FLASH. De algemene vergadering in het verschiet! B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. De algemene vergadering in het verschiet! B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN."

Transcriptie

1 B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN * PB-aangifte: uitstel tot 30 juli FLASH De uiterste indieningsdatum voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2004 (inkomsten van 2003) wordt met één maand opgeschoven tot 30 juli Merk op dat het uitstel voor de aangifte ook een bijkomende reden kan zijn om nog wat te wachten met een EBA in het kader van de fiscale amnestie. In de aangifte voor aj moeten namelijk de onroerende inkomsten van 2003 vermeld worden, die gedeeltelijk in aanmerking komen voor fiscale amnestie. * Aanvullend op het artikel de hervorming van de personenbelasting 2002 in de praktijk, gepubliceerd in pacioli 147, wordt op onze website een praktisch werkblad met toelichting ter beschikking gesteld voor de berekening van de vrijgestelde investeringsreserve aj De algemene vergadering in het verschiet! Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 Tweewekelijks NL : P Voor vele vennootschappen ligt de gewone algemene vergadering in het verschiet. Het is het moment waarop de aandeelhouders kennis nemen van de financiële toestand van de vennootschap op het einde van het vorige boekjaar en van de realisaties van het bestuur. Oproeping De algemene vergadering is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis die evenwel steeds met de nodige zorg moet worden voorbereid. Uiteraard dienen de aandeelhouders te worden uitgenodigd. De houders van aandelen op naam worden uitgenodigd per aangetekende brief, terwijl de aandeelhouders van vennootschappen wiens aandelen aan toonder zijn, worden uitgenodigd via de pers. In het laatste geval zijn er twee oproepingen in een nationaal verspreid blad en in een streekblad. De laatste oproeping wordt ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tussen de twee oproepingen verlopen er tenminste acht dagen. Ook tussen de laatste oproeping en de datum van de vergadering moeten zich acht dagen bevinden. De oproeping per brief gebeurt 15 dagen voor de vergadering. De vennoten van een BVBA worden uitgenodigd bij aangetekende brief terwijl de houders van aandelen op naam van een NV bij gewone brief kunnen worden uitgenodigd. De oproeping vermeldt de agendapunten. Deze punten moeten op duidelijke en ondubbelzinnige wijze worden omschreven, I N H O U D De algemene vergadering in het verschiet! 1 B.T.W. - dagboek van ontvangsten - houden van dagboek, plaats van bewaring, mededeling, verantwoordingsstukken, enz. 4 Circulaire forfaitaire berekening voordeel van alle aard voor privé-gebruik firmawagen 5 Voor U gelezen 6 Contact 7 Seminaries 7 Federale Overheidsdienst - Financiën Belastingen en invordering Dienst Voorafbetalingen APRIL 2004

2 zodat een doorsnee-aandeelhouder kan uitmaken wat er aan bod zal komen. De agendapunten van de gewone algemene vergadering zijn in de regel: - kennisname van het jaarverslag; - eventuele kennisname van het verslag van de commissaris; - goedkeuring van de jaarrekening; - kwijting aan de bestuurders. Dikwijls worden ook bestuurders ontslagen, benoemd of herbenoemd. De duur van het mandaat van bestuurders komt immers ten einde na zes jaar. De oproeping moet verder op duidelijke wijze aangeven waar en wanneer de vergadering doorgaat en eveneens aangeven of de aandeelhouders hun aandelen al dan niet op voorhand moeten deponeren, dan wel melding moeten doen van hun aanwezigheid. Kan worden afgezien van de oproeping? De vraag stelt zich of van de oproeping kan worden afgezien. Dat kan inderdaad, maar dan slechts wanneer twee voorwaarden zijn vervuld: (1) alle aandeelhouders (met of zonder stemrecht) en eventueel de obligatiehouders moeten aanwezig zijn en (2) zij dienen akkoord te zijn om de voorgelegde agendapunten te behandelen. Onder dezelfde voorwaarden kan op de vergadering een agendapunt worden toegevoegd. Mededeling van stukken Bovendien moeten de aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de stukken die op de algemene vergadering aan bod zullen komen. De houders van aandelen op naam van een NV en een BVBA krijgen deze stukken toegezonden, samen met de oproeping. De vennoten van een CV krijgen deze stukken toegezonden op verzoek. Zij liggen tevens ter inzage op de zetel. De houders van aandelen aan toonder krijgen de stukken toegezonden wanneer zij ten laatste 7 dagen voor de vergadering de opgelegde toelatingsvoorwaarden vervullen. Laattijdigen kunnen een kopie bekomen op de vergadering zelf. Voor de houders van andere effecten dan aandelen zijn specifieke regels uitgewerkt. Uiteraard moeten deze stukken ook tijdig worden overgemaakt aan de commissaris, m.n. één maand voor de voorlegging van diens rapport (één maand voor de vergadering). In persoon of bij volmacht op de algemene vergadering Indien de oproepingen volgens de regels van het spel zijn gebeurd, kan de algemene vergadering rechtsgeldig beraadslagen en beslissen. Uiteraard kunnen de aandeelhouders of de vennoten in persoon aanwezig zijn. De aandeelhouders van een NV kunnen zich ook steeds laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De vennoten van een BVBA kunnen dit slechts wanneer de statuten dat niet verbieden. Het bureau De vergadering wordt geleid door de voorzitter, die meestal wordt bijgestaan door een secretaris en stemopnemer. Het bureau onderzoekt of de voorwaarden om toegelaten te worden tot de vergadering zijn vervuld. Wie de leden van het bureau uitmaken vindt men in principe in de statuten. Veelal worden ze aangeduid in de statuten. Het bureau maakt ook de aanwezigheidslijst op. Verdaging of uitstel Vervolgens kan men overgaan tot de behandeling van de agendapunten. De vergadering kan evenwel worden verdaagd door het bestuursorgaan. Het uitstel kan evenwel maximaal drie weken bedragen. Er is slechts één verdaging mogelijk. De vergadering kan ook zichzelf uitstellen, doch zij zal er rekening mee moeten houden dat de jaarrekening binnen de wettelijke termijnen wordt goedgekeurd (binnen de zes maanden na het einde van het boekjaar) en, vooral, dat de jaarrekening tijdig wordt neergelegd (binnen de maand na goedkeuring en uiterlijk op het einde van de zevende maand na het einde van het boekjaar). Vragen stellen en antwoorden geven De vergadering neemt kennis van het jaarverslag, eventueel van het verslag van de commissaris. Elke aandeelhouder kan vragen stellen aan de bestuurders of zaakvoerders. Deze zijn verplicht te antwoorden tenzij het antwoord een ernstig nadeel zou kunnen teweegbrengen voor de vennootschap, de aandeelhouders/vennoten en het personeel. Ook aan de commissarissen kunnen vragen worden gesteld. De commissarissen kunnen ook het woord nemen op de algemene vergadering. En dan stemmen! Na de beraadslaging kan worden gestemd. De beslissingen op de gewone algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen (1/2 van de stemmen + 1). Er zijn geen aanwezigheidsvereisten, een regel waarvan men nog steeds gebruik maakt om met het oog op het ontduiken van successierechten de gevaarlijke mythe van de verdwenen aandelen op te bouwen APRIL

3 In de regel hebben alle aandelen recht op één stem. Wanneer de aandelen niet van gelijke waarde zijn, heeft het aandeel dat het laagste bedrag in het kapitaal vertegenwoordigt, recht op één stem. Het stemrecht van de andere aandelen wordt berekend naar evenredigheid, waarbij gedeelten van stemmen verwaarloosd worden. Bijzonderheden Het stemrecht van aandelen die in onverdeeldheid zijn (bijvoorbeeld na erfopvolging), worden geschorst. De onverdeelde aandeelhouders kunnen evenwel een gemeenschappelijke mandataris aanstellen. Indien zij niet tot een akkoord komen, kan elk van hen zich tot de rechtbank wenden en verzoeken een gerechtelijke mandataris aan te stellen. Deze persoon zal op de vergadering met de aandelen optreden teneinde de belangen van de onverdeelde medeaandeelhouders te vrijwaren. Soms stellen zich ook discussies wanneer het eigendomsrecht is opgesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik. Het betreft geen onverdeeldheid, zoals hierboven bedoeld. In voorkomend geval moet men de statuten raadplegen. Meestal zal het stemrecht worden toegekend aan de vruchtgebruiker. Jaarrekening goed - of afkeuren? Uiteraard kunnen de aandeelhouders de jaarrekening afkeuren en het bestuursorgaan dwingen haar werk over te doen. Zij kan ook wijzigingen aanbrengen aan de jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening moet enkel ter kennis worden gebracht, en niet worden goedgekeurd. En kwijting? Na de goedkeuring van de jaarrekening kan, bij afzonderlijke stemming, geoordeeld worden over de kwijting aan de bestuurders of de zaakvoerder. De kwijting heeft evenwel een zeer beperkte draagwijdte. Zij geldt enkel ten aanzien van de vennootschap. Derden kunnen de bestuurders of zaakvoerders dus blijven aanspreken, ondanks de verleende kwijting. Wil men kwijting bekomen voor inbreuken op de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (waaronder de boekhoudwetgeving wordt begrepen) en op de statuten, dan moeten deze inbreuken bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping. Dit gebeurt maar heel zelden, zodat de kwijting niet zal verhinderen dat de vennootschap de bestuurders of de zaakvoerders daarna zal kunnen aanspreken op grond van dergelijke inbreuken. Notulen zijn belangrijk Het opstellen van duidelijke notulen is van het grootste belang. Zij zijn het werk van de secretaris en worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders of vennoten die erom verzoeken. Schriftelijke stemming en de papieren vergadering De vennootschapswetgeving voorziet twee, voor de praktijk belangrijke, bepalingen voor het houden van de vergadering. Vooreerst kunnen de statuten van een NV de mogelijkheid voorzien te stemmen per brief, d.i. via een vooraf opgesteld formulier dat de stemwijze duidelijk moet aangeven ( ja, neen of onthouding ). De op die manier geldig uitgebrachte stemmen worden in acht genomen bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheid. Tenslotte is er ook de door de zgn. corporate governance -wet van 2 augustus 2002 ingevoerde mogelijkheid om een papieren vergadering te houden. Deze mogelijkheid komt neer op een reeds jarenlang gekende praktijk waarbij de aandeelhouders niet effectief samenkomen: iemand maakt op voorhand de notulen op en laat deze circuleren voor ondertekening. Deze vergaderwijze kan zowel in een NV, een BVBA, een CV als in een Comm.VA. Er zijn evenwel twee voorwaarden aan verbonden : (1) de besluiten worden vooraf schriftelijk opgemaakt (hetgeen de evidentie zelf is) en (2) de besluiten moet bij eenparigheid van alle bestaande stemmen worden genomen. Men kan op twee manieren te werk gaan: (1) ofwel stuurt men één brief rond en tekent elke aandeelhouder, de één na de ander; (2) ofwel stuurt men een brief naar elke aandeelhouder en stelt men nadien vast dat elke aandeelhouder positief heeft gereageerd. Blijkt dat er geen eenparigheid is, dan dient men vooralsnog de gewone oproepingsprocedure op te starten. Men dient de techniek van de papieren vergadering dus tijdig op te starten en af te ronden. Aandachtspunten in een volgende Pacioli In een volgend nummer nemen wij een aantal belangrijke punten onder de loep die eveneens aan bod kunnen komen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering. Het betreffende: - de regels inzake winstuitkering - de regels inzake belangenconflicten - de alarmbelprocedure - het ontslag en de benoeming van bestuurders en zaakvoerders - het instellen van de vennootschaps en de minderheidsvordering Wij zullen het dan ook hebben over de nazorg, vooral omtrent de verplichting om de jaarrekening tijdig neer te leggen. Er zal dan een overzicht worden gegeven van de mogelijke sancties. Luc Stolle Meritius Advocaten APRIL 2004

4 B.T.W. - dagboek van ontvangsten - houden van dagboek, plaats van bewaring, mededeling, verantwoordingsstukken, enz. 1. Probleemstelling Sinds 1 april 2002 zijn de verplichtingen inzake het houden, het bewaren en het overmaken van het dagboek van ontvangsten gewijzigd. We brengen er de hoofdlijnen van in herinnering na de preciseringen die eraan werden aangebracht in een parlementair antwoord (Vr. en Antw. Senaat, , nr. 2-68, , p ). 2. Een dagboek van ontvangsten per bedrijfszetel Per bedrijfszetel moet een afzonderlijk dagboek van ontvangsten gehouden worden. Zo moet een restauranthouder die een zaak uitbaat in Brussel en een in Oostende twee dagboeken van ontvangsten hebben. 3. Een centralisatieboek voor de verschillende dagboeken Indien er meerdere dagboeken van ontvangsten zijn omdat de belastingplichtige zijn activiteit uitoefent op verschillende bedrijfszetels, moet ook een centralisatieboek gehouden worden. In dit boek schrijft men op het einde van elke aangifteperiode, per tarief, het totaalbedrag in van de ontvangsten van dat tijdvak, die ingeschreven werden in de verschillende dagboeken van ontvangsten van elke bedrijfszetel. 4. Een dagboek van ontvangsten per periode van 12 maanden De verschillende dagboeken van ontvangsten moeten betrekking hebben op een periode van 12 maanden. In de regel moet men een dagboek van ontvangsten houden per kalenderjaar. Deze verplichting houdt dus in dat men dit register elk jaar moet afsluiten. 5. Permanente aanwezigheid in de bedrijfszetel (s) Het dagboek van ontvangsten moet zich permanent bevinden op de bedrijfszetel waarvoor het gehouden wordt. Deze verplichting beoogt ook de verantwoordingsstukken die erop betrekking hebben. Deze aanwezigheid is verplicht tot de derde maand die volgt op de maand tijdens welke het dagboek van ontvangsten gesloten werd. Met andere woorden, het dagboek van ontvangsten en de verantwoordingsstukken ervan mogen zich niet in het kantoor van de boekhoudkundige beroepsbeoefenaar bevinden, zelfs niet op het ogenblik dat de BTW-aangifte ingevuld wordt. 6. Verantwoordingsstukken waarop de inschrijvingen steunen Elke inschrijving in het dagboek van ontvangsten moet steunen op een gedateerd verantwoordingsstuk. Verantwoordingsstukken zijn documenten die de belastingplichtige opstelt en die de bedragen staven die ingeschreven worden in het dagboek van ontvangsten. Het opstellen van deze documenten wordt overgelaten aan de belastingplichtige, en hij mag dit organiseren op de wijze die hij verkiest. Hoe hij het opstellen van deze verantwoordingsstukken ook organiseert, het bestaan ervan is verplicht. Als voorbeeld kunnen we de lijst vernoemen die de pomphouders aangeven van het dagelijks verbruik, een nauwkeurige afrekening van het kastegoed van de ochtend en van dat van s avonds, rekening houdend met de eventuele uitgaven, de rekeningen/btw-bonnetjes voor een restauranthouder, prijskaartjes, een agenda met afspraken, kassarollen, enz. De inschrijvingen in het dagboek van ontvangsten moeten zonder uitstel, in volgorde van de data en zonder enig wit vlak of leemte verricht worden. In geval van verbetering moet de oorspronkelijke inschrijving leesbaar blijven. Van elk blad moet het totaal gemaakt worden. De totalen van elk blad worden overgedragen bovenaan op het volgend blad. In de regel wordt het totale bedrag van de dagontvangsten van dag tot dag ingeschreven in het dagboek van ontvangsten, per bedrijfszetel. Een afzonderlijke inschrijving met vermelding van de aard van de verkochte goederen is evenwel noodzakelijk voor de ontvangsten die voortkomen van de verkoop van een goed waarvan de prijs, per in de handel gebruikelijke eenheid, meer bedraagt dan 250 EUR, BTW inbegrepen. Ook hier moet er een verantwoordingsstuk zijn APRIL

5 In afwijking hiervan mag de afzonderlijke inschrijving worden vervangen door een dagelijkse globale inschrijving wanneer de verantwoordingsstukken die moeten worden opgesteld, benevens de ontvangst, de aard van de verkochte goederen nauwkeurig vermelden. We willen hier formeel benadrukken dat het BTW-dagboek van ontvangsten geen financieel dagboek is dat betrekking heeft op de contante betalingen. Het houden van het dagboek van ontvangsten dat de BTW-wetgeving voorschrijft, bestaat immers in het registreren van de ontvangsten voor verrichtingen met particulieren, waarvoor de belastingplichtige ontheven is van het opmaken van facturen. De belastingplichtige moet uiteraard wel gebruikmaken van deze ontheffing, dit wil zeggen dat hij geen factuur aflevert. In bepaalde activiteitssectoren is het gebruikelijk een factuur af te leveren hoewel de belastingplichtige hiertoe niet wettelijk verplicht is. In dat geval worden de facturen ingeschreven in het boek voor uitgaande facturen en wordt het dagboek van ontvangsten niet ingevuld. 7. Een gebonden register Het dagboek van ontvangsten mag in geen geval gehouden worden op losse bladen. Het moet gebonden zijn en de bladen moeten genummerd worden uiterlijk op het tijdstip waarop dit dagboek in gebruik wordt genomen. Hetzelfde geldt voor het centralisatieboek. Deze verplichting impliceert dat de inschrijvingen in het dagboek van ontvangsten manueel moeten gebeuren. Deze vereiste wordt ons inziens verzacht in het voornoemde parlementaire antwoord, dat hier geciteerd wordt: Echter, wanneer de belastingplichtige het opportuun acht, mag hij een paper print van de financiële rapporten op de bladen van het voormeld dagboek van ontvangsten kleven. Deze afwijking houdt een aanzienlijke vereenvoudiging in van de strenge regel van het manueel inschrijven van het dagboek van ontvangsten. 8. Een uitsluitend digitale bewaring - Kasregisters Belastingplichtigen die een kasregister gebruiken, hebben sinds 1 juli 2002 de mogelijkheid om de gegevens met betrekking tot de uitgevoerde verrichtingen enkel op digitale wijze te bewaren, mits naleving van bepaalde voorwaarden. Tot deze voorwaarden behoort het gebruik van een verzegelingssysteem via de toepassing van een verzegelingsalgoritme bij het opmaken van de totalen. Indien de belastingplichtigen deze voorwaarden volledig naleven, worden ze ontheven van de verplichting een dagboek van ontvangsten te houden per bedrijfszetel. Het houden van een centralisatieboek blijft echter wel verplicht. Een gedetailleerde beschrijving van alle voorwaarden om van deze ontheffing te kunnen genieten, kan geraadpleegd worden op de website van het ministerie van Financiën onder de beslissing nr. ET van 27 juni We verwijzen hiernaar voor de gedetailleerde technische specificaties die vereist zijn voor de kasregisters. Circulaire forfaitaire berekening voordeel van alle aard voor privé-gebruik firmawagen De fiscale administratie heeft op 5 februari 2004 een nieuwe Circulaire gepubliceerd over de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard voor het privé-gebruik van een firmawagen. De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari In plaats van op het werkelijk aantal kilometers (met een minimum van km) wordt het voordeel nu berekend op het forfait van of van km, al naargelang je op minder of meer dan 25 km van je werk woont. Deze forfaitaire kilometeraantallen omvatten de woon-werkverplaatsingen en de privé-verplaatsingen. De kilometeraantallen gaan uit van het normaal aantal werkdagen op jaarbasis. Daarbij werd rekening gehouden met : - de normale uitzonderlijke afwezigheden en klein verlet (vakantie-, compensatie- en recuperatiedagen, omstandigheids- en ziekteverlof, studie- en congresdagen,...); en - met het feit dat het voertuig niet alle dagen uitsluitend wordt gebruikt voor verplaatsingen tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling maar ook naar niet vaste plaatsen van tewerkstelling. Voor werknemers en bedrijfsleiders die geen woon-werkverplaatsingen met het ter beschikking gestelde voertuig afleggen, maar het voertuig voor eigen privé-verplaatsingen gebruiken, geldt het bij koninklijk besluit vastgesteld wettelijk minimum van kilometer APRIL 2004

6 Opgelet! Wie 0,15 EUR per km inbrengt voor het woon-werkverkeer moet ook het forfait van km of km respecteren : wie in zijn PB-aangifte meer kilometers inbrengt als beroepskost, verliest de mogelijkheid om gebruik te maken van het gunstige forfait voor de waardering van het voordeel van alle aard. Eind 2003 had Minister Reynders al in een persconferentie aangekondigd dat de berekening van het voordeel van alle aard voor het privé-gebruik van firmawagens heel wat zou vereenvoudigd worden. Hierdoor wordt de controle voor de fiscus een stuk makkelijker. Bron : Circulaire nr. Ci.RH. 241/ (AOIF 8/2004) van 5 februari Voor U gelezen Jaarvergadering, jaarverslag en werking van organen binnen de onderneming na de Wet op de corporate governance, 2004, Kluwer. Samsom, Mechelen,162 p. Voor velen blijft de organisatie van een algemene vergadering een zware opgave, niet in het minst omdat ze zich maar eens in het jaar voordoet. Maar helaas, als u de zaken niet secuur opvolgt, kunnen heel wat inbreuken op de organisatie en uitwerking van de algemene vergadering zware gevolgen hebben. Beter is goed geïnformeerd te zijn. En met dit dossier kunnen we u hierbij helpen. Een dossier geschreven vanuit de praktijk en voor de praktijk, waarin we knelpunten en problemen eenvoudig trachten op te lossen. Hierin overlopen we alle stappen die U moet ondernemen, zodat u deze procedures vlekkeloos doorloopt. Een praktische bladwijzer loodst u moeiteloos naar het door u gezochte item. Kortom, dit dossier neemt u voortaan ongetwijfeld mee naar elke algemene vergadering. Dit dosssier houdt bovendien rekening met het nieuwe reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de gevolgen van de regeling rond de kruispuntbank van de ondernemingen en een aantal kleinere wetswijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen. Tenslotte vindt u een nieuw deel gewijgd aan de corporate governance regels. Er wordt toegelicht wat u moet verstaan onder corporate governance. De wettelijke terminologie opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen krijgt concrete inhoud. Dit dossier stelt u in staat om binnen uw bedrijf corporate governance te implementeren. Prijs : 56,22 (incl. BTW) VERHOEYE (Jan), Het Belgisch groot pardon. Fiscale amnestie : doen of juist niét doen?, Kluwer,2004, Mechelen,153p. Het is zover : de fiscale amnestie of het Belgisch groot pardon is ondertussen wet. De amnestie is een joker die de belastingplichtige krijgt en die hij op het juiste ogenblik moet uitspelen. De wet op de EBA beteugelt nergens de controlemogelijkheden van de fiscus. Die kan alle controles uitvoeren die hij ook zonder amnestie kan uitvoeren. Dus als de belastingplichtige de bank buitenkomt met het attest, is eigenlijk niets gebeurd. Er is enkel betaald. Of de joker gaat werken, zal maar blijken als de fiscus u controleert en op het zwart stuit. Dan moet de joker op het juiste moment uitgespeeld worden veelal samen met andere bewijzen. Jan Verhoeye bespreekt de EBA uitgebreid : wat houdt amnestie in, wanneer werkt de amnestie niet, wie komt in aanmerking? Wat en hoe, de voorwaarden en het tarief komen uitgebreid aan bod. Jan Verhoeye staat uitgebreid stil bij de gevolgen van de amnestie. Het is immers van het grootste belang te weten welke wetten buiten werking worden gesteld. Wat is de rol van de Cel voor financiële Informatieverwerking? Wat riskeert men als men de fiscale amnestie niet gebruikt en wanneer is er interferentie met de anti-witwaswetgeving? Ook de betekenis van de Europese spaarrichtlijn wordt toegelicht. Daarna staat de auteur uitgebreid stil bij die situaties waarin de belastingplichtige het zeker moet doen, het niet moet doen en de twijfelgevallen. Deze punten worden doorspekt met praktij voorbeelden zodat iedereen er zich in kan herkennen. Het louter kijken naar de fiscale verjaringstermijnen in fiscalibus om te beslissen of een EBA moet, is maar een stuk van de waarheid. Stel dat het geld zo zwart is als de kolen in 1997, dan is dat fiscaal vanaf 1 januari 2004 wit geworden door verjaring. Dus lijkt een EBA nutteloos. Maar ook art 505 Strafwetboek heeft zijn rechten. Om strafrechtelijke immuniteit te krijgen, is een EBA te overwegen. Als het zwart geld uiteen vennootschap komt, is de EBA al helemaal problematisch. Deze tekst is aangepast aan de antwoorden van Minister Reynders op de vragen van de banksector. Prijs : 24,33 (incl. BTW) Om te bestellen : Tel. : Fax: APRIL

7 Contact Boekhoudkantoor, hoofdzakelijk actief in het noorden van de provincie Antwerpen is op zoek naar een partner (eventueel met dossiers) om de activiteiten op korte termijn te bundelen. De wijze van samenwerking kan besproken worden. Gelieve te schrijven naar BIBF onder referentie 162/01 Nederlandstalig erkend boekhouder fiscalist in Sijsele Damme zoekt werkt in onderaanneming, samenwerking op zelfstandige basis, werk als hulpboekhouder op zelfstandige basis, alsook overname dossiers en/of een klein kantoor. Ref : 162/02 Regio Antwerpen. Kandidaat overnemer gezocht voor boekhoudkantoor wegens stopzetting activiteiten (pensionering). Omzet 2003 : EUR. Ref : 162/03 Zelfstandig erkend boekhouder -fiscalist BIBF (Regio Gent) wenst zijn fiscale dossiers (personenbelasting en BTW) over te laten in ruil voor een functie als vaste medewerker op administratief, juridisch en P.R. vlak. GSM : 0475/ Wegens op pensioenstelling wens ik mijn boekhoudkantoor over te laten. Ben gevestigd te Edegem bij Antwerpen en het clïenteel bestaat uit vennootschappen en éénmanszaken. Geïnteresseerden kunnen bellen op het nummer 03/ Boekhoud - en fiscaal kantoor gespecialiseerd in Land - en Tuinbouw, gevestigd regio Aarschot, zoekt voor verdere uitbreiding een samenwerking met een ander kantoor of een overname van land en tuinbouwdossiers. Modaliteiten te bespreken. Tel. : 065/ Seminaries 25/04/2004 Sint-Katelijne- Vennootschapsbelasting. Waver Dhr.Y Verdingh, tax director, Fortis Legal en Tax, MAB Prof. Fiscale Hogeschool. Tel : 015/ Fax : 015/ /04/2004 Antwerpen Personenbelasting Dhr. W. Van Kerchove, Eerstaanwezend Inspecteur ACC VER LBC-NVK Ministerie Financïen Tel : 03/ Fax : 03/ /04/2004 Geel Personenbelasting Wim Van Kerchove, eerstaanwezend ACC VER LBC-NVK inspecteur Ministerie Financien Tel : 03/ Fax : 03/ /04/2004 Hasselt Practicum vennootschapsbelasting Dhr.J. Maurissen - accountant, LVAB Meester De Greeve - advocaat Tel : 011/ Fax : 011/ /04/2004 Kasterlee Updating personenbelasting Dhr. J. Taillieu, handelsingenieur, licentiaat fiscale wetenschappen, KBAB belastingconsulent Tel : 014/ Fax : 014/ /05/2004 Universiteit Updating Vennootschapsbelasting, AJ 2004 Antwerpen - Inkomsten (wilrijk) Dhr. L. Cappelle - Tax Consultant - LBAB docent Fiscale Hogeschool Tel : 0496/ Fax : 02/ /05/2004 Hasselt Practicum Personenbelasting - Dhr. J. Wellens, belastingconsulent - LVAB fiscaal jurist Tel : 011/ Fax : 011/ /05/2004 Lokeren Vennootschapsbelasting - ACC VER LBC-NVK Mr G. Poppe, advokaat Tel : 03/ Fax : 03/ APRIL 2004

8 06/05/2004 Elewijt-Zemst Grondige cursus IAS/IFRS - MAB Lic. S. Podevijn. Tel : 015/ Fax : 015/ /05/2004 Lokeren Vennootschapsbelasting - ACC VER LBC-NVK Mr. G. Poppe, advokaat Tel : 03/ Fax : 03/ /05/2004 Kasterlee Fiscale rechtspraak - KBAB Mr. V. Dauginet, advocaat, docent Tel : 014/ Fax : 014/ /05/2004 Gent Extra legale sociale voorzieningen voor werknemers en zelfstandigen na het W.A.P - Ann Misplon, Junior vennoot BBAV Vereycken & Vereycken Consulting Tel : 09/ Fax : 09/ /05/2004 Sint-Katelijne- BTW Updating. - Jurgen OPREEL, MAB Waver BTW-consulent. Tel : 015/ Fax : 015/ /05/2004 Sint-Katelijne- BTW Updating. - Jurgen OPREEL, MAB Waver BTW-consulent. Tel : 015/ Fax : 015/ /05/2004 Antwerpen Vennootschapsbelasting ACC VER LBC-NVK Me Guy Poppe, advokaat Tel : 03/ Fax : 03/ Federale Overheidsdienst - Financiën Belastingen en invordering Dienst Voorafbetalingen Mededeling betreffende aanslagjaar 2005 : Op het vlak van de berekening van de personenbelasting en van de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen zullen met ingang van aanslagjaar 2005 (inkomsten van het jaar 2004) belangrijke wijzigingen in werking treden. Bij echtgenoten (gehuwden of wettelijk samenwonenden) voor wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, zal vanaf dat aanslagjaar de volledige decumul van de inkomsten worden toegepast. Er zullen dan ook twee aanslagbasissen worden onderscheiden. Elke aanslagbasis zal bestaan uit de eigen inkomsten van één van de echtgenoten. De vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan en de bonificatie voor voorafbetaling van de belasting zullen eveneens worden berekend per echtgenoot op basis van zijn of haar eigen inkomsten en rekening houdend met de voorafbetalingen die hij of zij zelf heeft gedaan. Artikel 157 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt evenwel dat wanneer een echtgenoot die een deel van zijn netto-inkomsten aan zijn meewerkende echtgenoot toekent met toepassing van artikel 86 van hetzelfde Wetboek (meewerkende echtgenoot oud stelsel, die zich, normaal gezien, niet aan het volledig sociaal statuut der zelfstandigen heeft onderworpen), voorafbetalingen doet die meer bedragen dan die welke nodig zijn om bij hem of haar de vermeerdering van belasting te vermijden, het overschot wordt aangewend om de vermeerdering bij de meewerkende echtgenoot oud stelsel te vermijden. De aandacht wordt gevestigd op het belang voor de bovenvermelde echtgenoten (gehuwden en wettelijk samenwonenden), om voor elk van hen persoonlijk voorafbetalingen te doen rekening houdend met hun persoonlijke inkomsten en om, in voorkomend geval, hun bestendige opdrachten aan hun financiële instellingen aan te passen. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij : - Dienst der Voorafbetalingen (Dhr. R. Coeckelberghs - 02/ ) - AOIF directe belastingen - Dienst Automatisering - Directie VI/1. (Dhr. C. Frerotte - 02/ / Dhr. G. Ferrari - 02/ ) - Website van het departement (http://www.fiscus.fgov.be). Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever: Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. - Legrandlaan 45, 1050 Brussel Tel Fax Url: Redactie: Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, José PATTYN. Adviesraad: Professor P. MICHEL, Ecole d'administration des Affaires de l'université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven APRIL 2004

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen als hulpmiddel voor de overdracht van ondernemingen

De commanditaire vennootschap op aandelen als hulpmiddel voor de overdracht van ondernemingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN - Bewijskracht ingescande belastingaangifte Een nieuw artikel 314bis, toegevoegd aan het WIB 1992, bepaalt dat ingediende aangiften

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Inleiding De laatste tijd beweegt er heel wat met betrekking tot de meerwaarden die belastingplichtigen realiseren wanneer ze een aandelenparticipatie

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Nieuw huishoudelijk reglement Op 6 september 2002 keurde de Nationale Raad van het BIBF het nieuwe huishoudelijke reglement

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Praktisch overzicht van de bewaring

Praktisch overzicht van de bewaring BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Praktisch overzicht van de bewaring van boeken en documenten p. 5/ Overname van een handelszaak of een vennootschap Te vermijden

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

FLASH. Editoriaal B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks

FLASH. Editoriaal B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 FLASH De revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 bedraagt 3,35 (B.S. 6

Nadere informatie

Denk twee keer na alvorens u iets op de rekening-courant boekt

Denk twee keer na alvorens u iets op de rekening-courant boekt BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Denk twee keer na alvorens u iets op de rekening-courant boekt p. 5/ Btw De bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Nieuwe VZW-wet opnieuw gepubliceerd FLASH De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

Nadere informatie

FLASH. Verkrijging van eigen aandelen I N H O U D

FLASH. Verkrijging van eigen aandelen I N H O U D FLASH Het BIBF zal gesloten zijn van donderdag 11 november tot dinsdag 16 november. We bedanken de op het seminarie aanwezige leden die de enquête over de door het BIBF aangeboden diensten ingevuld hebben.

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Nieuwe technologie ten dienste van het beroep p. 4/ 1 jaar e-invoice in de praktijk Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk,

Nadere informatie

Editoriaal. Communicatie

Editoriaal. Communicatie BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Editoriaal p. 3/ Reporting p. 7/ Verplichting aansluiting aan het sociaal statuut van de zelfstandigen : schrapping van de regel

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie