Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Winterthur Schadeverzekering Maatschappij Postbus AA Amsterdam Formulier 110b Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding van een ongeval 2 11 Definities Verval van recht op uitkering 3 12 Beperkingen Wijziging beroep of werkzaamheden 4 13 Dekkingsgebied Betaling en restitutie van premie 5 14 Uitkering bij overlijden (rubriek A) Aanpassing van premie en voorwaarden 6 15 Uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek B) Einde van de verzekering/dekking 7 16 Progressief (of cumulatief) stijgende uitkering Adres 8 17 Invloed van bestaande ziekte of invaliditeit Geschillen - Toezicht 9 18 Begunstiging Persoonsregistratie

2 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen De ingediende aanvraag, verstrekte inlichtingen en verklaringen vormen de grondslag van de verzekering. 2 Definities de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en Winterthur Schadeverzekering Maatschappij, hierna te noemen: de maatschappij. 1 Onder een ongeval wordt verstaan: Het recht op een uitkering voor overlijden kan Een plotseling onverwacht van buiten komende inwerking van geweld op het lichaam, die overlijden plaats vindt binnen een periode alleen geldend worden gemaakt indien het rechtstreeks lichamelijk letsel toebrengt, dat van 5 jaar na ontstaan van de kinderverlam- geneeskundig is vast te stellen. ming. 2 Onder ongeval wordt ook verstaan: 3 Verzekerde(n) is/zijn: in geval van verzekering van een persoon: 2.1 infectie, bloedvergiftiging en andere de verzekeringnemer of de als zodanig op ziekten, veroorzaakt door het binnendringen het polisblad genoemde persoon van ziektekiemen in letsel, ontstaan door een in geval van verzekering van het gezin: door deze verzekering gedekt ongeval; de verzekeringnemer en de met hem/haar 2.2 besmetting door een ziektekiemen in gezinsverband samenwonende echtgebevattende stof, veroorzaakt door een noot/echtgenote of levenspartner, alsmede onvrijwillige val in die stof; de met hem/haar in gezinsverband samen- wonende kinderen 2.3 acute vergiftiging, door het onvrijwillig in geval van verzekering van een kind/de binnenkrijgen van gasvormige, vloeibare of kinderen: vaste stoffen met uitzondering van genees- en het kind/de kinderen die met verzekeringgenotmiddelen; nemer in gezinsverband samenwonen. 2.4 inwendig letsel veroorzaakt door het Voor een gezinsongevallenverzekering geldt, ongewild in het lichaam geraken van stoffen dat de kinderen tot het moment dat zij de en voorwerpen; leeftijd van 28 jaar bereiken ook verzekerd 2.5 zonnesteek, bevriezing, verdrinking en zijn indien zij in verband met het volgen van verstikking; dagonderwijs uitwonend zijn. 2.6 verhongering, verdorsting, uitputting, en Voor een kinderongevallenverzekering geldt zonnebrand als gevolg van een ge soleerd dat kinderen verzekerd zijn tot het moment raken door een noodsituatie zoals schipbreuk, dat zij de leeftijd van 21 jaar bereiken of voor ongehuwde kinderen die dagonderwijs volgen noodlanding, instorting of watersnood; - ook als zij uitwonend zijn - tot het moment 2.7 verstuiking, ontwrichting en spierscheuring; 4 Begunstiging dat zij de leeftijd van 28 jaar bereiken. 2.8 miltvuur, trichofytie, ziekte van Bang, In geval van overlijden wordt er uitgekeerd koepokken, scabies; aan de wettige erfgena(a)m(en) van de 2.9 complicaties en verergeringen uitsluitend getroffen verzekerde of bij ongehuwd als gevolg van een door een ongeval noodzasamenwonenden aan de levenspartner van kelijk geworden eerste hulpverlening of mediwie de naam bij de maatschappij bekend is. sche behandeling; In geval van blijvende invaliditeit wordt er als volgt uitgekeerd: 2.10 voor de verzekerde kinderen: bij een verzekering van een persoon: kinderverlamming, doch alleen als deze niet aan de getroffen verzekerde ontstaat binnen 30 dagen na de ingangs- bij een verzekering van het gezin of het datum van de verzekering. kind/de kinderen: aan de verzekeringnemer bij de aanvullende auto-inzittendendekking: aan de getroffen verzekerde. 3 Beperkingen De maatschappij verleent geen uitkering voor oproer en muiterij; ongevallen veroorzaakt: De genoemde vormen van molest, alsmede 1 door of in verband met bedwelmende, de definities daarvan vormen een onderdeel verdovende, opwekkende en soortgelijke van de tekst, die door het Verbond van Ver- middelen; zekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank 2 door opzet of met goedvinden van de te 's-gravenhage is gedeponeerd. Deze beperverzekerde of een begunstigde; king geldt niet voor ongevallen verzekerde 3 door waagstukken, tenzij redelijkerwijs overkomen in het buitenland binnen 14 dagen noodzakelijk voor de uitoefening van het sinds het eerste plaatsvinden van het molest beroep, en vechtpartijen anders dan bij en indien de verzekerde kan aantonen, dat hij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen door het molest werd verrast; zichzelf, anderen, dieren of goederen te 7 door het deelnemen aan of oefenen voor redden. Deze beperking geldt niet voor snelheidswedstrijden met motorrijtuigen, kinderen die jonger zijn dan 18 jaar; motorvaartuigen en rally's met uitzondering 4 bij het plegen van of deelnemen aan een van betrouwbaarheids-, puzzel- en orie ntatie- misdrijf of poging daartoe; ritten waarbij het snelheidselement geen rol van betekenis speelt. 5 door, optredende bij of voortvloeiende uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe en Toelichting waar de reactie is ontstaan, behoudens het Niet uitgesloten, en derhalve als ongeval bepaalde in artikel 2 lid 2.9; gedekt, zijn ongevallen die ontstaan ten gevolge van een ziekte, een gebrek of een 6 door of ontstaan uit gewapend conflict, lichamelijke of geestelijke toestand. burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, 4 Dekkingsgebied De dekking is van kracht in de gehele wereld. 5 Uitkering bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde door een (rubriek A) ongeval, keert de maatschappij het voor overlijden verzekerde bedrag uit. 110b 1

3 6 Uitkering bij blijvende 1 Bij blijvende invaliditeit van de verzekerde hand tot in polsgewricht of arm invaliditeit (rubriek B) door een ongeval, keert de maatschappij het tussen pols- en ellebooggewricht 60% voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag duim 25% geheel of gedeeltelijk uit. wijsvinger 15% 2 Onder blijvende invaliditeit wordt verstaan middelvinger 12% het medisch vast te stellen blijvende gehele ringvinger of pink 10% of gedeeltelijke verlies of functieverlies van been tot in heupgewricht 70% een orgaan of enig deel van het lichaam. been tot in kniegewricht of tussen knie- en heupgewricht 60% 3 De mate van blijvende invaliditeit wordt voet tot in enkelgewricht of been vastgesteld zodra de toestand van de tussen enkel en kniegewricht 50% verzekerde naar redelijkerwijs is te voorzien grote teen 10% niet meer zal verbeteren of verslechteren, elke andere teen 3% noch de dood ten gevolge zal hebben, doch een oog 30% uiterlijk 2 jaar na het ongeval. Bij de beide ogen 100% vaststelling van de blijvende invaliditeit wordt het gehoor van een oor 20% geen rekening gehouden met het beroep van het gehoor van beide oren 60% de verzekerde. een long 30% 4 Indien de verzekerde overlijdt - niet als een nier 20% gevolg van het ongeval - voñoñrdat de mate de milt 10% van blijvende invaliditeit kan worden reuk 10% vastgesteld, dan zal de maatschappij uitkeren smaak 10% het bedrag dat zij naar redelijke verwachting algeheel verlies van de geestelijke wegens blijvende invaliditeit zou hebben vermogens 100% moeten uitkeren. Bij gedeeltelijke amputatie of gedeeltelijk 5 Rente na eñeñn jaar verlies van het gebruiksvermogen wordt een Indien na afloop van een periode van eñeñn evenredig deel van het genoemd percentage jaar na de dag van het ongeval de mate van vastgesteld. Bij amputatie of volledig verlies blijvende invaliditeit nog niet kan worden van het gebruiksvermogen van meer dan eñeñn vastgesteld, vergoedt de maatschappij over vinger van eñeñn hand wordt het uitkeringshet tweede jaar een rente die gelijk is aan de percentage nooit meer dan bij verlies van de wettelijke rente. gehele hand. De rente wordt berekend over het voor blijvende invaliditeit uit te keren bedrag en 6.1 ln alle overige gevallen wordt het uit- betaald tezamen met de uitkering. keringspercentage afgestemd op de mate van De renteregeling wordt uitsluitend toegepast blijvende invaliditeit, die het letsel voor het bij in leven zijn van de verzekerde. lichaam als geheel oplevert. 6 Gliedertaxe 6.2 De bepaling van het percentage Het onderstaande uitkeringspercentage van (functie)verlies geschiedt volgens objectieve het verzekerde bedrag wordt vastgesteld bij maatstaven en wel overeenkomstig de laatste algehele amputatie of volledig verlies van het uitgave van de ÑGuides to the Evaluation of gebruiksvermogen van: Permanent lmpairmentñ van de American arm tot in schoudergewricht 75% Medical Association (A.M.A.). arm tot in ellebooggewricht of tussen 7 Ter zake van blijvende invaliditeit als elleboog en schoudergewricht 70% gevolg van eñeñn ongeval, bedraagt het uitkeringspercentage nooit meer dan 100%. 7 Progressief (of Indien op het polisblad is vermeld, dat 225% 350% cumulatief) stijgende progressief (of cumulatief) stijgende uitkering Extra uitkering van toepassing is, zal het Uitkerings- Verhoogd verhoogd uitkeringspercentage worden percentage percentage percentage verhoogd conform onderstaande tabel: 225% 350% Extra Uitkerings- Verhoogd verhoogd percentage percentage percentage

4 225% 350% 225% 350% Extra Extra Uitkerings- Verhoogd verhoogd Uitkerings- Verhoogd verhoogd percentage percentage percentage percentage percentage percentage Invloed van bestaande 1 Verergering van de gevolgen van een 2 Verergering van een bestaande ziekte door ziekte of invaliditeit ongeval door een ziekte, gebrek of door een ongeval geeft geen recht op uitkering. bestaande invaliditeit voñoñr het ongeval, wordt bij de vaststelling van de mate van blijvende 3 Bij de vaststelling van de mate van invaliditeit buiten beschouwing gelaten. blijvende invaliditeit wordt een reeds voor het ongeval bestaande blijvende invaliditeit in mindering gebracht. 9 Begunstiging De uitkeringen zullen geschieden aan de onder artikel 2 lid 4 (Begunstiging) genoemde gerechtigden. 10 Melding van een 1 Zodra de verzekeringnemer, de verzekerde aangewezen arts (de hier aan verbonden ongeval en/of de rechtverkrijgende(n) kennis dragen kosten zijn voor rekening van de van een ongeval dat voor de maatschappij tot maatschappij); het doen van een uitkering kan leiden, zijn zij verplicht: 2.3 de maatschappij onmiddellijk op de hoogte te stellen van zijn geheel of 1.1 terstond aan de maatschappij melding te gedeeltelijk herstel. doen van dat ongeval, doch in ieder geval: in geval van overlijden (rubriek A) 3 De verzekeringnemer, verzekerde en/of 48 uur voñoñr de begrafenis of crematie rechtverkrijgende(n) is/zijn verplicht: in geval van blijvende invaliditeit 3.1 de maatschappij zo volledig mogelijk over (rubriek B) binnen 90 dagen na het het ongeval in te lichten en voorts alle ongeval. medewerking te verlenen aan het verkrijgen Indien de melding later geschiedt, ontstaat van door de maatschappij gewenste alleen recht op uitkering mits ten genoegen inlichtingen; van de maatschappij wordt aangetoond dat: 3.2 aan de maatschappij opgave te doen van de invaliditeit uitsluitend het gevolg is van alle aan hen bekende verzekeringen die op een ongeval het moment van het ongeval geheel of ten de gevolgen van het ongeval niet door dele betrekking hebben op dezelfde ziekte, gebrekkigheid of een abnormale verzekerde uitkering; lichaams- of geestesgesteldheid zijn ver- groot, en 3.3 toestemming of medewerking te verlenen de verzekerde in alle opzichten de voor- aan alle maatregelen die de maatschappij schriften van de behandelende arts heeft nodig oordeelt ter vaststelling van de opgevolgd. doodsoorzaak (bijvoorbeeld sectie). leder recht op uitkering vervalt evenwel, 4 De door de verzekeringnemer, verzekerde indien de aangifte later geschiedt dan 5 jaar en/of rechtverkrijgende(n) verstrekte c.q. te na het plaatsvinden van het ongeval; verstrekken opgaven, mondeling dan wel 1.2 een schriftelijke en ondertekende schriftelijk, zullen dienen tot de vaststelling verklaring omtrent oorzaak en toedracht van van de aard en omvang van het ongeval en het ongeval, alsmede aard en omvang van letsel alsmede recht op uitkering. het letsel aan de maatschappij te overleggen. Indien de verzekeringnemer, verzekerden/of rechtverkrijgende(n) een in dit artikel 2 De verzekerde is verplicht: vermelde verplichting niet is/zijn nagekomen 2.1 zich direct onder geneeskundige verleent de maatschappij geen uitkering, behandeling te stellen en al het mogelijke te tenzij genoemde personen aantonen dat de doen om een spoedig herstel te bevorderen, belangen van de maatschappij niet zijn onder meer door de voorschriften van de geschaad. behandelende arts op te volgen; Elk recht op uitkering vervalt indien de 2.2 de door de maatschappij verlangde medeverzekeringnemer, verzekerde en/of werking te verlenen zoals het zich laten onrechtverkrijgende(n) ten aanzien van een derzoeken door een door de maatschappij ongeval opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt/verstrekken. 11 Verval van recht op Elk vorderingsrecht van de verzekeringnemer 2 na eñeñn jaar, te rekenen vanaf de dag uitkering of rechtverkrijgende(n) strekkende tot betaling waarop de verzekeringnemer of recht- van een uitkering vervalt: verkrijgende(n) kennis kreeg/kregen van het 1 indien de melding van het ongeval niet definitieve standpunt van de maatschappij. plaats heeft binnen de in artikel gestelde termijnen; 110b 3

5 12 Wijziging beroep of 1 Mededeling kreeg. Bij weigering van de aanpassing werkzaamheden Indien een verzekerde van beroep of wordt de verzekering bee indigd op de dag werkzaamheden verandert, en die verandering dat de opzegging de maatschappij bereikt ten opzichte van het oorspronkelijke beroep of met teruggave van premie over het tijdvak werkzaamheden een risicoverzwaring waarvoor de verzekering niet meer van betekent, waardoor de kans op een ongeval kracht is. aanzienlijk wordt vergroot, moet Bij een onaardvaardbare risicoverzwaring verzekeringnemer dit binnen dertig dagen aan wordt, met inachtneming van een opzegterde maatschappij meedelen. Voorbeelden van mijn van dertig dagen, de verzekering bedergelijke, risicoverzwarende, beroepen zijn e indigd met teruggave van premie over het duiker, classificeerder of met explosieven tijdvak waarvoor de verzekering niet meer werkende sloper. van kracht is. 2 Beoordeling 4 Geen mededeling De beoordeling of het nieuwe beroep of de Ingeval de risicoverzwaring niet is nieuwe werkzaamheden een risicoverzwaring medegedeeld, geldt het volgende: betekent zal worden getoetst aan de op het Bij een aanvaardbare risicoverzwaring zal moment van wijziging geldende de maatschappij bijzondere voorwaarden acceptatieregels van de maatschappij. toepassen met ingang van de dertigste 3 Tijdige mededeling dag na de datum van wijziging van beroep In geval van tijdige mededeling van een of werkzaamheden risicoverzwaring heeft de maatschappij het Bij een onaanvaardbare risicoverzwaring bevolgende recht: staat vanaf de dertigste dag na de datum Bij een aanvaardbare risicoverzwaring wor- van de wijziging van beroep of werkzaam- den de voorwaarden aangepast met ingang heden slechts recht op uitkering voor onge- van de 30e dag na de datum van de wijzi- vallen die geen verband houden met het ging van beroep of werkzaamheden. beroep of de werkzaamheden. De verzeke- De verzekeringnemer heeft het recht deze ringnemer heeft het recht deze beperkte aanpassing te weigeren uiterlijk tot dertig verzekering op te zeggen. De verzekering dagen nadat hij van de aanpassing kennis eindigt op de dag dat de opzegging de maatschappij bereikt. 13 Betaling en restitutie 1 De verzekeringnemer dient de premie, de belasting en de kosten, waaronder de buitenvan premie kosten en de eventuele assurantiebelasting gerechtelijke incassokosten, alsnog te betalen. vooruit te betalen, uiterlijk op de dertigste De dekking gaat weer in op de dag volgend dag nadat zij verschuldigd worden. op de dag waarop het verschuldigde door de 2 Indien de verzekeringnemer het verschul- maatschappij is ontvangen. digde niet tijdig betaalt of weigert te betalen, 3 Uitsluitend bij bee indiging van de wordt geen dekking verleend ten aanzien van verzekering in het geval als vermeld in de daarna plaatshebbende gebeurtenissen. Een artikelen 12.4, 14 en 15.5 verleent de ingebrekestelling door de maatschappij is maatschappij teruggave van de premie over daarvoor niet vereist. De verzekeringnemer het tijdvak waarvoor de verzekering niet meer dient de premie, de eventuele assurantie- van kracht is. De maatschappij kan daarbij kosten in rekening brengen. 14 Aanpassing van premie De maatschappij heeft het recht de premie in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te en voorwaarden en/of de voorwaarden van bepaalde groepen hebben ingestemd. Indien de wijziging een verzekeringen te wijzigen. Behoort deze premieverhoging en/of vermindering van de verzekering tot die groep, dan is de dekking inhoudt, heeft de verzekeringnemer maatschappij gerechtigd de premie en/of de het recht de wijziging schriftelijk te weigeren voorwaarden van deze verzekering binnen de in de mededeling genoemde termijn. ln dit geval eindigt de verzekering per de in de mededeling door de maatschap- pij genoemde datum. overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. De verzekeringnemer wordt van de wijziging 15 Einde van de De verzekering eindigt: 3 aan het eind van het verzekeringsjaar, verzekering/dekking 1 op de contractvervaldatum indien de waarin verzekerde 70 jaar is geworden; maatschappij uiterlijk twee maanden voor deze datum een schriftelijke opzegging van 4 op de dertigste dag nadat verzekerde zich de verzekeringnemer heeft ontvangen; blijvend buiten Nederland heeft gevestigd; De dekking eindigt voor een verzekerde: 5 in de gevallen genoemd in artikel 12.4 (wijziging van beroep of werkzaamheden) en 2 op een door de verzekeringnemer te in artikel 14 (aanpassing van premie en bepalen toekomstig tijdstip nadat verzekerde voorwaarden). 60 jaar of ouder geworden is, lijdt aan een slepende ziekte of in ernstige mate blijvend invalide is; 16 Adres Kennisgevingen van de maatschappij aan maatschappij bekende adres of aan het adres de verzekeringnemer kunnen rechtsgeldig van de tussenpersoon door wiens bemiddeworden gedaan aan zijn laatste bij de ling deze verzekering loopt. 17 Geschillen Toezicht 1 Geschillen betreffende deze verzekering zijn, letsel zullen aan eñeñn in onderling overleg of behoudens het in artikel 17.2 bepaalde, door de maatschappij te benoemen onderworpen aan de uitspraak van de deskundige worden voorgelegd, tenzij wordt bevoegde rechter te Amsterdam. overeengekomen, dat twee deskundigen het 2 Geschillen betreffende de oorzaak, aard, geschil behandelen. ln het geval van omvang en gevolgen van het lichamelijk benoeming van twee deskundigen, benoemen 4

6 18 de verzekeringnemer en de maatschappij van de door hen aangewezen deskundige, ieder eñeñn deskundige. Voor het geval van terwijl de kosten van de derde deskundige verschil benoemen deze deskundigen tezamen door ieder voor de helft worden gedragen. een derde deskundige. Bij onenigheid over de De uitspraak van de deskundige(n) wordt keus van de derde deskundige geschiedt aanvaard als een advies dat de verzekering- diens benoeming door de kantonrechter te nemer en de maatschappij bindt. Amsterdam op eenvoudig verzoekschrift van 3 De maatschappij onderwerpt zich aan de de meest gerede partij. De verzekeringnemer uitspraken van de Raad van Toezicht op het en de maatschappij dragen ieder de kosten Schadeverzekeringsbedrijf. Persoonsregistratie De bij de aanvraag van deze verzekering van toepassing. Aanmelding van deze verstrekte persoonsgegevens en de eventueel registratie bij de Registratiekamer is gedaan nader over te leggen persoonsgegevens op 1 juli Een afschrift van het formulier kunnen worden opgenomen in de door de van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op bij de maatschappij. deze registratie is een privacy-reglement 110b 5

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren winterthur Winterthur Postbus 83000 Schadeverzekering Maatschappij 1080 AA Amsterdam Formulier 110b Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding van een ongeval

Nadere informatie

0POLISdiifi. Winterthur. Ongevallenverzekering voor particulieren. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur. Schedevenekering Maatschappij

0POLISdiifi. Winterthur. Ongevallenverzekering voor particulieren. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur. Schedevenekering Maatschappij 0POLISdiifi Winterthur Winterthur Schedevenekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier Ongevallenverzekering voor particulieren 11 Ob Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding

Nadere informatie

Winterthur POLIS. Ongevallenverzekering voor bedrijven. Algemene voorwaarden. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur

Winterthur POLIS. Ongevallenverzekering voor bedrijven. Algemene voorwaarden. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur POLIS Winterthur Winterthur Schadeverzekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier 2 12a Ongevallenverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden 1 De overeenkomst 11 Begunstiging 2

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Ongevallenverzekering voor particulieren

Ongevallenverzekering voor particulieren Winterthur Schadeverzekering Maatschappij NV Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Ongevallenverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden Formulier 110c 1 De overeenkomst 11 Verval van recht op uitkering

Nadere informatie

Ongevallenverzekering voor particulieren

Ongevallenverzekering voor particulieren Ongevallenverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden - 110c 21 720 12-11 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer en de maatschappij.

Nadere informatie

Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK)

Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK) Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Wegwijzer in de polisvoorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Verzekerde Art. 3 Omvang van de dekking Art. 4 Uitsluitingen Art. 5 Uitkering bij overlijden (rubriek A) Art. 6 Uitkering bij blijvende

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Ongevallen Voorwaarden Ongevallenverzekering

Ongevallen Voorwaarden Ongevallenverzekering Artikel 1 De overeenkomst Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringsnemer en de ondertekenaars van deze polis, hierna te noemen: de risicodrager. Door de verzekeringnemer

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Ongevallenverzekering (DWON1401)

Ongevallenverzekering (DWON1401) Ongevallenverzekering (DWON1401) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN ONGEVALLEN BEDRIJVEN

SPECIALE VOORWAARDEN ONGEVALLEN BEDRIJVEN Wegwijzer in de polis Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Uitsluitingen Art. 3 Dekkingsgebied Art. 4 Uitkering bij overlijden (rubriek A) Art. 5 Uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek B) Art. 6

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Wegwijzer in de polisvoorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Uitsluitingen Art. 3 Dekkingsgebied Art. 4 Uitkering bij overlijden (rubriek A) Art. 5 Uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek

Nadere informatie

Luyten Voordeel Pakket

Luyten Voordeel Pakket GOV - LVP Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden model 820 Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit lid 1 Nadere begripsomschrijvingen Begunstiging U bent de begunstigde voor alle uitkering(en). Bij overlijden wordt rechtstreeks

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Allianz Nederland Schadeverzekering Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad, de

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSOONLIJKE ONGEVALLEN BVW-PO(1109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Voorwaarden VoordeelPakket - Uw ongevallen

Voorwaarden VoordeelPakket - Uw ongevallen In de voorwaarden van de Ongevallenverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 1 en 2). Waarvoor u bent verzekerd (pagina 3). Waarvoor u niet bent verzekerd (pagina

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen DK620 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 8 Nadere begripsomschrijvingen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden (Bijzondere Voorwaarden) M-OI-09-09 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Verzekerden zijn de inzittenden van het motorrijtuig. 1.2 Inzittenden Inzittenden zijn: - degenen

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden OG15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade; Online schade melden doet u snel en eenvoudig op uw Persoonlijk

Nadere informatie

Overeenkomst collectieve dienst-ongevallenverzekering

Overeenkomst collectieve dienst-ongevallenverzekering Winterthur Schadeverzekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier 212p Overeenkomst collectieve dienst-ongevallenverzekering 1 Begrippen 2 Onderwerp van de overeenkomst 3 Beperkingen

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Overlijden 2 2.2 Blijvende invaliditeit 2 2.2.1 Wanneer stellen wij de mate van

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 405-76 Wegwijzer zie artikel Het begrip ongeval 1 Omvang van de dekking 2 Invloed van bestaande

Nadere informatie

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model O 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Wie zijn verzekerd? U, uw verzekerde gezinsleden of passagiers van uw motorvoertuigen tussen 5 en 70 jaar. Waar bent u verzekerd? De verzekering is van toepassing op Aruba, Bonaire en Curaçao. Wat is wel

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-84 Wegwijzer zie artikel Het begrip ongeval 1 Dekkingsgebied 2 Recht op uitkering bij overlijden (Rubriek A) 3 Recht op uitkering bij blijvende invaliditeit

Nadere informatie

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks Allianz Global Risks Nederland Global Risks Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad,

Nadere informatie

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 Inhoud Artikel : 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijziging van de verzekering 7 Duur en einde van de

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Ongevallenverzekering ten behoeve van inzittenden van auto's Verzekeringsvoorwaarden INZ 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003) Inhoud

Nadere informatie

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven worden, worden nader beschreven in artikel 9 Nadere

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden van de NurseStation ongevallenverzekering. Deze vormen één geheel met onze Algemene

Nadere informatie

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING FBTO ONGEVALLENVERZEKERING VOORWAARDEN VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Inhoud pagina 1. Begripsomschrijvingen................................ 2 2. Omschrijving van de dekking............................

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (OV10)

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (OV10) Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde van de verzekering 8 Slotbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Ongevallen AEGOV08 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Doorlopende zakenreisverzekering

Doorlopende zakenreisverzekering Doorlopende zakenreisverzekering (ZV ZR308) Bijzondere voorwaarden Rubriek 3 Ongevallen De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Artikel 3 Welke schade vergoeden wij niet? _ 3 Artikel 4 Wat moet verzekerde doen bij schade? 4 Artikel 5 Wanneer kunnen wij de verzekering

Nadere informatie

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering Collectieve ongevallenverzekering COV1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen Schade

Nadere informatie

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.)

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Model SVVP 06-PO

RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Model SVVP 06-PO RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN Rubrieksvoorwaarden In deze rubrieks voorwaarden zijn per dekking de rechten en de plichten van verzekerde en die van ons omschreven. Welke dekking(en) voor verzekerde van

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. bij blijvende 9 Invloed van bestaande Home 1 Voorwaarden Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde?

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? Polismantel 3554 Ongevallenverzekering Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Dekking

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Studentenpakket Ongevallen Aanvullende voorwaarden versie 2.0 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Ongevallen vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het Studentenpakket. De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN ---

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN --- 1 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring na overlijden 5 Uitsluitingen 6 Verplichtingen na een ongeval 7 Vaststelling

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden (A) Art. 5 Uitkering

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 187-20.1504

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering evenementen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen. U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (ONG-1509)

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (ONG-1509) schadeverzekeringen voor PGGM&CO leden aangeboden door VvAA schadeverzekeringen N.V. Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (ONG-1509) Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Ongevallenverzekering

Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3010 Hollands Kroon Assuradeuren Ongevallenverzekering 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 Als uzelf 1.3 Als uzelf en uw partner 1.4 Als uzelf

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering voor inzittenden van auto's

Collectieve Ongevallenverzekering voor inzittenden van auto's Collectieve Ongevallenverzekering voor inzittenden van auto's Polisvoorwaarden Polismantel 448-84 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 - de maatschappij 1.1 - verzekerden 1.2 - ongeval 1.3 - het

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 07 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET. Model 18320-0102

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET. Model 18320-0102 VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET Model 18320-0102 ALGEMENE VOORWAARDEN d e f Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1 maatschappij:

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN IN-/OPZITTENDEN Voorwaarden modelnummer ZP-V1008 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden. De woorden die cursief zijn

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Versie CO2005

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Versie CO2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

belangrijke informatie

belangrijke informatie VOORWAARDEN REAAL Goed Geregeld Pakket - UW ONGEVALLEN In de voorwaarden van de REAAL Ongevallenverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). (pagina 2 en

Nadere informatie

Gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Gezinsongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GO 07 S1644.75 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Ongevallen

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Ongevallen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 44 44 www.aevitae.com klantenservice@aevitae.com Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Ongevallen Formuliernummer AEVZZP ONG 2018 Inhoudsopgave pag. Voorwaarden ZZP

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005

Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005 Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Bestuurder 1.2 Motorrijtuig 1.3 Ongeval 1.4 Verzekerde Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:

Nadere informatie

Reaal Pakket voor de Zaak

Reaal Pakket voor de Zaak Reaal Pakket voor de Zaak Voorwaarden ZZP Ongevallenverzekering In de voorwaarden van de Reaal ZZP Ongevallenverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). Waarvoor

Nadere informatie

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering nr. 1241 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijziging van de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering

Voorwaarden Ongevallenverzekering Voorwaarden Ongevallenverzekering LON15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Model F8205.01 Deze Bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden (model F8005.01) Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 1 / 6 Rubriek Verkeer

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017)

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Behorende bij de Algemene Voorwaarden (AVW) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerden Alle werknemers

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW ONGEVALLENVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW ONGEVALLENVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW ONGEVALLENVERZEKERING In de voorwaarden van de REAAL Ongevallenverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent

Nadere informatie

Persoonlijke Ongevallenverzekering

Persoonlijke Ongevallenverzekering Persoonlijke Ongevallenverzekering Voorwaarden Polismantel PO9807/juli 1998 12 09 10-09 1 12 09 10-09 NHS.indd 1 20-07-10 13:46 Begripsomschrijvingen Artikel Definities 1 Omvang van de dekking Grondslag

Nadere informatie

Deze dekking is uitsluitend van kracht, indien deze verzekeringsvorm is vermeld op het laatst afgegeven polisblad.

Deze dekking is uitsluitend van kracht, indien deze verzekeringsvorm is vermeld op het laatst afgegeven polisblad. 0 Gestand door POLISBANK Algemene voorwaarden Gezinsongevallen Deze dekking is uitsluitend van kracht, indien deze svorm is vermeld op het laatst afgegeven polisblad. Zurich: Zürich Versicherungs- Gesellschaft,

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Ongevallenverzekering 03 114 14-09 In de voorwaarden van de REAAL Ongevallenverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Elders Lopende verzekeringen Artikel 6 Indien op het moment van de schade de verzekerde voorwerpen ook elders tegen

Nadere informatie

Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering 51 E

Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering 51 E Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering 51 E De verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-77 Wegwijzer (Tussen haakjes de bijzondere bepalingen bij de Jeugdongevallenverzekeringen). zie artikel Dekking - het begrip ongeval 1 (12) - omvang

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering nr Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking

Voorwaarden Ongevallenverzekering nr Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking Voorwaarden Ongevallenverzekering nr. 1349 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijzigingen 3. Uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504 Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504 8.0096.00.0504 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN IN-/OPZITTENDEN BVW-OIO(0109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt, zijn

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1121 1. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1121 1. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1121 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde: degene, die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon gebruik maakt van het motorrijtuig. 1.2

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering

Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Voorwaardenblad 11.3 Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Artikel 188-20.1509 Datum 1 september 2015 Inhoud pagina 1 Omschrijving van de dekking 4 1.1 Ongeval 4 2 Recht op uitkering

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden Model IAC/POI.01/J2014. Polis voorwaarden

Ongevallen Inzittenden Model IAC/POI.01/J2014. Polis voorwaarden Polis voorwaarden Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag van de verzekering 2 Verzekeringsgebied 3 Dekking 4 Uitsluiting 5 Vaststelling van de uitkering bij blijvende invaliditeit 6 Invloed van bestaande

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOOL-ONGEVALLENVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOOL-ONGEVALLENVERZEKERING 1. VERZEKERDEN Als verzekerden worden beschouwd: - de leerlingen van de verzekerde onderwijsinstelling; - het personeel van de verzekerde onderwijsinstelling als omschreven in artikel 2.2 van de Algemene

Nadere informatie

IAK Ongevallenverzekering

IAK Ongevallenverzekering IAK Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden OG13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Ongevallenverzekering OG13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Ongevallenverzekering Particulieren 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Productvoorwaarden Ongevallenverzekering. Rubriek 5 Kosten van Geneeskundige behandeling. Inhoudsopgave

Productvoorwaarden Ongevallenverzekering. Rubriek 5 Kosten van Geneeskundige behandeling. Inhoudsopgave Rubriek 5 Kosten van Geneeskundige behandeling Inhoudsopgave Rubriek 5 Kosten van Geneeskundige behandeling Artikel 15 Aanvullende verplichting bij schade Artikel 16 Omvang van de dekking Artikel 15 Aanvullende

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 07 S1650.75 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden (A)

Nadere informatie