1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet"

Transcriptie

1 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27 november 2008 Faillissementsnummer : 08/285 F Rechter-Commissaris : mr. R.M.A.G. van Valderen Curator : mr. V.F.M. Jongerius Verslagperiode : 27 november 2008 t/m 20 januari 2009 Bestede uren in verslagperiode : 128,10 Bestede uren totaal : 128,10

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Taxibedrijf Venderbosch B.V., tevens handelende onder de naam Fortezz Varsseveld, nader te noemen curanda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Woerden onder nummer is sinds april 2008 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pevrie Holding B.V., terwijl de heer Peter de Vries directeur/groot aandeelhouder van Pevrie Holding B.V. is. Pevrie Holding B.V. houdt sinds april 2008 alle aandelen. Vóór april 2008 was G.H. Venderbosch Beheer B.V. directeur/grootaandeelhouder. 1.2 Winst en verlies : Uit de jaarcijfers blijkt dat er in 2006 een verlies is gebleken van ,00, in 2007 een verlies van ,99 en tot en met november 2008 een verlies van ,35. In november 2008 was er een negatief eigenvermogen van ruim ,-. De cijfers over 2007 en 2008 zijn conceptcijfers. 1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal bedroeg op 31 december , Lopende procedures : Er loopt één procedure tussen één ex-werknemer en curanda. Deze procedure is inmiddels geschorst en de werknemer heeft zijn vordering aangemeld. 1.5 Verzekeringen : Er is sprake van een reguliere verzekeringsportefeuille. De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. 1.6 Huur : Curanda huurde een kantoor- en bedrijfsruimte aan de Markenweg 13 te Varsseveld tegen een maandhuur ad 6.685,79 excl. BTW. De huurpenningen tot oktober 2008 zijn voldaan. Inmiddels heeft er een doorstart plaatsgevonden, waarbij Fortezz B.V. (de doorstarter) in de plaats is getreden van curanda, zodat er geen huurschuld meer is terwijl het gehuurde correct is opgeleverd. 1.7 Overige overeenkomsten : Er zijn een aantal leaseovereenkomsten tussen curanda enerzijds en De Lage Landen Financial Services B.V. en Mercedez Benz Financial Services B.V. anderzijds. Deze leaseovereenkomsten zijn eveneens overgenomen door Fortezz B.V. Daarnaast is er een overeenkomst tussen Taxi Twente B.V., een onderneming behorende tot het Pevrie concern, met betrekking tot de huur/verhuur van de inventaris en een gedeelte van het rijdend materieel. Deze huurovereenkomsten zijn beëindigd. Een aantal overeenkomsten m.b.t. automaten voor koffie, frisdank en snoep. e.d. zijn eveneens overgegaan naar Fortezz B.V. 1.8 Historie en oorzaak faillissement: De onderneming richtte zich op het contractvervoer alsmede de uitoefening van een touringcarbedrijf. Volgens de directie is het faillissement veroorzaakt doordat er een geschil is ontstaan met de oud aandeelhouder G.H. Venderbosch Beheer B.V. die een stil pandrecht op debiteuren openbaar heeft gemaakt. Een belangrijke debiteur heeft circa ,- voldaan op basis van het door G.H. Venderbosch Beheer B.V. ingeroepen pandrecht. Hierdoor ontstond direct een liquiditeitsprobleem waardoor de salarissen over de maand november 2008 niet konden worden betaald. Er was geen mogelijkheid meer om een extra krediet te krijgen, waarna uiteindelijk de aandeelhouder heeft besloten om 2

3 het eigen faillissement aan te vragen. Kortom, de oorzaak van het faillissement zoals het er nu uitziet zijn de slechte resultaten uit het verleden, alsmede de liquiditeitsproblemen door het inroepen van het pandrecht. Hier zal nader onderzoek naar gedaan worden. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Ten tijde van het faillissement waren circa 120 personen in dienst. Tot en met oktober 2008 zijn de lonen betaald. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement : Het jaar vóór van het faillissement waren er ook circa 120 medewerkers. 2.3 Datum ontslagaanzegging : Op 3 december 2008 heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris de werknemers schriftelijk het ontslag aangezegd. In verband met de aanvraag faillissementsuitkering zijn de werknemers in contact gebracht met het UWV. Op 15 december 2008 is de doorstart geëffectueerd en circa 100 medewerkers zijn mee overgegaan naar Fortezz B.V., waardoor de arbeidsovereenkomsten tussen hen en curanda zijn beëindigd. Van de circa 20 medewerkers die niet zijn meegegaan hebben er een aantal zelf ontslag genomen vóór het einde van de opzegtermijn (half juni 2009). Voor de andere werknemers is het dienstverband medio januari 2009 na de opzegtermijn beëindigd. 3. Activa Onroerende zaken Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom. 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De kantoorinventaris alsmede de bedrijsmiddelen zijn (zie 1.7) grotendeels geleased of gehuurd. Op één transportmiddelen (auto) rustte een pandrecht van de bank. Nadat de inventaris is getaxeerd is deze verkocht met toestemming van de rechter-commissaris. 3.6 Verkoopopbrengst : De totale opbrengst bedraagt voor de inventaris en één auto ,00 excl. BTW. 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Niet van toepassing. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : 3

4 In de tanks was op datum faillissement nog benzine en olie aanwezig Verkoopopbrengst : Na taxatie is de voorraad verkocht tegen een bedrag van 6.600, Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving : Goodwill: inclusief overname leasecontracten totaal: ,- Kasgeleden: 5.850,20 Verkoop strippenkaarten (consignatie): 2.794, Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Volgens de administratie van curanda bedraagt het saldo debiteuren ,-. Ten tijde van het faillissement was het nog niet al het onderhanden werk gedeclareerd. De belangrijkste debiteur is de besloten vennootschap Regionaal Vervoers Centrum B.V. en op datum faillissement bedroeg de vordering op RVC ,48. Zoals al eerder aangegeven heeft G.H. Venderbosch Beheer B.V. een eerste pandrecht ingeroepen en heeft op basis hiervan grote bedragen bij RVC geïncasseerd. Zie ondermeer ook paragraaf 7.6 van dit verslag. 4.2 Opbrengst : De opbrengst in onduidelijk omdat G.H. Venderbosch Beheer B.V. ondanks diverse verzoeken door de curator nog steeds geen rekening en verantwoording heeft afgelegd over het incasseren van de vorderingen. RVC heeft op verzoek van de curator aangegeven dat G.H. Venderbosch Beheer B.V. ruim ,- heeft geïncasseerd. De curator heeft de pauliana ingeroepen van het door G.H. Venderbosch Beheer B.V. gevestigde pandrecht, zie ondermeer ook paragraaf Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De Rabobank heeft uit hoofde van aan curanda verleende kredietfaciliteit, en wel uit rekening courant, een vordering ad , Leasecontracten : Zie Beschrijving zekerheden : Tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen door de bank ter enige tijd schuldig zou zijn, ontving de bank de navolgende zekerheden: - hoofdelijke aansprakelijkheid van G.H. Venderbosch Beheer B.V., transportmiddelen en vorderingen op derden middels een pandakte van 24 augustus G.H. Venderbosch Beheer B.V. heeft inmiddels de bankschuld voldaan onder welke titel blijft nog onduidelijk en de curator zal daar nader onderzoek naar doen. 4

5 5.4 Separatistenpositie : Zie Boedelbijdragen : Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Voor zover bekend zijn er geen leveringen geschied waarop een eigendomsvoorbehoud rustte, wel zijn er een aantal zaken in bruikleen gegeven en deze zaken zijn of aan de eigenaar teruggeleverd, dan wel zijn de bruikleenovereenkomsten door Fortezz B.V. voortgezet. Er speelt nog wel één zaak rond in bruikleen gegeven apparatuur met betrekking tot een olie-installatie. Onduidelijk is wie op dit moment eigenaar is van deze zaken. In het volgende verslag zal hier nader op terug worden gekomen. 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : De activiteiten van curanda zijn vanaf datum faillissement t/m 14 december voortgezet nadat Fortezz B.V. en Pevrie Holding B.V. garanties hebben gegeven voor de in die periode te maken kosten. Reden voor de voortzetting van de activiteiten waren contracten voor personenvervoer met de Provincie Gelderland, een aantal zorgverzekeraars en Syntus B.V. (een openbaar vervoerbedrijf). Op 15 december zijn deze activiteiten door curanda gestaakt en overgenomen door Fortezz B.V. 6.2 Financiële verslaglegging : Op dit moment is over deze periode nog geen volledig overzicht te geven van de kosten en de baten. Met name dienen de facturen voor de Provincie Gelderland die middels RVC lopen nog te worden opgesteld. Het volgende verslag zal een kosten/batenoverzicht worden verstrekt van het voortzetten van de activiteiten. Doorstart 6.3 Beschrijving : Er is geen sprake van een doorstart. Op 15 december heeft Fortezz B.V. de activa van curanda overgenomen. 6.4 Verantwoording : Met name is er een groot maatschappelijk belang dat de activiteiten van curanda worden voortgezet. Curanda verzorgde een groot gedeelte van het openbaar vervoer in de Achterhoek en Provincie Gelderland alsmede ziekenvervoer. De opdrachtgevers hebben aangedrongen op voortzetting van deze activiteiten. Bovendien kon bij voortzetting van de activiteiten de werkgelegenheid grotendeels ge- 5

6 waarborgd blijven. De heer De Vries heeft namens Fortezz B.V. en Pevrie Holding B.V. in de periode dat zij garant stonden voor voortzetting van de activiteiten, bij de curator bedongen dat de curator in die periode alleen met de heer De Vries zou onderhandelen over een doorstart. Uiteindelijk is na taxatie van de activa de overeenkomst tot stand gekomen. 6.5 Opbrengst : De opbrengst van de activa bedraagt ,-, dit bedrag is nader gespecificeerd in eerdere paragraven. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De directie heeft de financiële administratie ter beschikking gesteld en voor zover noodzakelijk toegelicht. Doordat de doorstart en de rekening en verantwoording over de periode van voortzetting van de activiteiten door curanda nogal wat voeten in aarden heeft gehad, heeft de curator zich nog geen oordeel kunnen vormen over de administratie of deze voldoende inzicht biedt in de rechten en verplichtingen van curanda. In het volgende verslag zal hierop teruggekomen worden. 7.2 Depot jaarrekeningen : Over 2006 is de jaarrekening volgens de directie gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : De jaarrekening over 2006 is opgesteld door de accountant en een samenstellingsverklaring is afgegeven. Over 2007 en over de periode januari 2008 tot november 2008 zijn alleen conceptcijfers beschikbaar. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Aandelen zijn volgestort. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator heeft de feitelijke financiële gang van zaken voorafgaand aan het faillissement thans in onderzoek. De aandacht zal ondermeer uitgaan naar transacties tussen curanda en vennootschappen behorende tot het Pevrie Concern. 7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft de pauliana ingeroepen ter zake het vestigen van een eerste pandrecht door G.H. Venderbosch Beheer B.V. In maart 2008 heeft er een aandelenoverdracht plaatsgevonden van alle aandelen die G.H. Venderbosch Beheer B.V. hield in curanda. Pevrie Holding B.V. heeft deze aandelen gekocht terwijl de koopsom voor deze aandelen 1,-bedroeg. Direct na de aandelenoverdracht heeft curanda een eerste pandrecht laten vestigen op alle debiteuren ten behoeve van G.H. Venderbosch Beheer B.V. ter zake de rekening courantschuld, die curanda had bij G.H. Venderbosch Beheer B.V. Opmerkelijk is dat er al een eerste pandrecht was verstrekt aan de Rabobank en deze niet genoemd wordt in de akte van verpanding. Bovendien was op dat moment duidelijk dat er al jaren verlies werd geleden en er geen positief eigenvermogen meer was. Het pandrecht is circa zes maanden na vestiging door G.H. Venderbosch Beheer B.V. ingeroepen en de grootste debiteur RVC, zie paragraaf 4.1, heeft nagenoeg direct aan dit verzoek voldaan, waarbij opgemerkt dient te worden dat G.H. Venderbosch Beheer B.V. 50% van de aandelen in RVC houdt. De vordering die G.H. Venderbosch Be- 6

7 heer B.V. op curanda had ten tijde van de overdracht van de aandelen is gefixeerd op ,- terwijl na fixatie van dit bedrag, overigens vastgelegd in een notariële akte, curanda stelde dat op basis van nader onderzoek in de boeken bleek, dat de vordering maximaal ,- zou bedragen. De directie van curanda zal aan de curator duidelijkheid verstrekken, waarop curanda de vordering baseert. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Er zal een boedelvordering ontstaan op basis van doorbetaling van het loon tijdens de opzegtermijn. Voorts zullen er boedelvorderingen ontstaan door de voortzetting van de activiteiten na datum faillissement t/m 14 december 2008, welke vorderingen zijn gegarandeerd door Fortezz B.V. en Pevrie Holding B.V. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : De belastingdienst zal uit hoofde van de loonheffing een preferente vordering hebben die nog niet is ingediend. Volgens de belastingdienst is er sprake van een fiscale eenheid tussen Pevrie Holding B.V. en curanda waar het betreft de omzetbelasting. Pevrie Holding B.V. heeft hiertegen bezwaar gemaakt. 8.3 Pref. vord. van het UWV : niet van toepassing. 8.4 Andere pref. crediteuren : Er heeft een ex-werknemer een vordering ingediend. Over deze vordering werd geprocedeerd en vooralsnog is deze vordering geplaatst op de lijst van preferente crediteuren. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Uit de administratie blijkt een totaal van onbetaalde vorderingen van ongeveer ,-(exclusief vordering G.H. Venderbosch Beheer B.V.). De desbetreffende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek de vordering ter verificatie in te dienen. Een deel van de crediteuren heeft de vordering ter verificatie ingediend. Het betreft circa 80 crediteuren Bedrag concurrente crediteuren : Het totaal aan ingediende concurrente crediteuren bedraagt op dit moment ongeveer , Verwachte wijze van afwikkeling: Op dit moment is er nog onvoldoende inzicht om aan te geven op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement : Het faillissement zal nog enige tijd doorlopen. De belangrijkste onderwerpen zijn, duidelijkheid te verkrijgen over de rechtmatigheid van het door G.H. Venderbosch Beheer B.V. gevestigde pandrecht alsmede zal er nader onderzoek plaatsvinden naar transacties tussen curanda en de vennootschappen van Pevrie Holding B.V. Daarnaast zal er een kosten/batenoverzicht dienen te worden opgesteld en afgewikkeld over de periode van voortzetting van de activiteiten vanaf datum faillissement t/m 14 december Plan van aanpak : Zie 9.1 7

8 9.3 Indiening volgend verslag : Het tweede verslag zal eind april 2009 worden ingediend. Doetinchem, 23 januari 2009 V.F.M. Jongerius curator Bijlage 1: Bijlage 2: tussentijds financieel verslag urenoverzicht Bax Advocaten & Belastingkundigen 8

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie