general conditions ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN e-babe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "general conditions ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN e-babe"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN, gevestigd te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer Partijen gaan een overeenkomst van opdracht aan als bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek: "De overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten, die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken." Totaal 9 pagina s

2 Artikel 1: Definities 1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene Partij,, zich jegens de andere partij, opdrachtgever, verbindt marketing communicatie advies en concepting met online specialisme - opdrachten te (doen) verrichten. 1.2 Opdracht: de marketing communicatie advies en concepting met online specialisme - opdracht tot het tijdelijk vervullen van leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 1.3 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van opdrachten als bedoeld in artikel : de (rechts- )persoon die de opdracht als bedoeld in artikel 1.1. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht. mag ten alle tijden derden inzetten voor het uitvoeren van de opdracht als bedoeld in artikel 1.2 voor Opdrachtgever. 1.5 : de (rechts-) persoon die de opdracht als bedoeld in artikel 1.2 voor opdrachtgever uitvoert. 1.6 Partijen: Opdrachtgever en. 1.7 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht. 1.8 Schade: alle directe en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade of direct/indirect verlies door derden. 1.9 Werkdag: twee dagdelen van vier uren, tenzij anders overeengekomen 1.10 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: en de benodigde derden als bedoeld in artikel 1.4. opdrachtgever: de wederpartij Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door opdrachtnemer leveren van diensten die betrekking hebben op marketing communicatie advies en concepting met online specialisme in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 2.2 Een verwijzing door opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van opdrachtnemer en ondubbelzinnig verwerpt. 2.3 In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover schriftelijk overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever en andere op documenten van opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard. 2.4 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.5 Aanvaarding van een offerte later dan veertien dagen na het uitbrengen daarvan bindt opdrachtnemer niet en geldt als een aanbod van de opdrachtgever. 2.6 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken als partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. 2.7 Prijsopgaven en -indicaties kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in werkzaamheden. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 2.8 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is opdrachtnemer gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht. 2.9 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven De opdracht wordt niet in overwegende mate aangegaan met het oog op een bepaalde persoon die met opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep uitoefent. Toepassing van artikel 7:404 BW is derhalve uitgesloten. Artikel 3: Overeenkomst 3.1 Door aanvaarding van de offerte komt een overeenkomst van opdracht tot stand tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

3 3.2 De inhoud van de offerte geldt als inhoud van de overeenkomst. 3.3 Ook wanneer de opdrachtgever de offerte niet schriftelijk, maar anderszins aanvaardt, dan geldt de inhoud daarvan na aanvang van de werkzaamheden door opdrachtnemer als inhoud van de overeenkomst. 3.4 Afwijkingen van de offerte dienen schriftelijk te worden overeengekomen. 3.5 Indien geen offerte is uitgebracht, wordt de opdracht vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. 3.6 Indien opdrachtgever opdrachtkracht van gedurende deze overeenkomst in vaste dienst neemt geldt een fee van opdrachtgever aan van 24% van het totale jaarsalaris inclusief vakantiegeld, 13e maand en eventuele bonus. Deze fee neemt per gewerkte maand door opdrachtnemer als interim manager met 1% af, zodat na een 2 jaar interim management onder deze overeenkomst of diens verlenging geen fee voor het in vaste dienst nemen meer verschuldigd is. 3.7 Opdrachtgever alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, verbindt zich om na beëindiging of ontbinding van deze overeenkomst, welke door bemiddeling van tot stand is gekomen, gedurende een periode van 18 maanden, geen werk of dienstverlenende relatie te onderhouden of aan te gaan met opdrachtnemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van e- babe en na vervulling van de door te stellen voorwaarden. Indien opdrachtgever in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in dit artikel handelt, zal deze aan zonder dat enige ingebrekestelling is vereist voor iedere overtreding een boete verbeuren ten bedrage van ,-, alsmede een boete ten bedrage van 1.000,- voor elke dag dat de overtreding heeft plaatsgevonden en voortduurt. In plaats daarvan is gerechtigd om volledige schadevergoeding te vorderen. Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst 4.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 4.2 Opdrachtnemer zal worden vervangen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. In dit geval wordt vooraf overleg gevoerd met opdrachtgever en opdrachtnemer. 4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door anderen dan opdrachtnemer. 4.4 De opdrachtgever is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen. 4.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 4.6 Al het (beeld-)materiaal dient rechtenvrij aangeleverd te worden. 4.7 In een overleg waarbij steeds aanwezig of vertegenwoordigd zijn, opdrachtgever en opdrachtnemer, wordt periodiek gerapporteerd aan opdrachtgever inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen. 4.8 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de opdracht geheel zelfstandig, en voert de opdracht, binnen hetgeen is afgesproken, naar eigen inzicht uit. 4.9 Opdrachtnemer kan niet groei in site bezoekers, deelnemers, inschrijvingen, positieve houdingen, posities van zoekmachines garanderen Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit anders bron hebben verkregen. Artikel 5: Termijnen 5.1 Een door opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking. 5.2 Door overschrijding van een opgegeven of overeengekomen termijn komt opdrachtnemer niet in verzuim. opdrachtnemer raakt eerst door ingebrekestelling bij aangetekend schrijven en overschrijding van een daarin gestelde fatale termijn in verzuim. 5.3 De geschatte uren en uurtarieven en overige kosten voor de opdracht mogen ten alle tijden herzien worden door opdrachtnemer en mogen elke 3 maanden opnieuw onderhandeld worden. Artikel 6: Verlenging en beëindiging 6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

4 anders overeenkomen. 6.2 De opdrachtgever is slechts bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien opdrachtnemer na herhaalde schriftelijke aanmaning haar verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht niet nakomt. 6.3 In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen Partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien: 1. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard; 2. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 3. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd; 4. conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en / of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij. 6.4 Opdrachtgever legt aan opdrachtnemer geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht en / of de beroepsethiek. 6.5 Indien één der Partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de vorige leden 7.2 genoemde redenen, is deze Partij jegens de opgezegde Partij niet tot enige schadevergoeding gehouden. 6.6 Opdrachtnemer heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. 6.7 Opzegging geschiedt door middel van een aangetekend schrijven onder vermelding van de redenen van opzegging. (Termijn binnen 1 maand) 6.8 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door geleden schade, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot winstderving. 6.9 Ieder tekortkoming in de nakoming van de betalingsverplichting of enige andere verplichting van de opdrachtgever geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst per direct te ontbinden Indien de tekortkoming aan de opdrachtgever valt toe te rekenen, zal deze verplicht zijn een schadevergoeding te betalen, welke bestaat in het positief contract belang van opdrachtnemer, derhalve het honorarium en de kosten welke door de opdrachtgever betaald hadden moeten worden bij volledige nakoming van de overeenkomst Indien de overeenkomst eindigt door opzegging ingevolge lid 6.8 van dit artikel, is het de opdrachtgever niet langer toegestaan hetgeen in het kader van de opdracht is geproduceerd te gebruiken, eventuele licenties komen te vervallen. Artikel 7: Betalingen 7.1 Opdrachtnemer houdt voor de opdracht per maand een tijdverantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht waar praktisch. 7.2 De betalingscondities van een website van zijn: 50% bij offerte goedkeuring 40% bij test site oplevering 10% bij oplevering site 7.3 Opdrachtnemer declareert maandelijks de door haar in die maand verrichte werkzaamheden. Betaling van het factuurbedrag dient - zonder recht op korting of verrekening- te geschieden binnen tien werkdagen na de factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling is ontvangen is de opdrachtgever in het verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente van 2%/dag. Declaraties zijn te allen tijde voorzien van een specificatie. 7.4 Blijft de opdrachtgever na 2 de herinnering die geldt als aanmaning in gebreke met de voldoening van zijn betalingsverplichting, dan zal deze een boete verschuldigd zijn van 10% van het onbetaald gebleven factuurbedrag, minimaal gesteld op EUR 200 (tweehonderd euro). 7.5 Bij aanvang van de opdracht kan door opdrachtnemer in overeenstemming met opdrachtgever een voorschot in rekening gebracht worden ter grootte van de geschatte declaratie van één maand. Verrekening van dit voorschot vindt plaats met de slotdeclaratie. 7.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 7.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 7.8 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte - zonder enig recht op korting of verrekening- voor rekening van opdrachtgever, een en ander conform het liquidatietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5 7.9 Tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde dan ook aan opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen, verleent opdrachtgever bij deze bij voorbaat aan opdrachtnemer op diens eerste verzoek een stilpandrecht op alle goederen die tot het vermogen van opdrachtgever behoren. Opdrachtgever neemt nu voor alsdan de onherroepelijke verplichting op zich aan een registratie van voormeld pandrecht haar prompte medewerking te verlenen Indien opdrachtnemer genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten doordat de opdrachtgever niet of niet tijdig alle voor het vervullen van de opdracht benodigde informatie heeft versterkt, of niet dan wel niet tijdig alle benodigde medewerking heeft verleend, zullen die werkzaamheden apart in rekening worden gebracht, op basis van het gebruikelijk door Opdrachtnemer gehanteerde tarief Vanaf het moment dat de opdrachtgever in gebreke blijft enige betalingsverplichting jegens opdrachtnemer tijdig en volledig te verrichten, is het de opdrachtgever niet langer toegestaan hetgeen in het kader van de opdracht is geproduceerd te gebruiken. Verstrekte licenties komen alsdan te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever dit niet rechtvaardigt Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van het tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen e.d Jaarlijks is gerechtigd voor haar diensten en producten de prijzen en tarieven te mogen verhogen. Artikel 8: Klachtenprocedure 8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. 8.2 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 8.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10. Artikel 9: Incassokosten 9.1 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen, zijn door rekening van opdrachtgever. 9.2 Opdrachtnemer en opdrachtgever komen in verband met het bepaalde in artikel 9.1 overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 250,-. Artikel 10: Aansprakelijkheid 10.1 Opdrachtnemer voert de overeengekomen opdracht naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht, uit Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft daarom geen garantie betreffende de resultaten van de opdracht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor: a. fouten in het materiaal die door de opdrachtgever ter hand is gesteld; b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. e. fouten in het ontwerp of tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven. f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

6 g.fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdracht gever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald product achterwege heeft gelaten en deze fouten in het daadwerkelijke product waarneembaar zou moeten zijn geweest. h.technische fouten van toeleveranciers, ook niet indien verkoop daardoor belemmerd wordt, ook niet bij e-commerce / e-shop sites. i. kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor wat voor een reden dan ook bij terugloop of belemmering van terugloop van verkopen van klanten dan wel toeleveranciers. j. de voorwaarden van leveranciers zijn op te vragen bij deze leveranciers, o.a. Dutchy Design te Amsterdam, Taurus Media te Amsterdam, Com Heroes te Noordwijk, Picasse te Amsterdam en IQMedia te Zwolle. k. is niet verantwoordelijk voor de diensten van de leveranciers. l. indien opdrachtgever het opgeleverde in gebruik neemt, geldt dit als acceptatie van het product en geldt de datum van oplevering, ingebruikname als datum van acceptatie. m. garandeert niet dat haar werk zonder gebreken zal werken en/of alle gebreken kunnen worden opgelost of verbeterd De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot 30% van de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft In afwijking van hetgeen hierover in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot 30% van het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en stelt deze zo nodig schadeloos voor alle aansprakelijkheid, ontstaan door handelingen van personen die naast opdrachtnemer zitting hebben in dezelfde bestuurlijke organen van opdrachtgever Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de in verband met de onderhavige overeenkomst op haar rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekerings- en belastingwetgeving. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken ter zake Indien de opdrachtgever enige tekortkoming bemerkt in het door opdrachtnemer in het kader van de opdracht geproduceerde, dient deze opdrachtnemer hiervan binnen tien werkdagen op de hoogte te stellen Indien binnen 14 dagen genoemd in lid 9 van dit artikel nadat enig product of deelproduct ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld, geen melding is gemaakt van een tekortkoming, wordt het product geacht te voldoen Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die worden ontdekt na de periode genoemd in het vorige lid Behoudens opzet en grove schuld van opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad, beperkt tot het totale bedrag aan honorarium dat in het kader van de (deel)opdracht is betaald Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade. Artikel 11: Vrijwaringen 11.1 De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Artikel 12: Overmacht 12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer c.q. Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen,

7 politieke stakingen, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken opdrachtnemer en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten De Partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden Een Partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere Partij Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan opdrachtnemer voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan opdrachtnemer Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur -zonder enig recht op korting of verrekening- te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Artikel 13: Geheimhouding en non-concurrentie 13.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid Opdrachtnemer zal opdrachtnemer verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter die de activiteiten van opdrachtgever en de daarmee gelieerde ondernemingen betreffen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na de beëindiging daarvan Opdrachtnemer is bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan opdrachtnemer verschuldigde, gehouden, de van opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan opdrachtgever ter beschikking te stellen Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode va twee jaar na het einde van deze overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met opdrachtnemer, zijn vervanger, of met de door opdrachtnemer in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en / of derden, tenzij Partijen anders overeenkomen. Opdrachtgever garandeert dat de voormelde verplichting eveneens wordt nageleefd door eventuele rechtspersonen waarmee hij in een groep in de zin van onder meer artikel BW is verbonden. Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken 14.1 Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen. Artikel 15: Intellectuele eigendom 15.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 (geheimhouding) behoudt opdrachtnemer en/of opdrachtnemer zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege opdrachtnemer zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld, dan wel voorheen door of vanwege opdrachtnemer waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, website, nieuwsletters, s, databases enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of ter kennis brengen aan

8 derden Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door middel van een depot of registratie, is uitsluitend opdrachtnemer daartoe bevoegd De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor het bestaan van rechten van derden op door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en gegevens Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht Opdrachtnemer heeft het recht van eigendom op al hetgeen in het kader van de opdracht door haar is ontworpen en geproduceerd, ondanks feitelijke levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met opdrachtgever De opdrachtgever verkrijgt aldus geen eigendomsrecht op enig product dat door opdrachtnemer in het kader van de opdracht is vervaardigd Opdrachtnemer heeft het recht op haar eigen site te verwijzen naar al hetgeen in het kader van de opdracht door haar voor opdrachtgever is geproduceerd Opdrachtnemer heeft het recht op haar eigen site te verwijzen naar de site van opdrachtgever na levering van diensten of het uitbrengen van adviezen voor opdrachtgever Opdrachtnemer heeft het recht op hetgeen door haar in het kader van de opdracht is vervaardigd voor de opdrachtgever, haar naam en een link naar haar site, te vermelden Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan programmatuur, tenzij en/of leverancier hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Artikel 16: Gebruik en licentie 16.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en/of verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan bekent te zijn gemaakt. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de grafische uitingen, ontwerpen, websites etc. te gebruiken en in elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen; a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betaling)verplichtingen uit de hoogte van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is. b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijzigingen, verminkingen, of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijke geleden schade te vorderen Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie en op te nemen in zijn portfolio. Artikel 17: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voorgestelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij Partijen anders overeenkomen Opdrachtnemer is, na het voltooien van de opdracht, jegens opdrachtgever, niet gehouden kopieën van hetgeen in het kader van de opdracht geproduceerd is, te bewaren Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen Indien zich met betrekking tot enige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van

9 toepassing is een geschil voordoet, is de rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer relatief competent daarvan kennis nemen Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen te behandelen overeenkomstig het Minitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Indien met betrekking tot deze geschillen door Partijen geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig dat Reglement, zullen deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank Er is sprake van een geschil als bedoeld in lid zodra één der Partijen dat stelt. EINDE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERIM-MANAGEMENTOPDRACHTEN TUSSEN OPDRACHTGEVERS EN BELJON + WESTERTERP B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERIM-MANAGEMENTOPDRACHTEN TUSSEN OPDRACHTGEVERS EN BELJON + WESTERTERP B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERIM-MANAGEMENTOPDRACHTEN TUSSEN OPDRACHTGEVERS EN BELJON + WESTERTERP B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v.

Nadere informatie

Rotrap BV is gevestigd te Delft en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Rotrap BV is gevestigd te Delft en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERIM-MANAGEMENT, PROJECTMANAGEMENT, ADVIES en COACHING OPDRACHTEN VAN Rotrap BV Rotrap BV is gevestigd te Delft en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

1 Algemene voorwaarden BERGEN CONSULT BV 15.01.2000.

1 Algemene voorwaarden BERGEN CONSULT BV 15.01.2000. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor Advies/Interim-Management opdrachten Bergen Consult BV..BERGEN CONSULT BV Hoekweid 17 1862 BA Bergen NH Telefoon072-5895337 Telefax. 072-5898665 1 Algemene voorwaarden BERGEN

Nadere informatie

1.5 Opdrachtnemer: de (rechts) persoon die de opdracht als bedoeld in 1.1. bij de organisatie van Opdrachtgever uitvoert.

1.5 Opdrachtnemer: de (rechts) persoon die de opdracht als bedoeld in 1.1. bij de organisatie van Opdrachtgever uitvoert. Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1: Definities 1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, HVG Consultancy, zich tegenover de andere partij, de

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van Elzinga & Oterdoom Procesmanagement, gevestigd te Assen en Haren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01140195 1. Artikel 1: Definities 1.1. Opdracht: een overeenkomst

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden van IMvision, gevestigd te Sijbekarspel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 37158273.

De Algemene Voorwaarden van IMvision, gevestigd te Sijbekarspel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 37158273. ALGEMENE VOORWAARDEN IMVISION De Algemene Voorwaarden van IMvision, gevestigd te Sijbekarspel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 37158273. Artikel 1: Definities 1.1 Opdracht:

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERIM MANAGEMENTOPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN TURNER INTERIM MANAGEMENT B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERIM MANAGEMENTOPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN TURNER INTERIM MANAGEMENT B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERIM MANAGEMENTOPDRACHTEN: OPDRACHTGEVER EN TURNER INTERIM MANAGEMENT B.V. Turner Interim Management B.V. (hierna te noemen TIM) is statutair gevestigd te Leusden en ingeschreven

Nadere informatie

1.9 Voortgangs- en eindrapportage: rapportage omtrent het verloop van de opdracht en eventuele wijzigingen daarin dan wel in het Plan van Aanpak.

1.9 Voortgangs- en eindrapportage: rapportage omtrent het verloop van de opdracht en eventuele wijzigingen daarin dan wel in het Plan van Aanpak. Artikel 1: Definities 1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, Opdrachtgever, verbindt interim

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN INTERIM MANAGEMENTDIENSTEN DOOR ACUZIO HR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN INTERIM MANAGEMENTDIENSTEN DOOR ACUZIO HR ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN INTERIM MANAGEMENTDIENSTEN DOOR ACUZIO HR ACUZIO HR (HR Interim, consultancy & Advies), gevestigd te t Harde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 19 september

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Tara Communicatie - gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer

Tara Communicatie - gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer ALGEMENE VOORWAARDEN TARA COMMUNICATIE 24 oktober 2015 Tara Communicatie - gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64255727. Artikel 1: Definities 1.1. Opdracht: een overeenkomst

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iv- Verandermanagement

Algemene voorwaarden iv- Verandermanagement Algemene voorwaarden iv- Verandermanagement Artikel 1 Definities 1.1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, iv- Verandermanagement, zich jegens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERIM- MANAGEMENTOPDRACHTEN. Toine van Oosterhout Interim Management B.V. MO A V

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERIM- MANAGEMENTOPDRACHTEN. Toine van Oosterhout Interim Management B.V. MO A V ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERIM- MANAGEMENTOPDRACHTEN Toine van Oosterhout Interim Management B.V. MO A V i Inhoud Artikel nr. Tuchtreglement Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden en tot standkoming

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. Artikel 1: Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: drs. Joke van der Kamp; tekstschrijver, redacteur Galileiplantsoen 52 Gevestigd en kantoorhoudende te 1098 NB

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Arcus I & P b.v.

Algemene voorwaarden van Arcus I & P b.v. Algemene voorwaarden van Arcus I & P b.v. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Arcus I & P b.v., gevestigd te Skarspaed 3, 8621 CB Heeg opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OPDRACHT

OVEREENKOMST TOT OPDRACHT OVEREENKOMST TOT OPDRACHT De ondergetekenden: 1 Delfin Interim Financials b.v. gevestigd aan Luchthavenweg 99a te Eindhoven, te dezer zake bevoegdelijk vertegenwoordigd door de heer M.J.M. Simons, Managing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Friends of Retail vof Gevestigd en kantoorhoudende te 1067 TA, te Amsterdam aan de Osdorperweg 726, hierna te noemen: Friends of Retail. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN INTERIM MANAGEMENT-, TRAINING- EN COACHINGTDIENSTEN DOOR META4 BV:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN INTERIM MANAGEMENT-, TRAINING- EN COACHINGTDIENSTEN DOOR META4 BV: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN INTERIM MANAGEMENT-, TRAINING- EN COACHINGTDIENSTEN DOOR META4 BV: Meta4 B.V. gevestigd te Laag Soeren en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden jouwbedrijfopinternet (Leef Concepts)

Algemene voorwaarden jouwbedrijfopinternet (Leef Concepts) Algemene voorwaarden jouwbedrijfopinternet (Leef Concepts) Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intellego

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS

DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS Algemene Leveringsvoorwaarden VAN: DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Vida HR & Interim Management opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van diensten.

1.2 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Vida HR & Interim Management opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van diensten. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VIDA HR & INTERIM MANAGEMENT Artikel 1 Definities 1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, opdrachtnemer, zich

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 1 (HOOFDKANTOOR) 2132 JH Hoofddorp Tel: +31 (0) 23 800 99 59 Fax +31 (0) 23 820 01 91 E-mail: info@visa4turkey.com hierna

Nadere informatie

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Get Inspired Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder Get Inspired coaching, training, intervisiecoaching, loopbaanadvies en vitaliteits-

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Pagina 1 van 5

Algemene Leveringsvoorwaarden Pagina 1 van 5 Algemene Leveringsvoorwaarden Pagina 1 van 5 Algemene Leveringsvoorwaarden betreffende Interim- en Projectmanagementopdrachten door onder nr. 62620479 gedeponeerd op 10-02-2015 Artikel 1: Definities 1.1.

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten Artikel 1: Definities 1.1. Opdracht: een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Alares, zich jegens de andere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 2. De uitvoering van de overeenkomst 2.1

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 2. De uitvoering van de overeenkomst 2.1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Demeneer V.O.F.

Algemene Voorwaarden van Demeneer V.O.F. Algemene Voorwaarden van Demeneer V.O.F. Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst.

Algemene Voorwaarden. Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst. Algemene Voorwaarden Zorg voor Arbeid VOF Opleiding en Dagbesteding Paterswoldestraat 15 2545 HV s-gravenhage 070-3859433 www.zorgvoorarbeid.nl info@zorgvoorarbeid.nl Bankrelatie: ABN/AMRO 57567954 Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Thijs Claassen Marialaan 79 5541 CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: Thijs Claassen Hovenier; gevestigd te Reusel aan de Marialaan 79 (5541 CC) 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

algemene leveringsvoorwaarden

algemene leveringsvoorwaarden algemene leveringsvoorwaarden Ammerlaan IT Training & Advies, gevestigd en kantoorhoudende te Oude Middenweg 17, 2491 AC te s-gravenhage, hierna te noemen: gebruiker. Artikel 1: definities In deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de wederpartij van de stylist(e) b. Stylist(e): de stylist(e) van de algemene voorwaarden Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden KRWmilieu B.V. Rotterdam, KvK 68691408 Artikel 1. Definities KRWmilieu B.V.: Opdrachtgever: Producten: Activiteiten: Zaken: De gebruiker van de algemene voorwaarden. De wederpartij

Nadere informatie

P E E R D R O P S. Algemene voorwaarden. Peerdrops productontwerp belevingsontwerp grafisch ontwerp

P E E R D R O P S. Algemene voorwaarden. Peerdrops productontwerp belevingsontwerp grafisch ontwerp Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.2 Offerte 1.3 Schriftelijke bevestiging 1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus Artikel 2 De uitvoering van de

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever de wederpartij van Elburg Interim

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, dus Financial Life Planner.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, dus Financial Life Planner. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Financial-Life-Planner D.C. Land-Bos Prins Hendriklaan 25 3701 CL Zeist Telefoon: 0627540440 Mail: info@financial-life-planner.nl Website: www.financial-life-planner.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor offertes uitgaand van te Amsterdam zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50244264. Artikel 1. Definities... 1 Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden...

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Mandaat Funktioneel Management B.V. Plesmanstraat 2c 3833 LA Leusden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Mandaat Funktioneel Management B.V. Plesmanstraat 2c 3833 LA Leusden ALGEMENE VOORWAARDEN Mandaat Funktioneel Management B.V. Mandaat Funktioneel Management B.V. Plesmanstraat 2c 3833 LA Leusden Artikel 1 Definities 1.1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN voor interim-managementopdrachten: Opdrachtgever/Ocean Ocean Koninginnegracht 8 2514 AA Den Haag Postbus 58 2260 AB Leidschendam 1 Artikel 1 Definities 1.1. Opdracht: een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN Van: Kuipers Drinkwater Security B.V. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws Artikel 1. Definities. 1.

Nadere informatie

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd:

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd: Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Flex Advieshuis. Artikel 1. Definities De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5 Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Toegankelijke Informatie en een opdrachtgever waarop Stichting Toegankelijke Informatie deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - gevestigd en kantoorhoudende te 2693 BC, 's-gravenzande, Nobelstraat 5 bu 6 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, te Den Haag onder nummer

Nadere informatie

van Operational Care, gedeponeerd november 2008 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor Arnhem onder nummer 09117521

van Operational Care, gedeponeerd november 2008 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor Arnhem onder nummer 09117521 Algemene voorwaarden van Operational Care, gedeponeerd november 2008 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor Arnhem onder nummer 09117521 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie