecoach, een collega die goed ingevoerd is in de inzet van elearning binnen het onderwijs. De Du site is eigenlijk bedoeld voor ecoaches die met een aantal eigen collegae aan de slag willen met elearning in het onderwijs. Een lijvige ecoachhandleiding is dan ook vrij beschikbaar vanaf de site. Het Lectoraat heeft ondanks de beschikbaarheid van alle materialen wel enkele keren ecoaches van opleidingen geadviseerd hoe ze met een groepje collegae aan de slag kunnen gaan met de materialen van de etutoringcourse. Het blijkt echter dat docenten de site en alle materialen ook gebruiken als informatiebron, dus om gewoon iets meer te weten te komen over de toepassing van elearning in het onderwijs. Na de nota van Marc Rutte over de ontwikkeling dat binnen het HBO Blended Learning en dus de toepassing van elearning in het onderwijs de standaard wordt, komt er meer interesse in de mogelijkheden en blijkt plotseling dat de elearning ook toegepast kan worden door gewone mensen van deze planeet met beide benen op de grond. Alle informatie over het Lectoraat, zijn activiteiten, Fellows, publicaties, etc. is vind beschikbaar op: html?folder=615&sid=c2972 B08-CBDD-4EF FD393B69 Summary The lectureship elearning conducts researches in the field of elearning and Blended Learning, classified in several divisions which mainly study the changing role of teachers and the new forms of teaching material. The areas of research are: etutoring, Learning Objects, Visual Knowledge Building and ICTbehavior of students. etutoring focuses on expertise development in the field of coaching learning processes within the elearning context. The coach is called an etutor who coaches in an electronic learning environment. In principle, the etutor can be considered a logical step within the process of changing the teacher s role. A shift from teacher to tutor, i.e. from transferring knowledge to initiating and coaching learning processes, is an inevitable consequence of the developments in higher education. Now that learning processes are more and more embedded in an electronic learning environment, the tutor must also be able to appropriately implement all media, aids and methods available. By that, the teacher s tasks enlarge, and the teacher himself develops into an etutor. The lectureship does research on the competences a teacher needs as an etutor. Additionally, it also provides hands-on assistance. For example, Jos Fransen and Pieter Swager developed a special etutoring course in association with Digital

13 University; it is available on free of charge. The course provides teachers the opportunity to independently acquire the necessary competences, supervised by an ecoach, a colleague who is well informed about the implementation of elearning. The DU site mainly aims at ecoaches who, together with some colleagues, want to start using elearning in education. An ecoach manual is available on this website. In spite of all the materials available, the lectureship has sometimes given advice to a few ecoaches of various programs as to how to get started in a small group using the etutoring course material. It turns out that teachers use the site and all materials as a source of information as well; thus, they are using it just for getting to know more about the implementation of elearning. Since Marc Rutte s memorandum about Blended Learning and the implementation of elearning becoming the norm, interest in its possibilities have increased, and people have realized that ordinary people from this planet can apply e-learning too. All information about the lectureship, its activities, fellows, publications, etc. is available on: html?folder=615&sid=c2972 B08-CBDD-4EF FD393B69 Bureau Externe Betrekkingen Ad van Blokland Personele wijzigingen Met ingang van 1 september jl. zijn er enkele veranderingen opgetreden in de personele bezetting van Bureau Externe Betrekkingen. Lieke Teeuwen heeft afscheid genomen als stagecoördinator Marketing, want zij is per 1 september jl. begonnen als docent toerisme bij het cluster Leisure. Tijdens een gezellig etentje met de collega s van BEB hebben wij afscheid genomen van Lieke en haar bedankt voor de enorme inzet, deskundigheid en collegialiteit! Gelukkig hebben wij nog meer goede collega s binnen de School of Economics werken, want Cynthia Oude Grave is per 1 november 2005 aangenomen als opvolgster van Lieke. Zij zal tot de week van 5 december ook nog één dag in de week werkzaam zijn voor het secretariaat Marketing. Ik ben erg blij met de komst van Cynthia die direct voortvarend van start is gegaan. Daarmee is voor de studenten, docenten en MT Marketing hopelijk een einde gekomen aan een (te lange) periode van onduidelijkheid. Verder heeft Delilah Steekelenburg haar baan per 9 januari 2006 opgezegd. Zij gaat verhuizen naar Zoetermeer en dan is de afstand naar het werk in Diemen gewoon te ver. Delilah is nu druk bezig de overdracht van de coördinatie exchange students op een goede manier te regelen. Een definitieve oplossing voor de overdracht is in de maak. In een volgend informatiebulletin zal hierover meer duidelijkheid zijn. Vanzelfsprekend zullen wij ook nog afscheid gaan nemen van Delilah die vanaf 2000 werkzaam is voor onze hogeschool. Ten slotte ben ik zelf per 1 september voor 0.5 fte werkzaam bij ASAR als kennismakelaar (o.a. INHOLLAND-contactpersoon voor koepelorganisaties als Syntens, MKB-Nederland e.d.) en als coördinator van het project VLOOT. Dit project zal moeten bijdragen aan de verankering van het onderzoek en de lectoraten in het onderwijs en de onderwijsorganisatie. Sinds een aantal jaren heeft het HBO naast de onderwijstaak namelijk ook een onderzoekstaak. In een volgend informatiebulletin zal ik graag terugkomen op het project VLOOT, waarin drie schools en vier lectoraten participeren (o.a. de SoE Amsterdam/Diemen en het lectoraat Leisuremanagement). Bovenstaande betekent dat ik mij nu niet meer kan bezighouden met de implementatie van alumnibeleid (samen met de alumnicoördinatoren). Het MT zal op korte termijn beslissen wie mij hierin zal opvolgen. Relatiebeheersysteem Pivotal Het wil nog niet zo vlotten met de implementatie van dit systeem voor de gehele hogeschool. Wij hebben echter dringend behoefte aan een relatiebeheersysteem waarin alle gegevens van de relaties

14 van de SoE en haar medewerkers kunnen worden opgeslagen. Wij gaan dus gewoon door met het verzamelen van deze gegevens (In welk systeem deze dan ook terecht gaan komen!) Mag ik nog steeds op jullie medewerking in dezen rekenen? Henriëtte Visser of Dewi Roumimper zal jullie hierover binnenkort benaderen. Summary Staff changes As from September 1st the work force at Bureau Externe Betrekkingen (BEB) has changed. Lieke Teeuwen left the BEB, since she started a new job as a lecturer of tourism at the Leisure cluster. We said goodbye to Lieke over a pleasant dinner with colleagues, and thanked her for the enormous effort, expertise and collegiality! Fortunately, we have more good colleagues in our School of Economics, since Cynthia Oude Grave has been engaged as Lieke s successor as from November 1st. Until December 5th she will also work at the Marketing Administration Office for one day a week. I am pleased having Cynthia on board; from the start she energetically went ahead! The (too long a) period of uncertainty has ended for students, lecturers and the Marketing management team. As of January 9th, 2006 Delilah Steekelenburg has resigned from her job. She is going to move to Zoetermeer, which is too big a distance to come to work in Diemen. Delilah is now fully engaged in arranging the handing over of the exchange students coordination. We are looking for a definite solution. In a following issue of this bulletin, more information will be given. Of course, we will also say goodbye to Delilah, who has been working at INHOLLAND since As from September 1st I have accepted a job (0.5 fte) as a knowledge broker at ASAR (INHOLLAND contact person for umbrella organizations such as Syntens, MKB- Nederland, etc.) and as coordinator of the VLOOT project. This project will contribute to the embedding of research and lectureships in education and educational institutes. It so happens, that HBO has in addition to educational activities also been involved in research activities for some years now. In one of the next issue of this bulletin I will explain more about the project VLOOT, which three schools and four lectureships participate in (amongst other SoE Amsterdam/Diemen and the lectureship Leisure management). Result of this is that I won t be able to engage in the implementation of the alumni policy (together with alumni coordinators). MT will soon decide who is going to succeed. Relationship Management System Pivotal We are not making much progress with the implementation of the system. However, a telationship management system which stores all relationships of the SoE and its employees is urgently needed. Therefore, we will continue collecting these data (no matter in what system they will end up!). May I still count on your cooperation in this? Henriëtte Visser or Dewi Roumimper will contact you soon. Bureau Databeheer Karin Houkes Roosters Ook voor periode 2 is het weer erg moeizaam gebleken om de gegevens voor de lesroosters op tijd en kwalitatief betrouwbaar aan te leveren. Tot na het moment waarop eigenlijk gepubliceerd moest worden werden er nog wijzigingen op al aangeleverde gegevens ingediend. Ook de tentamenroosters werden regelmatig gewijzigd na publicatie. Zeer verwarrend voor de studenten! Met het oog op het verdwijnen van de lokatie aan de Bergwijkdreef heeft Databeheer in kaart gebracht wat de ruimtebehoefte van de SoE is per periode. Duidelijk is geworden dat er met ingang van schooljaar in de periodes 1 en 2 niet voldoende ruimte beschikbaar zal zijn op de lokatie Wildenborch. Peoplesoft SV Het bleek niet mogelijk cijfers in te voeren in Peoplesoft SV voor het nieuwe schooljaar; Peoplesoft moest de onderwijseenheden en toetseenheden uit de Studiegids halen, maar op hogeschoolniveau waren die

15 niet correct ingevoerd. Dat moest worden aangepast en getest, waarna de onderwijseenheden en toetseenheden konden worden ingelezen in Peoplesoft. Op moment van schrijven wordt er hard gewerkt aan het invoerklaar maken voor de vijf Schools of Economics, de School of Law en de School of Communication zijn al gereed. Scantentamens De toezegging van ICT dat er tijdelijk apparatuur bij zou worden geplaatst is niet hard gemaakt, waardoor de lokatie Diemen (Economics, Health, Communication) de toegenomen hoeveelheid scantentamens moet zien te verwerken met -nog steeds- de oude apparatuur en software. In de voorbereiding van de tentamenperiode heeft Databeheer in overleg met de clustersecretariaten een procedurebeschrijving gemaakt zodat de werkafspraken onderling helder zijn. Ook is er aandacht besteed aan duidelijke instructieteksten voor studenten en surveillanten, zodat zoveel mogelijk voorkomen kon worden dat scantoetsantwoordformulieren foutief ingevuld worden en daardoor het verwerkingsproces vertraagd wordt. Onderwijsevaluaties Met alle clusters zijn de evaluatieplannen voor het schooljaar opgesteld. De evaluatieformulieren over periode 1 liggen al bij de drukker. Ook verwerkt Databeheer de evaluaties voor de School of Social Work (alle lokaties). Blackboard/Intranet Door de plaatsvervangend directeur is opdracht gegeven om een project te starten dat tot doel heeft een heldere structuur aan te brengen in welk type informatie aangeboden/gevonden kan worden op Blackboard en welk type informatie op de schoolsite, het intranet. Nu is die informatie te ongestructureerd opgeslagen en daardoor ontoegankelijk, en dat levert klachten op van studenten. Databeheer heeft hiervoor het projectplan geschreven en levert de projectleider. Summary Timetables In period 2 it again turned out that it is difficult to deliver timetable data on time and of reliable quality. Up until after the scheduled publication date changes to the data already delivered were still submitted. The exam timetables were regularly changed after publication as well. Very confusing for students! Considering the closing down of the Bergwijkdreef building Databeheer listed the space needed. It has become clear that as from the academic year there won t be enough space available in periods 1 and 2 at Wildenborch. Peoplesoft SV It was impossible to enter the new year s grades into Peoplesoft; Peoplesoft was to retrieve the educational and assessment units form the Study guide, but Hogeschool had not entered the units correctly. This needed to be adjusted and tested, before the units could be read into Peoplesoft. While writing this article we are working really hard on making Peoplesoft ready-to-use for the five Schools of Economics; the School of Law and the School of Communication are ready to use. Scan exams ICT s promise to provide additional temporary equipment has not been fulfilled. As a result, Diemen (Economics, Health, Communication) had to try to process the increased amount of scan exams with, still, the old equipment and software. During the preparations for the exam period Databeheer in close consultation with the cluster administration offices created a specification of the procedures so that the working agreements are mutually clear. Attention has also been paid to clear instructions for students and invigilators as to prevent answer sheets from being filled out incorrectly and the processing from being delayed. Education evaluations Together with all clusters the evaluation plans for have been drawn up. Evaluation forms of period 1 are being printed right now. Databeheer will also process the evaluations of the School of Social Work (all locations). Blackboard/Intranet The acting manager has assigned a project aimed at clearly indicate what kind of information is going to be on Blackboard and what kind is

16 going to be in the Intranet. Now the information is stored in a much unstructured way and as a result not accessible, which in its turn results in students complaining. Databeheer has drawn up the project plan and will deliver the project leader. Uit het cluster Finance Karin Coopman Accreditatiescan Op 3 november jl. heeft de accreditatiescan plaatsgevonden voor de opleidingen AC, BE en FSM. In een vijf uur durende zitting met vertegenwoordigers van OKR (Reen Pouwels en Lex Jansen) en collega s uit ons docententeam zijn de opleidingen doorgemeten. OKR maakt een rapportage van deze scan die zal dienen als nulmeting en die opmaat is voor verbeteracties die we het lopende studiejaar moeten uitvoeren om uiteindelijk goed beslagen ten ijs te komen. Zodra de rapportage gereed is, zal ik jullie informeren over de stand van zaken. Differentiatiemarkt Op dinsdag 1 en donderdag 3 november heeft de differentiatiemarkt plaatsgevonden. Als echte marktkooplui hebben Jaap, Iede en ik onze differentiaties verkocht. Voor onze Financestudenten zijn vooral de verdiepende differentiaties Controlling, Onroerend goed en Makelaardij en Inleiding Kerndisciplines Accountancy interessant. Verbredend is met name voor FSM-ers de managementdifferentiatie Bedrijfskunde en managementskills een aanrader. Verder hebben we onze verbredende minor Finance for non-financials aan de man (eigenlijk meer de vrouw) gebracht: op donderdagmiddag waren er veel leisurestudentes die wel enige financiële basis wilden leren en zelfs een aantal mondhygiënistes! Dit kan nog een interessante aanvulling worden op onze studentenpopulatie. Studenten gaan nu hun voorkeur bespreken met de SLB-er en vervolgens de keuze laten vastleggen bij de examencommissie. Daarna zullen we zien of onze marketinginspanningen ook echt iets hebben opgeleverd. Onderwijsontwikkeling Het ontwikkelteam is druk bezig met het onderwijsmateriaal voor de perioden 3 en 7 van jaar 1 en 2. Voor periode 3 lag er natuurlijk al materiaal van vorig jaar, dat voornamelijk verbeterd wordt en aangepast aan de nieuwste inzichten. Periode 7 moet helemaal ontwikkeld worden. Dat is nog een hele klus omdat in deze periode een groot gedeelte specialisatieminor zit, dus er komt voor FSM een ander programma dan voor AC/BE. Wat steeds een hele inspanning vergt is om SE5- breed de juiste mensen te mobiliseren om mee te werken aan de ontwikkeling. Met name op de kleinere locaties is het lastig om mensen vrij te maken. Ons team levert een substantieel aandeel met Arno, Sandra, Yvonne, Jos, Leo en Michiel. Nieuw in het team zijn Henk Winters (voor de minor FSM), Mark Elsinga (statistiek) en Hans Posthumus (voor klankbord SLB). Toetsen nieuwe stijl De toetsen van de eerste periode zijn nagenoeg afgerond. Voor het eerst zijn de toetsen van jaar 1 en 2 van ons cluster in één zaal afgenomen. De Reinier Paping Patio was hiertoe tijdelijk omgebouwd tot tentamenzaal. Ook is ervoor gekozen een extra surveillant in te zetten uit het eigen team. Deze versterking voorkomt niet alleen spieken, maar ook is het dan mogelijk om urgente vragen direct te beantwoorden en problemen adequaat op te lossen. De studentenevaluatie zal laten zien of deze maatregelen bijdragen aan een positiever oordeel over de tentamenorganisatie. Op TV in Mijn Beroep Gezamenlijk met Nivra Nyenrode gaat INHOLLAND meewerken aan het televisieprogramma Mijn Beroep. Dit programma wordt geproduceerd door Stokvis/Niehe producties en heeft tot doel de aandacht van jongeren te vestigen op bepaalde beroepen. Het programma wordt deels betaald uit sponsorgelden, die opgebracht worden door ons en Nivra Nyenrode. Doel: werven van studenten voor het accountancy-beroep en vooruitlopend daarop voor onze opleiding. De productie kan, nadat de uitzending op televisie is geweest naar eigen inzicht gebruikt worden voor werving en voorlichting. Het programma duurt ongeveer 12 minuten verdeeld over 5 blokjes, waarin we een flitsende jonge accountant (dame) van NN aan het werk

17 zien, een beeld krijgen van de RA-opleiding aan Nivra Nyenrode en van de mogelijkheid via het HBO (INHOLLAND natuurlijk) in het vak terecht te komen. Voor het laatste onderdeel zal ik optreden. Als het resultaat het aanzien waard is, zal ik jullie informeren over het tijdstip van uitzending. De opnamen vinden donderdag 10 november a.s. plaats. Internationalisering Ook op het gebied van de internationalisering is er actie in het cluster. Onze 4 e -jaars AC-studenten gaan op 10 november drie dagen naar Parijs voor een studiereis onder begeleiding van Antoine, Caroline, Jaap en Iede. Jelleke en ik bezoeken Aruba en Curaçao om daar o.a. de Universiteit van Aruba en de Universiteit van de Nederlandse Antillen te bezoeken. Inzet: een samenwerkingsovereenkomst met beide universiteiten in het kader van studentuitwisseling. Het is de bedoeling dat er per semester twee van onze studenten (per universiteit) naar de eilanden gaan en twee studenten van daar bij ons komen studeren. Verder is er een studiebeurs voor aankomende HBO-studenten waar ook INHOLLAND vertegenwoordigd is. Tot slot bezoeken we de bedrijven die stagiaires van ons in dienst hebben. Financiële zaakjes Met de komst van Sarina Bronder is het tc-team gelukkig weer op volle sterkte en hebben de FSM-collega s weer een vast aanspreekpunt. Guus Paffen is gestart als docent Recht. Sarina en Guus: succes! Danielle Kuipers heeft een tweeling gekregen: Tom en Rik. Gefeliciteerd! We zijn naarstig op zoek naar versterking van het team op het gebied van ICT-onderwijs, mede in verband met de sabbatical van Jan Willem. Belangrijke data in november: 8 november clusterbijeenkomst met managementdrives (ochtend) 8 november overdracht onderwijs perioden 2 en 6 (middag) 17 november inzage toetsen 24 november informatieavond ouders propedeusestudenten 29 november bijeenkomst Veldadviesraad. Summary Accreditation scan On November 3 the accreditation scan took place for the Ac, BE and FSM courses. In a five-hour session with representatives of OKR (Reen Pouwels and Lex Jansen_ and colleagues from our team of lecturers the courses were tested. OKR produced a report about this scan which will be used as a zero setting and is prelude for the actions to be taken in the coming year in order to be fully prepared. As soon as this report is ready, I will inform you. Differentiation market On November 1 and 3 the differentiation market was held. Like real market vendors Jaap, Ide and I have sold our differentiations. To our Finance students the deepening differentiations Controlling, Real-estate, and Introduction into core disciplines Accountancy are of specific interest. From the broadening differentiations the management differentiation Bedrijfskunde & Management Skills is a highly recommended to FSM students. We also sold our broadening minor Finance for non-financials: on Thursday afternoon a lot of female Leisure students who want to learn some financial basics and a number of dental hygienists visited our booth. This could a very interesting addition to our student population. Students will now discuss their preferences with their study coaches and then register their choice at the Exam Board. After this we will know if our marketing efforts have been successful. Education development The development team is fully engaged in the production of the educational material of periods 3 and 7 of the first and second year. For period 3 last year s material was available which mainly needs to be improved and adjusted to the latest insights. Period 7 is to be developed completely. That s a lot of work, since the specialization minor is a large part of it. Thus, FSM and AC/BE will each have a different program. What continuously takes a lot of effort is to mobilize the right people to participate in the development. Specifically at smaller locations it is difficult to make people available. Our team substantially contributes: Arno, Sandra, Yvonne, Jos, Leo and Michiel. New members are Henk Wintes (minor FSM), Mark Elsinga (statistics) and Hans Posthumus (SCC). Assessment new style The exam period has ended. For the first time the year

18 and 2 exams of our cluster were taken in one room. For this the Reinier Paping Patio had been converted into an exam room. It was also decided to engage and additional invigilator from our own team. This reinforcement helps to not only prevent cribbing, but also allows urgent questions to be answered immediately and problems to be solved adequately. Student evaluations will show whether these measurements have contributed to a more positive judgment of the organization of exams. On TV in Mijn Beroep Together with Nivra Nyenrode INHOLLAND is going to participate in a television program, called Mijn Beroep. This program is produced by Stokvis/Niehe Producties and aims at drawing young people s attention to particular professions. The program is partly funded through financial support, given by INHOLLAND and Nivra Nyenrode. Purpose: recruiting students for accountancy professions and for our own courses in advance. After the production has been broadcast, it can be used for recruitment and information purposes according to our own views. The program is about 12 minutes, split in 5 blocks showing a stylish young accountant (woman) of NN at work, an image of the RA course at Nivra Nyenrode and explaining how to get such a position by doing HBO (INHOLLAND of course). I will appear in the last block. If it is worth watching, I will inform you when it will be broadcast. The shootings are on Thursday November 10. Internationalization On November 10 our fourthyear AC students are leaving for a three-day study trip to Paris accompanied by Antoine, Caroline, Jaap en Ide. Jelleke and me will visit Aruba and Curacoa to visit the University Of Aruba and the University of the Netherlands Antilles. Aim: a cooperation agreement with both universities for student exchanges. Our goal is to that each semester two students of ours (per university) go to the islands, and two students from there are coming over here to study with us. There is also going to be a study fair for future HBO students which INHOLLAND will be represented at. Finally, we will also visit businesses that hired interns from us. Financial matters With Sarina Bronder joining, the tc-team fortunately is at full strength again, and all FSN colleagues have a fixed contact again Guus Paffen has started teaching Law. Sarina and Guss, good luck! Danielle Kuipers gave birth to twins: Tom and Rik. Congratulations! We are eagerly searching for reinforcement of our ICT team, partly because of Jan Willem who has taken a sabbatical. Important dates: November 8: Cluster Meeting incl. Management Drives (am) November 8: Handing over education period 2 and 6 (pm) November 17: inspection of exams November 24: Information evening for parents of firstyear students November 29: Veldadviesraad meeting. Uit het cluster Management/BI Monique Heemskerk Docent Bedrijfsk. Informatica Dit keer wordt deze rubriek verzorgd door de opleiding BI De survival van Bedrijfskundige Informatica Maandag 7 november zijn 70 studenten Bedrifjskundige Informatica naar de Ardennen vertrokken voor een avontuurlijk programma gericht op de competentie teambuilding. Eerste-, tweede- en een grote groep vierdejaars gaan zich drie dagen lang bezig houden met niet-alledaagse bezigheden als boogschieten, mountainbiken, klimmen, abseilen, tokkelen, klettersteigen, vlotbouwen en wat er nog meer bij komt kijken om te overleven in de woeste natuur van de Ardennen. Alles onder het overkoepelende thema we doen het SAMEN. Enige jaren geleden was het gebruikelijk dat studenten Bedrijfskundige Informatica jaarlijks een buitenlandse trip organiseerde. De opleiding is oonder meer naar Praag, Nice en Berlijn geweest. Erg leuk. Helaas is hier drie jaar geleden de klad in gekomen. Toch bleef de behoefte bestaan, zowel bij studenten als docenten

19 Waarom een dergelijke activteit in een HBO opleiding? De vroegere trips hadden het volgende bewezen: groepsgevoel, zowel ónder studenten als tussen student en docent, bevordert zowel de studieprestaties van de individuele student als ook de manier van communiceren en het omgaan met elkaar. Elkaar kennen, is elkaar accepteren En hoe leer je elkaar nu beter kennen dan met een actieve driedaagse: Na een samen doorgehaalde nacht, help je elkaar beter over studiehobbels heen. Je kent elkaar dan immers!. Eind vorig schooljaar ontstond dan ook het plan om toch weer een activiteit te organiseren met de bovenstaande redenering als achtergrond. En hoe bevorder je een groepsproces nou sneller dan een adventure trip naar de Ardennen waarbij je volstrekt afhankelijk bent van elkaar? Bij de diverse activiteiten op het programma zullen studenten en docenten groepsgewijs moeten zorgen de zaak tot een goed einde weten te brengen. Samen het vlot bouwen waarop je daarna samen te water moet overleven: als dat geen teamgevoel geeft, helpt niets meer! Rest de begeleidende docenten alleen nog de zorgen rond de ontvangen bagageadvieslijst: Vijf paar schoenen minimaal? Wat zijn ze met ons van plan? De docenten verlaten duidelijk hun veilige haven : een les kun je voorbereiden, een outdoor niet. Of toch.? Summary On November 7th 70 students of Managerial Information Science left for an adventurous program in the Ardennes aimed at the competence teambuilding. First-, secondand fourth-year students have been entertained with unusual activities like archery, mountain biking, climbing, abseiling, thrumming, raft building and many more things related to surviving in a desolate nature of the Ardennes. Theme of this program was we are doing it TOGETHER. Some years ago it was common practice that students of Managerial Information Science organized a trip abroad. They have been to, for instance, Prague, Nice and Berlin. Very nice. Unfortunately, this tailed off three years ago. yet the need continued to exist, both with students and lecturers. Why such an activity as part of a HBO program? Previous trips had proven the following: sense of belonging to a group, both amongst students as well as between student and lecturer, stimulates the individual student s performance and the way people communicate and treat each other. To know each other, is to accept each other. Isn t a three-day event the best way to get to know each other? It is easier to help each other after a night out. After all, you know each other. At the end of last year the idea to organize an activity was picked up again based on the argumentation above. Isn t an adventure trip to the Ardennes, where people fully depend on each other, the best way to stimulate the group process? In the various activities students and lecturers had to bring the activities to a happy conclusion. Building a raft together in order to survive on the water must result in team spirit. If it doesn t, nothing does. There was nothing left for lecturers but worry about the received luggage advice: minimum 5 pairs of shoes? What are they going to do to us? Lecturers clearly leave their safe haven: a lesson can be prepared; an outdoor can t, can it

20 Uit het cluster Marketing Geen kopij ontvangen. No copy received Uit het cluster Leisure Karin van Broekhuizen & Elvire Biegel Visitatie Vrijetijdsmanagement Bij het verschijnen van dit bulletin is de visitatie van onze opleiding Vrijetijdsmanagement net achter de rug. Wij maken van de gelegenheid gebruik om alle betrokkenen te bedanken voor de extra inzet in de afgelopen periode. Een TEAM is aan het werk geweest. Bewijsdocument, (digitale)studiegids, kwaliteitskaart, competentiekaart, competentieprofiel, cv-bundel, scholingsplan, scripties, notulen, studentpanel, alumnipanel, docentpanel, beroepenveldpanel... Aan de hand van alle beschikbare documenten en door gesprekken met studenten, docenten, alumni en management vormt de commissie zich een beeld van de kwaliteit van de opleiding. Wij verwachten de schriftelijke terugkoppeling over een maand. Nieuwe en vertrekkende collega s Ons management assistententeam is compleet: Anja Holwijn is sinds september weer terug op het nest. Een andere bekende, Tessa Ellenberger, komt in november tegenover Anja te zitten. Wij zijn zeer verheugd over de komst van Anja en Tessa. Van harte welkom! Naast de kamer van Anja en Tessa is een vergaderruimte ingericht die vanaf de oplevering veelvuldig gebruikt wordt. Dank aan onze facilitaire dienst. Hans Ligtenberg maakt gebruik van de INHOLLAND mogelijkheden tot interne mobiliteit. In periode 2 zal hij gaan werken voor de vestiging INHOLLAND Delft (Agribusiness & Lifescience). Wij wensen Hans veel succes met deze nieuwe uitdaging. Het is ons gelukt om op korte termijn een vervanger te vinden: John de Prinse. Naast John is Sanne Hille- Knoester nieuw in ons cluster. Sanne is opgenomen in het kernteam VTM en zal de komende periode o.a. drie tutoraten, stagebegeleiding, en taken voor de differentiatie media & entertainment voor haar rekening nemen. Ook John en Sanne: van harte welkom! Lectoraat Leisure Management In oktober hadden wij een constructief en inspirerend gesprek met lector Stephen Hodes en associate lector Jacques Vork over de samenwerking tussen het cluster Leisure en het lectoraat Leisure Management. Eén van onze uitdagingen voor de komende tijd is de versterking van onze relatie met het lectoraat. Hiervoor is onder andere het project VLOOT (verankering lectoraten en onderzoek in onderwijs voor een hogeschool in de toekomst) gestart. Het lectoraat is opdrachtgever in project 9; de lector en associate lector verzorgen gastcolleges. De kenniskring - waarin Roos Gerritsma, Philippa Collin, Alexander Grit en Karin Bras als fellow participeren - is mede betrokken bij de ontwikkeling van de verdiepende minor The creative City & Leisure. Deze minor sluit aan bij het lectoraat-onderzoek De creatieve klasse in Amsterdam. Lopende onderzoeken zijn o.a.: Amsterdam als gay destination, hybride culturen in Amsterdam (stadsgids), project Leidseplein (in opdracht van de gemeente Amsterdam). Management Drives De clusterdag van 14 oktober stond in het teken van teambuilding aan de hand van Management Drives. De workshop geeft inzicht in de drijfveren en de cultuur in ons cluster: hoe kunnen wij beter en effectiever samenwerken? Eén van de trainers was José Vosbergen, directeur HRM van INHOLLAND. De trainingsochtend verliep geanimeerd en in open sfeer. In het team overheersen de kleuren groen (harmonie, communicatie) en geel (conceptueel, intellectuele vrijheid). Bij een dergelijke samenstelling zal extra aandacht moeten uitgaan naar concentratie op hoofdpunten, resultaatgerichtheid en handhaven van procedures (oranje, blauw), zo bleek in de loop van de ochtend. Successen kunnen gevierd worden (oranje)! Een Wall of Pride is in voorbereiding (met dank aan Roos Gerritsma). Op zo n plek kunnen we succesvolle projecten/ stages/ afstudeerstages laten zien. Nu

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

The Kentalis Reading House

The Kentalis Reading House The Kentalis Reading House Technology-facilitated enhancement of parent involvement Annet de Klerk, Loes Wauters Overview A first impression Motivation The importance of emergent literacy at home Kentalis

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek

De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek Marjolein Oomes & Marianne Hermans Het Nationale Bibliotheekcongres Amsterdam, 10 december 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership.

Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership. Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership www.decp.nl 10 years of Management of Learning The Maastricht University took the right decision! June 30, 2017 This is me Jos van Erp

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Erasmus Project. September 2014 Juli Maths Paths in Europe

Erasmus Project. September 2014 Juli Maths Paths in Europe Erasmus Project September 2014 Juli 2016 Maths Paths in Europe Wij : Basisschool Sint-Hendrik Gelegen in Petegem-aan-de-Leie, een deelgemeente van Deinze. Onze partners Engeland (coördinator) Spanje Italië

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie