Kiesreglement Wetterskip Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kiesreglement Wetterskip Fryslân"

Transcriptie

1 Kiesreglement Wetterskip Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Waterschapswet; b. register: het register, bedoeld in artikel 29 van de Waterschapswet. Artikel Indien bij of krachtens reglement het gebied van een waterschap is ingedeeld in kiesdistricten, vindt in ieder kiesdistrict voor iedere categorie van belanghebbenden afzonderlijk kandidaatstelling en stemming plaats. 2. Indien een gemeente in meer dan één kiesdistrict is gelegen kan het dagelijks bestuur bepalen dat de desbetreffende gemeente geacht wordt in haar geheel te behoren tot een door het dagelijks bestuur aan te wijzen kiesdistrict. 3. Met inachtneming van de artikelen 16, 18 en 25 van de wet, geldt dat de ondertekening van een opgave tot kandidaatstelling, respectievelijk de deelname aan de stemming, slechts plaatsvindt in het kiesdistrict waar de bevoegde tot kandidaatstelling, respectievelijk de stemgerechtigde, voor het genot of het gebruik van onroerende zaken voor het desbetreffende jaar voor het hoogste bedrag, belastingplichtig is aan het waterschap. Artikel 1.3. Het uitbrengen van de stem vindt plaats door te stemmen per brief. Artikel 1.4. De bevoegdheid tot kandidaatstelling en het stemrecht van een rechtspersoon worden uitgeoefend door één van degenen die tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegd zijn. Artikel 1.5 Ingeval van benoeming van een vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de wet wordt deze vertegenwoordiger aangemerkt als een verkozen lid. 1

2 Hoofdstuk 2 De registratie van de kiesgerechtigdheid Artikel Van degenen die in het register zijn opgenomen worden in dat register vermeld: a. de geslachtsnaam, de beginletters van de voornamen en de adressen van natuurlijke personen alsmede de namen en adressen van rechtspersonen en van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid; b.de categorie belanghebbenden, waartoe zij behoren. 2. indien het gebied is ingedeeld in kiesdistricten vindt registratie plaats met inachtneming van die indeling. 3. De kiesgerechtigden worden per categorie van belanghebbenden genummerd. Artikel Het dagelijks bestuur van het waterschap brengt uiterlijk dertig dagen voor de aanvang van de periode van kandidaatstelling ter openbare kennis dat een ieder: a. op verzoek kosteloos inlichtingen uit het register, bedoeld in artikel 2.1, kan verkrijgen waaruit de verzoeker kan opmaken of hijzelf daarin al dan niet behoorlijk is opgenomen; b. tegen betaling van kosten een uittreksel uit het register kan verkrijgen; c. uiterlijk tot zeven dagen voor de aanvang van de periode van kandidaatstelling schriftelijk om verbetering van het register kan verzoeken overeenkomstig artikel 30 van de wet. Het verzoek dient gemotiveerd te zijn, zo nodig worden bewijsstukken overgelegd. 2. Een verzoek in het eerste lid, onder c, kan eveneens worden gedaan, indien in het stemrecht wijziging ontstaat door overgang van het recht van eigendom of beperkte rechten. In dat geval legt de verkrijgende zakelijk gerechtigde een uittreksel over uit de openbare registers of, indien het een overgang door overlijden betreft, van een verklaring van erfrecht afgegeven door een notaris. 3. Het dagelijks bestuur beslist op het verzoek om verbetering, bedoeld in het eerste lid, onder c, dan wel het tweede lid, uiterlijk op de zesde dag na de ontvangst en brengt zo nodig het register hiermee in overeenstemming. Indien de verzoeker niet als stemgerechtigde is geregistreerd deelt het dagelijks bestuur hem de redenen daarvan mede. 2

3 Hoofdstuk 3 Het stembureau Artikel Voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur stelt het dagelijks bestuur een stembureau in dat zitting houdt in het kantoor van het waterschap. 2. Het stembureau bestaat uit vijf leden, van wie één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter is. 3. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de andere leden alsmede drie plaatsvervangende leden worden door het dagelijks bestuur benoemd en ontslagen. 4. De benoemingen geschieden voor vier kalenderjaren. Hij, die ter vervulling van een opengevallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden. 5. Het dagelijks bestuur stelt de vergoedingen vast van de voorzitter en de overige leden van het stembureau. 6. Het stembureau kan zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden laten bijstaan door daartoe door hem aangewezen personen. Artikel 3.2 Voor het houden van de zittingen van het stembureau wijst het dagelijks bestuur een geschikte ruimte aan. Artikel Gedurende de zittingen zijn steeds de voorzitter en twee andere leden of plaatsvervangende leden van het stembureau aanwezig. 2. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter treedt de plaatsvervangend voorzitter en bij diens verhindering of ontstentenis een ander lid of plaatsvervangend lid op. 3. Bij verhindering of ontstentenis van een lid treedt een plaatsvervangend lid op. 4. Van de wisselingen in de samenstelling van het stembureau wordt in het proces-verbaal aantekening gehouden met opgave van de tijd van vervanging. Artikel De voorzitter van het stembureau draagt er zorg voor dat de openbare zittingen van het stembureau tijdig ter openbare kennis worden gebracht. 2. De voorzitter van het stembureau is belast met de handhaving van de orde tijdens de zitting. 3. Gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt, zijn de stemgerechtigden bevoegd in het stemlokaal te vertoeven, voor zover de orde daardoor niet wordt verstoord en de voortgang van de zitting niet wordt belemmerd. Artikel Van iedere zitting van het stembureau wordt onmiddellijk proces-verbaal opgemaakt volgens een door het dagelijks bestuur vastgesteld model. 2. De bij de openbare zittingen van het stembureau aanwezige stemgerechtigden kunnen mondeling bezwaren inbrengen tegen de gang van zaken tijdens de zitting. Van de ingebrachte bezwaren wordt melding gemaakt in het procesverbaal. 3. Het proces-verbaal wordt door alle aanwezige leden van het stembureau getekend. 4. De voorzitter van het waterschap legt een afschrift van het proces-verbaal van het stembureau op het kantoor van het waterschap ter inzage. Hij geeft tegelijkertijd openbaar kennis van de terinzagelegging. De terinzagelegging wordt beëindigd zodra over de toelating van de gekozen leden onherroepelijk 3

4 is beslist. Artikel 3.6 Indien bij het nemen van een beslissing door het stembureau de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. 4

5 Hoofdstuk 4 De kandidaatstelling Artikel De periode van kandidaatstelling is drie dagen. 2. Het dagelijks bestuur bepaalt de dag waarop de periode van de kandidaatstelling begint. Artikel Tijdens de periode van kandidaatstelling kunnen bij de voorzitter van het stembureau, of bij het door deze aan te wijzen lid van dat bureau op het kantoor van het waterschap van negen tot negentien uur opgaven van kandidaten worden ingeleverd. 2. De opgave geschiedt op een daartoe door het waterschap verstrekt formulier. De formulieren voor de opgave van kandidaten zijn kosteloos bij het kantoor van het waterschap verkrijgbaar. 3. Ten minste drie weken voor de aanvang van de periode van kandidaatstelling brengt de voorzitter van het waterschap het in het eerste en tweede lid bepaalde ter openbare kennis. In de bekendmaking wordt tevens melding gemaakt van de vereisten voor kandidaatstelling en de dag, de plaats en het tijdstip van de openbare zitting, bedoeld in artikel 5.3. Artikel De opgave moet zijn ondertekend door ten minste tien personen die bevoegd zijn tot kandidaatstelling voor vertegenwoordigers van de desbetreffende categorie van belanghebbenden en, indien kiesdistricten zijn ingesteld, die bevoegd zijn tot kandidaatstelling in het betreffende kiesdistrict. 2. Indien het waterschap is ingedeeld in kiesdistricten kan niemand kandidaat worden gesteld in meer dan één kiesdistrict. 3. De opgave mag niet zijn ondertekend door de op de opgave vermelde kandidaat. 4. Niemand mag per categorie van belanghebbenden méér dan één opgave ondertekenen. 5. Niemand kan kandidaat worden gesteld voor meer dan één categorie van belanghebbenden. 6. Een ondertekening kan niet worden ingetrokken nadat de opgave is ingeleverd. Artikel 4.4 De naam van een kandidaat mag niet voorkomen op een opgave, indien de kandidaat bij aanvang van de zittingsperiode van het algemeen bestuur waarvoor de verkiezing zal plaatsvinden niet de leeftijd van achttien jaar heeft zal hebben bereikt. Artikel Bij de opgave wordt overgelegd een schriftelijke verklaring van de daarop voorkomende kandidaat dat hij instemt met zijn kandidaatstelling. 2. De verklaring van instemming wordt gesteld op een door het waterschap verstrekt formulier. 3. De formulieren voor de verklaring van instemming zijn kosteloos verkrijgbaar bij het waterschap. 4. Een verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken Artikel De inlevering van de opgave geschiedt in persoon door de kandidaat of door 5

6 één van de ondertekenaars. Degene die de opgave inlevert legitimeert zich op verzoek. 2. Degene, die de opgave heeft ingeleverd, ontvangt van het stembureau een gedagtekend ontvangstbewijs. 6

7 Hoofdstuk 5 Het onderzoek en de openbaarmaking van de opgaven van de kandidaten Artikel 5.1 Uiterlijk op de vierde werkdag na afloop van de periode van kandidaatstelling, houdt het stembureau een zitting tot het onderzoeken van de opgaven tot kandidaatstelling. Artikel Indien bij het onderzoek blijkt van een of meer van de volgende verzuimen geeft het stembureau onverwijld bij aangetekende brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs kennis aan degene die de opdracht heeft ingeleverd, dat: a. de opgave niet is ondertekend overeenkomstig artikel 4.3, eerste lid. Bij de vaststelling van het aantal ondertekenaars blijft buiten beschouwing de ondertekenaar die per categorie van belanghebbenden meer dan één opgave heeft ondertekend; b. de opgave niet op het daartoe bestemde formulier is gedaan; c. niet eenduidig kan worden vastgesteld wie kandidaat is; d. de opgave meer namen bevat dan die van één kandidaat voor het lidmaatschap van het algemeen bestuur; e. de verklaring van een kandidaat dat deze instemt met zijn kandidaatstelling ontbreekt; f. de opgave niet persoonlijk is ingeleverd door de kandidaat of een ondertekenaar van de opgave; g. op de opgave de naam van een kandidaat voorkomt, die op meer dan één van de bij het stembureau ingeleverde opgaven voorkomt, en de kandidaat daarmee kennelijk heeft ingestemd. 2. Uiterlijk op de derde werkdag na de in artikel 5.1 bedoelde zitting, kan de indiener, het verzuim of de verzuimen, aangeduid in de kennisgeving, herstellen op het kantoor van het waterschap, van negen tot negentien uur. 3. Met inachtnemening van het bepaalde in lid 2 kan, in het geval bedoeld in het eerste lid onder f, iemand die tot het inleveren van de opgave bevoegd zou zijn geweest, door persoonlijke verschijning op het kantoor van het waterschap zich alsnog in de plaats van de onbevoegde stellen; hij wordt dan geacht de opgave persoonlijk te hebben ingeleverd. 4. Het stembureau kan zich voor de toepassing van het tweede en derde lid doen vertegenwoordigen door daartoe door het dagelijks bestuur aan te wijzen personen. Artikel 5.3 Op de vierde werkdag na de dag van de zitting bedoelt in artikel 5.1, beslist het stembureau met inachtneming van artikel 5.4 in een openbare zitting over de geldigheid van de opgaven. Artikel 5.4 Ongeldig is de opgave: a. die niet uiterlijk op de laatste dag van de periode van kandidaatstelling vóór negentien uur bij de voorzitter van het stembureau of het door deze aangewezen lid is ingeleverd; b. die niet overeenkomstig artikel 4.3, eerste lid, is ondertekend. Bij de vaststelling van het aantal ondertekenaars blijft buiten beschouwing de ondertekenaar die per categorie van belanghebbenden meer dan één opgave heeft ondertekend; c. die niet is ingericht overeenkomstig het door het dagelijks bestuur van het waterschap vastgestelde model; 7

8 d. die niet persoonlijk is ingeleverd door de kandidaat of één van de ondertekenaars van de opgave; e. waaruit niet eenduidig blijkt wie kandidaat wordt gesteld; f. waarbij de verklaring van een kandidaat ontbreekt dat hij instemt met zijn kandidaatstelling,of deze verklaring niet is gesteld op het in artikel 4.5, tweede lid, bedoelde formulier; g. waarop de naam van een kandidaat voorkomt, die op meer dan één van de bij het stembureau ingeleverde opgaven voorkomt, en de kandidaat daarmee heeft ingestemd; h. die meer namen bevat dan die van één kandidaat.; i. waarop de naam van een kandidaat voorkomt, van wie een uittreksel uit het register van overlijden dan wel een afschrift van de akte van overlijden is overgelegd; j. waarop de naam van een kandidaat voorkomt die krachtens artikel B5, eerste lid, van de Kieswet, van het kiesrecht is uitgesloten; k. waarop de naam van een kandidaat voorkomt, die bij aanvang van de zittingsperiode van het algemeen bestuur waarvoor de verkiezingen plaatsvinden de leeftijd van achttien jaar niet heeft bereikt. Artikel Zodra een beslissing als bedoeld in artikel 5.3 onherroepelijk is geworden maakt de voorzitter van het stembureau de opgaven onverwijld openbaar. 2. De openbaarmaking geschiedt door de opgaven voor een ieder ter inzage te leggen op het kantoor van het waterschap. De terinzagelegging duurt tot de sluiting van de stemming. 3. Van de terinzagelegging wordt tegelijk door de voorzitter van het stembureau openbaar kennisgegeven. Artikel Een besluit van het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de wet wordt uiterlijk op de vierentwintigste dag na afloop van de periode van kandidaatstelling genomen. 2. Van de daartoe te houden stemmingen wordt staande de vergadering een procesverbaal opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van het waterschap wordt ondertekend. 3. Het proces-verbaal, bedoeld in het tweede lid, wordt in handen gesteld van de voorzitter van het stembureau. 4. Indien artikel 17, tweede lid, van de wet van toepassing is: - worden de betrokken kandidaten, vooruitlopend op de kennisgeving, bedoeld in artikel 9.1, daarvan door de voorzitter van het stembureau onmiddellijk in kennis gesteld en - wordt daarvan melding gemaakt in het proces-verbaal, bedoeld in artikel 3.5, eerste lid. 5. Indien voor een categorie van belanghebbenden minder kandidaten zijn gesteld dan het aantal vacatures bedraagt, wordt daarvan melding gemaakt in de openbaarmaking, bedoeld in artikel

9 Hoofdstuk 6 Afdeling 1. Stemming per brief Artikel De stemming vindt plaats per categorie van belanghebbenden. 2. De stemming geschiedt in elk kiesdistrict over de kandidaten van wie de namen voorkomen op de voor dat kiesdistrict geldig verklaarde opgaven. Artikel Het dagelijks bestuur stelt de dag vast waarop de door de stemgerechtigde te retourneren stembescheiden uiterlijk om 24:00 uur door het stembureau dienen te zijn ontvangen. Deze dag is uiterlijk achtennegentig dagen na de periode van kandidaatstelling. 2. De voorzitter van het waterschap brengt de dag en het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, ten minste eenentwintig dagen tevoren ter openbare kennis. Hij maakt daarbij tevens melding van dag, tijdstip en plaats van de zitting als bedoeld in artikel 7.1. Artikel 6.3 Het stembureau plaatst in één of meer exemplaren van het register en op één of meer overzichten van degenen die voorkomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 21 van de wet, en in één of meer lijsten van de stemgerechtigde leden van de Kamers van Koophandel, bedoeld in artikel 22, eerste lid van de wet vóór de naam van iedere stemgerechtigde een nummer of code, te beginnen op een willekeurige plaats. Toezending stembescheiden Artikel Op de bij de verkiezingen te bezigen stembiljetten zijn aan de ene zijde, in een door het lot bepaalde volgorde, de namen van de kandidaten gedrukt over wie de stemming moet geschieden, zoals deze ter kennis van de kiezers worden gebracht, en aan de andere zijde de handtekening van de voorzitter van het stembureau. Op de stembiljetten kunnen voorts worden gedrukt, het nummer of de code van de stemgerechtigde, bedoeld in artikel 6.3, de naam van het waterschap, de categorie van belanghebbenden waarvoor de verkiezing geldt, alsmede een aanduiding van het kiesdistrict. 2. In afwijking van het eerste lid kunnen de kandidaten op het stembiljet worden aangeduid door middel van een nummer. In dat geval wordt op de kandidatenlijst, bedoeld in artikel 6.5, eerste lid, onder b, een zodanige nummering aangebracht, dat daaruit kan worden opgemaakt welke kandidaat bij welk nummer behoort. 3. De stembiljetten worden opgemaakt overeenkomstig een door het dagelijks bestuur van het waterschap vast te stellen model. Artikel Het stembureau verzendt ten minste 14 dagen voor de aanvang van de periode, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, als stembescheiden aan iedere stemgerechtigde: a. per categorie een stembiljet; b. per categorie een kandidatenlijst, waarop de volgorde van de namen van de kandidaten door het lot is bepaald; de loting geschiedt door het stembureau 9

10 tijdens de in artikel 5.3 bedoelde zitting; c. een handleiding voor de stemgerechtigde, waarin ten minste de wijze en termijnen van stemming zijn opgenomen; d. een aan de voorzitter van het stembureau gerichte en gefrankeerde retourenvelop. 2. Indien een stemgerechtigde voor meerdere categorieën stemgerechtigd is, kunnen de stembescheiden, genoemd onder het eerste lid, gecombineerd worden. 3. In plaats van het in het eerste lid, onder a en d, bedoelde stembiljet onderscheidenlijk de retourenvelop kan een combinatie van beide worden toegepast. 4. Indien de in het tweede lid bedoelde mogelijkheid wordt benut wordt hierna voor retour envelop gelezen: self-mailer en blijft artikel 6.7, tweede lid, en artikel 7.2, tweede lid, buiten toepassing. 5. In het geval meer dan één natuurlijke persoon of rechtspersoon is gerechtigd tot één of meer ongebouwde of gebouwde onroerende zaken, worden de stembescheiden toegezonden aan degene aan wie het aanslagbiljet voor de omslag van het waterschap wordt toegezonden. 6. De stembescheiden van de stemgerechtigde die binnen Nederland geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, worden verzonden naar het in artikel 146 van de wet bedoelde adres. Artikel Een stemgerechtigde kan het stembureau verzoeken om een duplicaat van de stembescheiden indien hij deze niet of niet volledig heeft ontvangen, of indien deze in het ongerede zijn geraakt. Het verzoek dient uiterlijk op de zevende dag voorafgaande aan de dag, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, te zijn ontvangen. 2. Het stembureau verstrekt de als duplicaten gewaarmerkte stembescheiden en houdt daarvan aantekening in de registers en overzichten, bedoeld in artikel Per stemgerechtigde wordt eenmaal een duplicaat verstrekt. Het uitbrengen van de stem Artikel De stemgerechtigde brengt zijn stem uit door op het stembiljet het stemvak, geplaatst voor de naam of het nummer van de kandidaat van zijn keuze in te vullen. 2. De stemgerechtigde verzendt het stembiljet met gebruikmaking van de daarvoor bestemde retourenvelop. 3. Retourenveloppen die na het in artikel 6.2, eerste lid, bedoelde tijdstip worden ontvangen worden buiten beschouwing gelaten. 10

11 Hoofdstuk 7 De stemopneming door het stembureau van de stemming per brief Het verwerken van de stembiljetten Artikel 7.1 Ten behoeve van het opnemen van de stemmen houdt het stembureau zo spoedig mogelijk na het in artikel 6.2, eerste lid, bedoelde tijdstip een openbare zitting. Artikel Het stembureau draagt er zorg voor, dat de met toepassing van artikel 6.3 genummerde of gecodeerde registers en overzichten worden vernietigd of uit de ruimte, bedoeld in artikel 7.3, tweede lid, worden verwijderd. 2. Vervolgens opent het stembureau de retourenveloppen en neemt de stembiljetten daaruit. 3. Het stembureau controleert aan de hand van de nummers of codes die in de registers en overzichten, bedoeld in artikel 6.3, voor de naam van de stemgerechtigden zijn geplaatst, of de oorspronkelijke stembescheiden waarvoor op grond van artikel 6.6 duplicaten zijn verstrekt, zijn ontvangen. Artikel Het tellen der stembiljetten door het stembureau kan zowel machinaal als handmatig geschieden. 2. Met de werkzaamheden, genoemd in het eerste lid, en in het geval er machinaal wordt geteld, die betreffende het invoeren van de stembiljetten in de machine, kan worden begonnen voordat de stemming is beëindigd, onder de voorwaarden dat: a. in de ruimte waarin deze werkzaamheden plaatsvinden het stemgeheim is gewaarborgd en er tussentijds geen mededelingen worden gedaan omtrent de uitgebrachte stemmen; b. de beslissingen omtrent de geldigheid van de stembiljetten, bedoeld in artikel 7.6, eerste en tweede lid, de ongeldig verklaring van het oorspronkelijke stembiljet, bedoeld in artikel 7.2, derde lid, worden opgeschort en voorgelegd aan het stembureau op de zitting, bedoeld in artikel 7.1. Artikel 7.4 Het stembureau stelt per categorie van belanghebbenden vast: a. het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen b. de som van de aantallen stemmen, bedoeld onder a. Artikel Ongeldig zijn andere stembiljetten dan die welke volgens dit reglement mogen worden gebruikt. 2. Voorts zijn ongeldig de stembiljetten: a. waarop de stemgerechtigde niet, door het geheel of gedeeltelijk invullen van een stemvak, op ondubbelzinnige wijze heeft kenbaar gemaakt op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt; b. waarop bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de stemgerechtigde kan worden geïdentificeerd; c. stembiljetten waarop het nummer of de code van de stemgerechtigde onleesbaar is. 3. Indien naast het op grond van artikel 6.6 verstrekte duplicaat oorspronkelijke stembescheiden, bedoeld in het eerste lid, worden ontvangen, is het duplicaat 11

12 geldig. Het oorspronkelijke stembiljet wordt dan ongeldig verklaard Artikel Het stembureau besluit met inachtneming van artikel 7.5 over de geldigheid van het stembiljet. 2. De voorzitter maakt de reden van ongeldigverklaring en van twijfel over de geldigheid, alsmede het besluit daaromtrent, onmiddellijk bekend. 3. Indien een van de aanwezige stemgerechtigden dit verlangt, moet het biljet worden getoond. Artikel Terstond nadat de stemmen zijn opgenomen, maakt de voorzitter per categorie van belanghebbenden en per kiesdistrict bekend: - het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen; - het gezamenlijke aantal uitgebrachte stemmen; - het aantal ongeldige stemmen. 2. De ongeldig verklaarde stembiljetten en de geldige stembiljetten worden in pakken gedaan die worden verzegeld met een aanduiding van de categorie, het kiesdistrict en het aantal stembiljetten dat de pakken bevatten De verzegelde pakken worden bewaard in een door het dagelijks bestuur aan te wijzen beveiligde ruimte. Artikel Nadat alle werkzaamheden, in artikel 7.7 vermeld, zijn beëindigd, wordt onmiddellijk proces-verbaal opgemaakt van de stemopneming. Alle ingebrachte bezwaren worden in het proces-verbaal vermeld. 2. Het proces-verbaal wordt door alle aanwezige leden van het stembureau getekend. 3. Het proces-verbaal wordt opgemaakt overeenkomstig een door het dagelijks bestuur van het waterschap vast te stellen model. 12

13 Hoofdstuk 8 De vaststelling van de verkiezingsuitslag door het stembureau Artikel Het stembureau houdt uiterlijk op de tiende dag na de dag, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, een openbare zitting ter vaststelling van de uitslag van de verkiezing. 2. De dag, het tijdstip en de plaats van de zitting worden vermeld in de openbare kennisgeving bedoeld in artikel 6.2, tweede lid. Artikel Het stembureau kan op de in artikel 8.1 bedoelde zitting hetzij ambtshalve, hetzij naar aanleiding van een met opgave van redenen gedaan verzoek van een of meer stemgerechtigden, tot een nieuwe opneming van stembiljetten besluiten, indien een ernstig vermoeden bestaat dat door het stembureau bij de stemopneming fouten zijn gemaakt. 2. Het stembureau is daartoe bevoegd de stembiljetten die zich bevinden in de beveiligde ruimte, bedoeld in artikel 7.3, tweede lid, te vergelijken met het proces-verbaal van het stembureau. 3. Bij deze opneming zijn de artikelen 7.3, 7.7 en 7.8 van overeenkomstige toepassing. Artikel Het stembureau stelt per categorie van belanghebbenden en per kiesdistrict het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen vast. 2. In de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen zijn evenveel kandidaten gekozen als het aantal beschikbare zetels bedraagt. Indien voor de laatste zetels meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, beslist het lot wie van hen gekozen is. 3. Het stembureau stelt ten behoeve van het geval bedoeld in artikel 15a van de wet alsmede ten behoeve van de opvolging, bedoeld in artikel 10.1, de volgorde van de niet gekozen kandidaten vast aan de hand van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen. Indien meer niet gekozen kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald beslist het lot welke plaats zij in de volgorde innemen. 4. De voorzitter maakt de aldus verkregen uitkomsten bekend. Artikel 8.4 Nadat alle werkzaamheden zijn beëindigd, wordt daarvan terstond proces-verbaal opgemaakt. In dit proces-verbaal worden de uitslag van de verkiezing alsmede alle ingebrachte bezwaren vermeld. Tevens wordt vermeld of zich een situatie heeft voorgedaan als bedoeld in artikel 17, tweede lid van de wet. Artikel De voorzitter van het stembureau maakt de uitslag van de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk openbaar door het proces-verbaal voor een ieder ter inzage te leggen op het kantoor van het waterschap. Van de terinzagelegging wordt tegelijk openbare kennisgeving gedaan door de voorzitter van het waterschap. De terinzagelegging wordt beëindigd zodra over de toelating van de gekozen leden onherroepelijk is beslist. 2. De voorzitter van het stembureau doet een afschrift van het proces-verbaal van de zitting van het stembureau toekomen aan het algemeen bestuur. 13

14 Artikel De voorzitter van het waterschap of een door hem aangewezen ambtenaar draagt zorg voor de bewaring van de stembiljetten in de beveiligde ruimte, bedoeld in artikel 7.4, tweede lid. Hij vernietigt deze biljetten nadat over de toelating van de gekozen leden onherroepelijk is beslist. 2. Van een vernietiging als bedoeld in het eerste lid wordt proces-verbaal opgemaakt. 14

15 Hoofdstuk 9 Het begin van het lidmaatschap van het algemeen bestuur Artikel Voor zover in dit hoofdstuk gesproken wordt van "benoemde(n)" en "benoeming", wordt daar mede onder begrepen "gekozene(n)" en "verkiezing". 2. De voorzitter van het stembureau geeft de benoemde schriftelijk kennis van zijn benoeming. De brief, houdende deze kennisgeving, wordt uiterlijk op de derde dag na de vaststelling van de uitslag van de verkiezing of na de benoemdverklaring aangetekend toegezonden of tegen gedagtekend ontvangstbewijs uitgereikt. 3. Indien de benoemde een gemachtigde heeft aangewezen geschiedt de toezending of uitreiking aan die gemachtigde. 4. De voorzitter geeft tegelijkertijd schriftelijk kennis van de benoeming aan het algemeen bestuur. Deze kennisgeving strekt de benoemde tot geloofsbrief. Artikel De benoemde draagt er zorg voor dat uiterlijk op de tiende dag, of bij een benoeming in een tussentijds opengevallen plaats, de achtentwintigste dag na de dagtekening van de kennisgeving van benoeming het algemeen bestuur van hem, onderscheidenlijk de gemachtigde, schriftelijk mededeling ontvangt dat hij de benoeming aanneemt. 2. Is binnen de periode bedoeld in het eerste lid de mededeling niet ontvangen, dan wordt hij geacht de benoeming niet aan te nemen. 3. De voorzitter van het waterschap deelt aan de voorzitter van het stembureau onverwijld mede dat de benoemde de benoeming heeft aangenomen, dan wel dat hij geacht wordt de benoeming niet aan te nemen. 4. Indien de benoemde de benoeming niet aanneemt, doet hij of zijn gemachtigde daarvan binnen de in het eerste lid genoemde termijn schriftelijk mededeling aan de voorzitter van het stembureau. Deze geeft hiervan kennis aan het algemeen bestuur. 5. Zolang nog niet, of nog niet onherroepelijk, tot toelating van de benoemde is besloten, kan deze, onderscheidenlijk zijn gemachtigde, schriftelijk aan het algemeen bestuur mededelen dat hij op de aanneming van de benoeming terugkomt. Hij wordt dan geacht de benoeming niet te hebben aangenomen. De voorzitter van het waterschap geeft van deze mededeling onverwijld kennis aan de voorzitter van het stembureau. Artikel Tegelijk met de mededeling dat hij zijn benoeming aanneemt, legt de benoemde, onderscheidenlijk zijn gemachtigde, aan het algemeen bestuur een door hem ondertekende verklaring over, vermeldende welke andere functies dan het lidmaatschap van het algemeen bestuur hij vervult. 2. Tenzij de benoemde op het tijdstip van benoeming reeds lid van het algemeen bestuur was, legt hij tevens een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over, waaruit zijn woonplaats, datum en plaats van geboorte blijken. Artikel Het algemeen bestuur onderzoekt de geloofsbrief en beslist of de benoemde als lid wordt toegelaten. Daarbij gaat het algemeen bestuur na, of de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult, en beslist het omtrent de geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrief of de verkiezing zelf rijzen. Indien de benoemde op de dag van de aanvang van de zittingsperiode van het nieuw gekozen algemeen 15

16 bestuur de voor het lidmaatschap vereiste leeftijd zal hebben bereikt, wordt daarmede bij het nemen van de beslissing rekening gehouden. 2. Het onderzoek van de geloofsbrief strekt zich niet uit tot de geldigheid van de opgaven van kandidaten. 3. Betreft het de toelating van degene, die is benoemd in een tussentijds opengevallen plaats, dan strekt het onderzoek zich niet uit tot zaken die het verloop van de verkiezing of de vaststelling van de uitslag betreffen. 4. Ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, kan het algemeen bestuur tot een nieuwe opneming van stembiljetten besluiten. De voorzitter doet deze op verzoek van het algemeen bestuur onverwijld naar dat orgaan overbrengen. Na ontvangst van de stembiljetten gaat het algemeen bestuur onmiddellijk tot de opneming over. Het is bevoegd daartoe de verzegelde pakken te openen en de inhoud te vergelijken met het proces-verbaal van het stembureau. Bij deze opneming zijn de artikelen 7.3, 7.7 en 7.8 van overeenkomstige toepassing. Artikel 9.5 De ongeldigheid van de stemming of een onjuistheid in de vaststelling van de uitslag van de verkiezing staat niet in de weg aan de toelating van de leden, op wier verkiezing de ongeldigheid of onjuistheid geen invloed kan hebben gehad en, in geval van ongeldigheid van de stemming, op de nieuwe stemming geen invloed kan hebben. Artikel Indien het algemeen bestuur besluit tot niet-toelating van één of meer leden wegens de ongeldigheid van de stemming geeft de voorzitter van het waterschap daarvan onverwijld kennis aan het dagelijks bestuur van het waterschap. 2. Zo spoedig mogelijk nadat deze kennisgeving is ontvangen, vindt een nieuwe stemming plaats en wordt de uitslag van de verkiezing opnieuw vastgesteld. De dag waarop de door de stemgerechtigden te retourneren stembescheiden uiterlijk om twaalf uur door het stembureau dienen te zijn ontvangen wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Deze dag is uiterlijk dertig dagen nadat de kennisgeving is ontvangen. 3. Bij deze vaststelling blijft degene die reeds als lid is toegelaten, gekozen verklaard, ook indien mocht blijken dat dit ten onrechte is geschied. Tegenover hem valt dan af de kandidaat die, indien de toegelatene niet verkozen was verklaard, gekozen zou zijn. Artikel Aan de in artikel 9.6 bedoelde stemming zijn de stemgerechtigden bevoegd deel te nemen wier namen voorkomen in het register of de overzichten bedoeld, in artikel Personen, ten aanzien van wie na de ongeldig verklaarde stemming blijkt, dat hun naam ten onrechte ontbreekt dan wel ten onrechte voorkomt in het register of de overzichten, bedoeld in artikel 6.3, zijn bevoegd onderscheidenlijk niet bevoegd aan de in artikel 9.6 bedoelde stemming deel te nemen. Het register of de overzichten worden daartoe aangepast. Artikel 9.8 Indien het algemeen bestuur heeft besloten om één of meer van de benoemde leden wegens de onjuistheid van de vaststelling van de uitslag van de verkiezing niet toe te laten, wordt daarvan door de voorzitter van het waterschap onverwijld kennis gegeven aan de voorzitter van het stembureau. Artikel Uiterlijk op de veertiende dag nadat de kennisgeving, bedoeld in artikel 9.8, is 16

17 ontvangen, houdt het stembureau een openbare zitting en stelt met inachtneming van de in artikel 9.8 bedoelde beslissing de uitslag van de verkiezing voor zover nodig opnieuw vast. 2. De artikelen 8.3 tot en met 8.5 zijn van overeenkomstige toepassing. 3. Het onderzoek van de geloofsbrief van de aldus nieuw gekozen verklaarde strekt zich niet uit tot zaken die het verloop van de verkiezing raken. Artikel 9.10 Indien het algemeen bestuur heeft besloten de benoemde niet als lid toe te laten op de grond dat hij niet voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap of dat hij een met het lidmaatschap onverenigbare functie vervult, geeft de voorzitter van het waterschap daarvan onverwijld kennis aan de voorzitter van het stembureau. Artikel 9.11 De beslissing betreffende de toelating van de bij een verkiezing benoemde leden van het algemeen bestuur wordt genomen uiterlijk op de zevenentwintigste dag na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving van de benoeming aan het algemeen bestuur, bedoeld in artikel 9.1, vierde lid, of, indien dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk daarna. Betreft het de toelating van benoemden ter vervulling van buiten die tijd opengevallen plaatsen dan wordt de beslissing onverwijld genomen. Artikel Van elke beslissing betreffende de toelating van de tot lid van het algemeen bestuur benoemden geeft het dagelijks bestuur terstond schriftelijk kennis aan de benoemde. 2. Aan de niet - toegelatene worden de redenen van de beslissing bekendgemaakt. 3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien door het algemeen bestuur wegens herhaalde staking van stemmen of wegens staking van stemmen in een voltallige vergadering over een voorstel omtrent toelating geen beslissing is genomen. Artikel 9.13 De artikelen 9.6, 9.8 en 9.10 zijn van toepassing zodra het besluit van het algemeen bestuur onherroepelijk is geworden. Artikel 9.14 Het lidmaatschap van het algemeen bestuur vangt aan met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden, dan wel zodra de toelating onherroepelijk is geworden. 17

18 Hoofdstuk 10 Opvolging en plaatsvervanging Artikel Indien in een tussentijds opengevallen plaats moet worden voorzien geeft de voorzitter van het stembureau toepassing aan hoofdstuk 9 ten aanzien van de kandidaat uit dezelfde categorie als waarin de beschikbare zetel is ontstaan en aan de hand van de volgens artikel 8.3, derde lid, bepaalde volgorde. 2. De kennisgeving, bedoeld in artikel 9.1, tweede lid, wordt uiterlijk op de derde dag nadat de voorzitter van het stembureau van de beschikbare zetel in kennis is gesteld, aangetekend toegezonden. 3. Indien geen kandidaat meer beschikbaar is uit dezelfde categorie waarin de beschikbare zetel is ontstaan blijft de zetel onbezet. Artikel Iedere benoeming die met toepassing van het bepaalde in artikel 10.1 geschiedt, wordt terstond bekend gemaakt op de in het waterschap gebruikelijke wijze. 2. De voorzitter van het stembureau doet een afschrift van het benoemingsbesluit toekomen aan het algemeen bestuur. 18

19 Hoofdstuk 11 Het einde van het lidmaatschap van het algemeen bestuur Artikel De leden van het algemeen bestuur treden af met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden 2. Zodra onherroepelijk is komen vast te staan dat een lid van het algemeen bestuur één van de vereisten voor het lidmaatschap niet bezit of dat hij een met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervuld houdt hij op lid te zijn. 3. De voorzitter van het waterschap geeft hiervan onverwijld kennis aan het stembureau. 4. Een overeenkomstige kennisgeving vindt plaats indien door het overlijden van een lid een plaats in het algemeen bestuur is opengevallen. Artikel Een lid van het algemeen bestuur, tot wiens toelating onherroepelijk is besloten, kan te allen tijde zijn ontslag nemen. Ontslagneming met terugwerkende kracht is niet mogelijk. 2. Hij bericht dit schriftelijk aan de voorzitter. Deze geeft hiervan onverwijld kennis aan de voorzitter van het stembureau. 3. Op een ingediend ontslag kan niet worden teruggekomen. Artikel 11.3 Een lid van het algemeen bestuur dat zijn ontslag heeft ingezonden, behoudt, ook indien hij ontslag heeft genomen met ingang van een bepaald tijdstip, zijn lidmaatschap, totdat de goedkeuring van de geloofsbrieven van zijn opvolger onherroepelijk is geworden of totdat het stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden benoemd. 19

20 Hoofdstuk 12 Beroepschriften Artikel Als besluiten in de zin van artikel 30a van de Waterschapswet worden aangewezen: a. het besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap op een verzoek om verbetering van het register, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid; b. het besluit van het stembureau over de geldigheid van de opgaven tot kandidaatstelling, bedoeld in artikel 5.3; c. het besluit van het stembureau over de geldigheid van de stembiljetten bedoeld in artikel 7.6, eerste lid; d. het besluit van het algemeen bestuur van het waterschap over de toelating van de benoemde als lid van dat orgaan, bedoeld in artikel 9.4, eerste lid. 2. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid, onder a, b, c en d kan een belanghebbende en iedere kiezer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 3. In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen de besluiten, bedoeld in het eerste lid, vier dagen. 4. De Afdeling doet uitspraak uiterlijk op de zesde dag nadat het beroepschrift is ontvangen. 5. Indien de uitspraak van de Afdeling strekt tot gegrondverklaring van het beroep, treedt haar uitspraak in de plaats van het vernietigde besluit. 6. De voorzitter van de Afdeling stelt partijen en de voorzitter van het stembureau onverwijld in kennis van de uitspraak. 20

21 Hoofdstuk 13 Straf - overgangs - en slotbepalingen Artikel 13.1 In afwijking van artikel 9.14 vangt het lidmaatschap van het algemeen bestuur voor zijn eerste zittingsperiode aan op 1 juli 2004, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 7.8 tweede lid 2, van het Reglement Wetterskip Fryslân. In dat geval vangt het lidmaatschap aan op 1 januari Artikel 13.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 lid 1, treden de leden van het voorlopig bestuur af op 1 juli 2004, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 7.8 lid 2 van het Reglement Wetterskip Fryslân. In dat geval treden zij af op een door gedeputeerde staten nader te bepalen tijdstip. Artikel 13.3 Op de verkiezingen van de leden van het algemeen bestuur zijn de artikelen Z1 tot en met Z4 en Z10 van de Kieswet van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de in die artikelen genoemde strafbare feiten worden gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. Artikel Indien de bij of krachtens dit reglement voorgeschreven verrichtingen op een zaterdag, zondag, of algemeen erkende feestdag zouden vallen, treedt de eerstvolgende dag, geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijnde, daarvoor in de plaats. Deze bepaling is mede van toepassing op het tegelijk aftreden van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap. 2. Voor zover de bepaling van de tijd voor die verrichtingen aan het openbaar gezag is opgedragen, worden daarvoor geen zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen aangewezen. 3. Onder algemeen erkende feestdagen worden verstaan de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet (Stb. 1964, 314) als zodanig genoemde en de bij of krachtens dat artikel daarmee gelijkgestelde dagen. Artikel 13.5 Deze verordening treedt in werking, na bekendmaking, op de dag nadat vast is komen te staan dat er geen referendum over deze verordening wordt gehouden in de zin van de Tijdelijke referendumwet. Artikel 13.6 Dit reglement wordt aangehaald als: Kiesreglement Wetterskip Fryslân. 21

22 Toelichting 1. Algemeen De kiesrechtbepalingen zijn bijeengebracht in een afzonderlijk reglement dat geldt voor Wetterskip Fryslân. De kiesrechtbepalingen worden in beginsel eens in de vier jaar bij de verkiezingen voor het algemeen bestuur gebruikt. De relatie tussen het Kiesreglement en de reglementen van de waterschappen is vergelijkbaar met die tussen Provincie- of Gemeentewet en de Kieswet. Het Kiesreglement regelt de technisch-organisatorische aspecten van het waterschapskiesrecht. Opgenomen zijn onder meer de gang van zaken bij de kandidaatstelling, de stemming en de toelating als lid van het algemeen bestuur. Aspecten van meer principiële, politiek-bestuurlijke en beleidsmatige aard zijn buiten het reglement gehouden. Gedacht moet dan worden aan met name de stemgerechtigdheid. Voor zover daarover, naast de Waterschapswet, reglementair nog wat geregeld kan worden, gebeurt dat in het Bestuursreglement van Wetterskip Fryslân. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt momenteel aan een AMvB Waterschapsverkiezingen waardoor de provinciale waterschapsreglementen in de toekomst komen te vervallen. Om overgangsproblemen te voorkomen heeft een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers uit de Friese waterschappen en de provincie Fryslân het concept-amvb Waterschapsverkiezingen gebruikt als basis voor het voorliggende Kiesreglement. In het reglement is vastgelegd dat uitsluitend schriftelijk wordt gestemd. De stemmethode geldt voor alle categorieën, ook voor de (indirecte verkiezingen voor de) categorie bedrijfsgebouwd. Het oude systeem van "vaste plaatsvervangers" is in dit reglement verlaten. Het Kiesreglement sluit in artikel 10.1 aan bij de nieuwe regeling van artikel 15a van de Waterschapswet, die bepaalt dat, indien er in het bestuur een plaats open valt door ontslag of overlijden van een lid, daarvoor in aanmerking komt degenen die bij de verkiezing voor de vertegenwoordigers van de desbetreffende categorie van belanghebbenden in het desbetreffende kiesdistrict kandidaat waren voor de verkiezing tot lid, en wel in volgorde van behaalde stemmen. 2. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1.2. In dit artikel is aansluiting gezocht bij de gangbare praktijk om het gebied van het waterschap in te delen in kiesdistricten om een evenwichtige spreiding van de zetels van het algemeen bestuur van het waterschap over het gebied te bewerkstelligen. Is er sprake is van een indeling in kiesdistricten dan vinden de kandidaatstelling en de stemming voor elke belangencategorie per kiesdistrict plaats. Ingevolge artikel 25, eerste lid van de Waterschapswet, heeft een stemgerechtigde één stem. Verder is in artikel 16, vijfde lid, van de wet bepaald dat niemand per categorie van belanghebbenden meer dan één opgave tot kandidaatstelling mag ondertekenen. Omdat het kan voorkomen dat stemgerechtigden of degenen die bevoegd zijn tot kandidaatstelling in méér dan één kiesdistrict belangen hebben, wordt in artikel 1.2, derde lid van het kiesreglement bepaald dat de uitoefening van de 22

23 bevoegdheid tot kandidaatstelling en stemming slechts kan plaatsvinden in één kiesdistrict. Artikel 1.3 Sedert de inwerkingtreding van de Waterschapswet heeft de schriftelijke stemming een hoge vlucht genomen en is, behoudens enkele experimenten, geworden tot de belangrijkste kiesmethode bij waterschappen. Artikel 1.4. Om elk misverstand te vermijden is in dit artikel bepaald wie de bevoegdheden tot kandidaatstelling en stemming van rechtspersonen mag uitoefenen. Een en ander volgt uit het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. Artikel 2.1 Artikel 29 van de Waterschapswet bepaalt dat het dagelijks bestuur een register van belanghebbenden bijhoudt. Artikel 2.1 van het kiesreglement bepaalt welk soort gegevens in het register moet worden opgenomen en voor wie het stemrecht geldt. De ingezetenen en de leden van de Kamers van Koophandel worden op lijsten gezet. Artikel 2.2 Dit artikel richt zich op de procedure aspecten die voortvloeien uit de bepalingen in artikel 30 van de Waterschapswet welk artikel bepaalt dat iedereen inlichtingen uit het register kan krijgen en zo nodig om verbetering kan verzoeken. Ingevolge de artikelen 19 en 20 Waterschapswet is het waterschap bevoegd om het register in de periode van kandidaatstelling af te sluiten en op basis daarvan de stembiljetten te laten uitgaan. In genoemde artikelen is uitdrukkelijk bepaald dat de periode van kandidaatstelling als peildatum geldt voor het bezit van het actief kiesrecht. In verband hiermee is in onderdeel c van het eerste lid bepaald dat verzoeken om verbetering van het kiesregister uiterlijk tot de periode van kandidaatstelling kunnen worden ingediend. Artikel 3.1 t/m 3.4 Bij schriftelijke verkiezingen, -de stemming per brief -, kan worden volstaan met de instelling van één stembureau dat de noodzakelijke handelingen verricht.. De artikelen 10, 11 en 12 zijn voornamelijk procedureel van aard. Artikelen 4.1 t/m 4.6 Hoofdstuk 4, dat bovengenoemde artikelen omvat, regelt de kandidaatstelling. In samenhang met artikel 16 van de Waterschapswet zijn deze artikelen medebepalend voor het karakter van het personenstelsel, met individuele en open kandidaatstelling, zoals dat plaatsvindt bij waterschapsverkiezingen. Artikel 16 van de Waterschapswet bepaalt dat de kandidaatstelling geschiedt per belangencategorie. En indien het reglement dit bepaald, per kiesdistrict. Artikel 4.3 van het kiesreglement schrijft ter uitvoering van artikel 16, vierde lid Waterschapswet voor dat tenminste 10 personen de opgave moeten ondertekenen. De kandidaat en zijn eventuele plaatsvervanger behoren daar niet toe. Deze ondertekenaars moeten bevoegd zijn tot kandidaatstelling. Deze bevoegdheid is nader aangeduid in artikel 18 Waterschapswet. Dit kiesreglement voorziet in tegenstelling tot de regeling in de Kieswet, niet in een vaste periode voor de kandidaatstelling. Wel wordt in hoofdstuk 6 respectievelijk 8 een vast verband gelegd tussen kandidaatstelling en stemming. Artikelen 5.1 t/m 5.6 Voor de wijze van onderzoek en openbaarmaking van de opgaven van kandidaten is 23

24 aansluiting gezocht bij de Kieswet. In artikel 5.4, is onder j en k is een duidelijke relatie gelegd met het bepaalde in artikel 31 van de Waterschapswet omtrent de vereisten voor het lidmaatschap van het algemeen bestuur. Artikelen 6.1 t/m 6.7 Het dagelijks bestuur bepaalt de dag, (art. 6.2), waarop het ingevulde stembiljet moet zijn ontvangen. Deze dag is uiterlijk achtennegentig dagen na de periode van kandidaatstelling. Deze termijn blijkt na diverse evaluaties nodig te zijn om de verkiezingen te organiseren. Om de vier jaar keert bij de waterschapsverkiezingen de discussie terug over de vraag welke vorm het stembiljet zou moeten hebben. Primair in de discussie staat de vraag of de vorm van het vierkante stembiljet verwarring oproept bij de kiezers, omdat het daarmee te veel lijkt op het lijstenstelsel. De veronderstelling is, dat zoals gebruikelijk is bij een lijstenstelsel, de eerste vermelde in de kolom vaak van de meeste stemmen wordt voorzien. Een rond stembiljet waarbij de namen in een cirkel op het stembiljet zijn vermeld zou dit mogelijke probleem ondervangen. Uit de verkiezingsuitslag bij waterschappen die een vierkant stembiljet hebben gehanteerd blijkt dat de eerst vermelde op het stembiljet zeker niet altijd de meeste stemmen krijgt. De conclusie die hieraan kan worden verbonden is, dat de kiezer, met de informatie over de kandidaten, bewust stemt voor de kandidaat van zijn keuze en dat de vorm van het stembiljet en de plaats waar de kandidaten staan niets uit blijkt te maken. De voortschrijdende stand van de techniek maakt nu diverse vormen van retourneren van het stembiljet mogelijk. Zo kan de retourenvelop aan het stembiljet worden bevestigd. Door een bepaalde manier van vouwen van het stembiljet is het dan mogelijk dat deze bovendien als retourenvelop kan worden gebruikt; Dit is het zogenaamde self-mailersysteem. Het behoeft geen betoog dat dit vereenvoudiging en kostenbesparing oplevert. Om het gebruik daarvan expliciet mogelijk te maken is in het derde lid van artikel 6.5 een daartoe strekkende bepaling opgenomen. Duplicaten Van de stembescheiden kunnen eenmaal duplicaten worden verstrekt (artikel 6.6).Een verzoek daartoe dient uiterlijk op de zevende dag voor de dag dat de stemming eindigt, te zijn ontvangen. Deze termijn is noodzakelijk in verband met de verzending van de bescheiden. Afwijking van die termijn is mogelijk indien betrokkene zich in persoon op het kantoor van het waterschap vervoegt. Om te voorkomen dat zowel de oorspronkelijke als de duplicaat stembescheiden worden meegeteld, wordt in geval beide zijn ontvangen het oorspronkelijke stembiljet ongeldig verklaard.(art. 7.5). Om deze controle te kunnen uitvoeren worden de stembescheiden voorzien van een code of een nummer dat behoort bij de betreffende stemgerechtigde, zoals is aangegeven in artikel 6.3. Artikelen 7.1 t/m 7.9 De in hoofdstuk 7 onder de artikelen 7.1 tot en met 7.9 opgenomen bepalingen omvatten de stemopneming door het stembureau van de stemming per brief. Artikel 8.3 Bij het personenstelsel past dat de kandidaten in de volgorde waarin zij de meeste stemmen hebben behaald, zijn gekozen voor de vacante plaatsen. Indien voor de laatste zetels meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, beslist het lot wie van hen gekozen is. Hoofdstuk 9. Het begin van het lidmaatschap van het algemeen bestuur 24

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001.

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. KIESREGLEMENT KIESREGLEMENT Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. Gewijzigd per 1 januari 2004 bij besluit

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

1 Procedurele beginselen

1 Procedurele beginselen 1 Kiesreglement voor de twee - op voorstel van de in 2 ContStifG aangegeven personen in de Raad van de Stichting van de Conterganstiftung für behinderte Menschen door het Federale Ministerie voor Familie,

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion

Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Reglement Geschillenadviescommissie Saxion Vastgesteld door de plenaire vergadering van de GAC op 25.03.2010 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Saxion op 06.04.2010 Kenmerk: 2015001720 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Haaksbergen

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Haaksbergen Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Haaksbergen Samenvatting Deze nadere regels geven aan de organisatie van de draagvlakmeting op grond van artikel 4 en 5 van de Wet op de bedrijfsinvesteringszones

Nadere informatie

Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad.

Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN ALGEMEEN KIESREGLEMENT TU/e Voor de verkiezing van de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad. Vastgesteld door het College van Bestuur van

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs

Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs Oktober 2008 Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Artikel 2 De Voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de vergaderingen van de Commissie op.

Artikel 2 De Voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de vergaderingen van de Commissie op. Bestuursreglement van de Technische commissie bodembeweging als bedoeld in artikel 121 juncto 109 van de Mijnbouwwet. Vergaderingen Plaats en tijd Artikel 1 De Voorzitter belegt na overleg met de secretaris

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Reglement van het verantwoordingsorgaan Reglement van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV, in overeenstemming

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen Reglement Ondernemingsraad Stadsregio Arnhem Nijmegen 9 maart 2010 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a Ondernemer: de Stadsregio Arnhem Nijmegen; b Onderneming:

Nadere informatie

S50628. 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen:

S50628. 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 S50628 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK en Uitspraak in het geding tussen: H.C. Bremer, wonend te Amsterdam, appellant, de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie