Dit is een gecombineerd verslag. Het dient ter informatie aan belanghebbenden in de faillissementen van:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit is een gecombineerd verslag. Het dient ter informatie aan belanghebbenden in de faillissementen van:"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2008 Gegevens onderneming : Kleihold B.V. Ten Klei Grafische Nabewerking B.V. Delta Mail B.V. Faillissementsnummer : F. 151/2008 F. 152/2008 F. 153/2008 Datum uitspraak : 3 juni 2008 (Rechtbank Haarlem) 3 juni 2008 (Rechtbank Haarlem) 3 juni 2008 (Rechtbank Haarlem) Curator : mr. R. Mulder (te Haarlem) R-C : mr. A.J. Wolfs (Rechtbank Haarlem) Activiteiten onderneming : zie verder bij punt 1.1 van dit verslag Omzetgegevens : zie bij punt 1.2 van dit verslag Personeel gemiddeld aantal : circa 40; zie bij punt 2 van dit verslag Verslagperiode : 3 juni 2008 tot en met 30 juni 2008 Bestede uren in verslagperiode : 171 uur 54 minuten Bestede uren Totaal : 171 uur 54 minuten Dit is een gecombineerd verslag. Het dient ter informatie aan belanghebbenden in de faillissementen van: - Kleihold B.V. (hierna: Kleihold); - Ten Klei Grafische Nabewerking B.V. (hierna: Ten Klei); - Delta Mail B.V. (hierna: Delta Mail). Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: Kleihold, Ten Klei en Delta Mail zijn statutair gevestigd te Purmerend, en zij houden aldaar (1446 VC) kantoor aan de Voltastraat 2. Kleihold is enig aandeelhouder van Ten Klei en Delta Mail. Statutair bestuurders van Kleihold zijn Ultiem B.V. (hierna: Ultiem), KaKlei B.V. (hierna: KaKlei) en de heer M.T.F. Thieme. Laatstgenoemde is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van Ultiem. De aandelen in Kleihold worden gehouden door KaKlei. Statutair bestuurder van KaKlei is KaMail II B.V., welke vennootschap op haar beurt bestuurd wordt door Kaspar Venture Management B.V. (hierna: Kaspar). Statutair bestuurder van Kaspar is Kyllene B.V. (hierna: Kyllene). Bestuurder van Kyllene is de heer H. ter Hofsté. Ten Klei exploiteerde een onderneming die zich toelegde op kort gezegd het personificeren van drukwerk; elders gedrukt drukwerk werd door Ten Klei voorzien van de naam en het adres van de geadresseerde en eventueel van aan de geadresseerde gerichte persoonlijke boodschappen. Verder werden (via Delta Mail) zogenaamde Multi-Channel-activiteiten verricht; gedacht moet worden aan direct marketing per en het ten behoeve van klanten verzorgen en verzenden van nieuwsbrieven per Winst en verlies: Omzet Resultaat negatief (inclusief boekwinst 2,2 mio) negatief

2 De cijfers over 2005 en 2006 zijn ontleend aan het financieel verslag 2006 samengesteld door de accountant. De cijfers over 2007 zijn interne cijfers. Over 2008 is een omzet behaald van Het resultaat betreffende de eerste periode van dat jaar (eerste 5 maanden) was negatief: Balanstotaal (geconsolideerd): Balanstotaal Eigen vermogen negatief (incl. herinvesteringreserve 2,2 mio) (incl. herinvesteringreserve 2,2 mio) De cijfers over 2005 en 2006 zijn ontleend aan het financieel verslag 2006 samengesteld door de accountant. De cijfers over 2007 zijn interne cijfers. 1.4 Lopende procedures: Op het moment van faillietverklaring liepen twee procedures tegen Ten Klei; het betreft procedures gestart door een tweetal werknemers op grond van (vermeend) kennelijk onredelijk ontslag. De procedures zijn als gevolg van het faillissement geschorst. 1.5 Verzekeringen: De lopende verzekeringen zijn voor zover nodig (tijdelijk) gecontinueerd, veelal door de doorstarter; zie ook bij punt 6 van dit verslag. 1.6 Huur: De onderneming werd geëxploiteerd vanuit een huurpand te Purmerend; Kleihold huurde (met toestemming van de hoofdverhuurder) onder van de hoofdhuurder: Mail-it B.V. (hierna: Mail-it). De onderverhuurhuurovereenkomst met Mail-it is na het faillissement (met wederzijds goedvinden) beëindigd per 9 juni 2008, dit in verband met de per die datum gerealiseerde doorstart. De doorstarter is per de genoemde datum een nieuwe huurovereenkomst voor bepaalde tijd (tot 20 september 2008) met Mail-it aangegaan. Zie verder bij punt 6 van dit verslag. 1.7 Oorzaak faillissement: De faillissementen zijn aangevraagd door de betreffende vennootschappen zelf. Als aanleiding c.q. reden is genoemd een negatief eigen vermogen, een groot liquiditeitstekort en het feit dat aandeelhouders de bedrijfsvoering niet verder(gaand) wensten te financieren. Naar de oorzaken van het faillissement doet de curator (nader) onderzoek. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement: Ten tijde van het faillissement waren in totaal 40 werknemers in dienst, 38 bij Ten Klei en 2 bij Delta Mail. Bij Kleihold was geen personeel in dienst. Zie ook hierna, bij punt 6 van dit verslag 2.2 Aantal in jaar voor faillissement: Het aantal werknemers werkzaam in begin 2007 verschilt niet of nauwelijks van het aantal werknemers ten tijde van het uitspreken van de faillissementen. 2.3 Datum ontslagaanzegging: Bij brief van 6 juni 2008 heeft de curator het voltallig personeel ontslag aangezegd.

3 Op 13 juni 2008 heeft een collectieve intake van het UWV plaatsgevonden. Bij die intake was tevens aanwezig een vertegenwoordiger van FNV alsmede een vertegenwoordiger van de Grafische Bedrijfsfondsen. 3. Activa Het saldo van de bij Kas Bank N.V. geopende faillissementsrekening van Ten Klei bedraagt per 1 juli ,64. De gelden houden hoofdzakelijk verband c.q. komen hoofdzakelijk voort uit de verkoop van verschillende activa aan de doorstarter; zie bij punt 6 van dit verslag. Aan dit verslag is een financieel gehecht. Onroerende zaken Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Ten Klei beschikte over allerhande machines, een bedrijfsauto en gebruikelijke kantoorinventaris. De machines en de kantoorinventaris zijn kort voor de faillissementen getaxeerd door Troostwijk. De curator heeft de bedoelde zaken nog(maals) laten taxeren door NTAB. De curator heeft de inventaris, de machines en het voertuigen in het kader van de doorstart verkocht aan de doorstarter; zie verder bij punt 6 van dit verslag. Voorraden/ onderhanden werk Ten aanzien van een (klein) deel van de aanwezige voorraad is eigendomsvoorbehoud geclaimd. Met betrekking tot dat deel van voorraad zijn afspraken gemaakt met de desbetreffende leverancier over het verbruik daarvan. De vrije voorraad is in het kader van de doorstart door de curator verkocht; zie ook bij punt 6 van dit verslag. Andere activa 3.12 Beschrijving: De door Ten Klei geregistreerde domeinnaam is in kader van de doorstart door de curator aan de doorstarter verkocht. 4. Debiteuren De post debiteuren van Ten Klei bedroeg per 9 juni 2008 (de overnamedatum; zie bij punt 6) (inclusief een bedrag van aan vorderingen op debiteuren die tevens als crediteur kunnen worden aangemerkt). 5. Bank / Zekerheden De debiteuren van Ten Klei zijn in het kader van een zogenaamde factoring overeenkomst verpand aan Fortis Commercial Finance N.V. (hierna: Fortis). De betreffende pandrechten zijn komen te vervallen doordat in het kader van de doorstart de restantschuld van Ten Klei aan Fortis is ingelost; zie bij punt 6 van dit verslag.

4 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden: De onderneming was ten tijde van het uitspreken van de faillissementen nog operationeel. In verband met de geplande doorstart zie bij punt 6.3 van dit verslag is de onderneming enige tijd in de lucht gehouden. Per 9 juni 2008 zijn de verschillende activa aan de doorstarter verkocht en overgedragen, en is een deel van de werknemers van Ten Klei (en Delta Mail) bij de doorstarter in dienst getreden; zie ook bij punt 6.3 van dit verslag. De exploitatie van de onderneming geschiedt sindsdien voor rekening en risico van de doorstarter. Doorstart 6.3 Beschrijving: Een kleine week na het faillissement heeft de curator een principe akkoord bereikt met Thieme Groep B.V. (hierna: Thieme Groep) over een te realiseren doorstart: Thieme Groep (of één door haar aan te wijzen vennootschap) zou bepaalde activa van Ten Klei en/of Delta Mail en/of Kleihold overnemen alsmede ten minste 18 van de 40 werknemers een arbeidsovereenkomst aanbieden. De bedoelde activa zijn uiteindelijk gekocht door Ten Klei DM B.V. i.o., hierna: Ten Klei DM, een door Thieme Groep op te richten vennootschap. Als vergoeding voor de door de curator verkochte voorraad, bedrijfsinventaris, het onderhandenwerk en de goodwill heeft Ten Klei DM B.V. i.o. betaald een bedrag van , te specificeren als volgt: - een bedrag van voor wat betreft de bedrijfsinventaris; - een bedrag van voor wat betreft het voertuig; - een bedrag van voor wat betreft de vrije voorraden; - een bedrag van voor wat betreft het onderhandenwerk; - een bedrag van voor wat betreft de goodwill. De debiteuren zijn verkocht voor een bedrag gelijk aan 85% van de factuurwaarde. In dat kader is door Ten Klei DM een bedrag van aan de boedel voldaan en een bedrag van aan Fortis ter inlossing van de schuld van Ter Klei aan Fortis. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: 7.2 Depot jaarrekeningen: 7.3 Goedkeuring Verklaring Accountant: Niet van toepassing 7.4 Stortingsverplichting aandelen: 7.5 Onbehoorlijk bestuur: 7.6 Paulianeus handelen:

5 8. Crediteuren Kleihold: Preferente vordering van de fiscus : p.m. Andere preferente crediteuren : p.m. Bedrag concurrente crediteuren : p.m. Ten Klei: Preferente vordering van de fiscus : XX.000 Andere preferente crediteuren : onbekend Bedrag concurrente crediteuren : * Delta Mail: Preferente vordering van de fiscus : p.m. Andere preferente crediteuren : p.m. Bedrag concurrente crediteuren : p.m. *) het genoemde bedrag is gebaseerd op de administratie van curanda. De indiening van de vorderingen komt thans op gang. Het is derhalve de verwachting dat in het volgende verslag een (meer gespecificeerd) overzicht kan worden gegeven van de alsdan voorlopig erkende crediteuren. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Hierover kunnen thans nog geen mededelingen worden gedaan. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak: De curator zal de vorderingen van de crediteuren beoordelen en de resterende claims ter zake eigendomsvoorbehoud verder afwikkelen. Daarnaast dienen nog enkele formaliteiten te worden verricht ter finale realisering van de doorstart. Verder zullen de onderzoeken worden verricht zoals in dit verslag aangegeven. 9.3 Indiening volgend verslag: Over drie maanden.