MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITEUR BELGE 13.01.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD"

Transcriptie

1 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 1251 Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l Administration intérieure, de l Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Les conseils consultatifs stratégiques mentionnés ci-après sont autorisés à participer au régime de pensions, instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d intérêt public et de leurs ayants droit : 1 Conseil consultatif stratégique pour l Agriculture et la Pêche; 2 Conseil consultatif stratégique pour la Politique en matière de Sciences et d Innovation. Art. 2. L Agence d Innovation par les Sciences et la Technologie est autorisée à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d intérêt public et de leurs ayants droit. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets : 1 le 1 er juillet 2009 pour le Conseil consultatif stratégique pour l Agriculture et la Pêche; 2 le 1 er janvier 2010 pour l Agence d Innovation par les Sciences et la Technologie; 3 le 1 er octobre 2010 pour le Conseil consultatif stratégique pour la Politique en matière de Sciences et d Innovation. Art. 4. Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et d ingénierie d organisation est chargé de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 10 décembre Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS * VLAAMSE OVERHEID N [C 2011/35006] 17 DECEMBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 3 ; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 oktober 2010; Gelet op advies /1 van de Raad van State, gegeven op 26 november 2010, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. In artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002, 14 mei 2004 en 12 december 2008, wordt een paragraaf 1/3 ingevoegd, die luidt als volgt : «1/3. Bij een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal wordt een medisch attest gevoegd. Het agentschap bepaalt de inhoud van het attest, welke disciplines van artsen het attest moeten invullen en welke bewijsstukken moeten worden toegevoegd. Voor een aanvraag voor incontinentiemateriaal, wordt geen adviesrapport als vermeld in artikel 9, 3, 6, opgemaakt.» Art. 2. In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002, 14 mei 2004, 27 januari 2006 en 12 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : «Als is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit, en aan de specifieke voorwaarden, vermeld in bijlage II en III, is de persoonlijke bijstandskorf samengesteld uit hulpmiddelen die in de refertelijst in de bijlage vermeld staan en die op die lijst gekoppeld worden aan de door de provinciale evaluatiecommissie toegekende functiebeperking, het door de provinciale evaluatiecommissie toegekende interventieniveau en het door het agentschap toegekende functioneringsdomein. 2 in het bestaande vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden «de arts van» opgeheven.

2 1252 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 16/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : «Art. 16/2. 1. De beslissingen over de toekenning van een refertebedrag voor incontinentiemateriaal gelden met ingang van de eerste dag van de maand waarin de aanvraag volledig is. 2. De beslissingen over de toekenning van het refertebedrag voor incontinentiemateriaal voor kinderen vanaf drie jaar gelden tot en met de laatste dag van de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. 3. De overige beslissingen over de toekenning van een refertebedrag voor incontinentiemateriaal gelden tot en met 31 december van het derde kalenderjaar, te rekenen vanaf het kalenderjaar waarin de beslissing werd genomen. 4. De beslissingen, vermeld in paragraaf 3, worden ambtshalve verlengd voor een termijn van drie jaar, behalve als het agentschap van oordeel is dat een nieuw medisch attest moet worden voorgelegd. 5. De refertebedragen voor incontinentiemateriaal worden in voorkomend geval pro rata uitbetaald rekening houdend met de aanvangsdatum van de geldigheid van de beslissing of rekening houdend met de einddatum van de geldigheid van de beslissing. Het refertebedrag dat voor het tweede kalenderjaar en de volgende kalenderjaren wordt uitbetaald is het refertebedrag, vermeld in de beslissing, dat geïndexeerd is overeenkomstig artikel 16, laatste lid.» Art. 4. In artikel 23 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002, 14 mei 2004 en 12 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden «op de datum van» vervangen door de woorden «één maand voorafgaand aan»; 2 er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : «3. De bepalingen van paragraaf 1 en 2 zijn niet van toepassing als de tenlasteneming incontinentiemateriaal betreft.» Art. 5. In artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : «Behalve voor incontinentiemateriaal wordt de bijstand betaald op basis van ingediende facturen.»; 2 tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : «In het geval van tenlasteneming van kosten van incontinentiemateriaal bewaart de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger de facturen van de aankopen van incontinentiemateriaal die gedaan zijn gedurende de geldigheidstermijn van de beslissing, tot aan het einde van de geldigheidstermijn van de beslissing.» Art. 6. In artikel 31 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 en 12 december 2008, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : «3. Om door de commissie, vermeld in dit artikel, te worden onderzocht moeten de aanvragen tot tenlasteneming van hulpmiddelen tegelijk aan al de volgende voorwaarden voldoen : 1 het hulpmiddel is niet opgenomen in de refertelijst; 2 de aanvraag tot tenlasteneming is geldig ingediend; 3 de tenlasteneming van het hulpmiddel is mogelijk overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in dit besluit; 4 de kostprijs van het hulpmiddel bedraagt meer dan 250 euro, inclusief btw; 5 bij de aanvraag is een offerte of een factuur gevoegd. Bij een aanvraag, vermeld in artikel 4, 2, van bijlage II, en bij een aanvraag op grond van artikel 19 hoeft in afwijking van het eerste lid niet voldaan te zijn aan de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 1. Bij een aanvraag op grond van artikel 19 hoeft in afwijking van het eerste lid niet voldaan te zijn aan de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 4, maar moet het verschil tussen het bedrag, vermeld op de factuur of de offerte, gevoegd bij de aanvraag, en het refertebedrag, vermeld in de refertelijst, meer dan 250 euro bedragen.» Art. 7. In de bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 29 november 2010, wordt in de tabel 11 Aanvulling/Vervanging zindelijkheid, de tabel Domein 1- Incontinentiemateriaal vervangen door wat volgt : «Domein 1. Incontinentiemateriaal kinderen van 3 jaar tot en met 4 jaar kinderen van 5 tot en met 11 jaar personen van 12 jaar en ouder personen met alleen incontinentie s nachts / 113,60 euro 136,32 euro / 249,91 euro gebruik van sondes géén gebruik van sondes personen met fecale incontinentie of personen met fecale en urinaire incontinentie (dag en nacht) / 363,51 euro 181,76 euro 613,43 euro 431,67 euro 249,92 euro 704,30 euro 249,91 euro incontinente personen die permanent bedlegerig zijn (supplement) / + 68,16 euro + 90,88 euro De bedragen, vermeld in deze tabel, zijn forfaitaire bedragen op jaarbasis en zijn btw inclusief».

3 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 1253 Art. 8. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage III toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd. Art De beslissingen over een vraag tot toekenning van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal, die door het agentschap of zijn rechtsvoorganger werden genomen voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven maximaal gelden tot en met 31 december De personen die een beslissing hebben over een vraag tot toekenning van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal als vermeld in paragraaf 1, kunnen al voor 31 december 2012 een nieuwe aanvraag tot toekenning van een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal indienen overeenkomstig artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap. De beslissing over de toekenning van een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal, genomen door het agentschap, in het geval, vermeld in het eerste lid, geldt in afwijking van artikel 16/2, 1, van het voormelde besluit vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de beslissing. De beslissing, vermeld in paragraaf 1, houdt op te gelden vanaf dezelfde datum. 3. In afwijking van paragraaf 2, eerste lid, kunnen de personen die een beslissing hebben als vermeld in paragraaf 1, en die in een voorziening verblijven die erkend en gesubsidieerd wordt door het agentschap, voor 31 december 2012 een nieuwe aanvraag tot toekenning van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal indienen door een medisch attest in te dienen dat ingevuld wordt door de arts die verbonden is aan de voorziening. Het agentschap bepaalt de inhoud van het attest en welke bewijsstukken erbij gevoegd moeten worden. 4. In afwijking van artikel 23 van het voormelde besluit kan het agentschap op basis van een beslissing als vermeld in paragraaf 1, alleen de aankopen van incontinentiemateriaal ten laste nemen die plaatsvinden voor de datum waarop de beslissing, vermeld in paragraaf 1, ophoudt te gelden. De facturen van de aankoop van incontinentiemateriaal moeten aan het agentschap worden bezorgd binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de datum waarop de beslissing, vermeld in paragraaf 1, ophoudt te gelden. Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 17 december De minister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap Bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap Bijlage III. Specifieke voorwaarden voor de tenlasteneming van hulpmiddelen, opgenomen in de refertelijst, vermeld in artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap Artikel 1. De refertebedragen voor incontinentiemateriaal worden toegekend voor de aankoop van wegwerpluiers, plastic broekjes en wasbaar incontinentiemateriaal. Art. 2. Het refertebedrag dat als supplement kan worden toegekend aan incontinente bedlegerige personen, wordt toegekend voor de aankoop van incontinentieonderleggers en incontinentiehoezen voor matrassen. Een permanent bedlegerige persoon is een persoon die als gevolg van zijn handicap meer dan zestien uur per dag een liggende houding aanneemt. Art. 3. Het refertebedrag voor incontinentiemateriaal voor kinderen van drie jaar tot en met vier jaar kan alleen worden toegekend voor kinderen met een verstandelijke ontwikkelingsleeftijd van maximaal negen maanden op het moment van de aanvraag of voor kinderen die ten gevolge van fysieke oorzaken geen controle hebben over de defecatie of over de defecatie en mictie, en van wie op basis van de huidige toestand niet verwacht kan worden dat ze ooit zindelijk worden. Art. 4. Er kan geen tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal worden toegekend in het geval van lichte vormen van incontinentie, urge- of aandrangincontinentie, stressincontinentie of occasionele incontinentie. Art. 5. Bij courant behandelbare vormen van nachtincontinentie of nacht- en dagincontinentie kan alleen een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal worden toegekend als aangetoond wordt dat de behandeling geen resultaten heeft opgeleverd of als wordt gemotiveerd waarom een behandeling niet mogelijk is.

4 1254 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 6. Het refertebedrag voor passieve zindelijkheid wordt toegekend als het vermogen bestaat om blaas en darm gecontroleerd te ledigen op een daarvoor bestemde plaats en op een gepast tijdstip, maar niet zonder supervisie. Daarmee wordt bedoeld dat een andere persoon het initiatief moet nemen. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap. Brussel, 17 december De minister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F [C 2011/35006] 17 DECEMBRE Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d assistance matérielle individuelle à l intégration sociale des personnes handicapées Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l article 8, 3 ; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d assistance matérielle individuelle à l intégration sociale des personnes handicapées; Vu l accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 octobre 2010; Vu l avis /1 du Conseil d Etat, donné le 26 novembre 2010, en application de l article 84, 1 er, alinéa premier, 1, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Al article 13 de l arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d assistance matérielle individuelle à l intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004 et 12 décembre 2008, il est inséré un paragraphe 1/3, rédigé comme suit : «1 er /3. Une attestation médicale doit être jointe à la demande d une intervention dans les frais du matériel d incontinence. L agence fixe le contenu de l attestation ainsi que les disciplines des médecins devant remplir l attestation et les documents justificatifs à joindre. Aucun rapport de conseil, tel que viséàl article 9, 3, 6, n est établi pour la demande de matériel d incontinence.» Art. 2. Al article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004, 27 janvier 2006 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1 l alinéa deux est remplacé par ce qui suit : «S il a été répondu aux conditions visées au présent arrêté, ainsi qu aux conditions spécifiques visées aux annexes II et III, le panier individuel de services d assistance se compose d aides qui sont reprises dans la liste de référence en annexe au présent arrêté et qui sont liées dans cette liste à la limitation de fonction octroyée par la commission d évaluation provinciale, au niveau d intervention octroyée par la commission d évaluation provinciale et au domaine de fonctionnement octroyé par l agence.» 2 àl alinéa cinq existant, qui devient l alinéa six, les mots le médecin de sont abrogés. Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/2, rédigé comme suit : «Art. 16/2. 1 er. Les décisions sur l octroi d un montant de référence pour du matériel d incontinence valent à partir du premier jour du moins pendant lequel la demande est complète. 2. Les décisions sur l octroi d un montant de référence pour du matériel d incontinence pour enfants à partir de trois ans valent jusqu au dernier jour compris du moins pendant lequel l enfant a atteint l âge de cinq ans. 3. Les autres décisions sur l octroi du montant de référence pour du matériel d incontinence valent jusqu au 31 décembre de la troisième année calendaire, à compter à partir de l année calendaire pendant laquelle la décision a été prise. 4. Les décisions, visées au paragraphe 3, sont prolongées d office pour une période de trois ans, sauf si l agence estime qu une nouvelle attestation doit être présentée. 5. Les montants de référence pour du matériel d incontinence sont payés, le cas échéant, au prorata compte tenu de la date de commencement de la validité de la décision ou compte tenu de la date de la fin de la validité de la décision. Le montant de référence qui est payé pour la seconde année calendaire et pour les années calendaires suivantes, est le montant de référence, visé àla décision, qui est indexé conformément à l article 16, alinéa dernier.» Art. 4. Al article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004 et 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1 au paragraphe 1 er, alinéa premier, les mots à la date de la sont remplacés par les mots un mois précédant la ;

5 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : «3. Les dispositions des paragraphes 1 er et2nes appliquent pas si la prise à charge a trait à du matériel d incontinence.» Art. 5. Al article 24 du même arrêté, modifié par l arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1 l alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : «Sauf en ce qui concerne le matériel d incontinence, l assistance est payée sur la base des factures introduites.» : 2 il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : «Dans le cas de la prise à charge des frais du matériel d incontinence, la personne handicapée ou son représentant légal garde les factures des achats du matériel d incontinence qui ont été faits pendant la période de validité de la décision jusqu à la fin delapériode de validité de la décision.» Art. 6. Al article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 12 décembre 2008, le 3 est remplacé par la disposition suivante : «3. Pour que les demandes de prise en charge d aides soient instruites par la commission visée auprésent article, elles doivent répondre aux conditions suivantes : 1 l aide ne figure pas sur la liste de référence; 2 la demande de prise en charge est déposée valablement; 3 la prise en charge de l aide peut s effectuer conformément aux conditions prescrites par le présent arrêté; 4 le coût del aide dépasse 250 euros, T.V.A. comprise; 5 une offre ou une facture est jointe à la demande. En cas d une demande, visée à l article 4, 2, de l annexe II, et en cas d une demande sur la base de l article 19, il ne doit pas être répondu, en dérogation à l alinéa premier, à la condition, visée à l alinéa premier,1. En cas d une demande sur la base de l article 19, il ne doit pas être répondu, en dérogation à l alinéa premier, à la condition, visée à l alinéa premier, 4, mais la différence entre le montant, figurant sur la facture ou l offre jointe à la demande, et le montant de référence, figurant sur la liste de référence, ne peut pas être supérieure à 250 euros.» Art. 7. Al annexe I re du même arrêté, remplacé par l arrêté ministériel du 29 novembre 2010, le tableau Domein 1- Incontinentiemateriaal dans le tableau 11 Aanvulling/Vervanging zindelijkheid du texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante : «Domein 1. Incontinentiemateriaal kinderen van 3 jaar tot en met 4 jaar kinderen van 5 tot en met 11 jaar personen van 12 jaar en ouder personen met alleen incontinentie s nachts / 113,60 euro 136,32 euro / 249,91 euro gebruik van sondes géén gebruik van sondes personen met fecale incontinentie of personen met fecale en urinaire incontinentie (dag en nacht) / 363,51 euro 181,76 euro 613,43 euro 431,67 euro 249,92 euro 704,30 euro 249,91 euro incontinente personen die permanent bedlegerig zijn (supplement) / + 68,16 euro + 90,88 euro De bedragen, vermeld in deze tabel, zijn forfaitaire bedragen op jaarbasis en zijn btw inclusief». Art. 8. Il est ajouté au même arrêté une annexe III qui est jointe au présent arrêté. Art er. Les décisions relatives à une demande d octroi d une intervention dans les frais de matériel d incontinence, qui ont été prises par l agence ou son prédécesseur en droits avant la date de l entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à valoir jusqu au plus tar le 31 décembre Les personnes qui détiennent une décision relative à une demande d octroi d une intervention dans les frais de matériel d incontinence telle que visée au paragraphe premier, peuvent déjà introduire une nouvelle demande d octroi d une intervention dans les frais de matériel d incontinence avant le 31 décembre 2012 conformément à l article 13 de l arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d assistance matérielle individuelle à l intégration sociale des personnes handicapées. La décision relative à une demande d octroi d une intervention dans les frais de matériel d incontinence, qui a été prise par l agence dans le cas viséàl alinéa premier, vaut, en dérogation à l article 16/2, 1 er,del arrêté précité, à partir du premier jour du mois qui suit la date de la décision. La décision, visée au paragraphe 1 er, cesse de valoir à la même date. 3. En dérogation au paragraphe 2, alinéa premier, les personnes qui détiennent une décision telle que visée au paragraphe 1 er, et qui résident dans un établissement agréé et subventionné par l agence, peuvent introduire une nouvelle demande d octroi d une intervention dans les frais de matériel d incontinence avant le 31 décembre 2012 en introduisant une attestation médicale remplie par la médecin qui est attaché àl établissement. L agence fixe le contenu de l attestation ainsi que les pièces justificatives qui doivent y être jointes.

6 1256 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 4. En dérogation à l article 23 de l arrêté précité,l agence ne peut prendre à charge, sur la base d une décision telle que visée au paragraphe 1 er, que les achats de matériel d incontinence qui ont lieu avant la date à laquelle la décision, visée au paragraphe 1 er, cesse de valoir. Les factures de l achat de matériel d incontinence doivent être fournies à l agence dans un délai d un mois, à compter à partir de la date à laquelle la décision, visée au paragraphe 1 er, cesse de valoir. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier Art. 11. Le Ministre flamand ayant l assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 décembre Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Annexe à l arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d assistance matérielle individuelle à l intégration sociale des personnes handicapées Annexe III à l arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d assistance matérielle individuelle à l intégration sociale des personnes handicapées Annexe III. Conditions spécifiques de prise à charge des aides, figurant sur la liste de référence, visée à l article 16 de l arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d assistance matérielle individuelle à l intégration sociale des personnes handicapées Article 1 er. Les montants de référence pour le matériel d incontinence sont accordés pour l achat de langes jetables, de slips en plastique et de matériel d incontinence lavable. Art. 2. Le montant de référence qui peut être octroyé à des personnes incontinentes alitées, est octroyé pour l achat d alèses d incontinence et de housses d incontinence pour matelas. Une personne alitée en permanence est une personnes qui adopte une position couchée pendant plus de seize heures par jour suite à son handicap. Art. 3. Le montant de référence pour du matériel d incontinence pour des enfants de trois à quatre ans inclus ne peut être octroyé que pour des enfants ayant un âge de développement intellectuel d au maximum neuf mois au moment de la demande ou pour des enfants qui n ont plus de contrôle suite à des causes physiques sur la défécation ou sur la défécation et miction, et desquels on ne peut pas attendre sur la base de leur état actuel qu il deviendront jamais propres. Art. 4. Aucune intervention dans les frais pour les matériels d incontinence ne peut être octroyée dans le cas de formes légères d incontinence, d incontinence par urgence mictionnelle, d incontinence par stress ou d incontinences occasionnelles. Art. 5. Pour les formes traitables d incontinence de nuit ou d incontinence de nuit et de jour, une intervention dans les frais pour les matériels d incontinence ne peut être octroyée que s il a été démontré que le traitement n a eu aucun résultat ou si l impossibilité de traitement a été motivée. Art. 6. Le montant de référence pour la propreté passive est octroyé si la capacité de vider la vessie et l intestin de façon contrôlée à un endroit destiné à cet effet et à un moment approprié existe, mais pas sans supervision. Cela signifie qu une autre personne doit prendre l initiative. Vu pour être annexée à l arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d assistance matérielle individuelle à l intégration sociale des personnes handicapées Bruxelles, le 17 décembre Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 17 december 2010 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

698 BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2014 MONITEUR BELGE

698 BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2014 MONITEUR BELGE 698 BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2014 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID [C 2013/36174] 29 NOVEMBER 2013. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 24.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 81461 VLAAMSE OVERHEID Internationaal Vlaanderen N. 2009 4144 [C 2009/36132] 27 NOVEMBER 2009. Ministerieel besluit tot bepaling van de herkenningstekens voor

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE

51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE 51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken. Voorstel van decreet, 2390 - Nr. 1. Verslag, 2390 - Nr. 2. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2390 -

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 45087 Annexe Liste des caractères autorisés pour la formation d un nom de liste, tels que visés à l article 2 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 16 juillet 2012 fixant les caractères autorisés

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

34918 MONITEUR BELGE 31.05.2013 BELGISCH STAATSBLAD

34918 MONITEUR BELGE 31.05.2013 BELGISCH STAATSBLAD 34918 MONITEUR BELGE 31.05.2013 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID [2013/203129] 26 APRIL 2013. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 81367 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID In te r n a tio n a a l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 81447 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2010/35977] 29 NOVEMBER 2010. Ministerieel besluit houdende vervanging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand De Vlaamse minister

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

62386 MONITEUR BELGE 31.12.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

62386 MONITEUR BELGE 31.12.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 62386 MONITEUR BELGE 31.12.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2 au 2, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : «Pour l électricité obtenue par importation ou échange sur une

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 69026 BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2006 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN N. 2006 4982 VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.04.1999 BELGISCH STAATSBLAD 14261 N. 99 1209 [C 99/35523] 12 APRIL 1999. Ministerieel besluit tot vaststelling van het modelformulier voor de melding van afschotstatistieken en wildinventarisatiegegevens

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 20.03.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 16715 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 21360 MONITEUR BELGE 31.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 26.07.2016 MONITEUR BELGE 45695 VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming [C 2016/36113] 14 JUNI 2016. Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 74083 A l article 4 de l arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l Agence fédérale pour la Sécurité

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Annexe 2 RESOLUTION 2008-I-18 DU 29 MAI 2008 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN Reconnaissance des certificats de conduite roumains

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE 12543 N. 2006 858 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [C 2006/35268] 3 FEBRUARI 2006. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie