De kerk die toekomst heeft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kerk die toekomst heeft"

Transcriptie

1 De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia hebben mijn vrouw Lisette en ik de Presbyteriaanse kerk gediend en in Rwanda de Anglicaanse kerk. In beide kerken zijn we vooral ingezet om leiders en voorgangers op te leiden via een afstandcursus theologie. Als gemene deler zijn beide kerken overzee bijbelgetrouw en hebben ze wat we een gereformeerd-evangelische theologie zouden kunnen noemen, met ruime aandacht voor evangelisatie en fellowship. In Rwanda heeft dat geleid tot huiskringen. Er zijn ook pregnante verschillen tussen de twee kerken. In Colombia ligt de nadruk vooral op geloofsoverdracht en geloofsleer. In Rwanda (en in de Anglicaanse kerk wereldwijd) gaat de meeste aandacht uit naar het lofprijzen van God en het gebed. De behoudende PKN-gemeenten in Nederland hebben als centraal thema de levensvraag van Luther: hoe krijg ik een genadig God? Het zwaartepunt van de gemeente is de eredienst, en daarin is de verkondiging het belangrijkste onderdeel. Vanuit de opgedane ervaring in verschillende culturen en kerken wil ik -meer dan naar de toekomstige kerk - kijken naar de kerk die toekomst heeft en die, naar mijn mening, ook in de Nederlandse context groei kan doormaken en vrucht voor de Here kan dragen. de kerk die toekomst heeft PAGINA 1

2 To glorify God and to enjoy His presence forever De kerk die toekomst heeft looft, leeft, leert, evangeliseert en heeft oog voor de nood in de wereld. De erediensten in de kerk die toekomst heeft mogen vieringen zijn waarbij de kerk als het ware tempel wordt die (om Gerrit Achterberg vrij te citeren) voor een tijd een plaats van God mag zijn, waar de gelovige een ontmoeting mag hebben met de Heilige. Waar we dus als gemeente tot ons doel komen; het doel zoals dat verwoord is in de eerste vraag van de Westminster Confession. Daar wordt gevraagd: What is the chief end of man? (Wat is het uiteindelijke doel van de mens?) Het antwoord is: To glorify God and to enjoy His presence forever (God te eren en Zijn aanwezigheid voor altijd te genieten). In de vieringen van de kerk die toekomst heeft, zoeken we dat, gaat het dus niet alleen om de preek, maar om de ontmoeting, om het prijzen en eren van God, om het genieten van Zijn aanwezigheid. De kerk die toekomst heeft verkondigt en leeft het Evangelie van het Koninkrijk. Het Evangelie van de Here Jezus Christus zal centraal staan. Daarbij gaat het dus om de verkondiging van het wonder van Gods liefde, die we zien in Jezus werk aan het kruishout, en zal het dus blijven gaan om zonde én genade, om God die Zijn Zoon in onze wereld zond om ieder die gelooft te redden. Van daaruit zal het mijns inziens moeten gaan om een levende relatie, om discipelschap, om het dagelijks volgen van Jezus als Heer en Heiland en om het leven uit de kracht van de Heilige Geest, gevoed door Gods Woord. Discipelschap is hierin nieuw, in de zin dat het maken van discipelen in onze kerkelijke praktijk weinig voorkomt. De definitie van een discipel is in zekere zin nieuw voor ons, want een discipel is iemand die Jezus Christus volgt én anderen tot discipelen van Hem maakt. Het gaat er in de kerk die toekomst heeft om hoe je van dag tot dag leeft in navolging van Jezus, de Here. Dat zal overgedragen moeten worden, en dat red je niet met enkel een preek, of met de catechisatie en de Alphacursus. Er zal daarom bezinning moeten plaatsvinden over hoe we als gemeente invulling geven aan praktische vorming en toerusting. Huiskringen De beste manier om dat loven en leren in het vat te gieten is door middel van huiskringen. Om samen te leven, te loven, te leren, te evangeliseren en oog te hebben voor elkaar, is de kerkdienst niet voldoende, en is een Bijbelkring ontoereikend. Daarom zullen er huiskringen gevormd worden waar elke gelovige een plek krijgt. De kans dat christenen ook hier in het Westen vervolgd gaan worden is groot. Huisgemeenten zijn klein en wendbaar, en geven de gemeente van Christus een grotere kans om te overleven als directe vervolging een feit wordt. In de kringen gebeurt het, worden mensen tot discipelen gevormd, met de hulp van medegelovigen. Daar vindt ook het pastoraat plaats. Daar komen initiatieven van de grond om elkaar te helpen, of anderen te steunen die het moeilijk hebben. In de kringen wordt geleerd en gebeden, wordt God geprezen. De buren kunnen worden uitgenodigd om mee te eten en een huisdienst mee te maken, waardoor evangelisatie op een heel natuurlijke manier gestalte krijgt. In Rwanda hebben we huiskringen geïntroduceerd. Na een jaar lang te hebben gebeden en ons te hebben voorbereid zijn alle kerken toegerust om de gemeente in te delen in huiskringen. Alles gebeurde vanuit de kringen. Elke kring had twee leiders, plus een leider-in-opleiding. De kring legde zich toe op gebed, op bijbelstudie, op pastoraat, op evangelisatie en op het helpen van elkaar. Het grootste wonder in dit door genocide geplaagde land was wel dat de Heilige Geest die structuur gebruikte om mensen onderling te helpen verzoenen. We hadden dit niet gepland of gevraagd. Mijn vermoeden is dat de Geest deze structuren juist wil gebruiken omdat het Nieuwe Testament aangeeft dat de eerste gemeente zo samenkwam (Handelingen 2 en 4). In de kerk die toekomst heeft zullen de ambten mijns inziens heel anders ingevuld gaan worden. Alle ambten, dus ook dat van predikant, zullen opkomen uit de gemeente zelf. De groei zal daardoor natuurlijk zijn. Je groeit op in de gemeente of komt later tot geloof. Als je eenmaal lid bent van een huiskring wordt gaandeweg duidelijk waar je passie ligt en wat je gaven zijn. Op een gegeven moment word je met je gaven en passie opgemerkt door anderen, vind je je roeping en groei je door; word je opgeleid vanuit de praktijk. De ambten worden in de kerk die toekomst heeft anders ingevuld, meer vanuit de gaven die Paulus opsomt (Ef. 4:11-13). De predikant als duizendpoot verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een broeder of zuster die pastorale gaven heeft en de gemeente en de huisgroepen begeleidt op dat gebied, en counselt. Dat is de herder, de pastor. Daarnaast is er plaats voor de leraar, die de kerk die toekomst heeft PAGINA 2

3 de zondagse erediensten leidt en het hele gebied van discipelschapstraining binnen de huisgroepen overziet. Vervolgens is er de evangelist, die zich bezighoudt met de communicatie van het evangelie naar buitenkerkelijken, en de gemeente in de huiskringen daarvoor ook toerust. De profetische rol is er voor de gebedsleider. Hij of zij helpt de gemeente met het opzetten van de gebedskringen, met het verstaan van de tijden, en met de voorbede voor de kerk en de wereld. De diaken let op de nood van de gemeente, de wijk, en de wereld en ziet erop toe dat we zorg dragen voor elkaar. De kerk van de toekomst heeft een semi-episcopale structuur waar de apostel een plek heeft als overziener met een haast bisschoppelijke functie. Hij overziet meerdere gemeenten en begeleidt en zet zich in voor de band met de gemeente van Christus wereldwijd en heeft oog voor zending in alle continenten, voor de vervolgde kerk, en voor het werelddiaconaat. Het team wordt versterkt met enkele oudsten die zich vooral richten op advies en ondersteuning (aandacht voor kinderen, jongeren, gehuwden, singles, weduwen, ouderen etc., zorg voor de administratie van de gemeente, voor de financiën, enzovoorts). Zodoende krijgen alle ambten ( gaven ) die Paulus noemt in Efeze 4 een plekje en worden ze allemaal gebruikt om de gemeente toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus hier op aarde. De meeste ambtsdragers zullen naar mijn mening part-time in de kerk werken, en zijn dus part-time pastor (of welk ander ambt hierboven genoemd ze ook bekleden) en part-time werkzaam in de wereld. Op die manier is er kruisbestuiving, waardoor de ambtsdragers in hun dienst in de gemeente van Christus op een natuurlijke manier dicht bij het leven van alledag staan. De meesten zullen een reguliere opleiding genoten hebben en al gaande in de gemeente op een adequatie manier en een bij hun taak passend niveau toegerust en opgeleid worden. De theologische opleiding blijft bestaan, maar niet elke gemeente zal door één academisch opgeleide theoloog geleid hoeven te worden. In de ene gemeente kan de pastor op academisch niveau toegerust worden, in de ander de evangelist en in de derde de leraar. In de training van het gehele kader van de plaatselijke gemeente maakt men gebruik van de kennis die in de verschillende gemeenten aanwezig is. Academisch onderzoek en theorievorming vindt plaats vanuit de praktijk van het gemeente-zijn en gebeurt zo in de lijn van wat theologen als Barth en McGrath voorstaan: theologie die dienstbaar is aan de kerk en aan de Heer van de kerk. Ad Verwijs Rockanje De liefde dwingt mij Hannie van der Weerd (25 jaar) is opgegroeid op de Veluwe. Tijdens haar opleiding tot maatschappelijk werker aan de Christelijke Hogeschool te Ede, verhuisde Hannie vier jaar geleden naar Amsterdam en sloot zij zich aan bij de Noorderkerkgemeente. Zij werkt bij stichting Bright Fame, een stichting die vanuit een christelijke identiteit hulp biedt aan vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie op de Wallen in Amsterdam. Op verschillende gebieden wordt hulp geboden, waaronder bij uitstappen, opvang, taallessen, zoeken naar werk en bij een terugkeer naar het land van herkomst. Je werkt voor stichting Bright Fame op de Amsterdamse Wallen. Hoe ziet jouw werkdag eruit? In de ochtenden heb ik meestal begeleidingsafspraken met vrouwen die al uitgestapt zijn of zich bevinden in een proces van uitstappen. Tijdens deze afspraken wordt veel praktisch werk verricht, zoals het zoeken van woonruimte en werk als ook het bieden van hulp bij schulden. De vrouwen die gestopt zijn starten met een traject waarin wij, zo lang als nodig is, naast hen blijven staan. Er schuilt zo veel gebrokenheid achter de wereld van prostitutie, dat het proces van genezing en herstel vaak jaren in beslag neemt. Het vertrouwen van deze vrouwen is enorm beschadigd. Voor hen is geen mens, en vooral geen man, meer te vertrouwen. Ze worden niet alleen in de prostitutie, maar vaak ook in andere relaties uitgebuit en misbruikt. Aan het begin van de middag, voordat we de vrouwen gaan bezoeken nemen we de tijd om met elkaar als team te bidden voor de vrouwen. s Middags en vaak s avonds bezoeken we de vrouwen die werkzaam zijn achter het raam. De meeste vrouwen werken niet voor zichzelf, daarom moeten we uiterst voorzichtig omgaan met de gelegenheden die zich voordoen. Voor veel vrouwen zijn we inmiddels een vertrouwd gezicht. Zij zijn ondertussen op onze komst gesteld. Toch gebeurt het nog regelmatig dat deuren gesloten blijven. De gesprekken zijn erop gericht het vertrouwen te winnen en een relatie met deze vrouwen op te bouwen en gaan dan ook over allerlei alledaagse dingen, zoals het weer, nagels, vervelende klanten en familie. Soms lukt het om over hun motivatie te spreken; Wat heeft ervoor gezorgd dat je hier terecht bent gekomen?. Het is vaak niet eenvoudig voor de vrouwen om hierover een open gesprek te voeren. Veel vrouwen proberen mij in eerste instantie ervan te overtuigen dat ze tevreden zijn met het werk en daar zelf voor gekozen hebben. Echter, de wereld van de prostitutie is één grote leugenwereld is, vol van schijn die bedriegt. Dagelijks hebben we gesprekken waarin vrouwen uiteindelijk eerlijk vertellen de kerk die toekomst heeft PAGINA 3

4 hoe wanhopig ze zijn en ellendig ze zich voelen. Vaak bidden we op zo n moment met hen, om de Heilige Geest de ruimte te geven iets te bewerken. We hebben momenten meegemaakt dat vrouwen werden aangeraakt door God zelf, ze hun spullen inpakten en met ons meegingen. Op die momenten ervaar je een stukje hemel op aarde. Echter, veel vrouwen werken nog gewoon achter het raam. Ook na bijzondere en open gesprekken. De volgende dag staan ze dan weer met een glimlach achter het raam. Een lach waarachter wanhoop en ellende schuilgaan. Wat is het doel van jullie werk in Amsterdam? In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is ons hoofddoel niet om vrouwen zo snel als het kan uit de prostitutie te halen. Ons doel gaat verder We streven naar vrijheid voor deze vrouwen. Vrijheid van de wereld van uitbuiting, misbruik en afwijzing. Het gaat ons daarom om het aangaan van een relatie met deze vrouwen. Dit is de sleutel om hen te kunnen bereiken. Een relatie is nodig om te kunnen delen van de overvloed, de overvloed die wij hebben ontvangen als we leven van genade, vergeving en genezing. De liefde van God kan ook de angst en pijn van deze vrouwen genezen. Het aangaan van een relatie betekent dat we vriendschappen sluiten met deze vrouwen en ons leven met elkaar delen. Als ik voor een vrouw sta te bidden in haar kamertje, en ze staat in haar bikini, dan snap ik het evangelie en de opdracht van Jezus. Deze vrouwen leren mij om te delen, te geven, te ontvangen omdat zij mij elke keer herinneren aan mijn eigen gebrokenheid. Het is dan niet zo moeilijk om dichtbij God te blijven. Je hebt namelijk geen keus als gevolg van de confrontaties met je eigen gebrokenheid. In de kerk kost het me soms veel meer moeite om de opdracht van het evangelie te begrijpen, omdat we het vaak nog zo moeilijk vinden om ons hart te delen. Er zijn veel mooie momenten met deze vrouwen. Zo vroeg laatst een meisje dat kortgeleden is gestopt met de prostitutie en iets met Jezus heeft gekregen: Dus als door Jezus al mijn zonden vergeven zijn, ben ik eigenlijk weer maagd? en een ander: Kan ik niet opnieuw geboren worden? vrouwen uitstappen of niet, ze zijn alle moeite, inzet en energie waard! In Gods koninkrijk bestaan geen hopelozen gevallen, want er is altijd genoeg genade. Trouwens niet alleen deze vrouwen zijn deze inzet waard Hoe lukt het je om vol te houden in je werk en geloof? Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Er zijn tijden geweest dat ik het nauwelijks aankon. Nog steeds blijft het een uitdaging. Ik zelf kan hun ellende namelijk niet dragen. Maar, ik raak er steeds meer van doordrongen dat voor God geen ellende te groot is, dat helpt mij om het over te geven. Hoe groter de nood of zonde, hoe groter de genade zegt Paulus. Zonde, pijn en teleurstelling houden ons van God af. Vaak hoor ik zeggen: Als God bestaat waar is Hij dan? Waarom heeft Hij een bepaalde situatie laten gebeuren? Maar Jezus is naar de wereld gekomen, te midden van alle problemen. En in Zijn naam proberen we de weg vrij te maken voor deze vrouwen, zodat deze verloren dochters herenigd kunnen worden met onze Hemelse Vader. Om het te kunnen volhouden is intimiteit met God, mijn Vader, heel belangrijk. Het zoeken van Zijn hart en het delen van mijn hart. Belangrijk is vertrouwen, overgeven, volharding en bereid zijn offers te brengen. Dat is niet altijd makkelijk. Volgelingen van Jezus is ook geen gemakkelijk pad beloofd. Maar ik weet dat God mij hiervoor geroepen heeft. Ik ben dankbaar voor de vele steun van lieve mensen en het geweldig team om mij heen. Zij moedigen mij elke dag weer aan. Wat zou je de lezers mee willen geven? In het koninkrijk van God zijn de regels anders dan je gewend bent. Vaak denken we dat we door te verzamelen een rijker mens worden, maar Jezus leert ons dat geven beter is dan ontvangen. Ik zeg vaak: Wat je doet (of niet doet) is wat je gelooft. Waar je tijd aan besteed, daar is je hart. Hoeveel tijd besteed je aan het navolgen van Jezus, wat mag het jou kosten? Waartoe dwingt de liefde jou? John Kamphuis Amsterdam Of de vrouwen vervolgens gaan stoppen met het werk in de prostitutie is aan God, dat moet ik elke keer weer loslaten. Het enige waar ik verantwoordelijk voor ben, is dat wij elke keer klaarstaan dat als een vrouw wil stoppen, er een netwerk is en er praktische oplossingen zijn. Het gaat niet om wat wij bereiken of om hoe effectief of succesvol we zijn. Het gaat erom dat we trouw zijn in de dingen die God op ons pad brengt. Of deze de kerk die toekomst heeft PAGINA 4

5 Christelijke bevlogenheid? Buiten de steeds kleiner wordende groep van trouwe kerkgangers maakt niemand zich zorgen over de voortgaande secularisatie. Het geloof is uit het openbare leven verbannen. Wat er in de kerk gebeurt, interesseert niemand. Alleen in extreme situaties trekt de kerk nog publieke aandacht. Zoals rond het misbruik in katholieke internaten en de opvattingen over de rol van de vrouw in orthodox-protestantse kring. Verder wordt de kerkgang gezien als een hobby. De één gaat tennissen en de ander naar de kerk. Ieder moet maar doen wat hij of zij leuk vindt. Waarom zou er reden zijn tot zorg over de verdere ontkerkelijking van Nederland? Het ware socialisme Vastgesteld moet worden dat de ontkerkelijking geen recent verschijnsel is. In de 19e eeuw verloren veel landarbeiders hun baan door de mechanisatie van de landbouw. Om aan armoede te ontsnappen, trokken die werklozen massaal naar de steden. Daar was volop werk in de bouw, de industrie en de scheepsbouw. Veel van die migranten hebben toen niet alleen de band met hun traditionele dorpssamenleving doorgesneden, maar ook die met hun traditionele kerk. Toen de Groninger predikant dr. S.D. van Veen in 1891 voor de plaatselijke afdeling van de Sociaal-Democratische Bond een voordracht hield over Het Christendom en de sociale nooden, stelde hij vast dat velen nog nooit van het Evangelie hadden gehoord. Ontkerkelijking is een proces dat zich in de 19e eeuw overal in Europa heeft voorgedaan, ook in Nederland. In Nederland was de secularisatie lange tijd echter veel minder omvangrijk was dan elders in Europa. Het gedeelte van de Nederlandse bevolking dat trouw ter kerke ging, was in 1950 aanzienlijk groter dan in andere Europese landen! Rond het jaar 2000 was dat beeld echter volstrekt veranderd: nergens in Europa gaan zo weinig mensen naar de kerk als in Nederland. Ook in dit opzicht volgt de Nederlandse samenleving niet het Europese patroon. Er is dus iets bijzonders aan de hand met Nederland. Zowel de grote kerkelijkheid in de eerste helft van de 20e eeuw als de sterke ontkerkelijking in de tweede helft vraag om een toelichting. Toen dr. Van Veen in 1891 zijn voordracht voor de plaatselijke afdeling van de Sociaal-Democratische Bond had gehouden, ging het gerucht dat hij socialist was geworden. Om dat gerucht de kop in te drukken, heeft hij vervolgens in de Martinikerk gepreekt over Hand. 2:44: En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. Boven die preek, die naderhand in druk is verschenen, schreef hij: Het ware socialisme. Voordat hij deze tekst behandelt, stelt hij zijn hoorders de vraag of zij de volle betekenis en de ruime omvang van het Evangelie wel kennen en in hun eigen leven herkennen. De tekst geeft hem vervolgens aanleiding om de levenshouding van de vroege christenen aan de gemeente ten voorbeeld te stellen. Naar zijn mening moeten we ons in de kerk niet alleen bezig houden met de hemelse dingen, maar ook aandacht hebben voor de aardse toestanden om ons heen. Die aardse toestanden moeten we niet aards bekijken, maar beschouwen in het licht van het Evangelie en geïnspireerd door de Heilige Geest. Achteraf gezien had dr. Van Veen het erg makkelijk. Uit zijn eigen pastorale ervaring kon hij een staalkaart van sociale misstanden opnoemen. Weduwen die dagelijks in de fabriek aan de slag moesten om te voorkomen dat de kinderen verhongerden, gezinnen die verpauperden omdat de kostwinner arbeidsongeschikt was geworden, oppassende gezinnen die zo zeer verarmd waren dat er geen beddengoed meer in huis te vinden was. Zaken als luiheid en drankzucht waren hem niet onbekend, maar hij was er stellig van overtuigd dat velen in de gemeente buiten eigen schuld gebrek leden. En wie hem niet op zijn woord geloofde, riep hij op om zelf de armen te bezoeken en goed te kijken wat er miste en wat de oorzaak was. Omstreeks 1900 waren er in Nederland veel bevlogen predikanten die midden in de samenleving stonden en wisten waar het fout ging. Nederland veranderde in die tijd snel en er ontstonden nieuwe noden waar de samenleving geen antwoord op had. Die bevlogen predikanten waren geen socialist, zoals dr. Van Veen nadrukkelijk stelt, maar ze waren ervan overtuigd dat een hervorming van de maatschappelijke verhoudingen buiten God om onvruchtbaar zou blijken. Daarom hebben zij in de schat van het Evangelie niet alleen gezocht naar de vanouds vertrouwde zaken, maar daarin ook nieuwe dingen opgediept (Matt. 13:52). Gelukkig hebben veel gemeenteleden zich door die predikanten de weg laten wijzen. Meer dan in andere Europese landen richtte het kerkelijke leven in Nederland zich in de eerste helft van de 20e eeuw op de eigentijdse noden van de samenleving. Het functioneren van de samenleving was gediend met de aanwezigheid van de kerk. Dat maakt begrijpelijk waarom de kerkelijkheid in Nederland lange tijd zo groot is geweest. Zijn alle problemen verdwenen? Ook in de tweede helft van de 20e eeuw veranderde de Nederlandse samenleving ingrijpend. De welvaart nam sterk toe en de welvaartsstaat zette de kerk buiten spel. Van de wieg tot het graf worden we door de staat de kerk die toekomst heeft PAGINA 5

6 verzorgd. Alle problemen op slag verdwenen? Bestaan er geen maatschappelijke noodsituaties meer? Of kennen we die niet! Het zal ons toch niet gebeuren dat we geen weet hebben van de noden waar onze broeders en zusters mee tobben?! Daarom is het advies van dr. Van Veen nog steeds actueel: ga bij de mensen op bezoek, luister goed en kijk eens rond. Als je weet wat het probleem is, kun je nadenken over een oplossing. Die oplossing moet dan niet aards zijn, maar worden geplaatst in het licht van het Evangelie en geïnspireerd door de Heilige Geest. Net als de heer des huizes in de gelijkenis kunnen we dan in de schat van het Evangelie op zoek naar nieuwe dingen. Want buiten God om is het weinig vruchtbaar om te zoeken naar fundamentele veranderingen in de verhouding tussen mensen. Heeft de welvaartsstaat de kerk buiten spel gezet of heeft de gemeente zich dat zelf aangedaan? Is de samenleving nog gediend met de aanwezigheid van de kerk? Als het in de kerk alleen gaat om buitenaardse zaken, dan zal niemand zich zorgen maken over de voortgaande ontkerkelijking. Mijns inziens is de conclusie van dr. Van Veen nog steeds van belang: De geloovigen in Christus Jezus hebben het zichzelven te wijten, dat er niet meerderen komen tot het geloof, waardoor de zondaar voor God gerechtvaardigd wordt. Geen boodschap voor de samenleving? In 1914 ontving ds. C. Lindeboom een beroep uit Amsterdam en op 10 mei van dat jaar werd hij bevestigd in de Keizersgrachtkerk door dr. B. Wielenga. In zijn preek stelde dr. Wielenga dat de kerk onmachtig is aan de religieuse behoefte van den modernen mensch naar behooren te voldoen, omdat zij geen ware cultuurdraagster, maar slechts bewaarder van de dorre dogma s uit een dood verleden is. Een scherpe aanklacht, maar tegelijkertijd een helder signaal. De kerk moet niet verworden tot een vereeniging ter beoefening van den godsdienst, maar behoort cultuurdraagster te zijn en daarmee richtingwijzer voor het leven en samenleven van de mens. Bij het opdiepen van schatten uit de rijkdom van het Evangelie gaat het niet alleen om het oude, maar ook om het nieuwe. Het getuigenis van de christelijke gemeente dient betrokken te zijn op de vragen van de eigentijdse samenleving, een opdracht die niet door de tijd is achterhaald. Ds. C. Lindeboom was de bouwpastor van de Waalkerk in de Rivierenbuurt. In 1936 werd daarvoor de eerste steen gelegd, maar in 1989 moest dat godshuis worden afgebroken vanwege het verminderde kerkbezoek. Al bij zijn emeritaat in 1937 toonde ds. Lindeboom zich bezorgd over het sterk teruglopende kerkbezoek in Amsterdam. Steeds meer mensen verhuisden naar de randgemeenten. Daar werden weliswaar nieuwe kerken gesticht, maar het kerkelijke leven in Amsterdam leed daaronder. Na de oorlog versnelde zich dat proces. De verkrotte binnenstad van Amsterdam werd gesaneerd en in de tuinsteden ontstonden nieuwe kerken. Maar toen de suburbanisatie in de jaren 1970 goed op gang kwam, had de kerk geen boodschap meer voor de samenleving en de samenleving geen boodschap meer aan de kerk. De omvorming van het Oostelijke Havengebied tot een aantal wooneilanden heeft in de jaren 1990 niet geleid tot de stichting van ook maar één kerk. De pogingen om op IJburg de kerk weer present te laten zijn, verlopen moeizaam. Is de samenleving nog gediend met de aanwezigheid van de kerk? G.J. Borger Musselkanaal de kerk die toekomst heeft PAGINA 6

7 De betekenis van kerkplanting voor de toekomst van de christelijke traditie in Europa Dit was de ondertitel van de rede die prof. Stefan Paas in 2011 uitsprak ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de missiologie aan de Vrije Universiteit. Paas legt een verband tussen kerkplanting en de toekomst van de christelijke traditie. Rede voor de redactie om in dit nummer over de toekomst van de kerk de rede van Paas samen te vatten. Europeanen zijn post-christelijk. Zoveel is een ieder die maar een beetje op de hoogte is van de situatie in Europa wel duidelijk. Maar, zo stelt Paas vast, dit betekent niet dat diezelfde Europeanen de religie verlaten. Zij omarmen en potpourri van religieuze of semi-religieuze ideeën. Ook zijn er postchristelijke zoekers die weliswaar de traditionele vormgeving van het Christelijk geloof niet meer zien zitten, maar nog wel leven volgens normen en waarden die aan de christelijke traditie zijn ontleend. Deze situatie in Europa vraagt van de kerken een visie op christelijke zending. Want Europa is zendingsveld geworden. Paas: Dat is niet alleen zo omdat er zo weinig christenen overblijven, maar ook omdat Europa staat voor uitdagingen van een morele en religieuze aard. Contextualisatie en geloofwaardigheid De eerste vraag die Paas aan de orde stelt in het kader van de visie op zending in Europa is hoe die verkondiging van het christelijk geloof vorm kan krijgen in een plurale samenleving. Hoe worden nieuwen contexten en nieuwe generaties bereikt? Hoe worden bruggen geslagen naar al die verschillende groepen, levensbeschouwingen, culturen en generaties die onze maatschappij rijk is? Dit betreft de vraag naar contextualisatie van het evangelie. Paas signaleert tegelijkertijd het grote belang van een tweede vraag, de vraag naar de geloofwaardigheid van de boodschap, de integratie tussen verkondiging en gemeenschappelijk leven. Hij citeert Sojourner Jim Wallis die zegt: Onze Bijbel ligt open voor iedereen om te onderzoeken, en dat geldt ook voor het leven van de kerk ( ). De kloof tussen die twee heeft een enorme geloofwaardigheidscrisis veroorzaakt ( ). De kracht van evangelisatie vandaag wordt getest door deze vraag: Wat hebben wij uit te leggen aan de wereld over onze levensstijl?. De vorming van (nieuwe) gemeenschappen is volgens Paas noodzakelijk bij het vinden van een antwoord op de vragen naar contextualisatie en geloofwaardigheid. Nieuwe generaties worden alleen bereikt wanneer de kerk onbeschermd leeft te midden van de wereld, waar het geloof een dialoog is met het leven (en niet alleen een interne dialoog binnen de geloofsgemeenschap), waar het evangelie de context raakt en wordt geraakt door de context (James Douglas Hall). En zo komen aldus Paas kerkplanting (het vormen van nieuwe gemeenschappen) en evangelisering bij elkaar. Maar daar blijft het niet bij. Het dynamische proces van kerkplanting, waarin wordt gezocht naar de juiste vormen van gemeentevorming, leidt ertoe dat ook het kerk-zijn zelf aan de orde komt. Kerkplanting speelt volgens Paas een rol bij vernieuwing van de kerk. En vernieuwing gaat verder dan aanpassing van het bestaande. De situatie in de kerk in Europa is te ernstig, slechts het aanbrengen van wat wijzigingen is onvoldoende. Paas: Er zijn vernieuwingen nodig: veranderingen die verder gaan dan aanpassingen van het bestaande. Broedplaatsen voor vernieuwing Dat brengt Paas op de vraag hoe vernieuwing tot stand komt. Diepgaande vernieuwingen worden voorbereid en uitgeprobeerd in kleine groepen, die in eerste instantie door het grootste deel van een organisatie met veel argwaan en achterdocht worden bekeken. Paas verwijst naar Alan Hirsch die zegt uit geschiedenis van de zending volgt dat alle grote zendingsbewegingen beginnen aan de randen van de kerk, onder de armen en de gemarginaliseerden, en zelden of nooit in het centrum. Paas: Zo kijk ik vandaag graag tegen kerkplanting aan: als het inrichten van een missiologisch laboratorium. Die benadering van kerkplanting als een broedplaats van ecclesiologische vernieuwing vindt steeds meer ingang. Kerkplanting brengt zending in het hart van de kerk. Een kerk die zich toewijdt aan kerkplanting moet wel nadenken over zichzelf. Dit geeft de kerk Europa de gelegenheid om zichzelf opnieuw uit te vinden. Wat is de identiteit van de kerk in een seculier Europa? Zo kan de kerk de vitaliteit van het evangelie opnieuw ervaren. Kerkplanting is een weg waarlangs de kerk zich kan reformeren. Paas wijst er daarnaast op dat kerkplanting de kracht van kleine gemeenten duidelijk kan maken. Kleine gemeenten zijn weliswaar mogelijk riskant en kwetsbaar en niet zonder gevaar (Paas noemt sectarisme, manipulerend leiderschap, verstikkende relaties), maar juist de kerk die toekomst heeft PAGINA 7

8 kleine gemeenschappen weerspiegelen makkelijker het leven van de eerste gemeenten. Paas: Groei is niet alles; er is zoiets als kerkelijke obesitas. Méér kerken hebben we volgens Paas voorlopig niet nodig in Nederland. We hebben schreeuwend behoefte aan contextuele en geloofwaardige kerken. Meer dan ooit hebben we broedplaatsen nodig van creativiteit, opoffering en bezieling, aan de organisatorische rand van het kerkelijk leven. Dat, en niets anders, is de rechtvaardiging voor kerkplanting in een post-christelijke samenleving. Aan het slot van zijn rede gaat Paas in op de vraag waar vandaag praktijken van kerkplanting zijn te ontdekken. Deze initiatieven moeten volgens hem voldoen aan drie voorwaarden. In de eerste plaats moeten vragen aan de orde komen die zich met behulp van bestaande kennis niet laten oplossen. In de tweede plaats moet er sprake zijn van een bij elkaar komen van verschillende, soms tegenstrijdige karakters, ideeën, theologieën en culturen. In de derde plaats moet er voldoende overeenstemming zijn over waarden en doelen in die cultuur. Hij wijst op een aantal voorbeelden ( zonder dat ik al teveel zeg over de concrete vernieuwingen die dit oplevert ) waaronder multiculturele gemeenten en kleinere gereformeerde kerkplantingen. Bij multiculturele gemeenten signaleert Paas een interessante spanning tussen niet-westerse en Westerse verwachtingen omtrent kerk en missie, bijvoorbeeld in de vraag naar vormen van leiderschap. Die praktijken staan nog in de kinderschoenen, maar dat hier sprake is van een laboratorium waaruit nieuwe benaderingen van ambt, leiderschap en structuur ontstaan, geloof ik vast. Over de kleinere gereformeerde kerkplantingen: Hier ervaar je aan den lijve dat oude tegenstellingen tussen orthodox en vrijzinnig, evangelisch en gereformeerd en laagkerkelijk en hoogkerkelijk nauwelijks nog functioneren. Er ontstaat een nieuwe, rijke mix van theologie en praktijken, die er institutioneel nog heel kerkelijk uitziet, maar in cultuur, samenleven en de wijze waarop men in de omgeving staat, veel verschilt van de meeste gangbare kerken. Kennis en ervaring die met deze nieuwe initiatieven worden opgedaan, moeten worden doorgegeven. Daarvoor zijn met name persoonlijke contacten van belang: goede netwerken tussen bestaande en nieuwe gemeenten. Paas: Vertrouwen is nodig en een zekere afstand. Nieuwe projecten moeten niet voortdurend bevraagd worden op hun onmiddellijk opbrengst; dat dooft de creativiteit. Bedenk dat het hier gaat om een lange-termijnperspectief: het duurt vaak tientallen jaren voordat echte vernieuwingen doordringen naar het centrum. Jan Gooijer Abcoude De rede van prof. Paas met als titel "Kerkvernieuwing door kerkplanting" is gepubliceerd op In het Contactblad staat de vraag centraal wat het betekent om gemeente van Jezus Christus te zijn in een grote, geseculariseerde stad als Amsterdam en welke rol de gereformeerde traditie daarin speelt. Deze vraag wordt met name belicht vanuit de Noorderkerk- en Jeruzalemkerkgemeente en vanuit de concrete geloofspraktijk en de persoonlijke geloofsbeleving. Het Contactblad verschijnt vijf maal per jaar. De uitgave ervan wordt mogelijk gemaakt door de Afdeling Amsterdam van de Gereformeerde Bond. Het richtbedrag voor een abonnement is 15 euro per jaar. Toezending van een digitaal exemplaar is aan te vragen via Redactie G.J. Borger J. Gooijer J. Kamphuis D. de Ruiter Redactieadres Stigterhof JC Abcoude Abonnementenadministratie P. Verhoog Oostzaanstraat WJ Amsterdam IBAN NL22INGB t.n.v. penningmeester Geref. Bond Amsterdam. Op dit rekeningnummer zijn ook giften welkom. de kerk die toekomst heeft PAGINA 8

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding De enquête waarvan de resultaten hier gepresenteerd worden, is georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Vrije

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

MET TWEE BENEN IN DE WERELD

MET TWEE BENEN IN DE WERELD 62 MET TWEE BENEN IN DE WERELD 63 VRAGEN AAN EEN CHRISTELIJKE LERAAR OP EEN NIET-CHRISTELIJKE SCHOOL Marloes Hoencamp 64 Wie ben je? En waar geef je les? Mijn naam is Marco van der Spek, 26 jaar, en ik

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

LICHT IN DE STAD

LICHT IN DE STAD LICHT IN DE STAD 2010-2015 Visieplan CGK De Graankorrel Hoofddorp Wat wij verlangen (visie) 2010-2015 Wij verlangen er naar als gemeente licht in de stad te zijn te zijn: aantrekkelijk, inspirerend en

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Maak discipelen LES 7 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Welke opdracht geeft Jezus

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

De Bijbel Open (23-02)

De Bijbel Open (23-02) 1 De Bijbel Open 2013 8 (23-02) Zoals u wellicht weet vieren veel christenen dit jaar het feit dat de Heidelbergse Catechismus (HC) 450 jaar geleden werd gepubliceerd. Ik denk dat er nauwelijks een ander

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. De verhalen van vandaag uit het evangelie van Marcus

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst )

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) 1 Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 12 september 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Bij Marcus 5 : 21-43 Voor mensen met school-gaande kinderen nadert de zomervakantie. Hier in de kerk blijven al enige tijd wat meer stoelen leeg om dat dan

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Maak discipelen LES 7 DEEL 5 DISCIPLE MENTOR OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Welke opdracht geeft

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje?

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje? Inleiding Onze samenwerkings gemeente NGK en GKV Neede e.o. is op weg van een samenwerkings gemeente naar een gemeente met miniwijken. Dit is voor ons een nieuwe ontwikkeling en om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

1 Vandaag. Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6

1 Vandaag. Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6 1 Vandaag Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6 Met het oog op het afscheid Deze woorden heeft de Heere Jezus gesproken kort

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is bijzonder om te ontdekken, hoe veel overeenkomsten er zijn, tussen het verhaal van de opstanding zoals Matteüs dat vertelt, en het boek Daniël,

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?)

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Samenvatting plaats voor kringen in geref. kerk - Harmanny Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Bijbelse beelden voor gemeente en kringen Welke vorm heeft de gemeente volgens de Bijbel?

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen zijn,

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL a. De gemeente draagt de naam Baptisten gemeente Elim en is gevestigd te Drachten. b. De gemeente is een kerkgenootschap in de

Nadere informatie

De schijf begint met Woord en Gebed - De Bijbel en Bidden - we leren het onze kinderen: Lees je Bijbel, bid elke dag.

De schijf begint met Woord en Gebed - De Bijbel en Bidden - we leren het onze kinderen: Lees je Bijbel, bid elke dag. PREEK DOOR DE WEEK+ ZONDAG 23 OKTOBER 2016 Thema: dat zij U kennen... Spreker: Wigle Tamboer Bijbeltekst: Johannes 17:1-9 (HSV) 1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als Inhoud 1. God is getrouw 1 Korinthe 1:1-9 11 2. Niet in Paulus naam gedoopt 1 Korinthe 1:10-16 14 3. De dwaasheid der prediking 1 Korinthe 1:17-31 17 4. Jezus Christus, en Die gekruisigd 1 Korinthe 2:1-5

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie:

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie: Doel A: Geboren in het Koninkrijk : studenten zowel kerkelijk als niet-kerkelijk komen tot persoonlijke geloofsovergave aan Jezus en leren dit proces voor zichzelf verwoorden. Doel A bestaat uit vier inhoudelijke

Nadere informatie

Maarten Luther 1483-1546

Maarten Luther 1483-1546 Maarten Luther 1483-1546 Eén van de belangrijkste ontdekkingen van Maarten Luther - (1483-1546) is het onderscheid tussen wet en evangelie. Voor Luther is de onderscheiding van wet en evangelie

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014 Ontmoeting met de opgestane Heer zondag 6 april 2014 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 2 3 Hoe zal het geweest zijn voor die twaalf?

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Inleiding Als kerkenraad hebben we u tweemaal de naam bekendgemaakt van de predikant die we beroepen hebben, broeder

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 42 (26-10)

De Bijbel open 2013 42 (26-10) 1 De Bijbel open 2013 42 (26-10) Hoe kunnen wij concreet Jezus volgen? Die vraag kwam bij enkele luisteraars boven toen zij een preek gehoord hadden over de roeping van Mattheus tot discipel. Ik vind dit

Nadere informatie