Handelsregister : nummer Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk Faillissementsnummer : 10/247 F Datum uitspraak : 11 mei 2010 Curator : mr. T.M. Schraven Adres curator : De Voort Hermes De Bont Advocaten & Mediators Postbus 414, 5000 AK Tilburg Telefoon : Fax : Rechter-commissaris : mevrouw mr. D.A.E.M. Hulskes Inleiding Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Algemeen Activiteiten onderneming : Gefailleerde exploiteert een autoverhuurbedrijf. De activiteiten zijn feitelijk per 10 maart 2010 gestaakt. Omzetgegevens : Er zijn nog geen omzetgegevens bekend. Personeel aantal : 3 Saldo einde verslagperiode : ,13 Verslagperiode : 22 oktober 2010 tot en met 20 januari 2011 Bestede uren in verslagperiode : 31,12 Bestede uren totaal : 252,00 1. Inventarisatie

2 2 1.1 Directie en organisatie : De meerderheidsaandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is A&J Holding B.V., gevestigd te Sprang-Capelle. Tot 01 januari 2010 was de heer M. Anema bestuurder van gefailleerde. De feitelijk bestuurder van gefailleerde is de heer J. Gaal. 1.2 Winst en verlies : Vooralsnog zijn hierover geen gegevens bekend. 1.3 Balanstotaal : Vooralsnog zijn hierover geen gegevens bekend. 1.4 Lopende procedures : Voorzover bekend, geen. 1.5 Verzekeringen : Voor zover bekend de gebruikelijke autoverzekeringen. 1.6 Huur : Terzake het pand aan de Zinkerweg 3-5 te Waalwijk zou een overeenkomst van onderhuur bestaan tussen A&J Holding B.V. en gefailleerde. Terzake het pand aan de Keerweer 30 Dordrecht bestaat een overeenkomst van huur tussen Atog B.V. en gefailleerde. Atog B.V. en de curator zijn overeengekomen dat deze overeenkomst met wederzijds goedvinden eindigt per 11 juni Oorzaak faillissement : Gefailleerde is gestart met de activiteiten op 01 november Deze activiteiten zijn zogenaamd doorgestart uit het faillissement van Flex-Rent B.V.. De heer Gaal (feitelijk bestuurder) heeft activa van de curator in het faillissement van Flex-Rent B.V. gekocht en deze activa doorverkocht aan gefaileerde. Vanaf het begin af aan heeft de financieringsstructuur van gefaileerde onder druk gestaan. In januari 2010 is door gefailleerde contact opgenomen met WinPlus B.V. voor het verkrijgen van een financiering. WinPlus B.V. heeft een zogenoemde debiteurenfinanciering verstrekt. Vorenbedoelde financiering is te vergelijken met factoring. In dat verband zijn aanvankelijk de vorderingen van gefailleerde aan WinPlus B.V. verpand aan later aan haar overgedragen. WinPlus B.V. heeft de bevoorschotting op debiteuren stopgezet als gevolg van diverse juridische perikelen ten aanzien van vorderingen op debiteuren. Gefailleerde kon als gevolg daarvan snel niet meer aan haar verplichtingen voldoen, hetgeen ertoe

3 3 geleid heeft dat verschillende leasemaatschappijen de auto s begin maart 2010 hebben teruggehaald. Als gevolg daarvan was gefailleerde niet meer in staat om haar activiteiten voort te zetten en was haar faillissement onafwendbaar. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Aantal in het jaar vóór faillissement: Ongeveer Datum ontslagaanzegging : Op 19 mei 2010 heeft de rechter-commissaris op verzoek van de curator een machtiging verleend om alle personeelsleden te ontslaan. Op 20 mei 2010 is het ontslag per aangetekende brief aan het personeel aangezegd. Werkzaamheden: : Bijna alle personeelsleden verichtten administratieve werkzaamheden. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Er is geen onroerende zaak aangetroffen. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing Werkzaamheden: : Niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Er zijn enkele roerende zaken aangetroffen, zoals een bureau s. Deze zaken zijn eigendom van gefailleerde. Deze zaken hebben nauwelijks waarde. 3.6 Verkoopopbrengst : De curator heeft overeenstemming bereikt met de heer Martens terzake de koop van voormelde roerende zaken onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn bedoelde roerende zaken verkocht. De verkoopopbrengst is ontvangen op de boedelrekening. 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Nog niet duidelijk.

4 4 Werkzaamheden : Vragen toestemming aan rechter-commissaris voor verkoop aangetroffen roerende zaken. Geen. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Voorzover bekend, geen Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving : Er zijn leasecontracten met diverse leasemaatschappijen gesloten. De leaseauto s zijn waarschijnlijk allemaal in eigendom van de leasemaatschappijen. De curator is nog in onderhandeling met enkele leasemaatschappijen over een boedelbijdrage voor het opsporen van ontbrekende leaseauto s en het vorderen tot afgifte van die auto s. Uit de administratie van gefailleerde heeft de curator opgemaakt dat mogelijk toch een auto tot de boedel behoort. Dit gaat om een Audi Q7 met het kenteken 45- SZ-HG. Ene heer K. Ouaali maakt aanspraak op afgifte van die auto. De curator is met diens advocaat, mr. Van Trigt overeengekomen dat we proberen de feiten duidelijk te krijgen, waarna, bij voorkeur in der minne, beoordeeld zal worden aan wie die auto in eigendom toekomt, de boedel of de heer K. Ouaali Verkoopopbrengst : Nog geen. Werkzaamheden: : Onderhandelen met leasemaatschappijen over boedelbijdrage. Opsporen van leaseauto s. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Circa 1,2 miljoen. 4.2 Opbrengst : Nog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage : Vooralsnog ,-- voor de door de curator te verrichten werkzaamheden terzake de incasso van debiteuren. De incasso van debiteuren wordt in beginsel gedaan door WinPlus B.V.. Daar waar gewenst zal de curator WinPlus B.V. assisteren. Voor die werkzaamheden heeft Winplus B.V. een minimale

5 5 boedelbijdrage betaald van ,--. Indien de curator meer dan 44 uur werkzaamheden terzake de incasso van bedoelde debiteuren heeft verricht, neemt de boedelbijdrage met een vergoeding ad 230,-- per uur toe. De curator is van mening dat de overdracht van de vordering en de daarmee gevestigde pandrechten rechtsgeldig zijn gevestigd en niet paulianeus zijn, indien die overeenkomst is bedoeld conform nadere mededeling van Winplus en Winplus ook als zodanig handelt. De curator heeft binnenkort weer een bespreking met Winplus over enerzijds het geven van uitvoering aan de nadere voorwaarden en anderzijds om door te nemen of en tot in welke mate de vorderingen op debiteuren inmiddels zijn geïncasseerd. Daarnaast zal de curator met Winplus overeenstemming trachten te bereiken over de hoogte van de door te belasten incassokosten en de provisie kosten. Het overleg met WinPlus loopt nog steeds. Inmiddels is de curator ook benaderd door de curator in een ander faillissement waarbij WinPlus betrokken is. Met die curator vindt overleg plaats omtrent de beoordeling van de financieringsstructuur zoals WinPlus die hanteert. Werkzaamheden : De debiteurenvorderingen zouden zijn overgedragen dan wel zijn verpand aan WinPlus B.V. en/of aan derden. Onderzoeken of er nog debiteurenvorderingen aanwezig zijn die aan gefailleerde toekomen en of de financieringsovereenkomst met WinPlus B.V. en de in samenhang daarmee gevestigde pandrechten en overdracht van vorderingen rechtsgeldig danwel paulianeus zijn. Incasseren debiteurenvorderingen. Zodra WinPlus B.V. vorderingen op debiteuren heeft geïncasseerd tot het beloop van haar vordering in op gefailleerde, komt het surplus van de geïncasseerde vorderingen danwel de vorderingen voor zover nog niet geïncasseerd, aan de boedel toe. De curator is van mening dat de overdracht van de vordering en de daarmee gevestigde pandrechten rechtsgeldig zijn gevestigd en niet paulianeus zijn indien Winplus aan bepaalde voorwaarden voldoet. In dat kader wordt nader gesproken over de nakoming van bepaalde voorwaarden. Het overleg met WinPlus loopt nog. 5. Bank / Zekerheden

6 6 5.1 Vordering van bank(en) : De bank van gefailleerde is SNS Bank. Gefailleerde heeft geen financiering, maar slechts een betaalrekening. Op 7 juni 2010 had deze betaalrekening een saldo van 0,--. De bank heeft derhalve geen vordering op gefailleerde. 5.2 Leasecontracten : Zie hierboven bij Beschrijving zekerheden : Zie hierboven bij Separatistenpositie : Vooralsnog niet bekend. 5.5 Boedelbijdragen : Zie hierboven bij Eigendomsvoorbehoud : Vooralsnog niet bekend. 5.7 Reclamerechten : Vooralsnog niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Vooralsnog niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie hierboven bij Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : De activiteiten zijn feitelijk gestaakt per 10 maart Financiële verslaglegging : Vooralsnog niet van toepassing. Doorstart 6.3 Beschrijving : Van een doorstart is geen sprake. 6.4 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.5 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.6 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Werkzaamheden : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Wordt nog onderzocht. De administratie is inmiddels verkregen van gefailleerde. 7.2 Depot jaarrekeningen : 2009 : Nog niet gedeponeerd.

7 7 7.3 Goedkeurende verklaring accountant: Wordt nog onderzocht. 7.4 Stortingsplicht aandelen : Wordt nog onderzocht. Onderzoek loopt nog. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Wordt nog onderzocht. Onderzoek loopt nog. 7.6 Paulianeus handelen : Wordt nog onderzocht, onder meer de overdracht en verpanding van de debiteurenvorderingen. Werkzaamheden : Nader onderzoeken van in 7.1 tot en met 7.6 genoemde punten. Onderzoeken voortzetten. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : 1. Zie hierboven bij 1.6. Alsmede een boedelvordering van het UWV voor 1.962, Preferente vorderingen van de fiscus: Er zijn door de Belastingdienst vele vorderingen ingediend, met name uit hoofde van motorrijtuigenbelasting. De vordering bedraagt thans , Preferente vorderingen van het UWV: Vooralsnog niet bekend , Andere preferente crediteuren : Vooralsnog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Vereenvoudigde afwikkeling danwel opheffing wegens de toestand van de boedel. Werkzaamheden : Aanschrijven en verifiëren van crediteuren. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : Universal Leasing Benelux B.V. 9.2 Aard procedure : De curator is nog in afwachting van alle processtukken ten aanzien van deze procedure. De curator heeft inmiddels processtukken ontvangen. 9.3 Stand procedure : Geschorst. De curator heeft de rechtbank inmiddels bericht dat hij de procedure niet zal voortzetten. Werkzaamheden : Niet van toepassing. 10. Overig

8 Termijn afwikkeling faillissement : nog onbekend Plan van aanpak : De hiervoor beschreven werkzaamheden uitvoeren Indiening volgend verslag : drie maanden. Werkzaamheden : Onderzoeken punten 7.1 tot en met 7.6 Vragen toestemming verkoop roerende zaken Aanschrijven + verifiëren crediteuren. Incasseren debiteurenvorderingen Onderzoeken punten 7.1 tot en met 7.5 Overleg met WinPlus Uitzoeken feiten in overleg met mr. Van Trigt ten aanzien van Audi Q7 als bedoeld in punt 3.12 Correspondentie met crediteuren 11. PM Werkzaamheden: : Niet van toepassing Tilburg, 21 januari 2011 mr. T.M. Schraven curator.

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie