MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 107. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme Gratis tel. nummer : e JAARGANG N. 107 Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme Numéro tél. gratuit : e ANNEE VRIJDAG 9 APRIL 2010 VENDREDI 9 AVRIL 2010 INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Lois, décrets, ordonnances et règlements Federale Overheidsdienst Financiën 6 APRIL Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepsinkomsten, bl Service public fédéral Finances 6 AVRIL Arrêté royal accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels, p MAART Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, bl MARS Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 15 juin 2000 d exécution de l arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l encontre des Talibans d Afghanistan, p Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 6 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg, bl Service public fédéral Mobilité et Transports 6 AVRIL Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route, p APRIL Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 2007 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg, bl AVRIL Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 21 avril 2007 pris en exécution de l arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route, p Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 17 MAART Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 17 MARS Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l industrie de l habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier, p bladzijden/pages

2 20550 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 17 MAART Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de depots en shops die zich met één of meer bedrijvigheden van voornoemde bedrijfssector bezighouden (PC 110), bl MAART Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de bouw en het monteren van metaal, gelegen in Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, bl MAART Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van vervaardiging van gedrukte schakelingen, gelegen in Moeskroen en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, bl MAART Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit machine- en metaalbouw, bewerking, plaatwerk en bekabeling, gelegen in Fleurus en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, bl MAART Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die mechanisch gelaste stukken voor werfmachines en voor spoormateriaal vervaardigen, gelegen in Haine-Saint-Pierre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, bl MAART Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij (PC 114) ressorteren, bl MAART Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groentenconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (PC 118), bl MAART Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk (PC 120) ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld, bl MAART Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk (PC 120) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, bl MARS Arrêté royal fixant, pour les blanchisseries, les lavoirs, les entreprises de repassage ainsi que les dépôts et shops s occupant d une ou de plusieurs activités de ce secteur d activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier (CP 110), p MARS Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité la construction et le montage métallique, situées à Ham-sur- Sambre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier, p MARS Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier, p MARS Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité la construction mécanique et métallique, l usinage, la tôlerie et le câblage, situées à Fleurus et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier, p MARS Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de pièces mécano-soudées pour les engins de génie civil et pour le matériel ferroviaire, situées à Haine-Saint-Pierre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier, p MARS Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie des briques (CP 114), p MARS Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier pour les entreprises de conserves de légumes ressortissant à la Commission paritaire de l industrie alimentaire (CP 118), p MARS Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie textile et de la bonneterie (CP 120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit, p MARS Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie textile et de la bonneterie (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier, p Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 22 FEBRUARI Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 26 maart 1991 houdende vaststelling van het model van de verklaring van aansluiting en van het attest van aansluiting, ter uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en van de bijlagen 1 en 2 bij het ministerieel besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van het model van verklaring van aansluiting van de in artikel 7bis van het koninklijk Service public fédéral Sécurité sociale 22 FEVRIER Arrêté ministériel modifiant l annexe 1 re à l arrêté ministériel du 26 mars 1991 établissant le modèle de la déclaration d affiliation et de l attestation d affiliation en exécution de l article 6 de l arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et les annexes 1 re et2de l arrêté ministériel du 3 février 2003 établissant le modèle de déclaration d affiliation de l aidant visé àl article 7bis de l arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

3 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen beoogde helper en tot vaststelling van het model van de in hetzelfde artikel bedoelde verklaring op erewoord, bl et établissant le modèle de déclaration sur l honneur visée dans le même article, p Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 8 MAART Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee, bl Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 8 MARS Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid 5 FEBRUARI Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, bl FEBRUARI Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan, bl FEBRUARI Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de bouw van de Hogeschool Sint-Lukas Brussel, bl FEBRUARI Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de sociaal-economische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, bl Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Autorité flamande 5 FEVRIER Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l assurance soins, p FEVRIER Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d enseignement fondamental, p FEVRIER Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire de la formation de «bachelor in de bouw» (bachelor en construction) de l institut supérieur «Hogeschool Sint- Lukas Brussel», p FEVRIER Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément temporaire de la formation de «bachelor in de sociaaleconomische wetenschappen» (bachelor en sciences socioéconomiques) de l «Universiteit Antwerpen», p Franse Gemeenschap Ministerie van de Franse Gemeenschap 18 MAART Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, op het gebied van de inschrijvingen in het eerste jaar van het secundair onderwijs, bl Communauté française Ministère de la Communauté française 18 MARS Décret modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l enseignement fondamental et de l enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en ce qui concerne les inscriptions en première année du secondaire, p Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie «tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode om de toepassing van het openbaar beheersrecht te vergemakkelijken» (nr. A-74/1 en /2010), bl DECEMBER Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode , bl Région de Bruxelles-Capitale Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance «modifiant l ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement pour faciliter la mise en œuvre du droit de gestion publique» (n A-74/1 et /2010), p DECEMBRE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation du plan d investissements proposé par la SCRL Sibelga, gestionnaire du réseau de distribution de gaz, pour la période , p Andere besluiten Autres arrêtés Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Nationale Orden, bl Service public fédéral Personnel et Organisation Ordres nationaux, p Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. Overplaatsingen, bl Carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking. Personeel. Bevorderingen, bl Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Carrière du service extérieur. Mutations, p Carrière des attachés de la Coopération internationale. Personnel. Promotions, p

4 20552 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Personeel. Benoemingen, bl Personeel. Aanstellingen, bl Personeel. Aanstellingen, bl Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Uitbreidingen, bl Service public fédéral Intérieur Personnel. Nominations, p Personnel. Désignations, p Personnel. Désignations, p Autorisation d exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Extensions, p Federale Overheidsdienst Financiën Nationale Orden. Bevorderingen. Benoemingen, bl Personeel. Aanduidingen, bl Service public fédéral Finances Ordres nationaux. Promotions. Nominations, p Personnel. Désignations, p Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 2 APRIL Ministerieel besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie gemachtigd tot het opmaken van processen-verbaal, bl Personeel. Benoeming, bl Personeel. Benoeming, bl Personeel. Benoeming, bl Personeel. Benoeming, bl Personeel. Benoeming, bl Personeel. Eervol ontslag, bl Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Personeel. Benoemingen van stagedoend attachés sociaal inspecteurs bij de Dienst voor administratieve controle, bl Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Personeel. Benoeming tot technisch deskundige (sociaal controleur) bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, bl Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. Raad van beheer. Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van een ondervoorzitter, bl Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 22 MAART Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2010 aan de VZW NUBEL, bl Service public fédéral Sécurité sociale 2 AVRIL Arrêté ministériel portant désignation des agents de l Office national des vacances annuelles habilités à dresser des procès-verbaux, p Personnel. Nomination, p Personnel. Nomination, p Personnel. Nomination, p Personnel. Nomination, p Personnel. Nomination, p Personnel. Démission honorable, p Institut national d assurance maladieinvalidité. Personnel. Nominations d attachés inspecteurs sociaux stagiaires au Service du contrôle administratif, p Institut national d assurance maladie-invalidité. Personnel. Nomination d un expert technique (contrôleur social) au Service d évaluation et de contrôle médicaux, p Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations. Conseil d administration. Renouvellement de certains mandats et nomination d un vice-président, p Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 22 MARS Arrêté royal allouant pour 2010 une subvention à l ASBL NUBEL, p Federale Overheidsdienst Justitie Centrale Diensten. Nationale Orden, bl Raad van State. Vernietiging, bl Raad van State. Vernietiging, bl Service public fédéral Justice Services centraux. Ordres nationaux, p Conseil d Etat. Annulation, p Conseil d Etat. Annulation, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Gouvernements de Communauté et de Région Vlaamse Milieumaatschappij Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden met het oog op het sluiten van een overeenkomst tot ruil van onroerende goederen, bl Afdeling Economisch Toezicht. Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Hoogdringende onteigening, bl Afdeling Economisch Toezicht. Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Verklaring van openbaar nut, bl Afdeling Economisch Toezicht. Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Verklaring van openbaar nut, bl Afdeling Economisch Toezicht. Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Verklaring van openbaar nut, bl Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 11 MAART Besluit (nr. 446) betreffende de accreditatie van de Bachelor in de chemie (professioneel gerichte bachelor) van de Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen, bl MAART Besluit (nr. 447) betreffende de accreditatie van de Bachelor in de voedings- en dieetkunde (professioneel gerichte bachelor) van de Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen, bl MAART Besluit (nr. 448) betreffende de accreditatie van de Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie (professioneel gerichte bachelor) van de Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen, bl

5 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Vlaamse overheid Financiën en Begroting 2 APRIL Ministerieel besluit houdende vaststelling voor het Vlaamse Gewest voor het aanslagjaar 2010 van de vermindering, vermeld in artikel 257, 1, 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, bl Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 1 FEBRUARI Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Inspectie van het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed houdende delegatie van bevoegdheden, bl Région wallonne Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Enregistrement n 2010/729/3 délivré à la ville de Dinant, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Enregistrement n 2010/730/3/4 délivré à la commune de Chastre, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Enregistrement n 2010/731/3 délivré à la SPRL Lust-Vuerings, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Enregistrement n 2010/733/3/4 délivré à la SA Belgarena, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Enregistrement n 2010/734/3 délivré à la SA Rail Europe, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de M. Roger Culot, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la SA Decorecy, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la SA Oxymeco, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la SA Rail Europe, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la SPRL Meuse Travaux, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux, p Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Personeel. Toelating tot de stage. Niveau D, bl Région de Bruxelles-Capitale Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale. Personnel. Admission au stage. Niveau D, p Officiële berichten Grondwettelijk Hof Uittreksel uit arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009, bl Avis officiels Cour constitutionnelle Extrait de l arrêt n 172/2009 du 29 octobre 2009, p Verfassungsgerichtshof Auszug aus dem Urteil Nr. 172/2009 vom 29. Oktober 2009, S

6 20554 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Rekenhof Werving van Nederlandstalige adjunct-auditeurs - niveau 1 (m/v), bl Cour des Comptes Recrutement d auditeurs adjoints, d expression néerlandaise - niveau 1 (m/f), p Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van een deel van het bedrijf tussen het Belgisch bijkantoor van een Luxemburgse kredietinstelling en een Belgische beleggingsonderneming (artikelen 73 en 74 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen), bl Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten (artikelen 74 en 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen), bl Commission bancaire, financière et des Assurances Autorisation d une cession d une partie d activité entre une succursale belge d un établissement de crédit luxembourgeois et une entreprise d investissement belge (articles 73 et 74 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d investissement), p Autorisation de cession de droits et obligations résultant des contrats d assurances (articles 74 et 76 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d assurances), p Raad van State Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl Conseil d Etat Avis prescrit par l article 3quater de l arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d Etat, p Staatsrat Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Regentenerlasses vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, bl SELOR. Selectiebureau van de Federale Overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden Pensioendienst (m/v) (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG10003), bl SELOR. Bureau de Sélection de l Administration fédérale Sélection comparative de chefs de service des Pensions (m/f) (niveau A), néerlandophones, pour l Office national des Pensions (ANG10003), p VergelijkendeselectievanNederlandstaligeverantwoordelijkenvakantiecentrum (m/v) (niveau B) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) van het Ministerie van Landsverdediging (ANG10011), bl Sélection comparative de responsables de centre de vacances (m/f) (niveau B), néerlandophones, pour l Office central d Action sociale et culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense (ANG10011), p Vergelijkende selectie van Nederlandstalige werftoezichters (m/v) (niveau C) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG10013), bl Sélection comparative de surveillants de chantier (m/f) (niveau C), néerlandophones, pour le SPF Mobilité et Transports (ANG10013), p Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige management assistant (m/v) (niveau B) voor SELOR (ANG10023), bl Sélection comparative d un management assistant (m/f) (niveau B), néerlandophone, pour le SELOR (ANG10023), p Selectie van administrateur-generaal (m/v) voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG10708), bl Sélection de l administrateur général (m/f) de la Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité (AFG10708), p Selectie van directeur (m/v) van de Stafdienst ICT voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10709), bl Sélection du directeur du Service d Encadrement ICT (m/f) pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (AFG10709), p Vergelijkende selectie van Nederlandstalige webmasters (m/v) (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG10815), bl Sélection comparative de webmasters (m/f) (niveau B), francophones, pour le SPF Intérieur (AFG10815), p Selectie van Franstalige Ombudsman energie (m/v) Ombudsdienst Energie (AFE10701), bl Sélection de médiateurs énergie (m/f), d expression française, Le Service de médiation pour l énergie (AFE10701), p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Bureau voor Normalisatie (NBN). Registratie van Belgische normen, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Bureau de Normalisation (NBN). Enregistrement de normes belges, p

7 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Gouvernements de Communauté et de Région Vlaamse overheid Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Driemaandelijkse bekendmaking in toepassing van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bl Waals Gewest Waalse Overheidsdienst Bericht. Commissie van beroep opgericht om te beslissen over de beroepen die ingesteld worden tegen de individuele beslissingen van het Agence wallonne pour l Intégration des Personnes handicapées (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen). Hernieuwing van de mandaten. Oproep tot de kandidaten : psycholoog, bl Région wallonne Service public de Wallonie Avis. Commission d appel chargée de statuer sur les recours contre les décisions individuelles de l Agence wallonne pour l Intégration des Personnes handicapées. Renouvellement des mandats. Appel aux candidats : psychologue, p De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à

8 20556 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N [C 2010/03210] 6 APRIL Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepsinkomsten (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 275, 1; Gelet op het KB/WIB 92 : - artikel 87, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 augustus 1993, 22 oktober 1993, 10 januari 1997, 20 mei 1997, 5 december 1997, 24 juni 1999, 15 december 2003, 23 januari 2004 en 14 april 2009; - artikel 88; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, 1; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende : - dat dit besluit van toepassing moet zijn op de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die betrekking hebben op de maand mei 2010; - dat het ten spoedigste ter kennis moet worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen; Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. De bedrijfsvoorheffing berekend overeenkomstig de nrs tot 2.8., en 5.2. tot 5.7., van de toepassingsregels opgenomen in bijlage III, KB/WIB 92, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 december 2009 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2010, moet worden verminderd met een aanvullend forfaitair bedrag voor beroepskosten opgenomen in de onderstaande tabel : SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES F [C 2010/03210] 6 AVRIL Arrêté royal accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l article 275, 1 er ; Vu l AR/CIR 92 : - l article 87, modifié par les arrêtés royaux du 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 15 décembre 2003, 23 janvier 2004 et 14 avril 2009; -l article 88; Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l article 3, 1 er ; Vu l urgence; Considérant : - que cet arrêté doit être applicable au précompte professionnel sur les rémunérations relatives au mois de mai 2010; -qu il doit être porté àla connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais; - que cet arrêté doit donc être pris d urgence; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Le précompte professionnel calculé conformément aux n os 2.2. à 2.8., et 5.2. à 5.7., des règles d application reprises à l annexe III, AR/CIR 92, remplacée par l arrêté royal du 3 décembre 2009 et modifiée par l arrêté royal du 10 janvier 2010, doit être diminué d un montant forfaitaire complémentaire pour frais professionnels, repris dans le tableau ci-après: BRUTO INKOMEN PER MAAND REVENU MENSUEL BRUT AANVULLENDE VERMINDERING VOOR BEROEPSKOSTEN REDUCTION COMPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS Tot/Jusqu à 780,00 EUR 51,36 EUR Van/De 780,01 EUR tot/jusqu à 795,00 EUR 56,40 EUR Van/De 795,01 EUR tot/jusqu à 1.020,00 EUR 61,68 EUR Van/De 1.020,01 EUR tot/jusqu à 1.035,00 EUR 70,44 EUR Van/De 1.035,01 EUR tot/jusqu à 1.425,00 EUR 82,20 EUR Van/De 1.425,01 EUR tot/jusqu à 1.440,00 EUR 87,00 EUR Van/De 1.440,01 EUR tot/jusqu à 2.970,00 EUR 92,52 EUR Van/De 2.970,01 EUR tot/jusqu à 2.985,00 EUR 99,00 EUR Van/De 2.985,01 EUR tot/jusqu à 4.890,00 EUR 102,84 EUR Van/De 4.890,01 EUR tot/jusqu à 4.905,00 EUR 101,52 EUR Van/De 4.905,01 EUR tot/jusqu à 4.920,00 EUR 98,64 EUR Van/De 4.920,01 EUR tot/jusqu à 4.935,00 EUR 95,76 EUR Van/De 4.935,01 EUR tot/jusqu à 4.950,00 EUR 92,76 EUR Van/De 4.950,01 EUR tot/jusqu à 4.965,00 EUR 90,00 EUR Van/De 4.965,01 EUR tot/jusqu à 4.980,00 EUR 87,00 EUR Van/De 4.980,01 EUR tot/jusqu à 4.995,00 EUR 84,24 EUR Van/De 4.995,01 EUR tot/jusqu à 5.010,00 EUR 81,24 EUR Van/De 5.010,01 EUR tot/jusqu à 5.025,00 EUR 78,48 EUR Van/De 5.025,01 EUR tot/jusqu à 5.040,00 EUR 75,48 EUR

9 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BRUTO INKOMEN PER MAAND REVENU MENSUEL BRUT Van/De 5.040,01 EUR tot/jusqu à 5.055,00 EUR Van/De 5.055,01 EUR tot/jusqu à 5.070,00 EUR Boven/Supérieur à 5.070,00 EUR AANVULLENDE VERMINDERING VOOR BEROEPSKOSTEN REDUCTION COMPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS 72,60 EUR 69,72 EUR 69,48 EUR Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die betrekking hebben op de maand mei Art. 3. Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 6 april ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS Art. 2. Le présent arrêté est applicable au précompte professionnel sur les rémunérations relatives au mois de mai Art. 3. Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àchâteauneuf-de-grasse, le 6 avril ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober Koninklijk besluit van 10 januari 1997, Belgisch Staatsblad van 11 februari Koninklijk besluit van 20 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni Koninklijk besluit van 5 december 1997, Belgisch Staatsblad van 31 december 1997, err. 4 februari Koninklijk besluit van 24 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 14 augustus Koninklijk besluit van 15 december 2003, Belgisch Staatsblad van 23 december 2003 (ed. 2). Koninklijk besluit van 23 januari 2004, Belgisch Staatsblad van 4 februari 2004 (ed. 2). Koninklijk besluit van 14 april 2009, Belgisch Staatsblad van 20 april 2009 (ed. 4). Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet Arrêté royal du 27 août 1993 d exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997, err. 4 février Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août Arrêté royal du 15 décembre 2003, Moniteur belge du 23 décembre 2003 (éd. 2). Arrêté royal du 23 janvier 2004, Moniteur belge du 4 février 2004 (éd. 2). Arrêté royal du 14 avril 2009, Moniteur belge du 20 avril 2009 (éd. 4). Lois sur le Conseil d Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars * FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N [C 2010/03231] 31 MAART Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES F [C 2010/03231] 31 MARS Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 15 juin 2000 d exécution de l arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l encontre des Talibans d Afghanistan De Minister van Financien, Gelet op de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan; Gelet op de Verordening (EG) nr. 207/2010 van de Commissie van 10 maart 2010 tot honderd eenentwintigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad; Le Ministre des Finances, Vu le Règlement (CE) n 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans et abrogeant le Règlement (CE) n 467/2001 du Conseil interdisant l exportation de certaines marchandises et de certains services vers l Afghanistan, renforçant l interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l encontre des Talibans d Afghanistan; Vu le Règlement (CE) n 207/2010 de la Commission du 10 mars 2010 modifiant pour la cent vingt et unième fois le Règlement (CE) n 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans et abrogeant le Règlement (CE) n 467/2001 du Conseil;

10 20558 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Gelet op de Resolutie 1267 (1999) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 15 oktober 1999 en in werking getreden op 14 november 1999; Gelet op de Resolutie 1333 (2000) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 19 december 2000 en in werking getreden op 19 januari 2001; Gelet op de Resolutie 1390 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 16 januari 2002; Gelet op de Resolutie 1452 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 20 december 2002; Gelet op de Resolutie 1526 (2004) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 30 januari 2004; Gelet op de Resolutie 1617 (2005) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 29 juli 2005; Gelet op de Resolutie 1735 (2006) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 22 december 2006; Gelet op de Resolutie 1822 (2008) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 30 juni 2008; Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4; Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 november 2001, 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 en 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 en 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 en 10 maart, 16 mei, 21, 22, 23 en 24 augustus, 14 september, 7 november, 4 en 22 december 2006, 19 januari, 15 en 16 mei, 6 en 20 juni, 10, 16 en 30 juli, 2 augustus, 5, 11 en 12 september, 8 oktober, 7 en 23 november, 13 december 2007, 6 en 7 februari, 21 maart, 1 april, 20 en 23 mei, 3 en 31 juli, 3 september, 21 oktober 2008, 3 en 16 december 2008, 15 en 16 januari, 19 maart, 21 april, 11 mei, 1, 10, 27, 30 juli, 31 augustus, 15 september, 16 en 28 oktober, 16 november 2009, 5 en 6 januari, 8 februari, 8 maart 2010; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat de nieuwe samenvattende lijst opgesteld bij toepassing van de Resoluties 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) en 1822 (2008) van de Veiligheidsraad op 1 maart 2010 aangepast werd door de Mededeling SC/9872 en dat dit de wijziging voor gevolg heeft van de geconsolideerde lijst van entiteiten en/of personen beoogd door de maatregelen van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan; Overwegende dat het aangewezen is onverwijld deze maatregelen te nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen terzake middels de voormelde lijst aan te passen, Besluit : Artikel 1. De geconsolideerde lijst van personen en/of entiteiten, beoogd door de resoluties 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) en 1822 (2008), zoals ze vastgesteld werd door het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000 gewijzigd op 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 en 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 en 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 en 10 maart, 16 mei, 21, 22, 23 en 24 augustus, 14 september, 7 november, 4 en 22 december 2006, 19 januari, 15 en 16 mei, 6 en 20 juni, 10, 16 en 30 juli, 2 augustus, 5, 11 en 12 september, 8 oktober, 7 en 23 november, 13 december 2007, 6 en 7 februari, 21 maart, 1 april, 20 en 23 mei, 3 en 31 juli, 3 september, 21 oktober, 3 en 16 december 2008, 15 en 16 januari, 19 maart, 21 april, 11 mei, 1, 10, 27, 30 juli, 31 augustus, 15 september, 16 en 28 oktober, 16 november 2009, 5 en 6 januari, 8 februari, Vu la Résolution 1267 (1999) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 15 octobre 1999 et entrée en vigueur le 14 novembre 1999; Vu la Résolution 1333 (2000) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 19 décembre 2000 et entrée en vigueur le 19 janvier 2001; Vu la Résolution 1390 (2002) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 16 janvier 2002; Vu la Résolution 1452 (2002) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 20 décembre 2002; Vu la Résolution 1526 (2004) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 30 janvier 2004; Vu la Résolution 1617 (2005) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 29 juillet 2005; Vu la Résolution 1735 (2006) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 22 décembre 2006; Vu la Résolution 1822 (2008) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 30 juin 2008; Vu la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en œuvre des décisions du Conseil de sécurité de l Organisation des Nations unies, notamment les articles 1 er et 4; Vu l arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l encontre des Talibans d Afghanistan, notamment l article 2; Vu l arrêté ministériel du 15 juin 2000 d exécution de l arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l encontre des Talibans d Afghanistan, modifié par les arrêtés ministériels des 23 novembre 2001, 1 er juillet, 26 et 27 septembre, 24 et 30 octobre, 12 et 14 novembre, 10 décembre 2002, 31 janvier, 14 et 19 février, 7, 13, 14 et 17 mars, 23 avril, 18 et 23 juin, 17 juillet, 11 septembre, 6 et 27 octobre, 3,8et23décembre 2003, 27 janvier, 6 et 17 février, 16 mars, 6 et 23 avril, 26 mai, 1 er juin, 13 et 30 juillet, 2 août, 13 octobre, 17 novembre, 16 décembre 2004, 5 et 24 janvier, 18 février, 16 mars, 27 et 30 mai, 21 juin, 29, 30 et 31 août, 8 septembre, 6, 26 et 27 octobre, 21 et 24 novembre, 23 décembre 2005, 17 janvier, 15 et 16 février, 7 et 10 mars, 16 mai, 21, 22, 23 et 24 août, 14 septembre, 7 novembre, 4 et 22 décembre 2006, 19 janvier, 15 et 16 mai, 6 et 20 juin, 10, 16 et 30 juillet, 2août, 5, 11 et 12 septembre, 8 octobre, 7 et 23 novembre, 13 décembre 2007, 6 et 7 février, 21 mars, 1 er avril, 20 et 23 mai, 3 et 31 juillet, 3 septembre, 21 octobre 2008; 3 et 16 décembre 2008, 15 et 16 janvier, 19 mars, 21 avril, 11 mai, 1 er,10, 27, 30 juillet, 31 août, 15 septembre, 16 et 28 octobre, 16 novembre 2009, 5 et 6 janvier, 8 février, 8 mars 2010; Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l article 3, 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l urgence; Considérant que la nouvelle liste récapitulative établie en application des Résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) et 1822 (2008), du Conseil de sécurité a été modifiée le 1 er mars 2010 par la Communication SC/9872 et que ceci a comme conséquence la modification de la liste consolidée des entités et/ou des personnes visées par les mesures de l arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l encontre des Talibans d Afghanistan; Considérant qu il convient de prendre ces mesures sans tarder afin que la Belgique satisfasse à ses obligations internationales en la matière, en adaptant la liste précitée, Arrête : Article 1 er. La liste consolidée des personnes et/ou entités visées par les Résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) et 1822 (2008) telle que définie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies, annexée à l arrêté ministériel du 15 juin 2000 modifié les 1 er juillet, 26 et 27 septembre, 24 et 30 octobre, 12 et 14 novembre, 10 décembre 2002, 31 janvier, 14 et 19 février, 7, 13, 14 et 17 mars, 23 avril, 18 et 23 juin, 17 juillet, 11 septembre, 6 et 27 octobre, 3, 8 et 23 décembre 2003, 27 janvier, 6 et 17 février, 16 mars, 6 et 23 avril, 26 mai, 1 er juin, 13 et 30 juillet, 2 août, 13 octobre, 17 novembre, 16 décembre 2004, 5 et 24 janvier, 18 février, 16 mars, 27 et 30 mai, 21 juin, 29, 30 et 31 août, 8 septembre, 6, 26 et 27 octobre, 21 et 24 novembre, 23 décembre 2005, 17 janvier, 15 et 16 février, 7 et 10 mars, 16 mai, 21, 22, 23 et 24 août, 14 septembre, 7 novembre, 4 et 22 décembre 2006, 19 janvier, 15 et 16 mai, 6 et 20 juin, 10, 16 et 30 juillet, 2août, 5, 11 et 12 septembre, 8 octobre, 7 et 23 novembre, 13 décembre 2007, 6 et 7 février, 21 mars, 1 er avril, 20 et 23 mai, 3 et 31 juillet, 3 septembre, 21 octobre, 3 et 16 décembre 2008, 15 et 16 janvier, 19 mars, 21 avril, 11 mai, 1 er, 10, 27, 30 juillet, 31 août, 15 septembre, 16 et 28 octobre, 16 novembre 2009, 5 et 6 janvier, 8 février, 8 mars 2010 d exécution de l arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures

11 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE maart 2010 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, wordt door de lijst in bijlage van dit besluit gewijzigd. Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 maart Brussel, 31 maart D. REYNDERS restrictives à l encontre des Talibans d Afghanistan, est modifiée par la liste annexée au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 13 mars Bruxelles, le 31 mars D. REYNDERS BIJLAGE De volgende vermeldingen worden geschrapt van de lijst «Rechtspersonen, groepen en entiteiten» : a) «BA Taqwa for Commerce en Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (voormalig c/o Astat Trust reg.).» b) «Nada International Anstalt. Adres : Vaduz, Liechtenstein (voorheen c/o Asat Trust reg.). Overige informatie : opgeheven en verwijderd uit het handelsregister. Datum van aanwijzing : » ANNEXE Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» : a) «BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (précédemment c/o Astat Trust reg.).» b) «Nada International Anstalt. Adresse : Vaduz, Liechtenstein (anciennement c/o Asat Trust reg.). Renseignements complémentaires : liquidée etrayée du registre du commerce. Date de la désignation : » Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 31 maart De Minister van Financiën, D. REYNDERS Vu pour être annexé à l arrêté ministériel du 31 mars Le Ministre des Finances, D. REYNDERS * FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N [C 2010/14066] 6 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars, artikel 15, vervangen bij de wet van 27 december 1977 en gewijzigd bij de wet van 29 juni 1984, en artikel 19, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1957 en 29 juni 1984; Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg; Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 september 2009; Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 17 november 2009; Gelet op advies /4 van de Raad van State, gegeven op 20 januari 2010, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Artikel 6 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg wordt opgeheven. Art. 2. In artikel 10, 1, van hetzelfde besluit, wordt de bepaling onder 2 vervangen als volgt : «2 ofwel met een getuigschrift van vakbekwaamheid voor internationaal personenvervoer over de weg, afgegeven bij toepassing van het koninklijk besluit van 5 september 1978 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal personenvervoer over de weg;». SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F [C 2010/14066] 6 AVRIL Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, l article 15, remplacé par la loi du 27 décembre 1977 et modifié par la loi du 29 juin 1984, et l article 19, modifié par les lois des 20 décembre 1957 et 29 juin 1984; Vu l arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route; Vu l association des Gouvernements de région; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2009; Vu l accord du Secrétaire d Etat au Budget, donné le 17 novembre 2009; Vu l avis /4 du Conseil d Etat, donné le 20 janvier 2010, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. L article 6 de l arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route est abrogé. Art. 2. Dans l article 10, 1 er,dumême arrêté, le2 est remplacé par ce qui suit : «2 soit par un certificat de capacité professionnelle au transport international de voyageurs par route, délivré par application de l arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;».

12 20560 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 3. In artikel 10, 1, van hetzelfde besluit, wordt de bepaling onder 3 opgeheven. Art. 4. In artikel 27 van hetzelfde besluit, wordt de bepaling onder 1 vervangen als volgt : «1 de kandidaten die zich aanmelden voor de schriftelijke proef moeten de genummerde plaats innemen die hen in de oproepingsbrief wordt aangewezen. Een toezichthouder vergelijkt de oproepingsbrief met de identiteitskaart van de kandidaat. Iedere kandidaat ontvangt examencahiers waarop het nummer staat dat hem in de oproepingsbrief werd toegekend;». Art. 5. In artikel 32, 2, tweede lid en 3, tweede lid van hetzelfde besluit, worden de woorden «of een eerste gebruikstoelating» opgeheven. Art. 6. In artikel 39 van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 4 opgeheven. Art. 7. Het opschrift van hoofdstuk V van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «HOOFDSTUK V. Communautaire vergunning» Art. 8. In hoofdstuk V van hetzelfde besluit wordt een afdeling 1 ingevoegd, luidende «Afgifte en hernieuwing». Art. 9. De artikelen 41, 42 en 43 van hetzelfde besluit worden vervangen als volgt : «Art Op vraag van de onderneming wordt een communautaire vergunning afgeleverd wanneer de erom verzoekende onderneming voldoet aan de in de hoofdstukken II tot IV bedoelde voorwaarden van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiële draagkracht. 2. De communautaire vervoervergunningen worden geweigerd wanneer de verzoekende onderneming niet aan de voorwaarde van betrouwbaarheid, zoals voorzien in dit besluit, voldoet. Deze communautaire vervoervergunningen worden ingetrokken wanneer de vergunninghoudende onderneming niet meer aan de voorwaarde van betrouwbaarheid, zoals voorzien in dit besluit, voldoet. De in het tweede lid bedoelde beslissing tot intrekking bepaalt een termijn van maximum vier maanden voor de aanwerving van een plaatsvervanger, voor zover de veroordelingen die deze beslissing rechtvaardigen, niet werden uitgesproken ten laste van de natuurlijke persoon die het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg uitoefent. 3. De communautaire vervoervergunningen worden geweigerd wanneer de verzoekende onderneming niet aan de voorwaarde van vakbekwaamheid, zoals voorzien in dit besluit, voldoet. Onverminderd het bepaalde in artikel 32, 2 en 3, worden deze communautaire vervoervergunningen ingetrokken wanneer de vergunninghoudende onderneming niet meer aan de voorwaarde van vakbekwaamheid, zoals voorzien in dit besluit, voldoet. 4. De communautaire vervoervergunningen worden geweigerd wanneer de verzoekende onderneming niet aan de voorwaarde van financiële draagkracht, zoals voorzien in dit besluit, voldoet. De communautaire vervoervergunningen worden ingetrokken wanneer de vergunninghoudende onderneming voor geen enkel voertuig nog voldoet aan de voorwaarde van financiële draagkracht zoals voorzien in dit besluit. 5. Elke beslissing tot weigering of tot intrekking moet met een ter post aangetekende brief betekend worden. 6. Onverminderd het recht van de ondernemingen die door een ongunstige beslissing werden getroffen om naar de rechtbank te stappen, beschikken ze over een verhaal dat rechtstreeks kan worden uitgeoefend bij de minister binnen de 30 dagen van de betekening. Art Op vraag van de onderneming wordt een gewaarmerkte kopie van de communautaire vergunning voor een bepaald voertuig afgeleverd, wanneer het voertuig in kwestie voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 25 maart 1986 tot vaststelling van de voorwaarden voor de afgifte van de machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld bezoldigd vervoer van personen. Een in België ingeschreven voertuig mag slechts gebruikt worden voor het bezoldigd vervoer van personen over de weg wanneer het vergezeld gaat van een voor dit voertuig geldige gewaarmerkte kopie van de communautaire vergunning. Art. 3. Dans l article 10, 1 er,dumême arrêté, le3 est abrogé. Art. 4. Dans l article 27 du même arrêté,le1 est remplacé par ce qui suit : «1 les candidats qui se présentent à l épreuve écrite doivent occuper la place numérotée qui leur est assignée dans la convocation. Un surveillant confronte la convocation avec la carte d identité du candidat. Chaque candidat reçoit des cahiers d examen sur lesquels figure le numéro qui lui a été attribué dans la convocation;». Art. 5. Dans l article 32, 2, alinéa 2et 3, alinéa 2dumême arrêté, les mots «ou un premier permis d utilisation» sont abrogés. Art. 6. Dans l article 39 du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé. Art. 7. L intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «CHAPITRE V. Licence communautaire» Art. 8. Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 1re intitulée «Délivrance et renouvellement». Art. 9. Les articles 41, 42 et 43 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «Art er. A la demande de l entreprise une licence communautaire est délivrée lorsque l entreprise requérante satisfait aux conditions d honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière visées aux chapitres II à IV. 2. Les licences de transport communautaires sont refusées lorsque l entreprise requérante ne satisfait pas à la condition d honorabilité prévue par le présent arrêté. Ces licences de transport communautaires sont retirées lorsque l entreprise titulaire ne satisfait plus à la condition d honorabilité prévue par le présent arrêté. La décision de retrait visée à l alinéa2fixe un délai de quatre mois au maximum pour permettre le recrutement d un remplaçant, pour autant que les condamnations qui justifient cette décision n aient pas été prononcées à charge de la personne physique qui exerce la profession de transporteur de personnes par route. 3. Les licences de transport communautaires sont refusées lorsque l entreprise requérante ne satisfait pas à la condition de capacité professionnelle prévue par le présent arrêté. Sans préjudice des dispositions de l article 32, 2 et 3, ces licences de transport communautaires sont retirées lorsque l entreprise titulaire ne satisfait plus à la condition de capacité professionnelle prévue par le présent arrêté. 4. Les licences de transport communautaires sont refusées lorsque l entreprise requérante ne satisfait pas à la condition de capacité financière prévue par le présent arrêté. Les licences de transport communautaires sont retirées lorsque l entreprise titulaire ne satisfait plus pour aucun véhicule à la condition de capacité financière prévue par le présent arrêté. 5. Toute décision de refus ou de retrait doit être notifiée par lettre recommandée à la poste. 6. Sans préjudice du droit pour les entreprises visées par une décision défavorable d agir en justice, ces dernières disposent d un recours qui peut être exercé directement auprès du ministre dans les 30 jours de la notification. Art er. A la demande de l entreprise, une copie certifiée conforme de la licence communautaire est délivrée pour un véhicule déterminé lorsque le véhicule en question satisfait aux conditions de qualité visées à l article 8 de l arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d octroi des autorisations d exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes. Un véhicule immatriculé en Belgique ne peut être utilisé pour le transport rémunéré de personnes par route que s il est accompagné d une copie certifiée conforme de la licence communautaire valable pour ce véhicule.

13 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE De gewaarmerkte kopieën van de communautaire vergunning worden beperkt tot het aantal voertuigen waarvoor de voorwaarde van financiële draagkracht, voorzien in artikel 34, vervuld is. 2. De gewaarmerkte kopie van de communautaire vergunning wordt afgeleverd en hernieuwd voor opeenvolgende perioden van twaalf achtereenvolgende maanden. Art. 43. Elke onderneming die de afgifte of de hernieuwing van een in de artikelen 41 en 42 bedoelde communautaire vergunning of gewaarmerkte kopie van communautaire vergunning vraagt, moet zich wenden tot de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Vervoer te Land, Directie Wegvervoer.» Art. 10. In hetzelfde besluit worden de artikelen 43/1 en 43/2 ingevoegd, luidende : «Art. 43/1. 1. Elke aanvraag tot het bekomen van een communautaire vergunning moet het nummer van inschrijving van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen vermelden. 2. In voorkomend geval, moet de aanvraag met het oog op het bekomen van een communautaire vergunning vergezeld zijn van de documenten bedoeld in artikel 8, 1 tot De aanvraag met het oog op het bekomen van een communautaire vergunning moet de naam vermelden van de persoon die zijn getuigschrift of zijn bewijs van vakbekwaamheid doet gelden voor de onderneming overeenkomstig de bepalingen van artikel 9. Wanneer verwezen wordt naar het bewijs van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 10, 1, 4, moet de aanvraag vergezeld zijn van dat getuigschrift naar behoren gewaarmerkt door de autoriteit of instantie die het heeft afgeleverd. Het getuigschrift of het bewijs van vakbekwaamheid moet opgesteld zijn op naam van de persoon belast om de vervoerswerkzaamheden van de onderneming daadwerkelijk en permanent te leiden in de zin van artikel 31. In voorkomend geval, moet de aanvraag vergezeld zijn van een exemplaar van de arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 31, 1, 3. Indien de persoon die zijn getuigschrift of zijn bewijs van vakbekwaamheid doet gelden voor de onderneming niet voldoet aan de bepalingen van artikel 31, 1, moet de aanvraag vergezeld zijn van : 1 een attest van een bank of van een daarmee gelijkgestelde financiële instelling waaruit blijkt dat deze persoon volmacht heeft op de financiële rekening van de onderneming; 2 een kopie van de overeenkomst die toelaat vast te stellen dat deze persoon door de onderneming belast is om tussen te komen in de handelingen zoals bedoeld in artikel 31, 2, Indien de onderneming een vereniging van personen is zonder rechtspersoon of een instelling die afhangt van een openbare overheid, moet de aanvraag met het oog op het bekomen van een communautaire vergunning bovendien vergezeld zijn van een exemplaar van de binnen de onderneming gesloten overeenkomsten over : 1 de aanstelling van de personen belast met het dagelijks beheer van de onderneming; 2 de aanstelling van de persoon die zijn getuigschrift van vakbekwaamheid inbrengt in de hoedanigheid van persoon belast met de daadwerkelijke en permanente leiding van de vervoerswerkzaamheden van de onderneming. Art. 43/2. 1. Elke aanvraag tot het bekomen van een gewaarmerkte kopie van communautaire vergunning moet het inschrijvingsnummer vermelden van het voertuig waarvoor de kopie gevraagd wordt; dit voertuig moet ingeschreven zijn op naam van de verzoekende onderneming. 2. Elke aanvraag tot het bekomen van een gewaarmerkte kopie van communautaire vergunning moet vergezeld zijn van een exemplaar van het verslag bedoeld in artikel 8, 2 van het koninklijk besluit van 25 maart 1986 tot vaststelling van de voorwaarden voor de afgifte van de machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld bezoldigd vervoer van personen. 3. In voorkomend geval, moet de aanvraag vergezeld zijn van het bewijs van borgtocht, bedoeld in artikel 35.» Les copies certifiées conformes de la licence communautaire sont limitées au nombre de véhicules pour lequel la condition de capacité financière visée à l article 34 est remplie. 2. La copie certifiée conforme de la licence communautaire est délivrée et renouvelée pour des périodes successives de douze mois consécutifs. Art. 43. Toute entreprise qui demande la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou d une copie certifiée conforme de la licence communautaire visée aux articles 41 et 42 doit s adresser au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre, Direction Transport par Route.» Art. 10. Dans le même arrêté, sont insérés les articles 43/1 et 43/2 rédigés comme suit : «Art. 43/1. 1 er. Toute demande de licence communautaire doit mentionner le numéro d inscription de l entreprise dans la Banque- Carrefour des Entreprises. 2. Le cas échéant, la demande visant à obtenir une licence communautaire doit être accompagnée des documents visés à l article 8, 1 er à La demande visant à obtenir une licence communautaire doit mentionner le nom de la personne qui met en œuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans l entreprise conformément aux dispositions de l article 9. S il est fait référence à l attestation de capacité professionnelle visée à l article 10, 1 er, 4, la demande doit être accompagnée de cette attestation dûment visée par l autorité ou l instance qui l a délivrée. Le certificat ou l attestation de capacité professionnelle doit être établi au nom de la personne chargée de diriger effectivement et en permanence l activité de transport de l entreprise au sens de l article 31. Le cas échéant, la demande doit être accompagnée d un exemplaire du contrat de travail visé àl article 31, 1 er,3. Si la personne qui met en œuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans l entreprise ne satisfait pas aux dispositions visées à l article 31, 1 er, la demande doit être accompagnée : 1 d une attestation d une banque ou d un organisme financier y assimilé certifiant que cette personne a le pouvoir de signature sur le compte financier de l entreprise; 2 d une copie du contrat permettant de constater que cette personne est chargée par l entreprise d intervenir dans les activités visées à l article 31, 2, Si l entreprise est une association de personnes sans personnalité juridique ou un organisme relevant de l autorité publique, la demande visant à obtenir une licence communautaire doit, en outre, être accompagnée d un exemplaire des conventions conclues au sein de l entreprise sur : 1 la désignation des personnes chargées de la gestion journalière de l entreprise; 2 la désignation de la personne qui met en œuvre son certificat de capacité professionnelle en qualité de personne chargée de la direction effective et permanente de l activité de transport de l entreprise. Art. 43/2. 1 er. Toute demande de copie certifiée conforme de la licence communautaire doit mentionner le numéro d immatriculation du véhicule pour lequel la copie est sollicitée; ce véhicule doit être immatriculé au nom de l entreprise requérante. 2. Toute demande de copie certifiée conforme de la licence communautaire doit être accompagnée d un exemplaire du rapport visé à l article 8, 2 de l arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d octroi des autorisations d exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes. 3. Le cas échéant, la demande doit être accompagnée de l attestation de cautionnement visée à l article 35.»

14 20562 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 11. In hoofdstuk V van hetzelfde besluit wordt een afdeling 2 ingevoegd die artikel 43/3 bevat, luidende : «Afdeling 2. Vervanging Art. 43/3. 1. De onderneming die houdster is van een communautaire vergunning of een gewaarmerkte kopie van communautaire vergunning moet onmiddellijk de vervanging van de vergunning of van de kopie ervan aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Vervoer te Land, Directie Wegvervoer : 1 wanneer de op dit document voorkomende vermeldingen onleesbaar zijn geworden; 2 indien de op dit document voorkomende vermeldingen tengevolge van een naams-, rechtsvorm- of adreswijziging van de onderneming onjuist zijn geworden; 3 wanneer de op dit document voorkomende vermeldingen onjuist zijn geworden tengevolge van de vervanging van het gebruikte voertuig of tengevolge van de wijziging van de inschrijving van het gebruikte voertuig. 2. De aanvraag om vervanging van een gewaarmerkte kopie van communautaire vergunning dient vergezeld te gaan van het document bedoeld in artikel 43/2, 2.» Art. 12. In hoofdstuk V van hetzelfde besluit wordt een afdeling 3 ingevoegd die artikel 43/4 bevat, luidende : «Afdeling 3. Duplicaat Art. 43/4. 1. In geval van beschadiging, vernietiging, verlies of diefstal van de communautaire vergunning of van een gewaarmerkte kopie van de communautaire vergunning kan de onderneming een duplicaat van deze vergunning of van deze kopie ervan aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraatgeneraal Vervoer te Land, Directie Wegvervoer. 2. De aanvraag om een duplicaat van een communautaire vergunning of van een gewaarmerkte kopie van de communautaire vergunning moet vergezeld gaan hetzij van het beschadigde document, hetzij van een attest van de bevoegde politie als bewijs van de aangifte van de vernietiging, het verlies of de diefstal van het document.» Art. 13. In hoofdstuk V van hetzelfde besluit wordt een afdeling 4 ingevoegd die artikel 43/5 bevat, luidende : Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepalingen Art. 43/5. Op verzoek van de minister of zijn gemachtigde, is de onderneming ertoe gehouden de inlichtingen te verstrekken en de documenten voor te leggen om het de administratie mogelijk te maken de gevraagde communautaire vergunning of de gewaarmerkte kopie van de communautaire vergunning af te geven.» Art. 14. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april Art. 15. De Minister bevoegd voor Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 6 april ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE Art. 11. Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant l article 43/3, rédigée comme suit : «Section 2. Remplacement Art. 43/3. 1 er.l entreprise titulaire d une licence communautaire ou d une copie certifiée conforme de la licence communautaire doit demander immédiatement le remplacement de la licence ou de la copie au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre, Direction Transport par Route : 1 lorsque les mentions figurant sur ce document sont devenues illisibles; 2 lorsque les mentions figurant sur ce document sont devenues inexactes suite à une modification du nom, de la forme juridique ou de l adresse de l entreprise; 3 lorsque les mentions figurant sur ce document sont devenues inexactes suite au remplacement du véhicule utilisé ou suite au changement d immatriculation du véhicule utilisé. 2. La demande de remplacement d une copie certifiée conforme de la licence communautaire doit être accompagnée du document visé à l article 43/2, 2.» Art. 12. Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant l article 43/4, rédigée comme suit : «Section 3. Duplicata Art. 43/4. 1 er. En cas de détérioration, de destruction, de perte ou de vol de la licence communautaire ou d une copie certifiée conforme de la licence communautaire, l entreprise peut demander un duplicata de cette licence ou de cette copie au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre, Direction Transport par Route. 2. La demande visant à obtenir le duplicata d une licence communautaire ou d une copie certifiée conforme de la licence communautaire doit être accompagnée soit du document détérioré, soit d une attestation de la police compétente, certifiant que la destruction, la perte ou le vol du document lui a été déclaré.» Art. 13. Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 4, comportant l article 43/5 rédigée comme suit : «Section 4. Dispositions communes Art. 43/5. A la demande du ministre ou de son délégué, l entreprise est tenue de communiquer les informations et de fournir les documents permettant à l administration de délivrer la licence communautaire ou la copie certifiée conforme de la licence communautaire sollicitée.» Art. 14. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er avril Art. 15. Le Ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àchâteauneuf-de-grasse, le 6 avril ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE * FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N [C 2010/14067] 7 APRIL Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 2007 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars, artikel 15, vervangen bij de wet van 27 december 1977 en gewijzigd bij de wet van 29 juni 1984, en artikel 19, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1957 en 29 juni 1984; SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F [C 2010/14067] 7 AVRIL Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 21 avril 2007 pris en exécution de l arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route Le Secrétaire d Etat à la Mobilité, Vu l arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, l article 15, remplacé par la loi du 27 décembre 1977 et modifié par la loi du 29 juin 1984, et l article 19, modifié par les lois des 20 décembre 1957 et 29 juin 1984;

15 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg, artikel 15, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 april 2010; Gelet op het ministerieel besluit van 21 april 2007 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg; Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 september 2009; Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 17 november 2009; Gelet op advies /4 van de Raad van State, gegeven op 20 januari 2010, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 21 april 2007 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg, worden de woorden «de VZW Instituut voor Wegtransport» vervangen door de woorden «Het Instituut wegtransport & Logistiek België VZW». Art. 2. De artikelen 2 tot 8 van hetzelfde besluit worden opgeheven. Art. 3. De bijlage van hetzelfde besluit wordt opgeheven. Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april Brussel, 7 april E. SCHOUPPE Vu l arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route, l article 15, remplacé par l arrêté royal du 6 avril 2010; Vu l arrêté ministériel du 21 avril 2007 pris en exécution de l arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route; Vu l association des Gouvernements de région; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2009; Vu l accord du Secrétaire d Etat au Budget, donné le 17 novembre 2009; Vu l avis /4 du Conseil d Etat, donné le 20 janvier 2010, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1 er. Dans l article 1 er de l arrêté ministériel du 21 avril 2007 pris en exécution de l arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d accès à la profession de transporteur de personnes par route, les mots «l ASBL Institut du Transport Routier» sont remplacés par les mots «Institut Transport routier & Logistique Belgique ASBL». Art. 2. Les articles 2 à 8dumême arrêté sont abrogés. Art. 3. L annexe du même arrêté est abrogée. Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er avril Bruxelles, le 7 avril E. SCHOUPPE * FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [2010/201060] 17 MAART Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 51, 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001; Gelet op het advies van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, gegeven op 9 juni 2009; Gelet op advies /1 van de Raad van State, gegeven op 14 januari 2010, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren. Art. 2. Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig worden geschorst mits hiervan kennis wordt gegeven ten minste drie dagen vooraf. De kennisgeving geschiedt door aanplakking van een bericht op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming. Wanneer de werkman de dag van de aanplakking afwezig is, wordt hem de kennisgeving dezelfde dag per post toegezonden. Art. 3. De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag tweeëntwintig weken niet overschrijden. Art. 4. Met toepassing van artikel 51, 1, vijfde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, vermeldt de in artikel 2 bedoelde kennisgeving de datum waarop de volledige SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [2010/201060] 17 MARS Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l industrie de l habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l article 51, 1 er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; Vu l avis de la Commission paritaire de l industrie de l habillement et de la confection, donné le 9 juin 2009; Vu l avis /1 du Conseil d Etat, donné le 14 janvier 2010 en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1 o, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Le présent arrêté s applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l industrie de l habillement et de la confection. Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l exécution du contrat de travail d ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins trois jours à l avance. La notification s effectue par voie d affichage d un avis à un endroit apparent dans les locaux de l entreprise. Lorsque l ouvrier est absent le jour de l affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour. Art. 3. La durée de la suspension totale de l exécution du contrat de travail d ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines. Art. 4. En application de l article 51, 1 er, alinéa 5,delaloidu 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l exécution du

16 20564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE schorsing van de uitvoering van de overeenkomst ingaat, de datum waarop deze schorsing een einde neemt, alsook de data waarop de werklieden werkloos worden gesteld. Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010 en treedt buiten werking op 1 januari Art. 6. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 maart ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2010 et cesse d être en vigueur le 1 er janvier Art. 6. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 mars ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1978, Belgisch Staatsblad van 22 augustus Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december * Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [2009/205939] 17 MAART Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de depots en shops die zich met één of meer bedrijvigheden van voornoemde bedrijfssector bezighouden (PC 110) (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 51, 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001 en 3, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 26 juni 1992; Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de textielverzorging, gegeven op 25 september 2009; Overwegende dat de regeling van gedeeltelijke arbeid, die ten minste één arbeidsdag per week omvat, ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden voor sommige in de kuststreek en in de toeristische centra gelegen ondernemingen, die onder het Paritair Comité voor de textielverzorging ressorteren, onvermijdelijk voor een langere duur dan drie maanden moet ingevoerd worden. Gelet op advies /1 van de Raad van State, gegeven op 24 november 2009, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en van de depots en shops, die zich met één of meer bedrijvigheden van voornoemde bedrijfssector bezighouden. Art. 2. Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken, mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden worden geschorst, of mag een regeling van gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd, vanaf de eerste arbeidsdag volgend op die van de kennisgeving. Van deze regeling mag de werkgever slechts zestien maal per jaar gebruik maken. De ondernemingen, die gebonden zijn door de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 1983, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de aanwending van de bijkomende loonmatiging voor de tewerkstelling, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 1 juli 1983, mogen twintig maal per jaar van deze afwijking gebruik maken. SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [2009/205939] 17 MARS Arrêté royal fixant, pour les blanchisseries, les lavoirs, les entreprises de repassage ainsi que les dépôts et shops s occupant d une ou de plusieurs activités de ce secteur d activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier (CP 110) (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l article 51, 1 er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et 3, modifié par les lois de 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; Vu l avis de la Commission paritaire pour l entretien du textile, donné le 25 septembre 2009; Considérant qu en raison de circonstances exceptionnelles pour certaines entreprises situées au littoral et dans les centres touristiques, ressortissant de la Commission paritaire pour l entretien du textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit, qui comporte au moins un jour de travail par semaine, soit instauré pour une durée supérieure à trois mois; Vu l avis /1 du Conseil d État, donné le 24 novembre 2009, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1 o, des lois sur le Conseil d État, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Le présent arrêté s applique aux employeurs et aux ouvriers des blanchisseries, des lavoirs, des entreprises de repassage ainsi que des dépôts et shops s occupant d une ou de plusieurs activités relevant de ce secteur d activité. Art. 2. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l exécution du contrat de travail d ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification. L employeur ne peut faire usage de ce régime que seize fois par année. Les entreprises liées par la convention collective de travail du 9 mars 1983 conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage concernant l utilisation de la modération salariale complémentaire pour l emploi, rendue obligatoire par l arrêté royal du 1 er juillet 1983, peuvent faire usage de cette dérogation vingt fois par an.

17 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Deze kennisgeving geschiedt door aanplakking van een bericht op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming, ofwel door overhandiging van een individuele schriftelijke kennisgeving aan de werkloos gestelde werklieden. De individuele kennisgeving moet door hen ondertekend worden. Naargelang van het geval, vermeldt de kennisgeving, ofwel de naam, voornamen en het adres van de werkloos gestelde werklieden, ofwel de afdelingen of secties van de onderneming, ofwel de beroepscategorieën waarvan de bedrijvigheid wordt geschorst of beperkt. Art. 3. Bij volledig gebrek aan werk dat ofwel de gehele onderneming ofwel een afdeling ervan, ofwel één of meer beroepscategorieën betreft, mag de schorsing in geen geval langer duren dan zes opeenvolgende arbeidsdagen al dan niet onderbroken door een zondag, een feestdag of elke andere gewone inactiviteitsdag. Art. 4. Wanneer de werkgever, bij gedeeltelijk gebrek aan werk, een regeling van gedeeltelijke arbeid invoert, dient deze regeling als volgt ingericht : 1 o ofwel door de tewerkstelling van het gehele personeel van de onderneming, van de afdeling of van de betrokken beroepscategorie(ën) gedurende : a) ofwel ten minste drie arbeidsdagen per week of één arbeidsweek per twee weken; b) ofwel ten minste één arbeidsdag en minder dan drie arbeidsdagen per week; 2 o ofwel door een beurtregeling waarbij de arbeidsdagen, zoals onder 1 o vermeld, op een billijke wijze wordt verdeeld, onder de werklieden van de gehele onderneming, van de afdeling of van de betrokken beroepscategorie(ën). Art. 5. Onverminderd de bepalingen van artikel 2, tweede lid kan : 1 o de bij artikel 4, 1 o, a), bedoelde regeling van gedeeltelijke arbeid voor een onbepaalde duur worden ingevoerd; 2 o de bij artikel 4, 1 o, b), bedoelde regeling van gedeeltelijke arbeid, slechts voor een duur van ten hoogste drie maanden worden ingevoerd, behalve in de kuststreek en in de toeristische centra, waar deze regeling voor een duur van ten hoogste vier maanden kan worden ingevoerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder kuststreek verstaan, de gemeenten die niet verder dan vijf kilometer van de kust gelegen zijn. Als toeristische centra worden beschouwd, de plaatsen die aan ten minste twee van de volgende voorwaarden voldoen : a) de plaatsen waar de meeste hotels gedurende ten minste zes maanden per jaar gesloten zijn; b) de plaatsen waar het aantal verblijfhouders op sommige tijdstippen van het jaar in aanzienlijke mate toeneemt; c) de plaatsen waar het in het hotelbedrijf tewerkgesteld personeel op sommige tijdstippen van het jaar sterk toeneemt. Art. 6. Wanneer de werkgever, bij gedeeltelijk gebrek aan werk, een regeling van gedeeltelijke arbeid invoert, is het maximum aantal werkloosheidsdagen vastgesteld op vier wanneer het een wekelijkse regeling betreft. Art. 7. Met toepassing van artikel 51, 1, vijfde lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, moet de bij artikel 2, vierde lid bedoelde kennisgeving vermelden : 1 o de datum waarop de volledige schorsing van de overeenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid ingaat en de datum waarop die schorsing of die regeling een einde zal nemen; 2 o de data waarop de werklieden werkloos zullen zijn. Art. 8. Voor de toepassing van dit besluit wordt als arbeidsdag beschouwd, elke dag waarop overeenkomstig de in het arbeidsreglement vastgestelde arbeidstijdregeling normaal moet gewerkt worden. La notification s effectue, soit par voie d affichage d un avis à un endroit apparent dans les locaux de l entreprise, soit par remise d une notification écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage. La notification individuelle doit être contresignée par ces derniers. Suivant le cas, cette notification indique soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit les départements ou sections de l entreprise, soit les catégories professionnelles dont l activité sera suspendue ou réduite. Art. 3. En cas de manque total de travail touchant soit la totalité de l entreprise, soit un département de celle-ci, soit une ou plusieurs catégories professionnelles, la suspension ne peut, en aucun cas, se prolonger au-delà de six jours de travail consécutifs, interrompus ou non par un dimanche, un jour férié ou tout autre jour habituel d inactivité. Art. 4. Lorsqu en cas de manque partiel de travail, l employeur instaure un régime de travail à temps réduit, ce régime doit être organisé de la façon suivante : 1 o soit par l occupation de la totalité du personnel de l entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s) : a) soit pendant au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines; b) soit pendant au moins un jour de travail et moins de trois jours de travail par semaine; 2 o soit par un régime de roulement qui consiste en la répartition équitable des jours de travail, comme mentionnée sous 1 o, entre les ouvriers de toute l entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s). Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l article 2, alinéa 2: 1 o le régime de travail à temps réduit viséàl article 4, 1 o, a), peut être instauré pour une durée indéterminée; 2 o le régime de travail à temps réduit visé àl article 4, 1 o, b), ne peut être instauré que pour une durée de trois mois au maximum, sauf dans la région du littoral et dans les centres touristiques où ce régime peut être instauré pour une durée de quatre mois au maximum. Pour l application du présent article, il faut entendre, par la région du littoral : les communes qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte. Sont considérées comme centres touristiques, les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes : a) les localités où la plupart des hôtels sont fermés pendant au moins six mois par an; b) les localités où le nombre de résidents augmente notablement à certaines époques de l année; c) les localités où le personnel engagé dans l industrie hôtelière augmente dans de fortes proportions à certaines époques de l année. Art. 6. Lorsqu en cas de manque partiel de travail, l employeur instaure un régime de travail à temps réduit, le nombre maximal de journées de chômage est fixé à quatre quand il s agit d un régime hebdomadaire. Art. 7. En application de l article 51, 1 er, alinéa 5,delaloidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l article 2, alinéa 4, doit mentionner : 1 o la date à laquelle la suspension totale de l exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin; 2 o les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. Art. 8. Pour l application du présent arrêté, est considéré comme jour de travail chaque jour pendant lesquel on doit travailler normalement, conformément au régime de travail fixé au règlement de travail.

18 20566 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 9. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 24 mei Art. 10. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 maart ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d être en vigueur le 24 mai Art. 10. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 mars ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1978, Belgisch Staatsblad van 22 augustus Wet van 29 december 1990, Belgisch Staatsblad van 9 januari Wet van 26 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december * Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [2010/201098] 17 MAART Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de bouw en het monteren van metaal, gelegen in Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 51, 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001; Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, gegeven op 15 februari 2010; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, 1; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat, in een context van globale recessie, de economische activiteit in de ondernemingen met als activiteit de bouw en het monteren van metaal, gelegen in Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, wezenlijk en onverwachts achteruitgaat door een zeer belangrijke productievermindering, die voortvloeit uit een sterke vermindering van bestellingen van klanten; Overwegende dat de huidige economische toestand het spoedig invoeren van een regeling van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden rechtvaardigt voor de ondernemingen met als activiteit de bouw en het monteren van metaal, gelegen in Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen met als activiteit de bouw en het monteren van metaal, gelegen in Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren. Art. 2. Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig worden geschorst, mits ervan kennis wordt gegeven door aanplakking op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming, ten minste zeven dagen vooraf, de dag van de aanplakking niet inbegrepen. SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [2010/201098] 17 MARS Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité la construction et le montage métallique, situées à Hamsur-Sambre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l article 51, 1 er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; Vu l avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 15 février 2010; Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l article 3, 1 er ; Vu l urgence; Considérant que, dans un contexte de récession mondiale, l activité économique des entreprises ayant pour activité la construction et le montage métallique, situées à Ham-sur-Sambre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique s est substantiellement et brusquement dégradée par une réduction très importante de production, provenant d une forte diminution des commandes des clients; Considérant que la situation économique actuelle justifie l instauration de toute urgence d un régime de suspension de l exécution du contrat de travail d ouvriers pour les entreprises ayant pour activité la construction et le montage métallique, situées à Ham-sur-Sambre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Le présent arrêté s applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité la construction et le montage métallique, situées à Ham-sur-Sambre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l exécution du contrat de travail d ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l avance, le jour de l affichage non compris.

19 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE De aanplakking kan worden vervangen door een geschreven kennisgeving aan iedere werkloos gestelde werkman, ten minste zeven dagen op voorhand, de dag van de kennisgeving niet inbegrepen. Art. 3. De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag achttien weken niet overschrijden. Wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst de voorziene maximumduur heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing kan ingaan. Art. 4. Met toepassing van artikel 51, 1, vijfde lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, vermeldt de in artikel 2 bedoelde kennisgeving de datum waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst ingaat, de datum waarop deze schorsing een einde neemt en de data waarop de werklieden werkloos gesteld worden. Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 maart 2010 en treedt buiten werking op 24 september Art. 6. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Geven te Brussel, 17 maart ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET L affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l avance, le jour de la notification non compris. Art. 3. La durée de la suspension totale de l exécution du contrat de travail d ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. Art. 4. En application de l article 51, 1 er, alinéa 5,delaloidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 24 mars 2010 et cesse d être en vigueur le 24 septembre Art. 6. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 mars ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1978, Belgisch Staatsblad van 22 augustus Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre * FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [2010/201101] 17 MAART Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van vervaardiging van gedrukte schakelingen, gelegen in Moeskroen en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 51, 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001; Gelet op het advies van het Paritair Subcomité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, gegeven op 15 februari 2010; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, 1; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat sinds enige tijd de economische omstandigheden zeer ongunstig zijn; Overwegende dat de productie van gedrukte schakelingen in groten getale verplaatst is naar Aziatische landen waar de arbeidskrachten goedkoop zijn en dat de productie van gedrukte schakelingen, meer precies op het grondgebied van Moeskroen, vooral gericht is op de ontwikkeling van prototypes en snelle diensten; Dat een dergelijke activiteit slechts op bestelling mogelijk is en niet toelaat voorraden te voorzien noch het werk te plannen; SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [2010/201101] 17 MARS Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l article 51, 1 er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; Vu l avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 15 février 2010; Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l article 3, 1 er ; Vu l urgence; Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques sont très défavorables; Considérant que la production de circuits imprimés en grandes séries est délocalisée dans des pays asiatiques où la main d œuvre est bon marché et, donc, que la production de circuits imprimés, plus précisément dans l entité de Mouscron, est surtout centrée sur le développement de prototypes et de services rapides; Qu une telle activité n est possible que sur commande et ne permet ni de constituer des stocks ni de planifier le travail;

20 20568 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Overwegende dat de zeer grote productiebeperking het spoedig invoeren van een regeling van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden rechtvaardigt voor de ondernemingen van vervaardiging van gedrukte schakelingen, gelegen in Moeskroen en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machineen elektrische bouw ressorteren; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen van vervaardiging van gedrukte schakelingen gelegen in Moeskroen en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren. Art. 2. Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig worden geschorst mits ervan kennis wordt gegeven door aanplakking op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming, ten minste zeven dagen vooraf, de dag van de aanplakking niet inbegrepen. De aanplakking kan worden vervangen door een geschreven kennisgeving aan iedere werkloos gestelde werkman, ten minste zeven dagen op voorhand, de dag van de kennisgeving niet inbegrepen. Art. 3. De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag twaalf weken niet overschrijden. Wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst de voorziene maximumduur heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing kan ingaan. Art. 4. Met toepassing van artikel 51, 1, vijfde lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, vermeldt de in artikel 2 bedoelde kennisgeving de datum waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst ingaat, de datum waarop deze schorsing een einde neemt en de data waarop de werklieden werkloos gesteld worden. Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 maart 2010 en treedt buiten werking op 22 september Art. 6. De Minister voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 maart ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET Considérant que la très forte réduction de production justifie l instauration de toute urgence d un régime de suspension de l exécution du contrat de travail d ouvrier pour les entreprises de fabrication de circuits imprimés situées à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Le présent arrêté s applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l exécution du contrat de travail d ouvrier peut être totalement suspendue être instauré moyennant une notification par affichage dans les locaux de l entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l avance, le jour de l affichage non compris. L affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l avance, le jour de la notification non compris. Art. 3. La durée de la suspension totale de l exécution du contrat de travail d ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser douze semaines. Lorsque la suspension totale de l exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. Art. 4. En application de l article 51, 1 er, alinéa 5,delaloidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 22 mars 2010 et cesse d être en vigueur le 22 septembre Art. 6. La Ministre de l Emploi est chargéedel exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 mars ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1978, Belgisch Staatsblad van 22 augustus Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre * FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [2010/201102] 17 MAART Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit machine- en metaalbouw, bewerking, plaatwerk en bekabeling, gelegen in Fleurus en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 51, 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001; Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, gegeven op 15 februari 2010; SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [2010/201102] 17 MARS Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité la construction mécanique et métallique, l usinage, la tôlerie et le câblage, situées à Fleurus et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l article 51, 1 er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; Vu l avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 15 février 2010;

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 144 INHOUD SOMMAIRE. 48 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 144 INHOUD SOMMAIRE. 48 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : 7439 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F. 2009 343 [C 2009/11018] 9 DECEMBRE 2008. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 47518 BELGISCH STAATSBLAD 17.10.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2002

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 21360 MONITEUR BELGE 31.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du BELAC 0-04 Rev 1-2014 Désignation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales concernant l accréditation ( article XV.2 du Code de Droit économique ) Extraits

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 20.03.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 16715 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per  over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via 3060 MONITEUR BELGE 21.01.2015 BELGISCH STAATSBLAD BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE [C 2015/03028] Autorisation de cession de droits et obligations entre des entreprises d assurances Conformément à l article

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE Koninklijk besluit houdende overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie