mr. T.A. Opbroek-Booij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mr. T.A. Opbroek-Booij"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2014 Gegevens failliet: Solidam B.V. KvK-nummer: Faillissementsnummer: F.16/14/264 Datum uitspraak: 25 maart 2014 Rechter-commissaris: mr. D.M. Staal Curator: mr. T.A. Opbroek-Booij Activiteiten onderneming: Groothandel in computers, randapparatuur en software. Software consultancy. Het verlenen van diensten en adviezen op het gebied van internet en computertechnologie (bron: Handelsregister KvK). Netto-omzetgegevens: 2012 SolidGroup (geconsolideerd): SolidGroup (geconsolideerd): Solidam: Solidam: Personeel gemiddeld aantal: 10. Verslagperiode: 25 maart 2014 t/m 17 april 2014 Bestede uren in verslagperiode: Bestede uren totaal: 122,4 uur 122,4 uur

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Curanda is opgericht op 7 juni 2002 en is gevestigd aan de Lange Dreef 13 D te (4131 NJ) Vianen. Bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is Tally ho beheer B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van Tally ho beheer B.V. is AVD Software & Service GmbH te Lungern, Zwitserland. Tot november 2013 was Solidgroup B.V. de Holding. Het organigram ziet er als volgt uit: Dhr. B. Spichtig, Geschäftsführer Dhr. R. Jenny, Gesellschafter AVD Software & Service GmbH, Handelsregister Obwalden, Zwitserland CH , opgericht 5 april Tally ho beheer B.V., KvK-nr , opgericht d.d. 14 januari Solidam B.V., KvK-nr , opgericht d.d. 7 juni 2002, faillissement d.d. 25 maart Op 18 november 2013 is Solidam B.V. (verkrijger) gefuseerd met SolidCode B.V. (verdwijner), KvK-nr Curanda heeft de zogenaamde Elara-software ontwikkeld die ter beschikking wordt gesteld aan haar klanten. Deze Elara-software is verrijkt met software van derden: enerzijds betreft het open source software, anderzijds modules van leverancier AVD Software & Services GmbH (AVDS, middellijk bestuurder van curanda), die op basis van een licentieovereenkomst tussen AVDS en curanda aan de klanten zijn geleverd. Naast de Elara-software is curanda auteursrechthebbende op het Elara Digitaal Publicatie Platform. Dit Digitaal Platform is gebaseerd op voornoemde Elara-software en op basis van een exclusieve licentie in gebruik gegeven aan GraficArt eservices GmbH met het doel om deze software te gebruiken, te ontwikkelen en te exploiteren. AVDS is eveneens aandeelhouder van GraficArt eservices GmbH.

3 1.2 Winst en verlies 2012 Solidam: Solidam: Balanstotaal 1.4 Lopende procedures Zie hierna onder Verzekeringen In verband met de voortgezette bedrijfsvoering zie hierna onder 6 - zijn de lopende verzekeringen tot datum doorstart door de curator voortgezet. 1.6 Huur Curanda is gevestigd aan de Lange Dreef 13 D te (4131 NJ) Vianen. Er is geen sprake van een schriftelijke huurovereenkomst. De curator heeft vanwege het faillissement met machtiging van de rechter-commissaris op grond van artikel 39 Faillissementswet de huur opgezegd tegen 30 juni 2014, voorzover er sprake is van een huurovereenkomst. 1.7 Oorzaak faillissement De middellijk bestuurder van curanda is de heer Spichtig. Hij is woonachtig in Zwitserland en is niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Gevolmachtigde is de heer H.F.H. Puts, hij heeft curanda in 2002 opgericht met 4 partners. De heer Puts heeft het faillissement van curanda aangevraagd en verstrekte de curator de navolgende informatie: De huisbankier van curanda, Deutsche Bank, heeft het krediet per 28 december 2013 opgezegd vanwege gewijzigd beleid bij de bank. Toen een aantal opdrachtgevers van curanda hier kennis van had gekregen, zijn de betalingscondities eenzijdig gewijzigd. Waar tot 2014 de diensten vooruit werden betaald, geldt dat voor de nieuwe onderhoudscontracten in 2014 de diensten achteraf worden gefactureerd. Daarnaast is van belang dat de krantenindustrie te kampen heeft met verminderde advertentie-inkomsten en afname van abonnementen, waardoor minder wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van software. Bovendien is een belangrijke opdrachtgever van curanda in november 2013 opgestapt. Omdat de lonen voor de maand maart 2014 niet meer voldaan kunnen worden, is het faillissement aangevraagd. De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek.

4 1.8 Financiële kengetallen* Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat Overige bedrijfsopbrengsten Brutomarge Kosten Personeelskosten Afschrijvingen lopend jaar Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten / / Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening / / Aandeel in het resultaat van deelnemingen Resultaat na belastingen * 2011 en 2012 zijn geconsolideerde cijfers

5 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Circa Datum ontslagaanzegging 27 maart De collectieve intake door het UWV heeft plaatsgevonden op 7 april Werkzaamheden Werknemers aansturen in verband met de voortgezette bedrijfsvoering zie hierna onder Activa 3.1 t/m 3.5 Onroerende zaken Geen. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Kantoorinventaris. 3.7 Verkoopopbrengst 3.8 Boedelbijdrage 3.9 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris. De curator oefent voor zover van toepassing op grond van artikel 57 lid Fw de rechten van de Fiscus uit Werkzaamheden Verkoopinspanningen.

6 Voorraden/onderhanden werk 3.11 Beschrijving Van voorraad is niet gebleken. Ten tijde van de faillietverklaring waren er nog een aantal lopende opdrachten. Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de werkzaamheden voortgezet, mede om een doorstart mogelijk te maken Verkoopopbrengst 3.13 Boedelbijdrage 3.14 Werkzaamheden Verkoopinspanningen. Andere activa 3.15 Beschrijving Intellectueel eigendomsrecht op ontwikkelde ICT-producten, handelsnaam en domeinnaam Verkoopopbrengst 3.17 Werkzaamheden Verkoopinspanningen. 4. Debiteuren 4.1 Omvang pre faillissement debiteuren ,26. Op de pre faillissement debiteuren stelt Deutsche Bank N.V. een pandrecht te hebben gevestigd. De curator heeft dit nog in onderzoek. 4.2 Opbrengst , Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden Debiteurenincasso en onderzoek pandrechten.

7 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Deutsche Bank heeft een vordering ingediend van circa De aard en samenstelling daarvan is nog in onderzoek. Deze vordering is nog niet opgenomen op de lijst der voorlopig erkende crediteuren. Zie tevens hierna onder Leasecontracten Voorafgaand aan het faillissement is een Audi ingeleverd bij de leasemaatschappij. Daarnaast leasete curanda voertuigen bij Multilease en GE Capital. Mogelijk worden de overeenkomsten door een doorstarter voortgezet. 5.3 Beschrijving zekerheden Deutsche Bank claimt een pandrecht op bedrijfsinventaris en vorderingen. De curator neemt een en ander in onderzoek. 5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdrage 5.6 Eigendomsvoorbehoud Bij de curator zijn geen beroepen op eigendomsvoorbehoud ingediend. 5.7 Retentierechten Bij de curator zijn geen beroepen op retentierecht ingediend. 5.8 Reclamerechten Bij de curator zijn geen beroepen op reclamerecht ingediend. 5.9 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 5.1, 5.2 en 5.3.

8 6. Voortzetten/doorstart Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Om een doorstart te beoordelen en mogelijk te maken, is het van belang dat de bedrijfsvoering wordt voortgezet met machtiging van de rechtercommissaris. De voortzetting zal vooralsnog eindigen op 24 april Financiële verslaglegging Voor de voortzetting van de activiteiten hebben twee opdrachtgevers van curanda een voorschot betaald op nog te verrichten werkzaamheden in de maand april 2014, waarmee extra (boedel)kosten die een voortgezette bedrijfsvoering met zich mee brengen voor een periode van vier weken zijn gedekt. 6.3 Werkzaamheden Aansturen personeel, contacten opdrachtgevers en diverse stakeholders. Doorstart 6.4 Beschrijving Teneinde te proberen een doorstart te realiseren is door de curator een biedboek opgesteld. Na faillissement zijn diverse partijen het biedboek komen inzien. Thans vindt diverse gesprekken met betrekking tot een mogelijke doorstart plaats. 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 6.4.

9 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Onderwerp van onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over het boekjaar 2010 is gedeponeerd op 1 augustus De jaarrekening over het boekjaar 2011 is gedeponeerd op 26 juli De jaarrekening over het boekjaar 2012 is gedeponeerd op 22 november De jaarrekeningen over de boekjaren 2010 t/m 2012 zijn op tijd gedeponeerd. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverplichting aandelen De vennootschap werd opgericht op 7 juni 2002, zodat een eventuele aanspraak op volstorting is verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Onderwerp van onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Onderwerp van onderzoek. 7.7 Werkzaamheden Zie hiervoor onder 7.5 en Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Nog niet ingediend. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus ,00 uit hoofde van omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Nog niet ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Nog niet ingediend.

10 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling 8.8 Werkzaamheden In kaart brengen van in te dienen vorderingen. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Eiser: de heer D. Carter, h.o.d.n. DC Consultancy & Sales Support. 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure Curanda was gedagvaard tegen de zitting van 16 april Vanwege het faillissement heeft eiser de dagvaarding ingetrokken. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld Plan van aanpak Zie hiervoor onder 2.4, 3.10, 3.14, 3.17, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 7.5, 7.6 en Indiening volgend verslag Over drie maanden Werkzaamheden Zie hiervoor onder 10.2.

11 11. Financiële verantwoording 11.1 Tussentijds financieel verslag Zie bijlage Mutaties boedelrekening verslagperiode Zie tussentijds financieel verslag Saldo einde verslagperiode ,64. T.A. Opbroek-Booij, curator

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industriehuis Weesp

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV d.d. 5 mei 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Handelsnaam: : idem Adres: : Ambachtsweg 8,

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie