Published in: Aansluitmonitor wiskunde VO-HO: Zicht op de cursusjaren en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Published in: Aansluitmonitor wiskunde VO-HO: Zicht op de cursusjaren en"

Transcriptie

1 UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het veld en de spelers van Gastel, L.J.; Jonker, V. Published in: Aansluitmonitor wiskunde VO-HO: Zicht op de cursusjaren en Link to publication Citation for published version (APA): van Gastel, L., & Jonker, V. (2008). Het veld en de spelers. In L. van Gastel, & V. Jonker (Eds.), Aansluitmonitor wiskunde VO-HO: Zicht op de cursusjaren en (pp ). Utrecht, Amsterdam: Consortium NKBW. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam ( Download date: 18 Jun 2019

2 2Het veld en de spelers Leendert van Gastel, Vincent Jonker Algemeen Onderwijsraad De profielcommissies De Centrale Examencommissie De vernieuwingscommissie wiskunde Resonansgroep Vereniging van wiskundeleraren Freudenthal Instituut Besluit van de staatssecretaris Het samenwerkengsverband NKBW Samenvatting In hoofdstuk 2 worden de achtergronden geschetst bij de aansluiting wiskunde voortgezet onderwijs hoger onderwijs, waarbij een overzicht wordt gegeven van alle betrokken partijen, inclusief de diverse zienswijzen over het aansluitingsvraagstuk. 13

3 2 Hetveldendespelers 2.1 Algemeen Opwoensdag13februari2008opendehetAlgemeenDagbladmet Universiteitengevenbijlesaaneerstejaarsstudenten.Kennisvantaalen wiskundebijtestsforsonderdemaat. Methetverschijnenvanhetrapportoverhetparlementaireonderzoekonderleiding vanjeroendijsselbloem 2 iserveeloogvoordenegatievegevolgendiederecente onderwijsvernieuwingenmetzichmeehebbengebracht.deproblemenmetde aansluitingwiskundevohowordenookinditlichtgezien. Voorhetwiskundeonderwijsgaathetomeenaantalvernieuwingendieallerondde eeuwwisselinghunbeslagkregen.sommigevernieuwingenbetroffenallevakken,zoals deinvoeringvandeprofielenendeintroductievanhet Studiehuis.Deinvoeringvande profielenbrachteenandereindelinginvakkenenurenmetzichmee.deinrichtingvan hetstudiehuisleiddetoteenheelandereroosteringencontacttijdmetdedocent.bij andereonderwijsvernieuwingenginghetomhetwiskundeonderwijsinhetbijzonder, zoalsdeinvoeringvanictbijwiskundemetdegrafischerekenmachine.omdatde onderwijsvernieuwingeninhetzelfdetijdvakplaatsvonden,kunnenwegeeneenduidige relatiesleggentussenonderwijsvernieuwingenhetgemetenniveauvanwiskunde prestaties. Denieuweinvullingvandevakkenbijdeinvoeringvandeprofielenbrachtvoorde leerlingeneenoverladenprogrammametzichmee.menhanteerdedaarbijvan overheidswegedenormdatallevakken'evengroot'moetenzijn.omditterealiseren zijnonderandereurenreductiestoegepastbijwiskunde.tentijdevandebesluitvorming begin2006vragenstudentenineenlandelijkeactie LieveMaria 3 omdeurenreductie voorwiskundeniettoetepassenjuistomdatdeaansluitingzoproblematischis.een citaatuitdebriefgerichtaandeminister,mariavanderhoeven: Wijzijnboos.Wijmerkendatwijhetuniversitairniveaueigenlijknietaankunnen. Ertredendagelijkssituatiesopwaarbijwemerkendatweteweinigwiskundeop demiddelbareschoolhebbengehad.daarommoetenwijnubijspijkercursussen volgen,ofzelfsstoppenmetonzestudie.wijhorenhetgeklaagvanonze docenten,maarwatkunnenwijeraandoen?wijzoudenwillendatwemeer wiskundehaddengehadopdemiddelbareschool. 2 Voluit:TijdelijkeCommissieParlementairOnderzoekOnderwijsvernieuwingen(oftewelCommissie Dijsselbloem)

4 Deproblemenzijnaleerderzichtbaar.UitdeIOWOinstroommonitor 03/ 04 4 blijktdat deaansluitingvanwiskundeproblematischis.vanallevovakkenscoortwiskundehet slechtstbijdevervolgopleidingeninnatuur,techniekeneconomie,enhetopéénna slechtstbijvervolgopleidingeningedragenmaatschappij. Tabel2.1IOWOinstroommonitor 03/ 04 Natuur Techniek Economie Gedrag & Maatschappij Wiskunde 24% 41% 34% 16% Nederlands 4% 4% 4% 9% Metdekomstvandeeerstestudentendieindenieuweprofielenstructuurzijnopgeleid, beginthetprobleemoptespelen.veelopleidingenstartenaansluittrajectenengaan wiskundetoetsenontwikkelenomintezettenbijdebinnenkomstvanstudenten.de resultatenzijnzorgwekkend,zoslaagdein2005slechtsvierprocentbijdeuniversiteit Twentevoordeeerstetoets.Dezeontwikkelingenzijndoorde'bozebèta s'aange grepenomhetverzettegeneenurenreductievoorwiskundekrachtbijtezetten. Dezematerieheeftpolitiekeaandachtgekregen.Indenieuweinrichtingvandetweede faseisnogsteedssprakevaneenreductieinhetaantalurenindewiskunde,maar minderdanoorspronkelijkvoorzien.aandecommissietoekomstwiskundeonderwijs (ctwo 5 )isgevraagdombijdeontwikkelingvanhetnieuweexamenprogrammavanaf 2010explicietaandachtaandealgebraïschevaardighedenteschenken.Bovendieniser een resonansgroep inhetlevengeroepenomvanuithethodevernieuwingsplannen opdoorstroomrelevantiedoortelichten. Ookbeleidsmatigiseraandachtvoordewiskundeaansluitingsproblematiek.Bijde Onderwijsraadisheteenbelangrijkonderwerpinhunrecenteverkenningen.De gezamenlijkeprofielcommissieskomenerinhunadviesaandeministerregelmatigop terug. DeNederlandseVerenigingvanWiskundeleraren 6 wijsteropdateenteeenzijdige nadrukopalgebraïschevaardighedennietverstandigis,endatwijervoormoeten wakendatandereverworvenhedenvanhetwiskundeonderwijsverlorengaan. Hierondergaanwedieperinopdezienswijzenvandeverschillendebetrokkenpartijen. 2.2 Onderwijsraad DeOnderwijsraadheefthetadviesuitgebracht Verstevigingvankennisinhet onderwijs.ditiseenvervolgophuneerdereverkenninguitdecember2006.na consultatiemethetveldbleekdateeneenduidigeconclusieoverhetkennisniveauin hetonderwijsenovereendalingofeenstijginghiervan,nieteenvoudigtetrekkenis. Daaromzijndrieaanbevelingennietalszodaniggehandhaafd(repareerkennistekorten voornederlandsenwiskunde;verbeterdesystematiekvanhetvaststellenenvast leggenvanonderwijsinhouden;enverhoogdeonderwijsnorm).inplaatsdaarvanzijnde volgendeaanbevelingenopgenomen. Waarborgdealgemenebagage:voerleerstandaardeninvoorprimairen voortgezetonderwijs. Concentreerleerinhouden.Omruimtetescheppenentebehoudenvoorde basis,dientkritischnaardevereisteonderwijsinhoudtewordengekekenen waarnodigtewordengesaneerd. Waarborghetbasisniveauviaexamenshavoenvwo.Deraadsteltvooromde eisentenaanzienvandeexamensnederlands,engelsenwiskundeaante scherpenvoorhavoenvwo.omvooreendiplomainaanmerkingtekomenis minimaaleenvoldoendevoordezedrievakkennodig. Maakeen afspraakaanvanghogeronderwijs,enmaakdieconcreetvia algemeentoegankelijketoetsen.hierbijgeeftdeonderwijsraadhetvoorbeeld vanhetprojectwebspijkeren Deprofielcommissies DeprofielcommissiesvoorNatuurenTechniekenvoorNatuurenGezondheidende profielcommissiesvoorcultuurenmaatschappijenvooreconomieenmaatschappij hebbenindecember2006gezamenlijkeenontwerpadviesuitgebracht.eenbelangrijk themaindatadviesisdevergrotingvangecijferdheidengeletterdheid.mensteltzich opachter actievegecijferdheid,als devermogensomzelfstandigeberekeningenmet getallentekunnenuitvoerenendezetekunnenrepresentereningrootheden,tabellen enanderestatistieken. Voorhetgebiedvandewiskundekomendeprofielcommissies meteenaantaladviezen,waarvanwehiertweeexplicietnoemen: Stimuleerscholendebeheersingvanbasiskennisophetgebiedvan rekenen/wiskundeteversterken.ditkandoorhetinstellenvaneencoördinator rekenen/wiskundeenhetrapporterenvanresultatenvanschoolbeleidopdit terreinineenjaarverslagennaardeinspectievanhetonderwijs.ontwikkel toetsenomhetniveauvanrekenenenwiskundetediagnosticeren,enontwikkel modulesmetbehulpwaarvanleerlingen,indiennodig,parallelaanhet wiskundeprogrammabasiskennisen vaardighedenkunnenversterken. Versterkdebeheersingvanbasiskennisen vaardighedenophetgebiedvan rekenen/wiskunde.laatleerlingeninhetmaatschappijprofielinzowelhavoals vwoeenkeuzemakenuitwiskundea,benc.ontwikkeleenprogramma wiskundecvoorhethavo

5 18 19 Helaasheeftdeministervastgestelddatzijnietachterditontwerpadviesstaatomdat volgenshaardeprofielcommissiesdeopdrachtnietgoedhebbenbegrepen DeCentraleExamencommissie Voordeexamensbijdevernieuwdetweedefasevanaf2009(havo)en2010(vwo)heeft decentraleexamencommissievaststellingopgaven(cevo)explicietalgebraïsche vaardighedenopgenomenalsonderdeelvanhetdomein vaardigheden.totdantoe werdenalsvaardighedenbenoemd: A1:Informatievaardigheden A2:Onderzoeksvaardigheden A3:Technischinstrumentelevaardigheden A4:Oriëntatieopstudieenberoep SubdomeinA5 Algebraïschevaardigheden isnualsnieuwdomeintoegevoegd. Dekandidaatbeheerstdebijhetexamenprogrammapassenderekenkundige enalgebraïschevaardighedenenformules,heeftdaarinzichtinenkande bewerkingenuitvoerenmet,maarookzonder,gebruikvanictmiddelen zoalsdegrafischerekenmachine. IndetoelichtingzegtdeCEVOhierover: SubdomeinA5isnieuwengeeftaandat algebraïschevaardighedenookonafhankelijkvandegrafischerekenmachine(grm)of andereictmiddelenmoetenwordenbeheerst. Perwiskundevakwordendeze algebraïschevaardighedengespecificeerdineenaparthoofdstuk. DeCEVOheeftdaarnaastbeslotenomhetgebruikvandeformulekaartvoorwiskunde nietmeertoetestaanbijdeexamineringvandeprogramma svandevernieuwde tweedefasevanaf2009(havo)en2010(vwo).hetbeleidtenaanzienvanhetgebruik vandegrafischerekenmachineveranderdeindiezindatmenzichrichtophetalleen toestaanvanrekenapparatenwaarvaneenaantalfunctionaliteitenkanworden geblokkeerd.tevensgeeftdecevoaandatdemogelijkheidomdeexamenzittingte splitsenineendeelzondereneendeelmetgebruikvandegrmzalwordenonderzocht. 2.5 Devernieuwingscommissiewiskunde Hetnieuweprogramma,datnietvoor2013inwerkingtreedt,wordtvoorbereiddoor dedoordeministeringesteldevernieuwingscommissiewiskunde,decommissie ToekomstWiskundeOnderwijs(cTWO).Dezeheeftinmaart2007haartoekomstvisie Rijkaanbetekenis gepubliceerd.hieriniseenparagraafoveralgebraïschevaardig hedenopgenomenmethetvolgendestandpunt: 8 Hetbeheersingsniveauvangeautomatiseerdewiskundigeeninhetbijzonder algebraïschevaardighedenvereisteenvoortdurendeenzorgvuldigetoetsing. DezevaardighedendienenookophetCentraalExamengetoetstteworden, waarbijaandebeheersinghogeeisenwordengesteld. OverwiskundeBhavozegtditrapportvancTWO: Ditvakbereidtvooropvervolgopleidingenmeteensterkkwantitatieve enexactecomponent,zoalsindetechnieksectorvanhethbo.inhoudelijk ligtdenadrukopanalyseenmeetkunde,metruimeaandachtvoor algebraïschevaardigheden,formulevaardighedenendeinzichtelijke toepassingendaarvan.deconceptenwordenopgebouwdvanuitde internesamenhangvanwiskunde. OverwiskundeBvwoisdevisiesoortgelijk,maarvoorwatbetreftwiskundeAenCisde visieandersgeënt.bijvoorbeeldvoorwiskundeavwo: Ditvakbereidtvooropuniversitairestudierichtingenmeteensociaal, economischenbedrijfskundigkarakter.daarnaastlegthetdebasisvoor studierichtingenindemedischbiologischewetenschappen.deinhoud concentreertzichoptoegepasteanalyse,statistiekenkansrekening.de conceptenwordenopgebouwdvanuitconcretetoepassingen. Injanuari2008heeftdevernieuwingscommissiewiskundedeconcepteindexamen programma svoor2011gepubliceerd.bijdebelangrijksteveranderingentenopzichte vanhetprogramma2007iseenaantalpuntenrelevant: IndeBprogramma'siseengroterenadrukkomenteliggenopalgebraïsche vaardigheden,ondermeeralsgeïntegreerdonderdeelbinnendeanalytische meetkunde.ditheeftgeleidtotuitwisselingentussendebendedprogramma's indemeetkunde. VanuitdevervolgopleidingenissterkedrukopcTWOuitgeoefendomderolvan degrafischerekenmachineterugtedringenophetcentraalexamenvoor wiskundeb.geadviseerdwordthetgebruikvandegrafischerekenmachineop hetcentraalexamenniettetoetsen.datbetekentdatderekenmachinewel gebruiktmagwordenophetexamenmaardataanditgebruikgeenpunten wordentoegekend.detoetsingvandeinzetvanictbinnendewiskundedient eeneigenplaatstekrijgenbinnenhetschoolexamen. Indevernieuwingscommissiesvandebètavakkenisgekozenvoorde ontwikkelingvanhetonderwijsvolgensde concept contextbenadering.

6 HoewelbijdeinvoeringvandeHEWET 9 enhawex 10 programma svoorwiskunde (1986,1988)deinzetvancontexteneenessentieelonderdeelvormdevande vernieuwingenindieprogramma's,iseenherbezinningopderolvancontexten binnendewiskundeophaarplaats,metnameinhetkadervansamenhangmet deoverigebètavakken.medevanuitdevervolgopleidingenisdewensnaarvoren gekomentoteenherbezinningophetgebruikvancontextenbinnendewiskunde. Indeeindexamenprogramma svaartctwotenaanzienvandealgebraïsche vaardighedeneenverschillendekoersvoordeverschillendeprofielenvanhavoenvwo. BijvoorbeeldbijhavowiskundeBzienwehetterugalsalgemenevaardigheid: SubdomeinA3.10:Algebraïschevaardigheden Dekandidaatbeheerstdebijhetexamenprogrammapassenderekenkundigeen algebraïschevaardighedenenformules,heeftdaarinzichtinenkande bewerkingenuitvoerenzondergebruikvanictmiddelenzoalsdegrafische rekenmachine. MaarbijvwowiskundeAzienwealgebraïschevaardighedenalsspecifiekinhoudelijk onderwerpterug,enwelinhetdomeinb: AlgebraenTellen : SubdomeinB1:Algebra Dekandidaatkanberekeningenmetgetallenenvariabelengestructureerd uitvoeren,daarbijgebruikmakenvandehoofdbewerkingenenvanhetwerken methaakjes,enbeargumenterenwaaromdegekozenaanpakhelpt. BijhavowiskundeAkomendevaardighedenopbeidemanierenterug,(subdomeinA3 enb2),zoookbijvwowiskundec(subdomeina2.6enc.1).maarbijvwowiskundeben bijhavowiskundebkomthetalleenalsalgemenevaardighedenterug.misschienishet jammerdathiernietéénlijnvoorallegevallenisgevolgd.maarhetgeeftwelhet spanningsveldaandatalgebraïschevaardighedenookveelmetkenniseninzichtte makenhebben(zieook Vaardighedeneninzicht inhoofdstuk4waardemeningvan docentenwiskundevoortgezetonderwijswordtgeïnventariseerd). 2.6 Resonansgroep DeResonansgroepwiskundeisdoordeministeringesteldomteadviserenoverde plannenvoordeperiodevanaf2010vandevernieuwingscommissiewiskundeophun relevantievoordoorstromingnaarhetwetenschappelijkonderwijsenhethoger beroepsonderwijs.ineenlaterstadiumisookderesonansgroepwiskundenog gevraagdteadviserenoverdesyllabivoordeexamensvoor2007.debelangrijkste aanbevelingenzijn: Zorgervoordathetontwikkelenvanrekenenformulevaardigheidweeralseen rodedraaddoorhetgehelewiskundeonderwijsheenloopt. Splitsvoorallewiskundevakkenhetcentraleschriftelijkeeindexamen(CE)intwee delen:eendeeldatzonderhulpmiddelen(grafischerekenmachineen formulekaart)wordtafgenomen,eneendeelwaarinwelvandezehulpmiddelen gebruikmagwordengemaakt. Heroverweegderolvancontexteninhetwiskundeonderwijs. Op4februari2008heeftdeResonansgroepwiskundehaareindrapportgepubliceerd metcommentaaropdeconceptexamenprogramma'svoordeperiodevanaf2011van ctwo. DeResonansgroepstemtingrotelijneninmetdeconceptprogramma'svoorhavoA, havobenvwob,maaropdeconceptprogramma'svoorvwoaenvwocheeftzij ernstigekritiekvanuithetdoorstroomperspectief.daarnaastblijftderesonansgroep vooreenalgeheelverbodvanictbijhetcentraleexamenhavobenvwob,enbepleit voorhavoa,vwoaenvwoceensplitsingvanhetcentraleexamenineendeelzonder eneendeelmetict. 2.7 VerenigingvanWiskundeleraren(NVvW) HetadviesvandeResonansgroepwiskundeheeftbijdeNederlandseVerenigingvan Wiskundelerareneenstevigereactieontlokt,verwoordineenbriefaandeminister 11. Weciteren: DeResonansgroepheeft,nietgehinderddoorenighistorischperspectiefofkennis vandeontwikkelingen,alleenoogvoordealgebraïschevaardigheden,danwel hetontbrekendaarvan,enwildieweeronverkortinalleprogramma sterug.dat dieroutinematigealgebraïschevaardighedenminderzijngeworden,staatbuiten kijf.jekunttijdmaareenmaalgebruiken,deomvangvandevakkenisvermin derd,decontacturenzijnsomsrigoureusteruggebrachtenanderevaardigheden zijnookbelangrijk. MaardatneemtnietwegdatdePEPcommissiesdiedevoorstellenvoorhet overgangsprogrammahebbengemaakt,nadrukkelijkmeertijdenplaats ingeruimdhebbenvoordealgebraïschevaardigheden,zonderdeoverige waardenvanhetnieuweprogrammatezeeraantetasten.meeraandachtvoor algebraindeonderbouwkandaaraanookeenbijdrageleveren,maarwe moetenbezienhoeverwedaarmeekomen. Nudebasisvormingofficieelvandebaanis,kunnenwevoorelktraject doorlopendeleerlijnenontwikkelenvooralgebra(enmeetkundeetc.)voorde leerjaren1t/m4,resp.5of

7 BijdeNederlandseVerenigingvanWiskundelerarenwasallangeretijdaandachtvoor algebraïschevaardigheden,inmiddelsheeftdehavo/vwowerkgroepeenexittoets ontwikkeldvoorwiskundebvwo.eentoetsdielaatzienoverwelkealgebraïsche vaardighedeneenabituriëntverwachtmagwordentebeschikken.zieeuclides[xxx, wordtwaarschijnlijkeenverwijzingnaardewebsite].wezienditalseenzeergoede ontwikkelingomdatdejuxtapositievandezetoetsendehoentreetoetsenscherpin beeldbrengtwaardeinhoudelijkeverschillenliggen.zijndezegoedinkaartgebracht, dankandaarnaconvergentiebeteropgangkomen. Ineenbriefvanjanuari2008aandestaatssecretarisverwoordtdeNVvWhaar standpuntoverdenieuweexamenprogramma s.overdealgebraïschevaardigheden steltzij 12 : DevernieuwingscommissiecTWOheeftinhaarvisiedocumentzorgvuldigeen evenwichtgezochttussenrestauratieenvernieuwing.wehebbendatinonze reactieonderschreven,maartegelijkertijdwatkanttekeningengeplaatstbij realisatieineindtermenwaardiebalansnietsteedsaanwezigisendeuitvoering indepraktijk. Datgoldmetnamedealgebraïschevaardigheden,endematevanbeheersing daarvan.indeherzienehavo/vwoexamenprogramma sdievanafaugustus2007 geldenishieropalmeernadrukgelegddandaarvoor.deze2011programma s doenernogeenschepjeensomsmeerbovenop.bijhetontbrekenvaneen doorlopendeleerlijnvanafdeonderbouwisonmogelijktezeggenofditinde praktijkwelhaalbaaris.deonderbouwisheterogeen,delaterekeuzevande leerlingenvarieertvan latenvallen totenmeteenkeuzevoorwiskundebènd. Erisduseengrensaandehoeveelheidtijddieindeonderbouwaanalgebraïsche vaardighedenkanwordenbesteed.ctwomoetdiedoorlopendeleerlijnnog ontwerpen,deprioriteitlagbijdeexamenprogramma s,maaralteenthousiast inboekenvanwinstopditterreinisonsinziensnietverstandig.ookmoetnog wordenbezienofdedrukopdederdeklasniettegrootwordt,omdatdaarde keuzesplaatsvinden. Deexamenexperimentenmoetendusnadrukkelijkfocussenophaalbaarheidqua tijdenniveau. 2.8 FreudenthalInstituut InreactieopeenenanderheefthetFreudenthalInstituuteenreactiegepubliceerd 13. Weciteren: VooronsliggennudecTWOpublicatiesvandevoorgesteldeeindtermenwiskundeA, B,CenD.Hetistreurigtemoetenconstaterendatditweereenbehoorlijkestap teruglijkttezijn.demooieidealenendebredevisieopwiskundezelf,namelijk wiskundebedrijvenenwiskundelerenineensamenhangendgeheelvandenkenen doen,vanabstractieenconcretisering,zoalsdieinhetvisiedocumentvoorzichtig naarvorenwerdengebracht,makenplaatsvoor: eenopsommingvantekennenfuncties uittevoerenstandaardtechniekendietenonrechtevaardighedenworden genoemd eenextreemeenzijdigenadrukopdealgoritmischeuitvoeringvande wiskundigeactiviteit eenzorgvuldigvermijdenvandwarsverbanden,en hetontradenvanhetgebruikvanmoderneicthulpmiddelen. Vooralsnogishetdiscoursoverwiskundigevaardighedenenhoeweeengoede aansluitingvanvonaarhokunnenrealiserennognietafgerond.welbegintzicheen zekereconsensusaftetekenendatermeeraandachtvoordewiskundigebasis vaardighedenmoetzijn,zekervoordewiskundebprogramma s,ineenheldere samenhangmethetverwervenvaninzicht. 2.9 Besluitvandestaatssecretaris DestaatssecretarisvanOCW,MarjavanBijsterveldtVliegenthart,heeftnaaraanleiding vandediscrepantietussendevoorstellenvandevernieuwingscommissieendereactie vanderesonansgroepeenbesluitgenomenoverhetwiskundeprogramma,waarvoor uiteindelijkhetministerievanocwverantwoordelijkis(metdetweedekamerals toezichthouder).zijheeftdevernieuwingscommissiegevraagdlangsdezelijnenhet programmaverderteontwikkelen.inhetbesluitwordtvaneenhiërarchievande onderwerpeninhetvakwiskundeuitgegaan,bestaandeuiteenkern,binnenring, middenringenbuitenring.indekernbevindenzichdealgebraïschevaardigheden, elementairemeetkundeenfunctiesengrafieken.statistiekenkansrekeningwordenals onderdeelvandebuitenringgezien.dezezienswijzeleidtmetnamebijwiskundeaenc toteenherschikkingvandeonderwerpenmetmeeraccentopbasisvaardigheden,en minderopstatistiek. Eenvoorpublicatievanditbesluitleiddetotheftigecommotieinhetveld.Opinitiatief vanannevanstreun(emeritushoogleraardidactiekvandewiskunde)iseenpetitie opgesteld Stopkaalslagwiskundeonderwijs 14.Indepetitiewordteropgewezendat: [ ]dezereductievandeinhoudvanhetwiskundeonderwijsernstigeschadezal toebrengenaanhetbeeldvandewiskundeenaanderelevanteaansluitingop hboenwo.dezeafwijkingvaninternationalestandaardenvooralgemeen vormendwiskundeonderwijsplaatstnederlandineennegatieveuitzonderings positie.dedooruvastgesteldeexamenprogramma'szullendoorhunvolstrekt eenzijdigeenvooreendeelvandeleerlingenonhaalbareinhoudtoteen onaanvaardbaredemotivatievanleerlingenenlerarenleiden.wijroepenuopdit

8 besluitterugtedraaienendepilotfasevolgensdedoorctwovoorgestelde examenprogramma'stelatenuitvoeren. IndezelijnheeftdewerkgroephavovwovandeNVvWop17april2008eenbriefnaar detweedekamergestuurd[xxx],waaropdezeaandestaatssecretarisomeenreactie heeftgevraagd.indebriefvan13juni2008reageertdestaatssecretaris[xxx]enlichtzij haarbesluitverdertoe.indezebriefplaatstzijbovendienenigekanttekeningenbijde gangvanzaken. o Erwordtgewezenophetbelangvandeonderbouw.Zebeweertdatditdeplek iswaardemeestebasisvaardighedenaangeleerdmoetenworden. o Erisnieteenéénduidiggeluidvanuithethogeronderwijs.Dewensenvanuithet hozijnsomstegenstrijdig. o Erwordtvastgestelddaterverdeeldheidisindewiskundewereld.Veelreacties uithetveldzijnnietinlijnmetdepetitie.destaatssecretariszieteendidactisch kampeneeninhoudelijkkamp. o Destaatssecretariszietbijallepartijenoprechteengrotebetrokkenheid. Indebriefwordtaangegevendatnaoverlegmetdebetrokkenpartijenafgesprokenis datgeziendeontstanecommotiehetbesluitnogmaalsvoorgelegdwordtaandehbo raadendevsnualsvertegenwoordigersvanhethogeronderwijs SamenwerkingsverbandNKBWenSIGMA Tegendezewoeligeachtergrondiseind2006hetprojectNationaleKennisbank BasisvaardighedenWiskunde 15 gestartmetalsdoelendebundelingvanmaterialenen ervaringeninhetaansluitonderwijs,endedialoogvohoteverbeteren.ditiséénvan deprojecteninhetnationaalactieprogrammaelearningvansurf.inde eindrapportage(vangastele.a.,2007)zijnderesultatenbeschrevendiebehaaldzijn gedurendedelooptijdvanhetproject(eenruimjaar,ongeveergelijkvallendmethet kalenderjaar2007).alskenmerkendproductvannkbw1kanonderanderegenoemd wordendewebsitewizmo 16,meteencollectieleerobjectendiegebruiktkanworden doordocentenenstudenten.daarnaastisonderzoekverrichtomeenbeterbegripte krijgenvandesituatie.dezemonitoriseenuitvloeiseldaarvan.inmiddelsiseen vervolgprojectnbkw2gestartmeteenfocusopeenexplicieteverbeteringvanhet aansluitonderwijsenopconvergentietussenvoenhodieblijktuittoetsenvoor algebraïschevaardighedenwaarbeidepartijenachterstaan.wekunnenditzienalseen uitwerkingvandeafspraakaanvanghogeronderwijsdiedeonderwijsraadbepleit.het consortiumisuitgebreidonderanderemetregionalenetwerkenvanvoscholen. DezeprojectenzijnvoortgekomenuitinitiatievenbinnendeSpecialInterestGroup MathematicsActivities 17,(SIGMA).Ditstaatvooreengroepmensendiezichmetname richtopaansluitwiskunde,endiezichinsurfspecialinterestgroupverenigtheeft

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J.

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. Link to publication Citation for published version (APA): Aguirre

Nadere informatie

Bedrijfsovername en milieurecht : een onderzoek naar juridische aspecten van bedrijfsovername en milieu Mellenbergh, R.

Bedrijfsovername en milieurecht : een onderzoek naar juridische aspecten van bedrijfsovername en milieu Mellenbergh, R. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Bedrijfsovername en milieurecht : een onderzoek naar juridische aspecten van bedrijfsovername en milieu Mellenbergh, R. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

"Our subcultural shit-music": Dutch jazz, representation, and cultural politics Rusch, L.

Our subcultural shit-music: Dutch jazz, representation, and cultural politics Rusch, L. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Our subcultural shit-music: Dutch jazz, representation, and cultural politics Rusch, L. Link to publication Citation for published version (APA): Rusch, L. (2016).

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (999). De preliminaire

Nadere informatie

Rondon de mondingen van Rijn & Maas: landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek

Rondon de mondingen van Rijn & Maas: landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek UvA-DARE (Digital Academic Repository) Rondon de mondingen van Rijn & Maas: landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek Dijkstra, M.F.P. Link to publication

Nadere informatie

Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland Hooghiemstra, B.T.J.

Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland Hooghiemstra, B.T.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van en in Nederland Hooghiemstra, B.T.J. Link to publication Citation for published version (APA): Hooghiemstra,

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Symptom monitoring and quality of life of patients with cancer in the palliative phase Hoekstra, J.

Symptom monitoring and quality of life of patients with cancer in the palliative phase Hoekstra, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Symptom monitoring and quality of life of patients with cancer in the palliative phase Hoekstra, J. Link to publication Citation for published version (APA): Hoekstra,

Nadere informatie

Gezinskenmerken: De constructie van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK)

Gezinskenmerken: De constructie van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Gezinskenmerken: De constructie van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Klijn, W.J.L. Link to publication Citation for published version (APA): Klijn, W. J. L. (2013).

Nadere informatie

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M.

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Erop of eronder: de strijd om het bodemarchief in drie Vinexlocaties: over archeologische monumentenzorg, ruimtelijke ordening en de kwaliteit van de leefomgeving

Nadere informatie

Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers Bacchini, S.

Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers Bacchini, S. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers Bacchini, S. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Schaal in het primair onderwijs : een studie naar de relatie tussen schaal en organisatie-effectiviteit van de Venne, L.H.J.

Schaal in het primair onderwijs : een studie naar de relatie tussen schaal en organisatie-effectiviteit van de Venne, L.H.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Schaal in het primair onderwijs : een studie naar de relatie tussen schaal en organisatie-effectiviteit van de Venne, L.H.J. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onderzoek naar het wederkerigheidsbeginsel.

Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onderzoek naar het wederkerigheidsbeginsel. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onderzoek naar het wederkerigheidsbeginsel. Pessers, D.W.J.M. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland Hooghiemstra, B.T.J.

Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland Hooghiemstra, B.T.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland Hooghiemstra, B.T.J. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Een dynamische driehoek. Gezinsvoogd, ouder en kind een jaar lang gevolgd

Een dynamische driehoek. Gezinsvoogd, ouder en kind een jaar lang gevolgd UvA-DARE (Digital Academic Repository) Een dynamische driehoek. Gezinsvoogd, ouder en kind een jaar lang gevolgd Schuytvlot, A.H. Link to publication Citation for published version (APA): Schuytvlot, A.

Nadere informatie

Het nieuwe theaterleren : een veldonderzoek naar de rol van theater binnen Culturele en Kunstzinnige Vorming op havo en vwo

Het nieuwe theaterleren : een veldonderzoek naar de rol van theater binnen Culturele en Kunstzinnige Vorming op havo en vwo UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het nieuwe theaterleren : een veldonderzoek naar de rol van theater binnen Culturele en Kunstzinnige Vorming op havo en vwo Dieleman, C. Link to publication Citation

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek. Nijmegen: Ars Aequi Libri.

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek. Nijmegen: Ars Aequi Libri. UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Communicatiegrondrechten: een onderzoek naar de constitutionele bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim in de informatiesamenleving

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Gaemers, J. H. (2006). De rode wethouder: de jaren Amsterdam: Balans.

Citation for published version (APA): Gaemers, J. H. (2006). De rode wethouder: de jaren Amsterdam: Balans. UvA-DARE (Digital Academic Repository) De rode wethouder: de jaren 1886-1840 Gaemers, J.H. Link to publication Citation for published version (APA): Gaemers, J. H. (2006). De rode wethouder: de jaren 1886-1840.

Nadere informatie

De belofte van vitamines: voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid Huijnen, P.

De belofte van vitamines: voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid Huijnen, P. UvA-DARE (Digital Academic Repository) De belofte van vitamines: voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid 1918-1945 Huijnen, P. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Ficino en het voorstellingsvermogen : phantasia en imaginatio in kunst en theorie van de Renaissance van den Doel, M.J.E.

Ficino en het voorstellingsvermogen : phantasia en imaginatio in kunst en theorie van de Renaissance van den Doel, M.J.E. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Ficino en het voorstellingsvermogen : phantasia en imaginatio in kunst en theorie van de Renaissance van den Doel, M.J.E. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Stress and discomfort in the care of preterm infants : A study of the Comfort Scale and the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Beroepsonderwijs tussen publiek en privaat: Een studie naar opvattingen en gedrag van docenten en middenmanagers in bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Politiek burgerschap van migranten in Berlijn: De weerbarstige relatie tussen sociaal kapitaal en integratie van Turken, Italianen, Russische Joden en Aussiedler

Nadere informatie

Dashed hopes and shattered dreams: On the psychology of disappointment

Dashed hopes and shattered dreams: On the psychology of disappointment UvA-DARE (Digital Academic Repository) Dashed hopes and shattered dreams: On the psychology of disappointment van Dijk, W. Link to publication Citation for published version (APA): van Dijk, W. (1999).

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Presteren op vreemde bodem: Een onderzoek naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het sociaal plan van der Hulst, J. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het sociaal plan van der Hulst, J. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het sociaal plan van der Hulst, J. Link to publication Citation for published version (APA): van der Hulst, J. (1999). Het sociaal plan Deventer: Kluwer General rights

Nadere informatie

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO van der Valk, L.J.M.

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO van der Valk, L.J.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO : een empirische verkenning naar de oordeelsprocessen binnen NWO van der Valk, L.J.M. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Behouden beleid: Naar decentrale arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderws van Schoonhoven, R.

Behouden beleid: Naar decentrale arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderws van Schoonhoven, R. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Behouden beleid: Naar decentrale arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderws van Schoonhoven, R. Link to publication Citation for published version (APA): van Schoonhoven,

Nadere informatie

Aspects of protein metabolism in children in acute and chronic illness Geukers, Vincent

Aspects of protein metabolism in children in acute and chronic illness Geukers, Vincent UvA-DARE (Digital Academic Repository) Aspects of protein metabolism in children in acute and chronic illness Geukers, Vincent Link to publication Citation for published version (APA): Geukers, V. G. M.

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Gevaarlijke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, Komen, M.M.

Gevaarlijke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, Komen, M.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Gevaarlijke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, 1960-1995 Komen, M.M. Link to publication

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Coparenting and child anxiety Metz, M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Coparenting and child anxiety Metz, M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Coparenting and child anxiety Metz, M. Link to publication Citation for published version (APA): Metz, M. (2017). Coparenting and child anxiety General rights It

Nadere informatie

De jaren zestig herinnerd: over gedeelde idealen uit een linkse periode

De jaren zestig herinnerd: over gedeelde idealen uit een linkse periode UvA-DARE (Digital Academic Repository) De jaren zestig herinnerd: over gedeelde idealen uit een linkse periode Thijssen, N.C. Link to publication Citation for published version (APA): Thijssen, N. C. (2012).

Nadere informatie

Gezinskenmerken: De constructie van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Klijn, W.J.L.

Gezinskenmerken: De constructie van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Klijn, W.J.L. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Gezinskenmerken: De constructie van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Klijn, W.J.L. Link to publication Citation for published version (APA): Klijn, W. J. L. (2013).

Nadere informatie

Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje

Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje UvA-DARE (Digital Academic Repository) Consequences of success in pediatrics: young adults with disability benefits as a result of chronic conditions since childhood Verhoof, Eefje Link to publication

Nadere informatie

Regulation of pyruvate catabolism in Escherichia coli: the role of redox environment

Regulation of pyruvate catabolism in Escherichia coli: the role of redox environment UvA-DARE (Digital Academic Repository) Regulation of pyruvate catabolism in Escherichia coli: the role of redox environment de Graef, M.R. Link to publication Citation for published version (APA): de Graef,

Nadere informatie

Melatonin treatment and light therapy for chronic sleep onset insomnia in children van Maanen, A.

Melatonin treatment and light therapy for chronic sleep onset insomnia in children van Maanen, A. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Melatonin treatment and light therapy for chronic sleep onset insomnia in children van Maanen, A. Link to publication Citation for published version (APA): van Maanen,

Nadere informatie

Planhiërarchische oplossingen : een bron voor maatschappelijk verzet

Planhiërarchische oplossingen : een bron voor maatschappelijk verzet UvA-DARE (Digital Academic Repository) Planhiërarchische oplossingen : een bron voor maatschappelijk verzet van Baren, N.G.E. Link to publication Citation for published version (APA): van Baren, N. G.

Nadere informatie

Werelden van verschil : hoe actoren in organisaties vraagstukken in veranderprocessen hanteren en creëren Werkman, R.

Werelden van verschil : hoe actoren in organisaties vraagstukken in veranderprocessen hanteren en creëren Werkman, R. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Werelden van verschil : hoe actoren in organisaties vraagstukken in veranderprocessen hanteren en creëren Werkman, R. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

The diagnosis and prognosis of venous thromboembolism : variations on a theme Gibson, N.S.

The diagnosis and prognosis of venous thromboembolism : variations on a theme Gibson, N.S. UvA-DARE (Digital Academic Repository) The diagnosis and prognosis of venous thromboembolism : variations on a theme Gibson, N.S. Link to publication Citation for published version (APA): Gibson, N. S.

Nadere informatie

Onder moeders paraplu? Determinanten en effecten van merkportfoliostrategieën Cramer, K.V.B.

Onder moeders paraplu? Determinanten en effecten van merkportfoliostrategieën Cramer, K.V.B. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Onder moeders paraplu? Determinanten en effecten van merkportfoliostrategieën Cramer, K.V.B. Link to publication Citation for published version (APA): Cramer, K.

Nadere informatie

Ethno-territorial conflict and coexistence in the Caucasus, Central Asia and Fereydan

Ethno-territorial conflict and coexistence in the Caucasus, Central Asia and Fereydan UvA-DARE (Digital Academic Repository) Ethno-territorial conflict and coexistence in the Caucasus, Central Asia and Fereydan Rezvani, B. Link to publication Citation for published version (APA): Rezvani,

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Voortgang in autonomie : een studie naar de organisatorische gevolgen van financiële en personele beleidsbenutting in het basisonderwijs Majoor, D.J.M. Link to publication

Nadere informatie

Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek b twintig organisaties Biemans, P.J.

Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek b twintig organisaties Biemans, P.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek b twintig organisaties Biemans, P.J. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Herdenken in Duitsland. De centrale monumenten van de Bondsrepubliek

Herdenken in Duitsland. De centrale monumenten van de Bondsrepubliek UvA-DARE (Digital Academic Repository) Herdenken in Duitsland. De centrale monumenten van de Bondsrepubliek 1949-1993 Roowaan, R.M. Link to publication Citation for published version (APA): Roowaan, R.

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) De delictscenarioprocedure bij seksueel agressieve delinquenten: Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de delictscenarioprocedure in de behandeling van seksueel

Nadere informatie

Liefde en conflict. Seksualiteit en gender in de afro-surinaamse familie

Liefde en conflict. Seksualiteit en gender in de afro-surinaamse familie UvA-DARE (Digital Academic Repository) Liefde en conflict. Seksualiteit en gender in de afro-surinaamse familie Terborg, J.R.H. Link to publication Citation for published version (APA): Terborg, J. R.

Nadere informatie

Piratenbibliotheken en hun rol in de kenniseconomie: 'ignoti et quasi occulti' Bodó, B.

Piratenbibliotheken en hun rol in de kenniseconomie: 'ignoti et quasi occulti' Bodó, B. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Piratenbibliotheken en hun rol in de kenniseconomie: 'ignoti et quasi occulti' Bodó, B. Published in: Informatie Professional Link to publication Citation for published

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Improving the preoperative assessment clinic Edward, G.M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Improving the preoperative assessment clinic Edward, G.M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Improving the preoperative assessment clinic Edward, G.M. Link to publication Citation for published version (APA): Edward, G. M. (2008). Improving the preoperative

Nadere informatie

Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onderzoek naar het wederkerigheidsbeginsel. Pessers, D.W.J.M.

Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onderzoek naar het wederkerigheidsbeginsel. Pessers, D.W.J.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onderzoek naar het wederkerigheidsbeginsel. Pessers, D.W.J.M. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek bij twintig organisaties

Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek bij twintig organisaties UvA-DARE (Digital Academic Repository) Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek bij twintig organisaties Biemans, P.J. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Bullens, L. (2013). Having second thoughts: Consequences of decision reversibility

Citation for published version (APA): Bullens, L. (2013). Having second thoughts: Consequences of decision reversibility UvA-DARE (Digital Academic Repository) Having second thoughts: Consequences of decision reversibility Bullens, L. Link to publication Citation for published version (APA): Bullens, L. (2013). Having second

Nadere informatie

Dental anxiety and behaviour management problems: The role of parents

Dental anxiety and behaviour management problems: The role of parents UvA-DARE (Digital Academic Repository) Dental anxiety and behaviour management problems: The role of parents Krikken, J.B. Link to publication Citation for published version (APA): Krikken, J. B. (2013).

Nadere informatie

Bedrijfsovername en milieurecht : een onderzoek naar juridische aspecten van bedrijfsovername en milieu Mellenbergh, R.

Bedrijfsovername en milieurecht : een onderzoek naar juridische aspecten van bedrijfsovername en milieu Mellenbergh, R. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Bedrijfsovername en milieurecht : een onderzoek naar juridische aspecten van bedrijfsovername en milieu Mellenbergh, R. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Vascular factors in dementia: prevention and pathology Richard, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Vascular factors in dementia: prevention and pathology Richard, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Vascular factors in dementia: prevention and pathology Richard, E. Link to publication Citation for published version (APA): Richard, E. (2010). Vascular factors

Nadere informatie

Invloeden op de onderwijspositie van leerlingen bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs Fossen, M.W.E.B.

Invloeden op de onderwijspositie van leerlingen bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs Fossen, M.W.E.B. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Invloeden op de onderwijspositie van leerlingen bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs Fossen, M.W.E.B. Link to publication Citation

Nadere informatie

Tracheoesophageal Speech. A Multidimensional Assessment of Voice Quality

Tracheoesophageal Speech. A Multidimensional Assessment of Voice Quality UvA-DARE (Digital Academic Repository) Tracheoesophageal Speech. A Multidimensional Assessment of Voice Quality van As, C.J. Link to publication Citation for published version (APA): van As, C. J. (2001).

Nadere informatie

Some issues in applied statistics in clinical restorative dental research Tobi, H.

Some issues in applied statistics in clinical restorative dental research Tobi, H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Some issues in applied statistics in clinical restorative dental research Tobi, H. Link to publication Citation for published version (APA): Tobi, H. (1999). Some

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Controlled light exposure microscopy Hoebe, R.A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Controlled light exposure microscopy Hoebe, R.A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Controlled light exposure microscopy Hoebe, R.A. Link to publication Citation for published version (APA): Hoebe, R. A. (2010). Controlled light exposure microscopy

Nadere informatie

Network of networks: Uncovering the secrets of entrepreneurs' networks

Network of networks: Uncovering the secrets of entrepreneurs' networks UvA-DARE (Digital Academic Repository) Network of networks: Uncovering the secrets of entrepreneurs' networks Song, Y. Link to publication Citation for published version (APA): Song, Y. (2012). Network

Nadere informatie

Een dynamische driehoek. Gezinsvoogd, ouder en kind een jaar lang gevolgd Schuytvlot, A.H.

Een dynamische driehoek. Gezinsvoogd, ouder en kind een jaar lang gevolgd Schuytvlot, A.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Een dynamische driehoek. Gezinsvoogd, ouder en kind een jaar lang gevolgd Schuytvlot, A.H. Link to publication Citation for published version (APA): Schuytvlot, A.

Nadere informatie

"In dienste vant suyckerenbacken." De Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers, Poelwijk, A.H.

In dienste vant suyckerenbacken. De Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers, Poelwijk, A.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) "In dienste vant suyckerenbacken." De Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers, 1580-1630 Poelwijk, A.H. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H.

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. Link to publication Citation for published version (APA): van

Nadere informatie

Framing Turkey: Identities, public opinion and Turkey s potential accession into the EU

Framing Turkey: Identities, public opinion and Turkey s potential accession into the EU UvA-DARE (Digital Academic Repository) Framing Turkey: Identities, public opinion and Turkey s potential accession into the EU Azrout, R. Link to publication Citation for published version (APA): Azrout,

Nadere informatie

Een koopwoning nabij: onderzoek naar de verkoop van huurwoningen in Nederland in Bonnerman, F.; Hoppesteyn, M.; de Klerk, A.

Een koopwoning nabij: onderzoek naar de verkoop van huurwoningen in Nederland in Bonnerman, F.; Hoppesteyn, M.; de Klerk, A. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Een koopwoning nabij: onderzoek naar de verkoop van huurwoningen in Nederland in 2002. Bonnerman, F.; Hoppesteyn, M.; de Klerk, A. Link to publication Citation for

Nadere informatie

Operational research on implementation of tuberculosis guidelines in Mozambique

Operational research on implementation of tuberculosis guidelines in Mozambique UvA-DARE (Digital Academic Repository) Operational research on implementation of tuberculosis guidelines in Mozambique Brouwer, Miranda Link to publication Citation for published version (APA): Brouwer,

Nadere informatie

Amsterdam University of Applied Sciences. Leren redeneren en experimenteren met concept cartoons Kruit, P.M. Link to publication

Amsterdam University of Applied Sciences. Leren redeneren en experimenteren met concept cartoons Kruit, P.M. Link to publication Amsterdam University of Applied Sciences Leren redeneren en experimenteren met concept cartoons Kruit, P.M. Link to publication Citation for published version (APA): Kruit, P. (2012). Leren redeneren en

Nadere informatie

Worshipping the great moderniser : the cult of king Chulalongkorn, patron saint of the Thai middle class Stengs, I.L.

Worshipping the great moderniser : the cult of king Chulalongkorn, patron saint of the Thai middle class Stengs, I.L. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Worshipping the great moderniser : the cult of king Chulalongkorn, patron saint of the Thai middle class Stengs, I.L. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Nederland en het verhaal van Oranje Huijsen, J. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Nederland en het verhaal van Oranje Huijsen, J. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Nederland en het verhaal van Oranje Huijsen, J. Link to publication Citation for published version (APA): Huijsen, J. (2012). Nederland en het verhaal van Oranje

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Meer voorzorg bij DNA-onderzoek M'charek, A.A.; Toom, V.H. Published in: Het Tijdschrift voor de Politie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Meer voorzorg bij DNA-onderzoek M'charek, A.A.; Toom, V.H. Published in: Het Tijdschrift voor de Politie UvA-DARE (Digital Academic Repository) Meer voorzorg bij DNA-onderzoek M'charek, A.A.; Toom, V.H. Published in: Het Tijdschrift voor de Politie Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek b twintig organisaties Biemans, P.J.

Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek b twintig organisaties Biemans, P.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek b twintig organisaties Biemans, P.J. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Dr. Tobie Goedewaagen ( ): een leven lang nationaal-socialist van Berkel, A.B.

Dr. Tobie Goedewaagen ( ): een leven lang nationaal-socialist van Berkel, A.B. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Dr. Tobie Goedewaagen (1895-1980): een leven lang nationaal-socialist van Berkel, A.B. Link to publication Citation for published version (APA): van Berkel, A. B.

Nadere informatie

Citation for published version (APA): van Zanten, J. H. (2001). Martingales and diffusions, limit theory and statistical inference

Citation for published version (APA): van Zanten, J. H. (2001). Martingales and diffusions, limit theory and statistical inference UvA-DARE (Digital Academic Repository) Martingales and diffusions, limit theory and statistical inference van Zanten, J.H. Link to publication Citation for published version (APA): van Zanten, J. H. (2001).

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Health targets: navigating in health policy. van Herten, L.M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Health targets: navigating in health policy. van Herten, L.M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Health targets: navigating in health policy van Herten, L.M. Link to publication Citation for published version (APA): van Herten, L. M. (2001). Health targets: navigating

Nadere informatie

Tradities in de knel: Zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en hun kinderen in Nederland

Tradities in de knel: Zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en hun kinderen in Nederland UvA-DARE (Digital Academic Repository) Tradities in de knel: Zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en hun kinderen in Nederland Yerden, İ. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Use and Appreciation of Mycenaean Pottery outside Greece van Wijngaarden, G.J.M. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Use and Appreciation of Mycenaean Pottery outside Greece van Wijngaarden, G.J.M. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Use and Appreciation of Mycenaean Pottery outside Greece van Wijngaarden, G.J.M. Link to publication Citation for published version (APA): van Wijngaarden, G. J.

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication Citation for published version (APA): Peeters-Podgaevskaja, A. V. (2008). : Amsterdam: Pegasus General rights It

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Burgerlijke rechter of bestuursrechter. de gewenste verdeling van de rechtsmacht bij: regelgeving, schadeveroorzakend overheidshandelen, tweewegenleer-vragen Polak,

Nadere informatie

Gevaarlke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, Komen, M.M.

Gevaarlke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, Komen, M.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Gevaarlke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, 1960-1995 Komen, M.M. Link to publication

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Een filosofie van behoorlijk bestuur : een verklaring voor de juridische en de maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur van der Heijden,

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Schijf, G. M. (2009). Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut

Citation for published version (APA): Schijf, G. M. (2009). Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut UvA-DARE (Digital Academic Repository) Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers Schijf, G.M. Link to publication Citation for published version (APA): Schijf, G. M. (2009). Lees- en spellingvaardigheden

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhouders: een studie naar de grenzen aan de financieringsvrijheid van aandeelhouders in besloten verhoudingen naar

Nadere informatie

Constitutionele rechtspraak in Spanje : het Tribunal Constitucional en zijn jurisprudentie in hun historische context

Constitutionele rechtspraak in Spanje : het Tribunal Constitucional en zijn jurisprudentie in hun historische context UvA-DARE (Digital Academic Repository) Constitutionele rechtspraak in Spanje : het Tribunal Constitucional en zijn jurisprudentie in hun historische context Schutte, C.B. Link to publication Citation for

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Stam, R., & Piersma, N. (2017). Kencijfers laadinfrastructuur Gelderland. Amsterdam: HVA Publicaties.

Citation for published version (APA): Stam, R., & Piersma, N. (2017). Kencijfers laadinfrastructuur Gelderland. Amsterdam: HVA Publicaties. Amsterdam University of Applied Sciences Kencijfers laadinfrastructuur Gelderland Stam, R.D.; Piersma, N. Link to publication Citation for published version (APA): Stam, R., & Piersma, N. (2017). Kencijfers

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Rechtskarakter en financiering van de cooperatie : een onderzoek naar de civielrechtelijke kenmerken van de cooperatie in het licht van de vraag of daaruit beperkingen

Nadere informatie

De jonge jaren van de luchtmacht: Het luchtwapen in het Nederlandse leger

De jonge jaren van de luchtmacht: Het luchtwapen in het Nederlandse leger UvA-DARE (Digital Academic Repository) De jonge jaren van de luchtmacht: Het luchtwapen in het Nederlandse leger 1913-1939 Starink, D. Link to publication Citation for published version (APA): Starink,

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) The potency of human testicular stem cells Chikhovskaya, J.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) The potency of human testicular stem cells Chikhovskaya, J.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) The potency of human testicular stem cells Chikhovskaya, J.V. Link to publication Citation for published version (APA): Chikhovskaya, J. V. (2013). The potency of

Nadere informatie

The impact of paediatric inflammatory bowel disease. Epidemiology, disease activity and quality of life Loonen, H.J.

The impact of paediatric inflammatory bowel disease. Epidemiology, disease activity and quality of life Loonen, H.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) The impact of paediatric inflammatory bowel disease. Epidemiology, disease activity and quality of life Loonen, H.J. Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Collagen VI mutations in Bethlem myopathy. Jöbsis, G.J. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Collagen VI mutations in Bethlem myopathy. Jöbsis, G.J. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Collagen VI mutations in Bethlem myopathy Jöbsis, G.J. Link to publication Citation for published version (APA): Jöbsis, G. J. (1999). Collagen VI mutations in Bethlem

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Boot, A. W. A. (2004). Management en Organisatie: wat nu? Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 2,

Citation for published version (APA): Boot, A. W. A. (2004). Management en Organisatie: wat nu? Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 2, UvA-DARE (Digital Academic Repository) Management en Organisatie: wat nu? Boot, A.W.A. Published in: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Constitutionele rechtspraak vanuit rechtsfilosofisch perspectief van Dommelen, S.T. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Constitutionele rechtspraak vanuit rechtsfilosofisch perspectief van Dommelen, S.T. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Constitutionele rechtspraak vanuit rechtsfilosofisch perspectief van Dommelen, S.T. Link to publication Citation for published version (APA): van Dommelen, S. T.

Nadere informatie

Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers Bacchini, S.

Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers Bacchini, S. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers Bacchini, S. Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen deel Scholten, Paul

Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen deel Scholten, Paul UvA-DARE (Digital Academic Repository) Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen deel Scholten, Paul Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

The effects of meniscal allograft transplantation on articular cartilage Rijk, P.C.

The effects of meniscal allograft transplantation on articular cartilage Rijk, P.C. UvA-DARE (Digital Academic Repository) The effects of meniscal allograft transplantation on articular cartilage Rijk, P.C. Link to publication Citation for published version (APA): Rijk, P. C. (2004).

Nadere informatie

Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting Meershoek, A.J.J.

Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting Meershoek, A.J.J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting Meershoek, A.J.J. Link to publication Citation for published version (APA): Meershoek, A. J. J.

Nadere informatie