Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (versie 1.1)"

Transcriptie

1 STUDIO 23 - ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. () 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van Producten en Diensten van Studio 23 B.V. (hierna Studio 23 ) wordt gesloten Producten en Diensten van Studio 23: Producten geleverd door Studio 23 en diensten uitgevoerd door Studio 23, zoals datasystemen, databases, informatiesystemen, software applicaties, websites en de lease van of licenties van voornoemde, licenties van Studio 23 software en software van derden, domeinnamen (hosting en registraties), hosting, service level agreements, software maintenance agreements, levering van hardware en overige gerelateerde en/of aanvullende producten en diensten Overeenkomst Iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Studio 23, schriftelijk of per bevestigd, van levering van één of meer Producten of Diensten van Studio 23 en getekend door rechtsgeldige vertegenwoordigers van Opdrachtgever en Studio 23. Het staat Studio 23 vrij om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen 2. Toepasselijkheid 2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of Overeenkomst van of met Studio 23. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden ICT Office 2009 aanvullend van toepassing. Opdrachtgever verklaart deze ontvangen te hebben en hiervan kennis te hebben genomen Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Studio 23 niet bindend en expliciet niet van toepassing. 3. Aanbieding en acceptatie 3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Studio 23 gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Studio 23 schriftelijk of per anders is vermeld Een aanbieding of offerte gedaan door Studio 23 heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders vermeld. page 1

2 4. Aanvang van de Overeenkomst 4.1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de offerte, de opdrachtbevestiging en/of de Overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden Studio 23 B.V. (hierna Algemene Voorwaarden ; beschikbaar via zijn schriftelijk ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Opdrachtgever en van Studio Bij de huur van een domein komt een Overeenkomst pas tot stand nadat tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen zijn bijgeschreven op de bankrekening van Studio Duur en beëindiging van de Overeenkomst 5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van bovengenoemde contractperiode van 12 maanden Studio 23 kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en/of de domeinnaam opheffen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Studio 23 niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt Studio 23 heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel heeft Studio 23 het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: - Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet; - Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met internationale en/of nationale wet- en regelgeving; - Opdrachtgever een of meerdere webservers overbelast; - Opdrachtgever haar eigen netwerk of dat van Studio 23 overbelast; - Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden; - Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, sexuele voorkeur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Tevens is het niet toegestaan om zogenaamde adult of religieuze websites of pagina s of mp3 pagina s of gerelateerde content te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst of de websites gehost zijn. page 2

3 6.Levering en leveringstijd 6.1. Een Product of Dienst wordt geleverd na schriftelijke opdracht, aanlevering van de noodzakelijke gegevens en promotiemateriaal door de Opdrachtgever en een nader met Opdrachtgever af te stemmen periode voor ontwikkeling van een Product of Dienst, of op een later af te spreken tijdstip Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Studio 23 zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van minimaal twee weken. 7. Overmacht 7.1. Onder Overmacht wordt iedere gebeurtenis verstaan die redelijkerwijs niet voorzien is en voorkomen kan worden door Studio 23 (hierna Overmacht ), zoals onder andere ongelukken, brand, overstromingen, stormen, aardbevingen, weersomstandigheden, (de dreiging van) terroristische daden, (de dreiging van) oorlogen, stakingen, rellen, energietekorten, epidemieën, quarantaine maatregelen en/of beperkingen in het verlenen van vergunningen Studio 23 is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door Overmacht en heeft dan het recht de Overeenkomst te ontbinden. Indien een situatie van Overmacht langer duurt dan 90 dagen kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk ontbinden, nadat schriftelijk een termijn is gesteld van 30 dagen om de Overeenkomst alsnog na te komen. 8. Data verkeer en verkeer Het dataverkeer en verkeer zijn beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die bij het pakket hoort. Boven de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer wordt per extra GB (gigabyte) 2 Euro exclusief BTW per maand extra berekend. In sommige gevallen kan Studio 23 vragen om een voorschot. Voor alle Opdrachtgevers en accounts hanteren wij een fair use policy. 9. Prijzen 9.1. Opdracht dient de overeengekomen prijzen en vergoedingen te betalen. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW Studio 23 heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan schriftelijk of per bekend gemaakt. Opdrachtgever is vervolgens gerechtigd de Overeenkomst binnen één maand te beëindigen, tenzij Studio 23 de tariefswijziging ongedaan maakt. Bij aanvang van ieder kalenderjaar zullen tarieven verhoogd worden op basis van de Consumenten Prijs Index van het CBS (totaal bestedingen), gemeten over de periode van de maand oktober van het voorgaande jaar tot de maand oktober van het huidige jaar. Indien deze index in de betreffende periode van een jaar lager is, dan zullen de tarieven niet aangepast worden. page 3

4 10. Betalingsvoorwaarden De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt Reguliere kosten worden vooraf gefactureerd per maand, kwartaal of jaar en dienen vooraf betaald te worden. Overige betalingen worden gefactureerd na levering van een Product of Dienst, tenzij anders overeengekomen is. Bij betalingen die het bedrag van Euro exclusief BTW overschrijden, wordt altijd een betalingsschema afgesproken met gespreide betalingen Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en een rente verschuldigd is aan Studio 23 van 2,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. In dergelijke gevallen is Studio 23 gerechtigd de levering van Producten en/of de verlening van Diensten te staken en tevens om de domeinen buiten gebruik te stellen De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan Studio 23 verschuldigde bedragen komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op vijftien procent (15%) van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van 150,00 Euro Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Studio 23 kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Studio 23 een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag en de uitkomst hiervan mededelen aan Opdrachtgever. 11. Intellectuele eigendomsrechten Het intellectuele eigendom (zoals merknamen, beeldmerken, auteursrechten, fotorechten en octrooien) van de Producten en Diensten is en blijft eigendom van Studio 23. Opdrachtgever dient de rechten van het intellectuele eigendom van Studio 23 en bij de levering van Producten en Diensten betrokken derden ter zake van beschermde software en/of andere werken te respecteren. Opdrachtgever vrijwaart Studio 23 van enige aanspraak van zulke derden en voor aanspraken in het geval van ongeautoriseerd gebruik van software van Studio 23 en derden. 12. Eigendomsvoorbehoud De door Studio 23 ontwikkelde software en Producten zijn en blijven eigendom van Studio 23. De door Studio 23 vervaardigde overige materialen en systemen blijven eigendom van Studio 23 totdat alle verschuldigde betalingen zijn ontvangen. 13. Geheimhouding Alle gegevens, ontwerpen, tekeningen, technische specificaties, codes en andere documenten die door Studio 23 verstrekt worden aan Opdrachtgever zijn vertrouwelijk en zullen niet voor een ander doel gebruikt worden dan het gebruik van de Producten en Diensten. De verstrekking van zulke gegevens, ontwerpen, tekeningen, technische specificaties, codes en andere documenten geldt niet als de overdracht van enig recht aan Opdrachtgever. Studio 23 zal alle informatie die verkregen wordt van Opdrachtgever geheim houden, voor page 4

5 zover deze niet publiekelijk bekend is en niet in het bezit van Studio 23 is voorafgaand aan de verstrekking van Oopdrachtgever aan Studio Garanties en aansprakelijkheid Opdrachtgever dient Studio 23 schriftelijk te informeren over zichtbare gebreken in hardware binnen 8 dagen na levering of in geval van onzichtbare gebreken binnen 8 dagen na constatering. Garanties op geleverde hardware zijn te allen tijde beperkt tot één (1) jaar na levering. Op hardware zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing, tenzij expliciet anders overeengekomen is. In geval van geleverde software heeft Opdrachtgever het recht binnen één (1) maand na opleveringen tekortkomingen schriftelijk of per te melden bij Studio 23, vergezeld van een gedetailleerde beschrijving van de fouten (waaronder print screens) en een beschrijving wanneer de betreffende fout opgetreden is. In het geval deze tekortkoming te wijten is aan Studio 23, zal Studio 23 deze fouten in de software binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen. Indien Opdrachtgever Studio 23 niet binnen bovengenoemde termijnen schriftelijk informeert, vervallen alle aanspraken. Aanspraken voor gebreken in Producten of Diensten schorten de verplichtingen van Opdrachtgever uit de Overeenkomst niet op Studio 23 is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Studio 23 weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Studio 23 kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit gebreken van derden, behalve wanneer de derde partij een leverancier is van Studio In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Studio 23 slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever Studio 23 schriftelijk in gebreke heeft gesteld met een redelijke termijn voor nakoming van de Overeenkomst. Indien Studio 23 vervolgens de Overeenkomst nog steeds niet nakomt dan is Studio 23 slechts aansprakelijk voor directe schade tot een maximum bedrag dat gelijk is aan de vergoeding uit hoofde van de Overeenkomst per kalenderjaar met een maximum van Euro. Aansprakelijkheid van Studio 23 voor indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten, zoals schade wegens gederfde omzet of winst. Buiten contractuele zaakschade en letselschade is beperkt tot maximaal het door Studio 23 verzekerde bedrag Studio 23 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie over het internet, draadloze netwerken, lokale netwerken en/of openbare netwerken, door misbruik van gegevens door derden of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Studio 23 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Opdrachtgever dient zelf voor back-ups van ge-uploade en gedownloade data te zorgen, Studio 23 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van data Opdrachtgever vrijwaart Studio 23 voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Producten of Diensten van Studio 23. Opdrachtgever vrijwaart Studio 23 voor aanspraken vanwege inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals merknamen, beeldmerken, auteursrechten, fotorechten en octrooien Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Studio 23 mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. page 5

6 14.7. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever, zoals contact informatie, netwerk instellingen, inlognamen of wachtwoorden, dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Studio 23. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Studio 23 als gevolg daarvan lijdt. 15. Overdracht van rechten en verplichtingen De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Buitengebruikstelling Studio 23 heeft het recht geleverde Producten of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellenen/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Studio 23 niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan Tot het hervatten van de levering van Producten of uitvoering van Diensten wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Studio 23 gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vast te stellen bedrag voor de extra kosten van Studio 23 heeft voldaan. 17. Wijziging van de voorwaarden Studio 23 behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 maanden na bekendmaking van de wijziging op onze site Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij binnen een maand na publicatie de Overeenkomst ontbinden, tenzij Studio 23 verklaart dat de vorige versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing blijft voor Opdrachtgever. 18. Benodigd spoedonderhoud Wanneer Studio 23 door de Opdrachtgever gevraagd wordt support of spoed onderhoud te leveren zal Studio 23 een uurtarief van 95 euro exclusief BTW berekenen, tenzij voorafgaand aan de werkzaamheden anders wordt overeengekomen De benodigde uren, overige kosten en type werkzaamheden worden vooraf bekend gemaakt bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient schriftelijk of per akkoord te geven op de benodigde uren overige kosten alvorens Studio 23 de benodigde werkzaamheden uitvoert. page 6

7 19. Overige bepalingen Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio 23 en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen Documenten en codes zullen opgesteld worden in de Engelse taal, tenzij anders overeengekomen wordt. Mondelinge en schriftelijke communicatie en communicatie zullen plaatsvinden in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen is. 20. Geschillenregeling en toepasselijk recht Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde civiele rechtbank in Den Haag. page 7