SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2018"

Transcriptie

1 SCHEIKUNDEOLYMPIADE 08 CORRECTIEMODEL VOORRONDE af te nemen in de periode van 9 tot en met maart 08 Deze voorronde bestaat uit 0 meerkeuzevragen verdeeld over 7 onderwerpen en opgaven met in totaal 6 open vragen. De maximumscore voor dit werk bedraagt 9 punten (geen bonuspunten). Benodigde hulpmiddelen: (grafisch) rekenapparaat en BINAS 6 e druk of ScienceData e druk. Bij elke vraag is het aantal punten vermeld dat een juist antwoord op die vraag oplevert. Bij de correctie van het werk moet bijgaand antwoordmodel worden gebruikt. Daarnaast gelden de algemene regels, zoals die bij de correctievoorschriften voor het CE worden verstrekt.

2 Opgave Meerkeuzevragen (totaal 40 punten) per juist antwoord: punten B Koolstofchemie B F 4 D Structuren en formules 5 B De lewisstructuur van I is. De lewisstructuren van II zijn:.. 6 G De dubbele bindingen tussen C en O en tussen C en C4 bestaan uit een σ-binding en een π-binding. Alle andere bindingen zijn σ-bindingen. 9 e Nationale Scheikundeolympiade 08 Voorronde Scoringsvoorschrift meerkeuzevragen

3 7 A Aantal calciumionen in de eenheidscel: 8 8 Aantal oxide-ionen in de eenheidscel: 4 Aantal titaanionen in de eenheidscel: Dus de formule van de eenheidscel is CaTiO (in overeenstemming met de ladingen van de ionen), met massa 5,95 u, oftewel 5,95, kg. De ribbe van de kubus is r m. + r Dus de dichtheid is Ca 7 5,95,66 0, O kg m. ph / zuur-base 8 C Er ontstaat een bufferoplossing met 0,00 0,50 5,00 0,00 =,50 mmol HClO en 5,00 0,00 = 0,500 mmol ClO. + aantal mmol zuur,50 [HO ] Kz,0 aantal mmol geconjugeerde base 0,500 Dus,50 ph log,0,6 0, E Asp en Leu hebben bij ph = 7,0 netto een negatieve lading. Lys heeft bij bij ph = 7,0 netto een positieve lading. Redox en elektrolyse 0 C De reactievergelijking is CH OH +,5 O CO + H O Per mol O wordt 4 mol elektronen opgenomen, dus n =,5 4 = 6. Dus V G 7,0 0, V. nf 6 9, r bron V 4 B Zilver is een niet-onaantastbare elektrode en treedt op als reductor; in aanwezigheid van Cl wordt AgCl gevormd. Dit gebeurt aan de positieve elektrode. H O is in deze oplossing de sterkste oxidator, die reageert dus aan de negatieve elektrode. C Reactiesnelheid en evenwicht ln ln k = = 0,46 uur t,5 / Als 94% van de beginstof is omgezet, is nog 6% over, dus t [A] 0 ln ln [A] 0,06 k 0,46 0 6, uur. [A] 0 = [A] 0,06 en 9 e Nationale Scheikundeolympiade 08 Voorronde Scoringsvoorschrift meerkeuzevragen

4 B In het begin zijn de partieeldrukken van SO, O en SO respectievelijk, ,78 0 = 5,9 0 Pa,00,, ,78 0 =,59 0 Pa en 0 Pa.,00 Stel dat de partieeldruk van O afneemt met x Pa, dan neemt die van SO af met x Pa en die van SO toe met x Pa. Dus is in het evenwicht p SO =(5,9 0 5 x) Pa, p O =(,59 0 ) 5 x Pa en SO De totale druk in het evenwichtsmengsel is 5, Pa, dus geldt (5,9 0 5 x) + (, x) + x = 5, Dat levert x =, 0 5 Pa. Dus in het evenwicht is p, SO =(5,9 0, 0 ) = 0,55 0 Pa p O =(,59 0, 0 ) = 0,7 0 Pa en p = 5 5 SO, 0 = 4,64 0 Pa. p = x Pa. Dus K ( p ) (4,64 0 ) (Pa) 5 SO p=,6 0 Pa 5 5 ( pso ) p O (0,55 0 ) (Pa) 0,7 0 (Pa). 4 B In proef is de reactiesnelheid twee keer zo groot als in proef. De [BrO ] in proef is twee keer zo groot als in proef, terwijl de overige concentraties hetzelfde zijn, dus x =. In proef is de reactiesnelheid drie keer zo groot als in proef. De [Br ] in proef is drie keer zo groot als in proef, terwijl de overige concentraties hetzelfde zijn, dus y =. In proef 4 is de reactiesnelheid,5 keer zo groot als in proef. De [H + ] in proef 4 is,5 keer zo groot als in proef, terwijl de overige concentraties hetzelfde zijn, dus z =. Analyse 5 D In het equivalentiepunt geldt,60x + 4,9 = 4,950x,07. Hieruit volgt x = 0,976. Dus na toevoegen van 0,976 mmol H O + is het equivalentiepunt bereikt. Dan heeft ook 0,976 mmol OH gereageerd. De molariteit van het natriumhydroxide was dus: 0,976 00,6 M. 5,00,00 6 B Er zijn drie soorten H atomen: de H atomen aan C atoom, de H atomen aan C atoom en de H atomen aan C atoom 4, dus drie signalen. De H atomen aan C atoom hebben geen buren, het signaal dat bij de H atomen hoort, is dus een singlet. De H atomen aan C atoom hebben drie buren, het signaal dat bij de H atomen hoort, is dus een quadruplet. De H atomen aan C atoom 4 hebben twee buren, het signaal dat bij de H atomen hoort, is dus een triplet. 9 e Nationale Scheikundeolympiade 08 Voorronde Scoringsvoorschrift meerkeuzevragen 4

5 Rekenen en Thermochemie 7 D De reactie is Cr + + e Cr. Dus het aantal gram chroom is: 0,50(Cs ),5(uur) 600(s uur ) 4 9,65 0 (Cmol ) 5,00(gmol ),g 8 C 00 C is 7 K,,00 atm is,0 0 5 Pa en 0,5 g dm is 0,5 0 g m. Stel de molaire massa is M g mol, dan zit in,00 m van het gas Volgens de ideale gaswet geldt pv = nrt of,0 0 5,00 = 0,5 0 M 8,4 7 6,0 g mol 5,00,00 Dat is de molaire massa van methaan, CH ,5 0 M 0,5 0 M mol. 8,4 7 of 9 D,00 L heeft een massa van,57 0 g en bevat 0,75,57 0 g zuur. De molaire massa van het zuur is dus M 0,75, gmol. Het zuur is dus H PO 4. 0 B Voor de reactie ½ O + e O geldt ΔH = 0,5 90 kj mol voor de reactie ½ O O geldt ΔH = 0,5 498 kj mol dus voor de reactie O + e O geldt ΔH = 0,5 90 0,5 498 kj mol en voor de reactie O + e O geldt ΔH = 0,5 90 0, = 4 kj mol. Zie onderstaand energiediagram. 9 e Nationale Scheikundeolympiade 08 Voorronde Scoringsvoorschrift meerkeuzevragen 5

6 Open opgaven Opgave Lachgas Maximumscore Voorbeelden van een juist antwoord zijn: (totaal 5 punten) punten volgorde NNO juist getekend acht elektronenparen juist getekend formele ladingen juist geplaatst Indien het antwoord is gegeven Maximumscore Een voorbeeld van een juist antwoord is: De vormingsenthalpie van N O is + 0, J mol, dus ΔH van de ontledingsreactie is negatief. Bij de reactie neemt het aantal mol gas toe, dus ΔS > 0. (Dat betekent dat ΔG voor alle temperaturen negatief is.) Dus is het een aflopende reactie. uitleg dat ΔH van de reactie negatief is uitleg dat ΔS van de reactie positief is conclusie Maximumscore 4 Een voorbeeld van een juiste berekening is: TT k T Ea R ln 8,4 ln 6,4 8,7 0 T T k T 98 8 J mol. juiste waarde voor R in de formule gebruikt juiste waardes voor de temperaturen in de formule gebruikt 6,4 in de formule gebruikt voor de verhouding tussen de reactieconstantes juiste eenheid genoteerd in het antwoord Maximumscore Een voorbeeld van een juist antwoord is: De activeringsenergie van stap met Fe als katalysator is groter dan met Co als katalysator (omdat ln 7,9 groter is dan ln 6,4). De ontleding van lachgas met Co als katalysator verloopt dus sneller. de activeringsenergie van stap met Fe als katalysator is groter dan met Co als katalysator conclusie Indien als antwoord is gegeven dat de ontleding met Co als katalysator sneller verloopt, zonder redenering of met een onjuiste redenering 0 9 e Nationale Scheikundeolympiade 08 Voorronde Scoringsvoorschrift open vragen 6

7 Opgave Potentiometrische titratie Maximumscore ΔV = V opl V ref = 0,85 V 0 V ref = V 0,4 V + Cu/Cu Dus V opl = 0,85 + 0,4 =,9 V. punten ΔV = V opl V ref = 0,85 V 0 V ref = V 0,4 V + Cu/Cu rest van de berekening Maximumscore De potentiaal in het titratievat wordt bepaald door het halfreactie-evenwicht Fe + Fe + + e Voor de potentiaal in het titratievat geldt dus: + [Fe ] [Fe ] V 0,77 + 0,059log 0,77 + 0,059log 0,95 V. notie dat de potentiaal in het reactievat wordt bepaald door het evenwicht Fe + Fe + + e juiste uitdrukking voor de wet van Nernst voor dit evenwicht rest van de berekening Maximumscore 4 vergelijking voor het ontstaan van Fe + in de oplossing: Fe + H + Fe + + H vergelijking voor het ontstaan van Fe + in de oplossing: Fe O + 6 H + Fe + + H O in de vergelijking voor het ontstaan van Fe + Fe en H + voor de pijl en Fe + en H na de pijl juiste coëfficiënten in de vergelijking met juiste formules voor het ontstaan van Fe + in de vergelijking voor het ontstaan van Fe + Fe O en H + voor de pijl en Fe + en H O na de pijl juiste coëfficiënten in de vergelijking met juiste formules voor het ontstaan van Fe + Maximumscore 4 + [Fe ] Voor evenwicht geldt: K + [Fe ][Cl ] Voor evenwicht geldt: + + [Fe ][Ag ] K + [Fe ] Voor evenwicht 4 geldt: K 4 [Ag ][Cl ] [Fe ][Ag ] [Fe ] Dus K K4 K [Fe ] [Ag ][Cl ] [Fe ][Cl ] + juiste evenwichtsvoorwaarde voor evenwicht juiste evenwichtsvoorwaarde voor evenwicht juiste evenwichtsvoorwaarde voor evenwicht 4 conclusie 9 e Nationale Scheikundeolympiade 08 Voorronde Scoringsvoorschrift open vragen 7

8 Maximumscore Een voorbeeld van een juist antwoord is: K K 4 0 s, AgCl,8 0 9 Dus K 0,,7 0. 0,8 0 juiste berekening van K 4 juiste berekening van K Indien K is berekend met behulp van de V 0 van de halfreactie Fe Fe + V 0 van de halfreactie Ag + Cl AgCl + e leidend tot het antwoord + e en de (0,77 0,) 0, , 0 Opmerking Wanneer een onjuist antwoord op vraag 9 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 8, dit antwoord op vraag 9 goed rekenen. 9 e Nationale Scheikundeolympiade 08 Voorronde Scoringsvoorschrift open vragen 8

9 Maximumscore 6 Voorbeelden van een juiste berekening zijn: (67 0, 0, ,85) 59,69 48 mg Fe O 6,00 en Stel het aantal mg Fe op x en het aantal mg Fe O op y, dan geldt: x + y = 67 en x y 0, 0, ,85 59,69 Oplossen van dit stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden levert y = 48 mg Fe O. berekening van het aantal mmol Fe + dat in de oplossing aanwezig was (is gelijk aan het aantal mmol Ce 4+ dat heeft gereageerd): 0, (ml) vermenigvuldigen met 0,0905 (mmol ml ) berekening van het aantal mg Fe deeltjes dat in het geroeste stukje ijzer aanwezig was (is gelijk aan het aantal mg Fe + dat in de oplossing aanwezig was): het aantal mmol Fe + dat in de oplossing aanwezig was, vermenigvuldigen met de massa van een mmol Fe (55,85 mg) berekening van het aantal mg O dat in het geroeste stukje ijzer aanwezig was: het aantal mg Fe deeltjes dat in het geroeste stukje ijzer aanwezig was, aftrekken van 67 berekening van het aantal mmol O dat in het geroeste stukje ijzer aanwezig was: het aantal mg O dat in het geroeste stukje ijzer aanwezig was, delen door de massa van een mmol O (6,00 mg) berekening van het aantal mmol Fe O dat in het geroeste stukje ijzer aanwezig was: het aantal mmol O dat in het geroeste stukje ijzer aanwezig was, vermenigvuldigen met / berekening van het aantal mg Fe O dat in het geroeste stukje ijzer aanwezig was: berekening van het aantal mmol Fe O dat in het geroeste stukje ijzer aanwezig was, vermenigvuldigen met de massa van een mmol Fe O (59,69 mg) of berekening van het aantal mmol Fe + dat in de oplossing aanwezig was (is gelijk aan het aantal mmol Ce 4+ dat heeft gereageerd): 0, (ml) vermenigvuldigen met 0,0905 (mmol ml ) berekening van het aantal mmol Fe en het aantal mmol Fe O : x delen door de massa van een mmol Fe (55,85 mg) en y delen door de massa van een mmol Fe O (59,69 mg) berekening van het aantal mmol Fe + dat uit het Fe O is ontstaan: het aantal mmol Fe O vermenigvuldigen met opstellen van de vergelijking x + y = 67 x y opstellen de vergelijking 0, 0, ,85 59,69 berekenen van y uit de verkregen vergelijkingen 9 e Nationale Scheikundeolympiade 08 Voorronde Scoringsvoorschrift open vragen 9

10 Opgave 4 Methamfetamine 7 punten Maximumscore elektrofiele substitutiereactie elektrofiel substitutiereactie Maximumscore 4 Een juist antwoord kan er als volgt uitzien: in de eerste structuur de dubbele bindingen in de benzeenring juist in de tweede structuur de dubbele bindingen in de benzeenring juist in de derde structuur de dubbele bindingen in de benzeenring juist in alle structuren de ladingen op de juiste plaats en rest van de formule juist Maximumscore 5 juiste structuurformule van A juiste structuurformule van B juiste structuurformule van C Indien in een overigens juiste antwoord als structuurformule van A de structuurformule van propanon is gegeven 4 Indien in een overigens juist antwoord als structuurformule van B de (structuur)formule van ammoniak is gegeven 4 Opmerkingen Wanneer als structuurformule van A de structuurformule van broompropanon is gegeven, dit goed rekenen. Wanneer voor C de formule H is gegeven, dit niet aanrekenen. Maximumscore Voorbeelden van een juist antwoord zijn: Een amine is een base. Het stikstofatoom heeft een vrije elektronenpaar. Het stikstofatoom kan een H + binden. 9 e Nationale Scheikundeolympiade 08 Voorronde Scoringsvoorschrift open vragen 0

11 Maximumscore 4 Het evenwicht kan als volgt worden opgeschreven: RNH + H O RNH + + OH Hiervoor geldt: K b + + [RNH ][OH ] [RNH, dus ] Kb [RNH] [RNH] [OH ] + 9,9 poh (4,00 ph) 9,5 [RNH [OH ] ] 0, dus 0,4. 9,5 [RNH] 0 Dus het percentage dat geprotoneerd aanwezig is, is juiste evenwichtsvoorwaarde, bijvoorbeeld genoteerd als 0,4 00% 0 %,4. K b + [RNH ][OH ] [RNH] berekening van de [OH ]: 0 (4,0 4,5) berekening van de verhouding omrekening van de verhouding + [RNH ] [RNH] + [RNH ] [RNH] naar het percentage dat geprotoneerd voorkomt Maximumscore Voorbeelden van een juist antwoord zijn: Het methamfetamine heeft een pk b = 4, en zal dus in licht zure oplossingen geprotoneerd aanwezig zijn Het geprotoneerde methamfetamine heeft een pk z = 9,9 en zal dus in licht zure oplossingen geprotoneerd aanwezig zijn Opmerkingen Wanneer een antwoord is gegeven als De aminestikstof heeft een pk b = 4, en zal dus in licht zure oplossingen geprotoneerd aanwezig zijn, dit goed rekenen. Wanneer een antwoord is gegeven als De geprotoneerde aminestikstof heeft een pk z = 9,9 en zal dus in licht zure oplossingen geprotoneerd aanwezig zijn, dit goed rekenen. 9 e Nationale Scheikundeolympiade 08 Voorronde Scoringsvoorschrift open vragen

SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2018

SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2018 SCHEIKUNDEOLYMPIADE 018 CORRECTIEMODEL VOORRONDE 1 af te nemen in de periode van 15 tot en met 7 januari 018 Deze voorronde bestaat uit 0 meerkeuzevragen verdeeld over 8 onderwerpen en opgaven met in totaal

Nadere informatie

SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2019

SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2019 SCHEIKUNDEOLYMPIADE 019 CORRECTIEMODEL VOORRONDE 1 af te nemen in de periode van 1 tot en met 5 januari 019 Deze voorronde bestaat uit 0 meerkeuzevragen verdeeld over 8 onderwerpen en 3 opgaven met in

Nadere informatie

SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2017

SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2017 SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2017 CORRECTIEMODEL VOORRONDE 2 af te nemen in de periode van 20 tot en met 24 maart 2017 Deze voorronde bestaat uit 20 meerkeuzevragen verdeeld over 7 onderwerpen en 3 opgaven met

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE CORRECTIEMODEL VOORRONDE af te nemen in de periode van januari tot en met 5 februari 04 Deze voorronde bestaat uit 0 meerkeuzevragen verdeeld over 8 onderwerpen en open opgaven

Nadere informatie

SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2017

SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2017 SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2017 CORRECTIEMODEL VOORRONDE 1 af te nemen in de periode van 18 tot en met 25 januari 2017 Deze voorronde bestaat uit 20 meerkeuzevragen verdeeld over 8 onderwerpen en 2 opgaven met

Nadere informatie

38 e Nationale Scheikundeolympiade

38 e Nationale Scheikundeolympiade 8 e Nationale Scheikundeolympiade Rijksuniversiteit Groningen THEORIETOETS correctievoorschrift dinsdag juni 207 Deze theorietoets bestaat uit 6 opgaven met in totaal 4 deelvragen. Gebruik voor elke opgave

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2016

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2016 NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE 016 CORRECTIEMODEL VOORRONDE 1 af te nemen in de periode van 0 tot en met 7 januari 016 Deze voorronde bestaat uit 0 meerkeuzevragen verdeeld over 8 onderwerpen en opgaven

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE CORRECTIEMODEL VOORRONDE af te nemen in de week van woensdag 10 april 013 Deze voorronde bestaat uit 0 meerkeuzevragen verdeeld over 6 onderwerpen en 3 open opgaven met in

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2018

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2018 NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2018 OPGAVEN VOORRONDE 2 af te nemen in de periode van 19 tot en met 23 maart 2018 Deze voorronde bestaat uit 20 meerkeuzevragen verdeeld over 7 onderwerpen en 3 opgaven met

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE CORRECTIEMODEL VOORRONDE 1 af te nemen in de periode van woensdag 30 januari 2013 tot en met woensdag 6 februari 2013 Deze voorronde bestaat uit 22 meerkeuzevragen verdeeld

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE CORRECTIEMODEL VOORRONDE 1 (de week van) woensdag 3 februari 2010 Deze voorronde bestaat uit 24 meerkeuzevragen verdeeld over 6 onderwerpen en 3 open vragen met in totaal

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2016

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2016 NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE 2016 CORRECTIEMODEL VOORRONDE 2 af te nemen in de periode van 23 tot en met 30 maart 2016 Deze voorronde bestaat uit 20 meerkeuzevragen verdeeld over 9 onderwerpen en 3 opgaven

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE CORRECTIEMODEL VOORRONDE 1 af te nemen in de periode van woensdag 5 januari 01 tot en met woensdag 1 februari 01 Deze voorronde bestaat uit 4 meerkeuzevragen verdeeld over

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE CORRECTIEMODEL VOORRONDE 1 af te nemen in de periode van 28 januari tot en met 4 februari 2015 Deze voorronde bestaat uit 20 meerkeuzevragen verdeeld over 8 onderwerpen en

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE CORRECTIEMODEL VOORRONDE af te nemen in de week van woensdag 8 maart 01 Deze voorronde bestaat uit 0 meerkeuzevragen verdeeld over 6 onderwerpen en open opgaven met in totaal

Nadere informatie

Stabilisator voor PVC

Stabilisator voor PVC Stabilisator voor PVC 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: Als chlooretheen polymeriseert ontstaan lange ketens zonder dwarsverbindingen. De ketens kunnen langs elkaar bewegen (bij

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE CORRECTIEMODEL VOORRONDE 1 (de week van) woensdag 6 februari 2008 Deze voorronde bestaat uit 25 meerkeuzevragen verdeeld over 5 onderwerpen en 4 open vragen met in totaal

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE CORRECTIEMODEL VOORRONDE 2 af te nemen in de periode van 30 maart tot en met 3 april 205 Deze voorronde bestaat uit 20 meereuzevragen verdeeld over 7 onderwerpen en 3 opgaven

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde pilot vwo II

Eindexamen scheikunde pilot vwo II Beoordelingsmodel Haarverzorging maximumscore 3 Een juist antwoord kan er als volgt uitzien: N H H 2 C O H N C C C C H N O H OH H C SH O C de peptidebindingen juist getekend de zijketens juist getekend

Nadere informatie

CORRECTIEMODEL VOORRONDE 1. (de week van) woensdag 8 februari 2006

CORRECTIEMODEL VOORRONDE 1. (de week van) woensdag 8 februari 2006 CORRECTIEMODEL VOORRONDE (de week van) woensdag 8 februari 006 Deze voorronde bestaat uit 9 meerkeuzevragen verdeeld over 6 onderwerpen en 3 open vragen met in totaal 4 deelvragen De maximumscore voor

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde vwo 2010 - II

Eindexamen scheikunde vwo 2010 - II Beoordelingsmodel Alcoholintolerantie 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: et is de omzetting van een (primaire) alcohol tot een alkanal; daarbij reageert de (primaire) alcohol met

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SEIKUNDEOLYMPIADE ORRETIEMODEL VOORRONDE 2 (de week van) woensdag 9 april 2008 Deze voorronde bestaat uit 23 meerkeuzevragen verdeeld over 6 onderwerpen en 2 open vragen met in totaal 10 deelvragen

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATINALE SHEIKUNDELYMPIADE RRETIEMDEL VRRNDE 1 (de week van) woensdag 4 februari 2009 Deze voorronde bestaat uit 24 meerkeuzevragen verdeeld over 5 onderwerpen en 3 open vragen met in totaal 13 deelvragen

Nadere informatie

scheikunde vwo 2017-II

scheikunde vwo 2017-II Kerosine uit zonlicht maximumscore 3 Een voorbeeld van een juiste berekening is: E = ( 2,42 0 5 ) + 0,5 ( 3,935 0 5 ) + 0,5 (,05 0 5 ) = +3,84 0 5 (J mol ). juiste verwerking van de vormingswarmten van

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde vwo II

Eindexamen scheikunde vwo II Beoordelingsmodel aarverzorging maximumscore 3 Een juist antwoord kan er als volgt uitzien: N 2 2 2 N N 2 2 S de peptidebindingen juist getekend de zijketens juist getekend het begin van de structuurformule

Nadere informatie

Eindexamen vwo scheikunde I

Eindexamen vwo scheikunde I Waterstof uit afvalwater 1 maximumscore 4 C 6 H 1 O 6 + 4 H O 4 H + CH COO + HCO + 4 H + molverhouding CH COO : HCO = 1 : 1 en C balans juist 1 coëfficiënt voor H + gelijk aan de som van de coëfficiënten

Nadere informatie

35 e Nationale Scheikundeolympiade

35 e Nationale Scheikundeolympiade 35 e Nationale Scheikundeolympiade Universiteit van Amsterdam Amsterdam THEORIETOETS correctievoorschrift woensdag 4 juni 014 46th IChO HANOI, VIETNAM 014 Deze theorietoets bestaat uit 6 opgaven met in

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATINALE SEIKUNDELYMPIADE ANTWRDMDEL VRRNDE 2 (de week van) woensdag 12 april 2006 Deze voorronde bestaat uit 27 deelvragen verdeeld over 5 opgaven De maximumscore voor dit werk bedraagt 100 punten (geen

Nadere informatie

_ Correctievoorschrift VWO. .c o. ~.- Cl) Inhoud 1 Algemene regels 2 Scoringsvoorschrift 2.1 Scoringsregels 2.2 Antwoordmodel

_ Correctievoorschrift VWO. .c o. ~.- Cl) Inhoud 1 Algemene regels 2 Scoringsvoorschrift 2.1 Scoringsregels 2.2 Antwoordmodel _ Correctievoorschrift VWO Cl) "C C::::s ~.- Cl).c o ti) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 9 Tijdvak 9 Inhoud Algemene regels Scoringsvoorschrift. Scoringsregels. Antwoordmodel 30 CV0 Begin _ Algemene

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde havo II

Eindexamen scheikunde havo II Opgave aantal protonen : 48 aantal elektronen : 46 aantal protonen: 48 aantal elektronen: aantal protonen minus 2 2 selenide ion : Se 2- cadmium(ii)selenide : dse selenide-ion: Se 2- formule cadmiumselenide

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde pilot vwo II

Eindexamen scheikunde pilot vwo II Beoordelingsmodel Zelfherstellende verf 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: C C C ( ) 6 C dubbele binding tussen en C in de isocyanaatgroepen 1 dubbele binding tussen C en in de isocyanaatgroepen

Nadere informatie

Eindexamen vwo scheikunde pilot I

Eindexamen vwo scheikunde pilot I Duurzame productie van waterstof uit afvalwater 1 maximumscore 4 C 6 H 12 O 6 + 4 H 2 O 4 H 2 + 2 CH 3 COO + 2 HCO 3 + 4 H + molverhouding CH 3 COO : HCO 3 = 1 : 1 en C balans juist 1 coëfficiënt voor

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2004-I

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2004-I Eindexamen scheikunde 1 vwo 004-I 4 Beoordelingsmodel Zink 1 Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd: IJzerionen zijn Fe + of Fe 3+ en sulfide-ionen zijn en dat leidt tot de formule Fe of Fe

Nadere informatie

Eindexamen havo scheikunde pilot II

Eindexamen havo scheikunde pilot II Zelfbruiners 1 maximumscore 2 Een voorbeeld van een juist antwoord is: Bij de reactie reageert de dubbele binding tot een enkele binding / verdwijnt de dubbele binding, dus het is een additiereactie. de

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2001-I

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2001-I Eindexamen scheikunde vwo -I 4 Antwoordmodel Parkeerkaartje Het juiste antwoord is: S O 8 - + I - SO4 - + I S O 8 - voor de pijl en SO4 - na de pijl I - voor de pijl en I na de pijl Indien de volgende

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde havo 2008-I

Eindexamen scheikunde havo 2008-I Beoordelingsmodel Uraan 1 maximumscore 2 aantal protonen: 92 aantal neutronen: 146 aantal protonen: 92 1 aantal neutronen: 238 verminderen met het aantal protonen 1 2 maximumscore 2 UO 2 + 4 HF UF 4 +

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1 vwo I

Eindexamen scheikunde 1 vwo I Beoordelingsmodel PKU 1 maximumscore 3 Een juist antwoord kan er als volgt uitzien: CH 3 S H 2 N CH 2 CH 2 C H O C N H OH CH 2 C H O C N H HO CH 3 CH C H O C peptidebindingen juist getekend 1 het begin

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1 vwo II

Eindexamen scheikunde 1 vwo II Beoordelingsmodel Cacaoboter 1 maximumscore 2 Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: De warmte die nodig is voor het smelten, wordt aan de mond onttrokken. Smelten is (kennelijk) een endotherm proces.

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE EINDTOETS THEORIE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE EINDTOETS THEORIE NATINALE SHEIKUNDELYMPIADE EINDTETS THERIE Universiteit Twente Enschede maandag 2 juni 26, antwoordmodel Deze voorronde bestaat uit 28 deelvragen verdeeld over 6 opgaven De maximumscore voor dit werk bedraagt

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Scheikunde

Correctievoorschrift VWO. Scheikunde Scheikunde orrectievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 9 99 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk 4 juni de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op de daartoe verstrekte

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2004-I

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2004-I Eindexamen scheikunde 1- vwo 004-I 4 Beoordelingsmodel Haarkleuring 1 Het juiste antwoord kan als volgt zijn genoteerd: H N CH C en H N CH C CH CH structuurformule van serine juist 1 structuurformule van

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2003-II

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2003-II 4 Antwoordmodel N 1 N + N N en voor de pijl en N na de pijl 1 bij juiste formules voor en na de pijl: juiste coëfficiënten 1 Een voorbeeld van een juist energiediagram is: E 1 mol N -0,815. 10 5 J 1 mol

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2008-I

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2008-I Beoordelingsmodel Vrije vetzuren in olijfolie 1 maximumscore 1 hydrolyse Indien het antwoord verzeping of ontleding of evenwichtsreactie is gegeven 0 2 maximumscore 2 Een juist antwoord kan als volgt zijn

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2007-II Beoordelingsmodel EcoEthanol TM 1 maximumscore 2 Voorbeelden van juiste argumenten zijn: Er komt minder broeikasgas / de toename van het CO 2 gehalte in de atmosfeer wordt minder / het gaat de opwarming

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kenmerken van reacties

Hoofdstuk 2: Kenmerken van reacties Hoofdstuk 2: Kenmerken van reacties Scheikunde VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Onderwerpen Scheikunde 2011 20122012 Stoffen, structuur en binding Kenmerken van Reacties Zuren en base Redox Chemische technieken

Nadere informatie

Eindexamen havo scheikunde II

Eindexamen havo scheikunde II Radon 1 maximumscore 1 edelgassen 2 maximumscore 1 2+ Indien het antwoord positieve lading is gegeven 0 3 maximumscore 3 aantal protonen: 84 aantal neutronen: 134 naam element X: polonium aantal protonen:

Nadere informatie

SCHEIKUNDE VWO 4 MOLBEREKENINGEN ANTW.

SCHEIKUNDE VWO 4 MOLBEREKENINGEN ANTW. OPGAVE 1 LEVEL 1 Uit de opgave haal je dat koper en zuurstof links van de pijl moeten staan en koper(ii)oxide rechts van de pijl. Daarna maak je de reactievergelijking kloppend. 2 Cu + O 2 à 2 CuO Filmpje

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2001-II

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2001-II Eindexamen scheikunde -2 vwo 200-II 4 Antwoordmodel Dizuren 6 0 + 4 2 2 6 0 4 + 4 2 6 0 voor de pijl en 6 0 4 na de pijl 2 2 voor de pijl en 2 na de pijl juiste coëfficiënten Indien de vergelijking 6 0

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde havo 2002-II

Eindexamen scheikunde havo 2002-II 4 Antwoordmodel Zuurstofvoorziening 1 aantal protonen: 16 aantal elektronen: 17 aantal protonen: 16 1 aantal elektronen: aantal protonen vermeerderd met 1 1 2 4 KO 2 2 K 2 O + 3 O 2 alleen KO 2 voor de

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE ATIALE SEIKUDELYMPIADE RRETIEMDEL VRRDE 1 (de week van) woensdag 2 februari 2011 Deze voorronde bestaat uit 24 meerkeuzevragen verdeeld over 6 onderwerpen en 3 open vragen met in totaal 15 deelvragen.

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2008-II

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2008-II Beoordelingsmodel De nylonbacterie 1 maximumscore 3 Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 2,0 10 2. notie dat N 2 2 2 2 2 de repeterende eenheid is van een molecuul nylon-6 (eventueel impliciet)

Nadere informatie

Eindexamen vwo scheikunde pilot II

Eindexamen vwo scheikunde pilot II Selectieve opname koolstofdioxide 1 maximumscore 2 Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven: rechts van de pijl H + 1 juiste coëfficiënten 1 Indien in een overigens juiste vergelijking H 2 is

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde havo I

Eindexamen scheikunde havo I pgave (mono)stikstofmono-oxide Indien als antwoord stikstofoxide is gegeven 2 Een juiste verklaring leidt tot de uitkomst 7 (elektronen). elk atoom bevat 8 elektronen in totaal bevat het 2 - ion dus 2

Nadere informatie

Eindexamen vwo scheikunde pilot I

Eindexamen vwo scheikunde pilot I Biodiesel uit plantaardig afval 16 maximumscore 2 De verbrandingswarmte van 1,0 L ethaanzuur bedraagt 3 1, 0 1, 05 10 5 6 8,72 10 10 = 15(MJ). 60,05 (Dit is kleiner dan 24 MJ L 1.) berekening van het aantal

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2001-I

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2001-I Eindexamen scheikunde - vwo -I 4 Antwoordmodel Parkeerkaartje Het juiste antwoord is: S 8 - + I - S4 - + I S 8 - voor de pijl en S4 - na de pijl I - voor de pijl en I na de pijl juiste coëfficiënten Indien

Nadere informatie

VWO 1995 Scheikunde tijdvak 1. Het antwoord 2-methyl-1,2-propadiol of methyl-1,2-propadiol mag goed worden gerekend.

VWO 1995 Scheikunde tijdvak 1. Het antwoord 2-methyl-1,2-propadiol of methyl-1,2-propadiol mag goed worden gerekend. 2 3 1 notie dat het evenwicht bij hogere ph naar rechts is verschoven/afgelopen 1 (de oplossing is dan oranjegeel) dus: Mo ionen veroorzaken de oranjegele kleur 3 4 2 bij verwarmen verschuift het evenwicht

Nadere informatie

Verbetering Chemie 1997 juli

Verbetering Chemie 1997 juli www. Verbetering Chemie 1997 juli Vraag 1 Reactievergelijking: Fe 2 O 3 + 2 Al Al 2 O 3 + 2 Fe Molaire massa s: Fe 2 O 3 : ( 2 x 55,9) + (3 x 16,0) = 159,8 g mol -1 Al: 27 g mol -1 Hoeveelheid stof: Fe

Nadere informatie

Grensvlakpolymerisatie

Grensvlakpolymerisatie Grensvlakpolymerisatie 1 maximumscore 2 Een voorbeeld van een juist antwoord is: De reactor wordt gekoeld (dus er komt energie vrij). De reactie is dus exotherm. de reactor wordt gekoeld 1 conclusie 1

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde havo I

Eindexamen scheikunde havo I Beoordelingsmodel uderdomsbepaling 1 maximumscore 1 edelgassen Indien het antwoord groep 18 is gegeven 0 2 maximumscore 2 aantal protonen aantal neutronen aantal elektronen in 40 K en in 40 Ar ongelijk

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde pilot vwo II

Eindexamen scheikunde pilot vwo II Haarverzorging 1 maximumscore 3 Een juist antwoord kan er als volgt uitzien: N H H C H N C C C C H N H H H C SH C de peptidebindingen juist getekend 1 de zijketens juist getekend 1 het begin van de structuurformule

Nadere informatie

scheikunde bezem vwo 2016-I

scheikunde bezem vwo 2016-I Polyaspartaat 1 maximumscore 3 Ca 2+ + 2 HCO 3 CaCO 3 + H 2 O + CO 2 Ca 2+ en HCO 3 voor de pijl 1 CaCO 3, H 2 O en CO 2 na de pijl 1 juiste coëfficiënten 1 Opmerking Wanneer de vergelijking Ca 2+ + 2

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-II

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-II Beoordelingsmodel Brons 1 maximumscore 4 Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 78,3(%). berekening van het aantal mmol S 2 3 2 : 18,3 (ml) vermenigvuldigen met 0,101 (mmol ml 1 ) 1 omrekening van

Nadere informatie

-.- Cl) J: CJ. ,vwo. Correctievoorsc. Inhoud 1 Algemene regels 2 Scoringsvoorschrift 2.1 Scoringsregels 2.2 Antwoordmodel

-.- Cl) J: CJ. ,vwo. Correctievoorsc. Inhoud 1 Algemene regels 2 Scoringsvoorschrift 2.1 Scoringsregels 2.2 Antwoordmodel -.- ) J: CJ en Correctievoorsc Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs,vwo Tijdvak Inhoud Algemene regels Scoringsvoorschrift. Scoringsregels. Antwoordmodel 3047 CV Begin _ Algemene regels In het Eindexamenbesluit

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2004-II

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2004-II 4 Beoordelingsmodel Parkinson 1 CH 2 CH NH 2 O C CH 2 CH 2 NH 2 + CO 2 uitsluitend de structuurformule van L-dopa voor de pijl 1 CO 2 na de pijl 1 juiste structuurformule van dopamine na de pijl 1 2 Een

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Ademtest 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: Een ureummolecuul bevat NH 2 groepen / N-H bindingen, zodat er waterstbruggen (met watermoleculen) gevormd kunnen worden. (Dus ureum is

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. na de pijl 1. + HCl NH 4. O NH OH gevolgd door H + + OH H 2

Vraag Antwoord Scores. na de pijl 1. + HCl NH 4. O NH OH gevolgd door H + + OH H 2 Ademtest 1 maximumscore 2 NH 3 + H + NH 4 + H + voor de pijl 1 NH 3 voor de pijl en NH + 4 na de pijl 1 Indien als antwoord is gegeven NH 3 + HCl NH 4 Cl 1 Wanneer een antwoord is gegeven als: NH 3 + H

Nadere informatie

scheikunde vwo 2016-I

scheikunde vwo 2016-I Nitromusks 1 maximumscore Voorbeelden van een juist antwoord zijn: Het koolstofatoom met de methylgroep is een asymmetrisch koolstofatoom, dus er zijn (twee) spiegelbeeldisomeren. Het C atoom met de CH

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-I

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-I Beoordelingsmodel Broom 1 maximumscore 2 Cl 2 + 2 Br 2 Cl + Br 2 Cl 2 voor de pijl en 2 Cl na de pijl 1 2 Br voor de pijl en Br 2 na de pijl 1 2 maximumscore 2 Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: In

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1 vwo I

Eindexamen scheikunde 1 vwo I Beoordelingsmodel Biobrandstofcel 1 maximumscore 2 berekening van de afname van het aantal mmol glucose per liter en van de toename van het aantal mmol Fe 2+ per liter in 150 uur: 1,03 ± 0,01 (mmol L 1

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores 34 S

Vraag Antwoord Scores 34 S Zwaveleter 1 maximumscore 2 32 S 34 S aantal protonen 16 16 aantal neutronen 16 18 aantal elektronen 16 16 het aantal protonen en het aantal elektronen juist 1 het aantal neutronen juist: het massagetal

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2003-II

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2003-II 4 Antwoordmodel Etheen 1 Het juiste antwoord kan als volgt zijn weergegeven: 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H H H H H H H H + 2H 2 2 H + H H H H H H H 2 voor de pijl 1 formule van glucose en het overgebleven fragment

Nadere informatie

36 e Nationale Scheikundeolympiade

36 e Nationale Scheikundeolympiade 36 e Nationale Scheikundeolympiade YARA Sluiskil THEORIETOETS correctievoorschrift maandag 8 juni 05 Deze theorietoets bestaat uit 6 opgaven met in totaal 33 deelvragen. Gebruik voor elke opgave een apart

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2007-II

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2007-II Beoordelingsmodel EcoEthanol TM 1 maximumscore 2 Voorbeelden van juiste argumenten zijn: Er komt minder broeikasgas / de toename van het 2 gehalte in de atmosfeer wordt minder / het gaat de opwarming van

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde havo 2011 - I

Eindexamen scheikunde havo 2011 - I Beoordelingsmodel Uraanerts 1 maximumscore 2 aantal protonen: 92 aantal elektronen: 88 aantal protonen: 92 1 aantal elektronen: aantal protonen verminderd met 4 1 2 maximumscore 2 Voorbeelden van een juist

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1 vwo I

Eindexamen scheikunde 1 vwo I Eindexamen scheikunde vwo 200 I 4 Antwoordmodel Dizuren Voorbeelden van goede antwoorden zijn: Bij de productie met salpeterzuur moet er een voorziening komen om te vermijden dat stikstdioxide in het milieu

Nadere informatie

UITWERKING CCVS-TENTAMEN 21 juli 2017

UITWERKING CCVS-TENTAMEN 21 juli 2017 UITWERKING CCVS-TENTAMEN 21 juli 2017 Frank Povel NB. Deze uitwerking is door mij gemaakt en is niet de uitwerking die de CCVS hanteert. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten aan deze uitwerking

Nadere informatie

Eindexamen vwo scheikunde pilot II

Eindexamen vwo scheikunde pilot II Selectieve opname koolstdioxide 1 maximumscore 2 Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven: rechts van de pijl H + 1 juiste coëfficiënten 1 Indien in een overigens juiste vergelijking H 2 is geschreven

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. scheikunde (oude stijl) inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken.

Correctievoorschrift VWO. scheikunde (oude stijl) inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. scheikunde (oude stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 04 Tijdvak 1 inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400014-1-5c

Nadere informatie

_ Correctievoorschrift HAVO en VHBO

_ Correctievoorschrift HAVO en VHBO Correctievoorschrift HAVO en VHBO Cl) "C r:::: ::l ~.- Cl).r:::: o en Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs 9 HAVO Tijdvak VHBO Tijdvak 2 89 Inhoud Algemene regels 2

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde pilot havo II

Eindexamen scheikunde pilot havo II Beoordelingsmodel Papier en (afval)water 1 maximumscore 2 Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: H... H C H H... H H H C H H... H C H H... H H H C H eerste H-brug juist getekend 1 tweede H-brug juist

Nadere informatie

_ Correctievoorschrift VWO

_ Correctievoorschrift VWO _ Correctievoorschrift VWO Q) "C C::::J ~.- Q) J:: U Cl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 9 Tijdvak 89 Inhoud I Algemene regels Scoringsvoorschrift. Scoringsregels. Antwoordmodel. 8948 8CV Begin

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Epoxypropaan 1 maximumscore 3 methoxyetheen stamnaam etheen 1 voorvoegsel methoxy 2 Indien een naam is gegeven waarin als enige fout een onjuist voorvoegsel voorkomt, maar uit de naam

Nadere informatie

scheikunde havo 2017-I

scheikunde havo 2017-I Contrastmiddel voor MRI-scans 1 maximumscore 3 aantal protonen: 64 aantal neutronen: 94 aantal elektronen: 61 aantal protonen juist 1 aantal neutronen: 158 verminderd met het aantal protonen 1 aantal elektronen:

Nadere informatie

36 e Nationale Scheikundeolympiade

36 e Nationale Scheikundeolympiade 36 e Nationale Scheikundeolympiade YARA Sluiskil PRACTICUMTOETS correctievoorschrift dinsdag 9 juni 2015 Experiment 1 Bepaling van de hardheid van Zeeuws Vlaams leidingwater(40 punten) De volgende praktische

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 15 Elektrochemie bladzijde 1

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 15 Elektrochemie bladzijde 1 Hoofdstuk 15 Elektrochemie bladzijde 1 Opgave 1 Welke halfreactie kan men verwachten in de volgende gevallen? a Br ionen bij een positieve elektrode Br kan gemakkelijk elektronen afstaan, is dan reductor:

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde havo 2006-II

Eindexamen scheikunde havo 2006-II 4 Beoordelingsmodel Element 115 1 Calcium heeft atoomnummer 20 en americium heeft atoomnummer 95. Dus samen hebben ze 115 protonen. calcium heeft atoomnummer 20 en americium heeft atoomnummer 95 1 2 Een

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde havo 2001-II

Eindexamen scheikunde havo 2001-II Eindexamen scheikunde havo 00-II 4 Antwoordmodel Energievoorziening in de ruimte et (uiteenvallen van de Pu-38 atomen) levert energie dus het is een exotherm proces. er komt energie vrij aantal protonen:

Nadere informatie

_ Correctievoorschrift HAVO en VHBO

_ Correctievoorschrift HAVO en VHBO _ Correctievoorschrift HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs 9 HAVO Tijdvak 2 VHBO Tijdvak 3 89 Inhoud Algemene regels 2 Scoringsvoorschrift 2. Scoringsregels

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde havo 2006-I

Eindexamen scheikunde havo 2006-I 4 Beoordelingsmodel Rood licht Maximumscore 1 1 edelgassen 2 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: De (negatieve) elektronen bewegen zich richting elektrode A dus is elektrode A de positieve elektrode.

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2006-II

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2006-II 4 Beoordelingsmodel Bookkeeper 1 Een juist antwoord kan er als volgt uitzien: Indien slechts één watermolecuul op een juiste manier via een waterstbrug aan het stukje cellulosemolecuul is getekend 1 Indien

Nadere informatie

Eindexamen vwo scheikunde pilot I

Eindexamen vwo scheikunde pilot I Accoya 10 maximumscore 3 6n CO 2 + 5n H 2 + 6n O 2 CO 2 en H 2 O voor de pijl en (C 6 en O 2 na de pijl 1 bij juiste formules voor en na de pijl C balans in orde 1 bij juiste formules voor en na de pijl

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Zuren en basen

Hoofdstuk 3: Zuren en basen Hoofdstuk 3: Zuren en basen Scheikunde VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Onderwerpen Scheikunde 2011 2012 Stoffen, structuur en binding Kenmerken van Reacties Zuren en base Redox Chemische technieken Koolstofchemie

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1 vwo I

Eindexamen scheikunde 1 vwo I Stinkdier 19 maximumscore 5 De gele kleur die ontstaat op het filtreerpapiertje dat boven de stinkdiervloeistof wordt gehouden, komt van het lood(ii)mercaptide, dat ontstaat doordat de (vluchtige) thiol

Nadere informatie

1. Elementaire chemie en chemisch rekenen

1. Elementaire chemie en chemisch rekenen In onderstaande zelftest zijn de vragen gebundeld die als voorbeeldvragen zijn opgenomen in het bijhorend overzicht van de verwachte voorkennis chemie. 1. Elementaire chemie en chemisch rekenen 1.1 Grootheden

Nadere informatie

BUFFEROPLOSSINGEN. Inleiding

BUFFEROPLOSSINGEN. Inleiding BUFFEROPLOSSINGEN Inleiding Zowel in de analytische chemie als in de biochemie is het van belang de ph van een oplossing te regelen. Denk bijvoorbeeld aan een complexometrische titratie met behulp van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Scheikunde

Correctievoorschrift VWO. Scheikunde Scheikunde Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk juni de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op de daartoe verstrekte

Nadere informatie

_ Correctievoorschrift VWO

_ Correctievoorschrift VWO _ Correctievoorschrift VWO Cl) "C C:::J ~.- Cl) " en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 9 Tijdvak 92 nhoud Algemene regels 2 Scoringsvoorschrift 2. Scoringsregels 2.2 Antwoordmodel 325 CV2 Begin

Nadere informatie

Eindexamen havo scheikunde pilot 2013-I

Eindexamen havo scheikunde pilot 2013-I Beoordelingsmodel ph-bodemtest 1 maximumscore 2 Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd: Het tabletje bevat bariumsulfaat en deze stof is slecht oplosbaar (in water). notie dat het tabletje

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo II

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo II Beoordelingsmodel Absint 1 maximumscore 2 Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: In de structuurformule van α-thujon is de C 3 groep naar achteren getekend en de C 2 groep naar voren. In de structuurformule

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2006-II

Eindexamen scheikunde 1 vwo 2006-II 4 Beoordelingsmodel ollageen 1 et antwoord kan als volgt zijn genoteerd: 3 S 2 2 2 2 2 N N 2 N peptidebindingen juist getekend 1 het begin van de structuurformule weergegeven met N met N met N en het einde

Nadere informatie