AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ"

Transcriptie

1 AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ (ASSOCIATION D ASSURANCE MUTUELLE DES MEMBRES DE LA SOCIETE ROYALE FORESTIERE DE BELGIQUE CONTRE L INCENDIE FORESTIER) ERKEND BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 FEBRUARI 1968 Onderneming erkend bij K.B. van 5 juli 1998 met erkenningsnummer 1532 voor bosbrandverzekering Centrumgalerij, blok Brussel STATUTEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Benaming Duur Leden Zetel Doel Artikel 1 De op 28 september 1967 opgerichte vereniging heet Association d Assurance Mutuelle des Membres de la Société Royale Forestière de Belgique contre l Incendie Forestier, afgekort AMIFOR. Ze is van onbeperkte duur en gebaseerd op de wederkerigheid. Artikel 2 Effectieve leden van de Vereniging zijn de leden aangesloten bij de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij die de statuten en de reglementen onderschrijven, onder voorwaarde dat zij belangstelling hebben in het behoud van bossen waarop zij een zakelijke recht hebben aan de verzekering aanbieden. De rechten en verplichtingen van de effectieve leden beginnen met de afgifte van de door de onderschrijver ondertekende polis en de betaling van de bijdrage.de rechten en de verplichtingen blijven bestaan zolang de verzekering van kracht is. Ereleden van de Vereniging zijn alle personen die belangstelling hebben voor haar activiteit. De ereleden hebben dus geen enkel recht in de Vereniging. Artikel 3 De Vereniging heeft haar zetel in de Brusselse agglomeratie. Ze kan deze op beslissing van de Raad van Bestuur verplaatst worden naar gelijk welke andere plaats in België. Artikel 4 Het doel van de Vereniging is de verzekering van het risico bosbrand, met uitsluiting van het risico storm, binnen de limieten van de polis die kan gewijzigd worden door een beslissing van de Raad van Bestuur, onverminderd het recht van de aangeslotenen om het contract op te zeggen. Het gaat om een technische verzekering, niet onderworpen aan het K.B. van 24 december 1992, die de verzekering tegen brand en andere gevaren betreffende eenvoudige risico s reglementeert. De Vereniging kan zich herverzekeren. Ze kan eveneens allerhande diensten tegen brand oprichten en in dit verband allerhande overeenkomsten met derden sluiten. Ze dekt haar leden niet tegen de veroordelingen met het karakter van een persoonlijke straf voortvloeiend uit een inbreuk op of niet-naleving van de wetten en reglementen. II. VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERING Artikel 5 De Raad van Bestuur heeft een typetabel voor classificatie van de risico s en de erop toepasbare tarieven opgesteld. De bestanddelen van de te dekken risico s vormen de basis van deze tabel en tarieven. Zij worden herzien op beslissing van de Raad van Bestuur. Artikel 6 Elke persoon die zich als effectief lid wil aansluiten, moet voorafgandelijk aan de directie de gegevens doorgeven van de daartoe opgestelde vragenlijst betreffende de aard en het beheer van zijn bossen, het gebruikte materieel en het tewerkgesteld personeel. Hij verbindt zich ertoe zich strikt te houden aan de voorschriften van onderhavige statuten, aan de opgestelde reglementen en de verzekeringspolis. De aansluiting bij de Vereniging wordt bevestigd door de ondertekening van een polis die de statuten en reglementen voor de onderschrijver bevat, alsook de door de gemachtigde personen ondertekende verklaring ter aanvaarding. Bij de polis zijn de statuten en reglementen van de Vereniging gevoegd. Artikel 7 De verzekering wordt aangegaan voor de duur van één jaar dat aanvangt op 1 maart, behalve eventueel voor de eerste termijn. Ze zal door stilzwijgende verlenging worden hernieuwd, behoudens opzegging van drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, door de verzekeringnemer gedaan per aangetekende brief. De Vereniging kan het contract eveneens opzeggen mits opzegging van drie maanden. Artikel 8 Elk effectief lid is aan de Vereniging een jaarlijkse bijdrage verschuldigd die wordt vastgelegd volgens het tarief dat van toepassing is op het risico dat hij wil laten dekken. Artikel 9 Er bestaat geen enkele hoofdelijkheid tussen de effectieve leden.

2 Deze zijn enkel gehouden ten belope van hun eigen verbintenissen. Elk effectief lid kan, los van zijn jaarlijkse bijdrage en op eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, verplicht worden tot een bijkomende bijdrage die de jaarlijkse bijdrage niet zal kunnen overschrijden. III. BESTUUR A. Raad van Bestuur Artikel 10 De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minstens drie leden waarvan een derde ereleden kunnen zijn. De bestuurders moeten belg en meerderjarig zijn. Artikel 11 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders; zij vervangt of herbenoemd om de twee jaar minstens een derde van de leden van de Raad van Bestuur volgens een volgorde van uittreding die voor het eerst wordt geregeld door loting en vervolgens door anciënniteit binnen de Raad. Het verloop zal zo worden geregeld dat geen enkel mandaat langer dan zes jaar duurt. De uittredende bestuurders kunnen worden herverkozen. In geval van vacature van een of meer plaatsen van bestuurder ingevolge overlijden, ontslag of gelijk welke andere oorzaak hebben de resterende bestuurders en de commissarissen die de algemene raad vormen, het recht om hierin tijdelijk te voorzien. In dat geval gaat de Algemene Vergadering, bij haar eerstvolgende vergadering, over tot de definitieve verkiezing. De bestuurder die werd benoemd ter vervanging van een andere voltooit het mandaat van de titularis die hij vervangt. Artikel 12 De Raad mag het dagelijkse bestuur en bijzondere bevoegdheden afvaardigen aan een of meer van zijn leden, aan de directie en zelfs aan derden. Hij bepaalt de vergoedingen van de verschillende afvaardigingen die hij benoemd. Hij boekt deze als algemene kosten. De bestuurders hebben geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid wegens hun functies; ze zijn enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de vereniging en de verwezenlijking van haar doelstelling in overeenstemming met de statuten en de wettelijke voorschriften. Hij kan onderandere de vorm en de voorwaarden van de verzekeringscontracten regelen; de organisatie van de diverse diensten uitvaardigen en alle reglementen van interne orde opstellen; de algemene kosten vastleggen; alle inkomsten en gelden ontvangen; alle betalingen met of zonder indeplaatsstelling uitvoeren; alle schenkingen of legaten ontvangen of verwerpen en daartoe alle nodige toelatingen vragen; alle zakelijke of persoonlijke waarborgen aanvaarden of verzaken; eenvoudige opheffing, met of zonder vaststellingen van betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, alsook van alle beslagleggingen, verzet aantekenen en andere belemmeringen geven; huurovereenkomsten en verhuringen ten behoeve van de vereniging aangaan; alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen; alle leningen op korte en lange termijn aangaan, met of zonder hypothecaire of andere waarborg; alle agenten en bedienden benoemen en afzetten, hun bevoegdheden, loon en desgevallend hun borgstellingen vastleggen; alle rechtsvorderingen, zowel als eiser als verweerder, toelaten op vervolging en benaarstiging van de directeur; alle toelatingen geven en afstanden toestaan; compromissen aangaan en tot vergelijken komen over alle sociale belangen en, meer algemeen, alle daden stellen om het goede bestuur van de vereniging alsook haar stabiliteit en haar toekomst te verzekeren. Artikel 13 De Raad van Bestuur kiest een voorzitter en een of twee vice-voorzitters onder zijn leden. In afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitters duidt de raad één van zijn leden aan om de functies van voorzitter waar te nemen. De voorzitter roept de Raad van Bestuur samen zo vaak als de omstandigheden dit vereisen. Hij moet worden bijeengeroepen wanneer minstens twee bestuurders dit vragen. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die op de uitnodiging wordt vermeld. De raad kan enkel rechtsgeldig beraadslagen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig is. De resoluties worden genomen met een meerderheid van stemmen; in geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. De bestuurder die een persoonlijk belang heeft bij een punt van de dagorde, moet zich onthouden bij de bespreking en dit feit wordt vermeld in het verslag van de zitting. De beslissingen van de raad worden opgetekend in een register. De kopieën of uittreksels die voor het gerecht of elders moeten worden overlegd, worden ondertekend door één bestuurder of door de voorzitter. Artikel 14 Tijdens de uitoefening van hun mandaat hebben de bestuurders recht op een zitpenning en de terugbetaling van hun kosten; het bedrag van de zitpenning wordt bepaald door de Algemene Vergadering en als algemene kosten geboekt. B. Directie Artikel 15 De Raad van Bestuur benoemt de directeur en de gevolmachtigden die mogen worden gekozen buiten de leden van de Vereniging.Zij bepaalt de duur van hun verbintenis en het bedrag van hun wedde. Artikel 16 De directeur, aangeduid door de Raad van Bestuur, wordt belast met het dagelijkse bestuur van de sociale zaken. Hij neemt, behoudens belemmering, deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur en heeft er een adviserende stem.

3 Hij vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur. Hij is de personeelschef en ziet toe op het kantoorwerk. Hij voert, krachtens de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, alle rechtsvorderingen uit en volgt ze op. Artikel 17 De directeur staat in voor de ontvangsten en betalingen van de vennootschap; hij schrijft alle kwitanties of trekt deze in, betaalt of ontvangt alle briefjes, postwissels, cheques of waarden. Hij ontvangt van het bestuur der spoorwegen, alle post en telegrafiestukken, alle verzekerde of aangetekende zendingen of omslagen en verleent hiervoor rechtsgeldige kwijting. De akten betreffende dit Bestuur worden ondertekend door de directeur of door twee gevolmachtigden of diensthoofden die door de Raad van Bestuur worden aangeduid. Polissen en aanhangsels en dagelijkse briefwisseling worden ondertekend door de directeur, door gevolmachtigden of door diensthoofden die door de Raad van Bestuur worden aangeduid. Alle andere akten dan deze die het voorwerp zijn van artikel zestien en de eerste vier paragrafen van onderhavig artikel en die de Vereniging binden, inclusief de opheffingen van voorrechten en hypotheken met of zonder kwitantie, de aankoop, verkoop, huur of verhuur van alle roerende en onroerende goederen, alsook de deponeringen of opvragingen van effecten of overheidsfondsen in de staatskassen of banken, worden, behoudens bijzondere afvaardiging aan een van de leden van de Raad van Bestuur, ondertekend door de directeur en door een Bestuurder of een gevolmachtigde die daartoe door de Raad van Bestuur is gemachtigd. Artikel 18 In geval van afwezigheid, ziekte of belemmering van de door de Raad van Bestuur aangeduide directeur, zullen zijn functies tijdelijk worden vervuld door één door de Raad van Bestuur aangeduide gevolmachtigde. C. College van Commissarissen Artikel 19 Het toezicht op de Vereniging wordt uitgeoefend door een bedrijfsrevisor en, op beslissing van de Raad van Bestuur, door een College van Commissarissen van minstens twee leden. Artikel 20 Het mandaat van een commissaris heeft een looptijd van drie jaar. Uittredende commissarissen zijn herverkiesbaar. In geval van een vacature als commissaris wordt deze ingevuld op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Indien, ingevolge overlijden of wegens elke andere oorzaak, het aantal commissarissen tot minder dan de helft wordt herleid, moet de Raad van Bestuur onmiddellijk de Algemene Vergadering bijeenroepen om de ontbrekende commissarissen te vervangen. Artikel 21 De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt toezichts- en controlerecht op alle verrichtingen van de vereniging en ze kunnen boeken, notulen, briefwisseling en over het algemeen alle documenten van de vereniging inkijken, zij het zonder verplaatsing van deze documenten. In een register ad hoc maken ze verslagen van hun beslissingen en vaststellingen en jaarlijks maken zij een verslag over de resultaten van hun opdracht ten behoeve van de Algemene Vergadering. De commissarissen hebben geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid wegens hun functies; ze zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Artikel 22 De bezoldigingen van de commissarissen worden forfaitair vastgelegd door de Algemene Vergadering, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake naamloze vennootschappen. Ze worden ingebracht in de algemene kosten. D. Algemene Vergaderingen Artikel 23 De op regelmatige wijze samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle effectieve leden en haar beslissingen zijn bindend voor iedereen. Ze heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden die de Vereniging aanbelangen, te stellen of te bekrachtigen. Elk lid heeft recht op één stem per verzekerde hectare. Het is toegestaan zich te laten vertegenwoordigen door een mandataris, zelf lid van de vergadering. De vorm van de bevoegdheden kan worden bepaald door de Raad van Bestuur alsook het aantal volmachten dat elk lid op de vergadering mag vertegenwoordigen. De mede-eigenaars, vruchtgebruikers, naakte eigenaars, pandhoudende schuldeisers en schuldenaars worden vertegenwoordigd door één van hen of door de mandataris die in de verzekeringspolis is aangeduid. De raad stelt een aanwezigheidslijst op die elke aanwezige moet ondertekenen alvorens de zitting te betreden. Artikel 24 De gewone Algemene Vergadering komt elk jaar verplicht bijeen in juni, in de zetel van de vereniging of op een andere plaats bepaald in de oproepingsberichten die door de Raad van Bestuur worden opgesteld. Deze vergadering aanhoort de verslagen van de bestuurders en van het College van Commissarissen, bespreekt de balans en de resultatenrekening, stemt over de kwijting en herbenoemd of vervangt de uittredende leden van de Raad van Bestuur en van het College van Commissarissen. De buitengewone Algemene Vergadering van de effectieve leden van de vereniging kan op ieder ogenblik door de Raad van Bestuur of door de commissarissen worden bijeengeroepen. Dit moet gebeuren op schriftelijk verzoek van minstens een tiende van hun totale aantal der leden en steeds met vermelding van de punten die op de agenda moeten worden geplaatst.

4 De Raad van Bestuur is verplicht de aldus uitgelokte Vergadering bijeen te roepen binnen een termijn van dertig dagen. In geval van verkiezing moeten de kandidaturen andere dan deze van de uittredende bestuurders en commissarissen worden ondertekend door minstens tien leden bestaande uit minstens vijf bestuurders van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij en vijftien dagen vóór de vergadering aangetekend verstuurd worden aan de Raad van Bestuur. De lijst met de op regelmatige wijze voorgestelde kandidaten wordt aan de uitnodiging toegevoegd. Artikel 25 De oproepingen voor elke Algemene Vergadering bevatten de agenda en worden minstens acht dagen vóór de vergadering met een eenvoudige brief of kaart naar elke betrokkene gestuurd. Artikel 26 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een vicevoorzitter waarbij het voorzitterschap wordt verleend aan de vice-voorzitter met de hoogste anciënniteit of, bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitters, aan de oudste van de aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering benoemt twee van haar leden om de functie van stemopnemer waar te nemen. De aanwezige bestuurders en commissarissen maken deel uit van het bureau. De vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden met eenvoudige meerderheid van stemmen. Wanneer moet worden beraadslaagd over wijzigingen aan de statuten is de vergadering evenwel slechts rechtsgeldig samengesteld indien minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen en doet deze nieuwe vergadering uitspraak, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Geen enkele beslissing wordt aanvaard indien ze de twee derden van de stemmen niet haalt. Indien de vereniging officieel erkend werd dient de goedgekeuring voorgelegd aan de regering. De wijzigingen aan de statuten worden aan de leden van de vereniging meegedeeld in de vorm die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Artikel 27 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De kopieën of uittreksels van deze beraadslagingen worden ondertekend door ofwel twee bestuurders ofwel door de directeur. IV. BEPALINGEN VAN FINANCIELE AARD Artikel 28 Het maatschappelijk jaar begint op een januari en eindigt op éénendertig december. Het eerste boekjaar wordt afgesloten op éénendertig december van het jaar dat volgt op de oprichting van de vereniging. Artikel 29 Op éénendertig december van elk jaar worden de boekingen van de vereniging afgesloten en stelt de raad de inventaris, balans en de resultatenrekening op. Minstens dertig dagen vóór de vergadering maakt het bestuur de stukken over aan de commissarissen die binnen vijftien dagen een verslag, conclusies en opmerkingen moeten opstellen. De balans en de resultatenrekening, alsook het verslag van het College van Commissarissen wordt verstuurd naar alle leden, samen met de uitnodigingen voor de Algemene Vergadering. Artikel 30 Het totale bedrag van de ontvangsten, na aftrek van de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en de andere sociale lasten, inclusief de vereffening van de schadegevallen, is het netto-resultaat van het afgesloten boekjaar. Vervolgens zal worden opgenomen: Tien procent om een zogenaamde statutaire reserve aan te leggen die zal worden aangevuld tot belope van de waarde van de geschillen die in de voorbije vijf jaar werden vereffend. Het saldo zal worden verdeeld onder alle effectieve leden van de vereniging, naar verhouding van de betaalde bijdragen, rekeninghoudende met het behoud van de solvabiliteitsmarge. De Algemene Vergadering zal evenwel altijd, op voorstel van de Raad van Bestuur, het geheel of een gedeelte van dit saldo kunnen gebruiken voor het aanleggen van speciale voorzieningsfondsen of buitengewone reserves. De voorstellen die de raad in dit verband doet, kunnen enkel worden verworpen met een tweederdenmeerderheid van de stemmen. De sommen die niet nodig zijn voor de lopende dienst, alsook de statutaire, buitengewone of andere reserves worden belegd in staatswaarden of in waarden met staatsgarantie, in obligaties van provincies, gemeenten, in al dan niet genoteerde aandelen of obligaties van belgische of buitenlandse bedrijven, in hypothecaire leningen of worden gebruikt voor de aankoop van gebouwen. Artikel 31 De uitkeerbare interesten, ristorno s en reserves zoals bepaald in artikel 12bis van het K.B. van 22 februari 1991 vervallen per vijf jaar vanaf de betaalbaarstelling ervan en blijven voor de vereniging verworven. Ze worden aan de buitengewone reserve toegevoegd. Artikel 32 In geval van negatief resultaat wordt deze aangezuiverd door opnemingen op de beschikbare en vervolgens op de statutaire reserves. Indien deze opnemingen niet volstaan, kan een beroep worden gedaan op het daartoe in artikel 9 voorziene fonds.

5 Indien deze maatregelen evenwel ontoereikend zijn om de vereffening van de schadegevallen van het jaar te verzekeren, wordt het recht van het schadegeval overgedragen op het volgende boekjaar met voorrang van vereffening ten opzichte van de schadegevallen van het boekjaar. Deze overdracht gebeurt slechts tweemaal. De schadegevallen worden vereffend in de maand van goedkeuring van de rekeningen door de Algemene Vergadering. Artikel 33 Het effectieve lid dat om welke reden ook niet langer deel uitmaakt van de vereniging, verliest elk recht op het maatschappelijke vermogen dat ondeelbaar blijft tot aan de vereffening. Het zal evenwel zijn eventueel recht behouden op het ristorno waarin is voorzien in artikel 30 4, pro rata temporis voor het boekjaar waarin hij is gestopt deel uit te maken van de vereniging. V. VEREFFENING Artikel 34 De vereniging kan enkel worden ontbonden op voorstel van de Raad van Bestuur bij beslissing van de Algemene Vergadering die zich uitspreekt met een tweederdenmeerderheid van de leden en drie vierden van de stemmen. Deze meerderheden worden evenwel verminderd tot een derde van de leden en de gewone meerderheid ingeval drie opeenvolgende balansen verlieslatend zijn, met uitzondering van de balansen van de eerste drie jaar. Artikel 35 De vereffening wordt gedaan door de bestuurders die op het ogenblik van de ontbinding in functie zijn, behoudens het recht van de vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden met een gewone meerderheid, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Controledienst der Verzekeringen. Artikel 36 De netto-opbrengsten van de vereffening, na aftrek van de sommen die nodig zijn voor de regeling van de lopende geschillen, de kwitantie van de maatschappelijke schulden en de betaling van de kosten van de vereffening, worden verdeeld onder de effectieve leden van de vereniging die sinds minstens een jaar zijn ingeschreven, naar verhouding van het totale bedrag van de bijdragen die door elk van hen of door hun rechtsvoorgangers in rechte lijn werden betaald. Bij elke vereffening van bijzondere vermogens moet rekening worden gehouden met de rechten van de schuldeisers van verzekeringen en van de schuldeisers die houder zijn van rechten of voorrechten die zij te goeder trouw hebben verworven op de goederen waaruit elk bijzonder vermogen bestaat, krachtens een formaliteit die werd vervuld vóór de inschrijving van de toewijzing van deze goederen aan dit vermogen en in naleving van de gelijkheid van alle schuldeisers van eenzelfde rang. Onverminderd de toepassing van vorige paragraaf zal twintig procent van het verdeelbare actief bij voorrang toekomen aan de effectieve leden of afstammelingen ervan die zelf zijn verenigd en sinds minstens vijf jaar vóór de beslissing tot vereffening in de vereniging zijn ingeschreven. Keuze van woonplaats Voor de uitvoering van de statuten doet elk in het buitenland gedomicilieerd lid, elke bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, oproeping, assignaties en specificaties rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

6 Voor de toepassing van onderhavige polis verstaan we onder: BIJLAGE BIJ DE STATUTEN VERZEKERINGSPOLIS ALGEMENE VOORWAARDEN 1) VERENIGING: De Association d Assurance Mutuelle des Membres de la Société Royale Forestière de Belgique contre l Incendie Forestière, afgekort AMIFOR ; 2) VERZEKERDE: het lid van de Vereniging zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Statuten I. DOEL EN OMVANG VAN DE VERZEKERING Het doel van onderhavige polis is de waarborg aan de verzekerde, in geval van brand die schade heeft veroorzaakt aan het bestand aangeduid in bijgaande Bijzondere Voorwaarden, van de terugbetaling van zijn schade, berekend zoals uiteengezet in paragraaf VII hierna. Is bij de verzekering inbegrepen en geeft aanleiding tot schadeloosstelling door de vereniging, de schade veroorzaakt door: 1) de hulp-, blus-, beschermings- of reddingsmiddelen die weloverwogen worden gedragen of gebruikt; 2) de vernielingen waartoe werd bevolen door de bevoegde overheid om de uitbreiding van de schade die door de polis wordt gedekt, te vermijden; De waarborg van de polis is slechts voor de verzekerde verworven wanneer de bestanden beantwoorden aan de normale criteria voor opstelling en onderhoud die in de bosbouw worden gehanteerd. De afmeting van de percelen zal aan dezelfde criteria moeten beantwoorden, alsook hun afbakening door brandgangen, loofpopulatie, waterlopen, enz. II. UITSLUITINGEN Worden uit de verzekering gesloten : 1) schade die opzettelijk wordt veroorzaakt of door de verzekerde of met zijn medeplichtigheid wordt uitgelokt; 2) schade die wordt veroorzaakt door één van de volgende gebeurtenissen: A oorlog van buiten uit B. burgeroorlog, daden van terrorisme of sabotage gepleegd in het kader van georganiseerde terrorisme- of sabotageacties C. oproer of volksbewegingen D. vulkaanuitbarsting, onderaardse brand, aardbeving, overstroming, vloedgolf of andere natuurrampen; 3) andere schade dan brandschade, veroorzaakt door een orkaan, storm, cycloon, bliksem of explosies; 4) de schade te wijten aan de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van explosie, de ontwikkeling van hitte en/of bestraling afkomstig van de omzetting van atoomkernen of van radioactiviteit, alsook de schadegevallen te wijten aan de gevolgen van bestralingen veroorzaakt door de kunstmatige versnelling van deeltjes; De branden die zouden ontstaan ingevolge het verbranden van takken, enz... door de verzekerde en alle personen waarvoor hij verantwoordelijk is in het verzekerde bestand of aan de rand daarvan, worden slechts vergoed ten belope van 50% van de normaal vergoedbare schadegevallen. Wanneer het vuur in tijden van droogte evenwel is aangestoken door de eigenaar of een persoon waarvoor hij verantwoordelijk is, is deze daad een ernstige fout die elke tegemoetkoming van de vereniging uitsluit. III. VORMING VAN HET CONTRACT, VERVALDAG, LOOPTIJD EN BIJDRAGEN De polis is bindend door de handtekening van partijen. De verzekerden, die slechts één en dezelfde polis ondertekenen, zijn hoofdelijk en ondeelbaar verbonden. De vereniging is niet tot vergoeding indien de eerste bijdrage niet werd betaald vooraleer de schade zich voordeed. De jaarlijkse vervaldag en de looptijd van de polis worden bepaald overeenkomstig artikel 7 van de statuten. De bijdrage is jaarlijks, onverdeelbaar en vooraf betaalbaar op de vervaldatum; het bedrag ervan wordt vermeld in de typetabel waarvan sprake in artikel VI. De eerste bijdrage is draagbaar en volledig verschuldigd, ongeacht de datum van inwerkingtreding van de polis; de latere bijdragen zijn invorderbaar; de eventuele uitnodiging om de bijdrage te betalen, staat gelijk met de aanbieding van de kwitantie. Bij ontstentenis van betaling van een bijdrage of enig supplement stuurt de vereniging naar de verzekerde een waarschuwing met een per post aangetekende brief waarin hem een termijn van vijftien dagen wordt gegeven om zijn rekening te vereffenen. Enkel door het verstrijken van deze termijn wordt de waarborg jegens de verzekerde van rechtswege opgeschort vanaf de niet-nageleefde vervaldatum. Tijdens de opschorting behoudt de vereniging haar recht op de vervallen of te vervallen bijdragen. De verzekering waarvan de voorwaarden zijn opgeschort, treedt pas opnieuw in werking op de middag van de volgende dag waarop de verzekerde de hoofdsom, interesten en kosten heeft betaald. Niettegenstaande alle stappen die zij zou hebben ondernomen om betaling van de premie te bekomen, kan de vereniging de polis tijdens de hele periode van de opschorting met een per post aangetekende brief opzeggen. De bijdragen en prorata van bijdragen betreffende de periode waarin de verzekering is opgeschort, zijn voor de vereniging bij wijze van forfaitaire vergoeding verworven.

7 De betaling van de vervallen bijdrage die is gedaan tijdens of na een eventueel schadegeval ontslaat de verzekerde niet van de vervallenverklaring. De verzekering zal eveneens worden opgeschort indien de verzekerde zijn hoedanigheid van lid of van aangeslotene bij de KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ verliest. In dat geval worden de voorwaarden van de opschorting, de nieuwe vankrachtwording, alsook de boeten geregeld zoals hierboven gesteld, tot op het ogenblik waarop de verzekerde zal kunnen bewijzen dat zijn toestand tegenover de KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ geregeld is. In geval van opzegging na een schadegeval, schrapping of verlaging van de verzekering geeft de vereniging aan de verzekerde het pro rata van de niet-verlopen bijdrage terug op de datum van inwerkingtreding van de opzegging, schrapping of vermindering van de verzekering. IV. VERKLARINGEN DOOR DE VERZEKERDE TE DOEN, OVERDRACHT VAN DE GOEDEREN EN OVERBOEKINGEN VAN DE POLIS A. De polis wordt opgesteld volgens de inlichtingen vermeld op de vragenlijst ad hoc, ingevuld en ondertekend door de verzekerde die verantwoordelijk is voor de juistheid ervan. Deze vragenlijst maakt volledig deel uit van de polis. Wanneer de verzekerde meer dan 50 ha laat dekken, heeft hij het recht aan de vereniging te vragen om de voor de verzekering voorgestelde percelen te bezoeken en de vragenlijst te laten controleren, alles op kosten van de vereniging. B. De verzekeringnemer is verplicht om, bij de opstelling van het contract, alle door hem gekende omstandigheden die hij redelijkerwijze moet beschouwen als essentiële beoordelingselementen van het risico voor de vereniging, exact mee te delen. Hij moet aan de vereniging evenwel niet de omstandigheden meedelen die reeds door haar gekend zijn of die zij redelijkerwijze zou moeten kennen. Indien op bepaalde schriftelijke vragen van de vereniging niet werd geantwoord en indien zij niettemin het contract is aangegaan, kan zij zich, behoudens het geval van fraude, nadien niet op deze weglating beroepen. C. Wanneer de opzettelijke weglating of onjuistheid van de verklaring de beoordelingselementen van het risico verbergt en de vereniging op een dwaalspoor brengt, is het contract nietig. De premies die zijn vervallen tot aan het ogenblik waarop de vereniging kennis heeft van de opzettelijke weglating of de onjuistheid zijn haar verschuldigd. D. Wanneer de weglating of de onjuistheid in de verklaring niet opzettelijk is, is het contract niet nietig. De vereniging stelt, binnen een termijn van een maand vanaf de dag waarop zij kennis heeft genomen van de weglating of de onjuistheid, de wijziging van het contract voor met inwerkingtreding op de dag waarop ze kennis heeft genomen van de weglating of de onjuistheid. Indien de vereniging het bewijs levert dat zij in geen geval het risico zou hebben verzekerd, kan zij het contract binnen dezelfde termijn opzeggen. Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien het voorstel, aan het einde van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, niet werd aanvaard, kan de vereniging het contract binnen vijftien dagen opzeggen. Indien de vereniging binnen bovenstaande termijnen het contract niet heeft opgezegd noch de wijziging ervan heeft voorgesteld, kan zij zich in de toekomst niet meer beroepen op de feiten die haar gekend zijn. Indien de weglating of de onjuiste verklaring niet aan de verzekeringnemer kan worden verweten en zich een schadegeval voordoet alvorens de wijziging van het contract of de opzegging van kracht zijn, moet de vereniging de overeengekomen prestatie leveren. Indien de weglating of de onjuiste verklaring aan de verzekeringnemer kan worden verweten en zich een schadegeval voordoet alvorens de wijziging van het contract of de opzegging van kracht zijn, is de vereniging enkel verplicht een prestatie te leveren volgens de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekerde had moeten betalen indien hij het risico op regelmatige wijze had aangegeven. Indien de vereniging bij een schadegeval evenwel het bewijs levert dat zij het risico waarvan de werkelijke aard door het schadegeval wordt aangetoond, in geen enkel geval zou hebben verzekerd, wordt haar prestatie beperkt tot de terugbetaling van de totaliteit van de betaalde premies. Indien een omstandigheid die door beide partijen bij het aangaan van het contract niet was gekend, aan het licht komt tijdens de uitvoering hiervan, wordt artikel 25 of 26 (cfr. punt E hierna) van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst toegepast naargelang genoemde omstandigheid een verkleining of vergroting van het verzekerde risico inhoudt. E. De verzekerde moet, in de loop van het contract, de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van omstandigheden die van die aard zijn dat ze een gevoelige of duurzame verslechtering van het risico inhouden, aangeven. Wanneer in de loop van het contract het risico dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet in die mate is verslechterd dat, indien de verzwaring van het risico had bestaan op het ogenblik van de onderschrijving, de vereniging de verzekering enkel tegen andere voorwaarden zou hebben toegestaan, moet zij, binnen de termijn van een maand vanaf de dag waarop zij kennis heeft van de verzwaring de wijziging van het contract voorstellen met terugwerkende kracht op de dag van het risico. Indien de vereniging het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen enkel geval zou hebben verzekerd, kan zij het contract binnen dezelfde termijn opzeggen. Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de verzekerde wordt geweigerd of indien dit voorstel aan het einde van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst ervan niet is aanvaard, kan de vereniging het contract binnen vijftien dagen opzeggen. Indien de vereniging het contract niet heeft opgezegd of de wijziging ervan niet binnen bovenstaande termijnen heeft voorgesteld, kan zij zich in de toekomst niet meer beroepen op de verzwaring van het risico. Indien zich een schadegeval voordoet alvorens de wijziging van het contract of de opzegging van kracht is en indien de verzekerde de in punt E bedoelde verplichting heeft vervuld, is de vereniging verplicht de overeengekomen prestatie uit te voeren. Indien zich een schadegeval voordoet en de verzekerde de in punt E bedoelde verplichting niet heeft vervuld:

8 a) is de vereniging verplicht de overeengekomen prestatie uit te voeren wanneer de ontstentenis van aangifte niet aan de verzekeringnemer kan worden verweten; b) is de vereniging enkel gehouden haar prestatie uit te voeren volgens de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekerde had moeten betalen indien de verzwaring van het risico in aanmerking was genomen, wanneer de ontstentenis van aangifte aan de verzekerde kan worden verweten. Indien de vereniging evenwel het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, is haar prestatie in geval van schade beperkt tot de terugbetaling van de totaliteit van de betaalde premies; c) indien de verzekerde heeft gehandeld met frauduleuze bedoelingen kan de vereniging haar waarborg weigeren. De vervallen premies tot op het ogenblik waarop de vereniging kennis kreeg van de fraude zijn haar verschuldigd als schadevergoeding. Zonder afwijking van het voorgaande kan de vereniging de verzekerde risico s op ieder ogenblik laten inspecteren. De verzekerde moet bovendien binnen dertig dagen aangeven of hij zich bevindt in een toestand van opschorting van betaling, kennelijk onvermogen of faillissement. F. Ingeval van overdracht ingevolge het overlijden van de verzekerde, van het verzekerde belang, worden de rechten en verplichtingen ontstaan uit het verzekeringscontract overgedragen aan de nieuwe houder van dit belang. De nieuwe houder van het verzekerde belang en de vereniging kunnen de opzegging van het contract evenwel betekenen, eerstgenoemde met een per post aangetekende brief binnen drie maanden en veertig dagen vanaf het overlijden, laatstgenoemde met een per post aangetekende brief, per deurwaardersexploot of per afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs, binnen drie maanden vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het overlijden. G. In geval van overdracht van eigendom tussen levenden, om welke reden ook, van het geheel of een gedeelte van de verzekerde goederen, is de overdrager niet verplicht aan de overnemer de verplichting om de verzekering voort te zetten, op te leggen. Indien de akte van overdracht de verplichting om de verzekering voort te zetten, niet oplegt, stopt deze van rechtswege vanaf de datum van de overdracht. Zo niet, loopt de polis door, maar de waarborg van de vereniging wordt opgeschort en sorteert pas opnieuw effect op de middag na de dag waarop de nieuwe eigenaar als lid van de vereniging is aangenomen. Onverminderd de bepalingen van artikel 7 van de statuten, heeft de vereniging, in alle gevallen waarin aangiften die worden voorgeschreven door paragraaf E van onderhavig artikel door de verzekerde zouden moeten worden gedaan, het recht ongeacht of deze aangiften al dan niet werden gedaan om de verzekering op te zeggen dan wel te verlagen mits voorbericht van dertig dagen dat met een per post aangetekende brief naar de verzekerde wordt verstuurd, hetzij akte te nemen van de verklaring en op het contract de bijdragen en voorwaarden toe te passen die op dat ogenblik op de Vereniging van toepassing zijn, hetgeen de verzekerde voortaan en derhalve aanvaardt. In geval van opzegging of vermindering bepaald in onderhavig artikel, behoudt de vereniging haar rechten op de betaalde of vervallen bijdragen, behoudens teruggave van het prorata van niet-verlopen bijdrage op het ogenblik waarop de opzegging of verlaging effect sorteert. V. VROEGERE VERZEKERINGEN Ingeval andere vroegere verzekeringen van dezelfde aard dezelfde risico s zouden dekken, geldt onderhavige polis enkel als aanvulling om de verzekerde te waarborgen voor de gevolgen van een ontoereikendheid of afwezigheid van waarborg en enkel binnen de limieten van deze ontoereikendheid of afwezigheid van waarborg. VI. SCHADEGEVALLEN De verzekerde moet : a) te allen tijde alle nuttige maatregelen en met name alle gebruikelijke voorzorgen nemen om de schadegevallen te voorkomen; b) alle middelen gebruiken die in zijn macht liggen om de omvang van het schadegeval te verminderen; c) de vereniging zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het schadegeval, met vermelding van dag en uur waarop dit zich voordeed, de oorsprong ervan, de exacte locatie en de omvang (oppervlakte, aard en ouderdom van de beschadigde bestand). Indien de verzekerde deze formaliteiten niet vervult en behoudens toeval of overmacht zal de vereniging het recht hebben op een vergoeding in verhouding tot de schade die deze vertraging zou kunnen hebben veroorzaakt. De verzekerde die, te kwader trouw, de omvang van de schade overdrijft of beweert dat bestanden die niet bestonden op het ogenblik van de schade, werden vernield, als rechtvaardiging bewust frauduleuze middelen of onbestaande documenten gebruikt, verliest elk recht op vergoeding op alle beschadigde risico s waarbij de vervallenverklaring onverdeeld is tussen de verschillende artikels van het contract. VII. EVALUATIE VAN DE SCHADE EN DE BESCHERMENDE MAATREGELEN BEPALING VAN DE VERGOEDING De schade wordt geëvalueerd door de deskundige die door de vereniging wordt aangeduid en is erkend door de KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ. Indien de verzekerde niet met diens evaluatie instemt, duidt hij zijn deskundige aan. Indien beide deskundigen het niet eens raken, kiezen ze een derde deskundige en het aldus gevormde college doet uitspraak met meerderheid van stemmen. Indien beide deskundigen het niet eens worden over de keuze van de derde, wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangeduid door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in het rechtsgebied waar het getroffen goed zich bevindt. De deskundigen zijn vrijgesteld van alle formaliteiten en hun evaluatie van de schade is soeverein. De deskundigen geven hun advies over de oorzaken van het schadegeval. Elk van de partijen draagt zijn eigen erelonen en expertisekosten. De erelonen en kosten van de derde deskundige, alsook de kosten van zijn aanduiding worden voor de helft door de vereniging en door de verzekerde gedragen.

9 De expertise of elke verrichting die gebeurt om de schade vast te stellen, doet geen afbreuk aan de rechten en excepties die de vereniging tegen de verzekerde zou moeten inroepen; dit geldt ook voor de maatregelen die zouden moeten worden genomen voor de bescherming van en het toezicht op de beschadigde goederen. Een typetabel voor classificatie van de risico s (artikel 5 van de statuten) die, per soort en per leeftijd van de bomen, de waarde per hectare van een bestand van gemiddelde kwaliteit geeft en die de gemiddelde interventiebasis van de vereniging vormt, is bij onderhavige polis gevoegd en maakt er volledig deel van uit. Op het ogenblik van de schade wordt de waarde van de vernielde of beschadigde bestand bepaald door de deskundige die zich baseert op de vermeldingen van de typetabel. Deze waarde, die desgevallend wordt verminderd met de restwaarde en de waarde gekapitaliseerd op de datum van de schade van vroegere open plekken, is de schadevergoeding die door de vereniging verschuldigd is voor herstel van het door de verzekerde opgelopen nadeel. Geen enkele andere schadevergoeding is verschuldigd om welke reden ook, bijvoorbeeld waardevermindering van het terrein of depreciatie van de site. VIII. FRANCHISE Bij elk schadegeval geniet de vereniging een franchise van 150,00 die ten laste van de verzekerde blijft en die dus zal worden afgetrokken van het bedrag van de schadevergoeding berekend zoals gesteld in artikel VII hierboven; indien de schade van de verzekerde geen 150,00 bedraagt, zal de vereniging niet tussenbeide moeten komen. Deze som van 150,00 zal worden geïndexeerd volgens de ABEX-index, waarvan de 100-index in 1981 werd vastgelegd. IX. INDEXERING VAN DE WAARDEN EN BIJDRAGEN De bijdrage kan in dezelfde verhouding variëren als de waarden van de typetabel waarvan sprake in artikel VII. De oorspronkelijke typetabel stemt overeen met coëfficiënt 100. De bijdrage zal nooit minder bedragen dan deze vermeld in de oorspronkelijke typetabel met coëfficiënt 100. X. BETALING VAN DE SCHADEVERGOEDING De schadevergoeding is door de vereniging betaalbaar in haar zetel, overeenkomstig artikel 32 van haar statuten, behalve in geval van vermoeden van vrijwillige oorzaak van de schade in hoofde van de verzekerde. In dat geval en tenzij de verzekerde het afdoende bewijs levert dat het schadegeval door een ongeval in zijn hoofde gebeurde, behoudt de vereniging zich het recht voor om de betaling van de schadevergoeding slechts uit te voeren binnen dertig dagen die volgen op het definitieve vonnis dat de onschuld van de verzekerde bewijst. De verzekerde mag in geen geval zelfs niet gedeeltelijk afstand doen van de verzekerde goederen. De verzekerde moet de afwezigheid van alle schuldvorderingen op de beschadigde goederen bewijzen, zo niet, moet hij de vereniging een ontvangstmachtiging verleend door de ingeschreven schuldeisers verschaffen. Elke vordering tot betaling van de schade verjaart bij het verstrijken van de wettelijke termijn, te rekenen vanaf de dag van het schadegeval of van de laatste gerechtelijke vervolgingen. Na het verstrijken van deze termijn is de vereniging bevrijd, zowel tegenover de verzekerde als tegenover alle opponenten, overnemers of begunstigden. XI. BEROEP De vereniging behoudt uitdrukkelijk haar rechten en de rechten van de verzekerde tegen alle daders van het schadegevallen, borgen of verantwoordelijken, om welke reden ook, zelfs tegen alle verzekeraars. Daartoe subrogeert de verzekerde haar, enkel wegens de polis, in al zijn rechten, vorderingen en beroepen, ten belope van het bedrag van de betaalde schadevergoeding, verhoogd met de gemaakte kosten. De vereniging ziet evenwel af, behoudens geval van kwaadwilligheid, van elk beroep dat zij zou kunnen uitoefenen tegen: a) de leden van de familie van de verzekerde die met hem leven, alsook zijn bewoners; b) de personeelsleden van de verzekerde en, indien zij er wonen, de leden van hun familie die met hen leven, alsook hun bewoners; c) de leveranciers van elektrische stroom en leidinggas, en meer algemeen de regies jegens dewelke de verzekerde afstand van zijn beroep heeft moeten doen. In alle gevallen waarin een afstand van het beroep van de vereniging ten voordele van een verantwoordelijke van het schadegeval wordt gestipuleerd, heeft deze afstand enkel effect jegens laatstgenoemde en doet hij geen afbreuk aan de rechten van de vereniging om een beroep tegen elke andere verantwoordelijke uit te oefenen. Elke afstand van de vereniging van een beroep heeft slechts effect ingeval de verantwoordelijke op de dag van het schadegeval niet wordt gevrijwaard door een verzekering die zijn verantwoordelijkheid dekt of, indien hij verzekerd is, in de mate dat hij verantwoordelijk wordt gesteld bovenop de schadevergoeding die uit deze verzekering voortvloeit. XII. KOSTEN EN BELASTINGEN Dit geldt eveneens voor de kosten van kwitanties, bestuur en gelijk welke andere bijkomende kosten betreffende het contract die worden vastgelegd op een forfaitair percentage van de bijdrage. Alle belastingen die onder gelijk welke benaming en door gelijk welke overheid zijn vastgelegd of moeten worden vastgelegd, ten laste van de vereniging of te haren laste gelegd wegens het geheel of een gedeelte van de verzekerde risico s, de ontvangen bijdragen of verzekerde bedragen, alsook alle verrichtingen en akten betreffende het aangaan en het uitvoeren van de verzekering, worden en zullen uitsluitend worden gedragen door de verzekerde. Bovenstaande kosten en belastingen zijn tegelijk met de bijdragen betaalbaar.

10 Zijn niet bij deze kosten inbegrepen, maar zijn eveneens ten laste van de verzekerde: a) de kosten voor eventuele voortzetting van de verplichtingen van de verzekerde; b) alle andere kosten die door de vereniging op verzoek van de verzekerde gemaakt worden, zelfs indien dit verzoek is ingediend om aan een wettelijke verplichting te voldoen. XIII. VERVALLENVERKLARING EN VERBREKING In geval de vezekerde een van de door onderhavig contract bepaalde verplichtingen niet nakomt en hieruit een nadeel voor de vereniging ontstaat, met name om in orde te zijn met de K.B.B.M., vervallen van rechtswege en enkel wegens de niet-uitvoering van deze verplichting en zonder dat een ingebrekestelling nodig is (behoudens het geval voorzien in artikel III) alle rechten op een vergoeding in geval van schade en heeft de vereniging de mogelijkheid de polis met een per post aangetekende brief op te zeggen waarin de oorzaak van de vervallenverklaring en dus van de verbreking wordt omschreven. De polis is ondeelbaar en elke vervallenverklaring die wordt opgelopen voor een gedeelte leidt tot de vervallenverklaring van het geheel. XIV. WOONPLAATS EN BRIEFWISSELING De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen, namelijk deze van de vereniging in haar zetel en deze van de verzekerde op het adres dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van de polis. Elke kennisgeving wordt tijdens de volledige looptijd van de verzekering rechtsgeldig gedaan op deze adressen, zelfs tegenover erfgenamen of rechthebbenden van de verzekerde en dit zolang deze geen adreswijziging aan de vereniging hebben meegedeeld. In geval van meerdere verzekerden voor één enkele polis wordt elke brief of mededeling van de vereniging verstuurd naar de mandataris die in de bijzondere voorwaarden van de polis wordt aangeduid. XV. KLACHTEN Elke klacht betreffende onderhavig contract kan worden gericht aan de Controledienst der Verzekeringen, Congresstraat, te 1000 Brussel.

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten.

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten. S O L V A C NV BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING dinsdag 10 mei 2011 na afloop van de gewone algemene vergadering --------------------------------------------------------------- AGENDA I. Verslag van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Katholieke Landelijke Jeugd, te Oud Heverlee STATUTEN

Katholieke Landelijke Jeugd, te Oud Heverlee STATUTEN Katholieke Landelijke Jeugd, te Oud Heverlee STATUTEN Opgericht bij onderhandse akte op 1 maart 1941, de statuten werden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart 1941, onder

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten

Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium Brussel. Identificatienummer: 3020/90. Statuten Dierenartsen zonder Grenzen-België, kortweg: VSF-DZG-Belgium 1030 Brussel Identificatienummer: 3020/90 Statuten Gepubliceerd: 05/09/2005 TITEL I. - Benaming, maatschappelijke zetel Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

COORDINATIE VAN DE STATUTEN IN DATUM VAN 23 september 2005

COORDINATIE VAN DE STATUTEN IN DATUM VAN 23 september 2005 Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badminton Clubs Afgekort : " VVBBC " Maatschappelijke zetel : 3150 Wespelaar, Grote Baan, 167. Nummer van de vereniging : 680783 Ondernemingsnr. 424375097 COORDINATIE VAN

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

INTERNATIONAL NAVIGATION ASSOCIATION ASSOCIATION INTERNATIONALE DE NAVIGATION BELGIAN SECTION STATUTEN

INTERNATIONAL NAVIGATION ASSOCIATION ASSOCIATION INTERNATIONALE DE NAVIGATION BELGIAN SECTION STATUTEN 1 / 15 INTERNATIONAL NAVIGATION ASSOCIATION ASSOCIATION INTERNATIONALE DE NAVIGATION BELGIAN SECTION STATUTEN Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering In zitting van 2 april 2004 te Brussel

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Femma vzw Urbain Britsierslaan 5 1030 BRUSSEL (02) 246 51 11 femma@femma.be Femma vzw Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Vereniging zonder winstoogmerk. GECOORDINEERDE STATUTEN sinds Algemene Vergadering van 28/05/2013

Vereniging zonder winstoogmerk. GECOORDINEERDE STATUTEN sinds Algemene Vergadering van 28/05/2013 1/7 STEUNPUNT VOOR DE DIENSTEN SCHULDBEMIDDELING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Afgekort: Steunpunt Schuldbemiddeling Jubelfeestlaan 153-155 1080 Brussel Identificatienummer: 0470.828.694 Vereniging

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden. CAO van 5 augustus 2010 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden

Nadere informatie

Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016)

Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016) Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016) Ebisu vzw Titel I: Benaming, zetel, doel en duur. 1. De Vereniging wordt genoemd Ebisu'. Haar zetel wordt gevestigd

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40,

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, te SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Albert-Elisabethlaan 40, BELGISCHE CLUB VOOR INFORMATICAVEILIGHEID (afgekort BELCLIV) Vzw gesticht op 4 décember 1999 Statuten voor de laatste maal gewijzigd op 25 maart 2015 Ondernemingsnummer : 443.147.072 Gecoördineerde versie

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Statuten van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren actief in België.

Statuten van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren actief in België. Statuten van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren actief in België. I Benaming zetel voorwerp leden Artikel 1 (B.S. 28.12.74) Bij deze wordt door ondergetekenden en door allen die later

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

Statuten I. Naam, zetel, voorwerp

Statuten I. Naam, zetel, voorwerp Statuten I. Naam, zetel, voorwerp Artikel 1. Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met de naam Les Amis d Accompagner in overeenstemming met de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door

Nadere informatie

TITEL I - Naam, zetel

TITEL I - Naam, zetel ADVOCATEN ZONDER GRENZEN, AFGEKORT "ADZG" 1000 BRUSSEL STATUTEN TITEL I - Naam, zetel Artikel 1. De Naam van de vereniging zonder winstoogmerk (VZW) luidt "Avocats Sans Frontières", afgekort ASF, in het

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige gratis modelstatuten De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige vennootschap zullen/kunnen worden samengesteld.

Nadere informatie

Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR Roeselare. Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN

Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR Roeselare. Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN Atletiekvrienden Roeselare afgekort: AVR 8800 Roeselare Identificatienummer: 5533/81 STATUTEN Bij beslissing van de algemene vergadering van de v.z.w Atletiekvrienden Roeselare, op datum van 14 december

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 EEN EIGEN DAK VZW Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 HOOFDSTUK I - Benaming en zetel Art. 1. De benaming

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

Art. 6. Het aantal leden is onbeperkt maar mag. Art. 1. De vereniging is een vereniging zonder. Art. 3. De vereniging is bevoegd alle

Art. 6. Het aantal leden is onbeperkt maar mag. Art. 1. De vereniging is een vereniging zonder. Art. 3. De vereniging is bevoegd alle STATUTEN van de Belgische Federatie van Psychologen Ondernemingsnummer 420352666 Eerste statuten verschenen in BSB 20.03.1980 Wijziging statuten goedgekeurd op Buitengewone Algemene Vergadering van 23.4.2001

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel COÖRDINATIE STATUTEN - ZETELWIJZIGING Neergelegd op 14-01-2015 te GENT bij de Rechtbank van Koophandel De algemene vergadering van 16 augustust 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie