AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ"

Transcriptie

1 AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ (ASSOCIATION D ASSURANCE MUTUELLE DES MEMBRES DE LA SOCIETE ROYALE FORESTIERE DE BELGIQUE CONTRE L INCENDIE FORESTIER) ERKEND BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 FEBRUARI 1968 Onderneming erkend bij K.B. van 5 juli 1998 met erkenningsnummer 1532 voor bosbrandverzekering Centrumgalerij, blok Brussel STATUTEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Benaming Duur Leden Zetel Doel Artikel 1 De op 28 september 1967 opgerichte vereniging heet Association d Assurance Mutuelle des Membres de la Société Royale Forestière de Belgique contre l Incendie Forestier, afgekort AMIFOR. Ze is van onbeperkte duur en gebaseerd op de wederkerigheid. Artikel 2 Effectieve leden van de Vereniging zijn de leden aangesloten bij de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij die de statuten en de reglementen onderschrijven, onder voorwaarde dat zij belangstelling hebben in het behoud van bossen waarop zij een zakelijke recht hebben aan de verzekering aanbieden. De rechten en verplichtingen van de effectieve leden beginnen met de afgifte van de door de onderschrijver ondertekende polis en de betaling van de bijdrage.de rechten en de verplichtingen blijven bestaan zolang de verzekering van kracht is. Ereleden van de Vereniging zijn alle personen die belangstelling hebben voor haar activiteit. De ereleden hebben dus geen enkel recht in de Vereniging. Artikel 3 De Vereniging heeft haar zetel in de Brusselse agglomeratie. Ze kan deze op beslissing van de Raad van Bestuur verplaatst worden naar gelijk welke andere plaats in België. Artikel 4 Het doel van de Vereniging is de verzekering van het risico bosbrand, met uitsluiting van het risico storm, binnen de limieten van de polis die kan gewijzigd worden door een beslissing van de Raad van Bestuur, onverminderd het recht van de aangeslotenen om het contract op te zeggen. Het gaat om een technische verzekering, niet onderworpen aan het K.B. van 24 december 1992, die de verzekering tegen brand en andere gevaren betreffende eenvoudige risico s reglementeert. De Vereniging kan zich herverzekeren. Ze kan eveneens allerhande diensten tegen brand oprichten en in dit verband allerhande overeenkomsten met derden sluiten. Ze dekt haar leden niet tegen de veroordelingen met het karakter van een persoonlijke straf voortvloeiend uit een inbreuk op of niet-naleving van de wetten en reglementen. II. VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERING Artikel 5 De Raad van Bestuur heeft een typetabel voor classificatie van de risico s en de erop toepasbare tarieven opgesteld. De bestanddelen van de te dekken risico s vormen de basis van deze tabel en tarieven. Zij worden herzien op beslissing van de Raad van Bestuur. Artikel 6 Elke persoon die zich als effectief lid wil aansluiten, moet voorafgandelijk aan de directie de gegevens doorgeven van de daartoe opgestelde vragenlijst betreffende de aard en het beheer van zijn bossen, het gebruikte materieel en het tewerkgesteld personeel. Hij verbindt zich ertoe zich strikt te houden aan de voorschriften van onderhavige statuten, aan de opgestelde reglementen en de verzekeringspolis. De aansluiting bij de Vereniging wordt bevestigd door de ondertekening van een polis die de statuten en reglementen voor de onderschrijver bevat, alsook de door de gemachtigde personen ondertekende verklaring ter aanvaarding. Bij de polis zijn de statuten en reglementen van de Vereniging gevoegd. Artikel 7 De verzekering wordt aangegaan voor de duur van één jaar dat aanvangt op 1 maart, behalve eventueel voor de eerste termijn. Ze zal door stilzwijgende verlenging worden hernieuwd, behoudens opzegging van drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, door de verzekeringnemer gedaan per aangetekende brief. De Vereniging kan het contract eveneens opzeggen mits opzegging van drie maanden. Artikel 8 Elk effectief lid is aan de Vereniging een jaarlijkse bijdrage verschuldigd die wordt vastgelegd volgens het tarief dat van toepassing is op het risico dat hij wil laten dekken. Artikel 9 Er bestaat geen enkele hoofdelijkheid tussen de effectieve leden.

2 Deze zijn enkel gehouden ten belope van hun eigen verbintenissen. Elk effectief lid kan, los van zijn jaarlijkse bijdrage en op eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, verplicht worden tot een bijkomende bijdrage die de jaarlijkse bijdrage niet zal kunnen overschrijden. III. BESTUUR A. Raad van Bestuur Artikel 10 De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minstens drie leden waarvan een derde ereleden kunnen zijn. De bestuurders moeten belg en meerderjarig zijn. Artikel 11 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders; zij vervangt of herbenoemd om de twee jaar minstens een derde van de leden van de Raad van Bestuur volgens een volgorde van uittreding die voor het eerst wordt geregeld door loting en vervolgens door anciënniteit binnen de Raad. Het verloop zal zo worden geregeld dat geen enkel mandaat langer dan zes jaar duurt. De uittredende bestuurders kunnen worden herverkozen. In geval van vacature van een of meer plaatsen van bestuurder ingevolge overlijden, ontslag of gelijk welke andere oorzaak hebben de resterende bestuurders en de commissarissen die de algemene raad vormen, het recht om hierin tijdelijk te voorzien. In dat geval gaat de Algemene Vergadering, bij haar eerstvolgende vergadering, over tot de definitieve verkiezing. De bestuurder die werd benoemd ter vervanging van een andere voltooit het mandaat van de titularis die hij vervangt. Artikel 12 De Raad mag het dagelijkse bestuur en bijzondere bevoegdheden afvaardigen aan een of meer van zijn leden, aan de directie en zelfs aan derden. Hij bepaalt de vergoedingen van de verschillende afvaardigingen die hij benoemd. Hij boekt deze als algemene kosten. De bestuurders hebben geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid wegens hun functies; ze zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de vereniging en de verwezenlijking van haar doelstelling in overeenstemming met de statuten en de wettelijke voorschriften. Hij kan onderandere de vorm en de voorwaarden van de verzekeringscontracten regelen; de organisatie van de diverse diensten uitvaardigen en alle reglementen van interne orde opstellen; de algemene kosten vastleggen; alle inkomsten en gelden ontvangen; alle betalingen met of zonder indeplaatsstelling uitvoeren; alle schenkingen of legaten ontvangen of verwerpen en daartoe alle nodige toelatingen vragen; alle zakelijke of persoonlijke waarborgen aanvaarden of verzaken; eenvoudige opheffing, met of zonder vaststellingen van betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, alsook van alle beslagleggingen, verzet aantekenen en andere belemmeringen geven; huurovereenkomsten en verhuringen ten behoeve van de vereniging aangaan; alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen; alle leningen op korte en lange termijn aangaan, met of zonder hypothecaire of andere waarborg; alle agenten en bedienden benoemen en afzetten, hun bevoegdheden, loon en desgevallend hun borgstellingen vastleggen; alle rechtsvorderingen, zowel als eiser als verweerder, toelaten op vervolging en benaarstiging van de directeur; alle toelatingen geven en afstanden toestaan; compromissen aangaan en tot vergelijken komen over alle sociale belangen en, meer algemeen, alle daden stellen om het goede bestuur van de vereniging alsook haar stabiliteit en haar toekomst te verzekeren. Artikel 13 De Raad van Bestuur kiest een voorzitter en een of twee vice-voorzitters onder zijn leden. In afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitters duidt de raad één van zijn leden aan om de functies van voorzitter waar te nemen. De voorzitter roept de Raad van Bestuur samen zo vaak als de omstandigheden dit vereisen. Hij moet worden bijeengeroepen wanneer minstens twee bestuurders dit vragen. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die op de uitnodiging wordt vermeld. De raad kan enkel rechtsgeldig beraadslagen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig is. De resoluties worden genomen met een meerderheid van stemmen; in geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. De bestuurder die een persoonlijk belang heeft bij een punt van de dagorde, moet zich onthouden bij de bespreking en dit feit wordt vermeld in het verslag van de zitting. De beslissingen van de raad worden opgetekend in een register. De kopieën of uittreksels die voor het gerecht of elders moeten worden overlegd, worden ondertekend door één bestuurder of door de voorzitter. Artikel 14 Tijdens de uitoefening van hun mandaat hebben de bestuurders recht op een zitpenning en de terugbetaling van hun kosten; het bedrag van de zitpenning wordt bepaald door de Algemene Vergadering en als algemene kosten geboekt. B. Directie Artikel 15 De Raad van Bestuur benoemt de directeur en de gevolmachtigden die mogen worden gekozen buiten de leden van de Vereniging.Zij bepaalt de duur van hun verbintenis en het bedrag van hun wedde. Artikel 16 De directeur, aangeduid door de Raad van Bestuur, wordt belast met het dagelijkse bestuur van de sociale zaken. Hij neemt, behoudens belemmering, deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur en heeft er een adviserende stem.

3 Hij vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur. Hij is de personeelschef en ziet toe op het kantoorwerk. Hij voert, krachtens de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, alle rechtsvorderingen uit en volgt ze op. Artikel 17 De directeur staat in voor de ontvangsten en betalingen van de vennootschap; hij schrijft alle kwitanties of trekt deze in, betaalt of ontvangt alle briefjes, postwissels, cheques of waarden. Hij ontvangt van het bestuur der spoorwegen, alle post en telegrafiestukken, alle verzekerde of aangetekende zendingen of omslagen en verleent hiervoor rechtsgeldige kwijting. De akten betreffende dit Bestuur worden ondertekend door de directeur of door twee gevolmachtigden of diensthoofden die door de Raad van Bestuur worden aangeduid. Polissen en aanhangsels en dagelijkse briefwisseling worden ondertekend door de directeur, door gevolmachtigden of door diensthoofden die door de Raad van Bestuur worden aangeduid. Alle andere akten dan deze die het voorwerp zijn van artikel zestien en de eerste vier paragrafen van onderhavig artikel en die de Vereniging binden, inclusief de opheffingen van voorrechten en hypotheken met of zonder kwitantie, de aankoop, verkoop, huur of verhuur van alle roerende en onroerende goederen, alsook de deponeringen of opvragingen van effecten of overheidsfondsen in de staatskassen of banken, worden, behoudens bijzondere afvaardiging aan een van de leden van de Raad van Bestuur, ondertekend door de directeur en door een Bestuurder of een gevolmachtigde die daartoe door de Raad van Bestuur is gemachtigd. Artikel 18 In geval van afwezigheid, ziekte of belemmering van de door de Raad van Bestuur aangeduide directeur, zullen zijn functies tijdelijk worden vervuld door één door de Raad van Bestuur aangeduide gevolmachtigde. C. College van Commissarissen Artikel 19 Het toezicht op de Vereniging wordt uitgeoefend door een bedrijfsrevisor en, op beslissing van de Raad van Bestuur, door een College van Commissarissen van minstens twee leden. Artikel 20 Het mandaat van een commissaris heeft een looptijd van drie jaar. Uittredende commissarissen zijn herverkiesbaar. In geval van een vacature als commissaris wordt deze ingevuld op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Indien, ingevolge overlijden of wegens elke andere oorzaak, het aantal commissarissen tot minder dan de helft wordt herleid, moet de Raad van Bestuur onmiddellijk de Algemene Vergadering bijeenroepen om de ontbrekende commissarissen te vervangen. Artikel 21 De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt toezichts- en controlerecht op alle verrichtingen van de vereniging en ze kunnen boeken, notulen, briefwisseling en over het algemeen alle documenten van de vereniging inkijken, zij het zonder verplaatsing van deze documenten. In een register ad hoc maken ze verslagen van hun beslissingen en vaststellingen en jaarlijks maken zij een verslag over de resultaten van hun opdracht ten behoeve van de Algemene Vergadering. De commissarissen hebben geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid wegens hun functies; ze zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Artikel 22 De bezoldigingen van de commissarissen worden forfaitair vastgelegd door de Algemene Vergadering, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake naamloze vennootschappen. Ze worden ingebracht in de algemene kosten. D. Algemene Vergaderingen Artikel 23 De op regelmatige wijze samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle effectieve leden en haar beslissingen zijn bindend voor iedereen. Ze heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden die de Vereniging aanbelangen, te stellen of te bekrachtigen. Elk lid heeft recht op één stem per verzekerde hectare. Het is toegestaan zich te laten vertegenwoordigen door een mandataris, zelf lid van de vergadering. De vorm van de bevoegdheden kan worden bepaald door de Raad van Bestuur alsook het aantal volmachten dat elk lid op de vergadering mag vertegenwoordigen. De mede-eigenaars, vruchtgebruikers, naakte eigenaars, pandhoudende schuldeisers en schuldenaars worden vertegenwoordigd door één van hen of door de mandataris die in de verzekeringspolis is aangeduid. De raad stelt een aanwezigheidslijst op die elke aanwezige moet ondertekenen alvorens de zitting te betreden. Artikel 24 De gewone Algemene Vergadering komt elk jaar verplicht bijeen in juni, in de zetel van de vereniging of op een andere plaats bepaald in de oproepingsberichten die door de Raad van Bestuur worden opgesteld. Deze vergadering aanhoort de verslagen van de bestuurders en van het College van Commissarissen, bespreekt de balans en de resultatenrekening, stemt over de kwijting en herbenoemd of vervangt de uittredende leden van de Raad van Bestuur en van het College van Commissarissen. De buitengewone Algemene Vergadering van de effectieve leden van de vereniging kan op ieder ogenblik door de Raad van Bestuur of door de commissarissen worden bijeengeroepen. Dit moet gebeuren op schriftelijk verzoek van minstens een tiende van hun totale aantal der leden en steeds met vermelding van de punten die op de agenda moeten worden geplaatst.

4 De Raad van Bestuur is verplicht de aldus uitgelokte Vergadering bijeen te roepen binnen een termijn van dertig dagen. In geval van verkiezing moeten de kandidaturen andere dan deze van de uittredende bestuurders en commissarissen worden ondertekend door minstens tien leden bestaande uit minstens vijf bestuurders van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij en vijftien dagen vóór de vergadering aangetekend verstuurd worden aan de Raad van Bestuur. De lijst met de op regelmatige wijze voorgestelde kandidaten wordt aan de uitnodiging toegevoegd. Artikel 25 De oproepingen voor elke Algemene Vergadering bevatten de agenda en worden minstens acht dagen vóór de vergadering met een eenvoudige brief of kaart naar elke betrokkene gestuurd. Artikel 26 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een vicevoorzitter waarbij het voorzitterschap wordt verleend aan de vice-voorzitter met de hoogste anciënniteit of, bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitters, aan de oudste van de aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering benoemt twee van haar leden om de functie van stemopnemer waar te nemen. De aanwezige bestuurders en commissarissen maken deel uit van het bureau. De vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden met eenvoudige meerderheid van stemmen. Wanneer moet worden beraadslaagd over wijzigingen aan de statuten is de vergadering evenwel slechts rechtsgeldig samengesteld indien minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen en doet deze nieuwe vergadering uitspraak, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Geen enkele beslissing wordt aanvaard indien ze de twee derden van de stemmen niet haalt. Indien de vereniging officieel erkend werd dient de goedgekeuring voorgelegd aan de regering. De wijzigingen aan de statuten worden aan de leden van de vereniging meegedeeld in de vorm die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Artikel 27 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De kopieën of uittreksels van deze beraadslagingen worden ondertekend door ofwel twee bestuurders ofwel door de directeur. IV. BEPALINGEN VAN FINANCIELE AARD Artikel 28 Het maatschappelijk jaar begint op een januari en eindigt op éénendertig december. Het eerste boekjaar wordt afgesloten op éénendertig december van het jaar dat volgt op de oprichting van de vereniging. Artikel 29 Op éénendertig december van elk jaar worden de boekingen van de vereniging afgesloten en stelt de raad de inventaris, balans en de resultatenrekening op. Minstens dertig dagen vóór de vergadering maakt het bestuur de stukken over aan de commissarissen die binnen vijftien dagen een verslag, conclusies en opmerkingen moeten opstellen. De balans en de resultatenrekening, alsook het verslag van het College van Commissarissen wordt verstuurd naar alle leden, samen met de uitnodigingen voor de Algemene Vergadering. Artikel 30 Het totale bedrag van de ontvangsten, na aftrek van de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en de andere sociale lasten, inclusief de vereffening van de schadegevallen, is het netto-resultaat van het afgesloten boekjaar. Vervolgens zal worden opgenomen: Tien procent om een zogenaamde statutaire reserve aan te leggen die zal worden aangevuld tot belope van de waarde van de geschillen die in de voorbije vijf jaar werden vereffend. Het saldo zal worden verdeeld onder alle effectieve leden van de vereniging, naar verhouding van de betaalde bijdragen, rekeninghoudende met het behoud van de solvabiliteitsmarge. De Algemene Vergadering zal evenwel altijd, op voorstel van de Raad van Bestuur, het geheel of een gedeelte van dit saldo kunnen gebruiken voor het aanleggen van speciale voorzieningsfondsen of buitengewone reserves. De voorstellen die de raad in dit verband doet, kunnen enkel worden verworpen met een tweederdenmeerderheid van de stemmen. De sommen die niet nodig zijn voor de lopende dienst, alsook de statutaire, buitengewone of andere reserves worden belegd in staatswaarden of in waarden met staatsgarantie, in obligaties van provincies, gemeenten, in al dan niet genoteerde aandelen of obligaties van belgische of buitenlandse bedrijven, in hypothecaire leningen of worden gebruikt voor de aankoop van gebouwen. Artikel 31 De uitkeerbare interesten, ristorno s en reserves zoals bepaald in artikel 12bis van het K.B. van 22 februari 1991 vervallen per vijf jaar vanaf de betaalbaarstelling ervan en blijven voor de vereniging verworven. Ze worden aan de buitengewone reserve toegevoegd. Artikel 32 In geval van negatief resultaat wordt deze aangezuiverd door opnemingen op de beschikbare en vervolgens op de statutaire reserves. Indien deze opnemingen niet volstaan, kan een beroep worden gedaan op het daartoe in artikel 9 voorziene fonds.

5 Indien deze maatregelen evenwel ontoereikend zijn om de vereffening van de schadegevallen van het jaar te verzekeren, wordt het recht van het schadegeval overgedragen op het volgende boekjaar met voorrang van vereffening ten opzichte van de schadegevallen van het boekjaar. Deze overdracht gebeurt slechts tweemaal. De schadegevallen worden vereffend in de maand van goedkeuring van de rekeningen door de Algemene Vergadering. Artikel 33 Het effectieve lid dat om welke reden ook niet langer deel uitmaakt van de vereniging, verliest elk recht op het maatschappelijke vermogen dat ondeelbaar blijft tot aan de vereffening. Het zal evenwel zijn eventueel recht behouden op het ristorno waarin is voorzien in artikel 30 4, pro rata temporis voor het boekjaar waarin hij is gestopt deel uit te maken van de vereniging. V. VEREFFENING Artikel 34 De vereniging kan enkel worden ontbonden op voorstel van de Raad van Bestuur bij beslissing van de Algemene Vergadering die zich uitspreekt met een tweederdenmeerderheid van de leden en drie vierden van de stemmen. Deze meerderheden worden evenwel verminderd tot een derde van de leden en de gewone meerderheid ingeval drie opeenvolgende balansen verlieslatend zijn, met uitzondering van de balansen van de eerste drie jaar. Artikel 35 De vereffening wordt gedaan door de bestuurders die op het ogenblik van de ontbinding in functie zijn, behoudens het recht van de vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden met een gewone meerderheid, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Controledienst der Verzekeringen. Artikel 36 De netto-opbrengsten van de vereffening, na aftrek van de sommen die nodig zijn voor de regeling van de lopende geschillen, de kwitantie van de maatschappelijke schulden en de betaling van de kosten van de vereffening, worden verdeeld onder de effectieve leden van de vereniging die sinds minstens een jaar zijn ingeschreven, naar verhouding van het totale bedrag van de bijdragen die door elk van hen of door hun rechtsvoorgangers in rechte lijn werden betaald. Bij elke vereffening van bijzondere vermogens moet rekening worden gehouden met de rechten van de schuldeisers van verzekeringen en van de schuldeisers die houder zijn van rechten of voorrechten die zij te goeder trouw hebben verworven op de goederen waaruit elk bijzonder vermogen bestaat, krachtens een formaliteit die werd vervuld vóór de inschrijving van de toewijzing van deze goederen aan dit vermogen en in naleving van de gelijkheid van alle schuldeisers van eenzelfde rang. Onverminderd de toepassing van vorige paragraaf zal twintig procent van het verdeelbare actief bij voorrang toekomen aan de effectieve leden of afstammelingen ervan die zelf zijn verenigd en sinds minstens vijf jaar vóór de beslissing tot vereffening in de vereniging zijn ingeschreven. Keuze van woonplaats Voor de uitvoering van de statuten doet elk in het buitenland gedomicilieerd lid, elke bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, oproeping, assignaties en specificaties rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

6 Voor de toepassing van onderhavige polis verstaan we onder: BIJLAGE BIJ DE STATUTEN VERZEKERINGSPOLIS ALGEMENE VOORWAARDEN 1) VERENIGING: De Association d Assurance Mutuelle des Membres de la Société Royale Forestière de Belgique contre l Incendie Forestière, afgekort AMIFOR ; 2) VERZEKERDE: het lid van de Vereniging zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Statuten I. DOEL EN OMVANG VAN DE VERZEKERING Het doel van onderhavige polis is de waarborg aan de verzekerde, in geval van brand die schade heeft veroorzaakt aan het bestand aangeduid in bijgaande Bijzondere Voorwaarden, van de terugbetaling van zijn schade, berekend zoals uiteengezet in paragraaf VII hierna. Is bij de verzekering inbegrepen en geeft aanleiding tot schadeloosstelling door de vereniging, de schade veroorzaakt door: 1) de hulp-, blus-, beschermings- of reddingsmiddelen die weloverwogen worden gedragen of gebruikt; 2) de vernielingen waartoe werd bevolen door de bevoegde overheid om de uitbreiding van de schade die door de polis wordt gedekt, te vermijden; De waarborg van de polis is slechts voor de verzekerde verworven wanneer de bestanden beantwoorden aan de normale criteria voor opstelling en onderhoud die in de bosbouw worden gehanteerd. De afmeting van de percelen zal aan dezelfde criteria moeten beantwoorden, alsook hun afbakening door brandgangen, loofpopulatie, waterlopen, enz. II. UITSLUITINGEN Worden uit de verzekering gesloten : 1) schade die opzettelijk wordt veroorzaakt of door de verzekerde of met zijn medeplichtigheid wordt uitgelokt; 2) schade die wordt veroorzaakt door één van de volgende gebeurtenissen: A oorlog van buiten uit B. burgeroorlog, daden van terrorisme of sabotage gepleegd in het kader van georganiseerde terrorisme- of sabotageacties C. oproer of volksbewegingen D. vulkaanuitbarsting, onderaardse brand, aardbeving, overstroming, vloedgolf of andere natuurrampen; 3) andere schade dan brandschade, veroorzaakt door een orkaan, storm, cycloon, bliksem of explosies; 4) de schade te wijten aan de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van explosie, de ontwikkeling van hitte en/of bestraling afkomstig van de omzetting van atoomkernen of van radioactiviteit, alsook de schadegevallen te wijten aan de gevolgen van bestralingen veroorzaakt door de kunstmatige versnelling van deeltjes; De branden die zouden ontstaan ingevolge het verbranden van takken, enz... door de verzekerde en alle personen waarvoor hij verantwoordelijk is in het verzekerde bestand of aan de rand daarvan, worden slechts vergoed ten belope van 50% van de normaal vergoedbare schadegevallen. Wanneer het vuur in tijden van droogte evenwel is aangestoken door de eigenaar of een persoon waarvoor hij verantwoordelijk is, is deze daad een ernstige fout die elke tegemoetkoming van de vereniging uitsluit. III. VORMING VAN HET CONTRACT, VERVALDAG, LOOPTIJD EN BIJDRAGEN De polis is bindend door de handtekening van partijen. De verzekerden, die slechts één en dezelfde polis ondertekenen, zijn hoofdelijk en ondeelbaar verbonden. De vereniging is niet tot vergoeding indien de eerste bijdrage niet werd betaald vooraleer de schade zich voordeed. De jaarlijkse vervaldag en de looptijd van de polis worden bepaald overeenkomstig artikel 7 van de statuten. De bijdrage is jaarlijks, onverdeelbaar en vooraf betaalbaar op de vervaldatum; het bedrag ervan wordt vermeld in de typetabel waarvan sprake in artikel VI. De eerste bijdrage is draagbaar en volledig verschuldigd, ongeacht de datum van inwerkingtreding van de polis; de latere bijdragen zijn invorderbaar; de eventuele uitnodiging om de bijdrage te betalen, staat gelijk met de aanbieding van de kwitantie. Bij ontstentenis van betaling van een bijdrage of enig supplement stuurt de vereniging naar de verzekerde een waarschuwing met een per post aangetekende brief waarin hem een termijn van vijftien dagen wordt gegeven om zijn rekening te vereffenen. Enkel door het verstrijken van deze termijn wordt de waarborg jegens de verzekerde van rechtswege opgeschort vanaf de niet-nageleefde vervaldatum. Tijdens de opschorting behoudt de vereniging haar recht op de vervallen of te vervallen bijdragen. De verzekering waarvan de voorwaarden zijn opgeschort, treedt pas opnieuw in werking op de middag van de volgende dag waarop de verzekerde de hoofdsom, interesten en kosten heeft betaald. Niettegenstaande alle stappen die zij zou hebben ondernomen om betaling van de premie te bekomen, kan de vereniging de polis tijdens de hele periode van de opschorting met een per post aangetekende brief opzeggen. De bijdragen en prorata van bijdragen betreffende de periode waarin de verzekering is opgeschort, zijn voor de vereniging bij wijze van forfaitaire vergoeding verworven.

7 De betaling van de vervallen bijdrage die is gedaan tijdens of na een eventueel schadegeval ontslaat de verzekerde niet van de vervallenverklaring. De verzekering zal eveneens worden opgeschort indien de verzekerde zijn hoedanigheid van lid of van aangeslotene bij de KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ verliest. In dat geval worden de voorwaarden van de opschorting, de nieuwe vankrachtwording, alsook de boeten geregeld zoals hierboven gesteld, tot op het ogenblik waarop de verzekerde zal kunnen bewijzen dat zijn toestand tegenover de KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ geregeld is. In geval van opzegging na een schadegeval, schrapping of verlaging van de verzekering geeft de vereniging aan de verzekerde het pro rata van de niet-verlopen bijdrage terug op de datum van inwerkingtreding van de opzegging, schrapping of vermindering van de verzekering. IV. VERKLARINGEN DOOR DE VERZEKERDE TE DOEN, OVERDRACHT VAN DE GOEDEREN EN OVERBOEKINGEN VAN DE POLIS A. De polis wordt opgesteld volgens de inlichtingen vermeld op de vragenlijst ad hoc, ingevuld en ondertekend door de verzekerde die verantwoordelijk is voor de juistheid ervan. Deze vragenlijst maakt volledig deel uit van de polis. Wanneer de verzekerde meer dan 50 ha laat dekken, heeft hij het recht aan de vereniging te vragen om de voor de verzekering voorgestelde percelen te bezoeken en de vragenlijst te laten controleren, alles op kosten van de vereniging. B. De verzekeringnemer is verplicht om, bij de opstelling van het contract, alle door hem gekende omstandigheden die hij redelijkerwijze moet beschouwen als essentiële beoordelingselementen van het risico voor de vereniging, exact mee te delen. Hij moet aan de vereniging evenwel niet de omstandigheden meedelen die reeds door haar gekend zijn of die zij redelijkerwijze zou moeten kennen. Indien op bepaalde schriftelijke vragen van de vereniging niet werd geantwoord en indien zij niettemin het contract is aangegaan, kan zij zich, behoudens het geval van fraude, nadien niet op deze weglating beroepen. C. Wanneer de opzettelijke weglating of onjuistheid van de verklaring de beoordelingselementen van het risico verbergt en de vereniging op een dwaalspoor brengt, is het contract nietig. De premies die zijn vervallen tot aan het ogenblik waarop de vereniging kennis heeft van de opzettelijke weglating of de onjuistheid zijn haar verschuldigd. D. Wanneer de weglating of de onjuistheid in de verklaring niet opzettelijk is, is het contract niet nietig. De vereniging stelt, binnen een termijn van een maand vanaf de dag waarop zij kennis heeft genomen van de weglating of de onjuistheid, de wijziging van het contract voor met inwerkingtreding op de dag waarop ze kennis heeft genomen van de weglating of de onjuistheid. Indien de vereniging het bewijs levert dat zij in geen geval het risico zou hebben verzekerd, kan zij het contract binnen dezelfde termijn opzeggen. Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien het voorstel, aan het einde van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, niet werd aanvaard, kan de vereniging het contract binnen vijftien dagen opzeggen. Indien de vereniging binnen bovenstaande termijnen het contract niet heeft opgezegd noch de wijziging ervan heeft voorgesteld, kan zij zich in de toekomst niet meer beroepen op de feiten die haar gekend zijn. Indien de weglating of de onjuiste verklaring niet aan de verzekeringnemer kan worden verweten en zich een schadegeval voordoet alvorens de wijziging van het contract of de opzegging van kracht zijn, moet de vereniging de overeengekomen prestatie leveren. Indien de weglating of de onjuiste verklaring aan de verzekeringnemer kan worden verweten en zich een schadegeval voordoet alvorens de wijziging van het contract of de opzegging van kracht zijn, is de vereniging enkel verplicht een prestatie te leveren volgens de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekerde had moeten betalen indien hij het risico op regelmatige wijze had aangegeven. Indien de vereniging bij een schadegeval evenwel het bewijs levert dat zij het risico waarvan de werkelijke aard door het schadegeval wordt aangetoond, in geen enkel geval zou hebben verzekerd, wordt haar prestatie beperkt tot de terugbetaling van de totaliteit van de betaalde premies. Indien een omstandigheid die door beide partijen bij het aangaan van het contract niet was gekend, aan het licht komt tijdens de uitvoering hiervan, wordt artikel 25 of 26 (cfr. punt E hierna) van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst toegepast naargelang genoemde omstandigheid een verkleining of vergroting van het verzekerde risico inhoudt. E. De verzekerde moet, in de loop van het contract, de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van omstandigheden die van die aard zijn dat ze een gevoelige of duurzame verslechtering van het risico inhouden, aangeven. Wanneer in de loop van het contract het risico dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet in die mate is verslechterd dat, indien de verzwaring van het risico had bestaan op het ogenblik van de onderschrijving, de vereniging de verzekering enkel tegen andere voorwaarden zou hebben toegestaan, moet zij, binnen de termijn van een maand vanaf de dag waarop zij kennis heeft van de verzwaring de wijziging van het contract voorstellen met terugwerkende kracht op de dag van het risico. Indien de vereniging het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen enkel geval zou hebben verzekerd, kan zij het contract binnen dezelfde termijn opzeggen. Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de verzekerde wordt geweigerd of indien dit voorstel aan het einde van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst ervan niet is aanvaard, kan de vereniging het contract binnen vijftien dagen opzeggen. Indien de vereniging het contract niet heeft opgezegd of de wijziging ervan niet binnen bovenstaande termijnen heeft voorgesteld, kan zij zich in de toekomst niet meer beroepen op de verzwaring van het risico. Indien zich een schadegeval voordoet alvorens de wijziging van het contract of de opzegging van kracht is en indien de verzekerde de in punt E bedoelde verplichting heeft vervuld, is de vereniging verplicht de overeengekomen prestatie uit te voeren. Indien zich een schadegeval voordoet en de verzekerde de in punt E bedoelde verplichting niet heeft vervuld:

8 a) is de vereniging verplicht de overeengekomen prestatie uit te voeren wanneer de ontstentenis van aangifte niet aan de verzekeringnemer kan worden verweten; b) is de vereniging enkel gehouden haar prestatie uit te voeren volgens de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekerde had moeten betalen indien de verzwaring van het risico in aanmerking was genomen, wanneer de ontstentenis van aangifte aan de verzekerde kan worden verweten. Indien de vereniging evenwel het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, is haar prestatie in geval van schade beperkt tot de terugbetaling van de totaliteit van de betaalde premies; c) indien de verzekerde heeft gehandeld met frauduleuze bedoelingen kan de vereniging haar waarborg weigeren. De vervallen premies tot op het ogenblik waarop de vereniging kennis kreeg van de fraude zijn haar verschuldigd als schadevergoeding. Zonder afwijking van het voorgaande kan de vereniging de verzekerde risico s op ieder ogenblik laten inspecteren. De verzekerde moet bovendien binnen dertig dagen aangeven of hij zich bevindt in een toestand van opschorting van betaling, kennelijk onvermogen of faillissement. F. Ingeval van overdracht ingevolge het overlijden van de verzekerde, van het verzekerde belang, worden de rechten en verplichtingen ontstaan uit het verzekeringscontract overgedragen aan de nieuwe houder van dit belang. De nieuwe houder van het verzekerde belang en de vereniging kunnen de opzegging van het contract evenwel betekenen, eerstgenoemde met een per post aangetekende brief binnen drie maanden en veertig dagen vanaf het overlijden, laatstgenoemde met een per post aangetekende brief, per deurwaardersexploot of per afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs, binnen drie maanden vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het overlijden. G. In geval van overdracht van eigendom tussen levenden, om welke reden ook, van het geheel of een gedeelte van de verzekerde goederen, is de overdrager niet verplicht aan de overnemer de verplichting om de verzekering voort te zetten, op te leggen. Indien de akte van overdracht de verplichting om de verzekering voort te zetten, niet oplegt, stopt deze van rechtswege vanaf de datum van de overdracht. Zo niet, loopt de polis door, maar de waarborg van de vereniging wordt opgeschort en sorteert pas opnieuw effect op de middag na de dag waarop de nieuwe eigenaar als lid van de vereniging is aangenomen. Onverminderd de bepalingen van artikel 7 van de statuten, heeft de vereniging, in alle gevallen waarin aangiften die worden voorgeschreven door paragraaf E van onderhavig artikel door de verzekerde zouden moeten worden gedaan, het recht ongeacht of deze aangiften al dan niet werden gedaan om de verzekering op te zeggen dan wel te verlagen mits voorbericht van dertig dagen dat met een per post aangetekende brief naar de verzekerde wordt verstuurd, hetzij akte te nemen van de verklaring en op het contract de bijdragen en voorwaarden toe te passen die op dat ogenblik op de Vereniging van toepassing zijn, hetgeen de verzekerde voortaan en derhalve aanvaardt. In geval van opzegging of vermindering bepaald in onderhavig artikel, behoudt de vereniging haar rechten op de betaalde of vervallen bijdragen, behoudens teruggave van het prorata van niet-verlopen bijdrage op het ogenblik waarop de opzegging of verlaging effect sorteert. V. VROEGERE VERZEKERINGEN Ingeval andere vroegere verzekeringen van dezelfde aard dezelfde risico s zouden dekken, geldt onderhavige polis enkel als aanvulling om de verzekerde te waarborgen voor de gevolgen van een ontoereikendheid of afwezigheid van waarborg en enkel binnen de limieten van deze ontoereikendheid of afwezigheid van waarborg. VI. SCHADEGEVALLEN De verzekerde moet : a) te allen tijde alle nuttige maatregelen en met name alle gebruikelijke voorzorgen nemen om de schadegevallen te voorkomen; b) alle middelen gebruiken die in zijn macht liggen om de omvang van het schadegeval te verminderen; c) de vereniging zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het schadegeval, met vermelding van dag en uur waarop dit zich voordeed, de oorsprong ervan, de exacte locatie en de omvang (oppervlakte, aard en ouderdom van de beschadigde bestand). Indien de verzekerde deze formaliteiten niet vervult en behoudens toeval of overmacht zal de vereniging het recht hebben op een vergoeding in verhouding tot de schade die deze vertraging zou kunnen hebben veroorzaakt. De verzekerde die, te kwader trouw, de omvang van de schade overdrijft of beweert dat bestanden die niet bestonden op het ogenblik van de schade, werden vernield, als rechtvaardiging bewust frauduleuze middelen of onbestaande documenten gebruikt, verliest elk recht op vergoeding op alle beschadigde risico s waarbij de vervallenverklaring onverdeeld is tussen de verschillende artikels van het contract. VII. EVALUATIE VAN DE SCHADE EN DE BESCHERMENDE MAATREGELEN BEPALING VAN DE VERGOEDING De schade wordt geëvalueerd door de deskundige die door de vereniging wordt aangeduid en is erkend door de KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ. Indien de verzekerde niet met diens evaluatie instemt, duidt hij zijn deskundige aan. Indien beide deskundigen het niet eens raken, kiezen ze een derde deskundige en het aldus gevormde college doet uitspraak met meerderheid van stemmen. Indien beide deskundigen het niet eens worden over de keuze van de derde, wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangeduid door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in het rechtsgebied waar het getroffen goed zich bevindt. De deskundigen zijn vrijgesteld van alle formaliteiten en hun evaluatie van de schade is soeverein. De deskundigen geven hun advies over de oorzaken van het schadegeval. Elk van de partijen draagt zijn eigen erelonen en expertisekosten. De erelonen en kosten van de derde deskundige, alsook de kosten van zijn aanduiding worden voor de helft door de vereniging en door de verzekerde gedragen.

9 De expertise of elke verrichting die gebeurt om de schade vast te stellen, doet geen afbreuk aan de rechten en excepties die de vereniging tegen de verzekerde zou moeten inroepen; dit geldt ook voor de maatregelen die zouden moeten worden genomen voor de bescherming van en het toezicht op de beschadigde goederen. Een typetabel voor classificatie van de risico s (artikel 5 van de statuten) die, per soort en per leeftijd van de bomen, de waarde per hectare van een bestand van gemiddelde kwaliteit geeft en die de gemiddelde interventiebasis van de vereniging vormt, is bij onderhavige polis gevoegd en maakt er volledig deel van uit. Op het ogenblik van de schade wordt de waarde van de vernielde of beschadigde bestand bepaald door de deskundige die zich baseert op de vermeldingen van de typetabel. Deze waarde, die desgevallend wordt verminderd met de restwaarde en de waarde gekapitaliseerd op de datum van de schade van vroegere open plekken, is de schadevergoeding die door de vereniging verschuldigd is voor herstel van het door de verzekerde opgelopen nadeel. Geen enkele andere schadevergoeding is verschuldigd om welke reden ook, bijvoorbeeld waardevermindering van het terrein of depreciatie van de site. VIII. FRANCHISE Bij elk schadegeval geniet de vereniging een franchise van 150,00 die ten laste van de verzekerde blijft en die dus zal worden afgetrokken van het bedrag van de schadevergoeding berekend zoals gesteld in artikel VII hierboven; indien de schade van de verzekerde geen 150,00 bedraagt, zal de vereniging niet tussenbeide moeten komen. Deze som van 150,00 zal worden geïndexeerd volgens de ABEX-index, waarvan de 100-index in 1981 werd vastgelegd. IX. INDEXERING VAN DE WAARDEN EN BIJDRAGEN De bijdrage kan in dezelfde verhouding variëren als de waarden van de typetabel waarvan sprake in artikel VII. De oorspronkelijke typetabel stemt overeen met coëfficiënt 100. De bijdrage zal nooit minder bedragen dan deze vermeld in de oorspronkelijke typetabel met coëfficiënt 100. X. BETALING VAN DE SCHADEVERGOEDING De schadevergoeding is door de vereniging betaalbaar in haar zetel, overeenkomstig artikel 32 van haar statuten, behalve in geval van vermoeden van vrijwillige oorzaak van de schade in hoofde van de verzekerde. In dat geval en tenzij de verzekerde het afdoende bewijs levert dat het schadegeval door een ongeval in zijn hoofde gebeurde, behoudt de vereniging zich het recht voor om de betaling van de schadevergoeding slechts uit te voeren binnen dertig dagen die volgen op het definitieve vonnis dat de onschuld van de verzekerde bewijst. De verzekerde mag in geen geval zelfs niet gedeeltelijk afstand doen van de verzekerde goederen. De verzekerde moet de afwezigheid van alle schuldvorderingen op de beschadigde goederen bewijzen, zo niet, moet hij de vereniging een ontvangstmachtiging verleend door de ingeschreven schuldeisers verschaffen. Elke vordering tot betaling van de schade verjaart bij het verstrijken van de wettelijke termijn, te rekenen vanaf de dag van het schadegeval of van de laatste gerechtelijke vervolgingen. Na het verstrijken van deze termijn is de vereniging bevrijd, zowel tegenover de verzekerde als tegenover alle opponenten, overnemers of begunstigden. XI. BEROEP De vereniging behoudt uitdrukkelijk haar rechten en de rechten van de verzekerde tegen alle daders van het schadegevallen, borgen of verantwoordelijken, om welke reden ook, zelfs tegen alle verzekeraars. Daartoe subrogeert de verzekerde haar, enkel wegens de polis, in al zijn rechten, vorderingen en beroepen, ten belope van het bedrag van de betaalde schadevergoeding, verhoogd met de gemaakte kosten. De vereniging ziet evenwel af, behoudens geval van kwaadwilligheid, van elk beroep dat zij zou kunnen uitoefenen tegen: a) de leden van de familie van de verzekerde die met hem leven, alsook zijn bewoners; b) de personeelsleden van de verzekerde en, indien zij er wonen, de leden van hun familie die met hen leven, alsook hun bewoners; c) de leveranciers van elektrische stroom en leidinggas, en meer algemeen de regies jegens dewelke de verzekerde afstand van zijn beroep heeft moeten doen. In alle gevallen waarin een afstand van het beroep van de vereniging ten voordele van een verantwoordelijke van het schadegeval wordt gestipuleerd, heeft deze afstand enkel effect jegens laatstgenoemde en doet hij geen afbreuk aan de rechten van de vereniging om een beroep tegen elke andere verantwoordelijke uit te oefenen. Elke afstand van de vereniging van een beroep heeft slechts effect ingeval de verantwoordelijke op de dag van het schadegeval niet wordt gevrijwaard door een verzekering die zijn verantwoordelijkheid dekt of, indien hij verzekerd is, in de mate dat hij verantwoordelijk wordt gesteld bovenop de schadevergoeding die uit deze verzekering voortvloeit. XII. KOSTEN EN BELASTINGEN Dit geldt eveneens voor de kosten van kwitanties, bestuur en gelijk welke andere bijkomende kosten betreffende het contract die worden vastgelegd op een forfaitair percentage van de bijdrage. Alle belastingen die onder gelijk welke benaming en door gelijk welke overheid zijn vastgelegd of moeten worden vastgelegd, ten laste van de vereniging of te haren laste gelegd wegens het geheel of een gedeelte van de verzekerde risico s, de ontvangen bijdragen of verzekerde bedragen, alsook alle verrichtingen en akten betreffende het aangaan en het uitvoeren van de verzekering, worden en zullen uitsluitend worden gedragen door de verzekerde. Bovenstaande kosten en belastingen zijn tegelijk met de bijdragen betaalbaar.

10 Zijn niet bij deze kosten inbegrepen, maar zijn eveneens ten laste van de verzekerde: a) de kosten voor eventuele voortzetting van de verplichtingen van de verzekerde; b) alle andere kosten die door de vereniging op verzoek van de verzekerde gemaakt worden, zelfs indien dit verzoek is ingediend om aan een wettelijke verplichting te voldoen. XIII. VERVALLENVERKLARING EN VERBREKING In geval de vezekerde een van de door onderhavig contract bepaalde verplichtingen niet nakomt en hieruit een nadeel voor de vereniging ontstaat, met name om in orde te zijn met de K.B.B.M., vervallen van rechtswege en enkel wegens de niet-uitvoering van deze verplichting en zonder dat een ingebrekestelling nodig is (behoudens het geval voorzien in artikel III) alle rechten op een vergoeding in geval van schade en heeft de vereniging de mogelijkheid de polis met een per post aangetekende brief op te zeggen waarin de oorzaak van de vervallenverklaring en dus van de verbreking wordt omschreven. De polis is ondeelbaar en elke vervallenverklaring die wordt opgelopen voor een gedeelte leidt tot de vervallenverklaring van het geheel. XIV. WOONPLAATS EN BRIEFWISSELING De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen, namelijk deze van de vereniging in haar zetel en deze van de verzekerde op het adres dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van de polis. Elke kennisgeving wordt tijdens de volledige looptijd van de verzekering rechtsgeldig gedaan op deze adressen, zelfs tegenover erfgenamen of rechthebbenden van de verzekerde en dit zolang deze geen adreswijziging aan de vereniging hebben meegedeeld. In geval van meerdere verzekerden voor één enkele polis wordt elke brief of mededeling van de vereniging verstuurd naar de mandataris die in de bijzondere voorwaarden van de polis wordt aangeduid. XV. KLACHTEN Elke klacht betreffende onderhavig contract kan worden gericht aan de Controledienst der Verzekeringen, Congresstraat, te 1000 Brussel.

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Allianz. Algemene voorwaarden 1995. Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties

Allianz. Algemene voorwaarden 1995. Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties Allianz Algemene voorwaarden 1995 Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties VERZEKERING Alle risico's electrische & electronische o Ll'l Ll'l c.. INHOUD Blz Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Overzicht blz Definities 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking Afdeling 1 Verzekerden 3 Afdeling 2 Rechtsgronden

Nadere informatie

POLIS CASCO VRACHTVERVOER 97

POLIS CASCO VRACHTVERVOER 97 ART 1. VOORWERP POLIS CASCO VRACHTVERVOER 97 ART 1. De maatschappij verbindt er zich toe, op basis van de algemene en de bijzondere voorwaarden, de verzekerde te vergoeden voor de schade veroorzaakt aan

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 5 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package ALGEMENE VOORWAARDEN PP 01052015 B INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering... 3 2. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie