RIBW Groep Overijssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIBW Groep Overijssel"

Transcriptie

1 Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel over het jaar 2013 RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag

2 Inhoudsopgave 1. Samenstelling van het Bestuur 3 2. Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel 4 3. Doelstelling 5 4. Vergaderingen 6 5. Financieel jaarverslag 7 RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag

3 1 Samenstelling van het bestuur Het bestuur van het Steunfonds bestond in 2013 uit de volgende leden: De heer J. Molhoek - voorzitter, Mevrouw N. Bouma - bestuurslid Mevrouw J. Plegt - bestuurslid Ambtelijk secretaris: Frank Schuttenbelt RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag

4 2 Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel Ontwikkeling aanvraagformulier In 2013 is een standaard aanvraagformulier beschikbaar gesteld ter ondersteuning. Het formulier helpt begeleiders om een aanvraag zo goed en volledig mogelijk in te dienen. Internetbankieren In 2013 is het Steunfonds overgestapt op internetbankieren. De ambtelijk secretaris is gemachtigd tot het klaarzetten van betalingen. Bestuurslid Janet Plegt is gemachtigd om de betalingen uit te voeren. Budget Om ook naar de toekomst voldoende budget te beschikbaar te houden voor schenkingen en leningen heeft het bestuur besloten dat de afbouw aan reserves in een bepaald jaar niet groter mag zijn dan 2000,-. Overleg St. Elisabethfonds Het bestuur heeft in 2013 overleg gevoerd met het bestuur van het St. Elisabethfonds. Aanleiding voor het overleg was dat cliënten van de RIBW soms ook gebruikmaken van het Elisabethfonds. Hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt die per ingaan: Binnen beide instellingen vindt er een controle plaats op dubbele aanvragen. Binnen beide instellingen wordt gecommuniceerd dat het Steunfonds voorliggend is aan het Elisabethfonds. Het Steunfonds heeft hierover een regel opgenomen in het aanvraagformulier. Cliënten van RIBW Groep Overijssel, die op grond van een verhuizing een aanvraag doen bij het Elisabethfonds, worden terugverwezen naar het Steunfonds. Publiciteit Het in 2013 ingezette beleid om binnen de RIBW Groep Overijssel meer publiciteit te geven aan het Steunfonds wordt gecontinueerd in 2014 met gebruikmaking van Cliënt en Nieuws, het blad voor medewerkers van de RIBW, Perspectrum en het Medewerkersportaal. Het aantal aanvragen is ten opzicht van 2012 meer dan verdubbeld: van 10 naar 22. ANBI-status In verband met nieuwe wet- en regelgeving was het noodzakelijk voor behoud van de ANBI-status om via de website van de RIBW meer informatie te publiceren over bestuur en activiteiten van het Steunfonds. De ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) betekent dat de Belastingdienst het Steunfonds erkent als ideële stichting. RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag

5 3 Doelstelling Het doel van het Steunfonds is het verlenen van financiële en/of materiële steun aan individuele personen evenals aan groepen van personen. De steun kan worden verleend wanneer dit past binnen de doelstelling van de RIBW Groep Overijssel en wanneer er geen andere middelen kunnen worden aangewend. De personen of groepen van personen zijn uitsluitend de cliënten die ingeschreven zijn bij de RIBW Groep Overijssel en een vorm van begeleiding ontvangen. De RIBW Groep Overijssel biedt deze groep mensen, die meestal als gevolg van psychiatrische of psychosociale factoren geen adequaat ondersteunend thuismilieu hebben, woonruimte en/of woonbegeleiding. Tevens wordt zinvolle, op rehabilitatie gerichte dagbesteding aangeboden. De financiële/materiële steun, die het fonds verleent, kan bestemd worden voor specifieke geneesmiddelen, therapieën, inrichtingskosten, ontspanningsmateriaal enzovoort. Om voor steun uit het fonds in aanmerking te komen, dient de aanvrager, c.q. de groep aanvragers, in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit of een permanente verblijfsvergunning en te beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats. Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen. Eén daarvan wordt voorgedragen door de cliëntenraad. De overige bestuursleden worden voorgedragen door de Raad van Toezicht en/of de Raad van Bestuur van de RIBW Groep Overijssel. Adres : Dr. Klinkertweg BS Zwolle RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag

6 4 Vergaderingen In 2013 heeft het bestuur van het Steunfonds 3 keer vergaderd. Tijdens de vergaderingen zijn de ingekomen en lopende aanvragen besproken. Ontvangen schenkingen door derden In het jaar 2013 is er 28 keer een gift van derden ontvangen in verband het afscheid van bestuurder Bart Verpalen of met het openen van een nieuwe locatie. Het totale bedrag wat hierdoor binnen is gekomen is 2014,-. Daarnaast is er 425,- ontvangen vanwege deelname in een bestuur. Aan vergoedingen voor gastcolleges en deelname aan stuur- en projectgroepen van het lectoraat Herstel van het Saxion heeft het Steunfonds 1088,- ontvangen. Daarnaast heeft het Steunfonds de opbrengst ontvangen van het oude briefpapier in verband met de volledige fusie van RIBW Groep Overijssel. Dit heeft 352,50 opgebracht. Verstrekte leningen aan cliënten Er zijn in het jaar 2013 in totaal 7 leningen verstrekt; in totaal een bedrag ad. 3455,-. Geschonken bedragen aan cliënten Er zijn in het jaar 2013 in totaal 14 bedragen geschonken, in totaal 4244,45. Afgewezen aanvragen Het Steunfonds heeft driemaal een aanvraag afgewezen. Eenmaal met als reden dat het Steunfonds niet bedoeld is voor het oplossen van schulden, eenmaal omdat cliënt nog niets had afgelost van een eerdere lening en eenmaal omdat de aanvraag niet voldeed aan de gestelde eisen. Moeilijk inbare leningen Het Steunfonds heeft met succes twee schuldenaren kunnen bewegen om alsnog een begin te maken met het aflossen van leningen die in 2011 zijn afgesloten. Beide schuldenaren staan onder bewindvoering. Hierdoor zijn er geen oninbare leningen. De maatregelen die in 2012 zijn genomen om de kans op het aantal oninbare leningen te verkleinen, zijn tot nu toe succesvol gebleven. Aantal en aard van de aanvragen Het aantal aanvragen is in verhouding tot 2012 flink toegenomen, zoals blijkt uit onderstaand overzicht: Soort aanvraag Schenking 4 9 Lening 4 7 Schenkingen tot 100 euro 1 3 Afgewezen aanvragen 1 3 Totaal Het Steunfonds heeft in 2013 door middel van financiële bijdragen op verschillende wijze bijgedragen aan het herstel van cliënten. Een overzicht van de bestedingsdoelen illustreert dit: lesmateriaal, obesitasstoel, APK-keuring, eerste huur, kosten schutting, laminaatvloer, stoffering, relaxfauteuil, wasmachine, verhuizing, medicijnenkosten, laptop zoon voor school, studiekosten, opvang katten, ijking energiemeter, kosten levensonderhoud, Paspoort, ID-kaart. RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag

7 5 Financieel Jaarverslag Het financieel jaarverslag over 2013 is door de ambtelijk secretaris en de voorzitter gezamenlijk opgesteld en is door het bestuur goedgekeurd. ACTIVA PASSIVA Vorderingen Eigen vermogen Uitstaande leningen Overig 500 Kortlopende Liquide middelen schulden Rekening courant MKB rekening Totaal INKOMSTEN EN UITGAVEN Inkomsten Giften 3880 Uitgaven Rente 42 Totaal inkomsten 3921 Kwijtschelding leningen 1284 Schenkingen 4244 Bankkosten 144 Totaal uitgaven 5672 Resultaat Bedragen in euro RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag