Algemene voorwaarden MasterTravel Collectieve Zakenreisverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden MasterTravel Collectieve Zakenreisverzekering"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden MasterTravel Collectieve Zakenreisverzekering Grondslag van de verzekering Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij. Alle door verzekeringnemer en verzekerde verstrekte inlichtingen en gedane verklaringen, zoals een aanvraagformulier, dienen tot grondslag van deze verzekering en vormen een geheel hiermee. In geval deze inlichtingen en verklaringen in enig opzicht verkeerd of onwaarachtig als bedoeld in artikel 251 Wetboek van Koophandel blijken te zijn of in geval van verzwijging als bedoeld in hiervoor genoemd artikel heeft de maatschappij het recht zich op nietigheid van de verzekering te beroepen. Definitie partijen Verzekeringnemer De op het polisblad vermelde (rechts)persoon, die de overeenkomst met de maatschappij heeft gesloten. Verzekerden De in de specificatie(s) vermelde verzekerden. Maatschappij Chubb Insurance Company of Europe SE Begunstigde Degene aan wie de uitkering uitbetaald wordt. De uitkeringen op grond van de Rubriek Ongevallen (voorzover verzekerd) worden betaald aan verzekeringnemer. De overige uitkeringen worden betaald aan degene(n), die de kosten heeft (hebben) gemaakt en/of de schade heeft (hebben) geleden. Gebeurtenis Elk voorval of alle in oorzaak met elkaar verband houdende voorvallen waardoor schade is ontstaan. Dekking In de Specificatie is een dekkingsoverzicht opgenomen met daarin de verzekerde rubrieken en de verzekerde bedragen, die voor de betreffende verzekerde personen gelden. De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders staat aangegeven. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle verzekerde rubrieken. In het geval de bijzondere voorwaarden van de rubriek afwijken van de algemene voorwaarden gaan de bijzondere voorwaarden voor. Dekkingsgebied De dekking is van kracht in de gehele wereld, tenzij in de Specificatie staat aangegeven dat de dekking alleen geldt voor reizen binnen Europa. Onder Europa worden ook verstaan de Azoren, de Canarische eilanden, Madeira en de niet- Europese landen aan de Middellandse Zee, met inbegrip van het reizen tussen de landen die tot het dekkingsgebied behoren. In Nederland geldt de dekking uitsluitend voor een vooraf geboekte reis met minimaal één overnachting tegen betaling of als onderdeel van een buitenlandse reis. MasterTravel-n9 Pagina 1 van 22

2 Aanvang en einde van de dekking De dekking vangt aan zodra verzekerde het woon- of werkadres verlaat om de reis aan te vangen en eindigt zodra verzekerde hierop terugkeert. De dekking eindigt bovendien zodra verzekerde langer dan honderdtachtig dagen aaneengesloten buiten Nederland dan wel buiten de in de Specificatie genoemde landen verblijft, tenzij deze periode door onvoorziene vertraging (waaronder niet inbegrepen uitloop van werkzaamheden) buiten de wil van verzekerde wordt overschreden; de dekking geldt in dat geval tot het eerst mogelijke tijdstip van terugkomst op het woon- of werkadres. De dekking eindigt zodra verzekerde zich blijvend buiten Nederland dan wel buiten de in de Specificatie genoemde landen vestigt. Samenloop Deze verzekering is niet van kracht in geval de schade onder een of meerdere elders lopende verzekeringen, al dan niet van oudere datum, gedekt is, dan wel daaronder gedekt zou zijn als deze verzekering niet zou hebben bestaan. In dat geval geldt deze verzekering als excedent. Uitsluitingen Uitgesloten zijn schade(n) en kosten: Te voorzien die voor aanvang van de reis redelijkerwijs te voorzien waren; Bestaande ziekte of afwijking die voortvloeien uit vóór aanvang van de reis bestaande ziekten, ongevalsgevolgen, afwijkingen of gebreken. Deze uitsluiting geldt niet voor de rubriek Bijzondere Kosten; Opzet veroorzaakt door opzet of met goedvinden van verzekerde of iemand die bij een uitkering en/of vergoeding belang heeft; Misdrijf veroorzaakt bij het plegen van, deelnemen aan of voorbereiden van een misdrijf of een poging daartoe; Genees- en genotmiddelen veroorzaakt door of in verband met het gebruik van geneesmiddelen en/of bedwelmende, verdovende, opwekkende of soortgelijke middelen door verzekerde anders dan op voorschrift van een arts, mits verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzingen gehouden heeft; Molest veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij; een en ander overeenkomstig de definities zoals die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage zijn gedeponeerd. MasterTravel-n9 Pagina 2 van 22

3 Atoomkernreacties veroorzaakt door, opgetreden bij, dan wel voortgevloeid uit atoomkernreacties, ongeacht hoe en waar deze zijn ontstaan. Tenzij een derde krachtens de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen voor de geleden schade aansprakelijk is, geldt deze uitsluiting niet met betrekking tot radioactieve nucleïden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor medische, industriële, commerciële, landbouwkundige, wetenschappelijke, onderwijskundige doeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. Verplichtingen bij (dreigende) schade De verzekeringnemer, verzekerde en/of begunstigde is verplicht: schade zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken of te verminderen; de schade zo spoedig mogelijk bij de maatschappij te melden, in ieder geval binnen 30 dagen (in geval van een ongeval geldt een andere termijn); alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen; de schade dan wel de aanspraak op uitkering aan te tonen aan de hand van originele bewijsstukken, zoals nota s, boekingsbescheiden of verklaringen van de werkgever, doktoren of andere officiële instanties; de maatschappij te informeren over alle overige verzekeringen of voorzieningen waaronder geheel of gedeeltelijk dekking voor de schade geboden wordt; de voorgenomen reis- en verblijfsduur alsmede het zakelijke karakter hiervan aan te tonen; mee te werken bij vaststelling van de schade en de oorzaak daarvan; mee te werken bij verhaal op derden, zo nodig door overdracht van aanspraken. Verlies van recht op uitkering Het recht op uitkering vervalt: in geval de verzekeringnemer, verzekerde en/of begunstigde niet aan de in de polis genoemde verplichtingen heeft voldaan, tenzij zij aantonen dat de belangen van de maatschappij niet zijn geschaad; in geval de verzekeringnemer, verzekerde en/of begunstigde een onjuiste voorstelling van zaken of onjuiste gegevens heeft verstrekt; in geval de schade niet op de in deze voorwaarden voorgeschreven wijze is gemeld. onherroepelijk in geval de melding later dan 180 dagen na de datum van de gebeurtenis plaatsvindt. één jaar na de datum waarop de maatschappij haar definitief standpunt heeft kenbaar gemaakt, tenzij de verzekeringnemer of begunstigde binnen de genoemde termijn tegen dit standpunt per aangetekend schrijven bezwaar heeft gemaakt. MasterTravel-n9 Pagina 3 van 22

4 Premie Premiebetaling De verzekeringnemer is verplicht de premie, de kosten en de eventuele assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de dertigste dag nadat zij verschuldigd worden. In geval de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de hiervoor gestelde termijn betaalt, wordt de dekking opgeschort voor gebeurtenissen die plaatshebben na het verstrijken van deze termijn. Een ingebrekestelling van de maatschappij is niet vereist. De verzekeringnemer blijft verplicht het verschuldigde bedrag, alsmede eventuele bijkomende (buitenrechtelijke) incassokosten, alsnog te betalen. De dekking gaat weer in op de dag volgend op de dag dat de maatschappij het verschuldigde bedrag ontvangen heeft. Vaststelling en verrekening van premie De premie genoemd op het polisblad is een voorschotpremie en is afhankelijk van het aantal reisdagen en het aantal reizende werknemers per jaar met daarbij de door de maatschappij gewenste specificatie. Een reisdag is een dag of deel van een dag waarop door een verzekerde gereisd wordt. De verzekeringnemer is verplicht binnen zestig dagen na afloop van het verzekeringsjaar het totaal aantal reisdagen en het aantal reizende werknemers met daarbij de gewenste specificatie aan de maatschappij op te geven. Op basis van deze opgave vindt vaststelling en verrekening van de premie voor dit verzekeringsjaar plaats en/of wordt de jaarlijks te betalen voorschotpremie aangepast en verrekend. In geval de verzekeringnemer de opgave niet binnen de gestelde termijn verstrekt, is de maatschappij bevoegd een schatting te maken en deze als bijbetaling in rekening te brengen. Wijziging van premie en/of voorwaarden De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. In geval deze verzekering tot die groep behoort, heeft de maatschappij het recht de verzekering tussentijds aan deze wijziging aan te passen. De verzekeringnemer wordt schriftelijk van deze wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd. In geval de wijziging een vermindering van de dekking en/of een premieverhoging inhoudt, heeft de verzekeringnemer het recht de wijziging schriftelijk te weigeren. In dat geval eindigt de verzekering per de in de mededeling door de maatschappij genoemde datum. In geval de wijziging uitsluitend een bepaalde groep van verzekerde personen of een bepaald onderdeel van de verzekering betreft, geldt deze clausulering uitsluitend voor deze groep of dit onderdeel. Duur en einde van de verzekering De verzekering is aangegaan voor de op het polisblad vermelde termijn en wordt telkens stilzwijgend met een gelijke termijn verlengd. De verzekering kan door de verzekeringnemer of de maatschappij per contractsvervaldatum beëindigd worden door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van zestig dagen. MasterTravel-n9 Pagina 4 van 22

5 Tussentijdse beëindiging door de maatschappij De verzekering kan door de maatschappij tussentijds schriftelijk worden opgezegd: in geval de dekking langer dan negentig dagen is opgeschort wegens wanbetaling; in geval door of namens de verzekeringnemer, de verzekerde of begunstigde een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot het verzekerde risico is gegeven. Tussentijdse beëindiging door verzekeringnemer De verzekering kan door de verzekeringnemer tussentijds schriftelijk worden opgezegd in geval verzekeringnemer niet akkoord gaat met een wijziging als genoemd onder Wijziging van premie en/of voorwaarden. Tussentijdse beëindiging door beide partijen De verzekering kan door beide partijen tussentijds schriftelijk worden opgezegd binnen 30 dagen nadat de maatschappij een onder deze verzekering geclaimde schade heeft vergoed of afgewezen. Automatische beëindiging De verzekering eindigt automatisch zodra: verzekeringnemer zich in het buitenland vestigt; verzekeringnemer zijn bedrijfsactiviteiten staakt; het faillissement van verzekeringnemer formeel is aangevraagd. Verzekeringnemer is verplicht de afgegeven verzekeringspassen bij beëindiging van de verzekering aan de maatschappij terug te geven. Mededelingen Mededelingen van de maatschappij aan verzekeringnemer, verzekerde en/of begunstigde kunnen rechtsgeldig worden gezonden naar het laatste bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van het bemiddelend intermediair. Klachten Voor eventuele klachten die verband houden met deze verzekeringsovereenkomst kan men zich wenden tot: de Directie van Chubb Insurance Company of Europe SE in Hoofddorp; de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen in Den Haag; de Raad van Toezicht Verzekeringen in Den Haag. Toepasselijk recht en geschillen Het Nederlands recht is op deze verzekering van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij partijen overeenkomen het geschil aan arbiters voor te leggen. Persoonsregistratie De persoonsgegevens benodigd voor deze verzekering kunnen worden opgenomen in een door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing. MasterTravel-n9 Pagina 5 van 22

6 Bijzondere voorwaarden MasterTravel Zakenreisverzekering Rubriek Geneeskundige kosten Begripsomschrijvingen Geneeskundige kosten De medisch noodzakelijke kosten van geneeskundige en tandheelkundige behandeling alsmede de kosten van vervoer en geneesmiddelen. Buitenland Buiten Nederland, dan wel buiten het in de Specificatie vermelde land waar verzekerde domicilie heeft. Dekking Voor de verzekerde voor wie geen geldig lopende (primaire) particuliere ziektekostenverzekering of andere ziektekostenvoorziening van kracht is bedraagt de maximale uitkering ,00 per gebeurtenis. Vergoed worden de gemaakte geneeskundige kosten: op basis van de verzekerde klasse van de lopende ziektekostenverzekering of andere ziektekostenvoorziening of bij het ontbreken hiervan de laagste klasse; die binnen de geldigheidsduur van de dekking in het buitenland zijn gemaakt; die niet uitgesteld konden worden tot terugkeer in het land van domicilie; voor tandheelkundige hulp uitsluitend in spoedeisende gevallen; voor tijdens de geldigheidsduur van de dekking optredende verergering van bestaande ziekten, ongevalsgevolgen, afwijkingen of gebreken, mits de verergering redelijkerwijs niet kon worden voorzien bij aanvang van de reis; in verband met zwangerschap, uitsluitend voor zover de kosten zijn gemaakt binnen de eerste zeven maanden van de zwangerschap en mits de noodzaak tot het maken van deze kosten redelijkerwijs niet kon worden voorzien bij aanvang van de reis. Uitsluitingen Geen vergoeding wordt gegeven voor geneeskundige kosten, in geval de (tand)arts of het ziekenhuis niet als zodanig erkend is door de bevoegde instanties; Verplichtingen In geval van spoedeisende medische problemen is de verzekerde verplicht contact op te (laten) nemen met de gespecialiseerde hulpverleningsorganisatie Chubb Assistance. Deze organisatie zal in overleg met verzekerde of zijn/haar vertegenwoordiger, de behandelend arts en eventueel ook de huisarts passende medische hulp regelen en praktische maatregelen nemen. MasterTravel-n9 Pagina 6 van 22

7 Rubriek Hulpverlening Hulpverleningsorganisatie Chubb Assistance In geval van ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde tijdens de verzekeringsduur biedt deze verzekering hulp via de gespecialiseerde hulpverleningsorganisatie Chubb Assistance. Deze organisatie is bereikbaar op telefoonnummer en faxnummer Dekking Chubb Assistance is 24 uur per dag beschikbaar voor hulpverlening. De hulpverlening bestaat uit: medisch advies inzake benodigde behandeling; afgifte van garantieverklaringen voor betaling van dokters- en ziekenhuisrekeningen; regeling en uitvoering van repatriëring van verzekerde, inclusief noodzakelijke (medische) begeleiding; regeling van (ambulance-)vervoer naar het ziekenhuis of naar huis bij terugkeer in het land van domicilie; informatie van familie of levenspartner en werkgever omtrent de situatie van de verzekerde; regeling van de reis van familie of levenspartner die op medisch advies benodigd is om verzekerde bijstand te verlenen tijdens verblijf en/of terugkeer naar het land van domicilie; regeling toezending medicijnen en kunst- en hulpmiddelen, voorzover deze ter plaatse niet verkrijgbaar zijn en douanebepalingen dit toelaten. De aanschafkosten worden niet onder deze Rubriek vergoed; regeling van de begrafenis of crematie in het buitenland; regeling van de reis van familie of levenspartner in geval de begrafenis of crematie in het buitenland plaatsvindt; het geven van reisadviezen, met name vóór aanvang van de reis. Verplichtingen In geval van spoedeisende medische problemen is de verzekerde verplicht contact op te (laten) nemen met Chubb Assistance. Deze organisatie zal in overleg met verzekerde of zijn/haar vertegenwoordiger, de behandelend arts en eventueel ook de huisarts passende medische hulp regelen en praktische maatregelen nemen. MasterTravel-n9 Pagina 7 van 22

8 Uitsluitingen Geen vergoeding wordt gegeven: voor kosten van repatriëring die zonder goedkeuring vooraf van Chubb Assistance wordt uitgevoerd, tenzij toestemming niet in redelijkheid kon worden afgewacht; in geval verzekerde tegen medisch advies in op reis is gegaan; voor kosten in verband met zwangerschap, voor zover deze kosten gemaakt zijn binnen twee maanden voor de uitgerekende geboortedatum. Voorzover Chubb Assistance daadwerkelijk hulp verleend heeft en deze niet voor vergoeding in aanmerking komt heeft de maatschappij het recht de hieraan verbonden kosten te verhalen op verzekeringnemer, verzekerde en/of degene(n) voor wie de betaling(en) is/zijn gedaan. MasterTravel-n9 Pagina 8 van 22

9 Rubriek Bijzondere kosten Begripsomschrijving Bijzondere kosten Alle tijdens de verzekeringsduur gemaakte kosten, die aantoonbaar door een van de hierna onder Dekking genoemde omstandigheden, noodzakelijker- en redelijkerwijs gemaakt moesten worden, onder aftrek van besparingen en restituties, alsmede kosten die toch gemaakt zouden zijn. Dekking Vergoed worden: bij vertraagde aankomst van persoonlijke bagage: de extra kosten van aanschaf van noodzakelijke vervangende kleding en toiletartikelen in geval de geregistreerde bagage meer dan acht uur later op de reisbestemming aankomt tot 20% van het verzekerd bedrag als vermeld in de Specificatie met een maximum van 1.000,00; bij overlijden van verzekerde: in geval de begrafenis of crematie van een verzekerde in het buitenland plaatsvindt: de door Chubb Assistance gemaakte kosten van de begrafenis of crematie alsmede de reis- en verblijfkosten van familie of levenspartner tot maximaal de kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot naar het land van domicilie; bij ziekte of ongeval van verzekerde: de extra reis- en verblijfkosten van verzekerde alsmede van een reisgenoot in geval die op medisch advies bijstand verleent; de reis- en verblijfkosten van: - familie en/of de levenspartner die op medisch advies verzekerde bijstand verleent tijdens verblijf en/of terugkeer naar het land van domicilie met een maximum van twee personen; - van een persoon die de werkzaamheden van verzekerde moet afmaken; de extra kosten voor onvoorziene uitgaven tot maximaal 350,00; bij vermissing of ongeval van verzekerde: de kosten van opsporing, redding en berging; ook in geval bevoegde autoriteiten een ongeval vermoeden; de extra reis- en verblijfkosten van familie en/of de levenspartner die op medisch advies verzekerde bijstand verleent tijdens verblijf en/of terugkeer naar het land van domicilie met een maximum van twee personen; bij reisonder-/afbreking: de extra reis- en verblijfskosten bij terugkeer naar het land van domicilie in verband met overlijden, ernstig letsel of ernstige ziekte van een familielid (tot en met de tweede graad), de levenspartner of een directe zakelijke collega; een ernstige schade door brand, inbraak, ontploffing of natuurkrachten aan het eigendom van verzekerde die de terugkeer dringend gewenst maakt; een gebeurtenis bij de werkgever van verzekerde waardoor ernstige schade is ontstaan die de terugkeer dringend gewenst maakt; MasterTravel-n9 Pagina 9 van 22

10 bij gedwongen oponthoud: de extra reis- en verblijfkosten in het buitenland in geval door een lawine van sneeuw of grond, een overstroming, tegenwerkende weersinvloeden of stakings-, stiptheids-, protest- of solidariteitsacties van zodanige aard, dat verzekerde de geplande terugreis niet kan maken, tot maximaal 1.000,00 per verzekerde per reis. Uitsluitingen Geen vergoeding wordt gegeven: voor bijzondere kosten die zonder goedkeuring vooraf van Chubb Assistance wordt uitgevoerd, tenzij toestemming niet in redelijkheid kon worden afgewacht; in geval verzekerde tegen medisch advies in op reis is gegaan; voor kosten in verband met zwangerschap, voor zover deze kosten gemaakt zijn binnen twee maanden voor de uitgerekende geboortedatum Voorzover Chubb Assistance daadwerkelijk Bijzondere kosten heeft gemaakt en deze niet voor vergoeding in aanmerking komen, heeft de maatschappij het recht de hieraan verbonden kosten te verhalen op verzekeringnemer, verzekerde en/of degene(n) voor wie de betaling(en) is/zijn gedaan. MasterTravel-n9 Pagina 10 van 22

11 Rubriek Bagage Begripsomschrijvingen Bagage Alle zaken die verzekerde voor eigen gebruik bij zich heeft of tijdens de reis koopt dan wel vooruit- of nagezonden zijn. Hiertoe worden niet gerekend: gereedschappen, inclusief meetapparatuur; zaken met antiek-, kunst- of verzamelwaarde; (lucht-)vaartuigen (waaronder zeilvlieg- en valschermzweefuitrustingen) met toebehoren; (motor-)voertuigen (waaronder bromfietsen) met toebehoren; waardepapieren, manuscripten, aantekeningen en concepten; geld en geldswaardige papieren. Kostbaarheden Dit zijn muziekinstrumenten, kijkers en andere optische instrumenten, sieraden en bont. Sieraden zijn juwelen, echte parels en voorwerpen geheel of gedeeltelijk van edelmetaal- en/of gesteente, ivoor of koraal, met uitzondering van brillen, horloges, (vul)pennen en aanstekers. Dekking Verzekerd is schade aan, diefstal of verlies van bagage tot maximaal per reis de verzekerde bedragen als vermeld in de Specificatie. In geval van diefstal, verlies of vermissing wordt de dagwaarde van de zaak vergoed. Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde op het moment van de schade verminderd met een bedrag voor waardevermindering door ouderdom en slijtage. In geval van beschadiging worden de reparatiekosten vergoed, tenzij de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde direct voor en de waarde na de schade. In dat geval wordt het verschil vergoed. Het eigen risico wordt op de uitkering in mindering gebracht. Uitsluitingen Geen uitkering wordt verleend voor schade of verlies door normaal gebruik, slijtage, ouderdom, eigen gebrek, eigen bederf en langzaam inwerkende weersinvloeden; krassen, deuken, vlekken of andere ontsieringen waardoor het functioneel gebruik van het voorwerp niet wordt aangetast; schade door mot of ander ongedierte; schade door inbeslagneming of verbeurdverklaring anders dan in verband met een verkeersongeval; MasterTravel-n9 Pagina 11 van 22

12 Daarnaast wordt geen uitkering verleend in geval verzekerde geen veiligheidsmaatregelen heeft getroffen of niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen tegen diefstal, verlies of beschadiging van de verzekerde zaken. Van normale voorzichtigheid kan onder meer niet worden gesproken wanneer zaken onbeheerd worden achtergelaten anders dan in een deugdelijk afgesloten ruimte, waaronder niet wordt verstaan een vervoermiddel. Bovendien is verzekerde verplicht tijdens het reizen per openbaar vervoer kostbaarheden, computer-, foto-, film-, beeld-, video-, en geluidsapparatuur, alsmede horloges en reisdocumenten als handbagage te vervoeren. In geval verzekerde zaken in een deugdelijk afgesloten vervoermiddel worden achtergelaten bestaat er uitsluitend recht op uitkering als deze zaken zijn opgeborgen in een afzonderlijke, afgesloten kofferbak van een personenauto; in een met een hoedenplank, rolhoes of een andere daarmee gelijk te stellen deugdelijke voorziening afgedekte laad- of kofferruimte in een stationcar of een personenauto met een derde of vijfde deur; in het interieur van een bestelauto of bestelbus onder of achter een deugdelijke voorziening. In deze gevallen geldt, dat deze zaken niet van buitenaf zichtbaar mogen zijn en dat van de verzekerde verlangd mag worden dat in redelijkheid geen veiligere maatregelen getroffen hadden kunnen worden. Bij diefstal uit een vervoermiddel bedraagt de uitkering voor kostbaarheden, computer-, foto-, film-, beeld-, video-, en geluidsapparatuur, alsmede horloges en reisdocumenten 50% van het schadebedrag met een maximum van 50% van het voor deze zaken verzekerde bedrag. Verplichtingen De verzekerde is verplicht: bij beschadiging, diefstal, verlies of vermissing het bezit, de waarde en de ouderdom aan te tonen door middel van aankoopnota s, garantiebewijzen, bank- of giroafschriften of andere originele bewijsstukken; bij verlies, diefstal of vermissing onmiddellijk aangifte te doen bij de politie ter plaatse en het schriftelijk bewijs hiervan aan de maatschappij af te geven; bij diefstal of verlies in een hotel dit tevens aan de hoteldirectie te melden en het schriftelijk bewijs hiervan af te geven aan de maatschappij; bij vermissing of beschadiging tijdens gebruik van een openbaar vervoermiddel onmiddellijk na ontdekking (ook ná thuiskomst) aangifte te doen bij het vervoerbedrijf. Van deze aangifte dient een vervoerdersverklaring opgemaakt te worden en aan de maatschappij te worden afgegeven; bij beschadiging de maatschappij in staat te stellen de zaken te onderzoeken voordat reparatie of vervanging plaatsvindt; de rechten op het gestolene, verloren gegane of beschadigde op verzoek aan de maatschappij over te dragen tegen ontvangst van de uitkering of vergoeding; de beschadigde zaak op eerste verzoek af te staan aan de maatschappij dan wel af te leveren op een nader op te geven adres. MasterTravel-n9 Pagina 12 van 22

13 Rubriek Geld en geldswaardige papieren Begripsomschrijvingen Geld Munten en bankbiljetten dienende tot wettelijk betaalmiddel. Geldswaardige papieren Papieren, kaarten en passen die een waarde in geld vertegenwoordigen, zoals cheques, credit cards, chipkaarten en pinpassen. Dekking Verzekerd is diefstal of verlies tot maximaal per reis het verzekerde bedrag als vermeld in de Specificatie. Voor geld speciaal opgenomen of aangekocht voor gebruik tijdens de reis is de dekking tevens van kracht van 72 uur voor aanvang van de reis tot 72 uur na beëindiging van de reis. Het eigen risico wordt op de uitkering in mindering gebracht. Uitsluitingen Geen uitkering wordt verleend in geval verzekerde niet de normale voorzichtigheid tegen diefstal en verlies van de verzekerde zaken in acht heeft genomen. Van normale voorzichtigheid kan onder meer niet worden gesproken wanneer zaken onbeheerd worden achtergelaten anders dan in een deugdelijk afgesloten ruimte, waaronder niet wordt verstaan een vervoermiddel. Verplichtingen De verzekerde is verplicht: bij diefstal, verlies of vermissing het bezit en de waarde aan te tonen door middel van aankoopnota s, bank- of giroafschriften of andere originele bewijsstukken; bij verlies, diefstal of vermissing onmiddellijk aangifte te doen bij de politie ter plaatse en het schriftelijk bewijs hiervan aan de maatschappij af te geven; bij diefstal of verlies in een hotel dit tevens aan de hoteldirectie te melden en het schriftelijk bewijs hiervan af te geven aan de maatschappij; bij vermissing tijdens gebruik van een openbaar vervoermiddel onmiddellijk na ontdekking (ook ná thuiskomst) aangifte te doen bij het vervoerbedrijf. Van deze aangifte dient een vervoerdersverklaring opgemaakt te worden en aan de maatschappij te worden afgegeven; de rechten op het gestolene of het verloren gegane op verzoek aan de maatschappij over te dragen tegen ontvangst van de uitkering of vergoeding. MasterTravel-n9 Pagina 13 van 22

14 Rubriek Juridische kosten Dekking Vergoed worden de kosten van juridische bijstand: in geval verzekerde bij een gebeurtenis door toedoen van een derde letsel oploopt, overlijdt dan wel ziek wordt en deze derde daarvoor wettelijk aansprakelijk is; voorzover deze in opdracht of met goedvinden van de maatschappij zijn gemaakt. In geval van overlijden van een verzekerde worden uitsluitend de juridische kosten vergoed in geval de achtergeblevenen een vordering tot levensonderhoud kunnen instellen. Uitsluitingen Geen uitkering wordt verleend: in geval het financieel belang van de zaak niet (meer) opweegt tegen de te maken juridische kosten; in geval de melding van de schade later dan een jaar na de datum van de gebeurtenis plaatsvindt. Verplichtingen De verzekerde, zijn of haar vertegenwoordiger of enig andere belanghebbende is verplicht eerst schriftelijke toestemming te verkrijgen van de maatschappij voordat enige juridische kosten worden gemaakt. Toestemming is afhankelijk van het te leveren bewijs dat er redelijke grond aanwezig is om: tot verhaal over te gaan; juridische kosten te maken. MasterTravel-n9 Pagina 14 van 22

15 Rubriek Kaping, gijzeling, ontvoering Begripsomschrijving Kaping Het met geweld of onder bedreiging daarmee overmeesteren en gijzelen van verzekerde tijdens zijn of haar vervoer als betalend passagier in een vliegtuig of ander vervoermiddel om bepaalde eisen af te dwingen. Gijzeling, ontvoering Onvrijwillige vrijheidsberoving van verzekerde door een persoon of groep van personen die een eis of meerdere eisen tot betaling van losgeld stellen als voorwaarde voor de invrijheidsstelling van de ontvoerde verzekerde. Dekking In geval een verzekerde slachtoffer wordt van een kaping, gijzeling of ontvoering, wordt het in de Specificatie vermelde bedrag vergoed voor iedere volledige dag dat zijn of haar kaping, gijzeling of ontvoering voortduurt met een maximum van 50 dagen. MasterTravel-n9 Pagina 15 van 22

16 Rubriek Annulering Dekking Verzekerd zijn de annuleringskosten van de reis als gevolg van: overlijden, ernstig letsel of ernstige ziekte van een verzekerde, een familielid (tot en met de tweede graad), de levenspartner of een directe zakelijke collega; een ernstige schade door brand, inbraak, ontploffing of natuurkrachten aan het eigendom van verzekerde die zijn of haar aanwezigheid dringend gewenst maakt; een gebeurtenis bij de werkgever van verzekerde waardoor ernstige schade is ontstaan die zijn of haar aanwezigheid dringend gewenst maakt; het op medisch advies niet kunnen ondergaan van de voor het reisdoel verplichte inentingen; gedwongen quarantaine, dagvaarding, kaping of ontvoering van verzekerde, een familielid (tot en met de tweede graad), de levenspartner of een directe zakelijke collega. Vergoed wordt tot maximaal het in de Specificatie vermelde verzekerde bedrag per persoon of groep personen per reis: in geval van gehele annulering de kosten die al betaald zijn en/of contractueel nog betaald moeten worden; de kosten van overboeken waardoor gehele annulering niet meer nodig is; de mogelijke verhoging van de oorspronkelijke reissom bij gedeeltelijke annulering in geval niet alle verzekerden annuleren tot maximaal de kosten van gehele annulering. Maximaal zal per verzekeringsjaar zal niet meer dan 7.500,00 worden uitgekeerd. Uitsluitingen Geen uitkering wordt verleend: in geval verzekerde tegen medisch advies in van plan was op reis te gaan; in geval van zwangerschap en de annulering binnen twee maanden voor de uitgerekende geboortedatum plaatsvindt; Verplichtingen In geval verzekerde een beroep wil doen op deze verzekering is hij/zij verplicht de reis onmiddellijk bij de organisatie waar de reis geboekt is te annuleren. MasterTravel-n9 Pagina 16 van 22

17 Rubriek Ongevallen Begrip ongeval Een ongeval is een plotselinge, van buiten komende onmiddellijke inwerking van geweld op het lichaam van verzekerde, die rechtstreeks geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt. Onder ongeval wordt ook verstaan: complicaties of verergering van het ongevalsletsel uitsluitend als gevolg van de door het ongeval noodzakelijk geworden eerste hulpverlening of geneeskundige behandeling; infectie door het binnendringen van ziektekiemen en/of allergenen in letsel ontstaan door een door de verzekering gedekt ongeval; infectie door een ziektekiemen en/of allergenen bevattende stof voor zover rechtstreeks het gevolg van een onvrijwillige val in deze stof, dan wel het zich in deze stof begeven bij een poging tot redding van mens, dier of zaak; infectie met als gevolg koepokken, mond- en klauwzeer, miltvuur of de ziekte van Bang; acute vergiftiging door het ongewild binnenkrijgen van stoffen; acute vergiftiging door het binnenkrijgen van stoffen voor zover rechtstreeks het gevolg van het zich in deze stoffen begeven bij een poging tot redding van mens, dier of zaak; inwendig letsel ontstaan door het plotseling en ongewild binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het lichaam; verdrinking, onderkoeling, verstikking, bevriezing, zonnesteek, en hitteberoerte; uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden; verstuiking, ontwrichting en scheuring van spier- en/of bandweefsel; Ongevallen ten gevolge van ziekte, gebrek of een abnormale lichamelijke of geestelijke gesteldheid zijn meeverzekerd. Uitsluitingen De maatschappij verleent geen uitkering of vergoeding voor ongevallen veroorzaakt Waagstuk door een waagstuk, tenzij redelijkerwijs noodzakelijk bij de uitoefening van het beroep of bij rechtmatige zelfverdediging, poging tot redding van mens, dier of zaak; MasterTravel-n9 Pagina 17 van 22

18 Snelheidswedstrijden door het deelnemen aan en voorbereiden voor snelheidswedstrijden met motorrijtuigen of motorvaartuigen; Molest door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, een en ander overeenkomstig de definities zoals die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage zijn gedeponeerd. Deze beperking geldt niet voor ongevallen de verzekerde overkomen buiten Nederland, dan wel buiten het op het polisblad vermelde land waar verzekerde domicilie heeft, en het ongeval plaatsvindt binnen veertien dagen sinds het eerste plaatsvinden van enige vorm van molest en verzekerde daardoor werd verrast. Psychische aandoeningen De maatschappij verleent geen uitkering voor psychische aandoeningen en/of daaruit voortvloeiende gevolgen, tenzij geneeskundig is vast te stellen dat deze het rechtstreeks gevolg zijn van een door het ongeval veroorzaakte blijvende beschadiging van het hersenweefsel. Uitkeringen Overlijden Bij overlijden van de verzekerde door een ongeval keert de maatschappij het in de Specificatie vermelde verzekerde bedrag uit. In geval de verzekerde als gevolg van een ongeval overlijdt en de maatschappij in het kader van hetzelfde ongeval al een uitkering voor blijvende invaliditeit heeft gedaan dan wordt deze uitkering in mindering gebracht op de uitkering voor overlijden. Is de uitkering voor blijvende invaliditeit hoger geweest dan wordt het meerdere niet teruggevorderd. In geval de verzekerde na een ongeval overlijdt door een andere oorzaak dan dit ongeval dan keert de maatschappij het bedrag uit dat zij naar redelijke verwachting voor blijvende invaliditeit zou hebben moeten uitkeren. In geval er sprake is van vermissing van een verzekerde dient dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan de maatschappij gemeld te worden. Nadat een naar omstandigheden redelijke termijn verstreken is en de maatschappij na alle beschikbare bewijzen te hebben onderzocht geen reden heeft iets anders te veronderstellen dan dat zich een ongeval heeft voorgedaan wordt het voor overlijden verzekerde bedrag uitgekeerd. Mocht op enig moment blijken dat de verzekerde nog in leven is dan kan het uitgekeerde bedrag door de maatschappij worden teruggevorderd. Blijvende invaliditeit Bij blijvende invaliditeit van de verzekerde door een ongeval keert de maatschappij het in de Specificatie vermelde verzekerde bedrag uit. MasterTravel-n9 Pagina 18 van 22

19 Van blijvende invaliditeit is sprake als twee jaar na het ongeval geheel of gedeeltelijk verlies of functieverlies van een orgaan of enig lichaamsdeel, -functie geneeskundig wordt vastgesteld, of zoveel eerder als redelijkerwijs te voorzien is dat de invaliditeitstoestand van de verzekerde niet meer zal veranderen, noch de dood tot gevolg zal hebben. De blijvende invaliditeit wordt uiterlijk twee jaar na het ongeval vastgesteld en uitgedrukt in een percentage. De vaststelling van het percentage van blijvende invaliditeit wordt bepaald op basis van een geneeskundig onderzoek en vindt plaats volgens objectieve maatstaven, en wel overeenkomstig de laatste uitgave van de Guides to the Evaluation of Permanent Impairment van de American Medical Association (A.M.A.). Bij de vaststelling wordt geen rekening gehouden met (mogelijke) toekomstige wijziging van de invaliditeit en met het beroep van de verzekerde. Invaliditeitsschaal Bij geheel verlies of blijvend volledig functieverlies van de onderstaande lichaamsdelen, -functies en organen gelden de daarbij vermelde percentages van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag: het gezichtsvermogen van beide ogen 100% het gezichtsvermogen van een oog 50% het gehoorvermogen van beide oren 60% het gehoorvermogen van een oor 30% algeheel verlies van verstandelijke vermogens 100% de reuk 10% de smaak 10% een arm tot in het schoudergewricht 75% een arm tot in het ellebooggewricht of tussen elleboog- en schoudergewricht 70% een hand tot in polsgewricht of een arm tussen pols- en ellebooggewricht 60% een duim 25% een wijsvinger 15% een middelvinger 12% een ringvinger 10% een pink 10% een long 30% de milt 10% een nier 20% een been tot in het heupgewricht 70% een been tot in het kniegewricht of tussen knie- en heupgewricht 65% een voet tot in het enkelgewricht of een been tussen enkel- en kniegewricht 55% een grote teen 10% een andere teen 5% MasterTravel-n9 Pagina 19 van 22

20 Bij gedeeltelijke verlies of gedeeltelijk functieverlies wordt een evenredig deel van het vermelde percentage vastgesteld. Voor de reuk en de smaak wordt alleen bij geheel verlies uitgekeerd. Bij verlies of functieverlies van meerdere vingers van één hand wordt niet meer uitgekeerd dan bij verlies of functieverlies van de gehele hand. Bij verlies of functieverlies van (een deel van) een arm en /of hand wordt niet meer uitgekeerd dan voor het verlies of functieverlies van de gehele arm. Bij verlies of functieverlies van (een deel van) een been en/of voet wordt niet meer uitgekeerd dan voor verlies of functieverlies van het gehele been. Voor verlies of functieverlies van meerdere lichaamsdelen, -functies en/of organen als gevolg van één ongeval wordt tezamen niet meer uitgekeerd dan het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag. Whiplash Voor de gevolgen van een cervicaal acceleratie- of deceleratietrauma ( post-whiplash-syndroom ) zonder geneeskundig vast te stellen neurologische en/of orthopedische afwijkingen wordt op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie maximaal 5% van het verzekerd bedrag uitgekeerd. Invloed ziekte, gebrek of bestaande invaliditeit Verergering van een bestaande ziekte door een ongeval geeft op zichzelf geen recht op uitkering. Verergering van de gevolgen van een ongeval door ziekte, gebrek of bestaande invaliditeit vóór het ongeval, wordt bij de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit buiten beschouwing gelaten. Bij de vaststelling van de mate van invaliditeit wordt een al vóór het ongeval bestaande blijvende invaliditeit in mindering gebracht. Betaling van de uitkering De maatschappij verplicht zich om binnen twee maanden na ontvangst van de eindrapporten en/of definitieve adviezen verzekeringnemer en/of begunstigde(n) schriftelijk mee te delen of en welke uitkering voor blijvende invaliditeit zal worden verleend. De uitkering wordt betaald onmiddellijk nadat de maatschappij het schriftelijk voorstel door de begunstigde(n) voor akkoord ondertekend terug ontvangen heeft. Het uit te keren bedrag wordt verhoogd met een extra vergoeding die gelijk is aan de wettelijke rente met een minimum van 6%. Deze vergoeding wordt berekend over de periode van de dag dat de maatschappij de melding heeft ontvangen tot en met de dag waarop de maatschappij het uitkeringsvoorstel schriftelijk heeft uitgebracht en wordt gelijktijdig met de uitkering betaald. MasterTravel-n9 Pagina 20 van 22

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model O 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren winterthur Winterthur Postbus 83000 Schadeverzekering Maatschappij 1080 AA Amsterdam Formulier 110b Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding van een ongeval

Nadere informatie

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit lid 1 Nadere begripsomschrijvingen Begunstiging U bent de begunstigde voor alle uitkering(en). Bij overlijden wordt rechtstreeks

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Wie zijn verzekerd? U, uw verzekerde gezinsleden of passagiers van uw motorvoertuigen tussen 5 en 70 jaar. Waar bent u verzekerd? De verzekering is van toepassing op Aruba, Bonaire en Curaçao. Wat is wel

Nadere informatie

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen DK620 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 8 Nadere begripsomschrijvingen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Luyten Voordeel Pakket

Luyten Voordeel Pakket GOV - LVP Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden model 820 Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Allianz Nederland Schadeverzekering Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad, de

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks Allianz Global Risks Nederland Global Risks Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (OV10)

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (OV10) Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde van de verzekering 8 Slotbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Winterthur POLIS. Ongevallenverzekering voor bedrijven. Algemene voorwaarden. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur

Winterthur POLIS. Ongevallenverzekering voor bedrijven. Algemene voorwaarden. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur POLIS Winterthur Winterthur Schadeverzekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier 2 12a Ongevallenverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden 1 De overeenkomst 11 Begunstiging 2

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Overlijden 2 2.2 Blijvende invaliditeit 2 2.2.1 Wanneer stellen wij de mate van

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 07 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BEKOPAKKET - RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Inhoudsopgave

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BEKOPAKKET - RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN PK 080-13/5 BEKOPAKKET - RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerde 1.1 Begunstigde 1.2 Ongeval 1.3 Uitbreiding begrip ongeval 1.4 Uitkeringen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Ongevallen AEGOV08 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering evenementen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen. U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht

Nadere informatie

Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK)

Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK) Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Artikel 3 Welke schade vergoeden wij niet? _ 3 Artikel 4 Wat moet verzekerde doen bij schade? 4 Artikel 5 Wanneer kunnen wij de verzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Ongevallenverzekering ten behoeve van inzittenden van auto's Verzekeringsvoorwaarden INZ 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003) Inhoud

Nadere informatie

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Page 1 of 5 509-93 - Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Wegwijzer Zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2-3 Hoofdstuk 3: Verplichtingen van verzekerden

Nadere informatie

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde?

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? Polismantel 3554 Ongevallenverzekering Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Dekking

Nadere informatie

Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden

Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden Winterthur Schadeverzekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier 110b Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding van een ongeval 2 11

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering

Voorwaarden Ongevallenverzekering Voorwaarden Ongevallenverzekering LON15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01

Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01 Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven worden, worden nader beschreven in artikel 9 Nadere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 Inhoud Artikel : 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijziging van de verzekering 7 Duur en einde van de

Nadere informatie

Doorlopende zakenreisverzekering

Doorlopende zakenreisverzekering Doorlopende zakenreisverzekering (ZV ZR308) Bijzondere voorwaarden Rubriek 3 Ongevallen De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Wegwijzer in de polisvoorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Verzekerde Art. 3 Omvang van de dekking Art. 4 Uitsluitingen Art. 5 Uitkering bij overlijden (rubriek A) Art. 6 Uitkering bij blijvende

Nadere informatie

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING FBTO ONGEVALLENVERZEKERING VOORWAARDEN VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Inhoud pagina 1. Begripsomschrijvingen................................ 2 2. Omschrijving van de dekking............................

Nadere informatie

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden (Bijzondere Voorwaarden) M-OI-09-09 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Verzekerden zijn de inzittenden van het motorrijtuig. 1.2 Inzittenden Inzittenden zijn: - degenen

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Model F8205.01 Deze Bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden (model F8005.01) Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING

VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING VOORWAARDEN SIERADEN VERZEKERING Algemene Voorwaarden Sieraden 2002 Sieradenverzekering Indeling voorwaarden per artikel: 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

IAK Ongevallenverzekering

IAK Ongevallenverzekering IAK Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden OG13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Ongevallenverzekering OG13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Ongevallenverzekering Particulieren 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

0POLISdiifi. Winterthur. Ongevallenverzekering voor particulieren. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur. Schedevenekering Maatschappij

0POLISdiifi. Winterthur. Ongevallenverzekering voor particulieren. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur. Schedevenekering Maatschappij 0POLISdiifi Winterthur Winterthur Schedevenekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier Ongevallenverzekering voor particulieren 11 Ob Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding

Nadere informatie

Blijvende invaliditeit blijvend geheel of gedeeltelijk verlies van functie van enig deel of orgaan van het lichaam van verzekerde;

Blijvende invaliditeit blijvend geheel of gedeeltelijk verlies van functie van enig deel of orgaan van het lichaam van verzekerde; Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Omschrijving van de basis dekking 2.2 Omschrijving van de uitgebreide dekking 2.3 Dekking voor kledingschade 2.4 Dekkingsgebied 3 Uitsluitingen 4 Schade

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden OG15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade; Online schade melden doet u snel en eenvoudig op uw Persoonlijk

Nadere informatie

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering Collectieve ongevallenverzekering COV1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen Schade

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden (A) Art. 5 Uitkering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 1 / 6 Rubriek Verkeer

Nadere informatie

OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING

OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING Offerte Verzekeringnemer Ingangsdatum Geldigheidduur offerte Leden NVKL (Nader) 3 maanden na afgifte Einddatum 1 januari 2012 Contractsduur Premievervaldag

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSOONLIJKE ONGEVALLEN BVW-PO(1109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

PK080-14/1 VRIJWILIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK ONGEVALLEN. Inhoudsopgave

PK080-14/1 VRIJWILIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK ONGEVALLEN. Inhoudsopgave PK080-14/1 VRIJWILIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK ONGEVALLEN Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerde 1.1 Begunstigde(n) 1.2 Ongeval 1.3 Uitbreiding begrip ongeval 1.4 Uitkeringen en/of

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET. Model 18320-0102

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET. Model 18320-0102 VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET Model 18320-0102 ALGEMENE VOORWAARDEN d e f Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1 maatschappij:

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING Individuele boekingen 1 Voorwaarden Annuleringsverzekering De deelnemer die zich individueel

Nadere informatie

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING Algemene voorwaarden Annulering 2002 Annuleringsverzekering Indeling van de voorwaarden per artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Premie 4

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Ongeval iqlifezzpo-2014/01

Bijzondere polisvoorwaarden Ongeval iqlifezzpo-2014/01 Bijzondere polisvoorwaarden Ongeval iqlifezzpo-2014/01 Heeft u een ongeval gekregen? En verliest u daardoor een vinger, hand, teen, voet, oog, neus, oor of (een deel van) uw arm of been? Of hebt u daaraan

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 405-76 Wegwijzer zie artikel Het begrip ongeval 1 Omvang van de dekking 2 Invloed van bestaande

Nadere informatie

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13 IAK Fietsverzekering Verzekeringsvoorwaarden FT13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Fietsverzekering FT13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Fietsverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking 4 3

Nadere informatie

d. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; Artikel 1. Verzekerde

d. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; Artikel 1. Verzekerde Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN ---

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN --- 1 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring na overlijden 5 Uitsluitingen 6 Verplichtingen na een ongeval 7 Vaststelling

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared. April 2012

Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared. April 2012 Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared April 2012 U heeft een ongevallenverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of meer onderdelen gekozen die hieronder

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van de Ongevallen inzittendenverzekering. U vindt hier wanneer inzittenden van een motorrijtuig of

Nadere informatie

Gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Gezinsongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GO 07 S1644.75 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Nummer 18.10 a

Algemene Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Nummer 18.10 a Algemene Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Nummer 18.10 a Indeling voorwaarden per artikel: 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Geldverzekering voor de detailhandel e.d.

Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Polismantel 509-93 Geldverzekering voor de detailhandel e.d. Algemene polisvoorwaarden Wegwijzer zie artikel Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2: Omschrijving van de dekking 2/3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Permanente annuleringsverzekering

Permanente annuleringsverzekering V E R Z E K E R I N G S M A A T S C H A P P I J N. V. Permanente annuleringsverzekering Versie 2009.1 1 Postbus 362 3300 AJ Dordrecht T: 078-632 75 75 F: 078-632 75 76 E: info@na.nl I: www.na.nl KvK: 23078337

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Eigen risico Artikel 6 Voor elke aansprakelijkheidsschade die binnen een termijn van 3 jaar (gerekend vanaf de schadedatum)

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Productvoorwaarden Ongevallenverzekering. Rubriek 5 Kosten van Geneeskundige behandeling. Inhoudsopgave

Productvoorwaarden Ongevallenverzekering. Rubriek 5 Kosten van Geneeskundige behandeling. Inhoudsopgave Rubriek 5 Kosten van Geneeskundige behandeling Inhoudsopgave Rubriek 5 Kosten van Geneeskundige behandeling Artikel 15 Aanvullende verplichting bij schade Artikel 16 Omvang van de dekking Artikel 15 Aanvullende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering Doorlopende annuleringsverzekering 2014 2015.1 2014 Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

RUBRIEK ONGEVALLEN INZITTENDEN

RUBRIEK ONGEVALLEN INZITTENDEN Inhoud Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Dekking Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Uitkeringen Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Premie Artikel

Nadere informatie

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering nr. 1241 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijziging van de

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017)

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Behorende bij de Algemene Voorwaarden (AVW) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerden Alle werknemers

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Versie CO2005

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Versie CO2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Ongevallen

Expat Pakket Collectief Ongevallen Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Ongevallen

Voorwaarden verzekering Ongevallen Voorwaarden verzekering Ongevallen 1/5 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 4 Wat krijgt u uitgekeerd?...pag. 2 Blijvende invaliditeit...pag.

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN ONGEVALLEN BEDRIJVEN

SPECIALE VOORWAARDEN ONGEVALLEN BEDRIJVEN Wegwijzer in de polis Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Uitsluitingen Art. 3 Dekkingsgebied Art. 4 Uitkering bij overlijden (rubriek A) Art. 5 Uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek B) Art. 6

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 07 S1650.75 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden (A)

Nadere informatie

Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016

Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016 Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt deze?

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Ongevallen 2006. Model M.3680.O.06 Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Ongevallen 2006. Model M.3680.O.06 Inhoudsopgave Model M.3680.O.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Begunstigden 1.2. Blijvende invaliditeit 1.3. Gebeurtenis 1.4. Ongeval 1.5. Verzekerden 1.6. Verzekering Artikel 2. Onzeker voorval

Nadere informatie