Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V."

Transcriptie

1 Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik: Relevant geïdentificeerd gebruik Ontraden gebruik 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: Leverancier 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: : Motorolie voor personenwagens. : Deze olie mag zonder advies van een deskundige niet aangewend worden voor andere doeleinden dan als smeerolie voor motoren. : Ambachtsweg AJ - Den Helder - Nederland Telefoonnummer(s) : +31 (0) RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel: Classificatie volgens richtlijn 1999/ 45/EG 2.2. Etiketteringselementen: : Dit product voldoet niet aan de classificatie-eisen van de huidige Europese richtlijnen. Veiligheidsaanbevelingen : Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren Andere gevaren : Brandbare vloeistof. Langdurig of herhaald contact van dit product met de huid kan de natuurlijke oliën verwijderen en huidontsteking veroorzaken. Gemorst product vertoont ernstig potentieel slipgevaar. Overmatige blootstelling aan olienevel kan leiden tot irritatie aan de luchtwegen. Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of zpzb overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII. RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.2. Mengsels: Beschrijving van het mengsel Samenstelling van het mengsel: : Mengsel van sterk geraffineerde minerale oliën (PCA-gehalte < 3% - IP 346) en additieven. Product wordt als niet gevaarlijk beschouwd maar bevat gevaarlijke stoffen. Naam component Inhoud CAS-nr. EG-nr. Bijlage-nummer REACH Indeling Smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit : % Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) met waterstof behandelde neutrale olie verkregen Smeeroliëen (aardolie), C20-50-, : % Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen, hoge viscositeit. Zinkdialkyldithiofosfaat : 0,5-1,5 % Xi; R36/38-41 N; R51-53

2 Bladzijde : 2 RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg) Andere informatie : Zie 16 voor de volledige tekst van alle R-zinnen. RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen Algemene aanwijzingen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen: Na inademen Na contact met de huid Na contact met de ogen Na inslikken 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Na blootstelling : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). : In frisse lucht laten ademen. Een arts raadplegen indien men zich onwel voelt. : Besmette kleding en schoenen uittrekken. Huid grondig wassen met zachte zeep en water. Gebruik nooit kerosine of benzine om de huid te reinigen. : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien irritatie ontstaat. : Niet laten braken. Onmiddellijk een arts raadplegen. : Geen acute of vertraagde symptomen of effecten worden verwacht als eerstehulp behandeling wordt toegepast en effectief is Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Na blootstelling : Indien onderhuidse injectie door een hogedrukwerktuig heeft plaatsgevonden, het slachtoffer direct naar een ziekenhuis brengen, ook als er geen of weinig symptomen worden waargenomen. RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen: Geschikte blusmiddelen Niet geschikte blusmiddelen : Waternevel. Kooldioxide. Schuim. Droog chemisch product. : Geen massieve waterstraal gebruiken Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: In geval van brand 5.3. Advies voor brandweerlieden: Beschermende maatregelen Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden Aangrenzende branden : Bij brandsituaties kunnen zich gevaarlijke dampen en gassen ontwikkelen. : Vermijden dat bluswater in het milieu terechtkomt. : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. Autonoom ademhalingstoestel dragen, evenals rubberlaarzen en dikke rubberen handschoenen. : Blootgestelde vaten en/of tanks afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel. RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures: Voor andere personen dan de hulpdiensten Voor de hulpdiensten : Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen. : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/ voor het gezicht. Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen.

3 Bladzijde : 3 RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg) 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen: In geval van accidentele lozingen 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: : Voorkom lozing in het milieu. Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te beletten. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt. Passende insluitingsmethoden : Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te beletten. Passende reinigingsprocedures : Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen en onmiddellijk bedekken met absorptiemiddel in korrelvorm. Gemorst product verzamelen en in een geschikte container plaatsen Verwijzing naar andere rubrieken : Zie ook rubrieken 8 & 13. RUBRIEK 7. Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Maatregelen ter voorkoming van : Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen. Geen open vuur. Rookverbod. Om brand en van aërosol- en stofvorming statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd. Maatregelen ter bescherming van : Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het milieu het wegstromen in de riolering of rivieren te beletten. Advies inzake algemene : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. De handen en andere blootgestelde beroepsmatige hygiëne huidgedeelten wassen met zeep en water; dan pas het werk verlaten Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten: Technische veiligheidsmaatregelen : Plaatselijke luchtafvoer en algemene ventilatie moeten voldoende aanwezig zijn om te beantwoorden aan de blootstellingsnormen. Opslagomstandigheden : Dit product bewaren op een droge plaats, waar het niet blootstaat aan de natuurelementen. Niet opslaan in de nabijheid van oxydatiemiddelen of zure materialen. Bewaren bij een temperatuur beneden 50 C. Specifieke ontwerpen voor opslagruimten of vaten 7.3. Specifiek eindgebruik: Aanbevelingen : In goed gesloten, goed geventileerde vaten opbergen, niet blootgesteld aan warmte, vonken, open vuur, sterke oxydatiemiddelen, straling en andere reactiestarters. : Zie productblad voor gedetailleerde informatie. RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters: Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling: : Nederland: MAC-waarde: Tijd gewogen gemiddelde (TGG) 8 uren-waarde voor olienevel (minerale olie): 5 mg/m³ The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) has assigned mineral oil mist a threshold limit value (TLV) of 5 mg/m³ as a Time Weighted Average (TWA) for a normal 8-hour workday and a 40-hour workweek and a short-term exposure limit (STEL) of 10 mg/m³ for periods not to exceed 15 minutes. Exposures at the STEL concentration should not be repeated more than four times a day and should be separated by intervals of at least 60 minutes. [ACGIH 1994, p. 28]

4 Bladzijde : 4 RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg) Biologische grenswaarden 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling: Passende technische maatregelen: Technische maatregelen om blootstelling te vermijden : Geen gegevens beschikbaar. : Van adequate ventilatie voorzien om de olienevel beneden de geldende normen te houden Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen: Bescherming van de ogen / het : Chemische stofbril of veiligheidsbril.(en 166) gezicht Bescherming van de huid : Draag geschikte beschermende kleding. (EN 465, EN 466 or EN 467). Bescherming van de handen : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn. (EN 374) Bescherming van de : Het gebruik van filtertype A (EN 141) wordt aanbevolen bij overschrijding van de ademhalingswegen beroepsmatige blootstellingslimiet. Andere maatregelen : Protectiehelm. Geen schoenen met leren zolen dragen Beheersing van milieublootstelling: Maatregelen om blootstelling te : Voorkom lozing in het milieu. Zie Rubriek 6. vermijden RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen: - Fysische toestand : Olieachtige vloeistof. - Kleur : Licht geel. Geur : Lichte geur van aardolie. Vloeipunt (ASTM-D97) : <-27 C Vlampunt (ASTM-D92) : >215 C 15 C (ASTM-D4052) : 881 kg/m³ Oplosbaarheid : In water onoplosbaar product. 40 C (ASTM-D445) : 143 cst 9.2. Overige informatie : Zie productblad voor gedetailleerde informatie. RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit : Geen gegevens beschikbaar Chemische stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden Mogelijke gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden Te vermijden omstandigheden : Extreem hoge of lage temperaturen Chemisch op elkaar inwerkende : Sterk oxiderende stoffen. materialen 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen in normale omstandigheden.

5 Bladzijde : 5 RUBRIEK 11. Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten: Acute toxiciteit Irritatie Corrosiviteit Sensibilisatie Toxiciteit bij herhaalde toediening Carcinogeniciteit Mutageniteit Giftigheid voor de voortplanting Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten: Na inslikken Na inademen Na huidcontact Na oogcontact : Geen specifieke toxische gegevens van dit product bekend. : Vermoedelijk niet irriterend. : Geen ongunstige effecten op de gezondheid werden geconstateerd. : Geen sensibiliserende effecten bekend. : Niet van toepassing. : Verwachtbaar niet carcinogeen. : Verwachtbaar niet mutageen. : Verwachtbaar niet giftig. : Inslikken kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden. : Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken. : Lichte oogirritatie bij rechtstreeks contact Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen: Algemeen : Geen ongunstige symptomen/effecten geconstateerd Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling: Algemeen : Geen acute of vertraagde symptomen of effecten worden verwacht als eerstehulp behandeling wordt toegepast en effectief is Verdere toxicologische : Gedurende gebruik in motoren ontstaat vervuiling van de olie met kankerinformatie verwekkende verbrandingsproducten. Gebruikte motorolie heeft huidkanker veroorzaakt bij muizen door herhaaldelijke en continue blootstelling. Er wordt niet verwacht dat kort of onregelmatig contact met gebruikte motorolie serieuze effecten heeft op mensen indien de motorolie grondig wordt verwijderd door wassen met water en zeep. RUBRIEK 12. Ecologische informatie Toxiciteit: Acute toxiciteit (korte termijn): : Geen specifieke toxische gegevens van dit product bekend. Chronische toxiciteit (lange termijn): : Geen specifieke toxische gegevens van dit product bekend Persistentie en afbreekbaarheid : Niet bepaald Bioaccumulatie : Niet bepaald Mobiliteit in de bodem : Naar verwachting geringe mobiliteit in de bodem. Enige bestanddelen kunnen in de bodem indringen en verontreiniging van de bodem veroorzaken. Studies over adsorptie of : Naar verwachting geringe mobiliteit in de bodem. Enige bestanddelen kunnen in de uitspoeling bodem indringen en verontreiniging van de bodem veroorzaken Resultaten van PBT- en zpzb- : Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als PBT- of zpzb-stof worden beoordeling beschouwd Andere schadelijke effecten : Morsen van dit product kan de watervoorziening besmetten/open water verontreinigen.

6 Bladzijde : 6 RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden: Afvalverwijdering : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Afvalvloeistoffen verzamelen voor nuttige recyclage/hergebruik. Zie Richtlijn 2001/118/EG. Afvalcode Europese afvalstoffenlijst : niet gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd. RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Niet gereglementeerd. RUBRIEK 15. Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel: Nationale voorschriften: Duitsland Nederland Internationale voorschriften: : Waterverontreinigingsklasse: 1 - zwak waterverontreinigend : Aanduiding waterbezwaarlijkheid {11}: Weinig schadelijk voor in het water levende organismen. Saneringsinspanning: B Europa : Alle componenten geregistreerd in de European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) Australië : Alle bestanddelen zijn in overeenstemming met de vereisten voor chemische aangifte in Australie. (AICS) Canada : Alle bestanddelen zijn in overeenstemming met de Canadese Environmental Protection Act (CEPA). USA : Alle bestanddelen van dit materiaal staan op de Amerikaanse Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory of zijn vrijgesteld Chemische : Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd op dit mengsel. veiligheidsbeoordeling RUBRIEK 16. Overige informatie Gewijzigde informatie : Herziening volgens Verordening (EU) Nr. 453/2010 tot wijziging van Verordening ( EG) nr. 1907/2006. Afkortingen en acroniemen : ACGIH = American Conference of Industrial Hygienists CLP = Classification and Labelling of Substances and Preparations DOT = Department of Transport EC = European Commission. EN = European Norm IARC= International Agency for Research on Cancer IP = Institute of Petroleum ISO = International Organization for Standardization NLGI = National Lubricating Grease Institute PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic PCA = Polycyclic Aromatics SAE = Society of Automotive Engineers TLV = Threshold Limit Value. TWA = Time Weighted Average

7 Bladzijde : 7 RUBRIEK 16. Overige informatie (vervolg) vpvb = very Persistent and very Bioaccumulative VG = Viscosity Grade Belangrijke literatuurreferenties en : Concawe Report 01/53, Concawe Report 01/54, Concawe Report 05/87. gegevensbronnen Regulations (EC) No 1907/2006, 1272/2008 & 453/2010 of the European Parliament and of the Council. Lijst van relevante R-zinnen : R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid. R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel. R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Opleidingsadviezen : Zie productblad voor gedetailleerde informatie. De inhoud en het formaat van dit veiligheidsinformatieblad zijn in overeenstemming met VERORDENING (EU) Nr. 453/2010 VAN DE COMMISSIE van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach). AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad werd verkregen uit bronnen die, naar beste weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het product. Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld voor dit product en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsinformatieblad niet van toepassing is. Einde van document

BRAKE FLUID DOT 4 PRODUCT CODE 7392. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

BRAKE FLUID DOT 4 PRODUCT CODE 7392. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde : 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

AUTOGEAR POWER SYN 75W-85

AUTOGEAR POWER SYN 75W-85 Bladzijde : 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 75W-85 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

4-Stroke Motorcycle Oil Semi Synth 15W-50

4-Stroke Motorcycle Oil Semi Synth 15W-50 Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W-50 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Gulf Ultrasynth GMX 5W-30 PRODUCT CODE 1228

Gulf Ultrasynth GMX 5W-30 PRODUCT CODE 1228 Bladzijde : 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Gulf Ultrasynth GMX 5W-30 Viscositeitsgraad : SAE 5W-30 1.2.

Nadere informatie

Gulf Crown Synth LCX 2

Gulf Crown Synth LCX 2 Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Consistentie : NLGI 2 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 80W

Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 80W Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam Viscositeitsgraad : : SAE 80W 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0 Bladzijde : 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : ISO VG 46 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0

bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0 bladzijde : 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 ProductIdentificatie : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Motor Oil Longlife-III Synthetic 5W-30

Motor Oil Longlife-III Synthetic 5W-30 Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 5W-30 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V.

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V. Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 5W-40 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: Motorolie (smeermiddel)

: Motorolie (smeermiddel) Bladzijde : 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W-40 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: Automatische transmissieolie.

: Automatische transmissieolie. Bladzijde : 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

WAVE POWER RACING 10W-60

WAVE POWER RACING 10W-60 Bladzijde : 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 10W-60 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

Gulf Syngear PC 75W-85

Gulf Syngear PC 75W-85 Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 75W-85 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: Motorolie (smeermiddel)

: Motorolie (smeermiddel) Bladzijde : 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 5W-40 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik bladzijde : 1 / 5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het produkt : Vloeibaar. Ref. n : 20000000 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0 bladzijde : 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie : Gulf Superfleet LE 15W-40 Viscositeitsgraad : SAE 15W-40 Productcode : 02112/15W-40/1 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Product: Fe-DTPA 11% Datum: 29/07/2011 Versie: 2 Datum vorige versie: 01/06/2011 veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voedingsmiddel voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 05.06.2015

Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 05.06.2015 KZO Kettingzaagolie Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 05.06.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 11/12/2008 Revisie nr. 6 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) Handelsnaam RPI-S Isolatieschaal

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 506244; 506245 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 12-12-2013 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: 1.2. Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30-03-2017 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Vidol GreaseCare A 100 3 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING HANDELSNAAM Vidol GreaseCare A 100 3 SOORT GEBRUIK Smeervet LANDELIJKE FABRIKANT/IMPORTEUR Onderneming Vidol Trading

Nadere informatie

Hydro S 46 Hoogwaardige zinkvrije EP hydraulische olie

Hydro S 46 Hoogwaardige zinkvrije EP hydraulische olie Hydro S 46 Hoogwaardige zinkvrije EP hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 08.02.2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 17/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 01/08/2008 Herziening: 08/08/2013 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006 Datum: 28.03.2012 Revisiedatum: 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CARWASH MEGA SHAMPOO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnummer CW30 Productnaam CARWASH MEGA

Nadere informatie

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 10.03.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1518

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: TAB LINE HARD SURFACE CLEANER-FLORAL

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) Grondfix (sealer) Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) SDS voldoet aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 0 bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: / 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen Productcode : Handelsnaam : CAS

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD COMMA - TRANSFLOW FL30 Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 07/12/2012 Revisie nr. 14

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD COMMA - TRANSFLOW FL30 Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 07/12/2012 Revisie nr. 14 Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 07/12/2012 Revisie nr. 14 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: TFFL30*L

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/07/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 7 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: FINOTIN Tinnen blokjes 30030 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Materialnr. 1024558 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) Handelsnaam RPA-S Lijm Toepassing

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 28-08-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: VSSL9682

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD in overeenstemming met Verordening nr. 453/2010 Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31.03.2008 Herziening: 08.07.2013 Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-nov-2010 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik LP0042 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 Synoniemen 2-aminoethanesulfonic acid RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen Productcode : Handelsnaam : CAS

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 Synoniemen (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid L-a-Amino-3indolylpropionic acid RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Schenk & Hildebrandt Vitamin Mixture

Schenk & Hildebrandt Vitamin Mixture bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product Productcode Handelsnaam : Mengsel. Grondstoffen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22.04.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 2119487078-27-0010

Nadere informatie

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr.

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. SDS SAFETY DATA SHEET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam:

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product Productcode Handelsnaam : Mengsel. Grondstoffen

Nadere informatie

: DRD EcoFlower Dish Tablets

: DRD EcoFlower Dish Tablets Datum herziening: 30/05/2012 Vervangt: 02/01/2012 Editie: 2.00 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Verzendnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Pattex Contact oplosmiddelvrij Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 390439 V001.0 Veranderd: 21.10.2010 Printdatum: 17.09.2011 1. Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Veiligheidsbladnr. S-00003 Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 10/07/09 Revisie nr. 8 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: NO4/GL38/181108

Nadere informatie

Ethanol 98% + MEK 2% 1016

Ethanol 98% + MEK 2% 1016 bladzijde : 1 óp Symbool 3 : Brandbare vloeistof. êf F : Licht ontvlambaar 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam

Nadere informatie

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING Productinformatie Productidentificatie : Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-mei-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Revisie nr : 2. : R-Clean Caustic Soda : Industriëel reinigingsproduct.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Revisie nr : 2. : R-Clean Caustic Soda : Industriëel reinigingsproduct. bladzijde : 1 { êc Symbool 8 : Bijtende stof. C : Bijtend 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Handelsnaam Gebruik Bedrijfsidentificatie : R-Clean Caustic Soda

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen Productcode : Handelsnaam : CAS

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula STABMIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula STABMIX 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Onderwaterbetonpoeder, colloïdaal poeder REACH registratienummer : Mengsel, niet

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Productnaam LIQUID GOLD Product Code PO01 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie SCHUIMMIDDEL 12070 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Ontschuimer Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Harbourite 12 mm REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 08/12/2011 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie