Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V."

Transcriptie

1 Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik: Relevant geïdentificeerd gebruik Ontraden gebruik 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: Leverancier 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: : Motorolie voor personenwagens. : Deze olie mag zonder advies van een deskundige niet aangewend worden voor andere doeleinden dan als smeerolie voor motoren. : Ambachtsweg AJ - Den Helder - Nederland Telefoonnummer(s) : +31 (0) RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel: Classificatie volgens richtlijn 1999/ 45/EG 2.2. Etiketteringselementen: : Dit product voldoet niet aan de classificatie-eisen van de huidige Europese richtlijnen. Veiligheidsaanbevelingen : Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren Andere gevaren : Brandbare vloeistof. Langdurig of herhaald contact van dit product met de huid kan de natuurlijke oliën verwijderen en huidontsteking veroorzaken. Gemorst product vertoont ernstig potentieel slipgevaar. Overmatige blootstelling aan olienevel kan leiden tot irritatie aan de luchtwegen. Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of zpzb overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII. RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.2. Mengsels: Beschrijving van het mengsel Samenstelling van het mengsel: : Mengsel van sterk geraffineerde minerale oliën (PCA-gehalte < 3% - IP 346) en additieven. Product wordt als niet gevaarlijk beschouwd maar bevat gevaarlijke stoffen. Naam component Inhoud CAS-nr. EG-nr. Bijlage-nummer REACH Indeling Smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit : % Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) met waterstof behandelde neutrale olie verkregen Smeeroliëen (aardolie), C20-50-, : % Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen, hoge viscositeit. Zinkdialkyldithiofosfaat : 0,5-1,5 % Xi; R36/38-41 N; R51-53

2 Bladzijde : 2 RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg) Andere informatie : Zie 16 voor de volledige tekst van alle R-zinnen. RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen Algemene aanwijzingen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen: Na inademen Na contact met de huid Na contact met de ogen Na inslikken 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Na blootstelling : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). : In frisse lucht laten ademen. Een arts raadplegen indien men zich onwel voelt. : Besmette kleding en schoenen uittrekken. Huid grondig wassen met zachte zeep en water. Gebruik nooit kerosine of benzine om de huid te reinigen. : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien irritatie ontstaat. : Niet laten braken. Onmiddellijk een arts raadplegen. : Geen acute of vertraagde symptomen of effecten worden verwacht als eerstehulp behandeling wordt toegepast en effectief is Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Na blootstelling : Indien onderhuidse injectie door een hogedrukwerktuig heeft plaatsgevonden, het slachtoffer direct naar een ziekenhuis brengen, ook als er geen of weinig symptomen worden waargenomen. RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen: Geschikte blusmiddelen Niet geschikte blusmiddelen : Waternevel. Kooldioxide. Schuim. Droog chemisch product. : Geen massieve waterstraal gebruiken Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: In geval van brand 5.3. Advies voor brandweerlieden: Beschermende maatregelen Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden Aangrenzende branden : Bij brandsituaties kunnen zich gevaarlijke dampen en gassen ontwikkelen. : Vermijden dat bluswater in het milieu terechtkomt. : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. Autonoom ademhalingstoestel dragen, evenals rubberlaarzen en dikke rubberen handschoenen. : Blootgestelde vaten en/of tanks afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel. RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures: Voor andere personen dan de hulpdiensten Voor de hulpdiensten : Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen. : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/ voor het gezicht. Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen.

3 Bladzijde : 3 RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg) 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen: In geval van accidentele lozingen 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: : Voorkom lozing in het milieu. Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te beletten. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt. Passende insluitingsmethoden : Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te beletten. Passende reinigingsprocedures : Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen en onmiddellijk bedekken met absorptiemiddel in korrelvorm. Gemorst product verzamelen en in een geschikte container plaatsen Verwijzing naar andere rubrieken : Zie ook rubrieken 8 & 13. RUBRIEK 7. Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Maatregelen ter voorkoming van : Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen. Geen open vuur. Rookverbod. Om brand en van aërosol- en stofvorming statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd. Maatregelen ter bescherming van : Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het milieu het wegstromen in de riolering of rivieren te beletten. Advies inzake algemene : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. De handen en andere blootgestelde beroepsmatige hygiëne huidgedeelten wassen met zeep en water; dan pas het werk verlaten Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten: Technische veiligheidsmaatregelen : Plaatselijke luchtafvoer en algemene ventilatie moeten voldoende aanwezig zijn om te beantwoorden aan de blootstellingsnormen. Opslagomstandigheden : Dit product bewaren op een droge plaats, waar het niet blootstaat aan de natuurelementen. Niet opslaan in de nabijheid van oxydatiemiddelen of zure materialen. Bewaren bij een temperatuur beneden 50 C. Specifieke ontwerpen voor opslagruimten of vaten 7.3. Specifiek eindgebruik: Aanbevelingen : In goed gesloten, goed geventileerde vaten opbergen, niet blootgesteld aan warmte, vonken, open vuur, sterke oxydatiemiddelen, straling en andere reactiestarters. : Zie productblad voor gedetailleerde informatie. RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters: Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling: : Nederland: MAC-waarde: Tijd gewogen gemiddelde (TGG) 8 uren-waarde voor olienevel (minerale olie): 5 mg/m³ The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) has assigned mineral oil mist a threshold limit value (TLV) of 5 mg/m³ as a Time Weighted Average (TWA) for a normal 8-hour workday and a 40-hour workweek and a short-term exposure limit (STEL) of 10 mg/m³ for periods not to exceed 15 minutes. Exposures at the STEL concentration should not be repeated more than four times a day and should be separated by intervals of at least 60 minutes. [ACGIH 1994, p. 28]

4 Bladzijde : 4 RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg) Biologische grenswaarden 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling: Passende technische maatregelen: Technische maatregelen om blootstelling te vermijden : Geen gegevens beschikbaar. : Van adequate ventilatie voorzien om de olienevel beneden de geldende normen te houden Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen: Bescherming van de ogen / het : Chemische stofbril of veiligheidsbril.(en 166) gezicht Bescherming van de huid : Draag geschikte beschermende kleding. (EN 465, EN 466 or EN 467). Bescherming van de handen : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn. (EN 374) Bescherming van de : Het gebruik van filtertype A (EN 141) wordt aanbevolen bij overschrijding van de ademhalingswegen beroepsmatige blootstellingslimiet. Andere maatregelen : Protectiehelm. Geen schoenen met leren zolen dragen Beheersing van milieublootstelling: Maatregelen om blootstelling te : Voorkom lozing in het milieu. Zie Rubriek 6. vermijden RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen: - Fysische toestand : Olieachtige vloeistof. - Kleur : Licht geel. Geur : Lichte geur van aardolie. Vloeipunt (ASTM-D97) : <-27 C Vlampunt (ASTM-D92) : >215 C 15 C (ASTM-D4052) : 881 kg/m³ Oplosbaarheid : In water onoplosbaar product. 40 C (ASTM-D445) : 143 cst 9.2. Overige informatie : Zie productblad voor gedetailleerde informatie. RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit : Geen gegevens beschikbaar Chemische stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden Mogelijke gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden Te vermijden omstandigheden : Extreem hoge of lage temperaturen Chemisch op elkaar inwerkende : Sterk oxiderende stoffen. materialen 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen in normale omstandigheden.

5 Bladzijde : 5 RUBRIEK 11. Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten: Acute toxiciteit Irritatie Corrosiviteit Sensibilisatie Toxiciteit bij herhaalde toediening Carcinogeniciteit Mutageniteit Giftigheid voor de voortplanting Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten: Na inslikken Na inademen Na huidcontact Na oogcontact : Geen specifieke toxische gegevens van dit product bekend. : Vermoedelijk niet irriterend. : Geen ongunstige effecten op de gezondheid werden geconstateerd. : Geen sensibiliserende effecten bekend. : Niet van toepassing. : Verwachtbaar niet carcinogeen. : Verwachtbaar niet mutageen. : Verwachtbaar niet giftig. : Inslikken kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden. : Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken. : Lichte oogirritatie bij rechtstreeks contact Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen: Algemeen : Geen ongunstige symptomen/effecten geconstateerd Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling: Algemeen : Geen acute of vertraagde symptomen of effecten worden verwacht als eerstehulp behandeling wordt toegepast en effectief is Verdere toxicologische : Gedurende gebruik in motoren ontstaat vervuiling van de olie met kankerinformatie verwekkende verbrandingsproducten. Gebruikte motorolie heeft huidkanker veroorzaakt bij muizen door herhaaldelijke en continue blootstelling. Er wordt niet verwacht dat kort of onregelmatig contact met gebruikte motorolie serieuze effecten heeft op mensen indien de motorolie grondig wordt verwijderd door wassen met water en zeep. RUBRIEK 12. Ecologische informatie Toxiciteit: Acute toxiciteit (korte termijn): : Geen specifieke toxische gegevens van dit product bekend. Chronische toxiciteit (lange termijn): : Geen specifieke toxische gegevens van dit product bekend Persistentie en afbreekbaarheid : Niet bepaald Bioaccumulatie : Niet bepaald Mobiliteit in de bodem : Naar verwachting geringe mobiliteit in de bodem. Enige bestanddelen kunnen in de bodem indringen en verontreiniging van de bodem veroorzaken. Studies over adsorptie of : Naar verwachting geringe mobiliteit in de bodem. Enige bestanddelen kunnen in de uitspoeling bodem indringen en verontreiniging van de bodem veroorzaken Resultaten van PBT- en zpzb- : Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als PBT- of zpzb-stof worden beoordeling beschouwd Andere schadelijke effecten : Morsen van dit product kan de watervoorziening besmetten/open water verontreinigen.

6 Bladzijde : 6 RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden: Afvalverwijdering : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Afvalvloeistoffen verzamelen voor nuttige recyclage/hergebruik. Zie Richtlijn 2001/118/EG. Afvalcode Europese afvalstoffenlijst : niet gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd. RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Niet gereglementeerd. RUBRIEK 15. Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel: Nationale voorschriften: Duitsland Nederland Internationale voorschriften: : Waterverontreinigingsklasse: 1 - zwak waterverontreinigend : Aanduiding waterbezwaarlijkheid {11}: Weinig schadelijk voor in het water levende organismen. Saneringsinspanning: B Europa : Alle componenten geregistreerd in de European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) Australië : Alle bestanddelen zijn in overeenstemming met de vereisten voor chemische aangifte in Australie. (AICS) Canada : Alle bestanddelen zijn in overeenstemming met de Canadese Environmental Protection Act (CEPA). USA : Alle bestanddelen van dit materiaal staan op de Amerikaanse Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory of zijn vrijgesteld Chemische : Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd op dit mengsel. veiligheidsbeoordeling RUBRIEK 16. Overige informatie Gewijzigde informatie : Herziening volgens Verordening (EU) Nr. 453/2010 tot wijziging van Verordening ( EG) nr. 1907/2006. Afkortingen en acroniemen : ACGIH = American Conference of Industrial Hygienists CLP = Classification and Labelling of Substances and Preparations DOT = Department of Transport EC = European Commission. EN = European Norm IARC= International Agency for Research on Cancer IP = Institute of Petroleum ISO = International Organization for Standardization NLGI = National Lubricating Grease Institute PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic PCA = Polycyclic Aromatics SAE = Society of Automotive Engineers TLV = Threshold Limit Value. TWA = Time Weighted Average

7 Bladzijde : 7 RUBRIEK 16. Overige informatie (vervolg) vpvb = very Persistent and very Bioaccumulative VG = Viscosity Grade Belangrijke literatuurreferenties en : Concawe Report 01/53, Concawe Report 01/54, Concawe Report 05/87. gegevensbronnen Regulations (EC) No 1907/2006, 1272/2008 & 453/2010 of the European Parliament and of the Council. Lijst van relevante R-zinnen : R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid. R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel. R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Opleidingsadviezen : Zie productblad voor gedetailleerde informatie. De inhoud en het formaat van dit veiligheidsinformatieblad zijn in overeenstemming met VERORDENING (EU) Nr. 453/2010 VAN DE COMMISSIE van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach). AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad werd verkregen uit bronnen die, naar beste weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het product. Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld voor dit product en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsinformatieblad niet van toepassing is. Einde van document

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Pagina 1/12 Productveiligheidsblad opgesteld in overeenstemming met Bijlage II van Verordening EG nr. 1907/2006, Verordening (EG) nr. 1272/2008 en Verordening (EG) nr. 453/2010 (REACH). Versie 1 Herzieningsdatum

Nadere informatie

Veiligheidskaart ADESILEX PA

Veiligheidskaart ADESILEX PA PSDS van 16/5/2015, revision 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT;

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT; 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Productnaam: Handelsnamen: HI-M-291; HI-M-292; TKPP Synoniemen: TETRAKALIUMDIFOSFAAT; ; Aard: Zuivere

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Methomex 20 LS 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming Ref. n Leverancier Identificatie van het produkt Chemische familiegroep Aard van het produkt : 15408060NL : Makhteshim-Agan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010. Fix All High Tack New VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad.

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Blz. 1 / 8 Naam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Verwijdert stickers, stickerlijm, plakband, teerspatten, olie, hakstrepen

Nadere informatie