FLASH. De algemene vergadering in het verschiet! B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLASH. De algemene vergadering in het verschiet! B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN."

Transcriptie

1 B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN * PB-aangifte: uitstel tot 30 juli FLASH De uiterste indieningsdatum voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2004 (inkomsten van 2003) wordt met één maand opgeschoven tot 30 juli Merk op dat het uitstel voor de aangifte ook een bijkomende reden kan zijn om nog wat te wachten met een EBA in het kader van de fiscale amnestie. In de aangifte voor aj moeten namelijk de onroerende inkomsten van 2003 vermeld worden, die gedeeltelijk in aanmerking komen voor fiscale amnestie. * Aanvullend op het artikel de hervorming van de personenbelasting 2002 in de praktijk, gepubliceerd in pacioli 147, wordt op onze website een praktisch werkblad met toelichting ter beschikking gesteld voor de berekening van de vrijgestelde investeringsreserve aj De algemene vergadering in het verschiet! Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 Tweewekelijks NL : P Voor vele vennootschappen ligt de gewone algemene vergadering in het verschiet. Het is het moment waarop de aandeelhouders kennis nemen van de financiële toestand van de vennootschap op het einde van het vorige boekjaar en van de realisaties van het bestuur. Oproeping De algemene vergadering is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis die evenwel steeds met de nodige zorg moet worden voorbereid. Uiteraard dienen de aandeelhouders te worden uitgenodigd. De houders van aandelen op naam worden uitgenodigd per aangetekende brief, terwijl de aandeelhouders van vennootschappen wiens aandelen aan toonder zijn, worden uitgenodigd via de pers. In het laatste geval zijn er twee oproepingen in een nationaal verspreid blad en in een streekblad. De laatste oproeping wordt ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tussen de twee oproepingen verlopen er tenminste acht dagen. Ook tussen de laatste oproeping en de datum van de vergadering moeten zich acht dagen bevinden. De oproeping per brief gebeurt 15 dagen voor de vergadering. De vennoten van een BVBA worden uitgenodigd bij aangetekende brief terwijl de houders van aandelen op naam van een NV bij gewone brief kunnen worden uitgenodigd. De oproeping vermeldt de agendapunten. Deze punten moeten op duidelijke en ondubbelzinnige wijze worden omschreven, I N H O U D De algemene vergadering in het verschiet! 1 B.T.W. - dagboek van ontvangsten - houden van dagboek, plaats van bewaring, mededeling, verantwoordingsstukken, enz. 4 Circulaire forfaitaire berekening voordeel van alle aard voor privé-gebruik firmawagen 5 Voor U gelezen 6 Contact 7 Seminaries 7 Federale Overheidsdienst - Financiën Belastingen en invordering Dienst Voorafbetalingen APRIL 2004

2 zodat een doorsnee-aandeelhouder kan uitmaken wat er aan bod zal komen. De agendapunten van de gewone algemene vergadering zijn in de regel: - kennisname van het jaarverslag; - eventuele kennisname van het verslag van de commissaris; - goedkeuring van de jaarrekening; - kwijting aan de bestuurders. Dikwijls worden ook bestuurders ontslagen, benoemd of herbenoemd. De duur van het mandaat van bestuurders komt immers ten einde na zes jaar. De oproeping moet verder op duidelijke wijze aangeven waar en wanneer de vergadering doorgaat en eveneens aangeven of de aandeelhouders hun aandelen al dan niet op voorhand moeten deponeren, dan wel melding moeten doen van hun aanwezigheid. Kan worden afgezien van de oproeping? De vraag stelt zich of van de oproeping kan worden afgezien. Dat kan inderdaad, maar dan slechts wanneer twee voorwaarden zijn vervuld: (1) alle aandeelhouders (met of zonder stemrecht) en eventueel de obligatiehouders moeten aanwezig zijn en (2) zij dienen akkoord te zijn om de voorgelegde agendapunten te behandelen. Onder dezelfde voorwaarden kan op de vergadering een agendapunt worden toegevoegd. Mededeling van stukken Bovendien moeten de aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de stukken die op de algemene vergadering aan bod zullen komen. De houders van aandelen op naam van een NV en een BVBA krijgen deze stukken toegezonden, samen met de oproeping. De vennoten van een CV krijgen deze stukken toegezonden op verzoek. Zij liggen tevens ter inzage op de zetel. De houders van aandelen aan toonder krijgen de stukken toegezonden wanneer zij ten laatste 7 dagen voor de vergadering de opgelegde toelatingsvoorwaarden vervullen. Laattijdigen kunnen een kopie bekomen op de vergadering zelf. Voor de houders van andere effecten dan aandelen zijn specifieke regels uitgewerkt. Uiteraard moeten deze stukken ook tijdig worden overgemaakt aan de commissaris, m.n. één maand voor de voorlegging van diens rapport (één maand voor de vergadering). In persoon of bij volmacht op de algemene vergadering Indien de oproepingen volgens de regels van het spel zijn gebeurd, kan de algemene vergadering rechtsgeldig beraadslagen en beslissen. Uiteraard kunnen de aandeelhouders of de vennoten in persoon aanwezig zijn. De aandeelhouders van een NV kunnen zich ook steeds laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De vennoten van een BVBA kunnen dit slechts wanneer de statuten dat niet verbieden. Het bureau De vergadering wordt geleid door de voorzitter, die meestal wordt bijgestaan door een secretaris en stemopnemer. Het bureau onderzoekt of de voorwaarden om toegelaten te worden tot de vergadering zijn vervuld. Wie de leden van het bureau uitmaken vindt men in principe in de statuten. Veelal worden ze aangeduid in de statuten. Het bureau maakt ook de aanwezigheidslijst op. Verdaging of uitstel Vervolgens kan men overgaan tot de behandeling van de agendapunten. De vergadering kan evenwel worden verdaagd door het bestuursorgaan. Het uitstel kan evenwel maximaal drie weken bedragen. Er is slechts één verdaging mogelijk. De vergadering kan ook zichzelf uitstellen, doch zij zal er rekening mee moeten houden dat de jaarrekening binnen de wettelijke termijnen wordt goedgekeurd (binnen de zes maanden na het einde van het boekjaar) en, vooral, dat de jaarrekening tijdig wordt neergelegd (binnen de maand na goedkeuring en uiterlijk op het einde van de zevende maand na het einde van het boekjaar). Vragen stellen en antwoorden geven De vergadering neemt kennis van het jaarverslag, eventueel van het verslag van de commissaris. Elke aandeelhouder kan vragen stellen aan de bestuurders of zaakvoerders. Deze zijn verplicht te antwoorden tenzij het antwoord een ernstig nadeel zou kunnen teweegbrengen voor de vennootschap, de aandeelhouders/vennoten en het personeel. Ook aan de commissarissen kunnen vragen worden gesteld. De commissarissen kunnen ook het woord nemen op de algemene vergadering. En dan stemmen! Na de beraadslaging kan worden gestemd. De beslissingen op de gewone algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen (1/2 van de stemmen + 1). Er zijn geen aanwezigheidsvereisten, een regel waarvan men nog steeds gebruik maakt om met het oog op het ontduiken van successierechten de gevaarlijke mythe van de verdwenen aandelen op te bouwen APRIL

3 In de regel hebben alle aandelen recht op één stem. Wanneer de aandelen niet van gelijke waarde zijn, heeft het aandeel dat het laagste bedrag in het kapitaal vertegenwoordigt, recht op één stem. Het stemrecht van de andere aandelen wordt berekend naar evenredigheid, waarbij gedeelten van stemmen verwaarloosd worden. Bijzonderheden Het stemrecht van aandelen die in onverdeeldheid zijn (bijvoorbeeld na erfopvolging), worden geschorst. De onverdeelde aandeelhouders kunnen evenwel een gemeenschappelijke mandataris aanstellen. Indien zij niet tot een akkoord komen, kan elk van hen zich tot de rechtbank wenden en verzoeken een gerechtelijke mandataris aan te stellen. Deze persoon zal op de vergadering met de aandelen optreden teneinde de belangen van de onverdeelde medeaandeelhouders te vrijwaren. Soms stellen zich ook discussies wanneer het eigendomsrecht is opgesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik. Het betreft geen onverdeeldheid, zoals hierboven bedoeld. In voorkomend geval moet men de statuten raadplegen. Meestal zal het stemrecht worden toegekend aan de vruchtgebruiker. Jaarrekening goed - of afkeuren? Uiteraard kunnen de aandeelhouders de jaarrekening afkeuren en het bestuursorgaan dwingen haar werk over te doen. Zij kan ook wijzigingen aanbrengen aan de jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening moet enkel ter kennis worden gebracht, en niet worden goedgekeurd. En kwijting? Na de goedkeuring van de jaarrekening kan, bij afzonderlijke stemming, geoordeeld worden over de kwijting aan de bestuurders of de zaakvoerder. De kwijting heeft evenwel een zeer beperkte draagwijdte. Zij geldt enkel ten aanzien van de vennootschap. Derden kunnen de bestuurders of zaakvoerders dus blijven aanspreken, ondanks de verleende kwijting. Wil men kwijting bekomen voor inbreuken op de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (waaronder de boekhoudwetgeving wordt begrepen) en op de statuten, dan moeten deze inbreuken bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping. Dit gebeurt maar heel zelden, zodat de kwijting niet zal verhinderen dat de vennootschap de bestuurders of de zaakvoerders daarna zal kunnen aanspreken op grond van dergelijke inbreuken. Notulen zijn belangrijk Het opstellen van duidelijke notulen is van het grootste belang. Zij zijn het werk van de secretaris en worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders of vennoten die erom verzoeken. Schriftelijke stemming en de papieren vergadering De vennootschapswetgeving voorziet twee, voor de praktijk belangrijke, bepalingen voor het houden van de vergadering. Vooreerst kunnen de statuten van een NV de mogelijkheid voorzien te stemmen per brief, d.i. via een vooraf opgesteld formulier dat de stemwijze duidelijk moet aangeven ( ja, neen of onthouding ). De op die manier geldig uitgebrachte stemmen worden in acht genomen bij de berekening van het aanwezigheidsquorum en de meerderheid. Tenslotte is er ook de door de zgn. corporate governance -wet van 2 augustus 2002 ingevoerde mogelijkheid om een papieren vergadering te houden. Deze mogelijkheid komt neer op een reeds jarenlang gekende praktijk waarbij de aandeelhouders niet effectief samenkomen: iemand maakt op voorhand de notulen op en laat deze circuleren voor ondertekening. Deze vergaderwijze kan zowel in een NV, een BVBA, een CV als in een Comm.VA. Er zijn evenwel twee voorwaarden aan verbonden : (1) de besluiten worden vooraf schriftelijk opgemaakt (hetgeen de evidentie zelf is) en (2) de besluiten moet bij eenparigheid van alle bestaande stemmen worden genomen. Men kan op twee manieren te werk gaan: (1) ofwel stuurt men één brief rond en tekent elke aandeelhouder, de één na de ander; (2) ofwel stuurt men een brief naar elke aandeelhouder en stelt men nadien vast dat elke aandeelhouder positief heeft gereageerd. Blijkt dat er geen eenparigheid is, dan dient men vooralsnog de gewone oproepingsprocedure op te starten. Men dient de techniek van de papieren vergadering dus tijdig op te starten en af te ronden. Aandachtspunten in een volgende Pacioli In een volgend nummer nemen wij een aantal belangrijke punten onder de loep die eveneens aan bod kunnen komen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering. Het betreffende: - de regels inzake winstuitkering - de regels inzake belangenconflicten - de alarmbelprocedure - het ontslag en de benoeming van bestuurders en zaakvoerders - het instellen van de vennootschaps en de minderheidsvordering Wij zullen het dan ook hebben over de nazorg, vooral omtrent de verplichting om de jaarrekening tijdig neer te leggen. Er zal dan een overzicht worden gegeven van de mogelijke sancties. Luc Stolle Meritius Advocaten APRIL 2004

4 B.T.W. - dagboek van ontvangsten - houden van dagboek, plaats van bewaring, mededeling, verantwoordingsstukken, enz. 1. Probleemstelling Sinds 1 april 2002 zijn de verplichtingen inzake het houden, het bewaren en het overmaken van het dagboek van ontvangsten gewijzigd. We brengen er de hoofdlijnen van in herinnering na de preciseringen die eraan werden aangebracht in een parlementair antwoord (Vr. en Antw. Senaat, , nr. 2-68, , p ). 2. Een dagboek van ontvangsten per bedrijfszetel Per bedrijfszetel moet een afzonderlijk dagboek van ontvangsten gehouden worden. Zo moet een restauranthouder die een zaak uitbaat in Brussel en een in Oostende twee dagboeken van ontvangsten hebben. 3. Een centralisatieboek voor de verschillende dagboeken Indien er meerdere dagboeken van ontvangsten zijn omdat de belastingplichtige zijn activiteit uitoefent op verschillende bedrijfszetels, moet ook een centralisatieboek gehouden worden. In dit boek schrijft men op het einde van elke aangifteperiode, per tarief, het totaalbedrag in van de ontvangsten van dat tijdvak, die ingeschreven werden in de verschillende dagboeken van ontvangsten van elke bedrijfszetel. 4. Een dagboek van ontvangsten per periode van 12 maanden De verschillende dagboeken van ontvangsten moeten betrekking hebben op een periode van 12 maanden. In de regel moet men een dagboek van ontvangsten houden per kalenderjaar. Deze verplichting houdt dus in dat men dit register elk jaar moet afsluiten. 5. Permanente aanwezigheid in de bedrijfszetel (s) Het dagboek van ontvangsten moet zich permanent bevinden op de bedrijfszetel waarvoor het gehouden wordt. Deze verplichting beoogt ook de verantwoordingsstukken die erop betrekking hebben. Deze aanwezigheid is verplicht tot de derde maand die volgt op de maand tijdens welke het dagboek van ontvangsten gesloten werd. Met andere woorden, het dagboek van ontvangsten en de verantwoordingsstukken ervan mogen zich niet in het kantoor van de boekhoudkundige beroepsbeoefenaar bevinden, zelfs niet op het ogenblik dat de BTW-aangifte ingevuld wordt. 6. Verantwoordingsstukken waarop de inschrijvingen steunen Elke inschrijving in het dagboek van ontvangsten moet steunen op een gedateerd verantwoordingsstuk. Verantwoordingsstukken zijn documenten die de belastingplichtige opstelt en die de bedragen staven die ingeschreven worden in het dagboek van ontvangsten. Het opstellen van deze documenten wordt overgelaten aan de belastingplichtige, en hij mag dit organiseren op de wijze die hij verkiest. Hoe hij het opstellen van deze verantwoordingsstukken ook organiseert, het bestaan ervan is verplicht. Als voorbeeld kunnen we de lijst vernoemen die de pomphouders aangeven van het dagelijks verbruik, een nauwkeurige afrekening van het kastegoed van de ochtend en van dat van s avonds, rekening houdend met de eventuele uitgaven, de rekeningen/btw-bonnetjes voor een restauranthouder, prijskaartjes, een agenda met afspraken, kassarollen, enz. De inschrijvingen in het dagboek van ontvangsten moeten zonder uitstel, in volgorde van de data en zonder enig wit vlak of leemte verricht worden. In geval van verbetering moet de oorspronkelijke inschrijving leesbaar blijven. Van elk blad moet het totaal gemaakt worden. De totalen van elk blad worden overgedragen bovenaan op het volgend blad. In de regel wordt het totale bedrag van de dagontvangsten van dag tot dag ingeschreven in het dagboek van ontvangsten, per bedrijfszetel. Een afzonderlijke inschrijving met vermelding van de aard van de verkochte goederen is evenwel noodzakelijk voor de ontvangsten die voortkomen van de verkoop van een goed waarvan de prijs, per in de handel gebruikelijke eenheid, meer bedraagt dan 250 EUR, BTW inbegrepen. Ook hier moet er een verantwoordingsstuk zijn APRIL

5 In afwijking hiervan mag de afzonderlijke inschrijving worden vervangen door een dagelijkse globale inschrijving wanneer de verantwoordingsstukken die moeten worden opgesteld, benevens de ontvangst, de aard van de verkochte goederen nauwkeurig vermelden. We willen hier formeel benadrukken dat het BTW-dagboek van ontvangsten geen financieel dagboek is dat betrekking heeft op de contante betalingen. Het houden van het dagboek van ontvangsten dat de BTW-wetgeving voorschrijft, bestaat immers in het registreren van de ontvangsten voor verrichtingen met particulieren, waarvoor de belastingplichtige ontheven is van het opmaken van facturen. De belastingplichtige moet uiteraard wel gebruikmaken van deze ontheffing, dit wil zeggen dat hij geen factuur aflevert. In bepaalde activiteitssectoren is het gebruikelijk een factuur af te leveren hoewel de belastingplichtige hiertoe niet wettelijk verplicht is. In dat geval worden de facturen ingeschreven in het boek voor uitgaande facturen en wordt het dagboek van ontvangsten niet ingevuld. 7. Een gebonden register Het dagboek van ontvangsten mag in geen geval gehouden worden op losse bladen. Het moet gebonden zijn en de bladen moeten genummerd worden uiterlijk op het tijdstip waarop dit dagboek in gebruik wordt genomen. Hetzelfde geldt voor het centralisatieboek. Deze verplichting impliceert dat de inschrijvingen in het dagboek van ontvangsten manueel moeten gebeuren. Deze vereiste wordt ons inziens verzacht in het voornoemde parlementaire antwoord, dat hier geciteerd wordt: Echter, wanneer de belastingplichtige het opportuun acht, mag hij een paper print van de financiële rapporten op de bladen van het voormeld dagboek van ontvangsten kleven. Deze afwijking houdt een aanzienlijke vereenvoudiging in van de strenge regel van het manueel inschrijven van het dagboek van ontvangsten. 8. Een uitsluitend digitale bewaring - Kasregisters Belastingplichtigen die een kasregister gebruiken, hebben sinds 1 juli 2002 de mogelijkheid om de gegevens met betrekking tot de uitgevoerde verrichtingen enkel op digitale wijze te bewaren, mits naleving van bepaalde voorwaarden. Tot deze voorwaarden behoort het gebruik van een verzegelingssysteem via de toepassing van een verzegelingsalgoritme bij het opmaken van de totalen. Indien de belastingplichtigen deze voorwaarden volledig naleven, worden ze ontheven van de verplichting een dagboek van ontvangsten te houden per bedrijfszetel. Het houden van een centralisatieboek blijft echter wel verplicht. Een gedetailleerde beschrijving van alle voorwaarden om van deze ontheffing te kunnen genieten, kan geraadpleegd worden op de website van het ministerie van Financiën onder de beslissing nr. ET van 27 juni We verwijzen hiernaar voor de gedetailleerde technische specificaties die vereist zijn voor de kasregisters. Circulaire forfaitaire berekening voordeel van alle aard voor privé-gebruik firmawagen De fiscale administratie heeft op 5 februari 2004 een nieuwe Circulaire gepubliceerd over de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard voor het privé-gebruik van een firmawagen. De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari In plaats van op het werkelijk aantal kilometers (met een minimum van km) wordt het voordeel nu berekend op het forfait van of van km, al naargelang je op minder of meer dan 25 km van je werk woont. Deze forfaitaire kilometeraantallen omvatten de woon-werkverplaatsingen en de privé-verplaatsingen. De kilometeraantallen gaan uit van het normaal aantal werkdagen op jaarbasis. Daarbij werd rekening gehouden met : - de normale uitzonderlijke afwezigheden en klein verlet (vakantie-, compensatie- en recuperatiedagen, omstandigheids- en ziekteverlof, studie- en congresdagen,...); en - met het feit dat het voertuig niet alle dagen uitsluitend wordt gebruikt voor verplaatsingen tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling maar ook naar niet vaste plaatsen van tewerkstelling. Voor werknemers en bedrijfsleiders die geen woon-werkverplaatsingen met het ter beschikking gestelde voertuig afleggen, maar het voertuig voor eigen privé-verplaatsingen gebruiken, geldt het bij koninklijk besluit vastgesteld wettelijk minimum van kilometer APRIL 2004

6 Opgelet! Wie 0,15 EUR per km inbrengt voor het woon-werkverkeer moet ook het forfait van km of km respecteren : wie in zijn PB-aangifte meer kilometers inbrengt als beroepskost, verliest de mogelijkheid om gebruik te maken van het gunstige forfait voor de waardering van het voordeel van alle aard. Eind 2003 had Minister Reynders al in een persconferentie aangekondigd dat de berekening van het voordeel van alle aard voor het privé-gebruik van firmawagens heel wat zou vereenvoudigd worden. Hierdoor wordt de controle voor de fiscus een stuk makkelijker. Bron : Circulaire nr. Ci.RH. 241/ (AOIF 8/2004) van 5 februari Voor U gelezen Jaarvergadering, jaarverslag en werking van organen binnen de onderneming na de Wet op de corporate governance, 2004, Kluwer. Samsom, Mechelen,162 p. Voor velen blijft de organisatie van een algemene vergadering een zware opgave, niet in het minst omdat ze zich maar eens in het jaar voordoet. Maar helaas, als u de zaken niet secuur opvolgt, kunnen heel wat inbreuken op de organisatie en uitwerking van de algemene vergadering zware gevolgen hebben. Beter is goed geïnformeerd te zijn. En met dit dossier kunnen we u hierbij helpen. Een dossier geschreven vanuit de praktijk en voor de praktijk, waarin we knelpunten en problemen eenvoudig trachten op te lossen. Hierin overlopen we alle stappen die U moet ondernemen, zodat u deze procedures vlekkeloos doorloopt. Een praktische bladwijzer loodst u moeiteloos naar het door u gezochte item. Kortom, dit dossier neemt u voortaan ongetwijfeld mee naar elke algemene vergadering. Dit dosssier houdt bovendien rekening met het nieuwe reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de gevolgen van de regeling rond de kruispuntbank van de ondernemingen en een aantal kleinere wetswijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen. Tenslotte vindt u een nieuw deel gewijgd aan de corporate governance regels. Er wordt toegelicht wat u moet verstaan onder corporate governance. De wettelijke terminologie opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen krijgt concrete inhoud. Dit dossier stelt u in staat om binnen uw bedrijf corporate governance te implementeren. Prijs : 56,22 (incl. BTW) VERHOEYE (Jan), Het Belgisch groot pardon. Fiscale amnestie : doen of juist niét doen?, Kluwer,2004, Mechelen,153p. Het is zover : de fiscale amnestie of het Belgisch groot pardon is ondertussen wet. De amnestie is een joker die de belastingplichtige krijgt en die hij op het juiste ogenblik moet uitspelen. De wet op de EBA beteugelt nergens de controlemogelijkheden van de fiscus. Die kan alle controles uitvoeren die hij ook zonder amnestie kan uitvoeren. Dus als de belastingplichtige de bank buitenkomt met het attest, is eigenlijk niets gebeurd. Er is enkel betaald. Of de joker gaat werken, zal maar blijken als de fiscus u controleert en op het zwart stuit. Dan moet de joker op het juiste moment uitgespeeld worden veelal samen met andere bewijzen. Jan Verhoeye bespreekt de EBA uitgebreid : wat houdt amnestie in, wanneer werkt de amnestie niet, wie komt in aanmerking? Wat en hoe, de voorwaarden en het tarief komen uitgebreid aan bod. Jan Verhoeye staat uitgebreid stil bij de gevolgen van de amnestie. Het is immers van het grootste belang te weten welke wetten buiten werking worden gesteld. Wat is de rol van de Cel voor financiële Informatieverwerking? Wat riskeert men als men de fiscale amnestie niet gebruikt en wanneer is er interferentie met de anti-witwaswetgeving? Ook de betekenis van de Europese spaarrichtlijn wordt toegelicht. Daarna staat de auteur uitgebreid stil bij die situaties waarin de belastingplichtige het zeker moet doen, het niet moet doen en de twijfelgevallen. Deze punten worden doorspekt met praktij voorbeelden zodat iedereen er zich in kan herkennen. Het louter kijken naar de fiscale verjaringstermijnen in fiscalibus om te beslissen of een EBA moet, is maar een stuk van de waarheid. Stel dat het geld zo zwart is als de kolen in 1997, dan is dat fiscaal vanaf 1 januari 2004 wit geworden door verjaring. Dus lijkt een EBA nutteloos. Maar ook art 505 Strafwetboek heeft zijn rechten. Om strafrechtelijke immuniteit te krijgen, is een EBA te overwegen. Als het zwart geld uiteen vennootschap komt, is de EBA al helemaal problematisch. Deze tekst is aangepast aan de antwoorden van Minister Reynders op de vragen van de banksector. Prijs : 24,33 (incl. BTW) Om te bestellen : Tel. : Fax: APRIL

7 Contact Boekhoudkantoor, hoofdzakelijk actief in het noorden van de provincie Antwerpen is op zoek naar een partner (eventueel met dossiers) om de activiteiten op korte termijn te bundelen. De wijze van samenwerking kan besproken worden. Gelieve te schrijven naar BIBF onder referentie 162/01 Nederlandstalig erkend boekhouder fiscalist in Sijsele Damme zoekt werkt in onderaanneming, samenwerking op zelfstandige basis, werk als hulpboekhouder op zelfstandige basis, alsook overname dossiers en/of een klein kantoor. Ref : 162/02 Regio Antwerpen. Kandidaat overnemer gezocht voor boekhoudkantoor wegens stopzetting activiteiten (pensionering). Omzet 2003 : EUR. Ref : 162/03 Zelfstandig erkend boekhouder -fiscalist BIBF (Regio Gent) wenst zijn fiscale dossiers (personenbelasting en BTW) over te laten in ruil voor een functie als vaste medewerker op administratief, juridisch en P.R. vlak. GSM : 0475/ Wegens op pensioenstelling wens ik mijn boekhoudkantoor over te laten. Ben gevestigd te Edegem bij Antwerpen en het clïenteel bestaat uit vennootschappen en éénmanszaken. Geïnteresseerden kunnen bellen op het nummer 03/ Boekhoud - en fiscaal kantoor gespecialiseerd in Land - en Tuinbouw, gevestigd regio Aarschot, zoekt voor verdere uitbreiding een samenwerking met een ander kantoor of een overname van land en tuinbouwdossiers. Modaliteiten te bespreken. Tel. : 065/ Seminaries 25/04/2004 Sint-Katelijne- Vennootschapsbelasting. Waver Dhr.Y Verdingh, tax director, Fortis Legal en Tax, MAB Prof. Fiscale Hogeschool. Tel : 015/ Fax : 015/ /04/2004 Antwerpen Personenbelasting Dhr. W. Van Kerchove, Eerstaanwezend Inspecteur ACC VER LBC-NVK Ministerie Financïen Tel : 03/ Fax : 03/ /04/2004 Geel Personenbelasting Wim Van Kerchove, eerstaanwezend ACC VER LBC-NVK inspecteur Ministerie Financien Tel : 03/ Fax : 03/ /04/2004 Hasselt Practicum vennootschapsbelasting Dhr.J. Maurissen - accountant, LVAB Meester De Greeve - advocaat Tel : 011/ Fax : 011/ /04/2004 Kasterlee Updating personenbelasting Dhr. J. Taillieu, handelsingenieur, licentiaat fiscale wetenschappen, KBAB belastingconsulent Tel : 014/ Fax : 014/ /05/2004 Universiteit Updating Vennootschapsbelasting, AJ 2004 Antwerpen - Inkomsten (wilrijk) Dhr. L. Cappelle - Tax Consultant - LBAB docent Fiscale Hogeschool Tel : 0496/ Fax : 02/ /05/2004 Hasselt Practicum Personenbelasting - Dhr. J. Wellens, belastingconsulent - LVAB fiscaal jurist Tel : 011/ Fax : 011/ /05/2004 Lokeren Vennootschapsbelasting - ACC VER LBC-NVK Mr G. Poppe, advokaat Tel : 03/ Fax : 03/ APRIL 2004

8 06/05/2004 Elewijt-Zemst Grondige cursus IAS/IFRS - MAB Lic. S. Podevijn. Tel : 015/ Fax : 015/ /05/2004 Lokeren Vennootschapsbelasting - ACC VER LBC-NVK Mr. G. Poppe, advokaat Tel : 03/ Fax : 03/ /05/2004 Kasterlee Fiscale rechtspraak - KBAB Mr. V. Dauginet, advocaat, docent Tel : 014/ Fax : 014/ /05/2004 Gent Extra legale sociale voorzieningen voor werknemers en zelfstandigen na het W.A.P - Ann Misplon, Junior vennoot BBAV Vereycken & Vereycken Consulting Tel : 09/ Fax : 09/ /05/2004 Sint-Katelijne- BTW Updating. - Jurgen OPREEL, MAB Waver BTW-consulent. Tel : 015/ Fax : 015/ /05/2004 Sint-Katelijne- BTW Updating. - Jurgen OPREEL, MAB Waver BTW-consulent. Tel : 015/ Fax : 015/ /05/2004 Antwerpen Vennootschapsbelasting ACC VER LBC-NVK Me Guy Poppe, advokaat Tel : 03/ Fax : 03/ Federale Overheidsdienst - Financiën Belastingen en invordering Dienst Voorafbetalingen Mededeling betreffende aanslagjaar 2005 : Op het vlak van de berekening van de personenbelasting en van de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen zullen met ingang van aanslagjaar 2005 (inkomsten van het jaar 2004) belangrijke wijzigingen in werking treden. Bij echtgenoten (gehuwden of wettelijk samenwonenden) voor wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, zal vanaf dat aanslagjaar de volledige decumul van de inkomsten worden toegepast. Er zullen dan ook twee aanslagbasissen worden onderscheiden. Elke aanslagbasis zal bestaan uit de eigen inkomsten van één van de echtgenoten. De vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan en de bonificatie voor voorafbetaling van de belasting zullen eveneens worden berekend per echtgenoot op basis van zijn of haar eigen inkomsten en rekening houdend met de voorafbetalingen die hij of zij zelf heeft gedaan. Artikel 157 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt evenwel dat wanneer een echtgenoot die een deel van zijn netto-inkomsten aan zijn meewerkende echtgenoot toekent met toepassing van artikel 86 van hetzelfde Wetboek (meewerkende echtgenoot oud stelsel, die zich, normaal gezien, niet aan het volledig sociaal statuut der zelfstandigen heeft onderworpen), voorafbetalingen doet die meer bedragen dan die welke nodig zijn om bij hem of haar de vermeerdering van belasting te vermijden, het overschot wordt aangewend om de vermeerdering bij de meewerkende echtgenoot oud stelsel te vermijden. De aandacht wordt gevestigd op het belang voor de bovenvermelde echtgenoten (gehuwden en wettelijk samenwonenden), om voor elk van hen persoonlijk voorafbetalingen te doen rekening houdend met hun persoonlijke inkomsten en om, in voorkomend geval, hun bestendige opdrachten aan hun financiële instellingen aan te passen. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij : - Dienst der Voorafbetalingen (Dhr. R. Coeckelberghs - 02/ ) - AOIF directe belastingen - Dienst Automatisering - Directie VI/1. (Dhr. C. Frerotte - 02/ / Dhr. G. Ferrari - 02/ ) - Website van het departement (http://www.fiscus.fgov.be). Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever: Marcel-Jean PAQUET, B.I.B.F. - Legrandlaan 45, 1050 Brussel Tel Fax Url: Redactie: Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, José PATTYN. Adviesraad: Professor P. MICHEL, Ecole d'administration des Affaires de l'université de Liège, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven APRIL 2004

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging.

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging. SOLVAY Naamloze Vennootschap Maatschappelijke Zetel : Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR 403 091 220 De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2016

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2016 WAREHOUSES DE PAUW commanditaire vennootschap op aandelen openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan maatschappelijke zetel:

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op donderdag 23 april 2015 op volgend adres: VASTNED RETAIL BELGIUM,

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 28 oktober 2016 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

(de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de vennootschap) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Elia System Operator Naamloze vennootschap Keizerslaan 20 B-1000 Brussel Ondernemingsnummer n 0476.388.378 (Brussel) (de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders en

Nadere informatie

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" Naamloze Vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES Naamloze Vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 28 mei 2015, op de maatschappelijke

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

THROMBOGENICS Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet Gaston Geenslaan Heverlee RPR Leuven OPROEPING

THROMBOGENICS Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet Gaston Geenslaan Heverlee RPR Leuven OPROEPING THROMBOGENICS Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet Gaston Geenslaan 1 3001 Heverlee 0881.620.924 RPR Leuven OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen

Nadere informatie

VERGADERINGEN. BELRECA NV Bijgewerkt op 19/03/2015. Volmachten. U vindt een volmacht na deze inleiding.

VERGADERINGEN. BELRECA NV Bijgewerkt op 19/03/2015. Volmachten. U vindt een volmacht na deze inleiding. VERGADERINGEN Volmachten U vindt een volmacht na deze inleiding. Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon verleende machtiging om sommige

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht.

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht. ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 003.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel Verslag van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op woensdag 23 april 2014 te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 13 MEI 2015: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 30 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 26 oktober 2012 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER 2013 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -).. (volledig adres van de aandeelhouder)..

Nadere informatie

STEMMING BIJ VOLMACHT. Voornaam Naam... Adres..

STEMMING BIJ VOLMACHT. Voornaam Naam... Adres.. STEMMING BIJ VOLMACHT De ondergetekende, Voornaam Naam.... Adres.. of Benaming. Juridische vorm.... Maatschappelijke zetel. hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger)

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 9 SEPTEMBER 2009 Ondergetekende,..

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat ARDOOIE B.T.W. BE RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 APRIL 2017 De gewone algemene

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht algemene aandeelhoudersvergadering Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 19 april 2012, gericht aan: Telenet Group Holding NV t.a.v.

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN EURONAV nv Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2005 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2005, op 26 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Waalsekaai 47, in het FotoMuseum, is de gewone algemene

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt)

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt) naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE 0876.488.436 (RPR Hasselt) VOLMACHT gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 21 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

SOLVAY naamloze vennootschap. Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR

SOLVAY naamloze vennootschap. Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR SOLVAY naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR 403 091 220 De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal doorgaan

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 15 MEI 2013: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 60 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie