Geloven maakt verschil

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geloven maakt verschil"

Transcriptie

1 Geloven maakt verschil Thema s voor jeugdgroepen Deel 1, hoofdstuk 3 Wie heeft er de leiding? Omgaan met gezag: Ouders - Leraren Wie heeft er de leiding? Omgaan met gezag, leraren De jongeren en Gezag Achtergrondinformatie 3 Marten Knevel 1999 In 1983 verscheen er en boekje van de socioloog de Haas, met als titel: De vaderen zijn niet meer. In dat boekje betoogt de Haas, dat in de westerse samenleving de vaderfiguur steeds meer wegvalt. daardoor blijven mensen als 'wezen' achter. De kenmerken van die vaderloze maatschappij zijn de volgende: 1. Traditionele gezagsdragers maken plaats voor functionele gezagsdragers, zowel in bedrijf, kerk als gezin. [Mensen hebben geen gezag meer omdat zij dat van ouds altijd gehad hebben, maar omdat het bij hun functie past.] 2. Inspirerende identificatiefiguren zijn verdwenen. In hun plaats kwamen kleurloze functionarissen. De taak van het opvoeden wordt overgenomen door functionarissen zoals directeuren en leraren. 3. Mensen worden steeds meer nummers en instanties. De echte ontmoeting met de ander vindt nog slechts plaats in de privé sfeer, die steeds meer een aparte wereld tegenover de abstracte samenleving wordt. 4. Het optimistische toekomstperspectief is weggevallen. De vader, die je beschermt tegen crisis in je emotionele bindingen en die je begeleidt naar je toekomstige identiteit verdwijnt uit de samenleving. Dat maakt het groeien naar volwassenheid moeilijker. Het Vaderlijke gezag [Paternalistische] is in de belevingswereld van jongeren verdacht. Vaders zijn dikwijls meer machteloze slachtoffers dan gezagsdragers. Door het verschijnsel van de toenemende vaderloosheid in onze cultuur is het voor opgroeiende jongeren steeds moeilijker geworden zich maatschappelijk te engageren. Er is geen erkenning en herkenning. Velen raken van de samenleving vervreemd en oriënteren zich daardoor vaak uitsluitend op hun leeftijd- en lotgenoten. Door angst voor verlies van vrijheid en onmacht om zich te engageren worden definitieve keuzen eindeloos uitgesteld. [Beroepskeuze, samenlevingsvorm, kinderen, rolverdeling etc.] Lit.R. Wind, geloof in wording.

2 Enkele algemene opmerkingen. Gezag is niet vanzelfsprekend. Jongeren zij allergisch voor mensen die gezag opeisen bij hen jongeren, maar die zelf niet leven zoals ze zeggen. Dingen moeten waar je de zin niet van inziet. Ook verbonden met de kerk. Je moet naar de kerk. Je moet naar catechisatie. Moetje luisteren naar je ouders en leraren? Wanneer wel/ niet? waarom wel/niet? Delen van verantwoordelijkheid. Mee beslissen. Kinderen moeten meer kunnen mee beslissen? De Ideale leraar hoeft geen orde te houden. Beginnende leerkrachten kunnen gerust zijn. De ideale leraar moet volgens brugklassers in het voortgezet onderwijs vooral goed kunnen uitleggen. Orde houden is minder belangrijk evenals leeftijd en sekse. Aan het kenmerk "rechtvaardig zijn tegen leerlingen" hechten zij meer waarde dan aan "aardig" zijn. Dit blijkt uit een onderzoek, verricht in opdracht van het Instituut voor onderzoek van het onderwijs en gepubliceerd in het novembernummer van Didactief. Zo'n duizend brugklassers van vier scholengemeenschappen voor mavo, havo en vwo kregen dertien kenmerken van de ideale leraar voorgelegd. "Goed kunnen uitleggen" scoorde het hoogst, gevolgd door "rechtvaardig zijn". "Zorgen dat leerlingen zich op hun gemak voelen", kwam als derde uit de bus. "Aardig zijn" deelde de vierde plaats met "boeiend en interessant lesgeven" en "open staan voor persoonlijke dingen". Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de leerlingen van een leraar verlangt dat hij heel goed kan orde houden Vrij goed orde houden is voor de helft van brugklassers belangrijk. Voor veertien procent hoeft dat maar een beetje. De leerlingen van Mavo 5 over de ideale leraar/lerares. Voor ons is de ideale leraar iemand die goed kan uitleggen. Hij of zij gebruikt zoveel mogelijk variatie, bijvoorbeeld met komische opmerkingen als hij/zij lesgeeft. Dit zorgt voor een aangename, gezellige sfeer en de les blijft daardoor interessant. Als een leerling iets moeilijk vindt, moet de leraar behulpzaam zijn en de leerling op weg helpen. Ook moet de leerling op een bepaalde wijze gemotiveerd worden. Het moet hem/haar gunstig in de oren klinken. Die leraar moet geduld en begrip opbrengen tegenover alle leerlingen. Hij of zij moet dus niet direct uitvallen als een leerling vervelend is. Hij moet dat op een kalme manier oplossen. Dat is erg belangrijk voor ons!!! overgenomen uit: [Internet-]Schoolkrant VSO Ekkersbeek febr "Veel ouders zijn zeikers" Psycholoog en vader Wouter Schoonman Schreef boekje over het gedrag van ouders. "Omdat ik het zeg" - Uitgeverij Aramith - kosten f 17,90 Handen wassen voor het eten! Niet smakken! Het geld groeit me niet op de rug! Dat vraag je maar voor je verjaardag! We doen het voor je eigen bestwil! Niet aankomen! Kijken doe je met je ogen! En wat zeggen we dan...! Het zijn van die zinnetjes die alle ouders gebruiken. Te pas en te onpas. Jongetje in bed roept naar beneden: "Pap, ik heb zo'n dorst. Mag ik een glaasje water?." Vader brult naar boven: "Je hebt al genoeg gedronken. Ga nou maar slapen." Jongentje roept nog eens: "Pap, mag ik een glaasje water?." Vader bromt boos: "Hou op met zeuren en ga slapen! " Jongetje roept weer: "Pap, ik wil een glaasje water. " Vader blaft bijna: "Hou je mond of ik kom naar boven! " Roept jongetje: "Neem je dan gelijk een glaasje water mee?" Ouders kunnen soms niets anders verzinnen dan een dooddoener uit de oude doos. Kan het niet een beetje rustiger? Moet de hele buurt het horen? En nou is het afgelopen! Als je nu niet onmiddellijk ophoudt, dan zwaait er wat! Hoe sterk de maatschappij ook veranderd is, de oudertaal is gelijk gebleven. Aan tafel hoor je nog altijd: Niet praten met een volle mond! Als je je bord niet leeg eet, dan krijg je geen toetje. Je hebt mes en vork gekregen! Niet smakken! Je blijft net zo lang aan tafel tot je bord leeg is! Waarom vindt U dat zo vervelend? "Omdat ouders het zonder na te denken van hun ouders overnemen. Ze geven die regels door zonder zich af te vragen waarom die regels er eigenlijk zijn. Niet met volle mond praten! Bijna alle ouders zeggen het. Maar waarom eigenlijk? Volwassenen praten toch ook met volle mond? Dat is handig. Dan kun je twee dingen tegelijk doen. Eten en praten, Maar kinderen krijgen te horen dat ze eerst hun mond leeg moeten eten. Veel opvoeders vinden dat kinderen het van binnen pas op orde kunnen krijgen, als het buiten op orde is reinheid, rust en regelmaat. "Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Al die fatsoenlijke regeltjes. Bah. Als mijn zoon met vuile kleren naar school wil, dan houd ik hem niet tegen. Als mijn dochter hartje zomer in haar winterkleren naar school wil, dan ga ik dat niet verbieden. Ik zal zeggen: 'weet watje doet, je zult het erg warm krijgen, iedereen zal je raar aankijken.' Maar ik zeg niet: het mag niet en daarmee uit!" Veel ouders zullen het gewoon niet toestaan. Maar ik vind veel ouders zeikers. Mezelf incluis." Overgenomen uit: [Internet-1 Schoolkrant VSO Ekkersbeek febr De Bijbel en Gezag De wetten en het wettelijk gezag beschermen de samenleving tegen het gevaar van chaos. De burgerlijke macht, zo vertelt Paulus aan de Romeinen [Rom.13: l-13:7] is door God ingesteld en dient om het goede te bevorderen en het ~ te onderdrukken [Ex 21:1-22:31]. Omdat zij onderworpen zijn aan Gods -,vil, zijn

3 christenen ook gehoorzaamheid verschuldigd aan de burgerlijke en strafrechtelijke wetten van het land waar zij wonen. Volgens het Nieuwe Testament hebben deze menselijke wetten in beginsel goddelijk gezag, omdat zij grenzen stellen aan de destructieve neigingen van de gevallen mensheid. Christenen worden daarom in het nieuwe testament vaak opgeroepen om de gezagsverhoudingen van de samenleving waartoe zij behoren te respecteren. Tot die gezagsverhoudingen behoren het gezag van meesters over slaven, mannen over vrouwen en overheid over burgers. [1Petrus 2:13-15,18,19; 3:1,2; 1Tim 2:1,2; Titus 3:1]. Deze teksten weerspiegelen overigens wel de maatschappelijke verhoudingen van die tijd. In onze tijd zou het ondenkbaar zijn om meesters van slaven te zien als door God gegeven gezag.. Je moet de bijbel op dit punt dan ook zo opvatten, dat een maatschappelijke orde met de bijbehorende gezagsverhoudingen door God bedoeld zijn en nodig zijn en dat zij daarom gerespecteerd moeten worden. Die maatschappelijke orde mag echter best veranderen en zal ook veranderen als de concrete gezagsverhoudingen getoetst worden aan het Evangelie. Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten: "Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus." [Vgl ook 1Corinthe 12:13]. In de gemeente gelden dus al andere gezagsverhoudingen. Mede daardoor waren het in de eerste plaats evangelische christenen die zich verzet hebben tegen slavernij. Zij stonden aan de wieg van de afschaffing van de slavernij. Je ziet hier direct het gevaar van een verkeerd omgaan met de bijbel. Als je de bijbel op zulke punten letterlijk neemt, dan kun je zover komen datje slavernij verdedigt met de bijbel in de hand. Paulus schreef. 'Er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.'maar burgerlijke wetgeving of handelingen van de regering kunnen duidelijk in strijd zijn met Gods wil, en dan moet de christen 'Gode meer gehoorzamen dan de mensen'. [Handelingen 5:29] Verschillende verhalen in het nieuwe testament laten zien, dat christenen ongehoorzaam zijn aan het gezag van de geestelijke leiders. Een goed voorbeeld is het verhaal van Handelingen 5:12-42, waar de apostelen tegen het uitdrukkelijke bevel van het wettige gezag in doorgaan met het vertellen over Jezus, zelfs als zij daarmee hun leven in gevaar brengen. En Jezus zelf is hen daarin voor gegaan. Hij ging tegen de maatschappelijke verhoudingen van zijn tijd in, door niet Tollenaars en zondaars om te gaan en door vrouwen net zo serieus te nemen als mannen, ook in godsdienstige zaken en symbolische manier. Het gaat er om dat christenen weigeren om te knielen voor de Keizer en voor zijn priesters, omdat zij maar een God hebben, namelijk de Here God zelf Alleen voor die God knielen zij. In een democratie hebben bijna alle ingezetenen natuurlijk een stem bij het kiezen van hun regering en zo hebben zij indirect invloed op de wetten. Zo moeten wij alles doen wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat deze rechtvaardig en heilzaam zijn. Jezus zelf heeft trouwens op een heel andere manier gezag dan vele gezagsdragers in de wereld. Op vele plaatsen in de evangeliën staat beschreven hoe de mensen onder de indruk raken van de woorden en daden van Jezus. Hij sprak met gezag, anders dan de officiële godsdienstige leraren. Mattheüs 7:21-29 par. Lucas 4:31-37 par. De Schriftgeleerden van zijn tijd legden de mensen allerlei ondraaglijke lasten op als verplichting. Zij eisten gezag, maar zij hebben geen echt gezag omdat zij schijnheilig zijn. Omdat zij dingen eisen die zij zelf niet waar maken. [Lucas 11:37-54]. Jezus eist geen gezag, maar hij heeft vanzelf gezag als Hij handelt en spreekt. Dat blijft zo: Jezus dwingt mensen niet om Hem te gehoorzamen en naar Hem te luisteren. De vrijheid van mensen blijft gegarandeerd. Jezus roept wel op om echt te zijn als je wel naar Hem luistert. Als je zegt dat je in Hem gelooft, dan moetje daar ook naar leven. [Vgl. Mattheüs 7:21-26] Literatuur: Handboek bij de Bijbel; Handboek van het Christelijk Geloof. ga zo maar door. In het oude testament zie je bovendien. dat de profeten de 'door God ingestelde overheid' bekritiseren omdat zij hun gezag verkeerd gebruiken, namelijk om er zelf beter van te worden ten koste van de zwakken in de samenleving. [Lees bijvoorbeeld het boekje Amos, maar eens.] Er kunnen zich blijkbaar omstandigheden voordoen waarbij een regering zo slecht is, zo erg te kort schiet in het vervullen van de haar door God opgelegde taken, dat zij niet langer gehoorzaamheid verdient. Openbaring 13 schrijft daarover op

4 Suggesties voor doelstellingen 5. De jongeren ontdekken, dat gezagsverhoudingen door God bedoeld en nodig zijn en dus respect verdienen. 6. De jongeren ontdekken, dat gezag niet ten koste van alles gerespecteerd behoeft te worden. [Zij vragen zich af: wanneer wel en wanneer niet] 7. De jongeren krijgen oog voor het soort gezag dat Jezus uitstraalde. 8. De jongeren ontdekken welke redenen vanuit het evangelie belangrijk zijn om wel of geen gezag te erkennen. Suggesties voor de opzet van de avond Ideeën voor de inleiding 1 een eigen verhaal Misschien heb je zelf ervaringen met leraren of andere gezagsdragers waar je moeite mee hebt gehad. Iemand waarmee je altijd overhoop hebt gelegen. Of waarin tot uiting komt, datje van de een als vanzelf ge zag aanvaard en van de ander juist helemaal niet. 2 Mensen met gezag Lees samen het gebed 'Mensen met gezag' uit de bijlage en praat daarover door met de jongeren. Misschien kun je met elkaar spreken over wat ze herkennen en wat niet. Welke dingen de jongeren misschien anders zouden zeggen. Er kan zo een ander gebed ontstaan, waarmee je de avond zou kunnen afsluiten. 3 Stukje uit: Alice in Wonderland Als je denkt dat de jongeren het begrijpen kun je een stukje van Alice in wonderland op video laten zien of een stukje samen lezen. Bijvoorbeeld het stukje van de rups waar Bart Peters het o-"er heeft. Of het stukje van de hartenkoningen en haar kaartenonderdanen. Praat aar over door. Leg op een gegeven moment een link met gezag dat wel werkt en gezag dat niet werkt. Zie opmerkingen van Bart Peters en leg een relatie met het gezag dat van Jezus uitging., 4 Ouders zijn zeikers Gebruik een van de passages uit het artikel met deze titel als inleiding en praat daarover door. Laat de jongeren uit eigen ervaringen vertellen en meningen geven. Verbreed het dan naar gezag in het algemeen en leg tenslotte een relatie met christen zijn en geloven. Naar Gods bedoelingen met gezag of naar het gezag van Jezus. 5 Ik kan hem niet uitstaan Gebruik het gebed met deze titel uit de bijlage als inleiding door het bijvoorbeeld samen te lezen. Praat er dan over door, over het verschil tussen een goede en een slechte leraar. Wanneer er wel gezag is en wanneer niet. Leg een verband met het gezag van Jezus. 6 SCHOOL Lees het 'gedicht' SCHOOL met de groep en praat erover door. Is dit een herkenbare situatie? Wat is er mis? Hoe beoordelen de leerlingen het optreden van de leraar? Zijn leraren soms zo? trek een lijn naar de waarde gezag, goed en slecht gezag of naar het gezag van Jezus. Gespreksideeën (vragen) Opmerking: De puberteit is een tijd waarin alle gezag in principe ter discussie kan komen te staan. Ouders en leraren e.a. worden gemakkelijk belachelijk gevonden. Jongeren zijn op zoek naar een aanvaardbare manier van omgaan met gezagsdragers in hun omgeving. 9. Welk soort leraren hebben uit zichzelf wel en welk soort leraren hebben geen gezag? 10. Hoe komt het dat de een uit zichzelf wel gezag heeft en de ander niet? 11. Wat voor soort leraar was Jezus volgens jou? 12. Wanneer doe je niet wat een leraar van e vraagt? Waarom niet? 13. Wanneer vind je datje ongehoorzaam mag zijn aan je ouders? waarom? 14. Wat is het verschil tussen iemand die gezag heeft en iemand die macht gebruikt? 15. Waarom denk je dat Jezus zoveel gezag had bij mensen? 16. Leraren hebben ook een bepaalde macht. Vind je dat nodig? Waarom? 17. Als je het ergens niet mee eens bent, kan het dan toch goed zijn om te gehoorzamen? Waarom? 18. Wat is het nut van gezagsdragers [mensen die regels vaststellen en die zorgen dat we ons aan die regels houden?]

5 19. Wat zou er gebeuren als er geen gezagsdragers [leraren, ouders, regering, politie] waren? Bijlage Te gebruiken bijbelgedeelten Lucas 20: Joodse leiders vragen aan Jezus of zij wel of niet belasting moeten betalen aan de keizer. De Keizer staat voor de romeinse bezetter van het land Israël. Het is geen rechtmatige regering in de ogen van de joden. geen belasting betalen aan die overheid is een daad van verzet tegen een goddeloze regering vinden zij. Maar Jezus reageert anders. In feite kun je zeggen: Zolang de gehoorzaamheid aan dat gezag niet in strijd is met de gehoorzaamheid aan God is er niets tegen om dat gezag te erkennen en te gehoorzamen. Het is zelfs goed om dat te doen. Romeinen 13 :1-7. Over de bedoeling van allerlei vormen van gezag op aarde. In dit geval de staat. Maar daarbij behoort heel de gezagsstructuur: landelijke regering, plaatselijke overheid, de maatschappelijke regeling van het ouderlijke gezag over kinderen en ook de gezagsverhoudingen op scholen. Gezag is nodig en door God bedoeld in een samenleving om onrecht, chaos, plundering en wanorde tegen te gaan. In landen waar geen gezag is of erkend wordt, daar ontstaan chaos, burgeroorlog, geweld, moord en doodslag, onrecht etc. Overigens ook in landen waar de regering haar taak niet goed vervult. [Albanië, Ruanda, Bosnië, etc.] Marcus 1: [28]. Jezus spreekt met gezag: Hij roept mensen op om hun leven te veranderen [Waarom zouden ze?] en Hij zegt tegen vissers om als leerling met Hem mee te gaan [Waarom zouden ze?], maar op de een of andere manier straalt Hij dat gezag ook uit, heel anders dan anderen. Mensen luisteren naar Hem. [Is dat herkenbaar? De ene mens heeft wel gezag, de andere niet van zichzelf. Leraren? en dat heeft niet te maken met streng zijn of zo]. Je kunt ook een andere van de bovengenoemde teksten gebruiken. Bart Peters over gezag. "Wie mijn leven echt heeft beïnvloed is Lewis Carroll, vooral Alice in Wonderland. Echt waar. Vroeger niet, als kind vond ik zijn boeken niets. Logisch, want eigenlijk is het volwassenenliteratuur. Het is je reinste de wereld-door-een-waasvan-drugs-bekeken-waanzin. Maar op latere leeftijd, heb ik er wel een soort sleutel in gevonden: Ah ja, dan stap ik dus ook door het leven als een soort Alice. En als ik weer iemand uitzonderlijk uit zijn nek vind kletsen, dan is dat de rups op de paddestoel. Je ontwikkelt een soort schild waarmee je alle gezwam en alle pretenties kunt afweren. Je lacht erom. "Ik heb nooit geloofd in macht of gezag. Te strenge leraren op je school, mensen die zich directeur noemen. Dat waren allemaal figuren uit Alice in Wonderland. Pompeuze gekken. Tenzij ze natuurlijk-gezag uitstralen. En dat zijn altijd de mensen die geen lintjes dragen. "De simpelen blijven. Toots Thielemans heeft ook zoiets. Ik heb laatst nog met hem mogen samenspelen. Als je dan je ogen dicht doet, zie je alle sterren van de hemel. En eigenlijk is het allemaal gebaseerd op simpele, glijdende noten. "Ik geloof meer in het natuurlijk-gezag van dat mondmuziekje dan in het onnatuurlijk gezag van een fabrieksdirecteur. Die zijn strepen misschien alleen te danken heeft aan zijn afkomst. En in werkelijkheid een alcoholprobleem heeft en iets heel vervelends met zijn secretaresse. Leraar door: Albert Hendriks Ik heb een leraar als een sul. En daar baal ik van. Want ik ben een goeie knul. Als hij voor de klas staat. Klaagt hij over mij. Noemt me "een nul" Maar toch blijf ik een goede knul. Uit [Internet-1 Schoolkrant VSO Ekkersbeek. Dec. 1995

6 Mensen met gezag Ik heb nogal wat moeite met "gezagsdragers": ouders, leraren, dominees, leiders. Ik voel me niet op m'n gemak bij hen, onzeker van mezelf. Ik heb altijd het gevoel dat ze kritiek op me hebben. Soms ben ik opstandig en wil dan het tegenovergestelde doen van wat zij willen om mijn onafhankelijkheid te bewijzen. Of ik doe stoer en spreek hen tegen om hen kwaad te maken. Hoort dit allemaal bij het groeiproces? Of mankeert er iets aan mij9 Heer, vergeef me mijn opstandigheid. Geef mij mensen met gezag die ik kan vertrouwen. Geef dat ik een goede verstandhouding met hen heb. Wijs mij de juiste weg om onafhankelijk te zijn. Ik kan hem niet uitstaan Heer, ik heb het land aan een van mijn leraren. Hij is gewoon niet rechtvaardig. Hij wil ons niet helpen bij moeilijkheden. Hij is sarcastisch en probeert je in verlegenheid te brengen. Hij geeft altijd een grote taak op, net voor de vakantie of een grote sportgebeurtenis. Hij trekt sommigen voor en heeft z'n lievelingetjes. Ik kan hem niet uitstaan. SCHOOL Het is 10 februari Er is een meisje dat moeilijkheden heeft om iets te leren. Ze is zeventien jaar. De leraar is voor sommigen een goeie vriend. Op een morgen had de leraar een vraag aan een meisje uit de vierde. Zij dacht: "Ik wist niet wat ik moest zeggen", mijn adem stokte me in m'n keel en het leek of mijn tong dwars in mijn mond zat. Hij stond daar maar en keek me strak aan. Gemeen vond ik het. Waarom vroeg hij dat nou net aan mij? Steeds roder werd ik en steeds woedender. Op zijn gezicht verscheen een grijns. Op dat moment werd het me teveel. Ik raapte al mijn moed op en begon te brullen tegen de leraar en nog een paar lelijke woorden gezegd en meteen gevraagd? Waarom nou ik? Waarom moest ik die vraag beantwoorden? Hij zei: "Ga naar huis trut en bied morgen je excuus aan mij aan, zo niet dan schors ik je en de kans is groot datje thuis blijft". Ze heeft de volgende dag haar excuus aangeboden en alles is vergeten en ver- geven. Marijn Koenraat (VBOT-5B) Uit [Internet-1 Schoolkrant VSO Ekkersbeek, febr Hoe kan ik nou met zo iemand opschieten? Ik kan die situatie niet ontvluchten. Heer, geef me het geduld om deze klas door te komen zonder een uitbarsting. Laat me zien hoe het misschien mogelijk is beter om te gaan met deze moeilijke figuur. Ik ben dankbaar dat er ook andere leraren zijn, met wie je gemakkelijker kunt opschieten, die behulpzaam zijn, die gevoel voor humor hebben en die iets om onze gevoelens geven. Dank U voor die goeie leraren, Heer.

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12?

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Romeinen 7:7. Paulus stelt weer een vraag, die het voorafgaande mogelijk oproept bij mensen. Hij zei immers, dat de wet (vroeger) zondige hartstochten in ons opriep

Nadere informatie

Schets 3 Een onmogelijke opdracht

Schets 3 Een onmogelijke opdracht Schets 3 Een onmogelijke opdracht A. Doel 1. Betekenis benoemen. Ook dit wonder is een teken dat heenwijst naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Heere Jezus laat zien dat Hij gekomen is om te behouden.

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Preek 8 de opstanding

Preek 8 de opstanding Preek 8 de opstanding Ik wil kort wat zeggen over het karakter van de dienst. U hebt waarschijnlijk wel begrepen dat het weer een dienst is in het jaarthema terug naar de kern. Vandaag de betekenis van

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Leidingdeel Bijbelstudie Galaten schets 2 Op het scherp van de snede (Galaten 2)

Leidingdeel Bijbelstudie Galaten schets 2 Op het scherp van de snede (Galaten 2) Leidingdeel Bijbelstudie Galaten schets 2 Op het scherp van de snede (Galaten 2) A) Doel 1. Betekenis benoemen Paulus maakt in dit hoofdstuk scherp onderscheid tussen Wet en Evangelie. Niet door de werken

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op,

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op, Het team Hé, broeder, Kan ik je even spreken? Ja, wacht even, oké, oké, ja, zeg het maar. Nou, ja, het zit eigenlijk zo: je hebt mij heel erg pijn gedaan. O? Ja. Ik heb één van je oude toespraken beluisterd.

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING.

DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING. DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING. Zondag 32 / gehouden op 10-08-2008 / p.1 Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ld 95:1.2.3 (Liedboek) Gebed Schriftlezing: Titus 2:1-3:7 Zi: Gez. 178 (KGB) Preek:

Nadere informatie

Hoe kunnen we dit praktiseren? Wat is hierbij van belang? Waar dienen we voor onszelf op te letten?

Hoe kunnen we dit praktiseren? Wat is hierbij van belang? Waar dienen we voor onszelf op te letten? 1 2 het functioneren van geestelijke gaven in de gemeente, gaat het over het functioneren van geestelijke mensen in het lichaam van Christus. Jezus wil alle mensen die tot Hem komen een plaats geven in

Nadere informatie

Het is duidelijk, dat in dit papier de vraag behandeld moet worden, of die teksten spreken over echte christenen die dan weer afvallen.

Het is duidelijk, dat in dit papier de vraag behandeld moet worden, of die teksten spreken over echte christenen die dan weer afvallen. Afval van heiligen door Dr. A. Dirkzwager Inleiding De kwestie waarover onder christenen verschillend gedacht wordt, betreft de vraag, of mensen die eenmaal wedergeboren zijn, nog van het geloof kunnen

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Geloof

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Geloof Kingdom Faith Cursus KF05 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Geloof Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Deel je leven rond de maaltijd

Deel je leven rond de maaltijd Deel je leven rond de maaltijd opzet voor zes bijeenkomsten Geloven is geen theoretische aangelegenheid, het raakt en verandert het leven elke dag. Maar hoe wordt dat zichtbaar in het dagelijks leven?

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Bijbels De Bijbel wat zijn er veel soorten en maten van in Nederland te krijgen! We zijn gezegend! Een rijkdom dat er bijna voor elk wat wils is.

Bijbels De Bijbel wat zijn er veel soorten en maten van in Nederland te krijgen! We zijn gezegend! Een rijkdom dat er bijna voor elk wat wils is. 27 oktober 2013 Bijbelzondag Preek over Galaten 5:13 6:10 Uit de Bijbel in gewone taal Gemeente van Jezus Christus, Bijbels De Bijbel wat zijn er veel soorten en maten van in Nederland te krijgen! We zijn

Nadere informatie

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2)

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) Les 9 - Redding Ik werd een kind van God Ik werd gerechtvaardigd In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) In 1 Johannes

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet.

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet. 5 e zondag van Pasen - Een woning met vele kamers Bij Johannes 14 : 1-14 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is hij toch? Die vraag klinkt

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen Preek Gemeente van Christus, Wat heeft je geloof te maken met de afwas? Wat een vreemde vraag is dat! Geloof en afwas, hebben die iets met elkaar te maken dan? Bij geloof denk je aan naar de kerk gaan,

Nadere informatie

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven

Geven aan de Here: Dank- en voorbedegebed Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte Inzameling gaven Liturgie preek van 17 mei 2015 over Titus 3,4 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum, 09.30u -Vrucht van de Geest, vriendelijkheid [Welkom en mededelingen door ouderling] Komen tot de Here Voorzang, Psalm

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God?

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? 1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

De daden van de vergoddelijkte Augustus, met welke hij de wereld aan het oppergezag van het Romeinse volk onderwierp.

De daden van de vergoddelijkte Augustus, met welke hij de wereld aan het oppergezag van het Romeinse volk onderwierp. Het leven van Jezus 2.0 Preek over Handelingen 1:1-5 [dia 1] Pas kregen we van mijn schoonmoeder een foto. Een foto van vroeger, van het gezin van de opa van mijn schoonmoeders moeder. Er staat geen jaartal

Nadere informatie

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben.

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben. 21-02-2016 Lucas 9: 28-36 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie ben jij? Wie bent u? Als we iemand voor het eerst ontmoeten op een feestje, of misschien ook wel na de kerkdienst onder de koffie, wordt

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Laren NH - 2 maart 2014 Mattheus 6

Ontmoetingskerk Laren NH - 2 maart 2014 Mattheus 6 Ontmoetingskerk Laren NH - 2 maart 2014 Mattheus 6 Dit zijn de meest kalme, lyrische, uitnodigende woorden die Jezus gesproken heeft. Maar tegelijkertijd zetten zij alles wat gewoonlijk doen op losse schroeven.

Nadere informatie

OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer

OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer gelezen dan eigenlijk stond aangegeven. Die gaan over

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Les 5 God: Zoon Ketters over Jezus

Les 5 God: Zoon Ketters over Jezus Les 5 God: Zoon Doelstelling: de catechisant kan in 1 minuut aan een ander uitleggen wie Jezus voor hem/haar is, weet welke afwijkende meningen er in de loop der tijd geweest is m.b.t. de Here Jezus en

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Moslims houden van Jezus

Moslims houden van Jezus Moslims houden van Jezus Jezus is een figuur die geliefd en vereerd wordt door miljarden mensen over de hele wereld, maar er is veel verwarring over de status van deze kolossale persoon. Jezus staat bij

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Leidingdeel Bijbelstudie Galaten schets 1 Geen ander Evangelie (Galaten 1)

Leidingdeel Bijbelstudie Galaten schets 1 Geen ander Evangelie (Galaten 1) Leidingdeel Bijbelstudie Galaten schets 1 Geen ander Evangelie (Galaten 1) A) Doel 1. Betekenis benoemen Er is maar één Evangelie: het Evangelie van Jezus Christus, de Gekruisigde. Buiten Hem heeft het

Nadere informatie

Jezus zoekt ruzie. en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder

Jezus zoekt ruzie. en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder Jezus zoekt ruzie Inleiding Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader,

Nadere informatie

Er sterven elke 24 uur wereldwijd 155.000 mensen

Er sterven elke 24 uur wereldwijd 155.000 mensen 1 2 Er sterven elke 24 uur wereldwijd 155.000 mensen 3 Ik zal u vissers van mensen maken Gij zult Mijn getuigen zijn 4 5 6 7 8 9 VERTELLEN OPROEPEN OM ZICH TE BEKEREN HEN HELPEN OM MET JEZUS TE LEVEN WAT

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus,

Preek. Gemeente van Christus, Ik geloof Gezang 399: 1/2 LvdK Votum en groet Psalm 100: 1/2 OB Geloofsbelijdenis Psalm 100: 3/4 OB Schriftlezing Rom. 10:4-21 Catechismus Zondag 7 Psalm 95: 2/3/4 OB Preek Psalm 135: 8/9/10 NB Gebed Psalm

Nadere informatie

HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN. 1. Relaties met anderen

HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN. 1. Relaties met anderen HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN 1. Relaties met anderen De mens is geschapen met de behoefte aan relaties. Ieder mens heeft een aantal relatiecirkels. Je hebt relaties binnen het gezin, het werk, de buurt,

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Preek over Johannes 20 vers 18: Ik heb de HEER gezien! Paasfeest 2011 Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Hoe zou Jezus eruit zien? Wat denken jullie? Ik heb hier een paar plaatjes

Nadere informatie

Rechtvaardiging. Eindelijk gerechtigheid!

Rechtvaardiging. Eindelijk gerechtigheid! Rechtvaardiging Eindelijk gerechtigheid! Die kreet hoor je nogal eens gebruiken. En dan bedoelt degene die hem gebruikt: het is voor die persoon zijn verdiende loon. Nu gebeurt met hem wat hij anderen

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

DANIËL EN DE LEEUWENKUIL

DANIËL EN DE LEEUWENKUIL Bijbel voor Kinderen presenteert DANIËL EN DE LEEUWENKUIL Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Liturgie Votum Vrede-/zegengroet Lb 320:1,2. Handelingen 2:17-24 Lb 320:3,4 Gebed

Liturgie Votum Vrede-/zegengroet Lb 320:1,2. Handelingen 2:17-24 Lb 320:3,4 Gebed Liturgie Votum Vrede-/zegengroet Lb 320:1,2 Handelingen 2:17-24 Lb 320:3,4 Gebed 1 Petrus 2:1-10 Ps 23:1 1 Petrus 2:11-19 Ps 23:2 1 Petrus 2:20-25 Ps 23:3 Tekst: 1 Petrus 2:12 Preek Ps 118:1,8,10 Geloofsbelijdenis

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

De Waarheid ten onder houden

De Waarheid ten onder houden De Waarheid ten onder houden Romeinen 1:18-20 R. Brinkman, www.yarah.nl De waarheid ten onder houden Romeinen 1:18-20 (NBG) 18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en

Nadere informatie

Geloven maakt verschil

Geloven maakt verschil Geloven maakt verschil Thema s voor jeugdgroepen Deel 1 hoofdstuk 4 Iedereen doet het toch? Seksualiteit en wederzijds vertrouwen Iedereen doet het toch? Seksualiteit en wederzijds vertrouwen Achtergrondinformatie

Nadere informatie

15 Afgeschaft/vervuld

15 Afgeschaft/vervuld 85 Wat doe ik hier vandaag? P Ik ontdek welke betekenis de wetten van het Oude Testament voor mij hebben. P Ik ontdek hoe Jezus met de regels uit het Oude Testament omging. P Ik weet wat er wordt bedoeld

Nadere informatie

God de Vader. Preek. Gemeente van Christus,

God de Vader. Preek. Gemeente van Christus, God de Vader Gezang 211: 1/2 OTH Votum en groet Onze Vader: 1/2 OB Geloofsbelijdenis Onze Vader: 9/10 OB Schriftlezing Johannes 1:14-18 / Romeinen 8: 12-17 Psalm 135: 1/8/9/10 NB Preek Psalm 25: 3/4 NB

Nadere informatie

Op weg de wereld in. Zondag 27 januari 2013 - Thema: Op weg de wereld in

Op weg de wereld in. Zondag 27 januari 2013 - Thema: Op weg de wereld in Op weg de wereld in beamen 1. Bevestigen dat men het met iets eens is ( Amen zeggen) (Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen LK 481:3) 2. Iets projecteren met behulp van een beamer wereld 1.

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

Wondertekenen in het Johannesevangelie

Wondertekenen in het Johannesevangelie Hugo Bouter Wondertekenen in het Johannesevangelie De acht tekenen van Jezus in het Johannesevangelie Johannes 2:1 21:14 Tekenen bevestigden de prediking van het evangelie Volgens Handelingen 2:22 is het

Nadere informatie