ALGEMENE VOORWAARDEN ONBOARD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN ONBOARD"

Transcriptie

1

2 ALGEMENE VOORWAARDEN ONBOARD Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen Onboard en haar opdrachtgevers, voor zover daarvan niet rechtsgeldig is afgeweken. Onder Onboard worden verstaan Onboard B.V. en Onboard Flex B.V., handelend onder de namen Onboard, Onboard B.V. en Onboard Flex B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Barentzplein 2-N. Deze Algemene Voorwaarden zijn door Onboard gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 19 september 2014 onder nummer 2014/66. Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek van de opdrachtgever gratis door Onboard toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 14. Zij luiden als volgt: Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden, offertes en overeenkomsten Artikel 3. Inhoud van de overeenkomst Artikel 4. Honorarium Artikel 5. Betalingsvoorwaarden Artikel 6. Verplichtingen Onboard Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever Artikel 8. Overname medewerkers Onboard Artikel 9. Klachten Artikel 10. Aansprakelijkheid Artikel 11. Ontbinding Artikel 12. Overmacht Artikel 13. Intellectuele eigendom Artikel 14. Slotbepaling Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Onboard: de opdrachtnemer die de opdracht heeft aanvaard. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Onboard, niet door of vanwege een individuele medewerker. Medewerker: de natuurlijke persoon, werkzaam bij of verbonden aan Onboard, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt of gaat maken van de diensten van Onboard, dan wel degene aan wie een offerte is uitgebracht. Hieronder worden ook verstaan de vertegenwoordigers, gemachtigden of rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van deze opdrachtgever. Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Onboard zich jegens de opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden/diensten te verrichten. 2/8

3 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden, offertes en overeenkomsten 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht, overeenkomst of vervolgopdracht (meerwerk), alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook, tussen Onboard en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 2. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Onboard gesloten overeenkomst in te stemmen. 3. Alle offertes, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging aan de opdrachtgever tot het verstrekken van een opdracht. 4. De overeenkomst tussen Onboard en de opdrachtgever komt tot stand na de schriftelijke akkoord verklaring door de opdrachtgever, die moet worden gedaan binnen een periode van 4 weken na dagtekening van de offerte. 5. Wijzigingen op de overeenkomst of aanvullende opdrachten (meerwerk) zijn geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Onboard. Deze kunnen leiden tot aanpassing van het honorarium of de kostenvergoeding. 6. Onboard is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever. 7. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 8. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging, prevaleert de opdrachtbevestiging. Artikel 3. Inhoud van de overeenkomst 1. In de overeenkomst wordt, voor zover relevant, de duur van de opdracht, de wijze waarop deze door Onboard wordt uitgevoerd en het daarvoor door de opdrachtgever aan Onboard verschuldigde honorarium opgenomen. 2. Onboard is in overleg met de opdrachtgever gerechtigd om derden bij de (gedeeltelijke) uitvoering van de opdracht te betrekken. 3. De duur van de opdracht is deels afhankelijk van de informatie en medewerking van de opdrachtgever. Termijnen die in het kader van de opdracht tussen partijen worden afgesproken zijn dan ook bedoeld als richtlijn en zijn slechts dwingend, indien dit als zodanig tussen partijen is overeengekomen. 4. De overeenkomst is in financiële zin beëindigd als de eindafrekening door de opdrachtgever is betaald. Artikel 4. Honorarium 1. Het door de opdrachtgever aan Onboard verschuldigde honorarium kan bestaan uit hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit het aantal aan de opdracht te besteden uren. In het laatste geval zal Onboard wekelijks factureren op basis van nacalculatie. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. 2. Onder het honorarium worden niet/wel verstaan de bijkomende (on)kosten en de declaraties van door Onboard ingeschakelde derden, die door Onboard in het kader van de opdracht worden gemaakt. Deze posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. 3. Onboard heeft het recht om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever. 3/8

4 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een al dan niet wettelijke wijziging ondergaan, is Onboard gerechtigd om het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen. 5. Over alle door de opdrachtgever aan Onboard verschuldigde bedragen wordt, indien wettelijk verplicht, de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. Artikel 5. Betalingsvoorwaarden 1. Betaling door de opdrachtgever van de aan Onboard verschuldigde bedragen dient, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Onboard. 2. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Onboard werken voor de opdrachtgever bevrijdend. 3. Als de opdrachtgever een factuur, de eindafrekening daaronder begrepen, betwist, zal dit binnen 14 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de opdrachtgever aan Onboard kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. 5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Onboard moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. De buitengerechtelijke incassokosten van Onboard worden, met een minimum van 500,-, vastgesteld op 15% van de hoofdsom. Hierover wordt rente in rekening gebracht. 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten, ongeacht de tenaamstelling op de factuur. 7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Onboard daartoe aanleiding geeft, is Onboard gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Onboard te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de gevraagde zekerheid te stellen, is Onboard gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten, en is al hetgeen de opdrachtgever aan Onboard verschuldigd is, direct opeisbaar. Artikel 6. Verplichtingen Onboard 1. Onboard voert de opdracht uit naar beste kunnen en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en toepasselijke wet- en regelgeving. 2. Onboard bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s). 3. Onboard heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Onboard aan te wijzen derde. 4. Gedurende de uitvoering van de opdracht houdt Onboard regelmatig voortgangsgesprekken met de opdrachtgever. 5. Onboard, haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden zijn gehouden de door de opdrachtgever, in het kader van de opdracht, verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen en, voor zover mogelijk, geheimhouding van deze informatie te waarborgen. 6. Onboard is verplicht om alle informatie die zij van de opdrachtgever, in het kader van de 4/8

5 opdracht, heeft ontvangen, alleen te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt, behalve in gevallen waarin Onboard voor zichzelf optreedt in (gerechtelijke) procedures en deze informatie daarbij, naar het oordeel van Onboard, van belang is of in gevallen waarin het gaat om gegevens van door werving van Onboard verkregen personen. Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever 1. De opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht en zal tijdig en op eerste verzoek van Onboard alle door Onboard benodigde informatie ter beschikking stellen, die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is aansprakelijk voor een juiste en volledige informatievoorziening. 2. Indien de opdracht geheel of gedeeltelijk ten kantore van de opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal de opdrachtgever de medewerkers van Onboard kosteloos van een goede werkruimte en de voor een goede uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten voorzien. 3. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, en de opdracht hierdoor vertraging oploopt, die leidt tot extra kosten voor Onboard, dan zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. 4. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, heeft Onboard het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen. 5. Zonder schriftelijke toestemming van Onboard is het de opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van rapporten, adviezen of andere schriftelijke uitingen van Onboard, die niet zijn opgesteld met de uitdrukkelijke bedoeling om derden van deze informatie te voorzien, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen. 6. De opdrachtgever stelt Onboard onverwijld op de hoogte van omstandigheden die een goede uitvoering van de opdracht (dreigen te) belemmeren. Artikel 8. Overname medewerkers Onboard 1. Als de opdrachtgever of een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming gedurende de looptijd van de opdracht of binnen twaalf maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks of via bemiddeling door een derde een arbeidsovereenkomst, of op andere wijze een arbeidsrelatie, aangaat met een medewerker die werkzaam is bij of voor Onboard, of deze medewerker uitnodigt voor uitvoering van werkzaamheden voor deze opdrachtgever, is de opdrachtgever aan Onboard een overnamevergoeding verschuldigd van ,- euro. Voor de betaling van deze vergoeding ontvangt de opdrachtgever een factuur. 2. Onder opdrachtgever als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt eveneens bedoeld iedere, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever gelieerde onderneming. 3. Onder medewerker als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt eveneens bedoeld iedere derde, freelancers daaronder begrepen, die op wat voor wijze dan ook door Onboard is ingeschakeld voor het uitvoeren van de opdracht alsmede iedere kandidaat die door Onboard is voorgesteld maar niet door Onboard bij de opdrachtgever is geplaatst. De overnamevergoeding voor iedere derde of kandidaat, zoals bedoeld in dit lid, is de opdrachtgever een overnamevergoeding verschuldigd van ,- euro. Voor de betaling van deze vergoeding ontvangt de opdrachtgever een factuur. Artikel 9. Klachten 1. Onboard zal de overeenkomst met de opdrachtgever uitvoeren met de grootste zorgvuldigheid en conform de in de branche geldende maatstaven. 2. Klachten over de wijze waarop het Onboard de overeenkomst met de opdrachtgever uitvoert dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever klaagt, dan wel, indien de opdrachtgever aantoont dat hij 5/8

6 niet eerder kon klagen, schriftelijk aan Onboard te worden gemeld, op straffe van verval van het recht op klagen. 3. Indien de klacht tijdig en correct wordt ingediend, en indien deze naar het oordeel van Onboard terecht is, zal Onboard kosteloos het nodige verrichten teneinde alsnog naar behoren na te komen, of de opdracht geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren onder terugbetaling van de door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen naar evenredigheid of de in rekening gebrachte vergoeding aanpassen. 4. Door voldoening aan deze verplichting zal Onboard jegens de opdrachtgever volledig zijn gekweten en is zij niet tot enige verdere (schadevergoedings-) verplichting gehouden. Artikel 10. Aansprakelijkheid 1. Behoudens het in artikel 9 bepaalde is Onboard niet aansprakelijk voor schade, die de opdrachtgever dan wel een derde mochten lijden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door Onboard, noch op grond van de wet noch uit hoofde van de overeenkomst. 2. In het bijzonder is Onboard niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enig handelen en/of nalaten van enige (rechts)persoon die het bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. 3. Eventuele aansprakelijkheid van Onboard voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 20% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Onboard nimmer aansprakelijk. 4. De opdrachtgever vrijwaart Onboard, waaronder begrepen haar vertegenwoordigers, medewerkers, adviseurs en door haar in het kader van de betreffende opdracht ingeschakelde derden, van eventuele vorderingen van de geplaatste kandidaten of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geleden door/door toedoen van die kandidaten of derden. 5. De in de leden 1, 2 en 4 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Onboard en/of diens medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden. 6. De opdrachtgever is verplicht om al die (preventieve) maatregelen te nemen, die redelijkerwijs mogelijk en/of noodzakelijk zijn om eventuele schade te voorkomen of beperken. Onboard heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Onboard maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. 7. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk drie maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, bij Onboard te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. Artikel 11. Ontbinding 1. Als de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Onboard -naast hetgeen in de overeenkomst is bepaald- gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden, niet echter dan nadat de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. Zo lang het verzuim voortduurt is Onboard gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 2. Voorts is iedere partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als: a. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance 6/8

7 van betaling wordt verleend; b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt; e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen; f. een van de partijen van mening is dat de opdracht niet meer uitgevoerd ka worden conform de tussen partijen gemaakte afspraken. 3. Bedragen die Onboard vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 4. Indien de opdrachtgever tot ontbinding van de overeenkomst overgaat, brengt Onboard over de nog uit te voeren werkzaamheden 25% van het overeengekomen honorarium (inclusief B.T.W.) in rekening, onverminderd het recht van Onboard op aanvullende schadevergoeding. Onder deze schadevergoeding wordt ook gederfde winst begrepen. Artikel 12. Overmacht 1. In geval van overmacht van Onboard zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, zolang de toestand van overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Onboard onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. 2. Zodra zich bij Onboard een toestand van overmacht voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. 3. Voor zover niet reeds begrepen onder lid 2, wordt onder overmacht tevens verstaan enig tekort aan personeel, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte. 4. Zodra Onboard zich beroept op overmacht, is zij verplicht om, voor zover dit in haar vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen. 5. Als de toestand van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de toestand van overmacht langer dan 3 maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan Onboard verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de toestand van overmacht, aan Onboard te betalen. 6. Onboard is tijdens de toestand van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld. Artikel 13. Intellectuele eigendom 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, die ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, behoren toe aan Onboard. 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten, waarin intellectuele eigendomsrechten van Onboard, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modelcontracten en andere geestesproducten in de ruimste zin van het woord, zijn vervat, openbaar te maken of te exploiteren. 3. Het is opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onboard, niet toegestaan hulpmiddelen van de in dit artikel bedoelde producten aan derden over te dragen. 7/8

8 Artikel 14. Slotbepaling 1. De toepasselijke Algemene Voorwaarden van Onboard gelden met uitsluiting van eventueel hiermee strijdige bepalingen, opgenomen in of verband houdende met de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever. 2. Op de overeenkomst en deze voorwaarden, en alle hieruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is het Nederlands recht van toepassing. 3. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. 4. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie van een rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen Onboard is gevestigd. 8/8

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling esthetic modelmanagement Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers,

Nadere informatie

Algemene. voorwaarden voor. arbeidsbemiddeling

Algemene. voorwaarden voor. arbeidsbemiddeling Postbus 9607 Box E 1800 1006GC Amsterdam www.team-recruitment.nl info@team-recruitment.nl Algemene voorwaarden voor arbeidsbemiddeling 2018 BTW nummer:nl218195540b02 Kamer van Koophandel:70719586 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies

Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies Artikel 1. Definities a) Opdrachtgever: De natuurlijk persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Leef anders Coaching Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

RatingPartners B.V. Algemene Voorwaarden

RatingPartners B.V. Algemene Voorwaarden RatingPartners B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES Medewerker: een natuurlijk persoon werkzaam bij of verbonden aan RatingPartners, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 3 Duur van de overeenkomst Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 3 Duur van de overeenkomst Artikel 4 Uitvoering van de opdracht Artikel 1 Algemeen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht tot de werkzaamheden geeft. 2. Opdrachtnemer: Avazo Administratie & Advies. 3. Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden en privacy policy zijn te downloaden op

Algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden en privacy policy zijn te downloaden op 1/5 Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten aan: Entry Specialist in ondernemen, gevestigd te Leiden, Hierna te noemen opdrachtnemer A Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Algemene Voorwaarden van Dienstverlening SPOOR 3 BV Artikel 1. Definities Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Opdrachtgever: de

Nadere informatie

2.4 Alle werkzaamheden worden door 2directIT uitgevoerd op basis van nacalculatie.

2.4 Alle werkzaamheden worden door 2directIT uitgevoerd op basis van nacalculatie. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij 2directIT partij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

a. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde

a. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde ALGEMENE VOORWAARDEN KEES HELPT Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5

Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan DBL administratie gevestigd Orgelpad 5, 3208 DK te Spijkenisse, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities In deze algemene

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Piet!! Financiële en Administratieve Diensten Piet!! Financiële en Administratieve Diensten Noorderpoort 9A 5916 PJ VENLO T: 077 477 84 24 E: info@piet-finad.nl W: www.piet-finad.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker. Artikel 1. Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker. Artikel 1. Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden geldend voor WatsonParker Artikel 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: WatsonParker B.V. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor het matchen van ZZP-ers. Algemene Voorwaarden voor het matchen van ZZP ers, zoals geldend tussen CareMatch en Opdrachtgever.

ALGEMENE VOORWAARDEN voor het matchen van ZZP-ers. Algemene Voorwaarden voor het matchen van ZZP ers, zoals geldend tussen CareMatch en Opdrachtgever. INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden voor het matchen van ZZP ers, zoals geldend tussen CareMatch en Opdrachtgever. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voor de dienstverlening door Retera De Natris Accountants B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Voor de dienstverlening door Retera De Natris Accountants B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor de dienstverlening door Retera De Natris Accountants B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever : de partij die opdracht geeft.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Algemene voorwaarden Flex Interim Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Flex Interim. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VANSTOKKOM MANAGEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VANSTOKKOM MANAGEMENT Artikel 1 - Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van VanStokkom Management bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1; Opdrachtnemer: VanStokkom

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Smart looking, smart thinking Algemene Voorwaarden www.loftsi.nl Artikel 1. Definities De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Sqill Trader B.V.

Algemene Voorwaarden van Sqill Trader B.V. Algemene Voorwaarden van Sqill Trader B.V. Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Sqill Trader B.V., die gehanteerd worden voor de ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, gedeponeerd bij de griffie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 12. Zij luiden als volgt:

Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 12. Zij luiden als volgt: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers, voor zover

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepassen van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepassen van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: cliënt of iedere andere partij met wie Opdrachtnemer een rechtsverhouding aangaat, 2. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Administratiekantoor FEBAS & ACS Slaat 1 van 5 Januari 2010.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Administratiekantoor FEBAS & ACS Slaat 1 van 5 Januari 2010. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzijl Advies BV. Kvk: Deze algemene voorwaarden bestaat uit 5 pagina s en 13 artikelen

Algemene voorwaarden Verzijl Advies BV. Kvk: Deze algemene voorwaarden bestaat uit 5 pagina s en 13 artikelen Algemene voorwaarden Verzijl Advies BV. Kvk: 67088740 Deze algemene voorwaarden bestaat uit 5 pagina s en 13 artikelen Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Regeltante 2.0

Algemene voorwaarden Regeltante 2.0 Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden Regeltante 2.0 Regeltante 2.0: Regeltante 2.0, eenmanszaak, gevestigd te 7943 RW Meppel aan de Keizersmantel 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. 5.2 Opdra

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. 5.2 Opdra Algemene voorwaarden Administratiekantoor Domus Magnus Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Administratiekantoor Domus Magnus. Artikel 1 Algemeen In de algemene

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: JanssenCoaching hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Jouw administratie, mijn zorg

Jouw administratie, mijn zorg van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Bart gevestigd Balijelaan 54 BIS, 3521 GV te Utrecht, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen A. Ismaïl, handelend onder de naam ITRA Administratie, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

b. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

b. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst; Algemene voorwaarden Zorgregelhulp - januari 2017 Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: a. Bescheiden:

Nadere informatie

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 De verplichtingen van Factor Horsten gaan nooit verder dan door opdrachtgever en Factor Horsten schriftelijk zijn bevestigd. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN FACTOR HORSTEN Artikel 1 Algemeen 1.1 Met de opdrachtgever wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen: algemene voorwaarden,

Nadere informatie

WesternToday Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Algemeen

WesternToday Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Algemeen WesternToday Beginweg 35 8222 AJ Lelystad Tel: 06-16950551 Bank: 1042.41.152 KvK nr: 32147542 BTW:NL1391.96.511B01 Email:info@westerntoday.nl www.westerntoday.nl Voor het plaatsen van banners gelden de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Opdrachtgever: Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met opdrachtnemer.

Opdrachtgever: Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Tim Beeren Internet Marketing Advies Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Tim Beeren Internet Marketing Advies de navolgende algemene voorwaarden.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies

ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies Artikel 1 - Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Willy's Wereld. Algemene voorwaarden

Willy's Wereld. Algemene voorwaarden Willy's Wereld Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, vervolgopdracht, offerte en overeenkomst, alsmede op elke rechtsbetrekking als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss;

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss; Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hyp365 (zelf hypotheek afsluiten)

Algemene voorwaarden Hyp365 (zelf hypotheek afsluiten) Algemene voorwaarden Hyp365 (zelf hypotheek afsluiten) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Advies bij Arbeid B.V.

Algemene voorwaarden Advies bij Arbeid B.V. Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert kantoorhoudend te Dordrecht en ingeschreven bij de KvK Rotterdam onder nummer: 24389685 de volgende algemene leveringsvoorwaarden:

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van CARE FOR MEDIA. gevestigd te Gouda

ALGEMENE VOORWAARDEN. van CARE FOR MEDIA. gevestigd te Gouda ALGEMENE VOORWAARDEN van CARE FOR MEDIA gevestigd te Gouda Toepasselijkheid Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen CARE FOR MEDIA (KVK-nummer 67683487).,

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74414860 Offerte: een aanbieding (schriftelijk of per mail) van Bart Jansen Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden C.M.P.T. Linders h.o. Updaters KVK nr. 73013226 BTW-nr. NL150054397B01 Iban: NL24RABO0110532287 Algemene voorwaarden Artikel 1. DEFENITIES a. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels en ethische

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Fresh retail BV: de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door de (algemeen) directeuren/eigenaren

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Itude: de besloten vennootschap Itude B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30 23 70

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan onderneming HANS RIETVELD AGRARISCH ADVIES B.V., statutair gevestigd te Meerkerk, hierna te noemen opdrachtnemer, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN

Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor T. VELLEKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - ALGEMEEN In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ACCOUNTANTS B.V. Rondweg 13 8091 XA Wezep Postbus 29 8090 AA Wezep Algemene voorwaarden T [038] 444 62 44 F [038] 443 25 59 info@krcaccountants.nl www.krcaccountants.nl van toepassing op de opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESHCONNECTIONS B.V. In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van FreshConnections wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESHCONNECTIONS B.V. In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van FreshConnections wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN FRESHCONNECTIONS B.V. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van FreshConnections wordt verstaan onder: Persoon: Opdrachtgever: FreshConnections : Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eerstelijns ServicePunt B.V.

Algemene voorwaarden Eerstelijns ServicePunt B.V. Algemene voorwaarden Eerstelijns ServicePunt B.V. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Opdrachtnemer werkzaamheden

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NL Stijl

Algemene Voorwaarden NL Stijl Algemene Voorwaarden NL Stijl NL STIJL Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van NLStijl bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Diensten: alle diensten die worden geleverd; 1.2 Offerte: een schriftelijk aanbod

Nadere informatie